Archiv 2005

Něco o odpadech [12/2006]

Nakládání s komunálním odpadem řeší v naší obci Obecně závazná vyhláška č.4/2001 o nakládání s komunálním odpadem. Výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (stanovuje již zmíněná vyhláška obce 2/2005.) Obě vyhlášky jsou k nahlédnutí na internetu (www.ikrecovice.cz) a jsou též uloženy na OÚ v Křečovicích.

Na začátku nového roku budou znovu vyvěšeny na vývěsních tabulích v osadách.

Je v zájmu každého občana se s nimi podrobně seznámit.

Je nezbytné třídit odpad tak, aby se druhotné suroviny ještě využili a nezabíraly místo na skládkách a nezvyšovaly nám poplatky za likvidaci odpadů. Tam, kde jsou kontejnery na sklo a PET lahve, je potřeba je maximálně využívat. Kovové obaly a ostatní železo ukládejte na skládky železa! Nebezpečné odpady odevzdávejte vždy v den svozu do svozového kontejneru. Šetřete životní prostředí! Třídění komunálního odpadu - úkol pro všechny občany!

Železný odpad na obecních skládkách je již majetkem obce ( viz čl. 2, odst. 9 OZV č. 4/2001). Obec Křečovice vydává zákaz odvážení železa na skládce již uloženého.

V případě, že svozový vůz z důvodu kluzké vozovky nevyprázdní popelnice, oznamte tuto skutečnost na Obecní úřad v Křečovicích. Nemusíte se rozčilovat a shromažďujte odpad v další nádobě, nebo igelitovém pytli. OÚ zařídí, aby Váš veškerý komunální odpad byl odvezen v příštím týdnu. Nic tím netratíte. V případě, že potrvá nesjízdnost obecní komunikace, dohodne s Vámi OÚ další postup.

Krchleby - I. část [12/2006]

O Krchlebské tvrzi je první zmínka v roce 1217, ale teprve roku 1318 se uvádí vladyka Soběhrd ze Skrchleb. Z dalších místních vladyků jsou uváděni roku 1352 Jindřich, r. 1385 Oldřich a roku 1389 Mikeš. Poté se uvádí rytíř Mikuláš Krchlebec z Krchleb, který jako purkrabí sloužil u pana Oldřicha z Rožmberka na hradě Zvíkově. Mikuláš byl udatným rytířem a to na straně císaře Zikmunda, který mu roku 1421 za odměnu v zástavu zapsal vesnice kláštera Ostrovského, Blažim, Nebřich, Dalešice, Měřín a část obce Mrvice u Vrcholových Janovic. Mikuláš Krchlebec z Krchleb sloužil ve vojsku krále Albrechta a zúčastnil se bitvy u Lipan 30. května 1434 velice aktivně. Uvádí se, že lstí vojenskou v přední linii přispěl k porážce husitského vojska. V roce 1441 obdržel Mikuláš Krchlebec od krále Friedricha (tento údaj - král Friedrich je uváděn zřejmě chybně v Kronice Krchlebské, kdy byla historie obce převzata od A. N. Vlasáka - okres Neveklovský. Friedrich III. Štýrský byl římským králem a byl strýcem Ladislava Pohrobka. Po smrti krále Albrechta od 1440 - 1453 nebylo českého krále. Až 28. 10. 1453 byl korunován za českého krále jeho syn Ladislav Pohrobek) 300 dukátů za věrné služby válečné jako předkovi Albrechtovi prokázané. (Král Albrecht zemřel v říjnu r. 1439 na výpravě proti Turkům.) O tyto peníze se musel u panstva přihlásit, neboť 300 zlatých měl dostat od krále Albrechta. Rod Krchlebců záhy vymřel a vytratil se tak z české šlechty.

V roce 1444 odkázal Petr z Losenice Krechleby synu Mikešovi a roku 1531 už je vlastní Alexandr z Petrovic. Později se statek dělí. Díl patří Bechyňům z Lažan a díl k Tloskovu. V roce 1661 koupil Krchleby Jan Bedřich Pachta z Rájova a od roku 1667 je vlastní Jiří Lev z Lukavic. V 18. století končí doba, kdy Krchleby jsou připojovány k okolním statkům a opět tvoří samostatný statek, který drželi rytíři Haugvicové z Biskupic. V roce 1766 má Krchleby hrabě František z Götzu, po něm Norbert hrabě Dohalský z Dohalic, který jako c. k. komoří roku 1785 zemřel, odkázal statek synovi Františkovi Adamovi hraběti Dohalskému z Dohalic. Roku 1815 byly Krchleby od paní Anny Batkové, rozené z Eisenšteina, koupeny k panství Tloskov. Zámek se stal obydlím správce dvora.

Ke Krchlebskému zámečku patřil poplužní dvůr, vinopalna, mlýn a tehdy ještě patřilo k zámku asi 130 ha půdy.

Ke konci 19. století měla obec Krchleby 31 domů, 244 katolíka a 17 židů. Kolem roku 1920 byla výměra polností u obce 323 ha a 202 obyvatel.

Roku 1923 na základě záborového zákona a přídělovým řízením Státního pozemkového úřadu byla rozdělena mezi drobné nabyvatele výměra 65 ha. Zbytek o výměře 64 ha byl přidělen t. č. nájemci Janu Kohoutovi do vlastnictví za cenu 200 000 Kč. Dne 31. ledna 1935 zemřel Jan Kohout a v roce 1938 prodal Alois Kohout zbytkový statek Václavu Hanzlíčkovi.

Pro zajímavost si můžeme připomenout rozvrstvení usedlostí podle výměry. Usedlostí bylo v Krchlebích 35 a polnosti v 585 parcelách.

Výměra v hektarech a počty usedlostí

výměrapočty usedlostí
0,5 - 1 ha 1
2 - 5 ha 20
5 - 10 ha 8
10 - 20 ha 4
nad 20 ha 1
nad 40 ha 1

(pokračování v jiném čísle)

Novotný Pavel

TJ Vltavan Křečovicezhodnocení podzimní činnosti. [12/2006]

Vážení čtenáři,
rádi bychom Vás po delší odmlce informovali o dění v TJ Vltavan Křečovice.

V letní fotbalové přestávce došlo ke změně ve výboru TJ o nového člena a ke změně na postu předsedy TJ. Místo odstoupivšího předsedy Jaroslava Hůlky st. byl zvolen do výboru Aleš Bobál a novým předsedou se stal Pavel Pechač (autor tohoto článku). Nový předseda měl nástup do funkce ztížený tím, že nastupoval po předsedovi, který byl jeden z nejlepších za poslední roky v tomto TJ. Rádi bychom mu za jeho práci ve funkci předsedy tímto poděkovali a jsme zároveň rádi, že zůstal činný v TJ jako trenér a vedoucí našich žáků, perfektní starostlivostí o fotbalové hřiště a praním dresů pro fotbalisty.

Nový výbor TJ Vltavan Křečovice má nyní toto složení: Pechač P. - předseda, Senft m. - místopředseda, Rosůlek J. - sportovní manager + finance, Jirásek J. - předseda revizní komise, Bobál A. - člen vedení „A“ mužstva dospělých, Hrbek M. - člen vedení „A“ mužstva dospělých, Hůlka V. - člen vedení mužstva fotbalu žáků.

Převážná většina dění našeho TJ je spjata s fotbalem. V podzimní části fotbalového dění bylo důležité se vypořádat se zapracováním mladých fotbalistů do mužstva dospělých. Do mužstva se během letní přestávky vrátilo nebo nově přišlo 8 fotbalistů: L. Jiráček, J. Mařík ml., J. Moulík, L. Hulan, M. Senft, M. Bobál, J. Krejčí, Rosůlek ml.. Proto jsme si na začátku této sezóny všichni řekli, že musíme udělat vše pro zapracování těchto fotbalistů do našeho mužstva a bereme tuto sezónu jako přechodovou a nestanovovali jsme si žádné nemožné cíle. Na tomto místě bych rád poděkoval starším zkušeným fotbalistům, jako je P. Šebánek, L. Bublík, J. Vanžura, J. Hřebík, J. Šembera, že jsou novým klukům rádci a oporami jak na hřišti tak v kabině. Novým kapitánem pro tuto sezónu byl zvolen hráči, nejlepší z nastupující generace mladých fotbalistů, H. Hulan ml. Musíme říci, že tato volba byla správná s ohledem na výkony a přístup tohoto fotbalisty během celého podzimu.

