Archiv 2007

Zápis z jednání zastupitelstva [20/2007]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, konané dne 29. 11. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: Vondra Fr., Nečas R., Pechačová M., Balková V., Krymlák K., Jirásková J., Hulan Vl., Novotný J., Rosůlek P., Čermák Vl., Novotný P.,
Ověřovatelé zápisu: Novotný P., Rosůlek P.
Návrhová komise: Jirásková J., Balková V., Čermák V!

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování  11  0  0

 1. Zahájeni
 2. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva
  Panem starostou byla přednesena zpráva o plnění usnesení ze zasedání ze dne 25.10. 2007.
 3. Rozpočtové opatření č. 9/07 Viz. příloha
 4. Jmenováni inventarizačních komisí
  Hlavní inventarizační komise - bude plnit současně funkci likvidační komise a dílčí IK pro : Obec Křečovice
  Složení komise: Novotný P., Čermák Vl., Balková V.

  Dílčí inventarizační komise pro:
  SDH Křečovice; Rosůlek P., Vondra Fr. ml., Brejška R.
  SDH Nahoruby: Krymlák K., Šobíšek Zb., Zbíral J.
  SDH Krchleby: Hulan Vl., Marik J., Jirásek Vl.
  SDH Hořetice: Balek J., Šembera Vl., Nerad St.
  ZŠ Křečovice- majetek svěřený do péče příspěvkové organizaci mohou provést zaměstnanci ZŠ, kontrolu od obce provede Novotný J.

  Sestavení IK - schváleno zastupiteli
  Pracovník odpovědný za provedení inventarizace: místostarosta obce - Nečas Robert
 5. OZV č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tříděni, využívání a odstraňováni komunálních odpadu
  Místní poplatky za odvoz komunálních odpadů pro rok 2008 jsou stanoveny ve výši 500,-- Kč na osobu, rekr. objekt za rok. Viz. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 3. 2008.
 6. Různé
  • Smlouva na služby s Technickými službami Benešov - odloženo
  • Smlouva o dílo na dokumentaci pro výběr zhotovitele kanalizace a ČOV Křečovice I. etapa - zastupiteli schválena
  • Smlouva o dílo na projekty kanalizačních přípojek pro I. etapu - smlouva byla zastupiteli schválena. Cena je stanovena dohodou jako cena pevná, za jeden projekt kanalizační přípojky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním díla: Cena za jeden projekt bez DPH 2.800,-- Kč DPH ve výši 19% 532,-Kč Cena vč. DPH 3.332,--Kč
  • Připojení se k žádosti SON Neveklov na dotace na pořízení 2 autobusových čekáren - zastupiteli schváleno
  • Žádost o odkoupení pozemků st. 95 a 1180 zahrada, stodolu do pronájmu se zřízením předkupního práva - žadatelé Honzík Fr. a Honzíkova M. - odloženo, po místním šetření
  • Žádost Bártové K. a p. Mina říká, Strážovice - o odkoupení pozemku č. parc.777/2 - odloženo, po místním šetření
  • Žádost Humhala J, Strážovice o koupi pozemku č. 802/1 v k. ú. Hořetice - odloženo, po místním šetření
  • Vykoupení pozemků , v k.ú Nahoruby, Lesní cesta na Mlacině, pro obecní účelovou cestu od Ing. Šobra J. celkem 892 m2 za 17.840,- Kč a SvatoSové J. celkem 217 m2 za 4.340,-- Kč - zastupiteli schváleno
  • Záměr k zřízení ČOV Františka a Ludmily Hulanové, Křečovice 75 k novostavbě domu na p.č. 1700 k.ú. Křečovice - zastupiteli schváleno
  • Vyjádření se k žádosti ke stavbě elektrické přípojky - kNN N. Živohošť- parc.č. 1711/2, Cvancigerová M., Rejzek VL -odloženo
  • Žádost o finanční příspěvek na činnost klubu BENKON, Benešov - schválen příspěvek ve výši 1.000,-- Kč
  • Realizace propustku v Poličanech na obecní cestě a odvedení povrchových vod k stávajícímu žlabu - zastupiteli schváleno
 7. Usnesení ze zasedání
  - přednesla p. Jitka Jirásková
  Hlasování  11  0  0

Zapsala: Monika Pechačová

Zápis z jednání zastupitelstva [20/2007]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, konané dne 25. 10. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni:Vondra Fr., Nečas R., Pechačová M., Balková V. Hulan Vl., Novotný J., Rosůlek P., Čermák Vl., Novotný P.,
Omluveni: Krymlák K., Jirásková J.,
Ověřovatelé zápisu: Čermák Vl., Hulan Vl.
Návrhová komise: Nečas R., Rosůlek P., Novotný J.

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování  9  0  0

 1. Zahájení
 2. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva
  Panem starostou byla přednesena zpráva o plnění usnesení ze zasedání ze dne 30.8. 2007.
 3. Výroční zpráva o Činností ZŠ J. Suka a mateřské školy Křečovice - školní rok 2006/2007
  Přečteno a schváleno zastupiteli.
 4. Rozpočtové opatřeni č. 8/07 (Viz. Příloha)
 5. Nájemné v obecních bytech na období od 1. 2. 2008 do 31.12.2008
  Byt ve škole, Křečovice - zvýšení o 28 procent
  Byt č.p. 52, Nahoru by - zvýšení o 30,1 procent
  Byt nad hostincem, Hořetice - zvýšení o 16,5 procent
 6. Návrh na podání žádosti o dotace z programu obnovy vesnice.
  Zastupitelstvo souhlasí s níže uvedeným pořadí žádostí o dotace.
  • Na výstavbu komunikace č. 1297/8 a 1297/24 v Poličanech
  • Úprava domu čp. 59 v Křečovicích - víceúčelová místnost
  • Rekonstrukce střechy nad sálem v Hereticích
  • Oprava zvoničky ve Vlkonicích
 7. Žádost obce Křečovice k ÚZSVM o bezúplatný převod pozemků
  Bude podána žádost k ÚZSVM o bezúplatný převod pozemků stpč. 15 a 159 a Část póz. č. pare. 46 k.ú, Krečovice, případně převodu za úplatu za cenu v místě obvyklou - ve veřejném zájmu.
 8. Příprava soutěže na zhotovitele stavby ČOV a kanalizace Křečovice - I. etapa:
  1. Nabídka komplexního provedení výběrového řízení dle par.25 zákona č. 137/2006 Sb - vyhotoví firma VRV Praha, Nábřežní 4, Praha 5 za cenu 50.000,-- Kč.
  2. Poptání 5 firem na zhotovitele stavby:
   1. Trubmont s. r. o., úl. Generála Svobody 310, Pardubice
   2. J.L.T. spol. s r. o., Budějovická 701, Jesenice u Prahy
   3. Sdružení firem SRB ČR spol, s r. o., nám. Čsl. Armády 225/1 Říčany a KOSOGASS, Inženýring spol. s r. o., Říčanská 1754, Říčany
   4. REVIS Praha spol. s r. o., Výpadová 317/19, Praha 5 - Radotín
   5. GASCO spol. s r. o. Dělnická 384, 530 03 Pardubice Pardubice
  3. Komise pro otevírání obálek: 2 zástupci firmy VRV Praha + 3 zástupci Obce Křečovice - Novotný Jaroslav, Nečas Robert, Vondra František
  4. Komise pro vyhodnocení nabídek: 2 zástupci firmy VRV Praha + 3 zástupci Obce Křečovice - Novotný Jaroslav, Nečas Robert, Vondra František

  Hlasování  9  0  0
 9. Různé
  • Připojení se k žádosti o dotaci na pořízení autobusových čekáren v rámci SON Neveklov - pro Vlkonice, Strážovice - odloženo na příští zasedání
  • Nákup přenosných radiostanic s příslušenstvím pro zásahovou jednotku JPO III Křečovice (dotace 25.468,-- Kč) odsouhlaseno, dle odborného výběru
  • Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Obcí Křečovice a Asekol, s. r. o., U Pejřárny 97, Praha - Libuš - zastupiteli schváleno.
  • Posouzení možnosti úprav místní obslužné komunikace v Nahorubech č. 1998 a její zimní údržba- zastupiteli bylo projednáno a na základě domluvy se zainteresovanými bude sděleno možné řešení - pořízení radlice za traktor.
  • Zahájení vyhodnocení rekreační sezóny 2007 - dále projednáváno.
  • Příspěvek na knihu „Pověsti z našeho regionu“. autor B. Ježek - schválen 1.000,-- Kč
  • Žádost o příspěvek Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov na financování ztrátové činnosti - schváleno 5.000,-- Kč
  • Smlouva o provádění zimní údržby na místních komunikacích - Údržba silnic Osečany - schváleno.
 10. Závěr

Zapsala Pechačová Monika

Blahopřání [20/2007]

Vážení spoluobčané,

jménem Obecního úřadu Křečovice, jménem Zastupitelstva obce Křečovice a jménem svým přeji vám všem příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a spokojenost v novém roce 2008.

S úctou František Vondra
starosta obce Křečovice

Vyhlášení IV. ročníku Novoročního pochodu

Milí spoluobčané!!!

Nelenošme po svátcích doma a pojďme na 4. ročník Novoročního pochodu.
Když Novoroční, tak 1. ledna 2008 mezi 13. a 14. hodinou Nezapomeňte na plánek trasy! Před cestou si jej vyzvedněte u obecního úřadu v Křečovicích.
V cíli na Vás čeká malé překvapení!

