Archiv 2008

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 18.listopadu [24/2008]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 18.11.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Petr Rosůlek, Pavel Novotný, Robert Nečas, Jitka Jirásková, Vladimír Hulan, Vladimír Čermák, Jaroslav Novotný, Monika Pechačová
Omluveni: Věra Bálková, Karel Krymlák
Ověřovatelé zápisu: Jitka Jirásková, Karel Krymlák
Návrhová komise: Jaroslav Novotný, Vladimíř Čermák, Vladimír Hulan

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Schvaluje rozpočtové opatření č.10
  navýšení příjmů
  DPH 300 000Kč
  navýšení výdajů
  pozemek – nákup (převedeno z nebezp. odpadů) 30 000,-
  NN na žáky Nalžovice (převedeno z kap. vek. Prostranství 5 650,-
  VS – Sbírky zákonů (převedeno z kap. věř. prostranství) 5 000,-
  SDH – finanční dar nositelům dých. Techniky 500,- (3x)
 3. Návrh akcí z Programu Obnovy vesnice
  Akce č.1 – Obnovení krytiny nad sálem v Hořeticích
  Akce č.2 – Části komunikací – Vlkonice v místě (3x), Nahoruby v místě (1x)
 4. Schválení víceprací na kanalizaci na Jarošově vrchu
  Schválení proběhlo dle předloženého výkazu výměr – dodatek č.1
 5. Žádost o změnu ÚP
  ÚP č.1671 k.ú. Živohošť. Žádost se týká změny z hromadné na individuální zónu. Žadatel: DRB Praha.
 6. Žádost o změnu ÚP ÚP na parcele 87/1 – záměr: výstavba RD. Žadatel Libor Krejčí, Hořetice 4.5.

  Žádosti bere zastupitelstvo na vědomí

 7. Žádost o úpravu hranic
  Žádost manželů Jírových o úpravu hranic mezi parcelou 638/10 a 638/11 v k.ú. Křečovice byla zamítnuta. Z důvodu prodeje parc.č.638/11 a budoucí výměry parc., která bude v sousedství téže parcely.
 8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – uložení podzemního kabelu NN za cenu 450,- Kč (10,-Kč/m2)
 9. Žádost o zřízení mola pro malé plavidlo na Mastnému ř. km 104,5. Žadatel Axman, Boskovice. Zastupiteli odloženo.
 10. Ochrana fauny ČR Žádost o finanční příspěvek na činnost. Byl odsouhlasen ve výši 500,- Kč.
 11. Byla schválena Inventarizační komise dle předloženého návrhu.
 12. Zastupitelstvo se usneslo účtovat obcím neinvestiční náklady na žáky jiných obcí, kteří dojíždějí do základní školy v Křečovicích.
Hlasování o usnesení ze schůze 18.11.2008
8 0 0

Zapsala: Plechačová Monika

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 30.října [24/2008]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 30.10. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Petr Rosůlek, Pavel Novotný, Robert Nečas, Karel Krymlák, Jitka Jirásková, Vladimír Hulan, Vladimír Čermák, Jaroslav Novotný
Omluveni: Věra Bálková, Monika Pechačová
Ověřovatelé zápisu: Jitka Jirásková, Karel Krymlák
Návrhová komise: Jaroslav Novotný, Vladimíř Čermák, Vladimír Hulan

 1. Projednání hlučnosti diskotéky a rušení nočního klidu a pořádku na návsi
  Zasedání se účastnil majitel p. Milan Kohoutek.
  • ohledně rušení klidu projíždějícími automobily – přislíbil zařídit nápravu
  • hluk z hudební produkce bude řešit dodatečným instalováním rámů oken; úprava proběhne během ledna 2009. Pokud bude někdo hlukem ručen, může přijít ihned přímo za majitelem
  • úklid návsi bude prováděn ihned po ukončení diskotéky tak, aby do 8 hod. ranní byla náves uklizena
 2. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 3. Schvaluje rozpočtové opatření č.9
  Navýšení přijímá Dotace na opravu cesty v Poličanech 134 000Kč
  Daň ze závislé činnosti 100 000Kč
  Daň z příjmu právnických osob 400 000Kč
  Navýšení výdajů převodem z kapitol VS služby
  Dotace na žáky ZŠ Sedlčany 13 404Kč
  Elektromateriál na osvětlení u ZŠ 35 000Kč
  Záloha na el energii VH 4 000Kč
  Záloha na el. Energii MH 22 000Kč
  Zálona el. Energii ZŠ 53 000Kč
  Přesun v kapitole mezi položkami
  Veřejné prostranství – dohoda o provedení práce 5 000Kč
 4. Schvaluje žádost o vyjádření k udělení licence na
  linku 200076 Benešov – Křečovice
  linku 200075 Týnec nad Sázavou E 75
  linku 200061 Křečovice – Týnec nad Sázavou E 61
 5. Schvaluje přijetí sponzorského daru 50 000Kč od Družstva pro Rekreační Byslení Praha na likvidaci černých skládek v osadě Nová Živohošť.
 6. Žádost o souhlas s dělením pozemku dle GP 2001-34/2003 Žádá DRB Praha – žádost neschválena.
 7. Návrh na realizaci Dohody o spolupráci Obec Křečovice a DRB Praha ze dne 25.9.2008 – návrh neschválen.
 8. Schvaluje žádost Jaroslava bechyně, Křečovice 52 o těžbu dřeva z polomů za cenu 100Kč/m3.
 9. Schvaluje žádost o souhlas ke stavbě kabelové přípojky přes obecní pozemek 1036 ve Vlkonicích – Šimrovi.
 10. Finanční dar hasičům – nositelům dýchací techniky 500 Kč za absolvovaný výcvik v říjnu 2008 (S. Koblížek, K. Krymlák, M. Volf).
 11. Schvaluje aktualizaci provozního řádu vodovodu Křečovice, Nahoruby zpracovanou F. Vondrou.
 12. Bere na vědomí Výroční zprávu ZŠ Josefa Suka a MŠ Křečovice
 13. Odkoupení části pozemků č.294, 298/1 v k.ú. Křečovice na II.ohranném pásmu vodních zdrojů pro vodovod Křečovice o velikosti do 1ha za cenu 15Kč/m2.
 14. Zastupitelstvo bere na vědomí
  • stížnost nájemce obecního bytu v Hořeticích č.p.14 na vypínání jističů el. Proudu k bytu
  • informaci o cenách za ukládání odpadu na skládky
  • bere na vědomí Sdělení Pozemkového fondu České republiky Anežce Blažejové o poskytnutí náhrady za majetek prodaný MNV Křečovice dne 12.5.1967
Hlasování o usnesení ze schůze 30.10.2008

Zapsal: Petr Rosolek

Vánoční ples 25.prosince [24/2008]

Obecní úřad v Křečovicích si Vás dovoluje pozvat na tradiční Vánoční ples, 25.prosince, který pořádá v hostinci u Kohouta v Křečovicích. Ples začíná ve 20:00 hodin. K tanci a poslechu hraje skupina Krišpín Band.

Kdy: 25. prosince, od 20:00 hod
Kde: Hostinec U Kohouta
Hraje: Krišpín Band

Novoroční pochod

Milí spoluobčané!!!
Nelenošme po svátcích doma a pojďme na 5.ročník Novoročního pochodu když Novoroční, tak 1.ledna 2009 mezi 13. a 14. hodinou. Nezpomeňte na plánek trasy! Před cestou si jej vyzvedněte u obecního úřadu v Křečovicích. V cíli na Vás čeká malé překvapení!
Šťastnou cestu!
Vaše Obec Křečovice

Hasičská muzika

Sbor dobrovolných hasičů Hořetice si vás dovoluje pozvat dne 21.3.2009 od 20.00 hod. na HASIČSKOU MUZIKU k tanci, poslechu a zábavě bude hrát TRIO POHODA. BOHATÁ TOMBOLA

Maškarní bál

Sbor dobrovolných hasičů Hořetice si Vás dovoluje pozvat dne 21.2.2009 od 14.00 hod. na MAŠKARNÍ BÁL pro děti k tanci, poslechu a zábavě bude hrát p. Němeček z Kosovy Hory. Možno pokračování večerního posezení pro dospěláky. BOHATÁ TOMBOLA

Úspěch mladého chovatele [24/2008]

Je spoustu mladých chovatelů králíků, ale rád bych Vám představil jednoho, který bydlí v naší vesničce střediskové. Jmenuje se Lukáš Kovárna a je členem základní organizace ČSCH Sedlčany od roku 2006. Chová dvě plemena zakrslých králíků: Hermelíny červenooké a Zakrslé světlé stříbřité.

V letošním roce získal spousty kvalitních ocenění a chovatelských úspěchů, se kterými bych Vás rád seznámil. Účastnil se základního kola chovatelské dovednosti mládeže za okres Příbram. Ve své mladší kategorií králíků obsadil 6. místo z 8.