Na začátku této sezóny byly vážné obavy o dostatečný počet fotbalistů. Musíme říci, že zásluhou vedoucích mužstva M. Hrbka a A. Bobála se nestalo v celé podzimní části, že by byl před utkáním nedostatek hráčů s tím, že k závěru podzimní části bylo před zápasem k dispozici až 18 fotbalistů. Toto také považujeme za velký kus práce, který se celému mužstvu a výboru povedl.

Dospělí fotbalisté hrají OS IV. třídu odd. A. V podzimní části nastoupili k 12 utkáním, z toho jsme hráli 5x doma a 7x venku a získali 13 bodů, za 4 výhry, 1 remízu, 7 proher. v tabulce jsme skončily na 9. místě což vzhledem k uvedeným skutečnostem je výsledek velice dobrý.

Dalším naším mužstvem, na které nezapomínáme, jsou žáci. Vždyť také díky jejich výchově můžeme tyto hráče postupem času začleňovat do mužstva dospělých a to je hlavním důvod, proč toto všechno děláme. Zde bychom chtěli vyzdvihnout práci J. Hůlky st. a V. Hůlky, kteří se výchově a soutěžním utkáním našich budoucích fotbalistů věnují. Jenom díky těmto dvěma obětavým členům našeho TJ můžeme dnes a doufáme, že i v budoucnu budeme moci, z našich žáčků uvádět nová jména na soupisku našeho fotbalového klubu.

Naši žáci se účastní OP starších žáků odd. B. V podzimní části nastoupili k 9 utkáním z toho 4x doma, 5x venku a získali 3 body za 1 výhru a 8 proher. V tabulce po podzimní části jsou na 9. místě.

Dále bychom Vás rádi seznámili s našimi dalšími činnostmi z tohoto podzimu. Zorganizovali jsme na fotbalovém hřišti jednu brigádu, při které jsme ošetřili zasazené stromky proti okusu spárkatou zvěří, provedla se výměna vadných eternitových desek na střeše kabin, vyžínala se stará tráva mezi stromky, o kolo kabin a branek. Znovu nám udělali hráči i členi TJ radost tím, že se zúčastnily této brigády v hojném počtu.

Členi naší TJ také uspořádali velmi hezký závěrečný turnaj v nohejbale na hřišti u Základní školy Josefa Suka Křečovice. Tento turnaj byl turnajem dvojic a účastnilo se ho 8 družstev. Hlavní záštitu nad turnajem měl J. Peterka, za což mu také patří dík.

Základem, který jsme si ve výboru TJ dali a který již nastoupil předcházející předseda, je udělat kolem fotbalu a lidí pro fotbal zapálených správnou partu. Myslíme si, po zhodnocení podzimní sezóny, které se uskutečnilo v restauraci u Kohouta po posledním utkání dospělých, kde se sešli skutečně všichni fotbalisté a téměř všichni členi výboru TJ, že nastoupená cesta zvolená před sezónou je správná. Plány na jarní část budou řešeny na výroční členské schůzi, kterou plánujeme na leden příštího roku.

Závěrem chceme poděkovat vstřícnému postoji obecního zastupitelstva včele se starostou F. Vondrou, že na fotbal v Křečovicích nezapomínají a velmi dobře ho podporují - děkujeme! A pokud bude obec potřebovat pomoc našich členů - jsme kdykoliv připraveni pomoci.

Za výbor TJ napsal Pavel Pechač (předseda TJ)

A jaké je novoroční přání starosty obce? [12/2006]

Přeji si, aby ve všech rodinách v naší obci byla po celý rok 2006 dobrá rodinná pohoda, protože jen za tohoto předpokladu můžeme očekávat dobrou pohodu v celé obci. Jako spoluobčané - nehledejme to, co by nás rozdělovalo. Naopak hledejme každý to, co by nás s těmi ostatními spojovalo. Nepěstujme v sobě samých sobeckost, zášť a faleš. Buďme k sobě upřímní, ohleduplní a přejme nejen sobě, ale i druhým úspěch. Dejme šanci rozumnému počínání. Mládí nechť respektuje zkušené stáří a starších si váží.

Přeji si, aby každý občan obce Křečovice měl naší obec za svou a pomáhal jí vylepšovat a zkrášlovat. Jen potom se bude nám všem zde v obci křečovické líbit.

Za naplnění přání všem předem děkuji! František Vondra

Blahopřání

Jménem Obecního úřadu Křečovice, jménem Zastupitelstva obce Křečovice a jménem svým přeji všem lidem dobré vůle, všem občanům obce Křečovice příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a spokojenost v novém roce 2006

S úctou
František Vondra
starosta obce Křečovice

Předvánoční a přednovoroční rozjímání starosty obce [12/2006]

Vážení spoluobčané,
nadešel opět čas předvánoční a přednovoroční. Čas, který přímo vybízí - pozastavit se, zvažovat a hodnotit právě končící rok a utvářet si plány na rok nadcházející. A tak, prosím, pojďte se mnou a připomeňme si, co jsme kde v obci letos udělali a radujte se z výsledků společně se mnou. Plány na příští rok již dávno připravujeme, ale s těmi vás rádi seznámíme po Novém roce. Připraveného díla je před námi pro r. 2006 dostatek.

Výstavba a údržba

Co jsme v letošním roce na tomto úseku v obci dělali? Jsou to třeba následující akce:

 • Výstavba komunikace u parcel na rodinné domy - odtěžení zeminy, navážení základní vrstvy kameniva, rozhrnutí a uválcování
 • Prodloužení vodovodu ve Skrýšově
 • Propustek na místní komunikaci u Březiny
 • Prodloužení kanalizace na povrchové vody ve Vlkonicích a v Nové Živohošti
 • Přeložení střešní krytiny na budově školy
 • Nová střešní krytina nad tělocvičnou
 • Nová střešní krytina na budově obce ve Strážovicích
 • Údržba stromů, zejména lip, na veřejných prostranství
 • Údržba komunikací - lokální výspravy v celé obci
 • Údržba komunikací - v zimním období prohrnování, pohoz drtí
 • Údržba vodovodů - vodovod Křečovice a Nahoruby
 • Hledání a oprava vzniklých poruch - křečovický vodovod 10x, vodovod Nahoruby 5x
 • Údržba veřejného osvětlení
 • Osvětlení vánočních stromů v 6 osadách
 • Údržba hřbitovů v Křečovicích a Hořeticích (sekání trávy, úklid listí, zacelení spár v tarasech)
 • Údržba veřejných prostranství
 • Pokračování v rekonstrukci kulturního zařízení v Hořeticích - SDH Hořetice
 • Odstraňování křovin podél obecních cest - zejm. cesta v Loužku v Křečovicích
 • Odtěžení náplavové zeminy z koryta potoka v Krchlebích - Vl. Hulan a poté pracovníci obce
 • Odbahnění a vyčištění vodní nádrže v Křečovicích a Krchlebích - SDH Křečovice a Krchleby
 • Údržba 2 velkých kontejnerů na odpad
 • Údržba prostranství v Nové Živohošti - po celou dobu sezony

poznámka:
Děkuji všem zúčastněným firmám a zejména těm ochotným občanům, kteří pomohli v obci při výstavbě a údržbě v r. 2005. Velice si této pomoci vážím.

František Vondra, starosta

A co kulturní dění v obci?

Vzpomeňme na jednotlivé kulturní akce lidové zábavy:

 • Tradiční průvod masek v Křečovicích
 • Rej dětských masek na odpolední diskotéce U Kohouta v Křečovicích
 • Stavění májí - Křečovice, Krchleby, Nahoruby, Vlkonice
 • Pálení ohňů - čarodějnice
 • Spoluúčast na přípravě pietní vzpomínky na hudebního skladatele Josefa Suka 29. 5. 2005
 • Kácení májí - Křečovice, Krchleby, Nahoruby, Vlkonice
 • Pouť v Křečovicích, Hořeticích
 • Oslava 655. výročí obce - uspořádaná 5. 7. 2005 spoluúčinkování základní školy, spolupráce SDH v obci
 • Setkání rodáků ve Vlkonicích - 2. července - pořadatelé z místa + další společenské akce ve Vlkonicích
 • Setkání rodáků a „vítání občánků“ ve Strážovicích 10. 9. 2005 - pořadatelé z místa
 • Sousedské posezení v Hořeticích - pořadatelé SDH Hořetice, 2x
 • Dětské odpoledne v Křečovicích - uspořádali některé maminky za pomoci SDH
 • Dětské odpoledne uspořádané MS Vltavana Křečovice v Krchlebích
 • Sjezd přátel traktorů „Zetor“ v Nahorubech - SDH Nahoruby
 • Taneční zábavy - obec a místní spolky v Křečovicích (6x)
 • Diskotéky U Kohouta v Křečovicích - každou sobotu - pořadatel: majitel
 • Návštěva starších občanů při životních jubileích - SPOZ
 • Vítání občánků v obřadní místnosti v Nahorubech (13 dětí) - SPOZ
 • Individuální zájezdy na divadelní představení do Sedlčan dle zveřejňovaného programu

Sportovní akce

 • Okresní soutěž v kopané - mužstvo žáků - okresní přebor - mužstvo dospělých - IV. třída sk. „.“
 • Okrsková soutěž v požárním sportu 28. 5. 2005
 • Turnaje v nohejbalu - pořadatelé v místě: Křečovice, Krchleby
 • Soutěž ve střelbě - pořadatel: Myslivecké sdružení Křečovice
 • Turistika - pochod za obecním praporem 2x (1. 1. 2005 účast 52 chodců, 1. 5. 2005 pochod na rozhlednu „Drahoušek“ účast 26 chodců)
 • Hubertova jízda - pořadatel: JK Neveklov, účast asi 50 koní

poznámka:
Výčet akcí nemusí být zcela úplný, pokud je některá událost opomenuta, připomeňte ji, pokud se zdá činností málo, pomozte i Vy a budeme se příště těšit ještě z bohatší nabídky.