Šťastnou cestu!
Vaše Obec Křečovice

Chovatelé na Křečovicku [20/2007]

Jak možná někdo víte, tak v Křečovicích nejsou jen fotbalisté nebo dobrovolní hasiči, ale jsou mezi námi i chovatelé králíků, kteří se tomuto koníčku pečlivě věnují a vystavují králíky i na celorepublikových výstavách, na kterých jsou jejich výsledky velmi dobré. Chovatelství není jenom o výstavách, nebo o zabití a snědení, ale je to také o tom udržet málo vyskytující se plemena u nás v republice. Je to velmi dobrý a zajímavý koníček, který určitě doporučuji. Udělat dobrého králíka na výstavu, to je docela umění, jelikož takový králík musí perfektně vypadat. Chovatelství je trošku náročnější v tom, že se o králíky, ale i o jiná zvířata musíte starat prakticky denně. Není to jen o tom nakrmit králíka, ale také musíte zkontrolovat, jestli je zdráv, jestli mu nechybí voda a jiné potřebné věci důležité pro jeho přežití. Králíci také potřebují různé vitaminy, které jim můžeme dávat v tekuté formě, které se dají koupit v každém obchodě se zvířaty.

Na Křečovicku máme 6 chovatelů, kteří jsou Členy ČSCH v Sedlčanech, kde je 41 dospělých členů a 9 mladých. Mezi naše členy patří Lukáš, Martin a Michal Kovárnovi, František Luxemburk, Josef Pinkas a Ladislav Vyskočil st. Z toho Lukáš a Martin Kovárnovi patří mezi mladé chovatele. Výstavy králíků v našem okolí můžete navštívit v Bystřici, Sedlčanech, Dobříši, Sedlci Prčici, Týnci nad Sázavou, Voticích...
 • Lukáš Kovárna chová Zakrslé světlé stříbřité a hermelíny červenooké.
 • Martin Kovárna chová králíky, kteří jsou zde jediní v republice, Zakrslé berany havanovité a Zakrslé berany strakáče havanovité.
 • Michal Kovárna chová Holandské havanovité, madagaskarové a divoce havanovité.
 • František Luxemburk chová Německé velké stříbřité černé a Zakrslé černopesíkaté a Zakrslé dailenáry.
 • Ladislav Vyskočil chová Kalifornské Černé králíky.

V srpnu letošního roku jsme se se svými králíky zúčastnili výstavy v Sedlčanech. Týden před touto výstavou se scházíme, abychom připravili výstaviště. Ve čtvrtek se naváží zvířata na výstavu a v pátek probíhá posuzování a vyhodnocení zvířat. Přes noc pracujeme na katalogu, který tiskneme a sešíváme. V sobotu se výstava otevře a při tom probíhá prodej zvířat, otvírá se i tombola, V neděli ráno výstava pokračuje a v odpoledních hodinách se zvířata odváží domů. Každý Člen má svou práci. Staráme se o občerstvení, prodej, krmení zvířat... Po skončení výstavy celý areál uklízíme. Bylo zde nahlášeno 755 králíků a 306 holubů.

Lukáš Kovárna zde vystavil čtyřčlennou kolekcí Zakrslých světlých stříbřitých. Martin Kovárna vystavoval čtyřčlennou kolekci Zakrslých beranů havanovitých, tři jednotlivce tytéž barvy a Čtyřčlennou kolekci Zakrslých beranů strakáčů havanovitých a opět tři jednotlivce. Michal Kovárna vystavil Čtyřčlennou kolekci a dva jednotlivce Holandských divoce havanovitých, 4 Čtyřčlenné kolekce Holandských madagaskarových a dva jednotlivce a jako novošlechtění vystavil dva jednotlivce železitě havanovitých a dva jednotlivce havanovitě madagaskarových. František Luxemburk zde vystavoval 4 čtyřčlenné kolekce a 8 jednotlivců Německých velkých stříbřitých Černých a 6 jednotlivců Zakrslých černopesíkatých a dodal expozici nutrií. Čestné ceny zde dostali Martin Kovárna za kolekci Zakrslých beranů strakáčů havanovitých a František Luxemburk za kolekci Německých velkých stříbřitých černých. Další významná výstava se konala v září v Hustopečích u Brna a byla to celostátní výstava. Na této výstavě jsme byli osobně. Bylo zde vystaveno 4543 králíků. František Luxemburk zde vystavil 2 kolekce Německých velkých stříbřitých Černých. Michal Kovárna vystavil 2 kolekce holandských Madagaskarových a kolekci divoce zbarvených. Martin Kovárna vystavil kolekci Zakrslých beranů havanovitých, kolekci strakáčů havanovitých a 4 jednotlivce. Lukáš Kovárna na této výstavě vystavoval kolekci stříbřitých světlých. Dále jsme se zúčastnili celostátní výstavy drobného zvířectva v Lysé nad Labem. Bylo zde vystaveno 2596 králíků, 1096 drůbeže a 2216 holubů. Martin Kovárna zde předvedl kolekci Zakrslých beranů havanovitých a dva jednotlivce strakáčů havanovitých. Michal Kovárna zde předvedl kolekci Holandských madagaskarových. Bylo zde předvedeno 200 holandských králíků v 16 barvách. František Luxemburk vystavil 2 kolekce Německých velkých stříbřitých černých. Na začátku prosince se v Budišově u Třebíče konalo 3. setkání příznivců holandského králíka, které se zúčastnil se svými králíky Michal Kovárna, Vystavil zde 3 kolekce Holandských madagaskarů, tři jednotlivce naván, kolekci a dva jednotlivce divokých havan, dva havanovité madagaskary, jednu železitou navami. Vyhrál zde čestnou cenu za 3. nejlepšího barevného samce, čestnou cenu za kolekci madagaskarů a čestnou cenu za jednotlivce holandského divoce havanovitého. Poslední výstava v tomto roce, speciální výstava zakrslých králíků se konala v Kolíně v chovatelském areálu ve Štígrech. Bylo zde vystaveno 615 zakrslých králíků. Martin Kovárna předvedl kolekci Zakrslých beranů havanovitých, dva jednotlivce a kolekci strakáčů havanovitých. Lukáš Kovárna zde vystavil kolekci Zakrslých stříbřitých světlých. Lukáš vybojoval svou první čestnou cenu. Martin Kovárna byl o letošních prázdninách na Celostátní soutěži v dovednosti mládeže, kde skončil třetí, což je velmi dobré, na to, že tam byl poprvé. Tato soutěž byla rozdělena do dvou kategorií, do mladší a do starší, v několika odbornostech. Byli zde zastoupeny odbornosti jako jsou např. králíci, okrasné ptactvo, holuby, kočky, psy, ovce, akvarijní rybky, morčata, terarijní zvířata. Soutěž se skládá z několika částí: každý si doma musí napsat písemnou práci o svém chovu (podle odborností) a o svých poznatcích, zážitcích; další část je „poznávačka“ - to znamená, že každý ze své odbornosti musí poznat 25 daných plemen zvířat dle svých odborností. Další část tvoří písemný test. Ten se skládá z pětadvaceti otázek, na které máte odpovědi a), b), c), d). Poslední částí je pohovor (obhajoba). Ten je obzvlášť obtížný, zejména z psychické stránky, protože před vámi sedí tři zkoušející, kteří vás zkoušejí, ptají se na věci, které jste měli v písemné práci. Prostě obhajujete svou písemnou práci. Všem, kteří jste navštívili naší Sedlčanskou výstavu děkuji a doufám, že jste si odnesli pěkný zážitek. Přeji vám veselé Vánoce a šťastný nový rok
za chovatele Martin Kovárna

Adventní tradice ve škole [20/2007]

“.eské vánoce“ se staly v čase adventním v naší základní a mateřské Škole již tradicí. Klademe si za cíl pozastavit se v předvánocním shonu a prožít příjemnou vánoční atmosféru.

Poslední kalendářní Čtyři týdny jsou v naší škole prosyceny kouzlem nadcházejících svátečních chvil, nadílky Mikuláše či překvapení pod vánočním stromkem.Jsou to však i týdny pečlivých příprav celého kolektivu pedagogických pracovníků i ostatních zaměstnanců školy.

Jednou z tradičních akcí,která se nám osvědčila ,je projektový den, nazvaný „Den v čertovské škole“. na kterém se každoročně aktivně podílejí i rodiče žáků naší školy. K Vánocům v naší škole patří í seznámení dětí s vánočními tradicemi a zvyky.Jen zřídka se setkáváme S tím ,že by se doma u vánočního stromku zpívaly koledy či krájelo jablko. Máme vsak tu zkušenost,že děti velmi zajímá jak Vánoce probíhaly v dřívějších dobách. S napětím poslouchají vyprávění o tom, jak naše babičky rozsekávaly cukrové homole a balily kousky do pozlátka jako ozdoby na vánoční stromek a tím nejcennějším dárkem byly nové boty.

Tvořivé činnosti patří u dětí k těm neoblíbenějším. Zapojují se do veškerých předvánočních příprav -výroby vánočního svícnu,adventního věnce,vánočního přáníčka, lepí papírové řetězy, připravují se na vystoupení pro rodiče, zpívají koledy,vyzdobují si jednotlivé třídy, zdobí vánoční stromečky,pečou a zdobí perníčky a ještě si stihnou hrát, smát se a napsat dopis Ježíškovi. Je úžasné sledovat,co vše si děti vyberou a jak krásné výrobky vytvoří.

Vrcholem je pro všechny vánoční nadílka.Všechny děti se sejdou kolem rozsvíceného vánočního stromečku, zavoní purpura,zazní koledy a potom se všechny těší na rozbalování dárků pod stromečkem.

Adventní Čas ve Škole je příležitostí k prožití hezkých společných chvil žáků se svými učiteli.Nutno podotknout,že i ty nejmenší děti dokáží vycítit výjimečnost atmosféry a vychutnat si ji. Přestože Vánoce v kruhu rodiny děti teprve Čekají, těsí nás tento Čas,kdy jsme s dětmi pospolu a kdy můžeme tomuto radostnému očekávání přispět i naší prací,péčí a láskou,neboť v jakém jiném duchu by měly právě tyto svátky být.

Všechny Vás srdečně zveme na vánoční koncert dne 20.12. v 17:00 hod v kostele sv. Lukáše v Křečovicích. Přijďte shlédnout program,který si za pomoci svých učitelek děti pro Vás připravily.