Se svými králíky se zúčastnil těchto akcí: V srpnu to byla Povltavská výstava v Sedlčanech, v září 18.celostátní výstava mladých králíků v Březové u Sokolova, v listopadu celostátní výstavy drobného zvířectva s mezinárodní účastí v Praze-Letňany. Poslední akcí byla speciální výstava mladých králíků v Kolíně v chovatelském areálu ve Štířatech. Na posledních dvou zmiňovaných akcích získal zatím své největší chovatelské ocenění, které Vám teď trochu přiblížím.

V Praze-Letňanech vystavil svojí 4-člennou kolekci Zakrslých stříbřitých světlých, na kterou získal třikrát 95 bodů a jednou 94 bodů, přičemž maximum je 100 bodů. Tato kolekce tedy obdržela celkem 379 bodů, za což Lukáš obdržel čestnou cenu v podobě poháru. Při osobní účasti byl focen do časopisu Chovatelský magazín. Článek z této výstavy by měl vyjít koncem letošního roku. Toto ocenění ho povzbudilo do další chovatelské akce konané již zmiňovaném Kolíně. Tuto akci obeslal pěti kusy Hermelínů červenookých a čtyřmi kusy Stříbřitých světlých. Kolekce Hermelínů získala celkem 378,5 bodů, tedy 95; 94; 94,5 a 95 bodů. Na tuto kolekci získal čestnou cenu. Jednotlivec získal 94 bodů. O tyto kvalitní zvířata byl mezi chovateli značný zájem.

Součtem bodů v kolekci (378,5) převršil oceněním všechny kolekce Hermelínů, ale pohár na nejlepší kolekci získala kolekce oceněna pouze 375,5 body, protože Lukáš není členem speciálního klubu zakrslých králíků. Na této akci bylo vystaveno celkem 11 kolekcí Hermelínů červenookých a modrookých, ale samozřejmě i další plemena.

Další Lukášova kolekce obsahovala Světlé stříbřité. Kolekce byla ohodnocena 376 body (92,5; 95; 95,5 a 93 bodů). Za samečka ohodnoceného 95,5 body získal pohár nejlepšího mladého chovatele této speciální výstavy.

Do dalších chovatelských let přejí Lukáši Kovárnovi všichni chovatelští kamarádi mnoho chovatelských úspěchů.

 

Se stejným přáním se připojují i Křečovické listy. Málem bych zapomněl vyřídit od Lukáše všem čtenářům Křečovických listů přání k Vánocům a hodně úspěchů do nového roku.

Pavel Novotný

Blahopřání, poděkování [24/2008]

Vážení občané, přeji vám všem – jménem Obecního úřadu Křečovice, jménem Zastupitelstva obce Křečovice a jménem svým příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví, štěstí a spokojenost v novém roce 2009.

Děkuji všem z vás, kteří jste v r. 2008 pomohli při zvelebování obce. Děkuji vám, kteří jste přispěli finančním darem, děkuji všem z vás, kteří jste se snažili o hezké spolužití ve svých rodinách a se svými spoluobčany.

S úctou

František Vondra, starosta obce Křečovice

Poděkování

Ku příležitosti rozloučení s letními prázdninami, které všechny děti určitě krásně prožily, uspořádal SDH Křečovice akci „Rozloučení s prázdninami pro děti i dospělé“.

Tato akce se konala 30.8.2008 na hřišti u základní školy v Křečovicích. Na slunné sobotní odpoledně byly připraveny pro děti soutěže a úkoly všeho druhu. Po jejich splnění obdržely balíček s dárky.

Na dárky pro zúčastněné přispěli sponzoři, kterým tímto ještě jednou děkujeme. Jedná se o: Obec Křečovice, Řeznictví a uzenářství Dolejší, Údržba silnic Osečeny, paní Hulanová Ludmila, firma JOCS, pan Sedlák Miroslav, pan Sedlák Antonín, firma HK ENGINEERING, pan Horčička Pavel, pan Jindrák Frantiček, TJ Vltavan Křečovice, paní Kolumbusová Ilona, paní Průšová Renata, Simba Netvořice, pan Rosůlek Jan.

Ani rodiče se v soutěžení nenechali zahanbit a byli vzorem pro své ratolesti. Doufáme, že celé odpoledne přispělo k příjemnému zakončení prázdnin a všichni „malí účastníci“, kterých bylo přesně 40, vstoupili zdárně do nového školního roku. Avšak program tímto nekončil! Následovala taneční zábava pro dospělé. K poslechu a tanci hrála skupina Country mix a i přes chladnější počasí přišlo na 50 lidí.

Touto cestou bychom rády poděkovaly všem za účast a těšíme se na akce v létě roku 2009. Dále děkujeme i členům SDH Křečovice, zvláště členům družstva B, tzv. „mladíci“, kteří pomáhali s přípravou a organizací celého odpoledne a akcí pro děti.

Pechačová Monika, Jonášová Martina

Milí čtenáři Křečovických listů,

chtěla bych se s Vámi podělit o nevšední zážitky v Hořeticích. Musím říci, že ať jsme malá, zapadlá vesnička, tak to u nás díky zdejším hasičům skutečně velkolepě ožilo. Pořádají se tu veselá sousedská posezení, při kterých se ledacos probere, zatancujeme si a popijem. Již chápu, proč je za hospodou tak velký rybník. Protože tu život teče proudem. My hořeťáci, hoděťáci a hůrčané to opravdu umíme. Tak jak tu už dlouhou dobu bylo mrtvo a věděli jsme o sobě pouze z drbů, náhle vše ožilo. Konečně přátelsky i poklábosíme a dozvídáme se veselé i smutné novinky. A muzika: „no super, super, dechárny i diskárny“.

Také chci poděkovat Alence a Milušce Trnkovým, dále Marcelce Šobíškové, které tu pro naše nejmenší zorganizovaly Mikulášský dětský den. A vážení, opět ve velkém stylu! Plný her a zábavy, skotačení také! Děgem, sešlo se jich 36, se skutečně věnovali, všem se líbilo. Utahaly nám ty naše raubíře tak, že i naši dva nespavci usnuli v půl osmé.

Chválím! Chválím! Vám všem, kdo pro nás pořádají tyhle zábavy, moc děkuji

Vendula Trnková

…Mrtvo tedy u nás není a dětí no to byste koukali.

Hořetice 12. prosince 2008

Rodný kraj v hudbě Josefa Suka [24/2008]

Už za života Mistrova otce Josefa Suka, který nastoupil místo učitele v Křečovicích r. 1846 a zastával je skoro padesát let, se staly Křečovice hudebním střediskem celého okolí. Na křečovické mše do kostela sv. Lukáše se scházeli zpěváci a hudebníci z širého okolí. Tohoto dění se účastnil Suk už od svých sedmi let a vzpomínky na něj uložil jako čtrnáctiletý skladatel do Agnus a Benedictus své křečovické mše, která měla po čtyřiačtyřiceti létech premiéru v Praze r. 1934 současně s jeho posledním dílem, „Epilogem“.

Po celý život zůstal Suk věrným synem svého kraje. Ohlasem tohoto láskyplného vztahu jsou klavírní skladby op. 10, ale zejména deníkem těchto dojmů je cyklus klavírních skladeb op. 12. Všech osm skladeb je naplněno kouzlem kraje, jeho klidnou pohodou, kterou kladl do mladého srdce skladatele, rozníceného první láskou k Otylce Dvořákové, (pozdější manželce), která mu splývala s Mahulenou a Danicou ze Zeyerových dramat. Autor v těchto skladbách vyřešil nové formy melodramatu a objevil nové bohatství hudby, hudby vlastní, sukovské.

Z ducha milé vesničky vyrostla i milá a přípustná klavírní „Vesnická serenáda“, složená na Vysoké u Příbramě, v níž skladatel zachytil ráz venkovské muziky. Ze štěstí rodinného života v Křečovicích vyrostla sbírka „Deset zpěvů pro ženské hlasy“. Těchto deset skladeb složil Suk během jedenácti dní v Křečovicích pro svou ženu a její sestru Magdu a vybral k nim slova různých slovanských písní. Opojení z krásy kraje a rodinného štěstí je uloženo také v klavírních skladbách „Jaro“ a „Letní dojmy“ v radostné hudbě, psané po návratu domů z ciziny.

V této době počal skladatel, jehož nejmilejším místem do té doby byly procházky od malého křečovického potůčku k čarovnému a divokému údolí Mastnému, plnému romantiky, docházet do Svatého Jana u Sedlčan. V tomto okolí a u Živohoště vyrojilo se v hlavě skladatele mnoho hudebních nápadů, jež nacházíme v symfonické básni „Asrael“ a „Zrání“ a zejména v klavírním cyklu „Životem a snem“, jenž má zvláštní postavení v celé hudební literatuře. Tento cyklus je skutečným deníkem skladatelovým a pomníkem, který postavil svému kraji.