Já osobně mám radost ze všech pořádaných akcí v naší obci, nejvíce však z těch nových, které ještě více obohatily kulturní a společenský život v obci.

Těším se na všechny akce v r. 2006. Věřím, že i vy všichni - vážení občané! Slibme si, že je všechny podpoříme svojí účastí - vždyť je pořadatelé připravují pro nás všechny!

Na shledanou s vámi se těší pořadatelé a František Vondra, starosta

Dárky přece naděluje… (vánoční rozjímání) [12/2006]

Mají děti u nás zmatek v tom, kdo jim naděluje pod stromeček dárky? Nebo mají jasno? Doba, když naděloval Děda Mráz je pryč.

V nedávné době jsem četl výsledky průzkumu mezi dětmi, jak si představují osobu, která jim přináší dárky. Výsledkem byl zvláštní hybrid, Ježíšek v červeném oblečení a s dlouhými vousy.

Velký vliv na dětském zmatku v podobě „nadělovatele“ vánočních dárků mají supermarkety, ve kterých se dětem do té doby neviditelný Ježíšek poněkud zhmotnil.

Když se mluví o malém batoleti v kolébce, je to zamlžená postavička. Nikdo si neumí technicky představit, jak takové miminko naděluje dárky. Pro děti je pak samozřejmě příjemnější sáhnout si na živého Santa Clause, který je dokonce v rámci reklamních kampaní obdarovává bonbóny, nebo malými reklamními dárečky.

Vánoce jsou skutečně čím dál více spojovány spíše s nadělováním dárků než s duchovní tématikou.

Asi před dvanácti lety vznikla tradice Ježíškovy pošty. Od pátého prosince až do samotných Vánoc máme možnost dostat pohled nebo dopis přímo od Ježíška. Rodiče v obálce, do níž jsou vložena přání jejich ratolestí, pošlou novou obálku nebo pohled s nalepenou známkou a s adresou svých dětí. Ježíšek to orazítkuje a pošle zásilku Ježíškovou poštou dětem domů. Adresa je jednoduchá - Ježíšek, 362 62 Boží Dar.

Tato nová „tradice“ je důkazem, že Ježíškovo nadělování není na ústupu a že americký Santa Claus - vousatý „komediant“ v barvách fotbalové Slávie má zdatného soupeře. A Ježíšek? Ten prostě k Čechům odjakživa patřil a žádná jiná postavička ho odtud nemůže vytěsnit. Neberme dětem pocit tajemna a radost z překvapení. Je pravda, že česká rodina se snaží být pohromadě alespoň o Vánocích. Na rozdíl od jiných zemí jsou u nás Vánoce stále rodinnými svátky. Hodně dárků od Ježíška.

Novotný Pavel

Sloupek z fary - vánoční zamyšlení [12/2006]

Kdybychom dnes udělali anketu v ulicích našich obcí a ptali se, jak prožívají Vánoce, snad by většina odpověděla: „Na Štědrý večer jsme měli dobrou večeři, rozsvítili jsme dětem stromeček, a pak se dávali dárky. Samozřejmě jsme se dívali na televizi, a pak šli spát s vědomím, že jsou dva dny volna. Můžeme spát, nemusíme vstávat do práce či školy.“ Budeme se ptát dále: Proč jsou Vánoce? Jsou to nějaké svátky a nevíme, co se oslavuje. Pro mnohé jsi, Kriste, bytostí neznámou, ačkoli díla dokazují, že ty jsi skutečně žil. Že jsi byl nejen známým myslitelem, filozofem, učitelem, hájícím divnou morálku o lásce vůči druhým, dokonce i k nepřátelům. Lidé Krista neznají a přece jeho narozením začíná nový letopočet. Začíná nová éra. Mnozí prožívají Vánoce, ale neuvědomují si, že oslavujeme narození Spasitele, Syna Božího. A ty jsi dokázal, že jsi Syn Boží, který se stal člověkem, abychom my, lidé, se mohli stát Božími dětmi.

Stojíme u jesliček a rozjímáme o Boží lásce k nám. „Tak Bůh miloval svět, že dal svého Syna, aby každý, kdo v něho věří, měl věčný život.“ V dnešní době se vytrácí láska ze světa, a proto je tolik týraných dětí, rozbitých manželství, opuštěných a osamělých lidí. A přeci Ty - Boží Syn - učíš nás opravdové lásce k Bohu a k druhému člověku.

Rozjímáme o pokoře Syna Božího, který se stal člověkem - jedním z nás. A uvědomujeme si, že všechno zlo, spory, násilí, války mají společný základ - pýchu. Poznali jsme to v minulém století - dvě světové války, revoluce, koncentrační tábory - a nynější století - šířící se terorismus.

Stojím u jesliček a napadá mě myšlenka sv. Augustina: „Neklidné je srdce naše, dokud nespočine v Tobě Pane.“

Vánoce jsou časem radosti a rodiny. Chceme, aby Kristus byl nejen známý, ale v nás.

Přeji vám, aby Bůh o letošních vánočních svátcích prozářil světlem Pána Ježíše celý váš život a naplnil vaše srdce trvalou radostí a pokojem pro všechny dny roku 2006.

P. Kazimierz Duš

Z jednání zastupitelstva obce [12/2006]

Zastupitelstvo obce jednalo ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku dvakrát. Dne 31. 10. 2005 po kontrole usnesení z minulého zasedání se zastupitelstvo obce seznámilo s výroční zprávou o činnosti Základní školy Josefa Suka Křečovice a vzalo ji na vědomí.

Předseda finančního výboru p. Jaroslav Novotný přečetl zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření provedenou pracovníky kontrolního oddělení Stč. kraje a zastupitelstvo ji vzalo bez připomínek na vědomí. Poté bylo schváleno rozpočtové opatření č. 7. Zastupitelstvo obce dále schválilo návrh starosty obce a schválilo příspěvek na činnost všem sborům dobrovolných hasičů v obce v celkové částce 60.000, - Kč. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o příslib poskytnutí finančních prostředků na dokončení fasády kostela v Křečovicích v částce 30.000,- Kč. Dále schválilo žádost o provozování parkoviště v Nové Živohošti v sezoně Michaele Bartůškové Křečovice. V další částí jednání vydalo zastupitelstvo souhlasné stanovisko k řízení pro vydání integrovaného povolení pro společnost Mydlářka a.s. na výkrm prasat v provozu Strážovice. Projednalo další různé žádosti. Po diskusi schválilo usnesení z jednání.

Dne 30. 11. 2005 po kontrole plnění usnesení z minulého zasedání předložil starosta obce návrh volebního programu na r. 2006 s tím, že vyzval všechny členy zastupitelstva k případnému doplnění na prosincovém jednání zastupitelstva obce. Dále byla přednesena a schválena obecně závazná vyhláška 1/2005 Obce Křečovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazby pro každou osobu přihlášenou k trvalému pobytu činí 430,- Kč. Jedná se o zvýšení poplatku o 30,- Kč na každého občana. Předpokládá se, že toto mírné navýšení poplatku nevyrovná zvýšení cen Technických služeb. Schodek bude dofinancování z obecního rozpočtu. Sazba poplatku na každý objekt sloužící k individuální rekreaci, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba, 500,- Kč - max. poplatek. Vyšší zpoplatnění zákon nepřipouští. Splatnost poplatku do 30. 3. 2006. V další části jednání byly jmenovány inventarizační komise pro provedení inventarizace obecního majetku. Otevřena byla otázka přehodnocení přístupu obce k řešení likvidace odpadních vod v ovci i v samotném sídle ovce v Křečovicích. K této zásadní otázce budou vedena další jednání.

