Archiv 2009

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 30. listopadu [28/2009]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 30. 11. 2009 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.


Přítomni: František Vondra, Pavel Novotný, Monika Pechačová, Vladimír Čermák, Jaroslav Novotný, Karel Krymlák, Robert Nečas, Petr Rosůlek, Věra Bálková, Vladimír Hulan
Omluveni: Jitka Jirásková
Ověřovatelé zápisu: R. Nečas, Vl. Hulan
Návrhová komise: Jar. Novotný, Vl. Čermák, V. Bálková

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování 10 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání
 2. Rozpočtové opatření č. 8/2009
  příloha zápisu.
 3. Jmenování inventarizačních komisí pro provedení inventur majetku Obce Křečovice za rok 2009. příloha zápisu.
 4. Obecně závazná vyhláška
  Obecně závazná vyhláška Obce Křečovice č. 6/2009 o poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška zůstává oproti roku 2008 beze změny. Poplatek také – 500,- Kč/osobu.
 5. Směnná smlouva
  Mezi Obcí Křečovice a J. Novákem a D. Novákovou, Bystřice v lokalitě Na Kasárnách za účelem uvedení do souladu pozemků zastavěných cestou do osady. Zastupitelstvo schvaluje směnu – Obec část 38m2, v k. ú. Nahoruby, osada Na Kasárnách. Druhá smluvní strana směňuje pozemek č. parc. 1289/54 o výměře 38m2.
 6. Směnná smlouva
  • Směnná smlouva mezi Obcí Křečovice a M. Krejčím, Strážovice – Obec směňuje část pozemku 865/1 o výměře 547m2, druhá smluvní strana směňuje 547m2 z pozemku 737/1 – za účelem zajištění části účelové komunikace.
  • Obec kupuje parc. 1159, k. ú. Hořetice o výměře 547m2, od Fr. a A. Hrubých, Benešov a náhradou odprodá 547m2 vyměněných od M. Krejčího. Jedná se o vypořádání pozemků zastavěných cestou ve Strážovicích. (cena 20,-- Kč/m2).
  • Dále z důvodů vypořádání pozemků zastavěných cestou ve Strážovicích Obec koupí 27m2 od M. Šenka, Strážovice (cena 30,-- Kč/m2).
 7. Žádost J. Humhala prodej pozemku č. 803 v k. ú. Hořetice o výměře 899m2 (louka). Žádost se odkládá pro upřesnění pozemku.
 8. Zimní údržba
  Zastupitelstvo schválilo smlouvu o provádění zimní údržby firmou Údržba silnic Osečany.
  Údržba chodníků a částí komunikací přiléhající k soukromým nemovitostem: – žádají se vlastníci nemovitostí, aby i nadále pomohli odklízet sníh z chodníku, tam kde není chodník, čistit komunikaci v šíři l,20 m podél svojí nemovitosti, čímž by obci pomohli zajistit nelehký úkol. Zastupitelstvo předem děkuje.
 9. Žádost o prodej pozemků
  Žadatel Ing. René David, Praha 2, žádá o prodej pozemků č. 1228/1 – 84m2, 1324/2 – 203m2 – kupní cena 30,-- Kč/m2. Dále nová žádost o pozemek č. 76 – 93m2 za cenu 200,-- Kč/m2.
 10. Územní plán č. 5
  Schvaluje vyhodnocení obdržených žádostí o změnu ÚP a stanovení dalšího postupu – zpracování Zadání změny dle projednaného seznamu žádostí a s přihlédnutím ke zpracovanému stanovisku – Změna ÚP č. 5.
Hlasování 10 0 0

Zapsala:Pechačová Monika

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 5. listopadu</h1 11.="" 19,00="" 2009="" 5.="" <ppis="" dne="" hodin.</p="" Křečovice,="" Křečovice.="" místnosti.="" obce="" Obecního="" v="" v="" Zahájení="" zasedací="" zasedání="" zastupitelstva="" ze="" ze="" úřadu=""><p><em>Přítomni: </em>František Vondra, Pavel Novotný, Monika Pechačová, Vladimír Čermák, Jaroslav Novotný, Karel Krymlák, Robert Nečas, Petr Rosůlek, Jitka Jirásková, Vladimír Hulan<br /><em>Omluveni: </em>Věra Bálková <br /><em>Ověřovatelé zápisu: </em> P. Novotný, Karel Krymlák<br /><em>Návrhová komise:</em> Robert Nečas, Jitka Jirásková, Petr Rosůlek</p><p>Schválení programu zasedání zastupitelstva: <br />Hlasování <em>10 0 0</em></p><ol><li><strong>Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání</strong><br />Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání</li><li><strong>Rozpočtové opatření č. 7/2009</strong><br />příloha zápisu.</li><li><strong>Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce Křečovice za rok 2009</strong><br />Zprávu bere na vědomí </li><li><strong>Obecně závazná vyhláška č. 5/2009</strong><br />Schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Křečovice č. 5/2009 o nakládání s komunálním odpadem. </li><li><strong>Návrh úhrady za změnu územního plánu č. 4</strong><br />Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh úhrady za kladně vyřízenou žádost na změnu ÚP č. 4. Dle počtu kladně vyřízených žádostí vychází na každou žádost částka 5.000,-- Kč.</li><li><strong>Směnná smlouva</strong><br />Schvaluje směnnou smlouvu mezi Obcí Křečovice a Josefem a Jiřinou Bartůškovými, Benešov – obec směňuje části pozemků 1289/23,24 v k. ú. Nahoruby, osada Na Kasárnách za účelem úpravy majetkových vztahů ve věci příjezdové cesty do osady – (274 m2). Druhá smluvní strana přenechává obci výměru 393 m2, což je o 119 m2 více. </li><li><strong>Směnná smlouva</strong><br />Schvaluje směnnou smlouvu mezi Obcí Křečovice a Jar. Bojarem, Praha – obec směňuje část z pozemku 1047/2, v k. ú. Vlkonice, o výměře 183 m2, druhá smluvní strana směňuje 184 m2 – za účelem přeložky části účelové komunikace. Obec kupuje 4 m2 od paní Krutzmerové.</li><li><strong>Zastupitelstvo dále schvaluje žádost</strong><br /><ul><li>Farní charity Starý Knín o finanční příspěvek na r. 2010 ve výši 5.000,-- Kč</li><li>SDH Nahoruby o příspěvek na činnost. Částku 8.500,-- Kč na nákup cvičných stejnokrojů.</li><li>o pronájem části pozemku č. 32/1. Žádá paní Tůmová Julie, bytem Nahoruby 5</li></ul></li><li><strong>Dar dobrovolným hasičům</strong><br />Schvaluje dar dobrovolným hasičům za účast na okresním cvičení – nositelů dýchací techniky. 5 hasičů x 500,-- Kč = 2.500,-- Kč.</li><li><strong>Schvaluje vyhlášení humanitární sbírky v Obci Křečovice ve dnech 30.11 – 4. 12. 2009</strong><br /></li><li><strong>Schvaluje návrh na uspořádání obecní slavnosti v r. 2010 k 660 výročí – 5. 7. 2010. </strong><br />Hlasování:<em> 10 0 0</em><p class="podpis">Zapsala:Pechačová Monika.<br />Za správnost: ověřovatelé zápisu a starosta obce</p></li></ol>

Vánoční ples 25.prosince [28/2009]

Zastupitelstvo obce Křečovice zve všechny občany na Vánoční ples, který je pořádán 25. 12. 2009 od 20,00 hod v místním hostinci v Křečovicích. Zároveň děkuje všem, kteří darovali příspěvek do tomboly.

Kdy: 25. prosince, od 20:00 hod
Kde: Hostinec U Kohouta
Hraje: Krišpín Band

Novoroční pochod

Milí spoluobčané!!!
Nelenošme po svátcích doma a pojďme na 6.ročník Novoročního pochodu když Novoroční, tak 1.ledna 2010 od 14.00 hodin. Nezpomeňte na plánek trasy! Před cestou si jej vyzvedněte u obecního úřadu v Křečovicích.

V cíli na Vás čeká malé překvapení!

Šťastnou cestu!
Vaše Obec Křečovice

Trasa:
Silnice směr Krchleby
dále po cestě přes Bečvárnu a sejdeme se v Nahorubech, Penzion u svaté Anny

Délka trasy cca 5 km
ŠŤASTNOU CESTU!!!

Poděkování [28/2009]

Zastupitelstvo obce Křečovice děkuje Mistru Josefu Sukovi, Dr.h.c, Praha 2 za sponzorský dar ve výši 20.000,- Kč věnovaný Základní škole Josefa Suka a mateřské škole v Křečovicích. Darováno v listopadu 2009.

Dále zastupitelstvo obce děkuje JUDr. Petru Zikmundovi za sponzorský dar ve výši 10.000,- Kč na likvidaci komunálního odpadu v r. 2009 v chatové osadě v Nové Živnosti.

Blahopřání

Vážení spoluobčané,

jménem Obecního úřadu Křečovice, jménem Zastupitelstva obce Křečovice a jménem svým přeji vám všem příjemné prožití svátků vánočních, v novém roce 2010 pevné zdraví a mnoho štěstí, spokojenosti, lásky a vzájemného porozumění.