Vzhledem k velké nemocnosti dětí se vánoční besídka překládá na 4.1.2008 v 17:00 hod. v budově školy. Den otevřených dveří - 4.1 2008 od 15:00 hod.

Základní Škola J.Suka a mateřská škola Křečovice děkuje p. J. Koblížkové, p. M. Jonášové, p. I .Brejškové, p. L. Ševčíkové, p. L.Plaché, p. A.Hamáčkové a p. P. Kovárnové za pomoc při realizaci projektového dne „Den v čertovské škole“. p. Maříkové za sponzorský dar - vánoční stromky na v výzdobu školy, p. Žákovi za výrobu nástěnky do SD, p. Šimečkové za keramické zvonečky a p. Kučerové za váno4ní svícny.

Jménem svým i všech pracovníků Základní školy Josefa Suka a mateřské Školy Křečovice přeji Vánoce plné radosti,pokoje a dobré pohody a v novém roce hodně zdraví ,Štěstí a spokojenosti.

Zdeňka Holá, Mgr.
ředitelka Školy

Válečné zápisky vojáka 1914-1918 (I. díl) [20/2007]

Rukoval jsem 27. 7. 1914 do Benešova a tam již bylo rušno. Od rána do večera se nosil mundůr, obuv, zbraně, všude plno lidu, takže je nemohli stačit obléknout. Mnozí se zase nechali obléknout do nového mundůru a šli domů. Pak přišli v civilu - tak do dělali mnozí a nanosili si obleků domů dost. V neděli byl dán rozkaz k odjezdu. Kolem kasáren a všude ve městě bylo žen a přátel těch, kteří odjížděli do té nejistoty. Všude bylo pláče, nářku, ale těšil stále jeden druhého, že to nemůže dlouho trvat, za 14 dní, že budem zas zpět, to byl úsudek každého. Navečer po nezapomenutelných okamžicích jsme 2. 8. 1914 vyjeli z Benešova a ráno jsme byli v Gmündu. Tam byla delší zastávka a snídaně. Po poledni jsme přijížděli k Vídni a již v předměstích nám házeli do vagónů láhve s vínem, cukroví, cigarety, ovoce a všude bylo velké nadšení mezi Němcema pro válku. Pak jsme po dlouhém Šíbování a přejíždění jeli přes Uhry, Osjek a tu jakmile se zastavilo na některém nádraží, každý běžel sbírat novinky a toho hned využili ti dobráci oficíři a malovali nám všechno důkladně válečně a Srby zvlášť jako nějaké čerty. Tím byl každý poplašen, zvláště v noci, když jsme ujížděli lesem, mnohému se zdálo, že tam stojí vojáci, míří na nás a již do toho stříleli. Kdyby nás tak byla viděla a dobře seznala srbská armáda - ti by nám byli teprve důkladně zatopili.

5. 8. 1914 asi ve 12 hodin v noci jsme vykládali ve Vlkovci a do rána jsme leželi na louce v rose, což nám tenkrát připadalo dost divné, neb byla dost zima a my nebyli zvyklí spát venku. Druhý den jsme vyšlí s plnou výzbrojí k Sávě a jelikož bylo velice vedro, reservisti tomu zvlášť nebyli zvyklí, mnozí již padali vysílením. Prádlo, kartáče a různé věci z toren vyhazovali a ulehčovali si jak kdo mohl. Pak nás naložili do parníčků a jeli jsme až do Březová Polje, odtud pak pěšky skrz pustiny a křoviny do Rázová, též i třen tam přijel, postavily se celty, lágrovaly, cvičili švarmlinie každý den i v neděli. Každou noc stráže zastřelili buďto psa, tele ikoně, zkrátka na vše co se v noci pohnulo se střílelo, neb v tom posti viděli vždy Srba. V pondělí se vše hnulo k postupu na Srbsko. Šli jsme celý den o hladu ač v kuchyních bylo uvařeno a jeli s námi, lidi padali únavou a tu jim pomáhali „dobráci“ oficíři s koní levorvérem, stříleli po každém, kdo nemohl, nebo se mu nechtělo. Tak nás hnali celý den až do 11 hodin v noci. Nebylo možno jít neb cesta byla plná vozů, koní, vojska, automobilů, tak nás dali do oranice a přenocovali jsme do 4 hodin. Mezitím nám dali tu kyselou menáž a zas jsme šli až do Balatůn. Tam nás poslali hned na feldvachy na břeh řeky a již po nás Srbi stříleli, ač jsme je ani neviděli. Byl rozkaz večer, když se setmělo, každý vypálit 10 ran na protější břeh a to byly po celé frontě i kanóny.

12. 8. 1914 když se rozednívalo musel každý co nejrychleji vypálit 10 ran a tím byla naše linie osvětlena, takže Srbi měli dobrý cíl, byl přitom raněn laitnant Pechtl do nohy. V 9 hodin jsme byli odvoláni a šli jsme zpět přes Bělinu a tam jsme viděli naše první raněné a zakrvácené, takže se každý otřásal pomyšlením a nejistotou, co s ním bude dále. Za městem, velice znaveni, pozdě večer jsme měli odpočinek a tam jsme se sešli s píseckými bataliony, brzy nato byl alarm a Šlo se zas až do 12 hodin v noci, když jsme spali v poli bez jídla, ráno bez snídaně při hodném hladu jsme pokračovali a asi o 7 hodině jsme přišli přes Dřinu do Srbska (to bylo 13. 8. 1914) Jakmile se přešla řeka, což bylo jen při malém odporu Srbů, se pak postupovalo bez výstřelu aniž bysme vojsko Srbské viděli, stále ve čtyřstupech. Odpoledne jsme procházeli městem Prnavou a tam bylo všude plno bílých praporků, lidi spínali ruce a prosili nás, bysme jim nic nedělali, nosili nám ovoce a věci, ale nikdo nesměl od nich nic vzít ani se uhnout ze řady, nebo oficíři hned stříleli. Když se město přešlo, byly před námi veliké lesnaté vrchy na které se mělo útočit. Rozvinuli jsme se v řetěz a zůstali na místě, neb artilerie za námi se rozestavěla a začala střílet do těch vrchů granáty a šrapnely, což se mi velice líbilo, neb jsem to viděl prvně a neznal jsme -, dosud toho účinky.

V pátek ráno 14. 8. 1914 beze vší posily o hladu táhli jsme na ony strmé vrchy,,každý si ulehčoval jak mohl, takže cestou bylo plno věcí, prádlo, boty, celty, deky, pláště i torny a ještě se těžko šlo, koně ti padli neb neměli vody ani potravy. Večer jsme obsadili vrch, jenž nám skýtal dobrý rozhled, vpředu byly pole a planina, za námi bukový les. Chytli jsme volka, zabili a každý dostal kousíček masa, jelikož tam nikde nebylo vody, udělaly se ohníčky dole v lese a trochu se to očoudilo a již to každý hryzal, až skoro syrové. V sobotu jsme pokračovali v putování po vrchách. Jenže jsme změnili směr k jihovýchodu, ale zas o hladu. Odpoledne asi ve 3 hodiny jsme dostoupili nejvyššího kopce posledního, na kterém byla srbská střelnice. Přihnala se velká bouře a mraky se valily po vrchách a mlha nás halila, takže se setmělo. Byla vyslána patrola dopředu a zajali srbskou jízdní patrolu. Nato se však nic nedalo a muselo se pochodovat cestami i struhami s vrchu dolů aniž by se poslaly předem patroly. Jelikož byla velká tma, nasvítili se lucerny a kolem každého světla se utvořil houf a křiku bylo, neb se všechny oddíly pomíchaly a roztrhaly. Dole pod vrcholem bylo vidět plno světel jako na přístavech a když jsme se důstojníků ptali co to je, řekli, že to jsou naše třeny, kuchyně tam že je, též voda, že se budeme moci koupat a dostaneme i jídlo od kuchyní. V 11 hodin jsme přišli na místo (jatky) a praporčík Stránský nám hlásil, bysme si sundali celty, pláště a lehli si, i kdyby se střílelo, ničeho abychom si nevšímali, neb to že je dovoleno od regiment-komandanta, mužstvo že je příliš vysílené. Většina důstojníků však scházela, nemohl se jich nikdo dovolat. Asi ve 12 hodin v noci, když všechno únavou spalo, padlo několik ran uprostřed našeho ležení a hned jako na povel střelba do nás. Hned byl z toho hrozný zmatek neb ti, kteří byli ranění volali o pomoc, pak začal volat kamarád kamaráda, někdo uchopil pušku a střílel ani nevěděl koho, jiný utíkal do křovin nevěda kam a stále silná střelba ze všech stran a všude tma. Začali troubit, aby se nestřílelo, nikdo však neuposlechl. Odjinud se volalo: Nestřílejte sem, je zde naše vojsko, oni to byli sami Srbi. A tak to byl zmatek, který se nedá nijak popsat a nebylo z něj pomoci, každý toužil, aby aspoň byl den, aby viděl co se děje. Tak to trvalo od 12 hodin dokud nezačalo svítat, že střílel jeden druhého i bratr bratra, důstojník tam však už nebyl ani jeden. Leželo tam mrtvol, raněných jako dříví v lese a když bylo trochu vidět, ti kdož byli ještě živi udělali jsme frontu zpět proti těm vrchům, z kterých jsme v noci přišli a odkud Srbi na nás nejvíce útočili. Ohlédnu se nalevo a vidím, jak se kácí můj věrný přítel, s kterým jsme si slíbili přátelství, Josef Fořt ze Zahrádky, plazím se k němu, abych mu prokázal poslední službu, ale již ji nepotřeboval neb již chladnul v mrtvolu. Vpravo reservista klečel u stromu a kulka mu projala po Čele, též jsem ho rychle obvázal a klekl si na jeho místo, neb jsem si myslel, že budu chráněn za stromem, ještě jsem ani nevystřelil a proběhla mi kulka štítkem u Čepice až mě čelo pálilo. Stále nás ubývalo a Srbi na nás více a více útočili i artilerie tam začala střílet, jak se rozednilo. Proto jsem se ohlížel, jak bych se dostal dozadu - ale hrůza - zezadu na nás táhly celé mraky Srbů. Myslel by si někdo - klidně bych počkal a dal se zajmout? - to byla však hrozné nejistá věc, neb jsme byli nováčci ve válce, stále nás jen strašili co s námi Srbi udělají, když nás dostanou a jak skutečně v zajetí je, nikdo nevěděl. Na útěk jsem se dát nemohl, neb to by byla moje jistá smrt. Nabral jsem patron do kapes, všechno odložil a jelikož to bylo ve vrchu, lehl jsem na břicho a valil se dolů, až jsem západ do strouhy zarostlé křovím a malovením. Jak se říká „Strach má velké oči“ - a za těchto okolností zvlášť proto mě pranic nevadilo, že se rozdrápu, hnal jsem se dozadu, ale to bylo v pravém dešti kulí. Utíkal jsem nevěda kam, až jsem uviděl mnoho vozů, které se právě sjížděli, a to byl ten divizní třen, kuchyně o kterých nám vykládali důstojníci. Když však viděli, že je vojsko na ústupu a rozprášeno, chtěli dát na ústup též.