Dále byl schválen příspěvek na základní dopravní obslužnost prostřednictví sdružení obcí BENE BUS v celkové částce 63.270,- Kč, což představuje 90,- Kč na každého našeho občana/rok. Po diskuzi bylo schváleno usnesení z jednání.

František Vondra, starosta

Výzva k vyjádření: [11/2006]

Vážení rodiče dětí, navštěvující Základní školu J. Suka v Křečovicích,

Vyjádřete se prosím do 20.10.2005 písemně zda má Obec Křečovice zařídit zákaz vjezdu ke škole! Svůj názor vložte do schránky na dopisy na dveřích OÚ v Křečovicích, nebo v pracovní době přímo do kanceláře OÚ. Na dopravní značení v obce je zpracováván pasport, který bude doplněn dle většinového názoru v tomto neoficiálním referendu. V konečné fázi bude zmíněný projekt dopravního značení schvalovat dopravní inženýr - odborný pracovník dopravní policie. V každém případě vyzýváme všechny řidiče o opatrnost na této cestě ke škole, stejně tak i na všech komunikacích v naší obci i jinde!

František Vondra, starosta

Pod čarou

A ještě moji milí, mi dovolte otázku. Také je vám líto všech zmařených životů na našich silnicích? Mně velmi. Těch lidských samozřejmě nejvíc. V posledním čase však přibylo i přejeté lesní zvěře, zpěvných ptáčků i ostatních nebohých zvířátek, jejichž pozůstatky jsou velmi často vidět i u nás na venkově na silnicích III. Třídy i na obecních místních komunikacích jako doličné předměty lidské neohleduplnosti k oněm překrásným tvorům a k přírodě. Vy řidiči, kteří milujete tolik rychlost a snad nehledíte nalevo či napravo, nebo dopředu a zanecháváte za sebou takovou spoušť - není vám opravdu líto těch zabitých zvířátek? Opravdu není? Stojí to za to, že do cíle vaší cesty přijedete třeba o deset minut dříve? Určitě ne. A tak prosím. Než se sednete do svého rychlého vozu, uvědomte si, že na rozdíl od těch nemyslících bezbranných tvorů - vy jste lidi…, kteří mimo rychlých kol máte být vybaveni také r o z u m e m !!! Berte ho tedy na cesty s sebou.

František Vondra

Upozornění! [11/2006]

Obecní úřad v Křečovicích upozorňuje všechny občany, aby se ve svém zájmu seznámili znovu s Obecně závaznou vyhláškou obce Křečovice č. 2/2004 ze dne 25.5.2004 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistoty v obci. Vyhlášku znovu zveřejníme na vývěsní tabuli v obci.

Dnes dovolte dva výňatky k aktuálním otázkám:

Poranění způsobené psy

čl. 10

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

 1. Na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce je možno vodit psy pouze na vodítku
 2. V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zeleně v obci se stanovuje chovatelům a vlastníkům psů povinnost zajistit, aby se psi volně nepohybovali na veřejném prostranství v zastavěných částech obce.
 3. Zakazuje se vstupovat se psy na veřejná prostranství a veřejná zařízení, veřejné pohřebiště, dětská pískoviště a hřiště

Zima klepe na dveře…

čl. 9

 1. Vlastníci nebo uživatelé pozemků jsou povinni udržovat pozemky ve stavu nenarušujícím veřejný pořádek, zejména vzhled obce
 2. Vlastník nemovitosti, popř. správce či jiná osoba, je-li k tomu smlouvou s vlastníkem vázána, k níž v zastavěném území obce přiléhá chodník, je povinen zajišťovat čistotu a udržování schůdnosti na tomto chodníku. Chodníkem se rozumí místní komunikace (cesta) upravená pro pěší, cesta v podobě schodů, pruh veřejné komunikace v šíři 1,5 m přiléhající k nemovitosti potřebný k bezpečné chůzi v místech, kde chodník není zřízen. Chodníkem se rozumí rovněž veřejná cesta pro pěší, pokud byla schválena jako veřejná. Chodník hraničí s nemovitostí i tehdy, je-li mezi chodníkem a nemovitostí pruh pozemku sloužící k jiným účelům než komunikačním (např. veřejná zeleň). Nerozhoduje také, je-li takovým pruhem rozdělen i samotný chodník. Čištěním a udržováním schůdností chodníků se rozumí zametání s kropením a odstraňování sněhu a námrazy a posypávání chodníků hmotami, které zabraňují náledí /pískem, prosývkou, nikoliv jemným popelem/ a to v celé šíři.

Patron křečovické farnosti [11/2006]

Sv. Lukáš jako syn pohanských rodičů pocházel ze syrské Antiochie. Stal se ranhojičem a tomuto vlastně lékařskému povolání se věnoval.

Byl pokřtěn apoštolem Pavlem a stal se jeho důvěrným společníkem, asi proto že Pavel byl častěji nemocen a potřeboval lékařské ošetření.

Lukáš napsal v letech 67 - 70 n.l. dva velmi důležité spisy - Evangelium a Skutky apoštolů. V evangeliu podal obšírnou a věrnou zprávu o životě Ježíše. Co napsal v evangeliu, znal z vyprávění svědků. Zaznamenal mnohé věci, které v ostatních evangeliích nejsou. Ve Skutcích apoštolů vypisuje sv. Lukáš obšírně a barvitým slovem život apoštolů a prvních křesťanů a za to získal označení malíře.

Podle některých zpráv kázal v Itálii, Makedonii a Řecku. Zemřel v Řecku ve stáří 84 let jako mučedník (oběšen na olivovníku).

Tradice připisuje některé obrazy Madony sv. Lukáši, ale ve skutečnosti jsou pozdějšího data. Je uctíván jako patron lékařů a malířů. Atributem sv. Lukáše je volek. V Křečovicích je na zdi reliéf sv. Lukáše, který vytvořil sochař Otakar Španiel.

Lukáš je jméno latinského původu, zkrácenina jména Lucanus a znamená „Lukánec, pocházející z Lukánie“. Lucania byla krajina v jižní Itálii.

Novotný Pavel

Z archivu tloskovského panství [11/2006]

Postavení poddaných v době poběholorské doznalo podstatného zhoršení. Pravomocí vrchnosti byl výkon veřejné správy a soudnictví, ale i vrchního vlastnictví k poddanské půdě. Toto všechno vyvrcholilo vydáváním různých nařízení zasahující poddané ve všech složkách jejich života. Trestní sankce za přestoupení těchto nařízení se vyznačují nebývalou tvrdostí a neúměrnou výší peněžitých pokut.

Pro posouzení některých záznamů z knihy rukojemských závazků panství tloskovského.

Dne 22. Maij 1674 Martin Blecha kožešník a Matěj Kareš, oba dva sousedé z městys Maršovic, slíbili rukou dání panu Jiřímu Vilímovi Temlerovi hejtmanu panství tloskovského, za Annu Šimonovou, kterážto souc v podezření, že by panskému dobytku dvora maršovského nějakýma čarama uškoditi, aby krávy dojiti nemohly, jměla. Pročež na ten spůsob ji vyručují, dotud, dokud ona se z toho nevyvede, že ničímž vinna nejni, pokudž by pak ona se z toho vyměřiti nemohla a něco více na ni se proneslo, tehdy rukojmové ji zase v ta místa, kde nyní zůst. dostaviti, ale i mnohem větší trestání podniknouti musí.

Dne 4. Juni 1674 Václav Stara a Jiřík kolář, oba dva sousedé ze vsi Řehovic, slíbili rukou dáni panu Jiřímu Vilímovi Temlerovi, ten čas představenému hejtmanu téhož panství tloskovského, za Maťeje Witemberka, kterýžto majíce se dáti na grunt Kulhanovský ve vsi Stražovicích, všelijakých vejmluv a spečování předstírajíc, že by hospodařiti nemohl, do vězení šatlavního neveklovského, až by se k takovému statku ujímání uvolil, vsazen byl. I nemohouce on jináče z téhož vězení vyjíti, tehdy tyto svrchu psané rukojmí za sebe zavedl, že týž statek ujme, na něm dobrým hospodářem že chce býti, též na něm se živiti, věrnost, poslušnost a poddanost své nejmilostivější vrchnosti zachovati a z gruntův do své smrti nikam se hejbati a odcházeti nebude. Pokudž by toho tak nezdržel a pryč z gruntův odešel, tedy netoliko jeho rukojmové dostaviti, ani i pokutu a trestání, které by jim od milostivé vrchnosti vyměřena byla, podniknouti a mile snášeti musejí, Datum dne svrchu psaného.