Milovaná krajina byla Sukovi nejrázovitějším výsekem české vlasti. V pohledu na klidný tok Vltavy a vrch českých dějin „Blaník“ promítají se mu pohledy do české historie, které by rád zachytil obdobně jako Bedřich Smetana v cyklu „má vlast“. Řadou náčrtů se začal připravovat ke zpracování cyklu symfonických básní z českých dějin (v létech 1915-1917) o těchto částech: 1. Čechův příchod na Říp, 2. Česká žena a český muž (Libuše a Přemysl), 3. Jan Hus, 4. Jan Ámos Komenský, 5. Blaník. Skici o tomto záměru se však nezachovaly. Česká historie tanula mu na mysli i při procházkách podle potoka Mastníku, kolem zříceniny Hrádku a Psaných skal, památných útočištěm českých bratří. Přál si, aby Alois Jirásek uskutečnil slíbenou návštěvu těchto míst, seznámil se s jejich historií a románově ji ztvárnil. Jiráskovu návštěvu překazila světová válka a Suk se románu nedočkal.

Další dílo, spojené s Podblanickem, vzniklo pod radostným dojmem narození nejmladšího člena rodu, Antonína, nesoucího jméno velkého praděda, skladatele Antonína Dvořáka. Složil pochod, cestou autobusem z Neveklova do Křečovic, připsaný lidu rodného kraje (věnování datoval v Křečovicích 24.8.1932). To, že složil hudbu i slova, ukazuje, jak úzce byl spjat s tímto krajem a jeho lidem.

Druhou a poslední příležitostnou skladbou, v níž skladatel potvrdil, jak dovede být opravu lidovým, dvořákovsky prostým a srdečným, byla roztomilá „Sousedká“, složená pro křečovické muzikanty, mezi nimiž u houslí seděl Sukův syn ing. Josef Suk. Se sukovským humorem na titulním listě poznamenal: „Jako vzor skladby, kdy skladatel nemusí nic umět a hráči také ne“.

Svůj velký dar rodnému kraji doplnil skladatel v prosinci 1933 jiným krásným činem. Sepsal rozhlasovou hru: „Půlnočka v Křečovicích“, k níž vybral i vhodnou hudbu z materiálu křečovického kůru.

Kdo projde a pozná Sukův kraj, neubrání se pohnutí s myšlenkou na skladatelovo dílo, které se tu zrodilo. Zadíván do krajiny – se Sukovu hudbou v duši – musí si tento kraj každý zamilovat.

Marie Svobodová

 

Autorka článku „Rodný kraj v hudbě Josefa Suka“, Marie Svobodová (roz. Herrmanová) 1908-1995, hudební vědkyně. Studovala hudební vědu a estetiku u Z. Nejedlého a O. Zicha, PhDr. získala na základě disertace Klavírní tvorba Josefa Suka (1933). Vedoucí hudebního oddělní Národní knihovny v Praze. Sukova přítelkyně a propagátorka jeho díla. Autorka prvního Tématického katalogu děl Josefa Suka, Praha 1993. (Z knihy Josef Suk dopisy – Jana Vojtěšková 2005). Článek uveřejňujeme u příležitosti 135 let od narození hudebního skladatele a křečovického rodáka Josefa Suka.

Pavel Novotný

Internet - nové informace [24/2008]

Firma: WIFCOM
Kontaktní osoba: p. Bouše, mob.: 775569216
Rychlost měřená v obci: až 10 Mbit/s
Instalační poplatek: 4500,- Kč
(po předložení letáku 1000,- sleva). V ceně zahrnuto zařízení, materiál a instalace technikem. Cena instalace se může lišit dle požadovaných specifikací a technické náročnosti na montáž.
Měsíční poplatek: 290,- Kč

Informace starosty [24/2008]

Zastupitelstvo obce Křečovice na mimořádné poradě dne 17.12. 2008 řešilo otázku, jak zajistit, aby za likvidaci komunálního odpadu nedoplácela obce v r. 2009 příliš mnoho peněz z obecního rozpočtu.

Zastupitelstvo, jako celek, došlo k závěru, že bude objednán u Technických služeb Benešov i přes výtky některých občanů, stejně jako loni, kombinovaný svoz komunálního odpadu, tj. v letním období 14 denní vyprazdňování popelnic a odvoz komunálního odpadu na skládku.

Není to úplně ideální opatření, ale vede nás k tomu nutnost snížit náklady o předpokládaných 100.000,- Kč a snížit o tuto částku náklady obce na likvidaci odpadů. Ona totiž, ta suma, kterou na základě platné vyhlášky č.1/2007 o místním poplatku za likvidaci komunálního odpadu zaplatíme my, jednotliví občané, tj. 500,- Kč za osobu, přihlášenou k trvalému pobytu a nebo za objekt tam, kde není přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu – zdaleka nepostačí pokrýt faktury od Technických služeb Benešov. Poplatek tedy ponecháváme stejný jako v r. 2008. Náklady na likvidaci odpadu ale stoupají!

Takto ušetřené peníze vloží obec raději do nákladů na třídění odpadu a zakoupí pro tento účel kontejnery, čímž by mělo ubývat směsného komunálního odpadu. Celkově vzato – je to snaha o dosažení rozumného chování každého občana ve smyslu nakládání s odpady.

 

Zájemcům o změnu územního plánu obce sdělujeme: Zastupitelstvo obce dále posuzovalo, zda vyhlásit v tomto volebním období ještě jednou přípravu na změnu územního plánu – tentokrát již č.5. Evidujeme 6 žádostí. Zejména zájemce o výstavbu rodinných domků bychom nechtěli příliš zdržovat. A tak při vědomí toho, že pořízení zcela nového územního plánu bude zapotřebí až před r. 2015, dohodlo se Zastupitelstvo obce Křečovice, že OÚ provede průzkum, zda budou další zájemci o změnu ÚP. Tak tedy, slyšte všichni vy, kteří hodláte v dohledné době stavět a pozemek není v územním plánu zakreslen jako stavební. Máte poslední možnost v tomto volebním období podat žádost na OÚ Křečovice o zařazení do změny ÚP č.5. Můžete tak učinit nejdéle do 31.3.2009. Potom bude provedena uzávěrka tohoto průzkumu.

František Vondra

Vánoce - Nejkrásnější svátky? (Sloupek z fary) [24/2008]

Téměř celý svět si na Vánoce připomíná narození Ježíše Krista. Téměř v každé rodině se bohatě hoduje a lidé se navzájem obdarovávají. Lidé jsou jako vyměnění, zapomínají na křivdy a hněv, jsou ochotni si i odpustit a prominout křivdy. Zvláštní pokoj se vznáší nad celým světem. I válečné konflikty na tento čas ustávají. Je to opravdu zvláštní roční období. Celá města a vesnice jsou vyzdobeny, v každé rodině se třpytí ozdobené a osvětlené stromky, pod nimi jsou dárky a kolem je slavnostní atmosféra. Vánoce se musí oslavit, vždyť symbolizují narození Ježíška. Jenže pro samou radost z jeho narození, lidé často zapomínají na samotného oslavence.

Vánoce jsou oslavou narození Ježíše Krista. Ukazují pravdu. Ukazují, že Bůh v Ježíši Kristu sestoupil na naši zem, aby se stal naším Spasitelem. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.

Ve většině lidských příbytcích leží zapomenutý Ježíš pod leskem dárků. Když pak skončí oslavy vánočních svátků, pomine i radost. Lidé opět upadají do stejných problémů. Postrádají nadšení, pochopení, odpuštění a lásku. Opět člověk zdvihne zbraň proti druhému, opět v něm vzplane nenávist a zloba. Kouzlo Vánoc se rychle rozplyne a život se bez Ježíše Krista vrátí do starých kolejí. Bývá to jen fata morgana, která se na chvíli ukázala a zase zmizela. Narozený Spasitel nebyl přijat, nebylo pro něho místo v lidských srdcích.

Pan Ježíš chce být v centru naší pozornosti nejen v tento vánoční čas, ale chce být stále v našich srdcích a provázet nás po celý náš život. Nabízí nám trvalou radost a pokoj. Vánoce jsou proto svátky pokoje a radosti. A především zjevením Boží lásky k lidem. Božské lásky, která se sklání k lidem a chce, abychom přijali Ježíše Krista a stali se Božími dětmi. Bůh se stal člověkem, abychom měli příležitost stát se Božími dětmi.

