Archiv 2011

Zápis z 24. listopadu [36/2011]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 24. 11. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: Robert Nečas, Monika Pechačová, Pavel Novotný, Karel Krymlák, Martin Krampera, Petr Sochor, Jitka Jirásková, Vladimír Čermák, Aleš Bobál, Petr Rákosník, Zbyněk Šobíšek
Ověřovatelé zápisu: Karel Krymlák, Zbyněk Šobíšek
Návrhová komise: Jitka Jirásková, Pavel Novotný, Petr Rákosník

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování: 11 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 6/2011
  Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 6/2011 dle přílohy.
  Hlasování 11 0 0
 3. Schválení výroční zprávy ZŠ Křečovice
  Zastupitelstvo schválilo výroční zprávu 2010/2011 Základní školy Josefa Suka a mateřské školy Křečovice.
  Hlasování 11 0 0
 4. Inventarizační komise
  Zastupitelstvo schválilo jmenování inventarizačních komisí pro provedení inventur majetku Obce Křečovice za rok 2011. Seznam členů hlavní a dílčí inventarizační komise viz příloha. Hlasování 11 0 0
 5. N. Živohošť, p. Bulíček – prodej pozemku
  Zastupitelstvo neschválilo návrh pana Bulíčka Marka, bytem Žitomírská 639/1, Praha 10 o snížení ceny za m2 části obecního pozemku p. č. 1582/1 v k. ú. Živohošť. Nadále platí navrhovaná cena 700,-- Kč/m2.
  Hlasování 11 0 0
 6. N. Živohošť, pí Bezděková – umístění mola
  Zastupitelstvo zamítlo žádost paní Bezděkové, bytem Jiřího Horáka 1557, Benešov o umístění obytné buňky na p. č. 1717 v k. ú. Živohošť.
  Hlasování 11 0 0
 7. ZŠ Křečovice – schválení dodatku
  Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 29. 9. 2009 se ZŠ Josefa Suka a MŠ Křečovice. Jedná se o kombinovaný sporák a myčku nádobí. Hlasování 11 0 0
 8. Farní charita, Nový Knín – prodloužení smlouvy
  Zastupitelstvo schválilo prodloužení smlouvy o poskytování sociálních služeb v obci Křečovice. Poskytovatel Farní charita Nový Knín.
  Hlasování 11 0 0
 9. Oblastní charita, Červený Kostelec
  Zastupitelstvo zamítlo žádost o finanční dar Oblastní charitě Červený Kostelec.
  Hlasování 11 0 0
 10. SON – příspěvek r. 2012
  Zastupitelstvo odkládá vyjádření se ke schválení příspěvku pro Sdružení obcí Neveklovska na rok 2012 ve výši 47.255,-- Kč.
  Hlasování 11 0 0
 11. Traktorová cisterna
  Zastupitelstvo schválilo nákup traktorové cisterny 4 m3 za cenu cca 200.000,-- Kč.
  Hlasování 11 0 0
 12. Linka bezpečí – žádost o příspěvek
  Zastupitelstvo zamítlo žádost o příspěvek Sdružení linky bezpečí
  Hlasování 11 0 0
 13. Peněžní dar – Honební společenstvo Křečovice
  Zastupitelstvo schválilo peněžní dar pro ZŠ Josefa Suka a MŠ Křečovice ve výši 6.126,-- Kč od Honebního společenstva Křečovice. Hlasování 11 0 0
 14. Protokol – ZŠ Křečovice
  Zastupitelstvo schválilo návrh protokolu a opatření, týkající se výsledku veřejnoprávní kontroly v ZŠ Josefa Suka a MŠ Křečovice.
  Hlasování 11 0 0
 15. Na vědomí:
  • Návrh rozpočtu na rok 2012
  • Zpráva o daňové kontrole podle par. 88 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád) – dotace od r. 2003
  • Informace o postupu prací na hasičárnách v Nahorubech a v Hořeticích
  • Informace o postupu prací na úpravně vody v Nahorubech – kolaudace dne 24. 11. 2011
  • Informace o postupu prací na ČOV v Křečovicích

Zapsala: Monika Pechačová

Pozvánky [36/2011]

Hasičský Ples 24. února 2012

Sbor dobrovolných hasičů Křečovice vás srdečně zve na hasičský ples, který se bude konat v Křečovicích v hostinci U Kohouta v pátek 24. února 2012. K poslechu a k tanci bude hrát hudební skupina Profil.

Vánoční koncert 21. prosince

Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice a Prantlovo kvarteto vás srdečně zvou na vánoční koncert ve středu 21. prosince od 17.00 hodin v křečovickém kostele sv. Lukáše. Program: Žáci zarecitují básně a v doprovodu Prantlova kvarteta zapějí vánoční koledy. Prantlovo kvarteto navíc zahraje skladby: Op. 64 no. 5 od J. Haydna a Don Quijote od V. Zahradníka.

Vánoční ples 25. prosince [36/2011]

Obecní úřad a zastupitelstvo obce Křečovice si Vás dovolují pozvat na tradiční vánoční ples, který pořádají v hostinci U Kohouta v Křečovicích 25. 12. 2011 od 20,00 hod. Děkujeme za všechny dary do tomboly a těšíme se na vaši návštěvu.

Kdy: 25. prosince, od 20.00 hod
Kde: Hostinec U Kohouta
Hraje: Static

Badmintonový Turnaj 26. prosince

Sbor dobrovolných hasičů Hořetice pořádá vánoční badmintonový turnaj „Tullamore Dew cup“ v pondělí 26. prosince od 14.00 hodin v místním sportovním centru. Startovné – 50 Kč na osobu. Přihlášení do turnaje v místním společenském zařízení do 25. prosince 2011.