(Pozdější zápis) Týž dotčený Matěj Witemberk na témž gruntu zustávající od zápisu tohoto až do roku pořád zběhlého od všelijakých robot panských lhůtu míti má.

Léta Páně 1675 dne 19. Martin Jiřík Koudelka rodilý z Křečovice, vedle jeho poslušné žádosti jest přijat do krčmy vlkonské za šenkýře, kterémuž se z pivovaru tloskovkého pivo a pálený k šenku a dobrému vrchnosti vystavovati bude a to na ten způsob, aby se ke všem lidem, kteří se tak k němu na truňk zachodí, vlídně nacházel a jim obzvláštně těm, kteří by bez podvodu a zbytečných dluhův za panský statek jemu na ten čas svěřený platiti mohli, s pilností sloužil a tudy na se dobrý pozor dajíce vrchnosti žádných restův nečinil, nýbrž když se mu druhý sud piva vystaví, aby ihned jeden do důchodu zaplatil, druhý pak sud až do stržení peněz jemu čekati se bude. A že tomu všemu, co se tuto nadpisuje zadostiučiniti a žádných restův (mimo téhož jednoho sudu piva) činiti nechce pro lepší jistotu toho za sebe celou obec vlkonskou v rukojemství postavil. Pokudžby pak mimo tuto zápověď jako dluhy zdělal, tehdy ona obec takové za něj platiti povinna bude. Actum leta a dne svrchu psaného.

Leta 1683 dne 31.Augustij přijat jest Jakub syn po neb. Jiříkovi Vávrovi ze vsi Živohoště za mistra sládka do verkštatu J.V.H. Mti tloskovského, za něj slibují předně, že bude dobré a hodné slady dělati, z nich pivo dobré vařiti, při tom se pilně, poslušně a nade všechno věrně chovati, spolků žádných jak s officíry tak s jinšími lidmi, jak by se koliv jmenovati mohli, nemíti, piva nepřebírati, též ve spilce a lochu neutáčeti a nefalšovati, za ředinu a patoky do důchodu náležitě odváděti, Jiřík Tůma a Jakub Marků, šenkýř živohoštský, na tento způsob, pokudž by on sládek pivo pokazil anebo proti naddotčenému textu se dočinil, aby oni rukojmové platili. On sládek taky naproti tomu připovídá jako věrnej dědičný poddaný to všechno naplniti. Actum na kanceláři tloskovské dne a let aut supra.

Novotný Pavel

Sloupek z fary [11/2006]

Mimořádnou událostí pro papeže Benedikta XVI. bylo XX. setkání mládeže v Kolíně nad Rýnem v polovině srpna tohoto roku. Zároveň to byla jeho první zahraniční pastorační návštěva, dokonce první do jeho rodné země jako papež, i když tato cesta byla plánována Janem Pavlem II. právě u příležitosti setkání mládeže. Mottem světového setkání byl úryvek z Matoušova evangelia: „Přišli jsme se mu poklonit.“ Možná se ptáte proč právě německý Kolín. Je to proto, že jsou tam ostatky tří králů, kteří přišli složit poklonu právě narozenému Ježíši. Tohoto setkání se zúčastnilo téměř přes půl milionu mládeže z 197 států (např.: Itálie 101 tis., Německo 83 tis., Francie 38 tis., Španělsko 31 tis., USA 24 tis., Polsko 19 tis., ČR 1 tis.). Do Kolína přicestovalo také 54 kardinálů, 750 biskupů, 9 000 kněží. Při organizaci celého setkání pomáhalo 27 000 dobrovolníků, bezpečnost a zdravotní péči zajišťovalo 4 000 policistů a 2 000 zdravotníků. Jedna u účastnic řekla: „Bylo nádherné prožít církev tak mezinárodně. Znala jsem to z Medjugorje, ale při setkání mládeže je tento zážitek ještě působivější. Vidím, že místní církev je součástí společenství, které obepíná celý svět a je to ohromný zážitek. Množství setkání, adorace, katecheze, modlitba a ticho.“

O prázdninách se děti a mládež nejen z naší farnosti zúčastnili letního tábora ve Slivici u Příbrami. Hlavním tématem bylo deset egyptských ran. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu tábora.

Další událostí byla Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi. Poutníci přijeli uctít památku sv. Václava - „vévodu české země“. Této pouti se zúčastnili lidé nejen z Česka, ale i hosté ze zahraničí. Mezi poutníky nechyběli ani představitelé veřejného života. Lebku sv. Václava nesl v průvodu kardinál Miloslav Vlk. Promluvu měl plzeňský biskup František Radkovský, který připomněl slova T.G. Masaryka: „Život a smrt svatého Václava nás učí, že zdravý život národa spočívá na vzdělanosti a mravnosti, posvěcené pravou zbožností.“ Biskup pak všem křesťanům připomněl odpovědnost za společnost. Zaměřil se na její morální stav, krizi manželství a rodiny. „My křesťané, bychom měli být vždy hlasem slabých a bezbranných,“ zdůraznil biskup. Připomněl také nutnost náboženské výuky ve školách.

V úterý 18. října budeme prožívat slavnost sv. Lukáše, patrona naší farnosti. Na tento den byl připraven program, na který zvu všechny. Nejen ty kteří se chtějí zúčastnit duchovního programu. Zároveň budeme následující neděli 23. října prožívat posvícení - poděkování Pánu Bohu za všechnu úrodu letošního roku.

V minulém čísle jsme se zmínili o záměru opravy fary a hospodářských budov. Oprava byla úspěšně vykonána. Chtěl bych poděkovat za finanční příspěvky na tento účel.

P. Kazimierz Duš

Z jednání Zastupitelstva obce Křečovice [11/2006]

Zastupitelstvo obce jednalo ve třetím čtvrtletí tohoto roku dvakrát. Dne 12.8.2005 bylo po kontrole usnesení z minulého zasedání projednáno rozpočtové opatření č.4 :

 • Sdružení obcí Neveklovska - zvýšení rozpočtu o 11.840.-Kč
 • Základní škola - na opravu střechy 74.500,- Kč nutno převést z kapitoly místního hospodářství
 • Kapitola Místního hospodářství - převod mezi položkami - navýšení o 1.500,- Kč na ochranné prostředky
 • Přijetí daru od Mistra Josefa Suka,Praha 2 ve výši 50.000,- Kč na veřejné účely (dalších 50.000,- Kč obdržela Základní škola J. Suka Křečovice)

Projednání žádostí:

 • Jaroslav Bojar, Praha - žádost o změnu v Územním plánu ve smyslu přeložení turistické stezky č. parc. 1047/2 k.ú. Vlkonice. (pozn. OÚ: Jedná se o cestu kolem domu žadatele - čp. 21 v Podvlkonicích - dle údajů Katastru nemovitostí, které má OÚ v počítačovém programu se však jedná o ostatní komunikaci) Zastupitelstvo bere žádost na vědomí a zařazuje ji do evidence k ostatním žádostem o změnu ÚP.
 • Žádost Josefa Dudka, Benešov o prodej stavební parcely na stavbu RD č. 638/18 v Křečovicích. Zastupitelstvo bere žádost na vědomí a předběžně souhlasí.
 • Žádost Luďka Procházky, Neveklov o prodej stavebního pozemku č. 10/17 a stodoly včetně st. parc. 52 v k.ú. Krchleby. Zastupitelstvo obce se po předchozím souhlasu žádostí znovu zabývalo stanovením ceny a odprodej nemovitostí schválilo.

V další části jednání následovala diskuse. Po diskusi a přednesení návrhu usnesení návrhovou komisí bylo jednání ukončeno.

Po skončení jednání následoval výjezd do rekreační osady Nová Živohošť za účelem posouzení podmínek k rekreaci včetně dohlídky na dodržování obecně závazných nařízení obce.


Dne 29.9.2005 se uskutečnilo další jednání Zastupitelstva obce Křečovice. Po zahajovacích náležitostech předal starosta p. František Vondra slovo ředitelce Základní škola Mgr. Zdeňce Holé, která seznámila přítomné členy zastupitelstva obce s aktuálními záležitostmi v základní škole. Mimo jiné oznámila, že se v okolí školy často pohybuje bez dozoru černobíle zbarvený velký pes - doga, na což upozorňovalo již několik rodičů. Starosta seznámil přítomné s ústními žádostmi několika rodičů o osazení dopravní značky „Zákaz vjezdu všech vozidel“ (B1, B2) na místní komunikaci ke škole. Na komunikaci je již několik let osazena značka - „Pozor děti“ (A12). Po polemice k této záležitosti bylo dohodnuto, že se o další názory požádají ostatní rodiče. V další části jednání bylo projednáno rozpočtové opatření č.5. Následovala zpráva a plnění volebního programu ke dni jednání. Ve zprávě starosta obce uvedl akce, které se od začátku roku provedly. Dále seznámil zastupitelstvo obce se záměry do konce roku. V další části jednání byly projednány různé záležitosti.