(pokračování příště) Pavel Novotný

Sloupek z fary - setkání s láskou [20/2007]

Po celém křesťanském světě je o Vánocích hlásáno evangelium o narození Ježíše Krista. “.věstuji vám velikou radost, dnes se nám narodil Spasitel Kristus Pán.“./em>

Vánoce - svátá noc, noc slavná - to je pro nás viditelný počátek našeho vykoupení, noc kdy se naplnil čas a projevila se dobrota Boha, našeho Spasitele, a jeho láska klidem. Bůh dává svého Syna, aby žádný kdo v něho věří nezahynul, ale měl věčný život.

Bůh je láska, ta k nám sestoupila, aby nás naučila pravému významu tohoto slova. Pravá láska je vždy spojená s obětí. Kde jsou jen slova, kde láska nic nestojí, obyčejně za nic nestojí. Když chceme o Vánocích udělat někomu radost, co jiného to bude, než že jsme napodobovali Boha v jeho štědrosti. Neboť On sám se nám dává jako největší dar v dítěti Ježíši Kristu.

Vánoce nemají být jen citovým prožitkem a událostí jednoho dne či večera. Vždyť láska je proto tak velká, že nikdy nepřestává. Není ji možné uzavřít do jednoho dne. Není ji možné zabalit do sebevětšího dárku. Lásku je nutno prožívat, rozdávat. Přesvědčit lidi s nimiž žijeme, že je máme rádi i přes různost povah, přesvědčení, vyznání a společenského postavení. Podle míry, jak dovedeme pochopit druhého, můžeme mluvit o naši lásce k Pánu Bohu.

Vánoce nemohou být jen citovým prožitkem, který hned odezní. Vždyť je to setkání s Ježíšem - Láskou. A On je základní skutečností světa. Je nezbytný k tomu, aby náš život byl opravdu životem, než aby mohlo zůstat jen u tohoto svátečního setkání. Ježíš v našem životě je nejen o Vánocích, ale je v něm stále. S Ním je nutno žít každý den. Jinak budou Vánoce promarněnou příležitostí, kterou jsme nepochopili. Vánoční doba, jesličky a betlémy k nám promlouvají: “.řišlo dítě na svět chudé, aby náš život byl bohatý. Budeme-li chtít. Stal se lidským dítětem, aby jsme se stali Božími dětmi. Budeme-li chtít. „

Přeji vám, aby ten nejštědřejší Dárce dal vám a vašim blízkým prožít vánoční svátky v radosti, pokoji a opravdovém štěstí, A aby v našich rodinách, nejen v těchto dnech, ale v průběhu celého roku 2008 stále byly opravdová radost, pokoj a láska.

Přeje
P. Kazimierz Duš

Zápis z jednání zastupitelstva [19/2007]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, konané dne 30. 8. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,15 hodin.

Přítomni:Vondra F., Nečas R., Novotný P., Pechačová M., Balková V. Hulan Vl., Novotný J., Rosůlek P., Krymlák K., Jirásková J., Čermák Vl.
Hosté: Vilímek B., Novotná G.
Ověřovatelé zápisu: : Nečas R., Rosůlek P.
Návrhová komise:Čermák Vl., Balková V., Hulan Vl.

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování  11  0  0

 1. Zahájení
 2. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva
  Panem starostou byla přednesena zpráva o plnění usnesení ze zasedání ze dne 19. 2007.
 3. Rozpočtové opatření č. 7/07
  Příjmy - navýšeni
  - odvod od FÚ - odnětí půdy 17.000,- Kč
  - odvoz odpadu 12.000,- Kč
  - správní poplatky 11.000,-- Kč
  - elektr. energie-vrácená záloha z min.let 127.000,-- Kč
  Výdaje
  - Komunikace - přesun v kapitole mezi položkami -z údržby-chodníky 48.500,-Kč
  - zákl. škola - navýšení - fin. dar pro žáky l .třídy 5.000,-- Kč
  - Vodní hosp. - navýšení na nákup materiálu 40.000,-- Kč
  - na opravu 40.000,- Kč, - ostat. výdaje 10.000,-- Kč
  - ČOV, kanalizace - dokumentace pro st. povoleni 95.500,-Kč TJ Sokol - přesun v kapitole - snížení příspěvku od OÚ
  - na nákup vybavení (dotace z Fondu sportu) 3.000,-- Kč Vnitřní správa. - přesun v kapitole mezi položkami
  - program doplnění na pozemky 5.000,-- Kč
  - vrácená dotace Svaz dobrovolných hasičů 730,-- Kč
  - příspěvek na opravu zvoničky v Hoděticích 10.000,-- Kč
 4. Pořízeni údajů o území pro územně analytické podklady ÚP - nabídka firmy 6 Plus na provedení vektorizace všech KU obce Křecovice.
  Zastupitelstvo odsouhlasilo smlouvu s výše uvedenou firmou a částka za prvotní zpracování činí 105.000,-- Kč.
  Hlasování  9  2  0
 5. Různé
  • Žádost o umístění plastových kontejnerů, konkrétně žádost od občanů Strážovic - obec pořídí 6 ks kontejnerů na plasty, které budou následně rozmístěny v obcích.
  • Zrušení předběžného souhlasu p. B. Bednářovi, bytem Praha, na prodej stavební parcely č. 638/14, který písemně neodpovídá na podmínky prodeje - zastupitelstvem odsouhlaseno.
  • Žádost Jana Rosůlka, Křecovice o koupi stav. parcely č. 638/15 o rozm. 874 m2.
  • Žádost A. Nováčkové a D. Tináka o koupi stav. parc. č. 638/16 o rozm. 785 m2.
  • Žádost manželů Trnkových, Hořetice o koupi stav. parc. č. 638/14 o rozm. 1.045 m2.

   Všechny tři žádosti o koupi stav. parc. byly zastupitelstvem schváleny.

  • Smlouva na zpětný odběr elektrozařízení s firmou Asekol, Praha 4. Braník - bude projednáno na příštím zasedání zastupitelstva.
  • Obec Křecovice uzavře dohodu o spolupráci a rozvoji rekreační oblasti Nová Živohošť s Družstvem pro rekreační bydlení Praha.
  • Obec Křečovice poskytne částku 10.000,-- Kč na opravu zvonice v Hoděticích.
  Hlasování  11  0  0
 6. Usnesení
  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce bylo přečteno p. Hulanem Vl. a zastupiteli schváleno
  Hlasování  11  0  0
 7. Závěr

Zapsala Pechačová Monika
za správnost: Vondra F.

Zápis z jednání zastupitelstva [19/2007]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, konané dne 19. 7. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,20 hodin.

Přítomni:Vondra Fr., Rosůlek P., Novotný P., Novotný J., Hulan Vl., Jirásková J., Krymlák K.
Omluveni: Pechačová M., Nečas R., Balková V., Čermák Vl.
Ověřovatelé zápisu: Novotný P., Hulan Vl.,
Návrhová komise:Novotný J., Jitka Jirásková, Vl. Hulan

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování  7  0  0

 1. Zahájení
 2. Zpráva o plnění usneseni z posledního zasedání zastupitelstva
  Starostou obce byla přednesena zpráva o plnění usnesení ze zasedání ze dne 3. 7. 2007.
 3. Rozpočtové opatření č. 6/07
  Příjmy
  - splátka MěÚ Benešov za pronájem pozemků Živohošť 76.000 Kč
  Výdaje
  - zvýšení platby o 7.440 Kč do sdružení BENEBUS (změna poplatku/obyvatel)
  - úhrada za vypracování změny územního plánu č.4: 70.000 Kč
 4. Projednání žádostí o dotaci na ČOV a kanalizaci
  Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství.
 5. Různé záležitosti
  • Schválena žádost firmy Krásnohorská elektro s.r.o. o schválení výstavby elektrického zařízení ve Strážovicích; smlouva o smlouvě budoucí.
  • Projednán dotazník o spokojenosti obce s prací Policie ČR
  • Projednán postup oprav komunikací v r. 2007; obecímu úřadu poskytnuta dotace 120.000 Kč; dotace musí být vyčerpána v r. 2007.
  • Informace o nabídce MěU Neveklov na účast v projektu výměny čekáren. V rámci mikroregionu Neveklovsko se nabízí možnost vybavit obce jednotnými čekárnami. Cena cca 40.000 Kč / ks.
  • Informace o situaci ohledně obecního vodovodu: o víkendu 14/7 - 15/7 docházela voda ve vodojemech napájejících vodovodní řad v Křečovicích. Byla připojena rezervní studna ve Svinném; situaci ale může zlepšit pouze vyhledání nového zdroje.
 6. Závěr

Zapsal: Petr Rosůlek
Za správnost: Vondra

Zápis z jednání zastupitelstva [19/2007]

Zápis zasedání zastupitelstva obce Křečovice, konané dne 3. 7. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,15 hodin.