S úctou František Vondra, starosta

Žádosti starosty [28/2009]

Vážení občané, v zimním období je poměrně obtížné odvážení odpadu na výše položených, svažitých komunikacích. Velký svozový vůz je těžký, má vysoko těžiště, na kluzkém terénu velice těžce ovladatelný! Řidič KUKA vozu je zodpovědný za bezpečnost a proto nemůže v případě kluzkého terénu zajíždět na svažité komunikace, byť je tam i posypáno. Občané, víte již dobře, kde vznikají problémy a popelnice v těchto případech zůstávají nevysypány. Přibližte proto v případech, kdy jsou komunikace kluzké mimořádně svoje naplněné popelnice na lépe přístupné místo. Je to i ve vašem zájmu.

Velice se přimlouvám i za odklízení sněhu z chodníků a komunikací, jak je to uvedeno v zápise zastupitelstva.

Žijeme na vesnici a tak si s některými problémy musíme poradit sami a navzájem si vypomoci.

Děkuji za pochopení,
František Vondra

Válečné zápisky vojáka 1914-1918 (VII.díl) [28/2009]

22. října 1915 stále moc pršelo, tak jsme směli počkat, až přestalo, pak ale přišel rozkaz místo na práci na ústup, neb bylo slyšet již blízké hřmění střílení, též i z děl a my jsme měli pak naspěch. Nechali nás celé zmrzlé ve vesnici Žabar na „kúčách“ a v 1 hodinu v noci zas dál přes město Rač, kde bylo všude plno vojska a vystěhovalců. Letěly s námi dva rakouské aeroplány, které se často vrátily a ačkoli jsme šli dost rychle, bylo za námi slyšet stále blízké střílení. Tak jsme uháněli pomalu až do Bagrdy, kde jsme dělali široké, hluboké a pevné dekunky na zimu. Ani jsme je však ještě nedodělali a již nás zas střílení z děl a mašinkvérů pobízelo k ústupu. Stále zas pršelo, tak jsme byli umoklí, umrzlí jak myši, když jsme přišli do Jagodiny, tam bylo všechno plno vojska, vystěhovalců, zajatců a nás zahnali za město do pole k nějakým barákům, ze kterých někteří v noci strhali dříví a rozdělali ohně. Komandant však přiběhl s levorverem v ruce a po těch co byli u ohně střílel, koho pak dohonil, tloukl klackem. Oni byli ve špatné náladě tím, že museli ustupovat a my jsme to od nich nejlépe pociťovali. Druhý den o hladu zas dal, až nás pak na noc nechali za vesnicí, tam po nás zas střílel civili, když jsme chtěli vzít dřevo neb slámu. Odtud dále k Trsteniku, kde jsme se museli brodit po pás vodou a dostali jsme 1 chleba na 6 lidí, jinak však chleba nebyl nikde ke koupení. Pak jsme druhý den ve vesnici Vrbě dostali opánky a šli jsme přes Kraljevo na velké vrchy. Tam jsme dělali zas dekunky, což bylo ještě v pěkném místě, k jídlu jsme měli za celý den večer trochu kukuřičné kaše, chleba žádný a noci jsme nemohli zimou spát. Při práci nás honil jeden přes druhého, takže po práci každý padl tam, kde pracoval a přenocoval v těch skalách. Tam jsme se tři rozhodli, že se vrátíme zpět k našemu vojsku, které bylo nedaleko, ale pak jsme toho nechali neb by nás to stálo jistě život. Byli jsme hrozně zedření a hladem zmoření. Sotva se to trochu spěšně dodělalo, když se tam tahali provazama kanóny a než jsme sestoupili dolu z vrchů, již z nich stříleli a vojska tam plno. Když se pak dostali po strmé stráni a přes vody na silnici, bylo všude plno vozů a lidu, že nebylo možno jít. Zahnali nás do stráně a dostali jsme 1 šálek mouky na tři lidi, soli však nebylo. Druhý den jsme se tloukli po cestě mezi trním a večer jsme zas dostali 1 šálek mouky na dva.

9. listopadu 1915 jsme šli kus zpátky, dělali jsme naspěch dekunky a v noci zas ustupovali. Dali nám šálek mouky, kdo měl dvoje opánky, tak mu je vzali a ustupovalo se dále, jenže my jsme nemohli. Druhý den, aniž nám dali něco k jídlu, hned ráno se vyšlo, asi v 9 hodin jsme přešli Rašku a na noc nechali nás ve stráni, kdež jsme si udělali ohně, ale v noci přišel déšť, tak jsme se skoro jen vydřímali, ráno nám dali polívku z mouky, šli jsme stále mezi vrchama, že nebylo vyhnutí, pak nás nechali přes noc u potoka.

V sobotu 13. listopadu 1915 druhé čety měli menáž, naši kuchaři si však dlouho vzpomněli, přestože se voda vařila, museli ji vylít a šli jsme dále. Večer jsme spali u Mitrovic blízko hřbitova, na němž bylo též hodné českých jmen. Dostali jsme každý kukuřičný vdoleček, který jsme snědli jako hnětynku. V neděli nám dali kousek masa, čistou neslanou polívkou, pak jsme šli přes město a za městem jsme dostali ještě menší „koláček“, pak jsme šli přes Vučici, až jsme zas na noc ostali v polích do rána. Za dva dny jsme přišli do Prištiny, tam jsme odevzdali kotle na vaření a lopaty a krumpáče. Byla tam poprava dvou dezertérů. Odtud jsme vyšli odpoledne v 5 hodin, za městem se však dvojila silnice a my jsme se dali tou nesprávnou, až teprve 1 2 hodiny jsme se v dešti vrátili a šli až do 11 hodin, než jsme přišli k druhé četě. Zalezl jsem si do stohu, ale zima mi bylo dost, neb jsem měl hadry sotva to na mě drželo a hladu, že jsem neměl nikdy v životě. Druhý den jsme šli zas dál, ale celí umrzlí, neb po obou stranách byly vrchy celé pod sněhem a z těch foukal vítr mrazivý. Na noc jsme ostali v lese, v „doubí“ a měli jsme čirou polívku z fazolí.

Ve středu 17. listopadu 1915 jsme prožili něco krutého. Ráno než jsme vyšli, asi od 4 hodin začalo silně pršet, takže nám dali menáž čistou bez masa, byli jsme promočení úplně, a když se rozednilo, šli jsme v té psotě se sněhem cestami mnohdy pod kolena i po pás vodou, přehnal mrazivý vítr, kroupy, sníh i déšť, a tak jsme šli do 10 hodin, ke dvoum Arnautským kučám, ve kterých se chtěli naši komandanti na chvíli schovat. Všichni jsme se hrnuli za nimi, a jelikož tam bylo schovaná kukuřice v klasech, každý se na ni vrhnul a byla by tam zajisté žádná nezbyla. Ale Arnouti, jak to zpozorovali, strhli křik, začali střílet a u koho se našla i všichni stražaři, že nám nezabránili, byli trestáni srbským způsobem a to hned na místě. Zatím se sypal hustě sníh a my jsme museli dál, ačkoli jsme byli celí umrzlí. Šlo se při této vánici asi do 2-3 hodin a jelikož se již tmělo a kraj byl stále pustým bez lidského obydlí – nechali nás v mladém dubovém lese bysme si udělali ohně, bez sekery, suchého dřeva, sirek a to ve 20 cm sněhu. Sníh přestal padat, vyjasnilo se a silně mrzlo, všude bylo plno našich lidí po cestě, každý kvílel, plakal, naříkal, ale to nic nepomáhalo. Stražaři si udělali oheň, ale jak k němu někdo přišel, již ho hnali od něj ranami a jinak to nešlo, neb u jednoho ohně všichni nemohli se ohřát a bez ohně by každý zmrzl. Pomalu každý tahal kousky dřeva, a kdo měl sekeru, byl boháčem. Tomu každý dával vše, co bylo na nás vzácností, jen aby ji půjčil. Přes noc z jedné strany se člověk hřál, z druhé mrznul a kdo zůstal na cestě unaven, ten se již k chůzi nevzchopil. Přinesli nám jednoho, který si chtěl cestou odpočinout, ale když ho dali k ohni, byl sice ještě živ, pohyboval očima i rtama, ale za 1 hodiny nevěděl již o mraze. Z jedné strany se člověk hřál a z druhé mrznul. K jídlu jsme dostali na 4 lidi 1 šálek kukuřice, kterou, jakmile jsme dostali, hned jsme ji žvýkali. Ráno, když byl dán rozkaz k odchodu, leželo v lese i po cestách všude plno mrtvol, kterým nebylo pomoci a které, aniž by se kdo mohl starat, je pohřbít. To ponecháno dravým ptákům a zvěři, která je roznesla, tak že po takových nejsou žádné zprávy neb je někdo nepohřbíval, a proto tolik nezvěstných. Těžko jsme došli do města Ořechovce, kde nám dali pod kolnu dlážděnou kamením a dostali jsme kukuřičnou kaši. V noci jsme ani spát nemohli, neb tam byla velká zima zvlášť na té kamenné dlažbě.