Schválen prodej a ceny pozemků:

 • na výstavbu RD Jiřímu a Jaroslavě Čermochovým č.637/19 a již dříve požadovaný pozemek 637/2 v Křečovicích
 • prodej pozemku č. 637/3 v Křečovicích Josefu Plachému
 • prodej pozemku na výstavbu RD č. 638/15 v Křečovicích Radkovi Andrlemu, bytem Praha
 • projednáno vyjádření k projektové dokumentaci I. etapy Trapistického kláštera v Políčanech
 • a ostatní drobné záležitosti

Po diskusi a schválení návrhu na usnesení bylo jednání zastupitelstva obce ukončeno.

Starosta obce

Berní rulle a obec Křečovice v roce 1654 [10/2005]

V roce 1310 byla poprvé jasně vyslovena zásada, že zdaněna je pouze půda držená poddanými nikoliv půda v bezprostředním vlastnictví feudála. V 15. století byla z iniciativy státního aparátu zahájeny pokusy o rozšíření berně (pozemková a spotřební daň). Předpokladem bylo ale jednotné vypracování katastru, což se stalo až v 17. století berní rullou. V 18. století vznikl tzv. tereziánský katastr, který poprvé porušil zásadu nezdanitelností vrchnostenské půdy i příjmu a platů vrchnosti. Berně jako přímá pozemková daň byla zpřesněna v r. 1849 a včleněna do soustavy dalších vybíraných poplatků jako jeden z druhů daně. Termín berní se zachoval v sousloví „berní úřad“ jako výběrčí daní.

Po třicetileté válce byla provedena evidence všech pozemků držených poddanými respektive všech poddanských usedlostí z nichž se platila berně. Z vrchnostenského majetku se berně neplatila. Tak vznikl první katastr, který se v Čechách nazývá berní rulla a byl pořízen na základě vrchnostenských přiznání z roku 1654. Berní rulla se vypracovávala v letech 1653 až 1656. Evidovala podle krajů, panství a lokalit všechny poddanské usedlosti a měšťanské domy v zemi, uváděla jejich vybavení polnostmi, dobytkem, zaměstnání držitelů atd.

Obec Křečovická potřila do berní rulle kraje vltavského a výpis je z roku 1654. Uvádím zde jméno rolníka, výměru pole osev a chov dobytka.

Křečovice

jméno rolníkavýměra pole osev a chov dobytka
Budák Matěj polí 24 strychů., osívá na podzim 8 str., na jaře 5 str., potah 2 voly
chová: 2 krávy, 3 jalového, 8 ovcí, svině 2
Carboch Jan polí 21 str., osívá na p. 7 str., na j. 6 str., potah 2 koně
chová: 3 krávy, 3 jalového, 6 ovcí, 1 svini
Carboch Jeronym polí 27 str., osívá na p. 6 str., na j. 4 str., potah 2 voly
chová: 1 krávu, 3 jalového, 1 svini
Dvořák Martin polí 60 str., osívá na p. 20 str., na j. 13 str., potah 4 koně
chová: 8 krav, 16 jalového, 19 ovcí, 6 sviní
Doležal Adam polí 21 str., osívá na p. 7 str., na j. 5 str., potah 2 koně
chová: 3 krávy, 4 jalového, 5 ovcí, 1 svini
Daněk Jan polí 30 str., osívá na p. 10 str., na j. 6 str., potah 2 koně a 2 voly
chová: 3 krávy, 6 jalového, 6 ovcí, 2 svině
Hruška Matěj
- tkadlec -
polí 6 str., osívá na p. 2 str., na j. 1 str., potah nemá
chová: 2 krávy, 2 jalového, 2 svině
Koudelka Jan
- švec -
polí 3 str., osívá na p. 1 str., na j. 1 str., potah nemá
chová: 2 krávy, 1 svini
Kranatka Dorota polí 6 str., osívá na p. 1-2 str., potah nemá
chová: 2 krávy, 1 jalového
Kopka Václav polí 36 str., osívá na p. 12 str., na j. 8 str., potah 4 voly
chová: 3 krávy, 2 jalového, 10 ovcí, 1 svini
Kopka Jan polí 24 str., osívá na p. 8 str., na j. 5 str., potah 2 koně, 2 voly
chová: 4 krávy, 5 jalového, 13 ovcí, 6 sviní
Moučka Jiřík polí 18 str., osívá na p. 6 str., na j. 4 str., potah 2 koně
chová: 2 krávy, 4 jalového, 6 ovcí, 1 svini
Novotný Václav polí 30 str., osívá na p. 10 str., na j. 6 str., potah 2 voly
chová: 3 krávy, 3 jalového, 8 ovcí, 3 svině
Spělák Jan polí 6 str., osívá na p. 3 str., na j. 2 str., potah nemá
chová: 2 krávy, 2 jalového, 4 ovce
Vitečka Václav polí 21 str., osívá na p. 7 str., na j. 5 str., potah 3 koně
chová: 4 krávy, 2 jalového, 10 ovcí, 1 svini
Zeman Václav polí 21 str., osívá na p. 5 str., na j. 4 str., potah 2 koně
chová: 2 krávy, 2 jalového, 9 ovcí, 1 svini
Zybřed Martin polí 18 str. - dvůr jest spálený, pole sousedi osívají

 

Skrýšov

jméno rolníkavýměra pole osev a chov dobytka
Blažkův Jiřík polí 32 str., osívá na p. 10 str., na j. 8 str., potah 2 koně, 2 voly
chová: 3 krávy, 6 jalového, 18 ovcí, 6 svině
Moučka Jan polí 38 str., osívá na p. 13 str., na j. 9 str., potah 2 koně, 2 voly
chová: 4 krávy, 2 jalového, 1 svini
Ziak Václav polí 24 str., osívá na p. 8 str., na j. 6 str., potah 2 koně, 2 voly
chová: 6 kráv, 5 jalového, 34 ovcí, 19 sviní

 

Zhorný

jméno rolníkavýměra pole osev a chov dobytka
Dupal Adam polí 21 str., osívá na p. 7 str., na j. 4 str., potah 4 voly
chová: 1 krávu
Fiala Jan polí 18 str., osívá na p. 4 str., na j. 3 str., potah 1 kůň, 2 voly
chová: 3 krávy, 2 jalového, 4 svině
Kranátkovský polí 18 str. - pustý, pole leží ladem
Mrdal Matěj polí 37 str., osívá na p. 13 str., na j. 8 str., potah 2 koně, 2 voly
chová: 3 krávy, 4 jalového, 9 ovcí, 7 sviní

 

Toto je soupis usedlostí v roce 1645 a jejich hospodářů. Pro orientaci ještě výměru 1 strychu; 1 str. = 28,78 aru = 0,3 ha. Jak vysoká byla jednotlivá berně pro usedlosti není známo. Na základě berní rulle se odhaduje, že Čechy měly ve druhé polovině 17. století asi 930 000 tis. až 1 milion obyvatel.

Novotný Pavel

Loučení se školou [10/2005]

Škola
Vojta Babický - 5.třída

Školo, školo milená,
v Křečovicích stavěná,
co jsem se do tebe nachodil
ze Skrýšova se plahočil.

Já do té školy chodím rád,
Honzík je můj kamarád.
Spolužačky mě hlídají,
opsat mi nic nedají.

Jazyky ty nemám rád,
to není můj právní řád.
Paní učitelka se mnou zkusí,
a pak mi horší známku napsat musí.

Paní ředitelka Holá,
řídí celou školu - hurá.
Aby každý neposeda - pásek,
nepoškodil knihy a spousty hraček.

Nejlepší je to v družině,
tam to všechno ožije.
Naše Jitka, hodná paní,
nechá nás hrát, co nás baví.

Naše školní kuchyně
na tu se těším jedině.
Paní Součková nám dobře vaří,
pochutnáme si, a pak se daří.

Školo, školo, školičko,
opustím Tě zakratičko.
Nemůžu se dočkat,
ale musím ještě chvíli počkat.

Naše škola
Monika Kučerová - 5.třída

Naše škola školička,
to je prostě jednička.
Všichni ji rádi máme,
rádi do ní chodíváme.

Učí se v ní číst a psát,
na počítači si hrát,
také zpívat, malovat,
někdy také tancovat.

Naše paní učitelka,
musí toho hodně znát,
i když někdy zlobíváme,
přesto je náš kamarád.

