Archiv 2005

Upomínkové předměty obce Křečovice [10/2005]

Při příležitosti slavnosti jsme nechali vyhotovit upomínkové předměty obce Křečovice. Jsou to pohledy téměř všech osad naší obce, odznaky, samolepky, pamětní razítko, které je možno otisknout na pohledy. Všechny výše zmíněné předměty, stejně tak i publikaci „Střípky z historie Křečovic“. vydanou při příležitosti první slavnosti k výročí obce v r. 2000 si můžete zakoupit na Obecním úřadě v Křečovicích.

předmětcena za kus
pohled4,- Kč
odznak25,- Kč
samolepka3,- Kč
brožura50,- Kč

 

A oslavy stále pokračují...

655. výročí obce Křečovice končí až za rok!
Další zábava na parketu v přírodním areálu u školy v Křečovicích 29.7.2005!

Hudební skupina K-Band Milana Kryštofa se velice líbila a proto jsem ji objednali ještě jednou i pro Vás! Tak se přijďte všichni pobavit ještě tentokrát! Když přijdete, čeká vás v pátek 29.7.2005 od 20,00 hod nezapomenutelný zážitek - pěkné písničky nádherně zahrané, báječná nálada. Tak neváhejte! Zábavu pořádáme právě pro vás - pro mladé a stále mladé!!!
Všichni si v programu jistě najdete vaše oblíbené skladby!!!

Pořadatelé

Sloupek z fary [10/2005]

Velikonoční požehnání Městu a světu bylo výjimečné tím, že Svatý otec Jan Pavel II. pro svou nemoc jej nemohl sám pronést, a tak na závěr jen požehnal všem znamením kříže. Zprávy o jeho zdravotním stavu - nemoci, byly na očích celého světa, který se spojil v modlitbě za pastýře církve. Pán povolal svého služebníka v předvečer svátku Božího Milosrdenství - večer 2.dubna 2005.

Pozemské rozloučení se Svatým otcem se konalo 8.dubna za účasti milionů lidí a přes 200 hlav států, nejen z křesťanských zemí. Není divu, že tohoto papeže už při pohřbu nazýváme Jan Pavel Veliký a přejeme si jeho rychlou kanonizaci. O jeho velikosti svědčí jeho osobní lékař Renato Buzzonetti, jenž byl osobním lékařem Svatého otce 26 let, a také byl při posledních hodinách jeho života: “.apež prožíval skutečnost umírání s důstojností, odevzdaností a v mlčení, aniž by něco skrýval. Papež umíral pozvolna v hrozných mukách, která snášel s velikou trpělivosti a lidskou důstojností. V některých okamžicích se mi jeli jako Kristus na kříži. Byl vděčný všem, které viděl kolem svého lůžka. Dal mi nádherný příklad, jak se Karol Wojtyla, člověk a papež, svěřil do Boží náruče v okamžiku umírání.“./em>

19.dubna 2005 sbor kardinálů - konkláve, při čtvrté volbě zvolili nového papeže - kardinála Josefa Ratzingera, který přijal jméno Benedikt XVI. Je to v dějinách církve již 265. nástupce svatého Petra, který je pastýřem církve. Byl blízký spolupracovník Jana Pavla II. a přes dvacet let byl prefektem kongregace víry. Benedikt XVI. se narodil v Bavorsku u Passau v roce 1927. Inaugurace nového papeže proběhla 24. dubna 2005. Pamatujme v našich modlitbách také na nového pastýře církve.

Na slavnost našich věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července naše obec prožívala 655. výročí od její první písemné zmínky, při kterém jsme si mimo jiné zavzpomínali na naše předky. Oslava byla také zpestřena koncertem virtuosa Josefa Suka s hudebním doprovodem naší varhanice Marie Neradové.

Dominanta naší vesnice - kostel sv. Lukáše - má novou omítku. Dokončilo se omítnutí věže a lešení se přesídlilo k faře, která čeká také na nové omítnutí.

Začalo léto, čas prázdnin a dovolených. Přeji vám hezké prožití tohoto času. Ať je tento čas příležitostí nejen k obnovení těla, ale i duše.

P. Kazimierz Duš

Chůzí ke zdraví! [9/2005]

Při početné sešlosti na Novoročním orientačním pochodu – „Za obecním praporem“ – bylo vyřčeno přání „pochodovat“ znovu a dříve než zase za rok – třeba na osečanskou rozhlednu. Tak tedy pojďme…

„Podruhé za obecním praporem“ – 1.května od 13,00 hod!

Start u Obecního úřadu v Křečovicích. Cíl tamtéž a potom možná i jinde… Začněme již trénovat, nebo to naše nožky neujdou. Bude to delší. Ale každý půjde podle svých sil, netřeba se bát.

Již dnes se na shledání těší pořadatelé

Kácení a ořezávání dřevin [9/2005]

Informace – Eva Dolečková, tisková mluvčí České inspekce životního prostředí

Ořezávání a kácení dřevin, které rostou mimo les – nezbytné je povolení příslušného obecního úřadu

V naší vesnici začali kácet stromy na návsi. Dá se tomu nějak zabránit? Dotazy, případně stížnosti, podobného typu jsou stále častější a je to dobře. Lidé se probouzejí z lhostejnosti a začínají si uvědomovat, že něco zmohou. Dřevina přestává být jen „nějakým stromem“, případně pouhým estetickým doplňkem, ale je vnímána jako součást životního prostředí, které chráníme, a tedy musíme chránit i onu dřevinu. Už méně je v obecném povědomí zakotveno, jak to účinně dělat.

