Archiv 2010

Sloupek z fary – Důležitá otázka [31/2010]

Už jsi někdy přemýšlel o tom, co je v životě důležité? V každém prostředí? V každé situaci? V každém věku? Co je nejdůležitější pro každého člověka? Možná ti tato otázka připadá příliš filozofická, ale každý člověk, ať už vědomě či nevědomě, žije podle určitých hodnot. Snad na tuto otázku odpovíš stejně jako mnozí jiní: Přece hlavně zdraví! Ano, vím z vlastní zkušenosti, že zdraví je hodně důležité. Prožíval jsem to v zvláště v době, kdy moje pětiletá dcera onemocněla, a pak zemřela na rakovinu. Ale přesto – anebo spíše právě proto – nejsem přesvědčen, že by zdraví bylo to nejdůležitější. Mám jednoduchý důkaz: Copak všichni zdraví lidé, jsou šťastní? Znám zdravé a přitom nešťastné lidi. Ale také vím o lidech, kteří jsou dlouhodobě nemocní, a přesto na jejich tváři bývá úsměv. V čem spočívá toto tajemství? Co je jeho příčinou?

Bible – Písmo svaté – je kniha, kterou četly a podle které žily generace lidí na celém světě. Je to kniha také i pro nás – kniha života. V ní čteme: „Nyní zůstává víra, naděje a láska, ale největší z nich je láska.“ (1. Kor 13,13) Po lásce touží každý člověk na světě. Když se řekne láska, různí lidé myslí na různé věci. Třeba na závislost na druhém člověku, opičí lásku, která druhého rozmazlí, nebo zneužití lásky – sex, zamilovanost, možná manželství a věrnost. Což se však pod pojmem láska myslí v Písmu svatém – Bibli?

„Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láská věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne.“ (1. Kor 13,4-8)

Zakusil jsi někdy takovou lásku? Pokud ano, jsi šťastný člověk! Pokud ne, rád bych ti řekl, že takovou láskou miluje každého člověka Bůh. Některé lidi nepřesvědčí slova, ale činy. A Bůh skutečně svou lásku činem dokázal: „V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.“ (Jan 1,4-9)

Je jediný způsob, jak účinně překonat zlo kolem nás i v nás, a to je Boží láskou. Ježíš zemřel, abychom my mohli žít.

Bůh tě nejen miluje, ale chce svou láskou naplnit také tebe. Možná tě zklamal někdo, kdo o sobě říká, že věří, a přitom to na něm není poznat. I to je možné. Nenech se odradit negativními příklady kolem sebe od hledání Boží lásky. Je mnoho důvodů v každodenním životě, v rodině, že opravdová láska existuje. Pokud jsi již tuto lásku poznal, věřím, že se jí nikdy nevzdáš a že ji budeš kolem sebe šířit slovem a také i dobrými skutky. Bůh není daleko od nikoho z nás. Dá ti svou lásku poznat a také tě i ní naplní, protože Bůh je láska.

(Michal Krchňák, letáček RT39,
vydavatel BTM - Brněnská tisková misie)

V neděli 17. října jsme oslavili posvícení – posvěcení kostela sv. Lukáše – děkovali jsme Bohu za všechny, kteří tento kostel stavěli, v něm působili jako duchovní správci a věřící, kteří přijali svátosti. Kostel jako dominanta obce by měla být zájmem nás všech – duchovním i materiálním.

18. října 2010 jsme oslavili svátek sv. Lukáše, patrona naší farnosti, lékařů a zdravotníků. Celebrant slavnostní večerní mše svaté byl P. MUDr. Miroslav Malý, farář v Čestlicích.

V nadcházející dušičkové období budeme upravovat a zdobit hroby našich příbuzných, známých a přátel – je důležité, abychom také v našich modlitbách pamatovali na jejich spásu.

Dušičkové pobožnosti: - Slavnost všech svatých, pondělí 1. listopadu, mše svatá v 18.00
- Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, úterý 2. listopadu, mše svatá, průvod a modlitba za zemřelé v 18.00

P. Kazimierz Duš

5. pohádkový les [30/2010]

Dne 12. 6. 2010 se konal 5. pohádkový les na Lhotce u Křečovic. Počasí nám všem přálo a sluníčko doprovázelo všechny účastníky celé odpoledne.

Krásné procházky lesem se účastnilo 75 dětí a 75 dospělých. O jejich dobrou náladu se staralo 40 dobrovolníků, kteří naplnili celkem 12 stanovišť různými pohádkovými postavami, jako jsou princ a princezna, Rumcajs a Manka, tříhlavý drak, vodník a víla, čerti, čarodějnice, bezhlavý rytíř, babka a dědek u pece, motýl Emanuel a maková panenka, Rákosníček, všechny postavy z pohádky O veliké řepě, celou pohádkovou cestu zakončili král a královna a děti obdarovali malými dárky včetně pohoštění.

Na lhoteckém dvoře čekali na přítomné rytíři a šermíři ze Zvěřince, loutkové divadlo, střelba, hra „Člověče, nezlob se!“ a soutěže také pro dospělé.

Během pohádkové cesty soutěžili převážně děti a rodiče jim fandili, proto se nyní situace obrátila a dospělí si s chutí zasoutěžili. Tatínkové v hodu pivním sudem na 7 m a maminky v hodu holínkou na 13 m.

Celé odpoledne vládla příjemná nálada. V pohádkové knize máme napsáno hodně pochval, ale také nových úkolů a přání těch nejmenších účastníků.

Na dalším, 6. pohádkovém lese, rádi splníme Vaše přání a těšíme se opět na Vás. Tímto děkujeme všem účinkujícím za jejich herecké výkony a jako pohoštění napříště budou řízky.

Pořadatelé SDH

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 19. května [30/2010]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 19. 5. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Pavel Novotný, Monika Pechačová, Vladimír Čermák, Karel Krymlák, Vladimír Hulan, Robert Nečas, Jitka Jirásková, Jaroslav Novotný, Petr Rosůlek, V. Bálková
Ověřovatelé zápisu: V. Bálková, Vl. Hulan
Návrhová komise: J. Jirásková, K. Krymlák, P. Rosůlek

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 3
  Příjmy i výdaje
  Přijatá záloha – dotace na volby v částce 40.000,-- Kč
  Výdaje
  Přesun v kapitole Veřejné prostranství na Občerstvení (brigáda) 1.000,-- Kč
  Zvýšení
  Nákladů na žáky dojíždějící do ZŠ Neveklov (z kap. MH) o 52.000,-- Kč
 3. Závěrečný účet obce
  Závěrečný účet obce Křečovice za r. 2009 schvaluje zastupitelstvo obce bez výhrad.
 4. Přípravy na rekreační sezonu 2010
  • Zpráva starosty o průběhu příprav na rekreační sezonu 2010 v Nové Živohošti.
  • Zastupitelstvo bere na vědomí oznámení DRB Praha, že budou provozovat parkoviště.
 5. Žádost paní Milady Jednorožcové
  Zastupitelstvo odkládá žádost paní Jednorožcové o výměnu pozemku č. parc. č. 1688/6 za obecní pozemek č. 1696/2 v k. ú. Živohošť z důvodů místního šetření. Žadatelka předložila návrh na vybudování cukrárny s přilehlým dětským hřištěm.
 6. Počet členů zastupitelstva
  Do nového zastupitelstva obce Křečovice se bude volit 11 členů. Volby proběhnou v říjnu 2010.
 7. Mandátní smlouva s firmou (dříve) Gordion, nyní zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření mandátní smlouvy s firmou: STILT PROJECTS s.r.o., Železniční 469/4, 779 00 Olomouc na zpracování žádosti o dotaci na ČOV a kanalizaci.
 8. Ordinace MUDr. Ticháčka
  • Zastupitelstvo schválilo žádost MUDr. Františka Ticháčka, praktického lékaře, o pronájem ordinace na dalších 5 let za stejných podmínek jako v uplynulém období.
  • Dále bude řešeno přeložení pacientů z Hořetic do ordinace v Neveklově. Z důvodů dostupnosti.
 9. Umístění dětí v MŠ
  Zastupitelstvo bude řešit s pomocí vedení ZŠ v Křečovicích problematiku nepřijatých dětí do mateřské školy na školní rok 2010/2011.
 10. Úprava vody
  Odsouhlasena spolupráce s firmou FER a MAN Technology, s. r. o. na zpracování projektové dokumentace na úpravnu vody. Zařízení na snížení obsahu dusičnanů v pitné vodě v Nahorubech.
 11. Smlouva o nájmu
  Odsouhlasena smlouva o nájmu pozemků v zemědělském areálu v Křečovicích s firmou Neveklov, a. s. Podmínky budou upřesněny.
 12. Různé žádosti:
  • Josef Humhal – žádost o koupi pozemku č. 803 v k. ú. Hořetice o výměře 899 m2. Cena 10,-- Kč/m2 (močál). Odsouhlaseno
  • JUDr. T. Najman – žádost o souhlas s umístěním plovoucího mola za účelem ukotvení malého plavidla – při břehovém pozemku parc. č. 1339/2 v k. ú. Živohošť. Odsouhlaseno
  • Bl. Hrdličková, Praha – žádost o stanovisko ve věci ukotvení plavidla ev. č. 106903 parc. č. 1339/2, ř. km. 104,5 kotviště zátoka Mastník. Odsouhlaseno
  • T. Němcová – žádost o zařazení lokality do změny ÚP č. 5. Zamítnuto.
  • M. Vilímková – námitka proti změně ÚP č. 5. Zamítnuto.
  • J. Novák, Benešov – žádost o zařazení pozemku PK č. 460/7 v k. ú. Krchleby. Pozemek v zástavbě – schváleno.
  • Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko Vlašim, žádost o finanční pomoc na poskytování sociálních služeb ve výši 1.000,-- Kč. Odsouhlaseno
  • SDH Křečovice – žádost o příspěvek na hasičskou soutěž, konanou 5. června 2010 ve výši 3.000,-- Kč. Odsouhlaseno.