O Vánocích světlo Betlémské noci dosáhne do mnoha srdcí, ale přesto v lidstvu zůstává pořád tma. Protože člověk své srdce neotvírá a Ježíše Krista do sebe nepozve. Pan Ježíš právě o Vánocích klepe na dveře našich srdcí. Otevřeme mu a přijměme ho do svého života. Pak teprve prožijeme ty pravé Vánoce.

 

Přeji Vám radostné Vánoce a šťastný nový rok.

P. Kazimierz Duš

Zápis z jednání tastupitelstva 30.září [23/2008]

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 30. 9. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin..

Přítomni: František Vondra, Petr Rosůlek, Pavel Novotný, Monika Pechačová, Vladimír Hulan, Vladimír Čermák, Karel Krymlák, Jaroslav Novotný, Jitka Jirásková
Omluveni: Věra Bálková, Robert Nečas
Ověřovatelé zápisu: Petr Rosůlek, Pavel Novotný
Návrhová komise: Jitka Jirásková, Vladimír Hulan, Karel Krymlák

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování 9 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání
 2. Rozpočtové opatření č. 8
  • Příjmy – navýšení:
   Dotace na volby i výdaje 20.000,-- Kč
   Poplatek za vodné 58.000,-- Kč
   Poplatek za třídění odpadů 13.500,-- Kč
   Finanční dar 34.000,-- Kč
  • Výdaje – navýšení:
   ZS – finanční příspěvek (lavičky) 24.700,-- Kč
   Zastupitelstvo – zdravotní pojištění 20.000,-- Kč
   Zastupitelstvo – sociální pojištění 20.000,-- Kč
  • Výdaje – přesun v kapitole:
   Místní hřbitovy – na opravu 20.000,-- Kč
 3. Žádost Obce Křečovice
  • Obec Křečovice žádá o bezúplatný převod části pozemku č. at. 638/1, k.ú. Křečovice k PF ČR - dle změny č. 4 ÚP.
  • A dále o pozemek č. kat. 393/2, v k.ú. Křečovice -zastavěných MK do Strážovic.
 4. Kupní smlouvu č. 1004680846 na pozemky
  Zastupitelstvo schvaluje vydražení pozemků Obcí Křečovice. Jedná se pozemky č. 636, 639, 641 k.ú. Křečovice - nad novými RD za cenu 32.000,-- Kč
 5. Stanovisko k projektové dokumentaci
  Zastupitelstvo schvaluje dokumentaci k projektu na provozní objekt na pozemcích 673/11, 673/12 a části cesty na 673/7.
 6. Návrh smlouvy
  Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy o dílo na výstavbu splaškové kanalizaci v ulici Na Jarošově vrchu mezi Obcí Křečovice – objednatelem a firmou Kosogass – inženýring, s. r. o., Říčany – zhotovitelem.
 7. Zhodnocení průběhu rekreační sezóny
  Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.
 8. Finanční dar
  Zastupitelstvo schvaluje finanční dar od Ing. Hradeckého, Vlkonice, na novou autobusovou čekárnu ve Vlkonicích 34.000,--Kč.
 9. Žádost ředitelství ZŠ Křečovice
  Zastupitelstvo schvaluje navýšení rozpočtu pro ZŠ v Křečovicích ve výši 24.700,-- Kč na vybavení MS v souvislosti s navýšením počtu dětí v MS.
 10. Dětské hřiště
  Zastupitelstvo neschválilo žádost na výstavbu dětského hřiště v Hořeticích z důvodu malého počtu dětí, které zde zůstanou bydlet.
 11. Oprava cestu
  Zastupitelstvo schvaluje žádost paní Janouškové na opravu cesty na Větrově.
Hlasování - schůze 30. 9. 2008: 9 0 0

Zapsala: Pechačová Monika

Zápis z jednání 4. září [23/2008]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 4. 9. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Petr Rosůlek, Pavel Novotný, Robert Nečas, Monika Pechačová,, Vladimír Hulan, Vladimír Čermák, Karel Krymlák, Jaroslav Novotný
Omluveni: Věra Bálková,, Jitka Jirásková
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Novotný, Vladimír Hulan
Návrhová komise: Robert Nečas, Pavel Novotný, Vladimír Čermák

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování 9 0 0

 1. Zpráva o plnění usneseni z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání
 2. Rozpočtové opatření č. 7

  Příjem i výdej:
  neinvestiční dotace pro SDH (vybavení a zabezpečení akceschopnosti) 1.360,-- Kč

  Výdaje - navýšení:
  Projekt. dokumentace místní komunikace Poličany (stavební povolení) 35.000,-- Kč
  ZŠ – příspěvek na obědy 12.000,-- Kč

  Odměny na dohody o provedení práce:
  Nová Živohošť 5.000,-- Kč
  veřejné prostranství 5.000,-- Kč
  Sdružení obcí Neveklovska - navýšení na projekt - finanční podíl na investiční akci – cyklostezky 83.800,-- Kč

  Změna z neinvestiční.akce na investiční
  čekárny, lavičky 68.050,-- Kč

  Finanční příspěvek na výstavu drobného zvířectva 1.000,-Kč
 3. Postup dokončováni inženýrských.sítí
  Komise určená k otvírání obálek s nabídkami pro dokončení inženýrských sítí v Křečovicích vybrala takto. Byly vybrány nejlevnější nabídky:
  • kanalizace 280 m firma Kosogass Říčany, 1.189.843,-- Kč
  • komunikace 280 m firma BES, a.s., Benešov, 2.222.146,-- Kč, včetně obrub a chodníků
  Zastupiteli jednohlasně odsouhlaseno.
 4. Optimalizace pobočkové sítě České pošty
  Zástupci z České pošty navštívili starostu obce Křečovice a podali návrh na zrušení pobočky v Nahorubech. S tímto starosta ani zastupitelé výslovně nesouhlasí a tento závěr bude předán zpět.
 5. Žádost o výstavbu dětského hřiště
  Žadatelka paní Krejčová Libuše podala žádost na zřízení dětského hřiště v Hořeticích. Tato žádost byla odložena na příští zasedání.
 6. Cyklostezky Neveklovska
  Cena za projekt SON - ke zvýšení turistické atraktivity Neveklovska. Cena za projekt cyklostezky v obci Křečovice je 83.800,-- Kč. Zastupitelstvem schváleno.
 7. Vyjádření k pozemkům
  Dle geometrického plánu 176-59/2008:
  • Pozemek 1597/16 je ostatní plochou, statní komunikací, o výměře 159 m2. Má asfaltový povrch a jedná se o místní komunikaci, proto obec Křečovice žádá dle paragrafu 34 zákona o obcích o bezúplatný převod.
  • Pozemek 1597/14 o výměře 4 m2 a 1597/15 o výměře 152 m2 tvoří veřejné prostranství a obec Křečovice žádá o jejich úplatný převod.
 8. Diskotéka v Křečovicích.
  Na základě množení se stížností na provozování sobotních diskoték bude dopisem a následně osobní schůzkou informován pan Kohoutek Milan.
 9. Návrh na zvýšení nájmu od 1.1. 2009 - dle úpravy zákona
  p. Uzlík. Hořetice zvýšení o 18,1 % - tj. o 195,-- Kč
  p. Kulvejt, Nahoruby zvýšení o 31,9 % - tj. o 520,-- Kč
  pí. Kučerová, Křečovice zvýšení o 29,8 % - tj. o 495,-- Kč Hlasování: 8 0 1
 10. Nákup pozemků ve veřejné obchodní soutěži v Benešově – PF ČR
  Zastupitelstvo souhlasí s nákupem pozemků:
  • KN 641 OP o výměře 0,0248 ha max. za 30.000,- Kč (parcela)
  • PK 636 neurč. o výměře 0,0162 ha max. za 2.000,-Kč
  • PK 639 neurč. o výměře 0.0432 ha , max. za 5.000,- Kč.
Hlasování o usnesení z jednání 4. 9. 2008: 9 0 0

Zapsala: Pechačová Monika

Zápis z jednání zastupitelstva 31.července [23/2008]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 31.7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Petr Rosůlek, Pavel Novotný, Robert Nečas, Věra Bálková, Karel Krymlák, Monika Pechačová, Jitka Jirásková, Vladimír Hulan
Omluveni: Vladimír Čermák, Jaroslav Novotný
Ověřovatelé zápisu: Jitka Jirásková, Karel Krymlák
Návrhová komise: Petr Rosůlek, Robert Nečas, Věra Bálková