Všechny dřeviny rostoucí mimo les jsou chráněny zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny před poškozováním a ničením. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení příslušného obecního úřadu, na území národních parků pak Správy NP. Povolení ke kácení lze vydat jen za závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny. Důvodem k povolení kácení není ani zastínění objektu ani to, že ze stromu padá listí a zanáší okapy. Vzor žádosti o povolení kácení dřevin obdržíte na obecním úřadě. Zákon chrání dřevinu nejen před pokácením, ale i před poškozením. Tak zvaný „ořez“ koruny stromu nelze zákonem ani vyhláškou povolit. Zásahy do habitu stromu musí být pečlivě zváženy a minimalizovány. Je-li takový zásah shledán orgánem ochrany přírody jako poškození stromu, bude tomu, kdo se přestupku dopustil, uložena pokuta do 10 000,- Kč, poškodí-li skupinu dřevin pak do 50 000,- Kč. Právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti přitom hrozí pokuta až 500 000,- Kč. Hranice pokut je stejná jako pro případy nepovoleného kácení. Rozhodne-li se občan zbavit dřeviny rostoucí na jeho vlastním pozemku, měl by vědět, za jakých podmínek je to možné. Bez povolení může kácet strom, který ve výšce 130 cm má obvod kmenu do 80 cm, nebo vyklučit křoviny v souvislém porostu do plochy 40 m2. Neplatí to ovšem pro právnické osoby – právnická osoba musí žádat o povolení k pokácení dřeviny jakékoliv velikosti, stejně jako ke mýcení keřových porostů bez ohledu na velikost ploch, kterou zaujímají. Bez povolení může občan kácet i v případě krajní nouze, například hrozí-li bez jakýchkoli pochybností bezprostředně škoda na životě či na zdraví nebo majetková škoda značného rozsahu. V takovém případě ovšem musí zásah do 15 dnů oznámit písemně orgánu ochrany přírody, tedy obecnímu úřadu. Povolení není třeba ani ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, tj. za účelem obnovy porostů nebo při jejich výchovné probírce, z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů. Záměr kácet z těchto důvodů musí být oznámen obecnímu úřadu nejméně 15 dnů předem s tím, že toto oznámení musí mít stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení. Obecní úřad může takové kácení pozastavit, omezit, zakázat, pokud by odporovalo požadavkům na ochranu dřevin. Ve všech ostatních případech je nutno mít rozhodnutí obecního úřadu a v žádném případě nestačí ústní a dokonce ani písemný souhlas starosty. Je rovněž třeba vědět, že obecní úřad může vydat rozhodnutí o povolení kácení jen na žádost vlastníka pozemku nebo zájemce se souhlasem vlastníka, nikoli z vlastní iniciativy.

Česká inspekce životního prostředí by mohla sepsat celou sérii příběhu ze života. Figuroval by v nich občan, který „nevěděl a neznal“ a ten strom mu přece stínil okna či listí padalo do okapu! Mohli bychom dát k dobru i činy radních a úředníků, kteří se s obtížnými stromy nemazlí. Například tedy najali firmu, aby vykácela hájek a mohlo být vystavěno víceúčelové obchodní centrum. Firma samozřejmě tvrdí, že si žádným zákonem stanovených podmínek pro ochranu přírody vůbec nebyla vědoma, nikdo ji neinformoval. Nebývá nic platné, pokuty jsou v takových případech stejné. Zničeným dřevinám už ovšem nikdo život nevrátí.

Argument skalních zastánců vlastnických práv, že strom stál na „jejich“ pozemku, patří tedy jim a mohou si s ním dělat co chtějí, v tomto případě neobstojí. Železných a betonových staveb je kolem nás stále víc a zeleň naopak výrazně mizí. Dřeviny jsou lehkomyslně vnímány jako suroviny, přehlíží se jejich význam specifického prvku života na planetě Zemi i jejich estetický význam ve stále více odlidšťovaném prostředí.

Naštěstí přibývá občanů, kteří si takový přístup uvědomují a nechtějí se s ním smířit. Proto si stěžují, dávají podněty, protestují. Je to zapotřebí, protože obcí je hodně, žádný kontrolní orgán nemůže sám dohlédnout do všech. Je odkázán na pomoc a spolupráci občanů, kterým na jejich životním prostředí záleží. A záleží také na uvážlivosti zastupitelů a úředníků, na jejich nekompromisní obhajobě zákona.

Z časopisu „Veřejná správa“ opsal Vondra F. – starosta. Přimlouvá se za každý vzrostlý strom. Nechme je žít! Bohatě se nám odmění!

Málotřídní školy – věkově smíšené třídy [9/2005]

Vážení rodiče!

Ráda bych se pokusila objasnit, že málotřídní školy, resp. vyučování ve věkově smíšených třídách je důležitou pedagogickou alternativou. Znamená to, že málotřídní školy vytvářejí prostor, v němž se realizuje experimentování a různé inovační formy vzdělávání.

Může být pro Vás překvapující, že záležitost málotřídních škol je dnes v řadě zemí západní Evropy velmi aktuální problematikou jak mezi pedagogy, tak mezi pracovníky sociální politiky, v souvislosti s pozorností věnovanou rozvoji regionů a obcí.

Málotřídní školy existují v obcích, v nichž malý počet žáků neumožňuje zřizovat samostatné třídy pro každý z pěti ročníků 1. stupně. V zahraničních vzdělávacích systémech jsou málotřídní školy chápány obdobně, a příslušné termíny vyjadřují, že jde o „malou školu“ – anglický termín je „small school“ nebo „one room school“, německý „kleine Grundschule“, francouzský „petit écoleprimare“.

Co u nás ale není běžně známo, je to, že jak u nás, tak v zahraničí působí stále poměrně velký počet málotřídních škol. V České republice je mnoho vesnic, v nichž dosud působí samostatně pouze škola s 1. stupněm, často v budovách postavených před mnoha desetiletími.

V zahraničí je počet málotřídních škol a jejich podíl na vzdělávání poměrně velký. Ve Švýcarsku se v málotřídních školách vzdělává zhruba 20% žáků 1. stupně základní školy, ve Francii 11%, ve Finsku 21%, v Norsku 45% žáků.