Hlasování 11 0 0

Zapsala: Pechačová Monika

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 15. dubna [30/2010]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 15. 4. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Pavel Novotný, Monika Pechačová, Vladimír Čermák, Karel Krymlák, Vladimír Hulan, Robert Nečas, Jitka Jirásková, Jaroslav Novotný
Omluveni: Petr Rosůlek, V. Bálková
Ověřovatelé zápisu: J. Jirásková, P. Novotný
Návrhová komise: J. Novotný, Vl. Čermák, R. Nečas

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování: 9 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 2
  Výdaje rozpočtu
  Místní komunikace – přesun v kapitole z údržby na služby (zimní prohrnování) 45.000,-- Kč
 3. Zpráva o hospodaření s obecním majetkem
  • nabídka k pronájmu obecního bytu v Hořeticích č. p. 14 (nájemné činí 1.581,--/měsíc).
  • nabídka na rekreaci v zařízení obce ve VT Živohošť
  • prodloužit smlouvu o pronájmu pozemků obce ve VT MSZ Benešov
  • Dodržovat nadále zásadu: neprodávat pozemky, které jsou součástí veřejného prostranství nebo části komunikací, případné jejich pronajmutí zpoplatňovat dle platných finančních směrnic a vyhlášek obce.
 4. Bezpečnost v Obci
  • V obci je nutné udělat opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy v osadě Křečovice na průtahu silnice II/105 – osazení dopravního značení – dle zpracovaného pasportu na místních obecních komunikacích v Křečovicích a ostatních osadách v obci, kde je pasport dopravního značení zpracován, jednat o zajištění měření rychlosti – a přešetřit možnost získat na výše uvedené dotaci.
  • Dále bude zadán požadavek na zpracování dokumentace k vybudování chodníku u Šachů a přechodu pro chodce v Křečovicích.
 5. Projektová dokumentace
  Odsouhlaseno objednání zpracování dokumentace k územnímu řízení na příjezdovou komunikaci k třetí řadě RD na Jarošově vrchu. Nutné k prodeji stav. parc. č.638/22.
 6. Změna Územního plánu
  Návrh na zařazení 2 lokalit Skrýšov (parc.č. 287/2), Krchleby (PK 460/7) do Změny ÚP sídelního útvaru Křečovice. Zamítnuto. Posouzení zakreslení MK a Účel. K. v ÚP.
 7. Dotace na ČOV
  Zastupitelé odsouhlasili – nadále pokračovat v získávání dotací na ČOV a kanalizací a to ve spolupráci s firmou Gordion.
 8. Různé
  • Brdečný – smlouva o pronájmu části pozemku číslo parcely 1096 o výměře 0,1350 ha Lucii Matějkové, Brdečný. Odsouhlaseno
  • osada Na Kasárnách – oznámení uzavření nynější příjezdové cesty v osadě Na Kasárnách na pozemku 1289/22, k.ú Nahoruby, k 1. 7. 2010. Majitelé pozemku Petr a Iva Stibůrkovi, Benešov. Zastupitelstvem zamítnuto. Obec si nechá zpracovat odbornou firmou pasparty komunikací v rámci celého správního území obce.
  • k.ú. Živohošť, plouvoucí plavidlo – žádost o souhlas s umístěním plovoucího mola za účelem ukotvení malého plavidla. Při břehovém pozemku parc. č. 1339/2, v k. ú. Živohošť. Žádá JUDr. T. Najman. Odloženo pro upřesnění druhu plavidla.
  • Mastník, ukotvení plavidla – žádost o stanovisko ve věci ukotvení plavidla e. č. 106903, parc. č. 1339/2, ř. km 104,5, kotviště zátoka Mastník. Žádá Blanka Hrdličková, Praha. Odloženo pro upřesnění druhu plavidla.
  • Akce ODS – žádost o povolení akce ODS v rámci volební kampaně do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, dne 12. května 2010 v časovém rozmezí od 10.00 do 15.00 hod. Schváleno
  • Rally Příbram – žádost Rally Příbram Klub v AČR, Praha 4, o souhlas s konáním závodu v obci Křečovice, dne 24. září, 25. září 2010. V lokalitě: Skrýšov, Zhorný – Paseky. Odsouhlaseno

Hlasování 9 0 0

Zapsala: Pechačová Monika

Válečné zápisky vojáka 1914-1918 (IX.díl) [30/2010]

V sobotu 4. prosince 1915 jsem našel četu, dostali jsme šálek kukuřice na 4 lidi, a pak jsem spal zas na hřbitově. Druhý den jsem si koupil 1 hlávky zelí za půldenár a byl bych ho snědl celé syrové, proto jsem šel za město, našel jsem dvě želvy a z toho jsem si uvařil dobrou polívku. Oddíl však již odcházel, tak jsem to vzal s hrncem a šel za nimi. Pod městem sedl na kámen a jedl, co jsem tak odhazoval kůstky ze želvy, přiběhl malý psík a sbíral je, mně polívka chutnala velice a jiného jsem však neměl, až bylo jisté, že přijde zase zle. Proto jsem psíka přivábil, hodil do deky a šel jsem dál; že však řval, zašel jsem do strouhy, tam jsem ho zabil a mohu říci, že mě zachránil v dalších dnech, neb jsme nic nedostávali. Kraj byl již více teplý, rostly zde olivy, palmy a šli jsme přes bažinaté roviny, kdež bylo též vidět rýže.

7. prosince 1915 v poledne jsme prošli Kavajou a za hodinu jsme již viděli tu spásnou Drač s mořem. Než jsme tam však došli, potkali jsme srbského majora, který nařídil, že do Drače již nikdo nesmí, neb je bombardována rakouskými a německými válečnými loďmi. Proto s námi odbočili z cesty na planinu, kde bylo několik palem, a tam jsme byli bez jídla, jen jsme se sytili pohledem na moře, v němž se projíždělo kolem břehu hodně rybářských loděk. Druhý den s námi zas nic nedělali ani nám jíst nedali, jen slibovali, že ty loďky nám již chleba vezou, proto na ně mávali fanglí, ale ti se nás ani nevšimli. Bylo hladu a nikde nic nebylo k sehnání ani nějaká tráva. V noci někteří zabili komandantovi osla, kterého on měl pro svou potřebu. Nebyli snad při tom dost opatrní, stražáři je zpozorovali, strhli křik a začali střílet, když viděli, co si dovolili zajatci komandantovi provést, a ten, kdo to udělal, ještě utek, ale oni pochytali ty nejbližší, kdo jim padl do rukou. Byl mezi nimi též Fr. Zavadil od 5. kompanie. Když se to zas utišilo, plazil jsem se k oslovi, vzal z něj srdce, játra, kousek masa a odplazil jsem se k moři, kde jsem to hned vařil. Třetí den večer jsme teprve dostali po jednom bílém rýžovém chlebíčku, který každý spolkl jako jahodu.

V pátek 10. prosince 1915 časně nás seřadili a dostali jsme po jednom chlebu a půldruhého šálku mouky, což bylo hlášeno na 4 dny, že jdem na poslední místo do Volony. Hned se též vyšlo přes Kavaju, pak jsme se od dřívějšího směru nehnuli napravo do bažin. Arnauti nám říkali, že jestli přijde deštivé počasí, tak nevybředneme z těch močálů ani jeden. Druhý den jsme šli stále pustinami kolem vody, a pak jsme se museli převážet na pontonu přes řeku, což trvalo dlouho.