Přítomni:Vondra Fr., Nečas R., Novotný P., Pechačová M., Hulan Vl., Novotný J., Rosůlek P., Krymlák K.,
Omluveni: Čermák Vl., Jirásková J., Balková V.,
Hosté: Bobál A.
Ověřovatelé zápisu: Hulan Vl., Novotný J.
Návrhová komise: Nečas R., Krymlák K., Novotný P.

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování  8  0  0

 1. Zahájení
 2. Zpráva o plněni usneseni z posledního zasedání zastupitelstva Panem starostou byla přednesena zpráva o plnění usnesení ze zasedání ze dne 8. 6. 2007.
 3. Rozpočtové opatření č. 5/07
  Příjmy
  Dotace z Fondu sportu a volného času - nákup sport, potřeb a vybavení pro fotbalový oddíl - 15.000,--Kč
  Prodej pozemků - zvýšení o 239.000,- Kč
  Výdaje
  Peněžní dary žákům vycházejícím 5. třídu - zvýšení o 9.000,-- Kč
  Přesun v kapitole - Odpady(svoz nebezpečného odpadu) - zvýšení o 25.500,--Kč
  Na nákup kontejnerů na sklo (21.300)
 4. Rekreační sezóna 2007
  Dle dohody a domluvy předsedů Finančního a Kontrolního výboru a komise Cestovního ruchu se bude dohlížet na výběr poplatků v jednotlivých rekreačních zařízení. Stavební komise a komise Cestovního ruchu bude nadále dohlížet na nedostatky v celkovém provozu v rekreační lokalitě s výhledem návrhu úprav pro další sezóny.
 5. Různé
  • Zastupitelé odsouhlasili smlouvu o dílo s Ing. arch. Mir. Tůmou, Praha 6 na návrh změny 4 ÚPNSÚ Křečovice. Cena zakázky po dohodě činí 70. 000,- Kč.
  • Dále byla odsouhlasena smlouva mandátní s mandatářem - P. Bechyňová, Benešov na zajištění pořizování stanovisek a dokumentací, potřebných ke změně ÚPNSÚ. Cena zakázky po dohodě činí 62.000,-Kč.
  • Žádost paní D. Opletalové, Praha 4 o prodeji pozemku parc. č. 24/2 v k.ú. Krchleby byla zamítnuta.
  • Žádost paní Bártové a p. Minaříka, bytem v Praze o odkoupení parcel č. 778/1 a 778/2 ve Strážovicích byla odložena.
  • Žádost p. Bobála Aleše o odprodeji části pozemku (cca 16 m2) za účelem odstranění byla předběžně odsouhlasena, ale musí být projednáno na příslušných úřadech v Benešově.
  • Žádost pana Ježka, Maršovice o finanční pomoc při vydání knihy pověstí z našeho regionu byla odložena na bližší přezkoumání.
  • Oslavy 950 let Živohoště, 1.9.2007- za spoluúčasti obce Křečovice. Po dohodě se zastupitelé, dle Času, zúčastní oslav a svěcení pamětní stuhy. Dále by se měli zúčastnit zástupci všech sborů z obce Křečovice.
  • Po odsouhlasení bude objednáno 100 ks knihy „Živohošťská farnost“./li>
 6. Usnesení
  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce bylo přečteno p. Krymlákem K. a zastupiteli schváleno
  Hlasování  8  0  0
 7. Závěr

Zapsala Pechačová Monika
Za správnost: Vondra

Vandalové škodí v naší obci! Pomozte je odhalit! [19/2007]

Poslední dobou, o sobotních nocích přišli se k nám do obce, -nejvíce do Křečovic, vyřádit vandalové. Nenechali bez povšimnutí téměř všechny značky od Drah do návse. Tady rozbili vývěsní skříňky včetně skel. To bylo 30. 9. 2007. Před tím byla poškozena také značka ve vsi, utržen štít u telefonního automatu, rozbita litinová lavička před kostelem! Možno uvažovat, že nejvíce škod provedli příchozí ze směru od Neveklova. Vyvráceny jsou však i značky u Krchleb i u Skrýšova. Takže vandalové chodí k nám z různých směrů. Předtím byla rozlámána železobetonová lavička u autobusové čekárny. Přestože vše bylo nahlášeno Polici ČR, je nezbytná součinnost Vás, občanů, kteří uslyšíte v noci jejich řádění. Není to žádná ostuda, když uvědomíte ihned Policii ČR, nebo starostu, věřte! Nebojte se, vaše jméno zůstane utajeno. Pokud je to obecní majetek, odstraňování následků se platí zobecní kasy. Proto vždy ihned oznamte, kde se poškozuje náš společný majetek. Obracím se také na mladé muže z naší, obce, kteří se zúčastňují diskoték, aby si všímali, kdo nám devastuje zařízení na návsi a způsobuje to, že si nemůžeme dovolit v obci hezké, nákladnější vybavení, které by se nám všem líbilo. Pokud budeme stále více vydávat peníze na zbytečné opravy, nedostane se na jiné záležitosti. Věřte, že bych stejně jako vy chtěl mít naši obec upravenou, musíme však společnými silami učinit řádění vandalů rychlý konec.

František Vondra,
starosta obce

Něco o odpadech

Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 o nakládání s komunálním odpadem je stále platná! Vychází ze zákona o odpadech, nic navíc jsme si nikdy nevymýšleli. Je zveřejněna na internetu, bude pro připomenutí vyvěšena ve skříňkách a tabulích. To proto, že někteří občané si počínají takovým způsobem, jako by chtěli říct: „Co již nepotřebuji, vyhodím kamkoliv, ať si s tím obec, potažmo tedy starosta poradí jak chce“. „Ten mi přeci vůbec nestojí zato abych se s ním došel třeba poradit“. Tak těm z Vás, občané, kteří děláte v obci nepořádek a vydáváte obec v šanc platit pokuty, nutno říci: Na komunální odpad si platíte, na ukládání stavební suti, zeminy atd. však NE, takže si to laskavě odvážejte na oficiální skládku do Příbyšic. Jinak si připlatíte ještě pokutu! A to je myšleno j iž zcela vážně!!!

Vyprázdněné PET- láhve sešlápněte a znovu zašroubujte uzávěr. Tak jste je právě připravili k odložení do kontejneru. Jen tak se do kontejnerů vejde větší množství a přispějete k snížení nákladů.

Hledáme občana, nebo firmu který (á) ve Vlkonicích nekontrolovaně odložil (a) 560 kg starých barev. Dostali jsme od Technických služeb pěknou úhradu. Rádi bychom ji občanovi, nebo firmě? - předali.

František Vondra, starosta obce

Nová kniha o našem kraji [19/2007]

K významnému 950. výročí první písemné zmínky o Živohošti byla v srpnu letošního roku vydána kniha “.ivohošťská farnost - její historie a současnost“./strong>.

Obsahem knihy je podrobná historie vsí a osad živohošťské farnosti - Čími (celé Čími, i když jen její polovina přísluší k živohošťské farnosti), Hněvšína, Chotilska, Kobylník, Křeničné, Lipí, Malčan, Moráně, Poličan, Sejcké Lhoty, Ústí a Živohoště.

Zajímavá je i další Část knihy popisující např.: mlýny na Meredském potoce a Mastníku, pivovary v Čími a Moráni, počátky hasičstva, válečné události na území farnosti počínaje husitstvím a konče tragickými událostmi v posledních dnech 2. světové války, historii křížovnické živohošťské farnosti, školství atd.

Velká část knihy je věnována i historickým památkám -kostelu sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti, živohošťskému misálu, kapličkám, památným křížům, sochám a pomníkům, Drtinově rozhledně, hradu Ostromeč, Psaným skalám u Poličan atd. Kniha pojednává i o významných rodácích a osobnostech -PhDr. Frant, Drtinoví, P. Frant. Rákosníkovi, Stanislavu Šťástkovi, JUDr. Prokopu Drtinoví, Jiřím Sedmíkovi a dalších.

Vázáná kniha v tvrdých deskách o 300 stránkách obsahuje cca 170 fotografií a'obrázků, z toho třetinu barevných. Její cena je 290,-Kč.

Autorem knihy je Ing. Miroslav Král z Hubenova, který k jubileu Borotic v roce 2003 napsat kniha „Borotická farnost“. jejíž vydání bylo v krátké době rozebráno.

Knihu “.ivohošťská farnost - její historie a současnost“./strong> si lze koupit na obecních úřadech v Čimi, Chotilsku a Křečovicích, Městském úřadě v Novém Kníně a též na faře ve Starém Kníně.

Jiří Šťástka, starosta Chotilska
František Vondra, starosta Křečovic

„Letem křecovickým světem“... [19/2007]

Jak je to s vodou v obecních vodovodech?
Množství vody v současné době dostatečné. Vodojemy se doplňují. Vyhlášená úsporná opatření proto možno odvolat. Nicméně, hospodařte s vodou nadále úsporně. Pramenitá voda, jak možno sledovat, se stává vzácným artiklem.

A jak je to s kvalitou?
Dle posledních rozborů z 19. 9. 2007 - vzorek č. 01678/07 - z vodovodu Křečovice voda vyhovující požadavkům vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., z vodovodu Nahoruby - vzorek č. 01679/07 - vody nevyhovuje požadavkům vyhl. MZ č. 252/2004 Sv. v ukazateli: množství dusičnanů, t.č. 62 mg./l. Platí však dále výjimka Zdravotního ústavu Praha.

Kopie protokolů o zkoušce jsou vyvěšeny v Křečovicích, Krchlebích, Vlkonicích a Nahorubech.