Pavel Novotný
(konec VII. části)

Sloupek z fary: Vánoce, čas radosti a rodiny - přinášejme radost druhým [28/2009]

„Zvěstuji vám velikou radost,
dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán“
(Lukáš, 2,10-11)

Vánoční svátky si žádají, aby byly prožité svátečně. Správné Vánoce přinášejí radost. Abychom je mohli společně prožívat a vzájemně se obohatit, přemýšlejme o tajemství Vánoc. Co je zdrojem radosti a bez čeho nelze slavit Vánoce? Každý, kdo je člověkem, kdo přemýšlí, se snaží někomu o Vánocích udělat radost. Rodiče dětem, děti rodičům, přítel příteli, člověk člověku. Ten první člověk, který přišel na myšlenku, dát někomu o Vánocích dárek, vystihl velmi přesně, co je smyslem Vánoc. Nebyly by Vánoce, kdyby nám Bůh neposlal veliký dar, svého syna Ježíše Krista. Ty naše dárky, mají ten jeho veliký dar připomenout – napodobit Boží dobrotu. A naše láska má být odleskem jeho veliké lásky k nám. Byly by to divné svátky narození Páně bez Krista. Bylo by to tak, jako by někdo slavil naše narozeniny a nás nechtěl mít přitom. Jakoby se někdo radoval z dávaného dárku nám a nás strčil za dveře. Proto o Vánocích přijímáme nejen dárek od Ježíška, ale i samého Ježíše, který k nám přichází.

Svět, do něhož přichází Ježíš, je tvrdý, je to svět mocných tohoto světa a jejich předpisů a zájmů. To je také náš svět. V našem světě je málo pochopení pro lidský život, pro rodinu, která potřebuje klid, pomoc a péči. Pro narození dítěte není místo, nenávist a závist nechce dopřát obyčejnému člověku, aby prožíval kousek opravdového štěstí a měl aspoň to základní, co potřebuje k životu. Do tohoto světa vstupuje Syn Boží, Ježíš Kristus, jako dar Boha nám lidem, Ježíš se tu ztotožnil s námi, s těmi, kteří žijí lidský život, jeho srdce bude bít pro ty, kdo to v životě nemá lehké a bojuje o přežití každého dne, nejen v afrických zemích. To je tajemství Vánoc, Bůh přišel mezi nás ve svém synu, Ježíši Kristu, proto, že my potřebujeme mít jistotu, že nám rozumí ten, kdo také prožil náš život. Slovo se stalo Tělem a přebývalo mezi námi – Bůh se stává člověkem, abychom my byli Božími dětmi. Bůh v Ježíši Kristu vstoupil mezi nás jako jeden z nás na této zemi, kde tak snadno ztrácíme lidskou tvář a kde je tak těžké obstát a zůstat neotřesen pozemskými strastmi. On je náš lidský bratr, který je nám blízko svojí láskou, on je jedním z nás. On je originál člověka, podle kterého Bůh stvořil lidského tvora, jenže my, lidé, jsme ten obraz a dokonalé lidství zdevastovali, zničili. Mezi námi a Kristem je rozdíl, jako mezi originálem a špatnou provedenou kopií. A on přišel, jak říká svatý Atanáš, abychom my mohli opravit své lidství podle tohoto originálu. A proto ty pyšný člověku toužíš po kráse, toužíš po originále, toužíš po tom být dobrým člověkem? Tak se zadívej na Krista. Poznávej ho a uč se od něho a on ti pomůže stát se jiným, lepším člověkem. Pak objevíš, jak se dá prožít dokonalé lidství, pak pochopíš, že pravou radost a štěstí člověka, může v tobě vybudovat jen Bůh.

Bez Krista nemůžeme slavit opravdové Vánoce. Bez Krista nemůžeme být opravdovými lidmi. Ty, který máš málo víry, který nevěříš, že tomu tak je, jen se podívej, co dokáží udělat Vánoce s člověkem dobré vůle. Jakou mají silu dát lidem v těchto dnech, ty zvláštní dary lásky, porozumění, pohody, vnitřního štěstí. A to přece nemusí končit na Štědrý den. Vánoce mají trvat dále a to záleží také na tobě.

Přeji vám radostné prožití vánočních svátků v kruhu rodiny. A šťastný nový rok.

P. Kazimierz Duš

Zápis ze zasedání Zastupitelstva ze dne 29. září [27/2009]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 29. 9. 2009 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Pavel Novotný, Monika Pechačová, Vladimír Čermák, Jaroslav Novotný, Karel Krymlák, Robert Nečas, Petr Rosůlek, Jitka Jirásková, Vladimír Hulan
Omluveni: Věra Bálková
Hosté: p. Jindráková Marie
Ověřovatelé zápisu: Jar. Novotný, Vi. Čermák
Návrhová komise: R. Nečas, K. Krymlák, P. Novotný

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování 10 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání
 2. Rozpočtové opatření č. 6/2009
  Viz. příloha zápisu.
 3. Nájemné z obecních bytů
  S účinností od 1. ledna 2010 dochází ke zvýšení měsíčného nájemného u obecních bytů v obci Křečovice , a to: u bytu v čp. 37 v Křečovicích, zvýšení na 27,74 Kč/m2, u bytu v čp. 52 v Nahorubech, zvýšení na 24,82 Kč/ m2, u bytu v čp. 14 v Hořeticích, zvýšení na 28,83 Kč/m2
  (navýšení = 50% zákonem stanoveného rozpětí)
 4. Zřizovací listina
  Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině ZŠ Josefa Suka a MŠ Křečovice o vymezení majetku příspěvkové organizaci a Smlouvu o výpůjčce.
 5. Zpráva o plnění akcí volebního programu r.2009 k 29. 9.
  Investiční akce:
  • v prvním pololetí 2009 dokončena komunikace k novým rodinným domům na Jarošově vrchu, následně zpracovávána, bohužel s prodlevou projektanta, dokumentace skutečného provedení, což oddalovalo možnost podat žádost o kolaudaci. Ta byla podána 3. 9. 2009 a odbor dopravy určil termín kolaudace na 20. 10. 2009.
  • V září 2009 bylo pořízeno vybavení kontaktního místa Czech POlNT, nyní připravujeme vyúčtování dotace. (73 000,-- Kč)
  • Rovněž v září byla provedena :firmou Hydroizolace Praha rekonstrukce střešního pláště PVC nad sálem v Hořeticích čp. 14. V současné době jednáme o vyplacení přiznané dotace Stč. Krajským úřadem ve výši 55.000,-- Kč.
  Neinvestiční akce:
  • V druhé polovině srpna bylo provedeno parkoviště u školy na 4 osobní automobily
  • během letní rekreační sezony v Nové Živohošti byly provedeny výspravy na obecní komunikaci, dále totéž na komunikaci od Dublínů do Nahorub – zde polovinu nákladů hradila stavební firma z Políčan. Výspravu ze Zhorného na Paseky hradil pořadatel Rallye Příbram.
  • Na základě žádosti obce byly firmou EKO KOM přiděleny bezplatně 3 kontejnery na sklo – 1 kontejner na sklo a 1 kontejner na PET lahve budou ještě letos zakoupeny. 2 kontejnery na sklo byly umístěny ve Skrýšově - též pro Zhorný a Paseky, jeden byl umístěn v Hořeticích. Do Skrýšova byl umístěn kontejner na PET lahve.
  Úpravy na hřbitovech:
  • v Křečovicích:v květnu bylo provedeno zábradlí podél schodů, dále prováděna běžná údržba
  • V Hoděticích byl proveden nátěr vchodové brány, odstraněné náletové křoviny, běžná údržba.
  • Obnovení nátěrů – na trojích vratech u studen v Nahorubech, nátěr schodů a dveří ve vodojemu ve Zhorném, nátěr vrat u školy, nátěr laviček, nátěr oplocení u památníku padlých v Křečovicích.
  • Provádí se oprava fasády na skladu a garáži v Křečovicích. Značná pozornost byla věnována průběžnému úklidu veřejného prostranství v Nové Živohošti.
  Výhled do konce listopadu:
  • Bude provedeno vyrovnání komunikace ve Zhorném - k Mikulášovým zpevnění části komunikace - k nemovitosti p.Zimy a p. Svobodové , k.ú Živohošť
  • výsprava výtluků na zbývajících obecních komunikacích. Údržba stromů na obecních pozemcích
  • Odstranění starých tújí na návsi v Křečovicích, budou zasázeny nové keře.
  Výhled na jaro 2010:
  • Částečná oprava omítky hřbitovní zdi v Křečovicích
  • Důkladnější oprava omítky hřbitovní zdi v Hoděticích
 6. Obecně závazná vyhláška č. 4/2009
  Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009.
 7. Žádost o úpravu otevírací doby na poště Křečovice
  Zastupitelstvo neschvaluje navrhovanou úpravu hodin pro veřejnost na poště Křečovice. Návrh podala Česká pošta.
 8. Žádost TJ Vltavan Křečovice
  Zastupitelstvo schvaluje žádost TJ Vltavanu Křečovice o finanční příspěvek na činnost – druhé pololetí r. 2009 - 15.000,-- Kč.
 9. Žádost p. Klausnera, Vlkonice
  odprodej parc. č. 167/2 v k. ú. Vlkonice. Po provedeném místním šetření zastupitelstvo žádost zamítá.
 10. Žádost Karla Českého, ml., Vlkonice
  prodej parc. č. 167/3 v k.ú. Vlkonice – po provedeném místním šetření (revokace dřívějšího usnesení). Schvaluje prodej pozemku v rozsahu současného zaplocení.
 11. Žádost Milana Futery
  odprodej pozemku č. kat. 2070/2, v k.ú. Nahoruby - ŽlIbek. Bude navrženo dle místního šetření.
 12. Žádost p. Marie Novákové
  bytem Praha 10 a Jany Barůňkové, Pardubice o odprodej 9 rn2 stavebního pozemku č. 231, k.ú. Živohošť. Předběžný souhlas. Schválena částka 800,-- Kč/rn2.
 13. Žádost o příspěvek
  na nohejbal konaný v Křečovicích, v září 2009 – schválena částka 500,-- Kč.
 14. Zástupce zastupitelstva ve školské komisi
  další rok pan Novotný Pavel.
 15. Usnesení z jednání schváleno:
  9 (pro návrh) 1(zdržel(a)se hlasování) 0 (proti)