Hlavním znakem málotřídních škol je to, že se v nich provádí vyučování s věkově smíšenými skupinami žáků. Jeden učitel vyučuje současně více ročníků, což samozřejmě vyžaduje aplikaci specifických forem učení a vyučování. A právě toto vyučování s věkově smíšenými žáky je dnes v západoevropské pedagogice považováno za typ alternativy či inovace vzdělání. Dokonce se objevuje tendence, aby málotřídní školy byly znovu zaváděny v nových spolkových zemích (na území bývalé NDR). V západní části Německa existují dodnes.

Podívejme se, v čem se projevují alternativní pedagogické rysy a pozitiva málotřídních škol.

Uplatňuje se převážně skupinové vyučování – znamená to, že jeden učitel pracuje s dětmi více ročníků. Prakticky to znamená, že učitel musí žáky všech ročníků zaměstnat něčím jiným – a to tak, aby se jednotlivé skupiny vzájemně nerušily. Uplatňuje se princip tzv. otevřené třídy – znamená to, že žáci patřící k jednomu ročníku se pro některé předměty spojují s žáky jiného ročníku.

Vznikají skupiny s rovnocennou úrovní vzdělání – tj. skupiny žáků, kteří bez ohledu na věk či ročník dosahují v některém předmětu stejnou úroveň vědomostí, a mohou se tudíž učit společně.

Zvyšuje se sociální kooperace mezi žáky. Je to přirozené, neboť žáci jsou častěji vystaveni příležitostem spolupráce ve vyučování, respektu k ostatním, kdy v jedné skupině musí pracovat tak, aby nerušili vyučování v jiných skupinách. Ve standardních školách s oddělenými učebnami pro jednotlivé ročníky k této kooperaci tak často docházet nemůže.

Dnešní vybavení málotřídní školy může směle konkurovat s vybavením velkých škol, a v jistých ohledech je i předčí. Za důležitou funkci málotřídních škol se považuje i to, že působí jako kulturní a společenská centra obce. To bylo vlastní těmto školám odjakživa, avšak v období rušení málotřídních škol se tato jejich funkce zanedbávala. Nyní se ukazuje, že je naopak zapotřebí tuto funkci posilovat, neboť má pozitivní efekt pro fungování života na vesnici. Je prokázáno, že již sám fakt, že obec udržuje vlastní malou školu, přispívá pozitivně k identitě jejích obyvatel. Můžeme si položit otázku. Jsou málotřídní školy efektivní? Na tuto efektivnost se zaměřuje výzkum v zahraničí, kde málotřídní školy zažívají renesanci. Data z Norska, Finska, Maďarska aj. ukazují, že vzdělávací výsledky žáků z málotřídních škol jsou srovnatelné s žáky z velkých měst a v rozvoji osobnostních vlastností je většinou předčí.

Mgr. Zdeňka Holá, ředitelka školy

Pohřeb Mistra Josefa Suka před 70 lety [9/2005]

Smrt skladatele Josefa Suka rektora státní hudební konzervatoře v Praze bolestivě překvapila celou tehdejší kulturní veřejnost. Je málo umělců, kteří se těšili takové obecné úctě jako Josef Suk.

President republiky poslal synovi Josefa Suka jeden z prvních soustrastných telegramů: Náhlý odchod Mistra Suka mně hluboce dojal. Myslím-li na něj, myslím na českou hudbu, která jeho ztrátu pocítí nejvíce. Vyslovuji Vám upřímné sympatie. T.G.Masaryk

Senátor V. Kleofáč zaslal projev soustrasti: Političtí lidé nesmí nikdy zapomínati velkých umělců. Národ nežije pouze politikou, nýbrž také géniem velkých Smetanů, Dvořáků, Mánesů, Suků a Myslbeků. Klaním se před památkou Vašeho velkého otce a projevuji Vám soustrast jménem celé strany. Místopředseda senátu V. Kleofáč.

Smuteční obřady a rozloučení se konaly v Benešově, Praze a v Křečovicích.

Z benešovského bytu zesnulého J. Suka byla 1. června 1935 po smutečních obřadech za zvuků písně A. Dvořáka přednesené pěveckým spolkem Ozvěna za řízení sbormistra J. Kašpara snesena rakev do pohřebního vozu. Žáci benešovských škol utvořili pohyblivý špalír a sypali květy na cestu kudy šel smuteční průvod. U sokolovny bylo poslední zastavení a rozloučení. Když se vůz s rakví a průvodem zastavil, ujal se slova starosta Sokola p. Mareš. Po něm promluvil poslanec R. Mašata, starosta města Benešova p. J. Steindler, za komorní sdružení uč. O. Pičmon a zástupce Selské jízdy J. Olt. Po krátkém a dojemném projevu studentky gymnázia a zahrání státní hymny hudební četou 48 pěšího pluku, pohřební vůz pomalu odjížděl dojatým špalírem do Prahy. V Praze byla rakev s tělesnými ostatky prozatímně uložena v kostela sv. Štěpána.

Odpoledne 3. června 1935 kolem 14. hodiny se v Panteonu Národního muzea shromáždili Sukovi přátelé, ctitelé i žáci, zástupci vlády, zákonodárných sborů, představitelé vysokého učení a velké množství obecenstva.

U rakve spočívající na vyvýšeném katafalku a smutečně vyzdobené síni stáli čestnou stráž u rakve sokolové s tasenými rapíry a studenti konzervatoře. Mezi smutečními hosty se zúčastnili dr. E. Beneš s chotí, dr. Dérer, dr. Krčmář s chotí, dr. Trapl, president České akademie dr. J. B. Foerster, předseda Národní rady dr. Němec, rektoři a děkani pražských vysokých škol.

Smuteční slavnost zahájilo Ondříčkovo kvarteto, které zahálo Adagio ze Sukova Smyčcového kvarteta B dur. Hned po tom se ujal slova minstr dr. Krčmář, následně pronesl slova rozloučení dr. J. B. Foerster, dr. Branberger, dr. Štěpán a za holandské Sukovy přátele pan Doyer z Rotterdamu. Česká filharmonie zahrála pod taktovkou V. Talicha Sukův Smuteční pochod, který skladatel složil na počátku své umělecké dráhy. Na konec smutečního obřadu zazpíval pěvecký sbor Smetana státní hymnu.