František Vondra, starosta obce

Blahopřání naší mistryni světa

V úvodu zasedání Zastupitelstva obce Křečovice dne 30. 8.2007 jsme měli možnost pohovořit o zážitcích ze soutěže s novopečenou mistryní světa, Gabrielou Novotnou, která po vídeňské stříbrné medaili v předloňském roce, dosáhla v Praze letos na zlatý pohár v juniorské kategorii Word processing, což je profesionální zpracování textu na PC. Starosta Gábině poblahopřál a vyjádřil radost z toho, že v obci Křečovice máme úspěšné, cílevědomé mladé spoluobčany.

František Vondra, starosta obce

TJ Vltavan Krečovice [19/2007]

Podzimní část fotbalové sezóny 2007/2008 je již v plném proudu. Přinášíme vám rozpis zbylých zápasů a výsledkové tabulky.

Naše mužstva hrají v okresní přeboru starších žáků A a ve IV. třídě odd. A.

IV. třída odd. A

Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Postupice A 5 5 0 0 32:08 15
2. Bukovany 5 3 2 0 15:08 11
3. Jablonná n/Vlt. A 5 3 1 1 19:09 10
4. Pecerady 5 2 3 0 12:04 9
5. Bystřice B 5 3 0 2 13:12 9
6. Neveklov B 5 1 3 1 06:06 6
7. Zaječice 5 2 0 3 15:17 6
8. Drachkov 5 2 0 3 05:13 6
9. Čerčany B 5 1 2 2 04:09 5
10. Krečovice 5 1 2 2 09:15 5
11. Václavice B 5 0 1 4 08:21 1
12. Úročnlce B 5 0 0 5 12:28 0

 

Výsledky již odehraných kol
kolozápasvýsledek
1. kolo Krečovice - Zaječice 3:2(1:1)
2. kolo Postupice A - Krečovice 8:2(4:1)
3. kolo Krečovice - Jablonná n/Vlt. A 2:2(1:0)
4. kolo Neveklov B - Krečovice 0:0 (0:0)
5. kolo Krečovice - Bukovaný 2:3(2:1)

 

kolodomácí - hostétermínden
6. Pecerady - Krečovice 06.10. 16:00 SO
7. Krečovice - Václavice B 13.10. 16:00 SO
8. Čerčany B - Krečovice 21.10. 14:00 NE
9. Krečovice - Bystřice B 27.10. 14:30 SO
10. Krečovice - Drachkov 03.11. 14:00 SO
11. Úročnlce B - Krečovice 11.11. 14:00 NE

 

OP starší žáci A

Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1. Teplýšovice 5 4 0 1 31:07 12
2. Benešov B 4 4 0 0 22:00 12
3. Lešany 5 3 1 1 11:07 10
4. Úročnice 5 3 0 2 13:13 9
5. Chocerady 4 1 2 1 13:14 5
6. Bystřice 4 1 1 2 10:15 4
7. Jablonná n/Vlt. 5 1 1 3 7:12 4
8. Neveklov 4 0 1 3 2:15 1
9. Křečovice 4 0 0 4 5:31 0

 

Výsledky již odehraných kol
kolozápasvýsledek
1. kolo Křečovice - Teplýšovice l:13 (0:6)
2. kolo ----
3. kolo Křečovice - Bystřice 2:3 (2:2)
4. kolo Křečovice - Chocerady 2:5 (2:3)
5. kolo Benešov B - Křečovice 10:0 (3:0)

 

kolodomácí - hostétermínden
6. Křečovice - Neveklov 06.10. 10:15 SO
7. Úročnice - Křečovice 14.10. 11:00 NE
8. Křečovice - Jablonná n/Vlt. 20.10. 10:15 SO
9. Lešany - Křečovice 28.10. 11:00 NE

Gabriela Novotná (zdroj: www.fotbal.cz)

„Starý pán“ křečovický [19/2007]

Tak povětšinou říkávali lidé váženému řídícímu učiteli křečovické školy.

Rodištěm Josefa Suka je Neustupov u Votic, kde se Františku a Marii Sukovým narodilo jedenáct dětí (což na tehdejší dobu nic neobvyklého). Nejstarší syn Josef s datem narození 29. září 1827 projevil zájem v mládí o studium a vykonal jednoroční kurz při hlavní farní Škole u sv. Jindřicha v Praze. Složil zkoušku a dekretem vikariátního úřadu ze den 1. září 1846 byl ustanoven do Křečovic. Z Neustupovské školy si přinesl základy hudebního vzdělání a za svého studia v Praze složil zkoušky z varhanní hry.

Poměry, do nichž v Křečovicích přišel, nebyly utěšené. Škola byla chatrná, místo stropu v jediné třídě přibila začouzená a od páry nahnila prkna (budova postavena r. 1819).

Jak své začátky prožíval Školní pomocník Josef Suk vylíčil sám při svěceni nové školy v Křečovicích.

“.lužné nebylo žádné! Po perné, namáhavé práci ve škole musel si tenkrát Školní mládenec mizerný groš - by se mohl ošatiti - vydělávati hraním po hospodách. A co na mne čekalo o koledě? V lednu musel jsem každého dne po přetěžké práci ve škole, při největším mrazu a sněhu po vesnicích tři krále na dveřích psáti, při tom zpívati a lidem v staveních nového roku vinšovati. Hospodyně mívaly už připravený lavičník, a sotva jsem ze stavení paty vytáhl a dvéře za sebou zavřel, utřely honem jistou část napsanou, aby prý slepičky brzy nesly a krávy hodně dojili, když se ten lavičník vyždímá. Za to dával chalupnik groš a sedlák dvougroš. (Někde také houbovou polévku.) Než jsem celou rozsáhlou osadu takto sešel, trvalo přes měsíc. Ale mně to vynášelo! Poslyšte, mnoho-li? Když jsem každého dne zlou cestou unaven z daleké vesnice již v noci domů se vrátil a vysázel po celém stole svému starému principálu vydělané groše a dvougroše a tento velikomyslně sáhl a podal mi za odměnu i dvougroš, tuť zavýskal jsem radostí a poděkovav se zdvořile za velikou odměnu tuto, honem zouval jsem boty po zlých cestách promočené a roztrhané, nesl je k obuvníku a tomuto 2 i 3 zl. Z vydělaného dvougroše zaplatil.

A což, jaká na mne čekala skvělá večeře? Přišla hospodyně Veronika a vyndala pečené koroptve - ale bohužel - na loupačku! Po odbytých tři králích čekalo na mne chozeni po zápisu po všech vesnicích a sbíráni vajíček pro starého učitele (a věřte, byl jsem tak spravedliv, že když mne někdy hokynář potkal a přemlouval mne, bych mu vejce prodal, že druzí mládenci to také dělávali -nikdy jsem toho neučinil!). Když jsem byl po vesnicích se zápisem hotov, čekalo na mne opět sepisováni obyvatelstva celé osady na čisto. Jakých svízelů a starostí bylo mi tenkráte zakusiti a přestáti, není možno slovy vypověděti, a přec, zabývaje se neustále prací, byl jsem se svým osudem ve zdejší vesničce spokojen. Vzpomínka na blahé dny ty zatřese útrobami toho, komu udělilo nebe trpělivosti a síly všechny svízele ty přestáti Tenkráte byla na místě průpověď: „Koho bohové nenáviděli, toho učitelem udělali!“

Dokud byl Josef Suk školním pomocníkem a učil za byt a stravu musel si přivydělávat na ostatní výdaje hudbou. Vyučoval hudbě a stal se vedoucím kapely, která se zprvu jmenovala Krchlebská a potom Křečovická. Když se Josef Suk stal nástupcem učitele Matěje Českého přestal chodit s kapelou, ale jejím Šéfem zůstal Chodil hrát jen na zvláštní pozvání na okolní zámky a dvory Tloskov, Líšno, Vojkov, Kosova Hora a Osečany.

Za učitelem Matějem Českým do Křečovic dojížděla z Prahy vnučka Emilie Boumanová, ve které se vzhlédl učitelský pomocník Josef. Emilce tehdy bylo 16 let. Stalo se a za svou Emilkou chodíval do Prahy.

Do Prahy to bylo pěšky 14 hodin, jediné zkrácení cesty bylo „šífem“ ze Štěchovic. Jinak cesta vedla hlubokými, opuštěnými lesy. Ve středu nebo v sobotu odpoledne odešel mladý učitel do Prahy, a šel pěšky, dostal se ráno před uzavřenou Pražskou bránu a Čekal na otevření. Pak následovalo setkání s nevěstou v přítomnosti rodičů. Později už ho chodívala Emilkou se sestrou Márinkou doprovodit kousek cesty. Jak taková cesta z Prahy do Křečovic vypadala, popisuje Josef Suk sám:

Nemohu vysloviti, jak dlouhá tato plavba byla pro mě - neb, ačkoliv sme v 8 hodin do Štěchovic připluli, myslel Jsem v mém pohřížení, Že již asi týden plujem. Když jsme se šífu sestoupili, vybídli mé dva plavci, kteří k Sedlčanům jíti chtěli, bych s nimi též ještě ten den šel. Nedal jsem se nutiti neb hodní lidi se mně zdáli a já též velice toužil, bych druhého dne na mši svatou domy býti mohl pročež nemeškajíce vydali jsme se na cestu. Do Slap přišli jsme již do devíti hodin šťastně, odtud pustivše se dále k Moráni velikých nesnází a těžkostí jsme pocítili a velmi špatné se nám dařilo, neb: sotva smě kus cesty od Slap byli, nesmírná tma na nás přišla a my přede dále jdouce cestu smě ztratili a žádné již nikde najiti nemohl Tu příjdouc do nějakých nesmírných struh z nichž vyváznouti nám nemožné bylo a když sem po čtyřech ven se dostali opět před námi nesmírný les stál Umluvili smě sobě tam přenocovati a tmavou noc tráviti. Sotva stoje tak as půl hodiny, zaslechl jsem někoho jiti an sobě něco zpívá. Tu hned vzbudiv plavce, táži se, kdo jest a kam jde. Když odpověděl že na Moráň tu hned jsme k němu na cestu ku které smě as 16 kroků měli šli lesy až na Moráň v 11 hodin v noci, za čež Bohu velké diky vzdávaje. Ač celý stonavý od té zlé nebezpečné cesty a strachu (poseděv v hospodě na Moráni do 3 hodin) dostal jsem se přede v neděli v 6 hodin ráno s pomoci Boží domu - celý den jsem v posteli odpočinutí hledal.