Zapsala:Pechačová Monika. Za správnost: Vondra František, starosta

Zápis z jednání Zstupitelstva ze dne 27. srpna [27/2009]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 27. 8. 2009 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Pavel Novotný, Monika Pechačová, Vladimír Čermák, Věra Bálková, Jaroslav Novotný, Vladimír Hulan, Karel Krymlák
Omluveni: Robert Nečas, Petr Rosůlek, Jitka Jirásková,
Hosté: Mgr. Holá, ředitelka ZŠ Josefa Suka a mateřské školy Křečovice
Ověřovatelé zápisu: P. Novotný, Vl. Hulan
Návrhová komise: V. Bálková, J. Novotný, Vl. Čermák

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování 8 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Zpráva Mgr. Holé, ředitelky ZŠ J. Suka o připravenosti na školní rok 2009/2010
  • Zvýšení poplatku za školku na 150,-- Kč/měsíčně.
  • Zvýšení poplatku za školní družinu 40,-- Kč/ měsíčně.
  • Prodloužena zavírací doba školní družiny i školky - do 16,00 denně.
  • Zastupiteli je dále schválen postup :financování hřišťových prvků pro děti na zahradě u školy. Návrh na likvidaci starých učebních pomůcek, které se již nepoužívají - bude uskutečněna malá burza pro děti - za symbolickou cenu (cca 5,-- Kč).
 3. Rozpočtové opatření Č. 5/2009
  Dle přílohy.
 4. Oprava střešního pláště Hořetice
  Dle průzkumu trhu na akci – Oprava střešního pláště nad sálem v Hořeticích, byla vybrána firma: Hydroizolace Praha.
 5. Obecně závazná vyhláška č. 412009
  Návrh na odsouhlasení obecně závazné vyhlášky č. 4/2009 bude schvalován na příští schůzi zastupitelstva.
 6. Žádost o dotaci
  Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci ČOV a kanalizace v Křečovicích.
 7. Směnná smlouva
  Zastupitelstvo předběžně schvaluje směnnou smlouvu mezi Obcí Křečovice a manželi Josefem a Jiřinou Bartůškovými, Benešov, na směnu části pozemků 1289/23,24 Na Kasárnách.
 8. Žádost o revokaci usnesení
  Zastupitelstvo přijímá žádost Josefa a Jiřiny Bartůškových o revokaci usnesení o zařazení do změny ÚP č. 5.
 9. Žádost Ing. Tomase
  Zastupitelstvo schvaluje žádost Ing. Tomase Karla o zařazení pozemku 1587/2 k.ú. Živohošť do změny ÚP č. 5.
 10. Domácí ČOV
  Zastupitelstvo schvaluje:
  • žádost Zuzany a Petra Klípových, Krchleby 27 o příspěvek na DČOV.
  • žádost Ludmily a Františka Hulanových, Křečovice 75 o příspěvek na DČOV.
  V obou případech schválen finanční příspěvek ve výši 10.000,-- Kč.
 11. Veřejný vodovod
  Zastupitelstvo schvaluje žádost VHS Benešov o schválení kalkulace vodného u veřejného vodovodu v Nové Živohošti na r. 2009 ve výši 44,82 Kč/m3.
 12. Zastupitelstvo dále schvaluje:
  • finanční příspěvek na uspořádání výstavy ZO ČSCH Sedlčany ve výši 1.000,-- Kč.
  • finanční příspěvek ve výši 1.000,-- Kč na akci „Rozloučení s prázdninami“ v Křečovicích
  • znovu projednání žádosti p. Klausnera, Vlkonice o odprodeji pozemku Č. 167/2 -místní šetření
  • žádost o umístění plovoucího mola pro přistávání malých plavidel – po dodatečném předložení územního plánu a smlouvy v Povodím Vltava, schváleno.
 13. Zastupitelstvo zamítá žádost
  p. Kalaše, Vlkonice 15 o prodej obecního pozemku.
 14. Zastupitelstvo bere na vědomí:
  • vyrozumění výsledků jarního kola 2009 dotačního řízení Stč. kraje na prodloužení vodovodu řadu Křečovice - nebylo schváleno
  • žádost Lenky Šimkové o místo referenta na OÚ Křečovice havarijní plán - Františka.Maříka, Krchleby.
 15. Závěrem bylo hlasováno o předneseném návrhu na usnesení.
  Hlasování 7 1 0

  Zapsala:Pechačová Monika.
  Za správnost: Vondra František, starosta

Informace [27/2009]

Výpis z výstražné informace ČHMÚ - OPIS GŘ HZS ČR
Pro kraje: Sucho s nebezpečím požárů od středy 23. 9. 2009 do odvolání - pro celou ČR.

Zhruba od počátku třetí srpnové dekády dochází v ČR k poklesu zásob půdní vláhy, zejména v nízkých a středních polohách. Tento pokles je pouze lokálně a dočasně přerušován slabými srážkami. Naposledy nastala analogická situace, tedy sucho v závěru kalendářního léta, v roce 2003.

Možné škody a doporučení ke zmírnění následku jevu:

 • Je nutno chovat se tak, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru.
 • Dle situace je vhodné šetřit vodou.

Ve smyslu výše uvedeného doporučení se na vás, vážení občané, obce Křečovice obrací i starosta František Vondra.

Svoz komunálního odpadu
od 1. 10.2009 do 30. 4. 2010 každý týden ve čtvrtek.

OÚ Křečovice znovu důrazně připomíná občanům zákaz vyvážení stavebního, nebo jiného odpadu do přírody!!!

Nebezpečný odpad – 3. svoz 14. 10. 2009
časy a stanoviště
9,00 - 9,20 Nahoruby - náves
9,30 - 9,40 Krchleby - u památníku
11,30 - 12,00 Křečovice – náves
12,10 - 12,20 Vlkonice - náves
12,30- 12,40 Strážovice - náves u prodejny
12,50 - 13,00 Hořetice - před prodejnou

František Vondra

TJ vltavan Krečovice – fotbal [27/2009]

Podzimní část fotbalové sezóny 2009/2010 je již v plném proudu. Přinášíme vám rozpis zápasů a výsledkové tabulky platné do 28. září. Naše mužstvo hraje ve IV. třídě odd. A.

Ke 2.10. byly uděleny dvě červené karty – Jakub Knobloch (Čerčany B) a David Hrdinka (Křečovice). Celkem padlo 146 branek z toho pro domácí mužstva 84 branek a hosty 63 branek. Zápasy doposud navštívilo 1473 diváků.

Nejvíce branek, 8, vstřelil Jaroslav Bron (Netvořice). Druhý se 7 brankami je Tomáš Čožík (Václavce B). O třetí místo se dělí se šesti brankami Milan Murgač (FK Soběhrady B) a Jakub Pomahač (Netvořice). Za Křečovice vstřelil po gólu Jan Krejčí a Jakub Kříž, ostatní nejsou uvedeni.

IV. třída odd. A

Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Netvořice651027:0316
2.Pecerady650118:0715
3.FK Soběhrdy B641119:0813
4.Čerčany B631210:1110
5.Maršovice B631214:1610
6.Bukovany622211:078
7.Václavice B622213:158
8.Úročnice B620406:166
9.Poříčí n/S. B612306:105
10.Křečovice611407:134
11.Neveklov B611407:184
12.Jablonná n/Vlt.610508:223

 

Výsledky již odehraných kol
kolozápasvýsledek
1. koloPecerady - Křečovice3:2 (1:1)
2. koloKřečovice - Maršovice B0:3 (kontumace)
3. koloNetvořice - Křečovice4:0 (3:0)
4. koloKřečovice - Úročnice B3:0 (2:0)
5. koloČerčany B - Křečovice3:2 (3:2)
6. koloKřečovice - Poříčí n/S. B0:0 (0:0)

 

kolodomácí - hostétermínden
7.FK Soběhrdy B – Křečovice04.10. 10:15NE
8.Křečovice – Neveklov B10.10. 16:00SO
9.Jablonná n/Vlt. – Křečovice17.10. 15:30SO
10.Václavice B – Křečovice25.10. 14:00NE
11.Křečovice – Bukovany31.10. 14:00SO

Gabriela Novotná (zdroj: www.fotbal.cz)

K výročí zlaté svatby manželů Motyčkových,Vlkonice [27/2009]

Milý ženichu a nevěsto,
tatínku a maminko,
dědečku a babičko,
pradědečku a prababičko,

jistě si vzpomenete, kdy jste si řekli poprvé vaše „ANO“. Možná dávno zdá se, ale důkazem vaší lásky je to, že jste tu dnes s námi, že jste stále spolu, že jste tolik společně zvládli, a že pomáháte i nám.