Kolem šestnácté hodiny jsou obřady v Panteonu skončeny a žáci konzervatoře vynášejí rakev a věnce. Věnce jsou uloženy na dva ozdobené vozy a na vůz s trojspřežím je uložena rakev. Po seřazení se dává průvod na cestu přes Václavské náměstí, Národní třídou k Národnímu divadlu. U divadla se průvod s rakví zastavuje a z balkonu Národního divadla znějí smuteční fanfáry s Radúze a Mahuleny. Potom pokračuje průvod Rašínovým nábřežím kolem smutečně vyzdobeného domu kde J. Suk bydlel. Další zastavení bylo pod klášterem na Slovanech, kde hrají žáci konzervatoře za řízení prof. J Koláře fanfáry ze Sukova pochodu V nový život. Před vyšehradskou radnicí dává Praha poslední sbohem skladateli a kvarteto lesních rohů České filharmonie hraje státní hymnu. Rakev přenášejí z vozu na fourgon, který se volným tempem rozjíždí následován dvěma vozy s věnci na cestu do Křečovic.

V Neveklově očekávalo auto se zesnulým J. Sukem na čtyřicet členů Selské jízdy, kteří přenesli rakev na vůz tažený třemi páry koní. Neveklovský starosta obce a starosta tamního Sokola p. dr. Francl pronesl řeč na rozloučenou a Selská jízda vezla zesnulého J. Suka do Křečovic. Nad Křečovicemi přivítal domů se vracejícího umělce starosta obce Josef Plachý. K domu smutku dorazil průvod po dvacáté hodině. Křečovštví hasiči přenesli rakev do Mistrova pokoje a položili ji na katafalk.

V úterý 4. června 1935 časně ráno přicházeli a přijížděli účastníci pohřbu, aby se poklonili mrtvému umělci. V devět hodin hasiči vynesli rakev na náves a uložili ji na katafalk vedle pomníku padlých. Čestnou stáž měli členové hasičského sboru. Po smutečním projevu křečovského starosty J. Plachého promluvil zdejší ředitel školy J. Muška, za hasičský sbor p. uč. Poták, za spolek divadelních ochotníků Suk v Křečovicích p. uč. Jiřičko, starosta Sedlčan p. Bilina, za sokolstvo p. dr. Francl, selskou jízdu p. Olt, tajemník Městského úřadu Nový Knín p. Amort a závěrem promluvil člen Sukova kvarteta z Čes. Budějovic. V jedenáct hodin po církevních obřadech se vydal smuteční pochod vesnicí a odnesl rakev do kostel sv. Lukáše.

Děti z Čerčan zazpívaly za řízení p. uč. O Pičmana Beethovenovu píseň Anděl lásky. Při rekviem hrál na varhany profesor pražské konzervatoře Bedřích Wiedermann. Pražské kvarteto předneslo Sukovu Meditaci na svatováclavský chorál a Adagio ze smyčcového kvarteta G dur. Posluchačka konzervatoře Aša Slavická zazpívala skladatelovu oblíbenou píseň Hospodin je můj pastýř z Dvořákových Biblických písní. Dechový soubor posluchačů konzervatoře řízený prof. P. Dědečkem zahrál Smuteční pochod V. J. Tomáška. Potom promluvil v kostele u rakve Mistrův přítel Vítězslav Novák. Členové Selské jízdy přenesli rakev ke hrobu a zde promluvil a s Mistrem se rozloučil hudební skladatel p. F. Pícha, prof. Dr. M. Svoboda, řed. Fr. Krofta za Pěveckou obec čsl. a řídící učitel J. Souhrada z Čerčan. Závěrečné slovo měl hudební spisovatel ing. Otakar Šourek. Kvarteto lesních rohů zahrálo státní hymnu a Mistrovo tělo zvolna bylo spuštěno do hrobky. Dlouho se ještě u hrobu účastníci pohřbu loučili s Mistrem Josefem Sukem.

Věnce a květinové dary nebylo možno pro velký počet dáti na hrob. Jen věnců bylo na šedesát a byly postaveny ke zdi kostela.

Smuteční obřady z Panteonu vysílal Český rozhlas od 14.30 hod. Ve večerním pořadu ve 22.15 byla vysílána reportáž z pohřebního průvodu Prahou. Z cizích stanic vysílali celý průběh smuteční slavnosti jugoslávské stanice Bělehrad a Záhřeb a holandská stanice Hilversun.

Celý pořad z kostela i od hrobu byl přenášen rozhlasem firmy Suchánek z Benešova na prostranství před kostel. Účast na pohřbu byla odhadnuta na 4000 osob. Dopravních prostředků bylo napočítáno na 12 autobusů a 80 aut.

Tak se rozloučila veřejnost s hudebním skladatelem, dlouholetým členem Českého kvarteta a rektorem konzervatoře Dr.h.c. Josefem Sukem.

Novotný Pavel

Tělovýchovná jednota V L T A V A N Křečovice [9/2005]

“.portu zdar a fotbalu zvlášť !“ - vážení přátelé.

V posledním příspěvku z činnosti naší TJ - otištěném v Křečkovských listech č.6, v červnu 2004 - jsme si spolu připomněli, že naše fotbalové družstvo dospělých hraje v okresní soutěži IV. třídy odd. A a v ten čas se pohybovalo na předních místech tabulky a stále si zachovávalo naději na postup do vyšší soutěže. Žel (?) zůstalo jenom u naděje.

„Naši“ chlapi skončili v konečném účtování na nepostupovém 3. místě, když získali celkem 51 bodů = ze 26 utkání 15x zvítězili, 6x hráli nerozhodně a jenom 5x byli poraženi = ( do vyšší soutěže postoupilo družstvo Bystřice A, kterému na postup stačilo 58 bodů ).