Po všech takovýchto a podobných útrapách konečně nadešel okamžik, kdy vroucí tužby mohly být splněny. Ještě za života Matěje Českého byl Josef Suk jmenován dekretem arcibiskupské konsistoře 28. listopadu 1855 definitivním učitelem v Křečovicích. Za dva měsíce potom 22. ledna 1856 u sv. Štěpána v Praze si odvedl Josef svou Emilku od oltáře a tehdy jí bylo 19 let.

Od počátku svého pobytu v Křečovicích věnoval Josef Suk stejnou péči jako škole také kostelní hudbě. Řídící učitel Josef Suk upravoval pro Křečovícký kostel a jeho možnosti kůru na 200 orchestrálních mší které v Křečovicích provedl. Upravoval několik desítek skladeb pro svoji kapelu. Slavnostní mše v křečovickém kostele byly vyhlášené bohoslužbné koncerty navštěvovány z dalekého okolí nejen z křečovické farnosti. Když 25. dubna 1866 provedl arcibiskup Bedřich Schwarzenberg visitaci. Byl vysokou úrovní zpěvu jak Školního, tak i chrámového velmi překvapen (obdržel J. Suk pochvalný list). V roce 1870 se Školní dozor z vikariátních úřadů převádí na zemské Školní inspektory; mění se platové podmínky učitelů k lepšímu. První inspekci nového Školního inspektora obdržel Josef Suk pochvalný dekret zemské Školní rady. Takových podobných uznání bylo na dvě desítky. Když řídící učitel podal žádost o odchodu na odpočinek zaslal mu c. k. okr. Školní rada následující dopis:

Jeho Blahorodí

Panu Josefu Sukovi
řídicímu učiteli na odpočinku v Křečovicích.

Jeho císařské a Královské Apoštolské Veličenství ráčil Nejvyšším rozhodnutím ze dne 10. července 1895 Vašemu Blahorodí nejmilostivěji uděliti stříbrný záslužný křiž s korunou. Dávaje o tom dle vynesení vysokého c. k. ministerstva kultu a vyučování ze dne 20. Července 1895 Čís. 16714 pokud se týče Veleslavné c. k zemské Školní rady z dne 31. Července 1895 č. 27574 věděti, zasílám Vašemu Blahorodí současně příslušné statuty a revers co nejdříve sem opět zaslal.

Ponechávám sobě Vašemu Blahorodí odevzdati dekoraci způsobem slavnostním i bude den, kdy se toto stane, Vašemu Blahorodí dodatečně oznámen.

C k. okresní školní rada v Benešově dne 8. srpna 1895

Předseda Heinz m.p.

Po odchodu na odpočinek J. Suk hrál a zpíval na kůru v křečovickém kostele sv. Lukáše dál. Pomáhal svému synovi skladateli Jos. Sukoví přepisovat noty a spolu s manželkou Emilii vychovávali vnuka, též Josefa Suka.

Řídící učitel Josef Suk umírá 17. května 1913 a 14. srpna 1913 jeho Žena Emilie.

V tomto Článku jsem stručně vylíčil některé statě ze života řídícího učitele Josefa Suka. Celý životopis by byl velice obsáhlý. Někdy se k tomuto v pokračování vrátíme.

Pavel Novotný

Sloupek z fary [19/2007]

Slavnost posvěcení chrámu - posvícení - to patřilo k největším svátkům našich předku. Máme i dnes důvody, proč slavit památku posvěcení chrámu? Jsme- zvyklí na to, že kostel ve vesnici stojí, že ho už ani nevnímáme, i když okolo něj chodíme. Proto se sluší jednou za rok na něj blíže podívat a vděčně vzpomenout na naše předky, kteří v tomto kraji vlastníma rukama měli odvahu postavit tak velikou stavbu.

Sluší se také jednou za rok vděčně vzpomenout těch, kteří jej po několik generacích udržovali. Sluší se vděčně vzpomenout těch, kteří jej i dnes, v naší současnosti, opravují, uklízí, zdobí a v něm působí. Jsme zvyklí nazývat chrám podle Písma svatého Domem Božím. Ale je třeba si připomenout, že je to příbytek pro nás. Je to místo, kde je Bůh zvláštním způsobem přítomen. Tento příbytek .potřebujeme my, lidé, je to tedy příbytek pro Boží lid, pro rodiny a pro shromáždění Božího Údu. Potřebujeme jej opravdu? Potřebujeme jej více než stavby továren? Jeden farář říkal: “.de lidé přestanou stavět kostely, tam musí stavět věznice a polepšovny. Kostely jsou téměř prázdné a věznice a polepšovny jsou plné.“./em>

Naší předkové dobře věděli, že chrámy mají především význam výchovný; že jsou to školy lidskosti, mravnosti a zbožnosti. Lidé,(kteří říkají, že je užitečnější postavit továrnu než kostel, zapomínají, že rozvoj státu nezáleží jen na počtu továren, ale i na pracovní morálce národa. Bez poctivých a pracovitých lidí nemohou továrny prosperovat. Školou svědomí a charakteru Člověka je chrám - kostel.

A jak je kostel užitečný pro jednotlivce? Pro tebe, či pro mně? Osamělý člověk zde nalézá společenství lidí stejně věřící. Člověk unavený lidmi a shonem zde nalézá trochu klidu a pokoje. Zde máme místo duchovní obnovy a duševní rekreace. Také bychom mohli mluvit o „muzejním“ a kulturním funkci kostela. Co by ukazovali průvodci turistům, kdyby nebylo kostelů a uměleckých památkách v nich zachovaných (bohužel dnes tak hojně kradených)? V chrámech se uchovávalo co nejlepšího vytvořili umělci své doby. Ale to je pouze vedlejší funkce chrámu. Neboť tou hlavní funkcí chrámu nám vyjadřuje modlitba. Kostel je viditelný obraz duchovního chrámu Božího - církve Kristovy. A jako budova chrámu je sestavena z kvádrů a cihel, tak jsme i my, každý z nás, stavebním kamenem církve tohoto duchovního chrámu. Po celý Život mám za úkol zušlechťovat svůj charakter, své osobní hodnoty, abychom se mohli navěky skrýt v chrámu Boží slávy.

Co je kostel?
Pro milovníky architektury je úžasnou stavbou.
Pro historiky svědectvím minulosti.
Pro ty, které nezajímá, snad zbytečnost.
Pro vás i pro mne, míli křesťané - přátelé - je
    DOMOVEM, CHRÁMEM, HRADEM.

Je nám v něm dobře,
vnímáme Boží blízkost
a zakoušíme bezpečí.
Každý je v něm vítán.
Je pro blízké i vzdálené, nikdo v něm není cizí.

V neděli 30. září 2007 biskup Karel Herbst navštívil naší farnost, aby udělil svátost biřmování devíti věřícím.

Ve čtvrtek 18. října 2007 budeme prožívat slavnost svatého Lukáše, patrona naší farnosti. Je to také den modliteb za lékaře a zdravotníky.

V neděli 21. října 2007 budeme slavit posvícení. Poděkování za stavbu, za lidi, kteří v něm působí a za úrodu letošního roku.

P. Kazimierz Dus

Římskokatolická farnost Krečovice

Vás srdečně zve na oslavu svátku sv. Lukáše
evangelisty, patrona lékařů a zdravotníků,
18. října 2007

Program (v kostele):
16,00    adorace s růžencem a možností svátosti smíření
17,00    přednáška P. MUDr. Vojtěcha Nováka
18,00    koncelebrovaná mše svatá s uctěním ostatků svatého Lukáše
19,00    agape na faře, diskuse

Oslavy 950 let Živohoště [18/2007]

Oslavy 95O. výročí první písemné zmínky o Živohošti se konají na levém Vltavském břehu dne 1. září 2007 ve „Staré“ Živohošti.

Program oslav

časakce
10,00 - 11,30 zahájení - mše svatá, slouží Miloslav kardinál Vlk, arcibiskup pražský, generál a velmistr řádu křížovníků s červenou hvězdou Jiří Kopejko 0.Cr. a kněží z okolí
11,30 a dálevýstava fotografií historie - současnost
autogramiáda p. ing. Krále, autora knihy o Živohošťské farnosti
11,30 - 16,30 soutěže - hry pro děti
Václav Vydra - ukázka jízdy na koních
13,00 - 14,00 koncert v kostele sv. Fabiána a Šebestiána - provede mistr Josef Suk
posvícenská zábava
16,30 - 19,30 diskotéka - moto show
21,30 - 22,00 ohňostroj - Fr. Snopek
20,00 - 22,00 country zábava - kapela Flok

U příležitosti oslav 950 let Živohošti byla vydána kniha s názvem Živohošťská farnost o rozsahu 300 stran pokrývající tyto témata:

Historie vsí a osad živohošťské farnosti
Vybrané zajímavosti ze živohošťské farnosti
Počet obyvatel a domů vsí a osad živohošťské farnosti
Válečná období na živohošťské farnosti
Školství živohošťské farnosti
Živohošťská farnost a její faráři
Historické památky na živohošťské farnosti
Významní rodáci a osobnosti

Kniha obsáhle seznamuje čtenáři s krajem spadající pod živohošťskou farnost. Tento kraj dnes zasahuje do obce Křečovické (pravý břeh řeky Vltavy - Políčany a zatopená „Stará“ Živohošť).