V neděli 12. prosince 1915 jsme vyšli hned ráno časně a museli jsme se několikrát brodit přes potoky. Pak asi od 2 hodin odpoledne jsme přišli do vod, kde jsme se brodili po kolena, místy i po pás až pozdě do večera. Zle bylo s tím, kdo byl příliš vysílen a nemohl dojít do konce – těch bylo také dost. Když jsem přešel ty vody, již se šeřilo a já neměl již chleba, proto jsem si snesl trochu dříví, vodu a chtěl jsem si uvařit trochu kaše z mouky. Jelikož jsme se přes ty vody úplně roztrhali a pomíchali, ostal jsem přes noc u ohně zas sám, což se mi tentokrát nevyplatilo. Přišli ke mně srbští rekruti, kteří byli u jiného „odřadu“ jako strážaři a chtěli na mně, abych jim došel pro vodu, ač byla skoro vedle. Když jsem seznal jejich úmyslu, nechtěl jsem jít a oni se začali u ohně ohřívat, jeden však mi sebral mouku, co jsme měli na 4 dny. Já ho prosil rukama sepjatýma, tahal se s ním, aby mě to nebral, že je to moje jediná záchrana, ale dostal jsem od něj rána do prsou, od druhého „kolbou“ ze zadu do hlavy, aby mi nic nezbylo, kopli mi do šálku a zůstala mi jen rozbitá hlava.

Pavel Novotný (konec IX. části)

Raně středověká bitva „Zrada Vikingů“ [30/2010]

Sdružení Midgard provede ukázku raně středověké bitvy ve dnech 21.–22. srpna 2010 v osadě Brdečný.

21. 8. (SO) PROGRAM 22. 8. (NE)
12.00 Začátek programu, ukázky dobových řemesel
11.00 pouze v NE Soutěž v hodu kopím
11.30
13.00 Lučištnický turnaj pouze v SO
14.00 Soutěž v rozdělávání ohně pouze v SO
14.30 Rekonstrukce vikinského pohřbu 12.15
15.30 Odevzdání soutěžních lístků.
Příprava bojovníků na bitvu
13.00
16.00 BITVA, kruhy zrady atd. 13.30
po bitvě Vyhlášení vítězů vědomostní soutěže po bitvě
18.00Konec programu 16.00
12.00–15.30 Vědomostní soutěž (o zajímavé ceny). 11.00–13.00
celý den Kuchařská soutěž účinkujících pouze v SO
Akce se koná za každého počasí. Více informací na os-midgard.info

Poděkování [30/2010]

Děkuji všem sponzorům, kteří mi pomohli uskutečnit fotografickou výstavu v KDJS v Sedlčanech ve dnech 23. 3.–23. 4. 2010 za podporu a porozumění.

OÚ Křečovice
OÚ Osečany
OÚ Prosenická Lhota
Údržba silnic, Osečany
Levné oděvy, Křečovice
Václav Altmann, zahradnictví
Povltavské mlékárny, Sedlčany
Moos, Osečany
Lesní společnost Vltava
Petr Sirotek, chovatelské potřeby, Sedlčany
Vinotéka, Neveklov
Karel Kabele, Neveklov
Pohostinství na Růžku, Osečany

a své rodině za pochopení

Jitka Růžičková, www.fotoruze.cz

Ze starých dějin Křečovic [30/2010]

O Křečovicích pojednává P. A. N. Vlasák takto:

(Vypsáno z časopisu „Památky“. redigovaného K. V. Zapem)

Křečovice s farním kostelem sv. Lukáše Evangelisty, farou a školou. Na bývalé tvrzi bývali rytíři Křečovští z Křečovic, zakladatelé zdejšího kostela, jenž se r. 1350 mezi farními v děkanátu Vltavském uvádí. Nejstarší z nich jmenuje se Jarohněv příjmením Vejhák z Křečovic. Tento Vejhák nazýval se také Jarohněv Vejhák z Kůta a na Křečovicích, poněvadž seděl na Kůtě na tvrzi, i byl spolu patronem kostela Arnoštovického. Roku 1388 rozhodnuta rozepře o podací kostela Křečovického tím způsobem, aby jej střídavě provozovali s jedné strany Jarohněv příjmením Vejhák z Křečovic a ze strany druhé Bohuslav z Hradonice s Jarohněvem Chrtem z Pnětluk. Tento Jarohněv Vejhák z Křečovic pojistil r. 1400 věno své manželky na vsi Křečovicích s povoláním Bohuňka a Petra Vejháků z Kouta; zemřel r. 1408 a byl v Arnoštovicích pohřben. Syn jeho Jarohněv z Křečovic daroval r. 1412 celý svůj (majetek) dvůr, aby plebán v Křečovicích mimo dva kaplany ještě třetího a plebán v Arnoštovicích ještě druhého kněze při sobě chovali. Během 15. století rozdělil se rod rytířů z Křečovic na dvě větve, z nichž jedna od svého sídla tvrze Koutské, přijala příjmí Koutských z Kouta, druhá zůstavší v držení tvrze v Křečovicích nazývala se Křečovští z Křečovic. Tato větev zůstala až po Bělohorskou bitvu v držení původiště svého jmenovitě seděl r. 1589 Václav Křečovský z Křečovic na Křečovicích. Po Bělohorské bitvě připojeny jsou Křečovice k panství Tloskovskému a kostel ztrativ svého faráře byl r. 1624 k Neveklovu jako filiální přikázán.

Duchovní správcové kostela sv. Lukáše v nejstarších dobách

(Z Posvátných míst od Dr. Podlahy)

Zprávy o farářích kostela křečovického sahají zpět až do 14. století. Faráři do dob husitských: Jan †1356, Dětřich (Theodriens) 1356–1379, Jan z Vlkonic 1376, Vlastek (Wlaszco, Wlastko) 1395–1407, Štěpán prve farář v Sedlčanech, sm. s př. 1407, Václav †1412, Václav z Hodětic 1412.

Po válkách husitských spravovali kostel faráři utrakvističtí (1420–1620) a po jejich vypuzení přešla správa kostela do Neveklova.

Z dějin Křečovic po roce 1620.

Dějiny Křečovic po roce 1620 splývají v jistém směru s dějinami sousedního Neveklova. Bylyť Křečovice připojeny k panství Tloskovskému a kostel sv. Lukáše ztrativ svého faráře byl r. 1624 k Neveklovu přikázán. Proto všimnouti si třeba:

1) duchovních správců v Neveklově, jimž osadníci Křečovští příslušeli
Za doby, kdy rozmohlo se v Čechách husitství, byli k němu Neveklovští přikloněni. Později překlenuti k protestantismu, jelikož pán jejich Adam Řepa z Neveklova (†1573) byl novému náboženství nakloněn a ještě více dědicové jeho Hodějovští z Hodějova (1573–1622). I byli do Neveklova dosazováni duchovní luteránští. Z luteránských kněží připomíná se r. 1606 Jiřík Oeconomus (asi poslední té víry duchovní správce). Po bitvě bělohorské, píše Dr. Podlaha ve svém spise, vykonána v Neveklově a rozsáhlém panství reforma katolická. Tehdejší patron Pavel Michna z Vacinova dal r. 1628 sestaviti registr zádušní, aby patrno bylo, odkud a jaké platy náležiti mají duchovním správcům v Neveklově i pro budoucnost. K faře Neveklovské připojena pro nedostatek duchovních fara v Maršovicích a fara v Křečovicích. Václav hrabě z Vacinova, majitel panství, presentoval Václava Vojtěcha Bílka r. 1650 za faráře v Neveklově. R. 1653 byl v Neveklově farářem Tomáš Jurzitius. R. 1659 Václav Velešínský, farář v Neveklově, jenž stěžuje si na skromné příjmy a udává příčinu, poněvadž mnohé pole ladem leží a gruntové bez obyvatel pustí zůstávají. Další pořad neveklovských farářů: František Velešínský 1672–1691; Leopold Vyskočil arc. vikář v okresu Vltavském (1691– †1716), Pavel Baltazar Grümith (1717–†1720), Ferd. Karel Tejnecký (1720–†1740); Karel Tůma, později děkan Litoměřický (1740–1742); Vojtěch Maxmilián Křižátko (1742–†1767), Vojtěch Pokorný (1767–1772). Václav Matej Rozkoš (1772–1802) poslední farář v Neveklově, za něhož fara v Křečovicích r. 1787 obdržela samostatného duchovního lokalistu. Jak vidmo, V. M. Rozkoš ještě 15 roků byl spolu i duchovním správcem Křečovic. Matriky v Neveklově počínají rokem 1652. Od r. 1652 do r. 1787 nelézají se v nich záznamy o příslušnících farnosti křečovické.