Vám patří srdečná gratulace, srdečné díky za to, co jste společně dokázali. Přejeme vám, nechť vám život stále přináší jen to krásné. Nejsou tolik důležité věcné dary, ale smysl pro to, vzájemně si naslouchat, podporovat se, zvládat neduhy a trápení, pohladit milým slůvkem a společně si povídat o čemkoliv a tím si tak dokázat, že ač už tak dlouhou dobu, tak přece je stále krásné být si na blízku a mít se rádi.

K výročí vaší zlaté svatby
z celého srdce blahopřejeme!!!
Rodina

Válečné zápisky vojáka 1914-1918 (VI.díl) [27/2009]

7. dubna 1915 jsem byl zas u prohlídky, ale tam mi řekli „hajdy“, ukázali na dveře a byl jsem zdráv. Pak jsem podpisoval poukázku, první to peníze do zajetí a večer mi vyplatili za 50K 55 dinárů, to mě postavilo na nohy. Koupit se dalo všechno i dost lacino, ale když nebyly peníze, strava mizerná, chleba kukuřičný. Tu přišly peníze vhod, neb v Srbsku kdo měl peníze, si mohl dopřát všeho a byl od těch hloupých Srbů považován hned za velkého pána. Byl jsem poslán přec na Dunaj, tam jsme nosili pšeničné otruby a mouku celý den, celou noc bez odpočinku i v bouři a běda tomu, který se někam schoval a vojáci ho našli, ten to někdy zaplatil životem anebo na to do smrti nezapomene. Abych popisoval každý den bylo by fádní, neb to bylo stále den ze dne stejné, jenže někdy se muselo dělat ve dne v noci bez odpočinku a někdy zas jen určité množství vagonů, vynášela se mouka, otruby, oves, kukuřice, pšenice a zkrátka vše, co šlo z Ruska po lodích pro Srbsko, to se ručně vyhazovalo z lodí a nosilo buďto do vagonů přímo a když tam hned nebyly, tak na hromady, často i v dešti, takže se na pytlích nadělalo těsta a mnohý se při vynášení smekl a zmrzačil. Vzali nás pod komando Rusi a zdálo se, že to bude lepší, dostali jsme ještě k tomu kukuřičnému chlebu jeden z mouky. Též se sem lítaly dívat rakouské eroplány a házely dolů velké bomby, které však mívaly málokdy účinku. Od května nám zas práce přibylo, takže jsme dělali zas v noci neb začala chodit doprava z Francie pro Rusko, eroplány, automobily, kola, prach, munice a všechen válečný materiál, který se nakládal do lodí, které jsme vyložili. Na sebe jsme nedostali nic jen jedno prádlo od Červeného kříže a jedny „opánky“, oblek jsme měli stále ten, který jsme vyfasovali do války a jak asi za ten čas vypadal se každý domyslí. Do Negotina se již nejezdilo, neb nás nyní museli mít stále při ruce, když bylo tolik práce, byli jsme ubytováni pod kolnou, která byla jen na sloupech, neobedněna, pod kterou pršelo, líhali jsme na štěrku, kterým byla kolna vyrovnaná a kdo vzal nějaký pytel, aby se pokryl, byl bit. Rumunům a Bulharům přišel rozkaz, aby vyklidili všechno z Dunaje, proto se stále nakládala a odvážela mouka i ostatní zásoby, zato tím více docházelo poválečného materiálu z Francie. K práci nebyla žádná určitá hodina, muselo se dělat, jak bylo třeba, a proto měl každý krk jako tažný vůl od těch pytlů, zvláště které zmokly, daly se na hromady a uschly.

29. července 1915 jsem z toho zas onemocněl, voják, který u nás byl, mi však nechtěl věřit, dal mi několik ran klackem, který oni měli v ruce stále, musel jsem nosit pytle až do poledne, pak mě přec pustil do Negotina a tam jsem byl do rána, zima by mě však byla roztřásla a horkem jsem mohl zešílet. Druhý den když jsem přišel do té nemocnice, kde jsem stonal na tyfus, ostal jsem koukat, jaký tam byl nyní pořádek a čistota. Rád bych tam byl nyní zůstal, ale dali mi několik prášků a poslali zpět na komando, odtud mě dali do lesa na dělání bukového dříví, jelikož jsem byl stále nemocen a sláb, tak mě dali zpět.

21. srpna 1915 jsem byl dán zas na Prahovo a skládal se stále materiál pro Rusko, což trvalo zas nějaký měsíc mezitím se též vykládaly lokomotivy, vagony, kanóny a jiný materiál, který Rusové ukořistili Rakousku. Po roce si teprve Srbi vzpomněli, že by se mělo též prát pro nás prádlo, určili 4 lidi, kteří jiného dělat nebudou, až dosud, kdo si chtěl vyprat, musel v poledne a než se šlo do práce trochu to oschlo, pak se do toho oblékl znova, neb dvoje prádlo měl málokdo. Všechno se však nápadně prázdnilo a my jsme se těšili, že si snad přec jednou odpočinem. Naložili jsme všechnu mouku 6. října 1915 ještě 18 vagonů, pak nám uvařili menáž, sebrali jsme svých „pět švestek“ a jeli jsme do Negotina. Tam se k nám připojili z komanda z nemocnice a jeli jsme do Zaječaru, pak jsme přesedli na úzkokolejnou trať, jeli jsme skrz velké vrchy celou noc do Peračina. Druhý den stále jezdili vlaky s francouzkým materiálem pro Rusko k Dunaji ale musely se vždy vrátit, neb to tam bylo již nejisté. Do Zaječaru jezdily vlaky s vojskem, pantonama, artilerie, proti Bulharsku. Noviny přinesly zprávu, že u Bělehradu našich mnoho zajmuli a nadělali jim mnoho ztrát, ač bylo opačně. Chodili jsme na nádraží překládat to, co jsme na Dunaji nakládali, neboť to, co šlo z Dunaje, bylo na široko kolejné dráze. V Zaječaru se to překládalo na úzkokolejnou a v Peračině zas na širokokolejnou. Dali nás do magacínu, kde byla betonová podlaha, sláma však žádná. Chodili jsme do sklárny měřit a vážit kukuřici, neb z toho chtěli zřídit nemocnici.

14. října 1915 nás poslali 140 na dráhu a v otevřených vagonech až do Mladenovce, kde jsme tenkrát trávili první noc, když nás zajali. Druhý den jsme dostali lopaty a krumpáče, šli jsme do Topola, rodiště krále Petra. O našem posvícení jsme ráno vyšli a jak jsme byli rozladění, každá parta šla svým směrem, my pak navečer jsme zůstali v nějakých samotách a hned se šly vyměřovat dekunky, v čemž se další dni spěšně pokračovalo. O pěkné hodince jsme měli též maso neb hoši chytili a upekli psa. Byl jsem úplně bos a záblo mě to, na práci však musel každý, neb se na to spěchalo.

(konec VI. části) Pavel Novotný

Sloupek z fary: Ohlédnutí za návštěvou svatého otce [27/2009]

Po téměř půlroční přípravě na příjezd svatého otce, ke které nás vybídli naši biskupové, se návštěva stala skutečností, kterou jsme mohli prožívat přímo na místě setkání nebo prostřednictvím sdělovacích prostředků. Svatý otec navštívil Brno, Prahu a Starou Boleslav ve dnech 26. – 29. září. Návštěva měla význam nejen pro věřící, ale i pro celou naši společnost. Svatý otec přijel, aby oslavil 20. výročí znovunabytí naší svobody a také na oslavu našeho národního světce svatého Václava.

Chtěl bych obrátit pozornost na setkání svatého otce v kostele zasvěceném Panny Marie Vítězné, ve kterém je uctívána soška Jezulátka známá po celém světě jako Pražské Jezulátko. „Soška Jezulátka obrací naši mysl k tajemství vtělení, ke všemohoucímu Bohu, který se stal člověkem a 30 let žil ve skromné rodině z Nazaretu, svěřen Prozřetelnosti do laskavé péče Marie a Josefa. Myslím na vaše rodiny a rodiny na celém světě, na jejich radosti a starosti. Sjednoťme se v modlitbě a prosme u Jezulátka o dar jednoty a svornosti pro všechny rodiny. Mysleme obzvláště na ty mladé rodiny, které musejí vynakládat mnoho úsilí na bezpečí a důstojnou budoucnost svých dětí. Prosme za rodiny v obtížných situacích zkoušené nemocemi a bolestmi,za ty, které jsou v krizi, rozvrácené nebo trýzněné nesvorností či nevěrou.Všechny je svěřujme svatému Pražskému Jezulátku, protože víme, jak důležité jsou stabilní a jednotné rodiny pro skutečný pokrok společnosti a budoucnost lidstva. Jezulátko nám svou dětskou něhou zpřítomňuje boží blízkost a lásku. Uvědomujeme si, jakou máme v jeho očích cenu, protože i díky právě jemu jsme se stali i my božími dětmi. Každá lidská bytost je božím dítětem a tedy naším bratrem. A jako takovou je třeba ji přijímat a vážit si jí.Kéž by si to i uvědomila naše společnost. Každá lidská osoba by pak byla hodnocena ne podle toho, co má, ale podle toho, čím je. Protože ve tváři každé lidské bytosti bez rozdílu rasy či kultury se odrazí boží obraz. Kéž by dětem byla zajištěna úcta a pozornost, která jim náleží: Děti jsou budoucností a nadějí lidstva.“ Také na jiných místech nám svatý otec předal myšlenky, o kterých bychom měli detailněji rozjímat. Ve Staré Boleslavi svatý otec nám poukázal na svatého Václava, mučedníka, který svou krví zkropil naši zem, jako na velikého světce, kterého rádi nazýváme „věčným“ knížetem Čechů, nás zve, abychom vytrvale a věrně následovali Krista, vybízí nás ke svátosti. .