(( staré moudré České přísloví říká, že: “.šechno zlé je k něčemu dobré“./u>a já Vám vážení přátelé v dalších odstavcích tohoto příspěvku ozřejmím, jak je toto přísloví pravdivé a jak se jeho moudrost naplnila i v tomto případě, kdy naše družstvo dospělých nepostoupilo do vyšší soutěže a také Vám vysvětlím, proč jsem na začátku tohoto odstavce použil uvozovky před a po slově „Naši“ chlapi….))

Do soutěžního ročníku 2004/2005 bylo družstvo dospělých nalosováno do skupiny A IV. třídy Okresní soutěže - tato skupina má celkem 12 účastníků. Nyní máme za sebou podzimní část soutěže a naši chlapi jsou v aktuální tabulce na 5 místě, když = z 11 utkání 7x zvítězili a 4x prohráli, se ziskem 21 bodů.

ALE družstvo se potýká s nedostatkem kázně, docházkou na mistrovská utkání - někteří chlapi si jdou jenom zahrát když mají chuť a jindy nechají své kamarády ve štychu a ponechají je sehrát „mistrák“ třeba v 10ti hráčích - přestalo se trénovat a někteří (hlavně krajánci) jakoby se přestali zajímat o výsledky družstva a jeho umístění v tabulce. Družstvo je převážně složeno ze starších (vysloužilých) hráčů Tatranu Sedlčany a proto je snad i pochopitelné, že reprezentace VLTAVANU a obce Křečovic jim moc neříká.

Na výborové schůzi TJ dne 1. března 2005 přednesl vedoucí tohoto našeho družstva chlapů závažnou informaci. A to, že někteří hráči uvažují o konci své hráčské kariéry a proto „horko těžko“ bude toto družstvo dohrávat v jarní části sezóny soutěž. Hrozí nedohrání anebo větší počet kontumací výsledků v neprospěch naší TJ z důvodu, že se snad chlapi ani nesejdou v potřebném počtu k sehrání mistráku. ( v případě nedohrání sezóny hrozí od OFS Benešov oddílu vysoká pokuta a to my nesmíme dopustit) A jestli se nějakým „zázrakem“ družstvo nedoplní, příští ročník se bude odehrávat bez družstva VLTAVANU Křečovice a u nás nadlouho ?!! zanikne fotbal dospělých. Prostě se připouští možnost, že se družstvo Vltavanu nebude přihlašovat do příštího ročníku okresních soutěží !!! - pro nedostatek hráčů.

Vedoucí družstva Hrbek Martin přislíbil, že udělá vše pro to, aby jarní část sezóny toto družstvo dohrálo s tímto kádrem, i když třeba budou chlapi dojíždět k mistrákům s menším počtem hráčů.

Výbor TJ, když zjistil, že se možnost nepřihlášení chlapů do nového soutěžního ročníku připouští, začal se touto velmi vážnou situací zabývat - stále jsme nevěděli jak z této situace vyjít se ctí - jak dále postupovat a jak zachovat i do příštích let fotbal u nás v obci. Byli jsme si ale dobře vědomi, že se situace musí řešit radikálně, nepolovičatě a takto jsme přednesli tento problém na členské schůzi TJ tento měsíc.

A pak přišla členská schůze TJ 12.3.2005 a na ní byl tento problém nastolen jako stěžejní a jeho vyřešení jako klíčové pro další činnost TJ.

…po dlouhých debatách, vzrušených dohadech a diskuzích….

….se našlo takovéto možné řešení: Po dohrání soutěžního ročníku 2004/2005, v červnu 2005 poděkuje TJ stávajícímu vedení družstva, a všem hráčům vysloví upřímné díky za účinkování v družstvu a reprezentaci TJ a obce Křečovice a stávající družstvo dospělých se rozpustí.

Vedením a sestavením nového družstva TJ bude pověřen: Bobál Aleš + Hulan Jan ml. + Hůlka Jaroslav nejml. a Rosůlek Jan. Tito naši hráči se zavázali, že během měsíců - duben/červen 2005 - sestaví nové družstvo, které nás bude v okresních soutěžích fotbalu reprezentovat v příštích letech. Toto družstvo bude - dle možností - průběžně doplňováno o převážně odchovance TJ Vltavanu - o hráče, kteří prošli družstvy žákovskými a mají stále chuť do hry a reprezentace obce.

(tomuto vedení družstva a družstvu takovému bude plně k dispozici celý výbor TJ - ale závazně prohlašujeme, že jim do sestavování družstva nikdo nebude mluvit)

Jenom na těchto aktivistech, pověřených vedením družstva bude záležet jak se se svým úkolem vypořádají a koho si přizvou k případné spolupráci z hráčů nynějšího družstva.

Mají plnou důvěru výboru TJ.

Zde cítím povinnost připomenout, že není v dnešní době lehké a snadné vykonávat mnohdy náročné povolání a někdy toto povolání vykonávat ve vzdálených oblastech kraje, a při tom se každou sobotu, nebo neděli a po celý rok, dostavit k utkáním a třeba si i vysloužit výtky rodiny, že svůj tak krátký volný čas o víkendech tráví chlap se svým koníčkem a kamarády, místo aby se věnoval rodině. A nemějme proto, žádný z nás, za zlé nikomu, že hlavně starší chlapi a „krajánci“ jsou již unaveni a vztah k naší TJ je někdy chladnější, než by jsme si my křečováci přáli.

„Chlapi dík, budeme vám celé jaro fandit z plných sil a přejme si, abychom zůstali nadále kamarády a vy jste naší TJ zachovali přízeň. Prosím, ať toto rozhodnutí členské schůze TJ k řešení situace, nevznese rozbroje do hráčské kabiny v jarní části soutěže. Buďte loajální k budoucímu vedení nového družstva a buďte jim i nápomocni. Dík za dosavadní vykonanou práci pro naší TJ. Výbor TJ si je plně vědom, že bez vaší hráčské aktivní pomoci by těžko sestavoval družstvo c mužů pro fotbal v Křečovicích v minulých letech. Ale jsme si také vědomi odpovědnosti k naším bývalým hráčům a občanům Křečovic, kteří na činnost TJ prostřednictvím svých zastupitelů, přispívají nemalou částkou a proto my, jako výbor TJ musíme udělat včas a všechno dostupné a možné pro zachování fotbalu v Křečovicích. Děkujeme Vám za pochopení situace“.