2) držitelé panství Tloskova, kterým Křečovice po r. 1620 připadly
Majitel Tloskova Smil z Hodějova účastnil se r. 1618 vzpoury protestantských stavů i ztratil v pokutě své statky, které 12. května 1622 Pavlovi Michovi z Vacinova byly prodány. Byli tudíž osadníci křečovští také poddanými výše jmenovaného majitele. Vlasák poznamenal, že Pavel Michna z Vacinova snažil se podané své v tužší dříve nebývalé človečenství urci. Po jeho smrti zdědil Tloskov syn Jan Michna z Vacinova. Po téhož bezdětné smrti připadly statky na staršího bratra Václava Michnu z Vacinova. Dne 23. května 1667 zemřel bezdětný též Václav. Ustanovil dědice bratrance svého Sigmunda Norberta hraběte Michanu z Vacinova. Ale i ten brzy po Václavovi zemřel a zůstavil vdovu Alžbětu rozenou hraběnku Lažanskou z Bukové a dva syny nezletilé: Jiřího Václava a Ferdinanda Františka. Dne 8. listopadu 1669 předala vdova a poručnice syna Jiřího Václava a komisaři k tomu zřízení nadmíru zadlužený statek Tloskovský, Václavu Karlovi Čabelickému, svobodnému pánu ze Soutic a na Skrýšově. Čabelický 28.11.1682 v stav hraběcí povýšený zemřel 30.5.1687 a v kostele Týnském pochován. Po něm zůstalý syn a dědic Jan Václav hrabě Čebalický ze Loutic prodal r. 1707 panství Tloskovské hraběti Jeronýmovi Koltoredovi z Walsce. Tento rozšířil koupi značně své statky a s panstvím Tloskovským spojil. Roku 1726 zemřel a za rok poté r. 1727 přešel Tloskov trhem na Jáchima hraběte Pachtu z Rájova. Tento r. 1727 Hodětice přikoupil a r. 1730 osadu Maršovickou opět vlastním farářem opatřil. Když r. 1742 Francouzové z Prahy odtáhli, vzali mezi jinými i hraběte Jáchima jako rukojmí s sebou. Týž stářím sešlým obtížím cesty v kruté zimě 2. 12. 1742 v Einsiedli podlehnul. Dědicem Tloskova byl syn Arnošt Karel hrabě Pachta z Rájova. Pro svůj mdlý zrak neuměl ani čísti ani psáti a jen pouhým předčítáním naučil se předmětům škol humanitních, filosofických i právnických. I varhany hrál dle uměleckých pravidel výtečně. Nábožností, dobročinností a šlechetností byl příkladem šlechtě i poddaným. Dosáhl také neobyčejného věku 105 let. Byl pětkrát ženat, po páté s Antonií Údrckou z Údrče, prvé provdanou Malovcovou. Tato jej svou marnotratností a nádherností v takové dluhy uvedla, že statky jeho (Tloskov, Citolity a Divice) veřejně prodány býti musely. Smutně opouštěl prvý Tloskov, kde 70 let panoval a od hraběte z Vrtby příbytek v zámku Janovickém mu přán. Tloskov koupil r. 1797 známý lidumil Jakob svobodný pán Wimneří, který r. 1800 Leštno, část Bystřice a některé vsi přikoupil a celé zbočí r. 1805 Janovi a Bedřichovi, hrabatům z Pourtalés prodal. V květnu r. 1872 přešel Tloskov v majetek Čenka Daňka. Dvorů bylo na Tloskovsku 18. Tloskov, Mlíkovice, Heroltice, Maršovice, Pohoří, Bezejovice, Drachkov, Petrovice, Leštno, Vakov, Pecinov, Nový dvůr, Semtín, Božkovice, Křečovice, Krchleby, Hodětice a Poličany, které tvořívaly druhdy tolikero samostatných statků Panství Tloskovské mívalo před zrušením patrimoniálních poměrů (1848) 10 305 obyvatelů žijící ve třech městečkách a 68 vesnicích. Čeněk Daněk v Cholticích r. 1827 narozený obdržel predikát „z Esse“. Zemřel 19.3.1893 v Praze. Osiřelého panství ujal se jeho syn, také Čeněk, který 13.7.1895 v Líšně zemřel ve věku 38 let a na hřbitově v Bystřici byl pohřben.

Zástupcem dvou nezletilých synů zvěčnělého ustanoven Dr. z Wertherů. Po převratu obdržel panství Tloskov mladší syn Dr. Oskar Daněk, jeho bratr Vincenc měl Líšno. Za Dr. Oskara Daňka provedena byla v r. 1923 parcelace dvora v Křečovicích a Krchlebích. V Krchlebích bývalý zámek s určitou výměrou polností prodán jako zbytkový statek panu J. Kohoutovi, statkáři z Bukova u Týnce nad Sázavou. Patronem chrámu sv. Lukáše v Křečovicích zůstal Dr. Oskar Daněk.

Zápis ze starých dějin Křečovic sepsal jako samostatný zápis do kroniky křečovické, tehdejší kronikář a řídící učitel křečovické školy pan Karel Zvěřina.

Pavel Novotný

Program slavnosti [30/2010]

Obec Křečovice Vás srdečně zve k účasti na
Slavnosti k 660. VÝROČÍ PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O KŘEČOVICÍCH pořádané 5. července 2010

časakce
8.30 hod. Mše svatá v kostele sv. Lukáše
10.00 hod. Položení kytice k památníku padlých, přivítání občanů, rodáků a přátel obce, proslov
10.30 hod. Koncert Mistra Josefa Suka v kostele sv. Lukáše. Doprovod na varhany – Aleš Bárta
11.30 hod. Prohlídka expozice Josefa Suka, výstavy fotografií a školní budovy
13.00 hod. Vystoupení žáků Základní školy a mateřské školy Josefa Suka Křečovice
14.00 hod. Loutkové divadlo
14.45 hod. Scénka historických šermířů
15.30 hod. Ukázka z činnosti Záchranného sboru Benešov a sborů dobrovolných hasičů obce
16.30 hod. Scénka historických šermířů
17.00 hod. Kankán – předvede taneční skupina z Taneční školy Jaroslavy Krejčové, Příbram
19.00 hod. Taneční zábava na přírodním parketu hudba: STATIK
19.30 hod. Druhé vystoupení taneční skupiny
22.00 hod. Jahodova ohnivá show
23.00 hod. Ohňostroj

Hudební doprovod odpoledním programem zajistí hudba za řízení Františka Pechače
Za případný sponzorský dar pořadatelé srdečně děkují.

Zdarma pohoštění – grilované prase

Obecní slavnost před námi [30/2010]

Slavnost, kterou 5. 7. 2010 Obec Křečovice pro vás, vážení občané, pořádá, je myšlena jako celoobecní. Připomeneme si v tento den historické kořeny sídla Křečovice, ale i ostatních sídel ve správním území současné obce Křečovice. Při Mši svaté bude posvěcen obecní prapor se stuhou připomínající letošní slavnost. Vzpomeneme a uctíme památku našich předchůdců. Vzpomeneme také místních hrdinů – občanů, kteří položili své životy ve válkách, v kterých bojovali za naši vlast.

Kulturní program bude zahájen tím, co je pro nás nejvzácnější – houslovým koncertem Mistra Josefa Suka, který opět velmi rád zahraje v křečovickém kostele. Tentokrát jen pro občany křečovické obce a její přátele. I další kulturní program bude zajisté pěkný. Zvlášť roztomilé a líbivé bude vystoupení dětí z naší mateřské školy a základní školy. Ale i další program je připravován s jediným cílem – příjemné prožití svátečního dne v Křečovicích.

Nepochybuji o tom, že členové spolků, kteří mají stejnokroje – hasiči a myslivci, se přijdou představit, jak jim sluší v útvaru, a kteří je nemají, tak přijdou také ve velkém počtu a představí se také ve velké formaci – mám na mysli naše sportovce – fotbalisty. Věřím, že svoji početnou účastí místní spolky podpoří význam pořádané slavnosti a i oni ve svých vzpomínkách tiše uctí při slavnostním nástupu zakladatelů svých spolků a předchozích členů, díky kterým mohou dále pokračovat a rozvíjet svoji zájmovou činnost.

Stejně tak, jako hezký program, připravujeme i chutné občerstvení. Tak neváhejte a přijměte toto srdečné pozvání vašeho starosty a zastupitelstva obce jako dar a o svátečním červencovém pondělí přijďte oslavovat.

Na slavnostní shledání s vámi se těší starosta obce František Vondra a zastupitelstvo obce Křečovice.

Každá pomocná ruka dobrá.

V zájmu co nejlepšího vzhledu v obci do slavnosti, ale i poté, obec Křečovice žádá o pomoc při vyžínání, sekání trávy na hřbitově v Křečovicích a Hoděticích, u památníků padlých, ale i na jiných potřebných místech. Možno i jiný potřebný úklid. Kdo pomůže?

Sloupek z fary – Tajemství života [30/2010]

S životem na naší planetě se setkáváme naprosto všude. V hlubinách mořích, na pouštích, na horách a dokonce i v zaledněných oblastech Arktidy a Antarktidy. Vyskytuje se v překvapující mnohotvárnosti, dokonalosti, ve vzájemné harmonii až se to vymyká naší představivosti.

Když pohlédneme na svět, který nás obklopuje, na všechnu tu úžasnou rozmanitost, krásu a jedinečnost života, když se zamyslíme nad zákonitostmi a sounáležitostmi všech věcí, přijde nám na mysli otázka: „Odkud se to všechno vzalo? Kde to má svůj počátek a kam to všechno spěje?“

Je to jen náhoda? Mnoho lidí na tuto otázku odpovídá: „To všechno učinila matka příroda, ona je moudrá stavitelka.“ Ateisté tvrdí, že život povstal z neživé hmoty, sám ze sebe – ať už nějakou náhodou či zákonitě. Začal se vyvíjet a rozšiřovat během dlouhých milionů let až do dnešní doby. Někteří lidé se rozhlížejí po naší zemi a tvrdí, že ke svému vzniku nepotřebovala žádného stvořitele. Odůvodňují to tím, že Boha nikdy nikdo neviděl, a proto neexistuje. Boha opravdu nelze vidět. Bible nám říká: „On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světě. Jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže vidět.“./em> (1. Timoteovi 6,16) I když Boha nemůžeme vidět, všude lze spatřit stopy jeho působení, jeho moudrosti a dokonalosti.