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování 9 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedáni
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání
 2. Rozpočtové opatření č. 5
  Výdaje ČOV a kanalizace(dokumentace pro stav. povolení) navýšení o 48.000,-- Kč Příspěvek na nohejbal 500,-- Kč SON Neveklov 68.050,-- Kč Přesun v kapitole mezi položkami: údržba kanalizace 18.000,-- Kč údržba rekreač. služby 15.000,-- Kč
 3. Výstavba a údržba obecních zařízení v II. pololetí roku 2008
  Na II. pololetí jsou naplánované akce:
  • kanalizace v nové zástavbě v Křečovicích
  • komunikace v nové zástavbě v Křečovicích
  • komunikace v Poličanech
  • úprava povrchu komunikace v Nahorubech
  • čekárny ve Vlkonicích a Strážovicích,
  • údržba střechy nad sálem v Hořeticích
  • oprava fasády na hasičské zbrojnici a skladu v Krchlebech
  • záchytný žlab na cestě nad Krchleby
  • víceúčelová místnost Křečovice – žádost o dotaci
  Na akce provést průzkum trhu.
 4. Finanční podíl na akci z POV- čekárny a lavičky v částce 68.050,-- Kč
  Čekárny do Vlkonic a Strážovic jsou již ve výrobě. Faktura bude zaplacena. Dokončení a předání čekáren a laviček bude upřesněn.
 5. Podíl na zpracování dokumentace
  Podíl na zpracování dokumentace na cyklostezky z programu SON Neveklovska a účast na této akci za předpokladu získání dotace a snížení požadovaného honoráře architektů. Dále bude snaha o upřesnění trasy .
 6. Žádost o finanční příspěvek
  Žádost o fin. příspěvek na konání výstavy králíků, holubů a drůbeže v Sedlčanech. Schválen ve výší 1.000,-- Kč
 7. Finanční dar hasičům Byl schválen finanční dar hasičům SDH Křečovice za účast na večerním nočním zásahu při požáru v N. Živohošti - 3.000,-- Kč.
 8. Finanční příspěvek Byl schválen fin. příspěvek ve výši 1.000,-- Kč na akci “.ozloučení s prázdninami“./li>
Hlasování: 9 0 0

Zapsala: Pechačová Monika

Základní škola Josefa Suka a Mateřská škola Křečovice [23/2008]

Škola zahájila školní rok 1.9.2008.
Webové stránky školy: www.krecovice.cz
E-mail: zs@krecovice.cz
Ředitelka školy: Mgr. Zdeňka Holá

– celkem 26 dětí (po navýšení kapacity MŠ byly všechny žádosti o přijetí do MŠ kladně vyřízeny)
Vedoucí učitelka MŠ: Stanislava Jirsová
Učitelky: Lenka Krištofová, Marta Volfelová
Úplata v MŠ činí 120,00 Kč za měsíc. Děti umístěné napolodenní docházku platí 60,00 Kč.

- celkem 28 dětí (v 1. - 5. roč.)
Třídní učitelky: Mgr. Petra Haluzová, Jitka Žaloudková
Vychovatelka ŠD - Jitka Machačová

Školní družina – přihlášeno celkem 27 dětí. Úplata ve ŠD činí 30,00 Kč za měsíc.

Žáci 1. ročníku dostali příspěvek od OÚ Křečovice 1000,00 Kč. Po ukončení 5. ročníku dostane každý žák od OÚ Křečovice 4000,00 Kč.

OÚ Křečovice dotuje obědy dětí

 • MŠ – 1,00 Kč na každý oběd
 • ZŠ – 2,00 Kč na každý oběd
Ceny stravného:
 • MŠ 28,00 Kč po dotaci 27,00 Kč
 • ZŠ 19,00 Kč po dotaci 17,00 Kč (1. – 4. ročník) 20,00 Kč po dotaci 18,00 Kč (5.ročník)

Zájmové útvary při ZŠ

 • Kroužek informatiky pro 1. a 2. třídu
 • Kroužek informatiky pro 3. - 5. třídu
 • Anglický jazyk pro 1. a 2. třídu
 • Anglický jazyk pro 3. – 5. třídu
 • Hra na zobcovou flétnu
 • Sborový zpěv
 • Sportovní hry
 • Náboženství
Všechny zájmové útvary při škole jsou bezplatné.

Organizace školního roku 2008/2009 Podzimní prázdniny: 27.10., 29.10. 2008
Vánoční prázdniny: 22.12 2008 - 2.1.2009
Pololetní prázdniny: 30.1.2009
Jarní prázdniny: 16. 2. - 22.2. 2009
Velikonoční prázdniny: 9.- 10.4.2009
Hlavní prázdniny: 1.7. - 31.8. 2009
Školní rok 2009/2010 začne v úterý 1.9.2009

Mgr. Zdeňka Holá, ředitelka školy

TJ Vltavan Křečovice [23/2008]

TJ VLTAVAN KREČOVICE

Podzimní část fotbalové sezóny 2007/2008 je již v plném proudu. Přinášíme vám rozpis zbylých zápasů a výsledkové tabulky. Naše mužstvo hraje ve IV. třídě odd. A.

IV. třída odd. A

Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1. Zaječice 6 6 0 0 36:12 18
2. Pecerady 6 5 1 0 23:12 16
3. Jankov A 6 5 0 1 26:09 15
4. Čerčany B 7 4 0 3 34:15 12
5. Poříčí n/S. B 7 3 2 2 15:16 11
6. Netvořice 7 3 1 3 21:15 10
7. Jablonná n/Vlt. A 6 3 0 3 21:14 09
8. Bukovany 6 2 2 2 19:15 08
9. FK Soběhrdy B 6 2 1 3 13:15 07
10. Úročnice B 7 1 3 3 14:21 06
11. Neveklov B 7 1 1 5 12:30 04
12. Václavice B 7 1 0 6 09:36 03
13. Křečovice 6 0 1 5 04:37 01

 

Výsledky již odehraných kol
kolozápasvýsledek
2. kolo Křečovice – Bukovany 1:7 (0:1)
3. kolo Jablonná n/Vlt. A – Křečovice 8:1 (2:1)
4. kolo Křečovice – Zaječice 2:10 (1:5)
5. kolo Netvořice – Křečovice 3:0 kontumace
6. kolo Křečovice – Úročnice 0:0 (0:0)
7. kolo Červany B – Křečovice 9:0 (5:0)

 

kolodomácí - hostétermínden
8. Křečovice – FK Soběhrdy B 11.10. 14:00 NE
9. Jankov A – Křečovice 18.10. 15:30 SO
10. Křečovice – Pecerady 25.10. 14:30 SO
11. Neveklov B – Křečovice 01.11. 14:00 SO
12. Křečovice – Václavice B 08.11. 14:00 SO
13. Poříčí n/S. B – Křečovice 15.11. 13:30 SO
14. volno
15. Bukovany – Křečovice 04.04. 16:30 SO
16. Křečovice – Jablonná n/Vlt. A 11.04. 16:30 SO
17. Zaječice – Křečovice 18.04. 17:00 SO
18. Křečovice – Netvořice 25.04. 17:00 SO
19. Úročnice B – Křečovice 03.05. 17:00 NE
20. Křečovice – Čerčany B 09.05. 17:00 SO
21. FK Soběhrdy B – Křečovice 17.05. 10:15 NE
22. Křečovice – Jankov A 23.05. 17:00 SO
23. Pecerady – Křečovice 30.05. 17:00 SO
24. Křečovice – Neveklov B 06.06. 17:00 SO
25. Václavice B – Křečovice 14.06. 14:00 NE
26. Křečovice – Poříčí n/S. B 20.06. 17:00 SO

Gabriela Novotná (zdroj: www.fotbal.cz)

Válečné zápisky vojáka 1914-1918 (IV. díl) [23/2008]

Byli však vyhladovělí, promočení a umrzlí, dal jsem jim ten zbytek, co jsem ještě nedojedl a kterého oni se chopili lepší jak já, ale mně nyní záleželo mít po ruce kvér. V tom však přišli tři a za chvíli dva, všichni také dobře ozbrojeni. Teď skutečně ve mně byla malá dušička, neb jsem neměl žádné jistoty, na čem se rozhodnou. Tolik jsem z jejich hovoru asi vyčetl, že jsou již 10 dní na patrolách uhonění, nevyspalí, hladoví a skoro napolo nazí. K tomu jeden je zvlášť přemlouval a já honem mu se svou troškou přispěl, aby zbraně zahodili a šli se mnou, že je dovedu na komando, tam že dostanou všeho dost. Ten, jak je přemlouval, flintu s patronama odhodil, bombu mi dal do ruky a druzí, když to viděli, pomalu odkládali též, jen měli strach, zdali je u nás nepostřílí, neb je jejich důstojníci taky tak strašili jako nás. Měli jsme však naspěch, neb se báli svého vojska a sami mi ukazovali cestu, abychom nepadli do rukou srbskému vojsku. Dovedl jsem je na regiment-komando a tam jsem dostal ještě huby od důstojníků, kteří byli dost napití, proč prý jim je vodím, tak jsem je zavedl na divizní velitelství a byl jsem tam do rána.