Takto hluboké interní záležitosti Vltavanu zveřejňujeme po zralé úvaze a proto, že si myslíme, že tímto krokem vedení TJ a družstev, také k řešení svých problémů zaktivizuje své bývalé aktivní funkcionáře a hráče, a získá jejich snad ztracenou důvěru k práci TJ.

Naše žákovské družstvo v soutěžním ročníku 2003/2004 Okresním přeboru mladších žáků skončilo, z 15 účastníků na 13 místě, když = ze 14 utkání 3x zvítězili, 1x hráli nerozhodně a 10x prohráli. Přesto našim nejmladším patří dík za snahu a velmi dobrou reprezentaci naší obce. Naše žákovské družstvo je převážně složeno z dětí křečkovských a dále z dětí, kteří navštěvovali ještě donedávna základní školu v Křečovicích.

Do nového soutěžního ročníku 2004/2005 bylo naše družstvo žáků zařazeno do Okresního přeboru mladších žáků, kdy tento přebor čítá 11 družstev. Po podzimní části soutěže jsou naši žáci na 9. místě = 2x zvítězili, 8x nezvítězili = skóre 14 gólů jsme soupeřům dali a 60 jsme obdrželi.

Střelci gólů v družstvu žáků jsou:
Kovárna Martin 6 gólů,
Staněk Martin 3 góly,
Kadeřábek Marek 2 góly
Hůlková Dana 2 góly
Chlasták Tomáš 1 gól.

blahopřejeme střelcům a všem našim žákům přejeme v soutěži úspěch a radost ze hry !!

1. 2. a 3.dubna 2005 se družstvo žáků bude na své soupeře připravovat na soustředění v Turistickém centru Domova dětí a mládeže v Jablonné nad Vltavou.

…snad se umoudří i počasí, abychom si mohli na tomto soustředění zahrát i fotbálek…

Ještě malý organizační příspěvek pro naše skalní příznivce:
Výbor TJ se za uplynulé období sešel celkem 10x a většinou řešil běžné věci související s chodem TJ a fotbalových družstev, s údržbou hřiště a inventáře TJ.

Výbor, mimo jiné, vypracoval Plán akcí na běžný rok 2005 a pro naše příznivce a pro jejich kontrolu, tento akční plán připojuji k tomuto příspěvku.

(v měsíci březnu nastává změna - nebudeme organizovat Velikonoční taneční zábavu, ale chceme zorganizovat Pouťovou zábavu, která by se konala v sobotu 28. května 2005 na venkovním parketu u Základní školy kam Vás všechny srdečně zveme - hudba = oblíbená Country Mix )

Na závěr Vám všem chci zopakovat, Vážení sportovní přátelé, že jste všichni srdečně vítáni na všech našich akcích na našem hřišti,…. naše družstva potřebují Vaší pomoc a Vaše „fandění“ při svých utkáních a proto Vás ještě jednou prosíme:

„Přijďte nás podpořit v našem snažení“ - družstvo žáků i družstvo chlapů Vám budou vděční.

Pro Vaši lepší orientaci a informovanost přikládám k tomuto příspěvku k otištění listinu s termíny utkáních našich obou družstev.

FOTBAL - to je hra náročná, ale krásná - mějte stále na paměti, že kdo si hraje, ten nezlobí.
((( a funguje to i u dospělých )))

Manželky, přítelkyně, babičky a dědové, maminky a tatínkové i Vy všichni ostatní, -

…těšíme se na Vás ! ( čeká na Vás i naše kantýna na hřišti !! )

Proto ještě jednou všem a se všemi společně:
„Sportu zdar a fotbalu zvlášť !“

Hůlka Jaroslav - předseda TJ

Drobné stavby [9/2005]

Informace pro spoluobčany ze stavebního zákona pro stavbu studny, oplocení pozemku, stavbu altánku a jiné informace

VYKOPÁNÍ STUDNY

 • Stavba studny je vodohospodářským dílem, k jejichž povolení je speciální stavební úřad. Provádí se tedy tzv. vodoprávní řízení. Pouze rozhodnutí o umístění stavby spadá do působnosti obecného stavebního úřadu.
 • Pro stavbu každé studny je proto nutné žádat o stavební povolení a stavební úřad určí podle místa stavby, jaká další vyjádření a odsouhlasení bude vyžadovat. Rozhodně každý stavebník by měl počítat s tím, že bude nutné stavebnímu úřadu předložit souhlas vodohospodářského orgánu.
 • Provádění každé kopané nebo vrtané studny hlubší něž 30 m je činností prováděnou hornickým způsoben, a jak projektant této studny, tak i její zhotovitel musí mít kromě oprávnění k vybrané činnosti ve výstavbě (projektant a osoba, která vede realizaci stavby) i oprávnění vydané Obvodním báňským úřadem.

OPLOCENÍ POZEMKU

 • Oplocení pozemku je zahrnováno také mezi drobné stavby. Žádné limity Stavební zákon nestanovuje. Je proto věcí stavebního úřadu, jaká kritéria určí. Pokud se jedná o novostavbu bývají tato kritéria stanovena v územním rozhodnutí o umístění stavby, případně ve stavebním povolení.
 • Při stanovování kritérií stavební úřad přihlíží ke stávající okolní zástavbě, jejich výšce, odstupech jednotlivých staveb, k oplocení stávajících staveb atp. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu specifikuje, které pozemky musí být oploceny avšak oplocení pozemků s obytnými nebo rekreačními stavbami mezi nimi není. Dále uvádí, že oplocení nesmí svým rozsahem, tvarem a použitým materiálem narušit charakter stavby na oploceném pozemku a jejich okolí a nesmí zasahovat do rozhledového pole připojení stavby na pozemní komunikace.
 • Provedení oplocení nesmí ohrožovat bezpečnost osob včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace a účastníků silničního provozu.
 • Oplocení pozemku se může provést na základě ohlášení drobné stavby stavebnímu úřadu.
 • Stavební zákon nestanovuje, který ze sousedů příslušnou část pozemku oplotí a proto je jen věcí dohody sousedů, kdo oplocení provede. V případě vážných sporů se případy řeší soudní cestou.