Z pozorování přírody lze jednoznačně odvodit, že nemohla vzniknout sama od sebe, že za ní stojí pro nás nepochopitelná, neviditelná, vysoce inteligentní bytost. Mnoho vědců to dosvědčuje. Německý chemik Justus von Liebig řekl: „Jen ten pozná moudrost a velikost Stvořitele, kdo se snaží vyčíst jeho myšlenky z obrovské knihy, kterou nazýváme „Živá příroda“.“ Je nepochopitelné, že přesto lidé nevidí nebo nechtějí vidět stopy Stvořitele a věří v čirou náhodu. Přitom jenom Bůh nás ve svém slově – Bibli – s jistotou informuje o původu stvoření, o jeho zákonitostech a významu, jeho cílech a smyslu.

Bude-li člověk číst Bibli a pozorovat přírodu, může dojít k zásadnímu poznání, že Bůh existuje. Najednou mu spadnou klapky z očí a on se na svět začne dívat úplně jinak.

Celá živá příroda, která nás obklopuje, je plná zázraků, dokonalých struktur, předivných instinktů a projevů života. Zkuste se nad některými zamyslet:

 • Proč stromy plodí tak chutné ovoce? Dá se odpovědět: Aby lákaly živočichy a člověka, aby jej utrhli, snědli a odhodili jádra, aby vyrostl další strom. Ale jak strom ví, že jeho plody budou lákat lidi i živočichy a že jim budou nejen chutnat, ale také jim zajistí životně důležité vitamíny a jiné výživné látky? Tam, kde jsou zvířata ptáci, je také pro ně obživa.
 • Obilí vytváří dlouhé tenké pružné stéblo s klasem na špici. Výškové stavby ve světě jsou jen ubohými napodobeninami této skvělé konstrukce. Kdyby lidé chtěli zkonstruovat podobnou stavbu, musela by to být dvě stě metrů vysoká trubice o průměru asi jednoho metru s malým rodinným domkem na vrcholu.
 • Svatojánská muška a někteří další brouci dokáží vyrobit studené světlo se 100% účinností bez žádných ztrát. Naplňuje nás to obdivem a závistí, vždyť elektrická výbojka promění pouze 10 % pravidelné energie. Ostatní se proměňuje v teplo. I když věda pronikla do tajů tohoto chemického údaje, nepodařilo se dosud takovýto zdroj studeného světla sestrojit.
 • Biologové odhalují technické vynálezy, kterými živá příroda přímo oplývá. Příroda má své prvenství už celá tisíciletí. Například v tryskovém pohonu – chobotnice, medúzy. Použití nemrznoucí kapaliny – některé ryby, hmyz i stromy odolné proti mrazu. Klimatizační zařízení – klimatizační kanálky v termitišti, průduchy u listů rostlin. A co teprve můžeme říci o člověku, o jeho soustavě nervové – počítač, oběhové – srdce a tepny?

Všechno to, co pozorujeme, má nás přiblížit, nám otevřít oči a snažit se odpovědět na otázku: Odkud se to vzalo? Kde to má svůj počátek? A kam to všechno spěje? Jaké je moje místo v tomto tajemství života?

Blíží se čas prázdnin a dovolených – přeji mnoho hezkých zážitků a setkání s přírodou a zajímavými lidmi. Ať Vám to pomáhá v povzbuzení ducha a přemýšlení o svém životě.

P. Kazimierz Duš

Milí spoluobčané, [29/2010]

pojďme se společně poohlédnout za akcemi, které se uskutečnily v naší Obci v nedaleké minulosti.

Ještě v závěru loňského roku, přesněji 25. 12. 2009, Obec Křečovice pořádala Vánoční ples, který by již mohl mít přívlastek „tradiční“. Zatančit si v doprovodu bezvadné kapely Krišpín Band přišlo více jak 100 lidí. Byla to krásná a na tombolu bohatá akce a všichni společně se už určitě těšíme na další, v pořadí 3. Vánoční ples v roce 2010.

V tomto roce, ihned první den, tj. 1. 1. 2010, jsme měli možnost vyjít vstříc novému roku na 6. ročníku Novoročního pochodu. Tentokrát byl cílovým bodem hostinec U Svaté Anny v Nahorubech. Zúčastnilo se na 75 „pěšáků“, kteří i přes nepříznivé počasí neváhali a vydali se na cca 5 km dlouhou procházku. V cíli byl připravený ochotný a hbitý personál s teplým občerstvením.

Měsíc únor byl na akce v Obci velice bohatý. 5. 2. 2010 SDH Křečovice pořádal Hasičský ples. K tanci a poslechu přibližně 70 návštěvníkům hrála více než výborná kapela Elefant. I zde pořadatelé přichystali bohatou tombolu.

Ihned za týden, 13. 2. 2010, byl v Křečovicích tradiční Masopustní průvod. V doprovodu muziky pana Papáče rejdilo na 45 různě nápaditých masek.

Únorové akce zakončilo Maškarní odpoledne pro děti a to 27. 2. 2010 v Křečovicích. I tentokrát byla velmi hojná účast 90 masek. Pro děti měli pořadatelé připraveno občerstvení, muziku a soutěže s odměnami. I rodiče využili příjemného posezení v místním hostinci U Kohouta.

Všem pořadatelům patří veliké díky za uspořádání těchto společensko-kulturních setkání, ale ještě větší zásluhu na nich mají účastníci a sponzoři, bez kterých by se vše nedalo uskutečnit. Nic ale nekončí a pojďme se těšit na další… asi ta největší akce nás čeká v létě, 5. 7. 2010, kdy připravujeme oslavy k příležitosti 660letému výročí první písemné zmínky o založení sídla Křečovice.

S přáním krásného jara

Vaše zastupitelstvo Obce

Informace Obecního úřadu Křečovice [29/2010]

Svoz komunálního odpadu z popelnic: květen – září 2010

 • 6. května, 20. května
 • 3. června, 17. června
 • 1. července, 15. července, 29. července
 • 12. srpna, 26. srpna
 • 9. září, 23. září
 • 7. října, potom každý týden

Termíny svozu nebezpečného odpadu

12. dubna 2010, pondělí21. června 2010, pondělí
časmístočasmísto
09:00 – 09:20 Nahoruby (náves) 08:15 – 08:45 Nová Živohošť (parkoviště)
09:00 – 09:20 Nahoruby (náves)
09:30 – 09:40 Krchleby (u památníku) 09:30 – 09:40 Krchleby (u památníku)
12:00 – 12:30 Křečovice (náves) 12:00 – 12:30 Křečovice (náves)
12:40 – 12:50 Vlkonice (náves) 12:40 – 12:50 Vlkonice (náves)
13:00 – 13:10 Strážovice (náves u hospody) 13:00 – 13:10 Strážovice (náves u hospody)
13:20 – 13:30 Hořetice (před prodejnou) 13:20 – 13:30 Hořetice (před prodejnou)
PET lahve sešlapávejte, ať se jich do kontejneru více vtěsná!

 

Spotřebitelům vody z obecních vodovodů oznamujeme, že odečty vodoměrů a vybírání vodného se bude provádět v první polovině května 2010.

Děkuji srdečně občanům, kteří pomohli obci při odklízení sněhu. Děkuji dále těm občanům, kteří pečují před svým domem o květiny, nebo o veřejné prostranství. Zvláště před letošní obecní slavností (5. července 2010) to bude velmi potřebné

František Vondra,
starosta obce

Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice [29/2010]

Závěr roku na naší škole je vždy spojen s několika tradičními akcemi, ke kterým se tentokrát přidaly i netradiční. 29. listopadu, první adventní neděli, proběhlo na návsi slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Naše škola přispěla svými písněmi a koledami k pohodové vánoční atmosféře, za což patří dík zejména našim dětem a učitelkám, které s dětmi tuto akci připravily.

Bohužel i nám se nevyhnula chřipková epidemie a škola musela být z tohoto důvodu uzavřena. Ale přesto naše děti o mikulášskou nadílku nepřišly. Sice se zpožděním, ale přesto děti ve škole navštívil Mikuláš s čerty a na škole proběhl čertovský den. Děkujeme všem rodičům, kteří nám tento den pomohli připravit.

16. prosince děti zhlédly vánoční výstavu v sedlčanském muzeu a při tom si odpočinuly v solné jeskyni v Sedlčanech.

V neděli 20. prosince od 17:00 hod proběhl vánoční koncert v kostele sv. Lukáše v Křečovicích, který si připravily děti z mateřské a základní školy pod vedením svých učitelek. Přestože děti na nácvik koncertu vzhledem k chřipkové epidemii měly málo času, koncert se jim podařil a přispěl tak k pohodové vánoční atmosféře. Vstupné z koncertu bylo věnováno farnosti Křečovice.