Blíží se svátek svatého Lukáše, patrona naší (nedávno rozšířené) farnosti. Budeme děkovat Pánu Bohu za letošní počasí a úrodu a prosit o boží požehnání do dalších dnů. Svátek letošní rok připadá na neděli 18. října. .

Na neděli také letos připadá dušičkové období, slavnost všech svatých – 1. listopadu, bohoslužba bude v 8.30 a modlitba za zemřelé bohoslužba, vzpomínka na všechny věrné zemřelé, 2. listopadu, bude v 18.00 (mše svatá a průvod s modlitbou svatého růžence za zemřelé).

P. Kazimierz Duš.

Raně středověká bitva „Krev Severu“ [26/2009]

Sdružení Midgard provede ukázku vikinsko-slovanské bitvy v osadě Brdečný. Ukázka proběhne 18. – 19. července 2009.

Program:
časakce
Sobota 18. července
12.00 Začátek programu Tábor válečníků, ukázky zbraní a zbroje s možností vyzkoušení, dobová řemesla, turnaj v hodu oštěpem, lukostřelba, vědomostní soutěž pro malé i velké diváky, „Běh bojovníka“ o zajímavé ceny, občerstvení a mnoho dalšího. V průběhu celého programu probíhá kuchařská soutěž.
16.00Samotná bitva, kruhy zrady a jiné ukázky boje.
18.00 Konec programu
Neděle 19. července
11.00 Program dle soboty
13.30 Bitva
Akce se koná za každého počasí.

Akce o Prázdninách

18. – 19. červencem
Sdružení Midgard provede ukázku raně středověké bitvy u Brdečného, více informací uvnitř Listů.

29. srpna (sobota)
Proběhne v Křečovicích „Rozloučení s prázdninami pro děti a dospělé“

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 30. června [26/2009]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 30. 06. 2009 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Robert Nečas, Petr Rosůlek, Pavel Novotný, Jitka Jirásková, Monika Pechačová, Vladimír Hulan, Vladimír Čermák, Karel Krymlák
Omluveni: Věra Bálková, Jaroslav Novotný
Ověřovatelé zápisu: Jitka Jirásková, Petr Rosůlek
Návrhová komise: Karel Krymlák, Robert Nečas, Pavel Novotný

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování 9 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 4/2009
  Příjmy – navýšení
  • Přeúčtování ceny el. rozvaděčů – RD...30.000,-- Kč
  Výdaje – navýšení
  • Odvoz nebezpeč. odpadu (v rámci kapitoly)...6.000,-- Kč
  • Rodinné domy – komunikace...1.130.000,-- Kč
  • SON – finanční podíl na navýšení turistické atraktivity Neveklovska...5.130,-- Kč
  • Příspěvek Farní charitě Starý Knín na zabezpečení sociálních služeb...5.000,-- Kč
 3. Obecně závazná vyhláška č. 3/2009
  Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Křečovice č. 3/2009 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, k zajišťování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství.
 4. Rekreační sezóna – Nová Živohošť
  Byl projednán návrh na opatření k odstranění nedostatků v zajišťování veřejného pořádku v Nové Živohošti v období letní rekreační sezóny 2009 – to vše na základě zápisu z veřejného shromáždění chatařů.
 5. Úhrada faktury od fy BES, spol. s r. o.
  Byla odsouhlasena úhrada faktury od fy BES, spol. s r. o. za provedení vícepráce na akci komunikace pro novou výstavu – Křečovice, Jarošův Vrch, v částce 645.560,-- Kč.
 6. Změna nájemní smlouvy
  Schvaluje změnu nájemní smlouvy na pronájem obecních pozemků ve veřejném tábořišti v Nové Živohošti na r. 2009. Změna nájemce: dříve Město Benešov, nynější nájemce Městská sportovní zařízení Benešov. Ostatní údaje včetně ceny zůstávají beze změny.
 7. Žádost pana Klausnera
  Zastupitelstvo odložilo žádost pana Klausnera Zdeňka, Vlkonice 40 o prodej pozemku č. parc. 167/2, k. ú. Vlkonice o výměře 96 m2.
 8. Žádost pana Českého
  Zastupitelstvo schválilo žádost pana Českého Karla, Vlkonice 37, o prodej pozemku 167/3 (předzahrádka) o výměře 165 m2 v k. ú. Vlkonice.
 9. Nohejbal Krchleby
  Schvaluje žádost organizačního výboru turnaje nohejbalu v Krchlebích o finanční příspěvek na uspořádání turnaje dne 4. 7. 2009. Částka 500,-- Kč.
 10. Žádost paní Vilímkové
  Zastupitelstvo schvaluje žádost paní Vilímkové, Chářovice č. 5 o zařazení do 1. projednání změny územního plánu na pozemky č. 1212/1 a 1212/2 v k. ú. Hořetice.
 11. Kupní smlouvy na pozemek
  Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvy na:
  • pozemek parc. č. st. 159 v k. ú. Křečovice o výměře 26 m2 za 4.350,-- Kč.
  • pozemek č. 1597/14 o výměře 4 m2
  • pozemek č. 1597/15 o výměře 152 m2. Oba v k. ú. Křečovice za cenu 43.820,-- Kč plus náklady na vyhotovení znaleckého posudku a geom. plánu – 12.796,-- Kč.
 12. Žádost fy Wifcom
  Zastupitelstvo zamítlo žádost firmy Wifcom, Miličín 269 o umístění přípojné antény wi-fi na vodárnu v Nahorubech.
 13. Žádost o umístění plovoucího zařízení
  Zastupitelstvo zamítlo žádost paní Ostrovské, Rožmitál pod Třemšínem o vyjádření se k umístění plovoucího zařízení (mola) pro přistávání malých plavidel v souvislosti s provozem půjčovny lodí na parc. č. 1683/2.
 14. Zastupitelstvo bere na vědomí
  • Oznámení o umístění plavidla – Mir. Slabihoudek, Stříbrná Lhota – oznamuje zakoupení hausbótu na břehovém pozemku č. 1339/2 v zátoce Mastník, k. ú. Živhošť
  • Dohoda o zrušení předkupního práva uzavřená mezi Obcí Křečovice a p. Jonášem Stanis., bytem Praha 4:
  • Družstvo pro rekreační bydlení – souhlas s provozováním parkoviště v Nové Živohošti na pozemku družstva – pro rok 2009.
  • Uzavírání smluv o dodávce vody z veřejného vodovodu Křečovice a Nahoruby – mezí Obcí Křečovice (dodavatel) a odběrateli – termín červenec 2009.

Hlasování o usnesení ze schůze 30.6.2009: 8 1 0

Zapsala: Pechačová Monika

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 28. května [26/2009]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 28. 05. 2009 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Robert Nečas, Petr Rosůlek, Pavel Novotný, Jitka Jirásková, Monika Pechačová, Jaroslav Novotný, Vladimír Hulan, Vladimír Čermák
Omluveni: Věra Bálková, Karel Krymlák
Hosté: paní Jindráková M.
Ověřovatelé zápisu: Robert Nečas, Pavel Novotný
Návrhová komise: Jaroslav Novotný, Vladimír Hulan, Vladimír Čermák