V pátek ráno jsem si dal vyhotovit stvrzenku od hejtmanta (neb jsem věděl, jak mě má hejtman rád, by mě dal za to zastrčit, že se zdržuji vzadu) šel jsem s Valtou a Skrčeným, kteří tam též vodili zajatce od kompanie zpátky zas k batalionu. Nechvátali jsme zas, sebrali jsme tam trochu brambor, v tom baráku, co jsem včera byl, nám je uvařili, omastili a šli jsme až za vesnici, kdež jsme viděli ve vysokých kopcích před námi, kde byl náš batalion, jak Srbi volají ze všech stran útok a křiku tam bylo až běda, kdo však vyhrál jsme nevěděli, a též jsme se o to skoro ani nestarali. Bylo již odpoledne, tak jsem šli zpět do vesnice, tam jsem se sešli se saniťákama, koupili jsme si za 8K ovci, uvařili, upekli, najedli a klidně jsem si lehli.

V sobotu 28. listopadu 1914 jsme šli na vrch k batalionu, nikoho však nebylo slyšet ani vidět. Šli jsme dlouho do kopce, nikoho jsme neviděli jen bylo slyšet sekání a cinkání, jak se tam zakopávali. Byl to kopec porostlý doubím, a když jsme vlezli až do lesa, ještě jsme nevěděli, kdo tam je. Velta povídá: „Co když tam jsou Srbi?“ Já zas, že je mi to již jedno, než jsme si to rozmyslili, co bysme dělali, kmitla se proti nám namířená puška, predej se a znázorňuje co mám dělat. Já bez velkého rozmýšlení odhodím pušku a tu již mi několik Srbů svléklo tornu ze zad a každý si okukoval, co by se mu nejlépe hodilo. My tu stáli jako v zázraku a kdyby byl nepřišel důstojník, tak nás svlékli nadobro. Ten nás odvedl dozadu k rezervé a řekl, abychom počkali, že zajmou ještě 3. batalion, který je již na cestě. Nečekali jsme dlouho a šli jsme pak s 3. batalionem na divizní komando do Trebusnice, a pak nás dali s naším batalionem dohromady, ale ani jsem se hejtmanovi nešel hlásit se stvrzenkou, neb mně ani jemu to nemohlo situaci zlepšit. Čekala nás celá cesta křížová, neb jsme byli skoro všichni bosi, kdo měl trochu dobré boty, tak mu je Srbi vzali, šatstvo roztrhaný, deku měl málokdo a obyčejně jsme leželi venku na louce nebo v poli a mokru a šli jsme ode tmy do tmy pěšky v blátě i sněhu přes velké ledové vrchy i přes bahnité roviny až do 5. prosince 1914.

Dostali jsme se večer do Niše, tam nás hned sepisovali, rozdělovali do čet, a pak nás dali do plechových magacínů, kde byla snad kdysi nastlaná sláma, ale nyní to byla řezanka, kterou blechy a vši pohybovaly. My jsme tam přišli v noci, tak jsem na to aspoň neviděli, ale zarazil nás kouř, který se valil ze vnitř, posti nás měli hlídat, pálili si uvnitř ohně a tak nás tam dusili. O místo jsme se hádat nemohli ani si vybírat, natloukli nás tam 2 tisíce, takže musel každý jen sedět druhému mezi kolenama a byli jsme složeni jako cihly ve zdi. Běda tomu, kdo musel jít v noci ven přes těla druhých, ten dostal ran a těžko se zpět dostal. Druhý den se již každý otřepával, neb byl plný mladých na které jsme až dosud nebyli zvyklí. Hned, aby se nám nezkrátili žíly, chodili jsme na nádraží skládat bedny a nakládali jsme zas jiné a různé věci. 13. prosince 1914 jsem do práce nešel, neb jsem byl úplně bos sedl jsem si na slunce a chytal vši, pak jsem psal o peníze, neb jsem neměl ani haléře, zato hladu a vší dost. Byly velice smutné časy, když nás vojáci zajali, co jen mělo cenu nám vzali, do zajetí nás pak přišlo velké tisíce na které oni nebyli připraveni, takže pro nás nebylo ani chleba, jinak koupit se mohlo, neb nám sem donášeli chleba, buchty, ořechy, slivovici, cukroví, tabák a všechny možné věci, ale to bylo spíše jako výsměch, neb my jsme neměli žádný ani haléře, neb nám to hned vojáci sebrali a tu kdo si chtěl něco koupit, musel dát buďto kus oděva, boty nebo prádlo a jak jsme za takových poměrů asi vypadali si každý domyslí. Pakt to nám stěžovalo naše postavení, že nás zde byly tisíce, proto jsme se těšili, že se to zlepší, když nám dali na cestu chleba a že půjdem na jednotlivá komanda. Většina z nás byla bosých, takže jsme se neměli na co těšit než na sníh a zimu, ale přec to každého hnalo odtud, neb to bylo pařeniště zkázy, byl zde hrozný nepořádek, nakažlivých nemocí a ty vši je hlavně množily. Když s námi vše sepsali a dali nám chleba, šli jsem do města Terven, tam jsme přespali a druhý den jsme došli do Knaževace. Tam nás dali do starých kasáren, které byly ještě od Bulharů pobořeny a spali jsme na parketách. Pak nám dali trochu slámy a předčítali nás ven a počítali. Já jsem neměl žádné boty, cestou i nyní jsem hodně nastyd a byl jsem nemocen, rýma, kašel, žaludek mě bolel, ale k prohlídce jsem se bál jít, neb zde a vůbec všude byly nakažlivé nemoci a z toho jsem měl strach. Jinak jsme zde byli zase opuštěni, jen nám přinesli denně chleba, někdy sem přišel inž. Stehlík a jinak jsme museli být stále uvnitř, kde se vše jen pařilo, neb nás zde bylo mnoho.

16. prosince 1914 jsme dostali v zajetí první menáž. Půl lžíce polívkové nemastných fazolí, dále jsme pak měli každý den vařenou menáž a někdy i kousíček masa, když jsme dostali 4 ovce na četu 250 lidí. Dostali jsme též 2 lampy, džbány na vodu, ale těch prokletých vší stále přibývalo. Byli jsme zas více střežení, neb několik jich uteklo. Na Štědrý den bylo smutné deštivé počasí, tak asi jak v našich srdcích plno slz a smutných vzpomínek. Jídlo bylo opravdu postní a půst byl stále, jen tu chvíli, kdy se dostal chleba, ne. A to dlouho netrvalo. Venku bylo bláta k utopení a já, že jsem neměl boty, nemohl jsem ani na záchod se dostat, prosil jsem stražára, aby mne dal kus bukového dřeva, z něhož jsem dělal nožem spodky pod boty. Koncem starého roku 1914 jsem byl zas nemocen a což ty vzpomínky na minulost, neveselou přítomnost a nejistou budoucnost. Mnohý z nás zakončil ten starý rok strádání a nepokoje v slzách.

Ráno byla ještě tma a ti, kteří již nespali, nebo ještě neusnuli, přál jeden druhému „nového roku“, ale byli jsme takoví bezmocní ubožáci, že jsme začínali ten nový rok tak jak jsme ukončili starý. . Jelikož každý stále jen myslel na svoje milé i v noci se o nich zdálo mnohdy pěkný sen, ale ráno byl člověk, když procitnul, do duše zklamán, zrovna jako nás klamaly noviny, stále těšily novými zprávami, ale bylo trapnější, než ve švarmlinii. Pošta sem nešla žádná a tu co jsem dostal dříve do linie jsem již uměl skoro nazpaměť. V linii bylo nebezpečí, že může být člověk zabit nebo raněn, z čehož se může ještě vyléčit, zde to bylo mnohem více nejisté, neb bylo nakažlivých nemocí a čistotu nebo pořádek nikdo neuviděl. Kdo se dostal jednou do nemocnice ten se velice zřídka vrátil. Za ten krátký čas, co jsme zde, zemřelo jich 23 a nemocnice stále plná. Jelikož si Srbové potrpí na půst před „Božíčema“, tak jsme měli stravu opravdu postní, že by ji ani pes nežral, k tomu jsem byl ještě stále nemocen a počasí bylo deštivé a mlhavé. 6. ledna 1915 jsme měli úplný půst, neb Srbi měli Štědrý den, šli jsme kopat hroby pro naše nešťastníky, kteří nás předešli z této radosti a my jsme to čekali každý den. Na Srbský Boží hod 7. ledna 1915 jsme měli zelnou polívku, kousek masa, 1/3l vína červeného a k večeři kousek vepřové pečeně. Srbi celý den střílejí po městě na znamení radosti. Pak byl dále zas ten srbský jídelní lístek, den ode dne fazolová polívka obyčejně čistá a po ní chytání vší. Ve městě se scházelo z celého okolí rekrutů od 16, 17 roků.