Konec roku na škole jsme zakončili vánočními besídkami, kde si děti zazpívali, ochutnali vánoční cukroví a rozdali dárky, které si pro své kamarády připravily. Začátkem ledna čekalo ještě děti z mateřské školy vstoupení v rámci projektu „Lukášek“ pro seniory v Sedlčanech.

V roce 2009 se začalo s výstavbou dětského školního hřiště, které bude dobudováno v roce letošním. Děkujeme p. Aleši Bobálovi, který nám pomohl vybudovat a částečně zasponzorovat dopadové plochy u jednotlivých dřevěných prvků.

Děkujeme p. Josefu Sukovi – hudebnímu virtuózovi – za finanční sponzorský dar pro naši školu a doufáme, že nám svou přízeň zachová i v příštích letech. Děkujeme p. Klímové za dodání vánočních stromků, kterými jsme mohli vyzdobit naši školu a všem rodičům, kteří nám během roku vždy ochotně pomáhali.

V neposlední řadě patří naše poděkování obecnímu úřadu Křečovice za jeho vstřícný přístup ke škole.

Za všechny zaměstnance a děti naší školy Vám dodatečně přeji hodně štěstí, zdraví a pohody v novém roce.

Zdeňka Holá, Mgr. ředitelka školy

Příspěvek nemohl být otištěn v minulém vydání Křečovických listů 28/2009 a prošel drobnými úpravami.

TJ vltavan Křečovice – fotbal (stav k 28. 3. 2010) [29/2010]

Jarní část fotbalové sezóny 2009/2010 začíná. Doposud na zápasy přišlo 2593 diváků (průměr 39 na zápas), padlo 303 branek (průměr 4,6) z toho 183 (2,8) vstřelili domácí družstva a 120 (1,8) hosté.

V podzimní části nejvíce branek vstřelili tři hráči: Bron Jaroslav (Netvořice), Fišer Petr (Maršovice B) a Pohamač Jakub (Netvořice), všichni po 11 gólech. Na druhém místě jsou Murgač Milan (FK Soběhrdy B) a Pomahač Michal (Netvořice), kteří vstřelili po 10 brankách. Třetím střelcem s nejvíce góly je Čožík Tomáš (Václavice B) s 9 brankami. Nejvíce z křečovických hráčů vstřelil Nakládal Jakub – 3 branky, dále s dvěma brankami jsou v tabulkách Kříž Jakub, Mařík Petr a Senft Michal. S jednou brankou je ještě zapsán Krejčí Jan.

IV. třída odd. A

Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1. Netvořice 11 10 1 0 54:07 31
2. Maršovice B 11 6 2 3 32:25 20
3. Pecerady 11 6 2 3 24:18 20
4. FK Soběhrdy B 11 5 2 4 25:22 17
5. Neveklov B 11 5 1 5 23:26 16
6. Čerčany B 11 4 2 5 19:20 14
7. Poříčí n/S. B 11 4 2 5 20:27 14
8. Jablonná n/Vlt. 11 4 1 6 35:37 13
9. Bukovany 11 3 3 5 20:22 12
10. Václavice B 11 3 3 5 20:37 12
11. Úročnice B 11 3 2 6 16:31 11
12. Křečovice 11 2 1 8 15:31 7

Výsledky již odehraných kol

kolozápasvýsledek
7. kolo FK Soběhrdy B – Křečovice 2:3
8. kolo Křečovice – Neveklov B 2:3
9. kolo Jablonná n/Vlt. – Křečovice 8:2
10. kolo Václavice B – Křečovice 3:0
11. kolo Křečovice – Bukovany 1:2

Rozpis dalších kol

kolodomácí - hostétermínden
14. Křečovice – Netvořice 10.04. 16:30 SO
15. Úročnice B – Křečovice 18.04. 17:00 NE
16. Křečovice – Čerčany B 24.04. 17:00 SO
17. Poříčí n/S. B – Křečovice 01.05. 14:00 SO
18. Křečovice – FK Soběhrdy B 08.05. 17:00 SO
19. Neveklov B – Křečovice 15.05. 17:00 SO
20. Křečovice – Jablonná n/Vlt. 22.05. 17:00 SO
21. Křečovice – Václavice B 29.05. 17:00 SO
22. Bukovany – Křečovice 05.06. 17:00 SO
12. Křečovice – Pecerady 12.06. 17:00 SO
13. Maršovice B – Křečovice 20.06. 17:00 NE

www.fotbal.cz

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 4. března [29/2010]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 4. března 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Pavel Novotný, Monika Pechačová, Vladimír Čermák, Karel Krymlák, Petr Rosůlek, Vladimír Hulan, Robert Nečas, Jitka Jirásková, Věra Bálková
Omluveni: Jaroslav Novotný
Ověřovatelé zápisu: Vl. Hulan, K. Krymlák
Návrhová komise: P. Rosůlek, V. Bálková, P. Novotný

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování: 10 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 1
  Příjmy – navýšení
  • Dotace na výkon státní správy a školství 233.400,-- Kč
  Výdaje
  • Přesun mezi kapitolami RD – inženýr. sítě (přesun z kap. MH) 15.000,-
 3. Hospodaření v obecních lesích
  Schváleno – smlouva o dílo na zpracování nového lesního hospodářského plánu.
  Objednatel – Obec Křečovice, technicky oprávněn jednat – Ing. Arpa
  Zpracovatel – Ekoles-projekt, s. r. o.
 4. Rekreační sezona v roce 2010
  • Zajistit postup k dodržování vyhlášek obce (poplatky, apod.) a zajištění bezproblémového průběhu rekreační sezony.
  • Konzultace a pomoc o spolupráci s Policí ČR při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.
 5. Mandátní smlouva
  Mandátní smlouva mezi Obcí Křečovice a Pavlou Bechyňovou, bytem Benešov, ve věci veškeré činnosti spojené s pořizováním změny č. 5 ÚP sídelního útvaru za cenu 70.000,-- Kč. Schváleno.
 6. Zlepšený hospodářský výsledek
  Bylo schváleno přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2009 Základní školy Josefa Suka a mateřské školy Křečovice, který byl předložen paní Mgr. Holou, ředitelkou školy. Jedná se o částku 28.006,09,-- Kč. 22.405,09,-- Kč – převod do rezervního fondu 5.601,-- Kč – převod do fondu odměn
 7. Žádost o odkoupení pozemku
  Žádost o odkoupení pozemku a ke změně zápisu v katastru nemovitostí – žádá Jindřich Helebrant, Vlkonice. Jedná se o část poz. č. 1074/1, k.ú. Vlkonice. Bude řešeno až po místním šetření.
 8. Zřízení věcného břemene
  Schválena smlouva o smlouvě budoucí, o zřízení věcného břemene - uložení potrubí na odpadní vody z ČOV, přes cestu č. parc. 2070/3, v k.ú. Nahoruby - osada Políčany. Žadatel: Trapistický klášter.
 9. Pronájem pozemků
  Žádost o pronájem pozemků ve vlastnictví Obce Křečovice č. 978, 979 KN a pozemek ve zjednodušené evidenci č. 1096, v k.ú. Hořetice. Žadatel: Matějková Lucie, Brdečný. Bude řešeno až po místním šetření.
 10. Fauna Votice
  Schválen finanční příspěvek na Podporu fauny ČR, Votice ve výši 1.000,-- Kč.
 11. SHD Hořetice
  Žádost SDH Hořetice o souhlas na opravu stříkačky, v předpokládané ceně 35.000,-- Kč, je schválena. Musí být ale splněno, že oprava stříkačky bude pro zlepšení její funkce k hašení ohňů.
 12. VHS Benešov
  VHS Benešov, s. r. o. žádá o prodloužení Smlouvy na provozování infrastrukturálního majetku obce Křečovice – vodovod Živohošť. Tato žádost je prozatím zamítnuta, společnosti bude nabídnuto odkoupení vodovodu.
 13. Postup proti dlužníkům
  Byl schválen návrh postupu Obce Křečovice proti dlužníkům – nevyplácet nenárokové příspěvky, neprodávat a nepronajímat obecní majetek. Využít všechny zákonné prostředky k vymáhání dluhů.

Hlasování 10 0 0

Zapsala: Pechačová Monika

Oslava šedesátých narozenin Mistra Dra. J. Suka v Křečovicích [29/2010]

Křečovičtí občané přišli svému milému a váženému rodáku a čestnému občanu projevit blahopřání k jeho šedesátinám v den narozenin 4. ledna t. r.

V časných ranních hodinách zavlály na domech, u památníku padlým, na obecním úřadě, škole, hasičském skladišti a j. prapory. V 11 hodin seřadil se průvod, v němž byli žáci obecné školy s učitelským sborem, dívky v národních krojích, sbor dobrovolných hasičů, spolek divadel. ochotníků „Suk“ a celé obecní zastupitelstvo s p. starostou Jos. Plachým v čele a množství občanstva.