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování 9 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 3/2009
  Příjmy
  • Sponzorský dar na odpady...10.000,-- Kč
  • Dotace na volby – záloha...16.000,-- Kč
  Výdaje – navýšení
  • Výdaje na volby...16.000,-- Kč
  • RD – komunikace...669.000,-- Kč
  • Neinv. dotace na žáky Město Neveklov...57.425,-- Kč (převod z kap. MH)
  • Místní hřbitov – zhotovení zábradlí...45.500,-- Kč (převod z kap. MH)
  • SDH – na ceny v soutěži...4.500,-- Kč
 3. Závěrečný účet obce Křečovice
  Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce Křečovice za rok 2008 bez výhrad.
  • Příjmy ve výši...10.703.241,22 Kč
  • Výdaje čerpané...7.998.213,95 Kč
  Schválen závěrečný účet Sdružení obcí Neveklovska za rok 2008. Schválená zpráva o hospodaření DSO BENE-BUSU za rok 2008. Schválen rozpočet DSO BENE-BUSU na rok 2009 (provizorium).
  Hlasování 9 0 0
 4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2009
  Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o stanovení podmínek pro pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.
 5. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009
  Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.
 6. Smlouva o zřízení věcného břemene
  Po seznámení se s obsahem zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Teplická 874/8 a Obcí Křečovice, se sídlem Křečovice 9, ve smyslu § 151n č. 40/1964 Sb. občanský zákoník – Obec, strana povinná, zřizuje podle ust. 25 odst. zák. č. 458/2000 Sb. Energetický zákon, věcné břemeno za účelem zřizování a provozování distribuční soustavy (kabelové vedení k VN kNN a trafostanice na parcelách obce na Jarošově Vrchu).
 7. Uzavření směnné smlouvy
  Schvaluje uzavření směnné a kupní smlouvy mezi Obcí Křečovice a majiteli přilehlých nemovitostí – dle GP č. 92-3/2009 za účelem přeložení části ostatní komunikace 1047/2 v k. ú. Vlkonice.
 8. Žádost osadního výboru
  Zastupitelstvo zamítá žádost osadního výboru Nová Živohošť o převzetí do obecního majetku uvažovaný nově vybudovaný vodovodní řad v lokalitě „Pod lesem“ v Nové Živohošti.
 9. Územní plán
  Zastupitelstvo schvaluje žádost p. J. Dvořáka, Vlkonice, o zařazení části jeho pozemku do změny č. 5 Územního plánu obce Křečovice.
 10. Prodej stavebního pozemku
  Zastupitelstvo schvaluje prodej stavebního pozemku č. 14/3 o výměře 26m2 k čp. žadateli Vl. Brejškovi, Křečovice. Cena 100,-- Kč/m2
 11. Zastupitelstvo bere na vědomí:
  • ČSOP, OS Benešov – žádost o poskytování informací k zamýšleným zásahům a zahajovaným správním řízením.
  • Žádost M. Pechačové, Křečovice 88 o eventuelně uvolněné místo v r. 2010 na pozici hospodářky nebo asistentky. (Pozn.: Na uvolněná místa bude dle platných směrnic vypsáno výběrové řízení.)

Hlasování o usnesení ze schůze 28.5.2009: 9 0 0

Zapsala: Pechačová Monika

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 28. dubna [26/2009]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 28. 04. 2009 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Robert Nečas, Petr Rosůlek, Pavel Novotný, Jitka Jirásková, Monika Pechačová, Jaroslav Novotný, Věra Bálková, Vladimír Hulan, Karel Krymlák
Omluveni: Vladimír Čermák
Ověřovatelé zápisu: Petr Rosůlek, Jitka Jirásková
Návrhová komise: Karel Krymlák, Robert Nečas, Pavel Novotný

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování 10 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 2/2009
  Výdaje – navýšení
  SDH – finanční dary 4.500,-- Kč
  Základní škola – příspěvek na obědy 10.000,-- Kč
  Hlasování 10 0 0
 3. Úhrada faktury č. 0950000076
  od firmy Kosogas-inženýring, s. r. o., ze dne 21. 4. 2009, za výstavbu kanalizace na Jarošově Vrchu ve výši 1.189.843,-- Kč. Zastupitelstvo schvaluje.
 4. Oprava obecních komunikací
  Schvaluje v určeném pořadí a rozsahu.
 5. Žádost obce o bezúplatný převod zem. pozemku č. 638/1, v k. ú. Křečovice – k Pozemkovému fondu ČR.
  Zastupitelstvo schvaluje.
 6. Žádost Mileny Diblíkové, bytem Praha 6, o prodej parc. č. 1042/4 a 1042/5 celkem o výměře 75m2. Zastupitelstvo schvaluje.
 7. Odstoupení od záměru koupě parc. č. 638/17, p. Jar. Hůlka. Zároveň žádost p. Růžičky L., Prosenická Lhota 5, o koupi stavební parc. č. 638/17. Zastupitelstvo schvaluje.
 8. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na nájem pozemků v rekreační oblasti Živohošť o celkové výměře 18.724 m2. Zastupitelstvo navrhuje na jeden rok, tj. do 30. 4. 2010.
 9. Žádost o umístění maringotky a karavanu ve veřejném tábořišti – Ing. Čuřík a spol. Zastupitelstvo navrhuje do 30. 04. 2010 – pozemek bezplatně – za část jejich st. parc. zastavěné cestou.
 10. Žádost M. Bartůškové o provozování parkoviště v Nové Živohošti dle stejných podmínek jako v r. 2008. Zastupitelstvo schvaluje.
 11. Žádost o pronájem buňky paní V. Šebestíkové, Praha 4 za částku 5.000,-- Kč a část pozemku k poskytování rychlého občerstvení za dané poplatky. Na letní sezónu 2009, Nová Živohošť. Zastupitelstvo zamítá, navrhuje částku 16.000,--Kč.
 12. Žádost o změnu územního plánu Žádá p. Letl V., v Hliníku u Říčan pro pozemek č. 955/2, v k. ú. Nahoruby. Bude zaevidováno.
 13. Žádost o odstranění nefunkční dešťové kanalizace v Nahorubech. Podepsáni p. Vyskočil L., p. Lomoz V., Nahoruby. Návrh – Obec pročistí, popř. obj. firmu. Bude řešeno.
 14. Žádost o vyjádření ke stavbě přípojka elektro pro p. č. 1200 k. ú. Hořetice (dříve U Suků – u rybníka.) Zastupitelstvo schvaluje.
 15. Žádost o prodej pozemku
  Žádá p. Brejška Vl., Křečovice, pozemek č. 14/3 o výměře 26m2, v Křečovicích. Zastupitelstvo bere na vědomí.
 16. Žádost o vyjádření ke dvou studnám na pozemku č. 26 v k. ú. Vlkonice – žádá Ing. Dita Macháčková, Praha 3. Zastupitelstvo schvaluje.
 17. Žádost Milana Hrubého o vyjádření k užívání přístupu k čp. 38 ve Vlkonicích po pozemku 21/6 od r. 1984. Zastupitelstvo navrhuje řešení přes Katastrální úřad v Benešově.
 18. Žádost o stavbu zahradního domku Žádá pí Hyková, bytem Praha, žádá o vyjádření ke stavbě zahrad. domku na parc. č. 193/7 v k. ú. Živohošť. Zastupitelstvo schvaluje.
 19. Nabídka sponzorského daru JUDr. Zikmund P. nabízí obci sponzorský dar ve výši 10.000,-- Kč jako příspěvek na odvoz odpadů v Nové Živohošti. Zastupitelstvo schvaluje a děkuje.
 20. Žádost o finanční příspěvek Farní charity Nový Knín na poskytování služeb. Zastupitelství schvaluje 5.000,-- Kč.
 21. Žádost o souhlas Rally Příbram pořádání závodu na území obce. Žádají pořadatelé závodu. Pořadatelé slibují, že věci uvedou do původního stavu a zabezpečí bezpečnost. Konání závodu 18., 19. 9. 2009. Zastupitelstvo schvaluje.
 22. Žádost o poskytnutí dotace na stavbu prodloužení vodovodu Křečovice. Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti.
 23. Jarošův Vrch – novostavby
  Zastupitelstvo a hosté – pí Brejšková, p. Jíra – schvaluje následované:
  • chráničky kabelů VN pořídí obec na vlastní náklady
  • údržbu zeleně na obecním pozemku budou provádět vlastníci přilehlých pozemků, vlastníci dle svého uvážení zakončí opěrné zdi ke své hranici pozemku a vjezdy na svůj pozemek z obecního pozemku si vyřeší také vlastníci sami
 24. Poskytnutí daru členům zásahové jednotky SDH Křečovice za účast na výcviku pro nositele dýchací techniky a za účast na nočním cvičení v Jizbici.

  Hlasování o usnesení ze schůze 28.4.2009: 10 0 0

  Zapsala: Pechačová Monika

Válečné zápisky vojáka 1914-1918 (V.díl) [26/2009]

Před 95 lety, v roce 1914 vypukla I. světová válka. Tehdy všichni říkali, že do Vánoc bude konec. Trvala však čtyři roky. Jak vypadala část války v Srbsku a co prožívali vojáci čtete v Křečovických listech z autentických zápisků.

Výdaje na tuto válku se odhadují na 230 miliard dolarů a způsobené škody na dalších 160 miliard. Velké války se zúčastnilo 32 států z nichž 28 pod názvem „Spojenci“ a 4 jako Koalice centrálních mocností. Poprvé v dějinách byla v této válce použita letadla, tanky, ponorky, bojové plyny a plamenomety.

Válečný konflikt, který zničil čtyři říše a způsobil přes patnáct milionů obětí na lidských životech.