Kniha bude k zakoupení v průběhu oslav (možnost podpisu autorem - p. ing. Králem) nebo na OÚ Chotilsko a Křečovice.

vybral Pavel Novotný

Zápis z jednání zastupitelstva 8. 6. 2007 [18/2007]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, konané dne 8. 6. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice.
Zahájení v 19,30 hodin.
Přítomni: Vondra Fr., Nečas R.,Jirásková J., Novotný P., Pechačová M., Bálková V., Hulan Vl., Novotný J., Rosůlek P., Krymlák K.,
Omluveni: Čermák Vl.
Hosté: Mgr. Holá, ředitelka ZŠ J. Suka, Ondráková Marie
Ověřovatelé zápisu: Nečas R., Novotný P.
Návrhová komise: Rosůlek P., Jirásková J., Bálková V.

 1. Zahájení
  Schválení programu zasedání zastupitelstva
  Hlasování  10  0  0
 2. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva
  Panem starostou byla přednesena zpráva o plnění usnesení ze zasedání ze dne 14. 5. 2007.
 3. Zpráva o vzdělávacím programu
  Paní ředitelkou Holou byla předložena zpráva o Školním vzdělávacím programu, který bude platný od 1. 9. 2007 a dále o kontrole v ZŠ, která proběhla v květnu Krajskou školní inspekcí a Krajskou hygienickou stanicí. Zastupitelstvo bere na vědomí.
 4. Rozpočtové opatření č 4/07
  Výdaje
  • Zvýšení rozpočtu o 20.000,-- Kč - oprava kostela ve Staré Živohošti
  • Finanční dar na Dětské odpoledne 1.000,-- Kč
  • Finanční dar na Nohejbal Krchleby 500,-- Kč
  • Snížení rozpočtu o 27.100,-- Kč - náklady na žáky (ZŠ Neveklov)
 5. Závěrečný účet obce Křečovice za rok 2006 a zpráva o výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 2006
  Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce Křečovice za rok 2006 bez výhrad
         příjmy ve výši     8 434 525,21 Kč
         výdaje ve výši     7 102 113,-- Kč
  Schválený závěrečný účet SON ze rok 2006.
  Schválena zpráva o hospodaření BENE-BUS za rok 2006
  Hlasování  10  0  0
  Schváleno rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ v Křečovicích 2.290,-- Kč
        do fondu odměn   458,-- Kč
        do rezerv. Fondu   1.832,-- Kč
 6. Různé záležitosti
  • Smlouva o dílo s Ing. Arch. Miroslavem Tůmou, Praha 6 na Návrh změny 4.ÚPNSÚ Křečovice. Cena zakázky dohodou 85.000,-- Kč
  • Smlouva mandátní s mandatářem - Pavle Bechyňová, Benešov na zajištění pořizování stanovisek a dokumentací, potřebných ke změně ÚPNSÚ v ceně 70.000,-- Kč.
  Výše uvedené zastupitelstvo bere na vědomí a navrhuje jednání s uvedenými subjekty o možné snížené ceny.
  • Žádost paní Martiny Bolerové o provozování rychlého občerstvení v Nové Živohošti byla zastupiteli schválena.
  • Žádost o prodej pozemku parc. č. 24/2 v k.ú. Krchleby, žadatel Dagmar Opletalová, Praha 4. Žádost byla odložena na příští zasedání zastupitelstva - po provedení šetření na místě.
  • Žádost o odkoupení parcel č. 778/1 a 778/2 ve Strážovicích, žadatel Kateřina Bártová a Filip Minařík, oba bytem v Praze. Žádost byla odložena na příští zasedání zastupitelstva - šetření na místě.
  • Byl schválen pronájem hostince u Jirásků v Krchlebích za cenu 10.000,-- Kč ročně.
  • Zastupitelstvo přijalo úsporná opatření ve spotřebě vody z obecního vodovodu.
  • Dále byla schválena žádost o místo k prodeji rychlého občerstvení, žadatel Hrdinová Hana, Praha 9, ale s podmínkou platby nájmu předem.
  • Zastupiteli byla schválena smlouva o zrušení předkupního práva mezi obcí Křečovice a Jiřinou Krupičkovou, na pozemek 638/18, k.ú. Křečovice
  • Byl schválen finanční dar na Dětský den v Křečovicích, dne 17. 6. 2007 ve výši 1.000,-- Kč a na Turnaj v nohejbale ve výši 500,-- Kč.
  • Byla schválena SMLOUVA o vytvoření dobrovolného svazku obcí za účelem ochrany a prosazování společných zájmů v oblasti zajištění dopravní obslužnosti na území okresu Benešov za původní sdružení obcí BENE BUS, a schváleny stanovy Dobrovolného svazku obcí - BENE-BUS.
   Hlasování  10  0  0
  • Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o pořádání „Středověké bitvy“ v Brdečném ve dnech 3. - 5. srpna 2007. Pořadatel - Občanské sdružení Midgard, Mnichovice.
 7. Diskuse
 8. Usnesení
  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce bylo přečteno p. Nečasem R. a zastupiteli schváleno
  Hlasování  10  0  0
 9. Závěr

Zapsala Pechačová Monika

Cesta za pokladem [18/2007]

Den dětí oslavily v pátek 1.6.2007 děti a učitelky společně s maminkami a sourozenci z naší mateřské školy Křečovice Cestou za pokladem.

Celá výprava vyrazila v oranžových tričkách, aby byla dobře vidět a také se ihned všichni poznaly.

Cesta začínala odchodem z mateřské školy s pokřikem „hurá za pokladem“. Děti měly předem označenou cestu barevnými fáborky. Během trasy hledaly psaníčka s pečetí, která jim tam zanechal „Strážce pokladů“. V psaníčkách byly napsány vzkazy s úkoly a děti je s nadšením plnily (např. běh do kopce, natrhat kytičku pro kamarády, zazpívat písničku, přetahovat se s lanem, střílet šípem,..)

Děti byly plné elánu, jak v hledání psaníček, tak v plnění úkolů. Za splnění úkolu dostal každý odměnu. Posledním úkolem bylo hledání pokladu.

Děti dlouho neotálely a začaly prohlížet různé hromádky roští, hrabaly zem, přehazovaly mech a nakonec narazily na velikou hromadu pod skálou, kde byl ukrytý poklad. Najednou děti začaly volat: „Už ho máme“. Truhlu jsme všichni společně otevřely a v ní bylo překvapení i s dopisem od „Strážce pokladů“.

Při zpáteční cestě se děti o truhlu s pokladem střídaly a měli velikou radost z úspěšné cesty, která ji přinesla nejen krásné zážitky, ale také velkou odměnu sladkostí a obrázků, o které se spravedlivě rozdělily.

Jana Maříková, vedoucí učitelka MŠ

Zápis z jednání zastupitelstva 14. 5. 2007 [18/2007]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, konané dne 14. 5. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice.
Zahájení v 19,30 hodin.

Přítomni: Vondra Fr., Nečas R.,Jirásková J., Novotný P., Pechačová M., Čermák Vl., Hulan Vl., Novotný J., Rosůlek P., Krymlák K.,
Omluveni: Balková V.
Hosté: Hrdinka V., Bobál A.
Ověřovatelé zápisu: Jirásková J., Hulan Vl.
Návrhová komise: Krymlák K. , Novotný P., Novotný J.

 1. Zahájení
  Schválení programu zasedání zastupitelstva
  Hlasování  10  0  0
 2. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva
  Panem starostou byla přednesena zpráva o plnění usnesení ze zasedání ze dne 5. 4. 2007.
 3. Rozpočtové opatření č 3/07
  Příjmy
  • Dotace na hospodaření v lesích od KÚ 15.560,-- Kč
  • Dar na odpady - JUDr. Zikmund 10.000,-- Kč
  Výdaje
  • Příspěvek na ochranu živočišstva 1.000,-- Kč
  • Příspěvek na onkolog. Klub 1.000,-- Kč
  • SDH - příspěvek na soutěž 4.000,-- Kč
  • zvýšení rozpočtu na materiál (autobaterie) 20.000,-- Kč
  • ČOV - omezení užívání silnic 35.000,-- Kč
 4. Příprava rekreační sezony 2007
  • Nájemní smlouva na obecní pozemky ve veřejném tábořišti v Nové Živohošti
   Zastupitelstvo schválilo nájemné na obecní pozemky ve veřejném tábořišti v Nové Živohošti, nájemce Město Benešov, na částku 8,-- Kč/m2 na rok.
   Hlasování  7  3  0
  • Nájemní smlouva mezi obcí Křečovice a MO ČRS Týnec nad Sázavou
   Zastupitelstvo schválilo nájemní smlouvu mezi obcí Křečovice a MO ČRS Týnec nad Sázavou na pozemek 1582/1 v Nové Živohošti na 7.000,-- Kč ročně po dobu 2 let. Hlasování  7  3  0
  • Žádost Martiny Bornerové
   Žádost paní Martiny Bornerové z Prahy o povolení provozování rychlého občerstvení v Nové Živohošti na obecním pozemku byla zastupiteli předběžně schválena.
 5. Různé záležitosti
  • Žádost okrsku SDH Křečovice o finanční příspěvek na zakoupení cen pro okrskovou soutěž - zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 4.000,-- Kč
  • Žádost o zakoupení 2ks hadic pro SDH Krchleby - schválena.
  • Žádost o schválení místnosti pro hasiče v Krchlebích - žádost odložena na další jednání.
  • Schválení nákupu pozemku zastavěného cestou v Nahorubech od majitele LV 289 - 312 m2 = 20,-- Kč za m2 (A. Vít).
  • Zastupitelé dále schválili žádost k zalesnění pozemku č.p. 243/2 ve Vlkonicích.
 6. Diskuse Usnesení
  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce bylo přečteno p. Nečasem R. a zastupiteli schváleno Hlasování 10 0 0
 7. Závěr

  Zapsala Pechačová Monika