STAVBA ALTÁNKU NA VLASTNÍ ZAHRADĚ

Altán se podle Stavebního zákona řadí mezi drobné stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní (například obytného domu, chatě)

Základní podmínkou je

 • Musí mít jen jedno nadzemní podlaží
 • jeho zastavěné plocha nesmí přesáhnou 16 m2
 • jeho výška nesmí být vyšší než 4,5 m

Pokud nejsou dodrženy tyto limity, musí se žádat o stavební povolení. Drobná stavba se může provádět na základě písemného ohlášení drobné stavby stavebnímu úřadu. Se zahájením prací se však musí počkat buď na písemné sdělení stavebního úřadu, že proti jejímu provedení nemá námitek, nebo pokud do 30 dnů ode dne ohlášení neobdrží od stavebního úřadu žádné stanovisko. Pokud stavební úřad s ohlášením nesouhlasí a bude vyžadovat stavební povolení, musí to v této lhůtě 30 dnů stavebníkovi písemně oznámit.

ÚDAJE NUTNÉ PRO OHLÁŠENÍ DROBNÉ STAVBY

 • jméno (název) stavebníka a jeho adresu
 • místo stavby
 • účel stavby k němuž bude plnit doplňkovou funkci
 • rozsah stavby jednoduchý technický popis provedení stavby
 • druh a parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí
 • způsob provedení stavby (dodavatelsky, svépomocí)

OHLÁŠENÍ MUSÍ OBSAHOVAT TYTO PŘÍLOHY

 • dvakrát jednoduchý situační náčrt podle katastrální mapy s vyznačením a okótováním umístění stavby na pozemku, hranice se sousedními pozemky a polohy staveb na nich
 • doklad o vlastnictví pozemku (výpis z katastru nemovitostí)

UDRŽOVACÍ PRÁCE, KTERÉ NEVYŽADUJÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ ANI OHLÁŠENÍ

 • opravy fasády a vnitřních omítek, obkladů stěn, podlah a dlažeb, výměna a opravy střešní krytiny, opravy povrchu plochých střech, komínových těles, opravy vnitřních instalací, výměna, opravy a nátěry oplechování střech, žlabů a odpadních dešťových svodů, opravy oken a dveří a jejich nátěry, výměna dveří a oken, nemění-li se jimi vzhled stavby
 • výměna nepodstatných částí konstrukce stavby
 • opravy ústředního vytápění, větracího a klimatizačního zařízení, budou-li je provádět oprávněné osoby (speciální firmy)
 • výměna zařizovacích předmětů (např.: kuchyňských linek, van, umyvadel, klozetů) a jiného běžného vybavení

Novotný Pavel

Z jednání zastupitelstva obce [9/2005]

Zastupitelstvo obce Křečovice jednalo od počátku letošního roku 3x.

Dne 20. ledna 2005 projednalo plnění usnesení z minulého zasedání. Ředitelka ZŠ přednesla zastupitelstvu informaci o novém školském zákonu č.561/2004. V další části jednání byly projednány žádosti občanů spolků a organizací. Poté následovala k projednávané problematice i k ostatnímu diskuse. Návrhová komise přednesla návrh na usnesení který, byl schválen. Dne 3.února 2005 se zastupitelstvo po kontrole plnění usnesení seznámilo s rozhodnutím odboru výstavby krajského úřadu ke změně č.3 ÚP sídelního útvaru Křečovice. Zastupitelstvo obce Křečovice na základně výše uvedeného kladného rozhodnutí změnu č.3 ÚP schválilo. V další části jednání přednesli zástupci SDH Nahoruby a též i z Krchleb požadavky o umožnění užívání volných místností v obecních objektech. Obojí z důvodů uzavření místních hostinců. Zastupitelstvo přislíbilo v zájmu činnosti místních spolků pomoc. Zastupitelstvo obce dále schválilo dodatek zřizovací listiny ZŠ J. Suka Křečovice o doplnění předmětu činnosti – závodní stravování zaměstnanců školského zařízení. Projednávané záležitosti byly schváleny usnesením ze zasedání. Dne 17. března 2005 po zahájení jednání byli seznámeni zastupitelé přítomnými členy SDH Hořetice s jejich požadavkem o pronajmutí nebytových prostor v čp.14 a jejich užívání jako klubovnu. Zastupitelstvo žádosti vyhovělo s tím, že sál nebude předmětem nájemní smlouvy. Obec bude sál pronajímat na jednotlivé akce. V další části jednání zastupitelstvo projednalo jednotlivé došlé žádosti a písemnosti. Navržené usnesení ze zasedání bylo závěrem schváleno.

TJ VLTAVAN KŘEČOVICE [9/2005]

Plán akcí na běžný rok 2005

leden + únor

 • kondiční cvičení - fotbálek v hale tělocvičny v Kosově Hoře, (vždy v neděli odpoledne )
březen
 • 12.března ? členská schůze TJ
 • zprovoznění kabin + hřiště,- příprava na jarní soutěžní sezónu,- přípravné fotbal. zápasy,
 • fyzická inventura majetku TJ
 • zahájení tréninku družstva - žáci (středa) - muži (čtvrtek)
 • 27.března - Velikonoční taneční zábava v místním pohostinství