Průvod odebral se k Mistrovi, kde žáci obecné školy zazpívali Sukův: „V nový život“, načež za žactvo přednesl přání žák III. tř. Burian:

„Slovutný Mistře – pane doktore! Dnes slavíte šedesáté narozeniny. V tento pro Vás i nás tak významný den přišly jsme i my děti, abychom Vám projevily upřímné a uctivé blahopřání. Jsme hrdé a šťastné, že tento slavný den rozhodl jste se oslaviti zde mezi námi. Ale nedivíme se tomu. Vždyť víme, jak rád máte tento kraj, k němuž Vás táhnou nejkrásnější vzpomínky. Zde, jako my, prožil jste nejradostnější a nejkrásnější část života, svoje dětství, zde u svého starostlivého tatíčka a pečlivé matičky nabyl jste prvního vzdělání. Vaše veliká láska k tomuto kraji jest nám vzorem, jak i my jej máme milovati a jej si vážiti. Přicházíme k Vám s důvěrou a oddaností, poněvadž jsme jisti, že neodmítnete nás prosté děti – vždyť víme, jak nás máte rád. Vždy v paměti budeme míti Vaše zlatá slova, která pronesl jste k nám v rozhlase při oslavě čtyřicetiletého trvání slavného Českého kvarteta, kde nabádal jste nás k lásce k české hudbě a národní písni; neboť kde děti zpívají krásné, ušlechtilé písně, tam jsou hodné, dobré děti, tam je hodný, dobrý lid. Dobře si pamatujeme, jak tenkráte jste nám dovolil, bychom Vás, slovutný Mistře, směly nazývati strýčkem Sukem.

Jsme ještě malé děti, abychom plně pochopily Váš veliký význam pro českou hudbu a ocenily Vaše veliké zásluhy, kterých jste si získal o rozšíření slávy českého jména po celém světě, ale to již víme, že po 40 let šířil jste ji po celé Evropě jako člen slavného Českého kvarteta a že Vaše hudební skladby uvádějí v úžas celý vzdělaný svět a jsou odměňovány prvními cenami i v daleké Americe a Vaše nedávné jmenování doktorem na universitě v Brně jest důkazem toho, jak velikých zásluh získal jste si na poli umění. Pane doktore, v den Vašich narozenin přejeme Vám hlavně stálého zdraví, abyste ještě mnohá a mnohá léta žil ke slávě a zvelebení české hudby a k radosti i štěstí nás všech. Jako dárek přinášíme Vám naše prostá, dětská Vás milující srdce i duše. Přijměte, prosím, obé od nás na důkaz naší veliké lásky a nezměrné úcty k Vám. Děkujeme Vám za Vaši velikou lásku a prosíme Vás vroucně, zachovejte nám ji na dále. – Buďte dlouho, dlouho zdráv!“

Poté odevzdán Mistrovi učitelským sborem koš s květinami s přáním, aby přijal nepatrný ten dáreček na důkaz lásky, úcty a vážnosti, které k němu jako k umělci a synu českého učitele učitelstvo chová.

Nato za obecní zastupitelstvo a obec přál Mistrovi starosta p. Jos. Plachý: „Slovutný Mistře, jest mi velikou ctí, že jménem obce a obecního zastupitelstva mohu Vás v den šedesátých narozenin pozdraviti jako v den Vašich padesátých narozenin. Nemám řečnický talent a proto pravím krátce: Přeji Vám mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti po dlouhá léta. Moji nevýmluvnost Vám nahradí tento list, který račte od nás přijmouti“ a odevzdal Mistrovi umělecky provedenou blahopřejnou adresu.

Za sbor dobrovolných hasičů přednesl blahopřání p. Josef Rabiňák: „Sbor dobrovolných hasičů přichází k Vám, k svému čestnému členu, aby blahopřál k Vašim narozeninám. Vašemu šlechetnému srdci neseme svá upřímná srdce, v nichž vzpomínka na Vaše šedesáté narozeniny nikdy neuhasne. Víme dobře, co Křečovice pro Vás jsou. Sem jste spěchal z Vašich cest, abyste mezi svými drahými a mezi námi si odpočinul. Ale ani zde jste nezahálel a právě zde u nás vznikla mnohá Vaše veliká díla. Jménem sboru Vám přeji, aby Bůh Vám dal ještě dlouhá léta býti mezi svými drahými a popřál Vám zdraví, abyste svá umělecká díla mohl dále tvořit. Též i Vaší rodině, hlavně vnukům přeji mnoho zdraví, aby ti Vaši miláčkové rostli k Vaší radosti. Vaší práci a Vašemu umění „zdar“!“ Potom ještě blahopřál administrátor zdejší farnosti dp. Václav Klepš a za spolek divadelních ochotníků pan Ant. Mařík.

Dojat se slzami v očích, děkoval Mistr za každý tento projev oddanosti a lásky, zvláště dětem. Opět jim potvrdil, jak je má rád, poněvadž jsou budoucností národa. „Ve vás,“ pravil Mistr, „skládá národ všechnu svou naději do budoucna. Proto se pilně ve škole učte, poslouchejte a buďte hodní, aby z vás rodiče i učitelé měli radost a aby z vás byli jednou hodní lidé a řádní občané.“ V odpovědi k ostatním opět zdůraznil, jak rád má tento kraj chudý sice, ale krásný, svou rodnou vesničku se školou, kde prožil nejkrásnější a nejšťastnější dobu svého života, své mládí u svých nejdražších, s tím kostelem a tichým hřbitůvkem kolem, kde tito sní věčný sen a kde jednou sám by chtěl spočinout.

Vřele pronesená od srdce k srdci jdoucí upřímná slova všechny přítomné až k slzám dojala a zanechala v nich hluboký dojem. – Potom Mistr ještě jednou všem srdečně poděkoval a s přáním všeho nejlepšího rodnému kraji s účastníky se rozloučil. Po provolání „slávy“ Mistrovi dojati rozcházeli se účastníci. Jistě všem zůstane krásná upomínka po celý život.

Vltavské proudy, r. 1934

 

Článek je přepsán v původním stylu. Letošního roku v květnu uplyne 75 let od úmrtí hudebního skladatele a křečovického rodáka Josefa Suka.

Pavel Novotný

Sukovy Křečovice

Jako každý rok, bude se i letos poslední květnovou neděli 30. května v rámci 65. mezinárodního hudebního festivalu Pražského jara od 10.30 hodin v křečovickém kostele sv. Lukáše konat koncert houslového virtuosa Josefa Suka za varhanního doprovodu Aleše Bárty.

www.festival.cz

Když se jedno oko přivře (výstava fotografií a keramiky) [29/2010]

První doprovodnou akcí letošního hudebního festivalu Sukovy Sedlčany je výstava fotografií a keramiky. V koncertním sálu Kulturního domu Josefa Suka představují svoje díla Jitka Růžičková (fotografie) a Jan Pešta (keramika). Slavnostní vernisáž zahájil úvodním slovem Vladimír Voráč a na klavír zahrála Jitka Mihaliaková. Výstava je otevřena ve všední dny od 9 do 16 hodin a navíc před každým večerním pořadem. Potrvá do 23. dubna 2010. Výstava představuje velice zdařilé práce obou vystavujících.

Pavel Novotný

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 28. ledna [29/2010]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 28. ledna 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Pavel Novotný, Monika Pechačová, Vladimír Čermák, Jaroslav Novotný, Karel Krymlák, Petr Rosůlek, Vladimír Hulan, Robert Nečas, Jitka Jirásková
Omluveni: V. Bálková
Ověřovatelé zápisu: P. Rosůlek, P. Novotný
Návrhová komise:R. Nečas., J. Jirásková, Vl. Čermák

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování 10 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Návrh akcí volebního programu v r. 2010
  Panem starostou a zastupiteli byly doplněny návrhy na akce, které by se měly uskutečnit v roce 2010 ve všech osadách Obce Křečovice.
 3. Obecní vodovody
  Náklady na provoz vodovodů – Křečovice, Nahoruby, za rok 2009 činí 528.490,-- Kč. Spotřeba vody byla 30.306 m3. Cena za 1 m3 vody pro rok 2010 zůstává 18,-- Kč.
 4. Územní plán č. 5
  Mandátní smlouva mezi Obcí Křečovice a Pavlou Bechyňovou, bytem Benešov, ve věci veškeré činnosti spojené s pořizováním změny č. 5 ÚP sídelního útvaru. Cena za tuto službu bude ještě po dohodě upřesněna.
 5. Návrh na zřízení průmyslové zóny
  Návrh na pořízení změny ÚP Obce Křečovice – průmyslová zóna na pozemku č. parc. 721 o výměře 15.724 m2 v k.ú. Nahoruby za účelem výstavby solární elektrárny – zastupiteli zamítnuto.
 6. Zrušení knihovny – Krchleby
  Knihovna v Krchlebích bude z důvodu zániku vhodné místnosti zrušena. Pro občany ale dále platí možnost výpůjčky knih v Křečovicích nebo Nahorubech.
 7. Žádost o finanční příspěvek
  • TJ Vltavan Křečovice, příspěvek na činnost - 40.000,-- Kč. SDH ČMS, okres Benešov, příspěvek na činnost – 1.000,--Kč.
  • sl. Gabriela Novotná, zpracovávání webových stránek za rok 2009 – 8.000,-- Kč
  • paní Miluše Čermáková, služby občanům Vlkonic, prodej pečiva - 2.000,-- Kč
  • maškarní dětské odpoledne v Křečovicích, - 1.000,- Kč maškarní dětské odpoledne v Hořeticích 1000,- Kč
  • paní Jitka Růžičková, výstava fotografií v Sedlčanech - 1.000,-- Kč.
 8. Žádost SDH Hořetice o zakoupení ochranných přileb. Předběžně schválena. Ještě bude upřesněn počet a typ přileb.
 9. Cyklistická stezka
  Schválena smlouva o nájmu pozemků za účelem zřízení a provozování cyklistické stezky. Žadatel: Sdružení obcí Neveklovska.
 10. Návrh programu Obecní slavnosti k 660letému výročí první písemné zmínky o založení sídla Křečovice.
  Akce se uskuteční 5. 7. 2010.