Učení je těžká práce,
ale my se nechcem vzdát,
když se všechno naučíme
můžeme si zase hrát.

Jménem všech zaměstnanců Základní školy Josefa Suka Křečovice přeji všem dětem naší školy krásné a dlouhé prázdniny a rodičům příjemně strávenou dovolenou.

Dovolte mi při této příležitosti poděkovat Obecnímu úřadu Křečovice za vstřícný přístup k naší škole. Velice si této skutečnosti vážíme.

Zdeňka Holá, Mgr.
ředitelka školy

Z jednání zastupitelstva obce [10/2005]

Zastupitelstvo obce Křečovice jednalo pravidelně v měsíčních intervalech. Ve druhém čtvrtletí byla uskutečněna 3 zasedání.

Dne 21.4.2005 starosta podal zprávu o plnění usnesení z posledního zasedání. Zastupitelstvo dále projednalo rozpočtové opatření č. 1 a bylo seznámeno s výsledkem kontroly hospodaření za r. 2004. Dále se zabývalo přípravou na letní rekreační sezonu 2005. Bylo rozhodnuto, že ze třech žádostí o pronájem zařízení parkoviště v Nové Živohošti bude provedeno výběrové řízení dne 3.5.2005. V další části jednání byla projednána příprava slavnosti k 655. výročí obce Křečovice. Poté následovalo projednání drobných žádostí. Po diskusi návrhová komise přednesla návrh na usnesení, které bylo schváleno.

Dne 19.5.2005 bylo po provedení kontroly plnění usnesení z posledního zasedání projednáno navržené rozpočtové opatření č.2. Následovalo kontrola dosavadního plnění volebního programu v r. 2005. Dále byly projednány došlé žádosti. Zastupitelstvo obce schválilo žádost Trapistického kláštera, spol. s r. o. o možnost připojení vodovodního řadu z vodovodu v Nahorubech do Políčan cca 0,8 lt./sec, v ceně dle skutečných nákladů. Na základě výběrového řízení byl schválen pronájem parkoviště v Nové Živohošti Michale Bartůškové. Následovala diskuse a schválení návrhu usnesení.

Dne 16.6.2005 se konalo další zasedání Zastupitelstva obce Křečovice. Jednání se zúčastnila ředitelka Základní školy Jos. Suka Mgr. Z. Holá. Přednesené požadavky k provozu školy zastupitelstvo akceptovalo. V další části jednání bylo projednáno organizační zabezpečení k rekreační sezoně r. 2005 ze strany obce. Hlavním bodem programu bylo projednání výsledky přezkoumání hospodaření a závěrečný účet obce za r. 2004. S výsledkem kontroly hospodaření zastupitelstvo souhlasilo bez výhrad.

Závěrečný účet obce:

položkačástka
Počáteční stav na ZBÚ k 1.1.2004 9.755.504,80 Kč
Příjmy v r. 2004 9.566.767,68 Kč
Výdaje v r. 2004 11.277.683,30 Kč
Zůstatek na ZBÚ k 31.12.2004 8.044.589,18 Kč

V další části jednání zastupitelstvo obce projednalo různé záležitosti a žádosti. Následovala diskuse k projednávaným záležitostem a jednání bylo zakončeno schválením předloženého návrhu na usnesení.

František Vondra
starosta

Okrsková soutěž v požárním sportu [10/2005]

V sobotu 28.května proběhla na fotbalovém hřišti v Křečovicích soutěž hasičských družstev.

Letošní ročník byl (kromě hezkého počasí) výjimečný počtem zúčastněných družstev. Kromě obvyklých čtyř družstev mužů nastoupily do soutěže také čtyři družstva žen: Krchleby, které si tradici ženského týmu udržovaly i v minulosti; nově byla sestavena družstva žen v Nahorubech a dvě družstva v Křečovicích.

Výsledné pořadí družstev:
pořadíMužiŽeny
1.KřečoviceKřečovice A
2.NahorubyNahoruby
3.KrchlebyKřečovice B
4.HořeticeKrchleby

 
Výsledné pořadí jednotlivců v běhu na 100 m s překážkami:
 
pořadíMužiŽeny
1.Luboš Hulan,
SDH Křečovice
Ivana Brejšková,
SDH Křečovice
2.Jan Rosůlek,
SHD Křečovice
Jana Čermochová,
SDH Křečovice
3.Zbyněk Šobíšek,
SDH Nahoruby
Renáta Růzhová,
SDH Nahoruby
4.Petr Rosůlek,
SDH Křečovice
Jitka Prošková,
SDH Krchleby
5.Libor Šůla,
SDH Křečovice
Kateřina Bezkočková,
SDH Krchleby

 
Pořadí jednotlivců v rámci vlastních družstev:
 
pořadíMužičas [s]Ženyčas [s]
družstvo Křečovice Křečovice A
1. Luboš Hulan 23,02 Ivana Brejšková 25,91
2. Jan Rosůlek 23,37 Martina Jonášová 30,19
3. Petr Rosůlek 24,90 Jana Jírová 31,69
družstvo Nahoruby Nahoruby
1. Zbyněk Šobíšek 24,78 Renáta Růzhová 28,82
2. Martin Volf 26,13 Pavlína Katičová 32,06
3. Radek Žikeš 26,37 Eva Lhotáková 33,00
družstvo Krchleby Křečovice B
1. Václav Douša 28,92 Jana Čermochová 28,53
2. Ladislav Hrdinka 36,25 Veronika Čermáková 29,72
3. Jiří Mařík 38,02 Anna Dvořáková 31,62
družstvo Hořetice Krchleby
1. Radek Krejčí 25,68 Jitka Prošková 29,18
2. Pavel Rákosník 29,18 Kateřina Bezkočková 29,56
3. Martin Krampera 46,03 Iveta Jirásková 31,02

Sukovy Křečovice [10/2005]

Letošní ročník mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro byl jako šedesátý v pořadí. Konal se od 12. května do 4. června 2005. Kdo nahlédl do oficiálního programu pražského jara dozvěděl se mimo jiné, že v neděli 29. května v 10.30 je v Křečovicích koncert v kostele sv. Lukáše.

Letošního roku měl koncert dvě části. Před hlavním oltářem zahrál houslový virtuos J. Suk a varhaník Aleš Bárta, skladby z tvorby Josefa Suka:
          Melodie
          Večerní nálada
          Bagatela

Po té promluvil dirigent pan Libor Pešek, který se vyznal k Sukovy jako skladateli a jeho hudbě. Na kůru kostela zazněla skladba Josefa Suka Mše B dur. Tuto Mši B dur napsal Josef Suk jako konzervatorista čtvrtého ročníku ve věku 15 let. Později skladbu sám skladatel přepracoval v roce 1931 a nazval ji Křečovická mše.

Mši B dur „Křečovická“ (originální verze 1888) zahráli:
 
Stamicovo kvarteto:
          housle - Jindřich Pazdera, Josef Kekula
          viola - Jan Pěruška
          violoncello - Vladimír Leixner
          kontrabas - Rudolf Andrš
          varhany - Aleš Bárta
Kűhnův smíšený sbor:
          sbormistr a dirigent - Jan Rozehnal

Koncert měl velký úspěch, což dokazoval dlouhotrvající potlesk.
K závěru uveďme řeč ing. Otakara Šourka, kterou pronesl 4. června 1935 nad rakví a hrobem J. Suka právě před 70 lety:

Novotný Pavel


Předrahý veliký příteli!

V zem, která Tě zrodila, skláníš se zas. Ve smyslu těchto slov básníkových odcházíš nám do země Své rodné obce, jež Ti byla nejdražším koutkem na světě. Po triumfální cestě, kterou jako slavný vítěz projel jsi naposledy před tváří národa vzrušenou a bolestí dojatou Prahou, ukládáme Tvé tělo v zemi Tvých drahých Křečovic, v nichž jsi se cítil nejšťastnějším, do nichž jsi se stále utíkal jako dítě v náruč milované matky a jejichž kraj se svými tajemnými hlasy jihočešství byl nejštědřejším zdrojem inspirace pro Tvé hudební myšlenky, když jsi v životě nejvíce trpěl a když jsi hledal pro svou bolest útěchu.