DRUHÉ ČTVRTLETÍ:

duben

 • 1. až 3. dubna soustředění družstva žáků v rekreačním středisku „Karavan Club“ v Živohošti
 • 9.dubna zahájení soutěží - muži i žáci -
 • ošetření hrací plochy (dosetí trávníku,chemické přihnojení, provzdušnění,válcování) to vše dle možností s přihlédnutím na vývoj počasí
 • osázení stromků cca 150 ks - jehličnany - podél hřiště a hranic pozemku a polí
 • pokračují soutěžní mistrovské utkání mužů i žáků - každý víkend dvě utkání
květen
 • pokračují práce na hrací ploše ( sekání trávy a pod.)
 • pokračují mistrovská utkání + tréninky
červen
 • pokračují práce na hřišti,- údržba kabin (výměna prasklé eternitové střešní desky nad kabinou hostů)
 • 18.června zakončení mistrovských soutěží
 • vyhodnocení soutěže družstva žáků - 11.června ( poslední domácí utkání) hřiště TJ Kř.
 • vyhodnocení soutěže družstva mužů - 18.června - na hřišti TJ Křečovice

TŘETÍ ČTVRTLETÍ:

červenec

 • pokračují údržbářské práce na hřišti (dosetí, přihnojení provzdušnění trávníku apod.)
srpen - září
 • zahájení tréninkového procesu - žáci i muži - přípravná utkání
 • zahájení nového soutěžního ročníku - 2005 / 2006

ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ:

říjen

 • pokračují soutěže, údržba hřiště a kabin, tréninky
listopad
 • ukončení soutěží
 • vyhodnocení podzimní části soutěží mužů i žáků ( hřiště TJ Křečovice)
 • provedení nutné údržby hřiště + kabin + sekačky + dresů
 • zazimování hřiště + kabin + inventáře TJ
prosinec
 • přerušení schůzovní činnosti výboru TJ do LEDEN až ÚNOR 2006

Po celý rok 2005 budou se členové TJ VLTAVAN zúčastňovat, dle možností a požadavků, brigád a akcí organizovaných Obecním Úřadem Křečovice.

Přílohy k tomuto plánu akcí: rozpis mistrovských utkání 1x muži - 1x žáci

v Křečovicích dne 19.ledna 2005

Soutěžní ročník 2004 - 2005 - JARO 2005 [9/2005]

 

Mladší ŽÁCI - okr. přebor „A“

kolo utkání den datum hodina poznámka
12. Křečovice - Vlašim SO 9.4.2005 10,15
13. Neveklov - Křečovice NE 17.4.2005 9,30 POZOR na čas!
14. Křečovice - Heřmaničky SO 23.4.2005 10,15 
15. Struhařov - Křečovice SO 30.4.2005 10,15
16. Křečovice - Benešov B SO 7.5.2005 10,15
17. Poříčí n/S - Křečovice SO 14.5.2005 9,30 POZOR na čas!
18. Křečovice - Bukovany SO 21.5.2005 10,15
19. Chotýšany - Křečovice SO 28.5.2005 10,15
20. KŘEČOVICE 4.6.2005 VOLNO
21. Křečovice - Teplýšovice SO11.6.2005 10,15 Vyhodnocení soutěže!
22. Vracovice - Křečovice NE 19.6.2005 10,15 NEDĚLE!

 

DOSPĚLÍ - IV.třída sk. „A“

kolo utkání den datum hodina poznámka
12. Křečovice - Poříčí nad/Sáz. SO 9.4.2005 16,3o
13. Jablonná A - Křečovice SO 16.4.2005 17,oo
14. Křečovice - Zaječice SO 23.4.2005 17,oo
15. Úročnice B - Křečovice NE 1.5.2005 17,oo NEDĚLE!!
16. Křečovice - Neveklov B SO 7.5.2005 17,oo
17. Červany B - Křečovice NE 15.5.2005 14,oo POZOR na čas!!
18. Křečovice - Krhanice SO 21.5.2005 17,oo
19. Bystřice B - Křečovice NE 28.5.2005 17,oo NEDĚLE!!
20. Křečovice - Myslič SO 4.6.2005 17,oo
21. Struhařov B - Křečovice NE 12.6.2005 17,oo NEDĚLE!!
22. Křečovice - Bukovany SO 18.6.2005 17,oo

Sloupek z fary [9/2005]

Popeleční středou jsme začali postní dobu – čas přípravy na velikonoční svátky. Byli jsme poznamenaní popelem. To nám připomnělo, že jsme skutečně prach a naše smrtelné tělo se jim zase stane. V této liturgické době nás církev vede k obnově duchovního života. Jsme vedeni k tomu, abychom více rozjímali o utrpení Pána Ježíše a také o vykoupení člověka – každého z nás. Tato duchovní obnova by se měla uskutečnit skrze

 • modlitbu – ať je naše modlitba více upřímná, častější, aby nám přinesla pokoj do srdce a ticho k přemýšlení.
 • dar pro druhé – ať není jen pomoc ve finanční nouzi, ale vnímavost k nedostatku přátel, štěstí a jistoty.
 • půst – ať je pro nás nejen střídmost v jídle, ale také zřeknutím se všeho, co poznáváme jako nadbytečné.

Postní doba je časem, kdy máme hledat cestu a odvahu ke smíření s Bohem a s druhými lidmi skrze slova a naší přítomnost. V postní době máme před očima utrpení Páně, abychom si uvědomili velikost jeho oběti, velikost jeho lásky. Máme si připomínat, že při křížové cestě vynesl Pán Ježíš na Kalvárii hříchy moje i hříchy celého světa od stvoření až do jeho konce. To je cena našeho vykoupení.

Pravda o vzkříšení Ježíše Krista byla pro život a víru prvních křesťanů pravdou ústřední. A jako takovou ji tradice předává i nám. Vzkříšení je potvrzením všeho, co Ježíš konal a učil. Potvrzuje také jeho božství. Syn Boží nás svou smrtí vysvobodil od hříchu a svým vzkříšením nám otevřel brány věčného života. Svatý apoštol píše: „Toto je vítězství, které přemohlo svět – naše víra.“ Odložme lhostejnost, vlažnost a strach, a vkládejme všechnu svou naději v to, že vzkříšený Ježíš je přítomný mezi námi. Odvalme hrobový kámen svých starostí, obav i zklamání a všude radostně hlásejme: „Ježíš žije! Aleluja!“ ´

P. Kazimierz Duš