Na srbský Nový rok jsem dostal první dopis z Čech, ale to bylo haló, všechno se seběhlo kolem mě, každý chtěl vidět, zdali se tam ještě tak píše, co je tam nového a ptali se na věci, které nikdo nemohl zodpovědět. Též zde bylo mnoho badšturmáků, kteří přímo zmírali strachy o rodiny a usuzovali, jak to může dlouho trvat, že již musí být mír, kudy pojedou, jak je bližší cesta a mnohdy celé noci nespali a usuzovali, takže to z nich přemnohý zaplatil rozumem i životem. K tomu jako na zavolanou přišla zpráva, že se v pátek ráno pojede do Zaječaru, hned se usuzovalo jednohlasně, že je mír a že nám to však nechtěli přímo říct, bysme nedělali rámus a většina se již nemohla dočkat rána, avšak pryč se nejelo až za dva dny. Naložili nás do otevřených vagonů, ač byla zima velká, a jeli s námi přes Zaječar do Negotina. Přijeli jsme tam v noci a hned nás zavedli do vystavené zařízené školy po 40 do cimry, hned jsme dostali slámu. Tam to bylo pěkné, udělal se pořádek na chodbách, záchodech i ve světnicích a bylo by to bývalo pěkné, ovšem že na to si nás nedovezli, o tom jsme se co nejdříve přesvědčili.

V pátek 22. ledna 1915 šlo 50 lidí, kteří měli jen trochu dobré boty na dráhu a jeli na Dunaj nosit mouku z lodí do vagonů. Brzy se dostalo na všechny, aby se otahali, nosily se pytle po 75 – 100kg, k jídlu byl kukuřičný chléb a bití, takže večer si každý směl a rád sedl na vagony naložené moukou, které jely před Negotin. Ti, co byli jeden den na práci, druhý den byli nemocni, protože na tu práci těžkou ta strava neodpovídala, a pak v práci to muselo jít jak hodinový stroj bez milosti na to nikdo nehleděl, že jsme slabí. Každý den nás dřeli bez oddechu v dešti a sněhu, skoro bez vařené stravy jen o kukuřičném chlebě. Já jsem byl celý rozlámaný, hlava mě bolela horečku jsem měl, ale nikde nebylo odvolání. Když jsem se hlásil komisaři, tak mě hnal s druhýma na práci zas docela bosého, když jsme však viděli, že za námi nikdo nejde, šli jsme zpátky a já jsem se hlásil doktorce (Ruska) k prohlídce. Ta uznala, že mám tyfus, jako již mnoho jiných, proto mne odvezli s několika do nemocnice. Tam nás dali do cimry, která měla okno vytlučený, dveře bez zámku, my bez pokrývek, bez slámy leželi na holé podlaze v prudkém mrazivém větru. Druhý den nás prohlíželi i měřili a měli jsme jít znova na práci. Mě tam však přece nechali, dostal jsem asi tři lžičky mléka, kousíček chleba a večer mne dali dolů do cimry, kde bylo teplo, ale leželo se tam v řezance a vších. Byli tam těžší marodi, tam se každý pařil a do rána jsem skoro již nevěděl, co se se mnou dělo, jen vím, že mě prohlíželi, po sobě jsem měl modrých skvrn, pak mě přenesli do cimry, kde již umírali.

(konec IV. části) Pavel Novotný

Komu čest, tomu čest! [23/2008]

Jsem rád, že se můžu s Vámi, vážení občané, podělit o radost. Z čeho? Z toho, že žijí mezi námi lidé, kteří se dokážou podělit o plody své práce také s námi občany obce Křečovice. V posledním týdnu to je Ing. Jiří Hradecký, který věnuje obci a tím zejména občanům vesničky Vlkonice finanční příspěvek v částce 34.000,-- na novou čekárnu ve Vlkonicích. Dlouhodobě je to MVDr. František Dolejší, který obstarává pro všeobecné veselí ve Vlkonicích kapelu, zpěváky a ostatní požitky – letos zakoupil do Vlkonic všechny lavičky a stůl na venkovní posezení na návsi. Nemají to tam vlkoničtí špatné, že? Přejeme jim to!

V Křečovicích Miroslav Jonáš již dvakrát bezplatně natřel autobusovou čekárnu a letos zatím také bezplatně opravil se svoji firmou 2/3 fasády na budově Obecního úřadu a provedl nový nátěr. Václav Altman, zahradník, věnoval již několikrát obci různé sazenice a květiny, před lety upravil památník padlých na návsi v Křečovicích.

V Nové Živohošti, ač obyvatel odjinud, JUDr. Petr Zikmund daruje obci Křečovice již řadu let po sobě finanční dar 8000 -10000,- Kč na likvidaci komunálního odpadu v Živohošti.

V neposlední řadě Mistr Josef Suk z Prahy věnoval několikrát po sobě dar naší škole na vybavení, faře na opravu kostela, jindy na opravu varhan. Taktéž několikrát přispěl obci a též i letos pomáhá dvacetitisíci korunami na údržbu památek v Křečovicích. Nechtěl bych nikoho opomenout, na obecní slavnost to bylo několik sponzorů, kteří přispěli, snad přispějí i příště a ještě ve větším počtu – uvidíme v roce 2010. Desítky sponzorů přispívá na kulturní akce každoročně pořádané místními spolky.

Takže závěrem všem Vám, vážení dárci, mnohokrát děkujeme za Vaši pozornost a štědrost k obci a vážíme si Vaší náklonnosti k obci a přátelství k našim občanům.

S úctou František Vondra, starosta obce Křečovice

Sloupek z fary - O vděčnosti [23/2008]

Podzim, čas sklizně – poděkování Bohu za úrodu. A proto v našich kostelech prožíváme posvícení, poděkování. Vděčnost je jedna z lidských ctností. V těžkých chvílích lidé volají o pomoc k Bohu. Slibují mu všechno možné i nemožné, jen když vyslyší a pomůže. A někteří, když dostanou dar, od který prosili, potom na Boha zapomínají, odcházejí od něj. Brát dary a přitom si nevšímat dárce, je velice zvláštní a podivné, ale stává se to, protože člověk je nevděčný vůči Stvořiteli. Psychologové říkají, že vděčnost prospívá i duševnímu zdraví. Totiž lidé, kteří v životě vnímají milost, bývají vděčnější než ti, kteří ji nevnímají vůbec. Vděční lidé také mnohem více přispívají ke štěstí druhých. A je velikou pravdou, že ti vděční bývají mnohem šťastnější. Oni totiž cítí, že je jim dáváno, a tak mají také chuť dávat druhým. Dokonce i nepříznivé okolnosti života mohou napomáhat vděčnosti. Vše je totiž dar. Ve světle víry je darem nejen zdraví, ale i jeho nedostatek. Záleží, co s ním člověk udělá. Promarnit se dá obojí. Zdraví i nemoc. Darem je i to, že se člověk dokáže modlit. Ze všeho, co člověk prožívá, se dá něco vytěžit. Vše je dar a je také šance, příležitost k dobru nebo zlu. Pouze člověk, který věří dokáže být vděčný za vše.

Člověk by nejen měl umět děkovat, ale také přijímat díky. Je v nás snaha vždy se s každým vyrovnat, nebýt dlužen, ale vždy to nejde. A vzhledem k Bohu to nejde nikdy. S ním nemůžeme být nikdy vyrovnaní. A tak se snažíme dobrými skutky splácet dluh vděčnosti Bohu a našim blízkým – prarodičům, rodičům a známým.

Před námi jsou dušičkové dny. V našich vzpomínkách – modlitbách – pamatujme na naše drahé zemřelé. Nejen úpravou hrobu, ale také účastí na bohoslužbách za zemřelé.