Tam jsem měl zas trochu mléka a čaje, měl jsem 38-39,5 horečky, to jsem byl trochu při vědomí, ale pak asi 10-14 dní jsem o sobě nevěděl, jak jsem zeslábl. Když jsem slezl z postele, v hlavě mi hučelo, v očích tmělo a padl jsem na zem jako kus dřeva. Nejhorší bylo pro toho, kdo musel třeba často na záchod a měl závrať nebo horečku. Byli jsme v prvním poschodí, záchody však dole byly ucpaný nebo nečištěný několik let, takže to teklo vše zpět i na chodby, což nikdo nečistil a mnohý zesláblý do toho upadl a se v tom utopil. Někdo by nevěřil, kdo to neviděl, že může být takový nepořádek v nemocnici, ačkoli mohlo-li se toto zvát nemocnicí proto, kdo se dostal do takovéhoto pařeniště nemocí, ten málokdy se z něj dostal a když tak na něj nikdy nezapomene. V tom čase zde nejvíce řádil tyfus, každý den odváželi plný vůz mrtvol. Byl tam ruský doktor a doktorka, kteří se opravdu obětovali svému povolání a také to zde zaplatili životem. Já jsem to však přestál a poznenáhlu jsem se zase zotavoval, byl jsem dán na jinou cimru a tam jsem trochu pomáhal rozdělat oheň, zamést, oděv jsem však neměl. Tak jsem zvolna okříval, ale byl jsem stále slabým. Zastával tam doktora jeden Maďar ze zajatců a ten, když přišel k nám na cimru, tak mu náš „bolničar“ říkal (neb on onemocněl též na tyfus), abych tam posluhoval já, aby mě oděv dali. Ten ve skladišti ukradli, musel jsem si vzít po nějakém Maďarovi a měl jsem jít na cimru, co byli nejtěžší nemocní, „bolničar“ mě však nepustil. Měli jsme 22 marodů a nejhorší to bylo přes noc, kde byla jaká nádoba, a těch bylo dost, přineslo se vody do všeho, ale v noci bylo přec křiku o vodu, neb všichni měli horečku a jen stále pili tu nezdravou vodu. V noci jeden, co měl horečku, nám utekl a běhal v polích ve sněhu, jiný zas se s námi chtěl stále prát, takže jsme ho museli svázat, neb chtěl též utíkat. Bylo tam též mnoho těžce nemocných na ten nejhorší tyfus, chtěl jsem se dostat z nemocnice ke kompanii, ale doktor nikoho z „bolničarů“ nepustil. Denně umíralo 30-50 lidí a to se odnášelo do jedné cimry, která neměla okna, jen jedny dveře a mnohý mrtvý – nebo ještě ani mrtvý nebyl – ještě teplé mrtvoly se tam odnášely, házely na hromadu, pak se dveře pevně zavřely, takže se tam vše důkladně pařilo, neb se to nestačilo pohřbívat, na některé mrtvoly pak došlo za několik dní. Byl tam puch k nepopsání, takže když se tam musel nést mrtvý, nesměl člověk ani dýchat, neb by se zalknul. Jednou, když jsem měl zas jít dávat mrtvoly do rakví a nemohl jsem, dostal jsem od šikovatele pohlavek, že jsem se potácel v bezvědomí. Prosil jsem doktora, by mě propustil, ale on že nemůže, abych šel k majorovi. Když jsem žádal majora o propuštění, řekl mi, že nemůžeš, ale musíš, to byla útěcha. Již jsem si nedělal žádné naděje, neb u kompanie je dřeli na Dunaji bez milosti, většina jich z toho onemocněla a dostali se až k těmto koncům.

Zas jsem se rozstonal, dostal jsem veliký průjem, hlava mě bolela, krev šla ze mě a prášky, co jsem dostal, nepomáhaly. Napadlo moc sněhu a silně mrzlo, jak u nás v zimě, ač to bylo 13. března 1915. Abych všeho užil, dostal jsem kloubové rehma, takže jsem se nemohl ani najíst ani obléknout a při každém pohybu hrozná bolest. Na svůj svátek, který nebyl některak závidění hodný, jsem šel na cimru odkud se posílalo na komando. Žádný doktor zde nyní nebyl, i ten, co ho zastával, se rozstonal a srbský major se sem též asi dvakrát přišel podívat místo doktora a krátce též zemřel, takže se nyní toho nikdo mnoho nevšímal a toho okamžiku jsem využitkoval, abych se dostal z nemocnice, ač jsem zdráv nebyl. Tam se nevařila žádná strava, jen se dostával kukuřičný chleba a mě bolel stále žaludek, hlava a nohy se mi jen třásly. Měl jsem velký rehma v nohou, znovu jsem byl nemocný, do nemocnice jsem se však bál, nic jsem nemohl jíst a tím jsem slábnul ještě víc, hlava se mi motala, když jsem si lehl a se přikryl, stále jsem drkotal zuby, ač jsem měl 39° horečky, pak jsem dostal znova velký průjem, že ze mě šla krev. Přišel komandant, nechal si nás na dvoře nastoupit a vybíral lidi na Dunaj, ač to byli samí nemocní. Já jsem nemohl ani stát na nohou, v očích se mi dělali kola, v hlavě hučelo, musel jsem si sednout, zato jsem však dostal ještě pár ran, že simuluji. Druhý den nás vyhnali všechny na nádraží, tak bosí jsme měli jet na Dunaj, čekali jsme tam v dešti celý den, až asi v 5 hodin nás vedli celý promočený zpět. Ráno však ve 4 hodiny nás hnali na dráhu na Dunaj kdež nás prohlížel srbský doktor (major), rozděloval a my jsme šli 1 hodinu zas domů. Na velký pátek jsme byli u marodvisity a dostal jsem 2 dny „dynstfrei“, pak na Hod Boží velikonoční se dělat nešlo, a tak jsem se přece zas trochu vzpamatoval. V svátcích dostal každý 2 vařená vejce a kousek vepřové pečeně.

(konec V. části) Pavel Novotný

Hasičský sbor Křečovice – 110. výročí [26/2009]

Začátkem července 1899 předkládá přípravný výbor ke schválení obecnímu zastupitelstvu stanovy spolku a 31. července 1899 tyto stanovy schvaluje c. k. místodrželství v Praze a v srpnu 1899 registruje spolek c. k. hejtmanství v Benešově.

První valná hromada spolku 24. září 1899 zvolila první funkcionáře sboru: předseda p. Moric Fisl, velitel p. Jan Hruška, jednatel p. Karel Český, pokladník p. František Vogl a zbrojmistr p. Josef Šťastný. Sbor měl koncem září 25 činných členů, kteří si sami pořídili čepice a stejnokroj. Ke sboru se přihlásilo i 29 přispívajících.

Pavel Novotný

Po půl roce 2009 prošel křečovický sbor několika akcemi: Nejprve to byl zásah u hořícího osobního automobilu v Zádolí. Nešlo o složitý zásah; družstvo z Křečovic dorazilo na místo zásahu spolu s profesionální jednotkou HZS Benešov a pomohlo s ochlazením plynové nádrže na LPG.

O víkendu 21. – 22. března prošli další dva hasiči z SDH Křečovice školením pro nositele dýchací techniky (L. Šůla, M. Pechač).

V noci z 18. na 19. 4. 2009 absolvovala jednotka cvičení v okolí Čechtic. Na tomto cvičení si každé družstvo mohlo odzkoušet plnění úkolů v reálných podmínkách, bez přípravy a pod dohledem profesionálních hasičů. Družstvo tvořili hasiči F. Vondra, P. Rosolek, M. Vyskočil, S. Koblížek, M. Pechač, L. Šůla a celkově obsadili 6. místo. Letos byly připraveny tyto úkoly:

 • Poplach: zahřívací disciplína, kde rozhodčí vyhlásil poplach a měřil čas do kterého družstvo nastoupí k požárnímu vozidlu; všichni oblečení do zásahových obleků a přileb.
 • Požár sila s obilím: Jednotka byla rozdělena na dvě skupiny; jedna připravila hadicové vedení na vrchol sila po automobilovém žebříku; druhá skupina totéž po schodech. Výška sila byla cca 25m.
 • Dopravní nehoda: nacvičovalo se ošetření zraněných při simulované autonehodě.
 • Požár lesa: uhašení simulovaného požáru v nočním lese, navíc v prakticky neschůdné stráni.
 • Ejektor: sání z hloubek nad 10 m, kde není možné sát běžnými čerpadly.
 • Průzkum budovy: jednotka SDH Želiv pomocí záchranářských psů vyhledala v pustém objektu pohřešovanou osobu, jednotka SDH Křečovice provedla vyproštění.
 • Sebevrah: jednotka měla za úkol udržovat po cca 10 min komunikaci se sebevrahem a odrazovat jej od skoku do přehrady.
 • Signalizace: ověření, zda jednotka ovládá signály používané u zásahů.
 • Požár osobního automobilu: jednotka hasila automobil pomocí pěny.
 • Norná stěna: jednotka vytvořila nornou stěnu na rybníku, zachytila a odstranila nebezpečnou látku (při cvičení rozsypané piliny).
 • Čerpání z hydrantu
 • Jízda zručnosti: řidič dle pokynů velitele projíždí vyznačenou trasu.
 • Zrychlený přesun: tradiční a „oblíbená“ disciplína, kdy po celonočním cvičení musí družstvo v zásahových botách, oblecích a přilbách posledních asi půl kilometru do cíle doběhnout. Letos byl běh vylepšen - hasiči běželi s hadicí, proudnicí a hydrantovým nástavcem.

Nakonec, 30. května pořádal sbor okrskovou soutěž v požárním sportu. Letos, poprvé po několika letech, nám nepřálo počasí. Déšť zlobil hasiče i diváky a znemožnil disciplínu 100 m překážek. Zbyla tedy pořadová příprava a požární útok.

Za co už déšť nemohl, bylo provedení útoku družstev mužů. Každé družstvo potkala při provedení smůla nebo chyba a tak konečné pořadí tomu odpovídalo. Snad jen diváci si přišli na své.

Družstva žen a dětí naopak zvládala disciplínu dokonale a zachraňovala reputaci svých sborů.

Výsledek:

Muži: Hořetice – Krchleby – Křečovice A – Křečovice B – Nahoruby
Ženy: Křečovice – Nahoruby – Krchleby
Děti: Křečovice – Nahoruby

Monika Pechačová