  Na vědomí: Oznámení hudební produkce v r. 2010, Milan Kohoutek, Olbramovice.

Hlasování 10 0 0

Zapsala: Pechačová Monika

Válečné zápisky vojáka 1914-1918 (VIII.díl) [29/2010]

19. listopadu 1915 jsme dostali zas kukuřičnou kaši a šli jsme dál hrozně vysílení, já jsem též čekal každou chvíli poslední okamžik. Ve 3 hodiny jsme přišli do Prizerenu. Chodili s námi po městě, ale všude bylo plno, neměli nás kam dát, až pak vypáčili dveře u turecké modlitebny a tam nás namačkali, jíst jsme však nedostali nic a tam nás nechali i druhý den, ale zas bez jídla.

V neděli 26. listopadu 1915 jsme v 6 hodin dostali kousíček masa, čistou polívku a pokračovali jsme v naší křížové cestě. Já jsem se z hladu dal do sbírání šípků, ale že byly kolem cesty již otrhané, dal jsem se po mezích a tak jsem chodil přes kopce, strouhy a již se stmívalo a já jsem nemohl přijít na nějakou cestu neb svůj oddíl jsem úplně ztratil. Pak když byly tma, uviděl jsem v dálce oheň, tak jsem šel k němu. Tam byl jeden starý Arnaut, který hlídal kukuřici. Když jsem mu vyprávěl, jaký mám hlad a prosil ho o něco, dal mi kousek kukuřičného „droje“ a 3 klasy kukuřice – já mu za to zlíbal ruce jako Bohu. Spal jsem tam též do rána, a pak přišel mladý Arnaut, stále si mě prohlížel i všechny moje vzácnosti a nejvíce se mu líbila moje dýmka, kterou jsem stále opatroval, co jsem ji dostal z domova do švarmlinie. To jsem mu dal a on mě zas kousek „droje“ a dvě tykve. Pak jsem šel na silnici a sešel jsem se s naší četou. Pak jsme šli albánskýma pouštěma, kde nebylo nic vidět, než nebetyčné hory, zakrslé doubí, močály a nikde žádné vesnice. Přes noc jsme byli zas v poušti, a když jsem nechtěl zmrznout, běhal jsem celou noc sem a tam. Nechali nás tam v poušti bez jídla a mě zajisté zachránil ten meloun, který mi dal ten Aranout. Druhý den večer zabili 3 voly, s kterými táhli vůz od 2 čet a z nich dostal každý kousíček syrového masa a to že máme na 3 dny, snědli jsme to však hned, ba i o střeva a krev se poprali.

24. listopadu 1915 jsme šli zas dál celí umrzlí a hladoví do těch pustin, k tomu ještě cesty se stávaly hrozně neschůdné, že se mnohde muselo lézt i po rukou, mnohde přes potoky se brodit a na noc jsme se dostali na vrch, kde byl led a dříví žádné. Šel jsem stále dál – ač jsme měli tam zůstat – zda bych našel nějaké dříví, a tak jsem se dostal k jedné veliké „kůči“ u níž však stáli 2 posti. Po dlouhé době a prosbách mě pustili dovnitř a já se schoulil do koutka. Hned ráno jsem vyšel na svou pěst, neboť o četě jsem ani nevěděl, a tak jsem se potácel hladem i chůzí zmožen, každou chvíli jsem již myslil, že upadnu a více nevstanu – tu však štěstí – ale kde pak, u cesty ležel již ořezaný osel, ale přece jsem na něm ještě trochu masa oškrabal, zašel jsem pak do doubí, kde jsem našel ještě nedohaslý oheň a tam jsem se posilnil. Pak jsem se dal pustinou dál a tu jsem přišel – oněž nebylo nikde nouze – na našeho zajatce, který tu složil kosti. Zul jsem mu „opánky“ neb měl lepší než já, blůzu a kožené rukavice. Pak jsem šel dál a přišel jsem zas na ohniště, u kterého jsem zůstal přes noc, ale byl jsem ráno celý zapadlý sněhem.

26. listopadu 1915 aniž bych se sháněl po četě, šel jsem zas, ale sníh se jen sypal, cesta špatná a mně se již zmáhala mdloba a slabost, že jsem se bídně potácel, vždy jsem trochu vydychl a zas se potácel dál, až jsem se přec se vší námahou dostal do Malého Debru. Tam jsem chtěl prodat za nějaké jídlo stříbrné hodinky, které jsem koupil v Negotině a které jsem chtěl donést domů – dostal jsem za ně 3 dináry a 1 chleba od vojáka – kterým jsem se trochu posilnil k další cestě. K večeru jsem se dostal do města Debru a spal jsem ve zbořených barákách. Za městem bylo zdechlých koní, tak jsem si nařezal masa a celou noc jsem ho pekl na cestu, pak jsem si ještě vypálil vši z hadrů a bylo za chvíli ráno. Druhý den jsem hledal po městě svou četu, až jsem ji našel ve starých kasárnách, teprve se scházela, dostali jsme 1 chleba na 8 lidí. Stále se sypal sníh, takže ho bylo již dobře na 1 metr. Cesty byly celé zapadlé sněhem a teď začalo mrznout. Dostali jsme 2 chleby, které však málokdo hned nesnědl. Čety odcházely, ale nás několik ostalo vzadu a chtěli jsme si navařit trochu masa z koní na cestu, nikde nás však vařit nenechali a hnali nás za svým oddílem. Pozdě odpoledne jsme se dali též na cestu podle řeky mezi vysokými vrchy, ale mrzlo tam dost. Kus na cestě mezi stráněma stál malý oslík, který se již asi nemohl taky hnout. Dlouho jsme se o něm neradili a za moment jsme ho vysvobodili z trápení. Ještě se házel a již jsme z něj řezali maso, kde se dalo a rychle šli zas dál neb šli za námi srbští vojáci a ti by nám byli dali odměnu. Pak jsme šli až do 12 hodin, neb jsme měli strach někde zůstat, abychom nezmrzli, všude bylo plno sněhu, že si nebylo možno odpočinout. Našli jsme pak 2 dřevěné rozbořené vozy, z nichž jsme jedno kolo rozbili a udělali na silnici oheň a vařili osla, při čemž jsme se trochu vydřímali, ráno celí umrzlí jsme šli dál, pak přes Ochředské jezero do Strugy. Tam jsme zlezli jednomu na hůru do slámy a spali do rána.

V úterý 1. prosince 1915 jsme našli četu a dostali jsme naplněný šálek mouky a 2 hrstky fazolí, nikde se však nedalo sehnat dříví. Druhý den jsme zůstali ještě ve městě, tak jsem si upekl placky, ale když jsem v noci usnul, někdo mi je ukradl. Když jsme pak tam odtud vyšli za město, začal s náma tam komandant execírovat v poli ve sněhu, a pak z nás udělala 1 četu dunavského odřadu. Pak jsem šel zas sám, neb jsem si myslel, že bez toho cvičení se mohu obejít, ale oči od těch ohníčků, kouře pálily, že nebylo vidět ani na cestu, na noc jsem si nanosil dříví k suchému pařezu, udělala oheň a přespal sám. Druhý den zas jsem šel sám napřed, přicházelo se do kraje teplejšího, kde nebylo tolik sněhu ani tak nemrzlo. Dal jsem se trochu z cesty do lesa, neb jsem se jen potácel, svlékl jsem košili a smetal vši, neb na chytání nebylo pomyšlení, tělo jsem měl celé rozedřené, špinavé jako bych měl svrab a pouze kosti s kůží, v nichž to smutně vrzalo. Dokud jsem však byl ještě při rozumu, nutil jsem se stále dopředu, abych došel někam z těch pustin. Pozdě večer jsem se dostal do Albasanu, kdež bylo již všechno plné i kolem města, tak jsem spal na hřbitově mezi hroby pod olivou.

Pavel Novotný
(konec VIII. části)