P. Kazimierz Duš

Program oslav svátku sv. Lukáše

Římskokatolická farnost Křečovice Vás srdečně zve na oslavu svátku sv. Lukáše 18. října 2008 za účasti světícího biskupu pražského Mons. Karla Herbsta

Program:
16:00 adorace s růžencem a možností sv. zpovědi
17:10 přednáška
18:00 koncelebrovaná mše svatá s uctěním ostatků svatého Lukáše
19:00 agape na faře, diskuse

Zápis z 26. června [22/2008]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 26. 6. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: Franti€šek Vondra, Petr Rosů1ek, Pavel Novotný, Robert Nečas, Vladimír Hulan, Věra Bálková, Karel Krymlák, Monika Pechačová, Vladimír Čermák, Jaroslav Novotný, Jitka Jirásková
Ověřovatelé zápisu: Pavel Novotný, Robert Nečas
Návrhová komise: Karel Krymlák, Jaros1. Novotný, Vladimír Hulan

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování  11  0  0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání
 2. Rozpočtové opatření č. 4
  položkačástka
  Příjmy i výdaje - nákup a prodej parcely o 170.000,-- Kč
  Příjmy - navýšení :
  vodné o40.000,-- Kč
  daň z FÚ o250.000,-- Kč
  prodej el. rozvaděče - RD o11.000,-- Kč
  Výdaje - navýšení
  převod z kap. VS na kap. MH (rozděleno na položky) 100.000,-- Kč
  SDH – nákup cen na soutěž3.700,-- Kč
  Finanční příspěvek p. Růžičkové1000,-- Kč
  Finanční správa600,-- Kč
  Mzdové prostředky na brigád. práce 20.000,-- Kč
 3. Zpráva o přípravě na rekreační sezonu 2008
  Úkol pro finanční a kontrolní výbory a komisi místního hospodářství – spolu s aparátem OÚ věnovat zvýšenou pozornost kontrole místních poplatků v provozech rekreačních zařízení.
  Další záležitosti budou řešeny během letní sezony.
 4. Předkupní právo Obce na parc. č. 638/11
  Nabízená parc. č. 638/11, majitelé Frant. a Ludmila Hulanovi, bude dle předkupního práva obce vykoupena.
 5. Žádost manž. Roubíkových o koupi parcely
  Manželé Roubíkovi podali žádost o parc. č. 638/11. Tato žádost bude projednána na základě odkupu uvedené parceli od manželů Hulanových.
 6. Žádost p. Jar. Hůlky o koupi stavební parcely
  Panu Hůlkovi bude nabídnuta parc. č. 638/17.
 7. Žádost Hany Novotné o odkoupení části obecní parcely
  Žádost H. Novotné o odkoupení části obecní parcely č. 1617/2 v k.ú. Křečovice - os. Skrýšov, schválena, za předpokladu, že bude zachován stávající nájezd na komunikaci.
 8. Žádost o směnu pozemků
  Žádost pana J. Svozila o směnu pozemků v k.ú. Živohošť zamítnuta. Pozemek 1696/2 nutno ponechat v majetku obce.
 9. Žádost o vyjádření ke stavbě chaty
  Žádost o vyjádření se ke stavbě rekreační chaty na pozenku 1289/3 v k.ú. Nahoruby - Na Kasárně. Schválena.
 10. Žádost o vyjádření se ke stavbě mola
  Žádost p. Stibůrka Pavla, Benešov o vyjádření se ke stavbě plovoucího mola na parc. č. 1587/25 na Mastníku - k.ú. Živohošť. Schválena
 11. Žádost o finanční příspěvek
  Žádost o finanční příspěvek na nohejbalový turnaj - Krchleby. Schválena částka 500,-- Kč.
 12. 0známení o pořádání ukázky středověké bitvy 12. července a 13. července 2008 v Brdečném - OS Mitgard Mnichovice.
  Zastupitelstvo bere na vědomí.
 13. Vyjádření k solární elektrárně
  Žádost p. Jaroslava Červenky na výstavbu solární elektrárny byla zamítnuta. Pozemky se nacházejí v rekreační oblasti, z čehož vyplývá ochrana dosavadního rázu krajiny.

Hlasování  11  0  0

Zapsala: Pechačová Monika

Zápis z 28. května [22/2008]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 28. 5. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomní: František Vondra, Petr Rosůlek, Pavel Novotný, Robert Nečas, Monika Pechačová, Vladimír Čermák, Věra Bálková, Jaroslav Novotný, Jitka Jirásková
Omluveni: Vladimír Hulan, Karel Krymlák
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Novotný, Věra Bálková
Návrhová komise: Jitka Jirásková, Vladimír Čermák, Pavel Novotný

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování  9  0  0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 3/08
  Příjmy
  • Navýšení - sponzorský dar na odpady 10.000,-- Kč od JUDr. Petra Zikmunda, Nová Živohošť
  Výdaje
  • Vodní hospodářství - přesun mezi položkami z údržby na služby 30.000,-- Kč
  • Rekonstrukce č.p. 59 - navýšení o 66.000,-- Kč
 3. Závěrečný účet obce Křečovice za rok 2007
  Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce Křečovice za rok 2007 bez výhrad.

  Příjmy ve výši' 8.891.647,66 Kč
  Výdaje čerpané 7.432.801,59 Kč

  Schválen závěrečný účet Sdružení obcí Neveklovska za rok 2007. Schválena zpráva o hospodaření DSO BENE-BUS za rok 2007. Schválen rozpočet DSO BENE-BUS na rok 2008 (provizorium).
 4. Žádosti ředitelky ZŠ J. Suka Křečovice
  • o opravu odpadního potrubí z WC
  • o odvoz vyřazeného kombinovaného sporáku ze školní jídelny
  • o výměnu prasklé bezdotykové baterie ve školní jídelně
  • o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ a to z 24 dětí ve třídě na 27 dětí ve třídě
  Žádost zastupitelstvo schválilo.
 5. Žádost OD KÚSK o vyjádření k udělení licence
  Zastupitelstvo schválilo udělení licence pro linku 300400 Sedlčany – Křečovice a pro linku 300380 Sedlčany – Prosenická Lhota – Hořetice
 6. Uzavírka mostu v Hoděticích
  Předběžný návrh dopravního opatření při úplné uzavírce mostu v Hoděticích bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva. Nejprve bude žádost prodiskutována s obyvateli Hodětic a Hořetic.
 7. Vyjádření k solární elektrárně
  Zastupitelstvo odložilo vyjádření k inv. záměru na výstavbu solární elektrárny na příští zasedání.
 8. Žádost o příspěvek
  • Žádost paní J. Růžičkové, Křečovice o fmanční příspěvek na výstavu fotografií – zastupite1stvo schválilo příspěvek ve výši 1.000,-- Kč.
  • Žádost o finanční příspěvek na požární soutěž – Okrsek SDH - schválen příspěvek 4.000,--Kč.

Hlasování  9  0  0

Zapsala: Pechačová Monika

Příběh fotografie [22/2008]

Když se Jitka Růžičková z Krchleb, tehdy ještě bydlela v Křečovicích, přihlásila do fotografické soutěže „Čím je pro mě kůň“, neměla tušení, jak její práce bude ohodnocena. Samozřejmě, že to nebyla její první fotoamatérská práce. Své zkušenosti sbírala při fotografování různých rodinných událostí i společenských akcí. Několik fotografií otiskly různé časopisy. Ze všeho nejvíce ji inspiruje fotografování přírody a koní.

Krůčkem dopředu pro Jitku Růžičkovou bylo třetí místo ve fotografické soutěže na výstavišti v Lysé nad Labem „Kůň 2006“. Právě v roce 2006, když finance dovolily, si pořídila digitální zrcadlovku Canon. V té době začala spolupracovat s výtvarnicí paní L. Pokornou z Příčov a fotografovat pro ni dekorativní plastiky ze slaného těsta. Právě při té příležitosti ji nabídla spoluúčast na výstavě v KDJS Sedlčany v únoru 2007. Fotografie měly úspěch a po skončení výstavy skončily v nově otevřeném Dětském domově se školou v Sedlci, aby zde zdobily interiéry.

Loňského roku se zúčastnila letního tábora pořádaného pro děti z dětských domovů. Jak sama říká: „Tam se mi podařilo zachytit chlapce ‚komunikujícího s koněm‘. Tato fotografie mě něčím zaujala, a tak jsem jí poslal do soutěže „Čím je pro mě kůň 2007“ na zpravodajském portále Equichannel (koňský web).

V polovině listopadu 2007 mě bylo oznámeno, že jsem se svojí fotografií obsadila 1. místo v 5. kole soutěže. Tuto zprávu jsem přijala s radostí a velkým překvapením.“ Zbývá dodat, že do soutěže bylo zasláno přes 2000 fotografií. Zkrácený výrok jednoho z porotců zněl – „Ukázkový příklad komunikace s koněm, soužití lidí s koňmi musí být o vnímání a o něm tento snímek rozhodně je.“

Jako celková výherkyně po deseti kolech této fotografické soutěže Jitka Růžičková obdržela venkovní dřevěný box s pultovou střechou pro koně – včetně dopravy a montáže. Vybavení boxu: napaječka, žlab, držák na sůl atd. Nové rajtky od společnosti Egustboy Brno.

Gratulujeme k úspěchu. Bohužel naše výroba Křečovických listů neumožňuje otisknout výherní fotografii.

V informačním centru v Sedlci-Prčici pořádá Jitka Růžičková výstavu fotografií s příhodným názvem „Přírodní krásy“. Výstava je od 9. června do 18. července 2008. Otvírací doba PO-PÁ 7:30-11:30, 12:30-16:00, SO-NE 10:00-15:00.

V současné době pracuje Jitka Růžičková u firmy Windoors s.r.o. Příbram (prodej plastových oken). Fotí pro firmu na nové internetové stránky reklamní letáky a reference.

Pavel Novotný