Klademe Tvé tělo po bok Tvých starostlivých a Tebou zbožně milovaných rodičů, jako tělo Tvé věrné, zlaté ženy Otilky leží na památném Vyšehradě po boku rodičů jejích, především po boku slavného Antonína Dvořáka, Tvého velkého, zbožňovaného tchána. V tom není rozloučení, v tom naopak jest i po smrti spojení dvou typických českých rodů muzikantských a spolu i dvou tak titánských a pro věčné časy nesmrtelných duchů, jako jste byli v českým umění Antonín Dvořák a Ty, Josef Suk. Jako mohutný peň vedle mohutného pně, se vzájemně se splétajícími a jednou půdou živenými kořeny a s obrovitými korunami, láskyplně se dotýkajícími, budete Vy, dva velikáni, státi se svými díly v úrodném sadě české hudby, jsouce pro věčné časy z největších jejích ozdob a také z nejbezpečnějších opor celého jejího dalšího vzrůstu.

Zlatý mistře Suku, za několik okamžiků spočine Tvoje tělo v zemi křečovického hřbitova, jehož „zapomenutým rovům“ Tvé vznešené vděčné srdce věnovalo jednu ze Svých nejintimnějších a nejkrásnějších skladeb. S hořkou bolestí v duši dávám Ti jménem všech těch, kdož Tě měli rádi, poslední sbohem a ujišťuji Tě, že hrob, jenž bude chovati Tvé těl, nebude hrobem zapomenutým, ale naopak hrobem věčně vzpomínaným, věčně uctívaným a věčně slavným, tak jako to Tvoje geniální dílo.

Spi v něm v míru a pokoji!

Olédnutí za slavností k 655. výročí Křečovic [10/2005]

Vážení spoluobčané,
letošní slavností dne 5.7.2005 jsme oslavili 655. výročí obce Křečovice. První část programu - od 8,30 hod až do 14,00 hod proběhla za bohaté účasti hostů. Odpolední program v hezkém prostředí přírodního areálu u školy musel slavnostbýt z důvodů neustálého deště zrušen. Škoda, program i účast na této části slavnosti by byly zcela určitě dobré. I přesto, slavnost pokračovala druhý sváteční den, kdy byla zakončena velmi hezkou zábavou na přírodním parketu. A tak pochybili ti, kteří se nezúčastnili.

Pro ty z vás, kteří jste se nemohli zúčastnit zahájení slavnosti, otiskujeme zahajovací proslov starosty obce.

Vážení občané křečovičtí, rodáci, přátelé obce, vážení hosté, kolegové a kolegyně z obecního úřadů, dámy a pánové, milé děti,

Nacházíme se opět uprostřed krásného okamžiku, dnes všichni pospolu. Děkuji vám, že jste neodmítli pozvání zastupitelstva obce a starosty. Vážím si toho velice a mám vás všechny zde přítomné za to rád.

Letošní slavnost je pořádána po pěti letech a starosta a zastupitelstvo obce chceme zavést tradici v pořádání skromné slavnosti věnované historickému jubileu obce v tomto časovém intervalu. Zejména to má být důvod k setkávání rodáků a přátel obce Křečovice!

Mottem dopoledního programu má být vděčnost a vzpomínka všem předchozím generacím. Úvodní program je věnován historickému ohlédnutí, vzpomínce na předky ve všech osadách současné křečovické obce. Položení kytice v křečovickém kostele je symbolickou vzpomínkou na všechny dříve žijící občany v celé obci. Položení kytic ke všem památníkům padlých v obci, tedy v Křečovicích, Krchlebích, Nahorubech a v Hoděticích je projevem naší úcty k těm, kteří položili životy pro následující generace, tedy i pro nás. Jejich hroby v daleké cizině neznáme, chovejme se tedy s pietou a úctou k těmto památníkům v obci a nezapomínejme na naše hrdiny!

Mottem dalšího programu je nevšední současnost. Nejprve vyslechneme umění našeho rodáka Mistra Josefa Suka, hudebního virtuosa, známého v celém světě, který tak jako jeho dědeček, hudební skladatel Josef Suk a pradědeček též hudební skladatel Antonín Dvořák proslavil svým hudebním uměním naši vlast v celém světě. Z další části programu jistě vycítíte naši radost z dětí z naší školy a z toho, že tu základní školu nesoucí jméno Josefa Suka ještě máme v provozu. Mladé naděje naší obce i společnosti se závěrem rozpohybují optimistickým veselým tancem… Před pěti lety, v roce 2000 jsme prvně v současné době oslavovali první zmínku o sídle Křečovice, tedy i obce Křečovice. Byl to pro nás první pokus o bžunkané ohlédnutí do minulosti až jakoby na počátek křečovické historie. Avšak my víme dobře, že se jedná jen o první písemnou zmínku. Historie sídla Křečovice je zcela určitě starší.

Slavnostní řečník, přednosta okresního úřadu Miroslav Rohel, nám tehdy mimo jiné řekl. Cituji: „Minulá doby neuznávala staré pořádky, tradice, chtěla člověka změnit od základu a ukázalo se, že to nebyla správná cesta. Dnešní uspěchaná doba se sice k tradicím hlásí, ale na naplnění a z toho vzešlý morální dopad si musíme ještě nějakou chvíli počkat. Žádná pevná stavba se nepostaví bez základů, žádný strom nevyroste bez kořenů nelze smysluplně navázat na práci svých předků a pokračovat v jejich díle.“ Konec citátu. Co k tomu říci - pravdivá slova.

To jsme se již tehdy také uvědomovali a proto jsme udělali ve smyslu zmíněné pravdy další kroky, které mohli naši občané i ostatní zaznamenat. Pracovali jsme na přípravě a zpracování obecních symbolů, loni jsme je přijali do obce. Při každé vhodné příležitosti je budeme používat, stejně tak jako dnes. Vydáváme Křečovické listy, v kterých zejména Pavel Novotný, člen zastupitelstva, knihovník, kronikář a fotograf, představuje historická fakta z pramenů, které s velkým nasazením velmi pilně objevuje v archivech, z knih i od pamětníků. Velmi užitečné snažení, kterého si velice vážím a děkuji za něj. Svou záslužnou pomoc poskytl tehdejší ředitel zdejší školy pan Pravoslav Kulvejt, také kronikář, kterému rovněž velmi děkuji. Nelze nezmínit ani patera Ing. Jana Dlouhého, který dal největší impuls k prvním výtiskům našeho obecního zpravodaje. Zastupitelstvo obce jako celek tuto snahu o společné setkávání a připomínání si navzájem svoji pospolitost velice podporuje a tak se již potřetí scházíme s vámi všemi, abychom si všech posílili povědomí o našich kořenech. Zejména také proto, abychom toto povědomí přenesli na naše mladší spoluobčany a mládež. Má to smysl? Rozhodně ano! Nezajímáme se jen o sídlo křečovické, záleží nám i na ostatních osadách. Chápeme všechny osady jako významné součásti obce. Velmi zajímavé je, že i tamní občané se snaží o totéž a zejména i o zlepšování sousedských vztahů. Velmi rád zde uvede přiklad u vlkonických, kteří právě minulou sobotu uspořádali nádhernou zábavu. Přizvali své rodáky žijící v jiných obcích a ti jim byli viditelně velmi vděční. Mimo MVDr. Františka Dolejšího a Vladimíra Čermáka a ostatních nadšenců po krásných tradicích snad trochou přispěla právě i obce, - myslím si… Je to pěkný příklad pro ostatní osady. Která bude následovat?

A z mého pohledu, kdo k navrácení krásných tradic, a uspořádání určitých částí obce přispívá významně obci? Je to pokračovatel pro obec i vlast významného sukovského rodu, houslový virtuos Mistr Josef Suk, doktor honoris causa AMU. Bez jeho nádherných koncertů pro nás všechny, pro obec Křečovice - bez nároku na sebemenší honorář, bychom nezmohli již potřetí během pěti let uspořádat tak hodnotnou obecní slavnost, bez jeho návrhů, zajištění odborných poradců a v konečné fázi i bez jeho finanční pomoci, bychom neměli tak překrásně vybavenou základní školu, nesoucí jméno význačných členů Sukovy rodiny, úpravu Sukovy rodné světničky a pamětní síně, kostela, hřbitova a jiných památek. Děkuji Vám velice Mistře Josef Suku a jménem obce Křečovice Vám vyjadřuji velké poděkování za vše, co jste pro obec doposud vykonal. Vážíme si toho! Vážíme se i dlouholeté pomoci MVDr. Františka Dolejšího a jejich firmy z Davle. Vážíme si několikaleté pomoci firmy Zahradnictví Václava Altmanna Sedlčany i firmy p. Milana Doležala - Údržba silnic Osečeny, Vodohospodářské společnosti Benešov - sponzorů dnešní slavnosti.

Děkuji i pateru Kazímíru Dušovi za možnost užití kostela pro dnešní koncert.

A nyní, i přes dnes pro nás nepříznivé počasí, přeji vám všem příjemné zážitky a hezký den v Křečovicích.

S úctou František Vondra