Novoroční pochod

Milí spoluobčané!!!
Nelenošme po svátcích doma a pojďme na 8. ročník Novoročního pochodu když Novoroční, tak 1. ledna 2012 mezi 13. a 14. hodinou. Nezapomeňte na popis trasy! Před cestou si jej vyzvedněte u obecního úřadu v Křečovicích.

Po jeho odevzdání v cíli Vás čeká malé občerstvení!

Šťastnou cestu!
Vaše Obec Křečovice

Návrh rozpočtu na rok 2012 [36/2011]

Návrh rozpočtu – příjmy 2012

položkačástka
DZČ 1111 1 200 000,-- Kč
Daň z příjmu FO 1112 100 000,-- Kč
Daň z příjmu FO 1113 120 000,-- Kč
Daň z příjmu PO 1121 1 400 000,-- Kč
DPH 1211 2 850 000,-- Kč
Daň z nemovitostí 1511 1 200 000,-- Kč
Poplatek ze psů 1341 12 000,-- Kč
Správní poplatky 1361 20 000,-- Kč
Odpady 1337 650 000,-- Kč
Rekreační pobyt 1342 250 000,-- Kč
Popl. ze vstupného 1344 5 000,-- Kč
Užívání veř. prostranství 1343 60 000,-- Kč
Ubytovací kapacita 1345 90 000,-- Kč
VHP – místní poplatek 1347 10 000,-- Kč
VHP – výtěžek 1351 2 000,-- Kč
Lesy – prodej dřeva 1031/2111 150 000,-- Kč
Vodné 2310/2111 500 000,-- Kč
Nájem bytové prostory 3612/2132 85 000,-- Kč
Nájem nebytové prostory 3613/2132 65 000,-- Kč
Pohřebnictví 3632/2111 18 000,-- Kč
Pronájem pozemků 3639/2131 188 000,-- Kč
Poplatek za třídění odpadů 3725/2111 60 000,-- Kč
VTS – telef. poplatky 6171/2111 5 000,-- Kč
Úroky 6310/2141 100 000,-- Kč
Celkem: 9 140 000,-- Kč

Návrh rozpočtu – výdaje 2012

položkačástka
Lesy 1031 120 000,-- Kč
Místní komunikace 2212 1 000 000,-- Kč
Bene-bus 2221/5329 124 000,-- Kč
Vodní hospodářství 2310 1 400 000,-- Kč
Kanalizace 2321 9 000 000,-- Kč
ZŠ finanční příspěvek 3119/5331 420 000,-- Kč
příspěvky na obědy 3119/5331 15 000,-- Kč
dary žákům 3119/5492 30 000,-- Kč
elektrická energie 3119/5154 270 000,-- Kč
Knihovny 3314 12 000,-- Kč
Kultura 3319 20 000,-- Kč
Místní rozhlas 3341 10 000,-- Kč
Výdej časopisu 3349 6 000,-- Kč
SPOZ 3399 15 000,-- Kč
Rekreační a tělovýchovná činnosti 3419 90 000,-- Kč
Veřejné osvětlení 3631 300 000,-- Kč
Místní hřbitovy 3632 25 000,-- Kč
Inženýrské sítě 3633 20 000,-- Kč
Nebezpečné odpady 3721 30 000,-- Kč
Odpady 3722 1 000 000,-- Kč
Veřejné prostranství 3745 150 000,-- Kč
SDH 5512 113 000,-- Kč
Zastupitelstvo 6112 650 000,-- Kč
Vnitřní správa 6171 1 000 000,-- Kč
Místní hospodářství 3639 1 500 000,-- Kč
NN na žáky 3113 200 000,-- Kč
Bankovní poplatky 6310/5163 15 000,-- Kč
Daně a poplatky 6409 5 000,-- Kč
Celkem17 540 000,-- Kč
Schodek rozpočtu ve výši 8 400 000 Kč bude uhrazen z přebytků minulých let.

S dětmi do Betléma [36/2011]

Dne 29. listopadu 2011 uskutečnila mateřská škola výlet do karlštejnského muzea betlémů. Spolu s dětmi se zúčastnili i někteří rodiče.

K vidění zde bylo mnoho betlémů vyrobených z perníku, keramiky, slámy, papíru i dřeva. Zlatým hřebem expozice byl „živý betlém“, který děti uchvátil svou rozlohou a pestrostí pohybujících se postaviček.

Kromě toho jsme si prohlédli okolí hradu Karlštejn a nasáli vánoční atmosféru, která na nás dýchala z každého koutu.

Výlet jsme zakončili šálkem teplého čaje, který v tento den přišel každému k chuti. Pro děti to bylo zajímavé zpestření v době, kdy čekají na Ježíška.

Jana Maříková

Co se děje v naší škole

Základní škola v Křečovicích je škola malá, ale pro žáky nabízí příjemné prostředí. Pro rodiče pak možnost jak zařadit děti do malého kolektivu, kde se děti mnohem častěji podílejí na průběhu vyučování. Od září tohoto roku zde učitelé aktivně připravují pro žáky a jejich rodiče aktivity, které oživují nejen život ve škole, ale i život v obci.

Nový školní rok začal tradičně prvního září v budově školy. Prvňáčky a jejich rodiče přivítala ředitelka školy. Začal pro ně tímto dnem veliký zlom v jejich životě, začaly školní povinnosti. Třídní učitelkou prvňáčků a žáků v druhém ročníku je od letošního roku paní Bc. Alena Novotná. Třídním učitelem třetího, čtvrtého a pátého ročníku pan Mgr. Josef Pecarík.

Z mnoha aktivit, které jsme pro žáky již zorganizovali, jmenujme alespoň říjnový výlet na rozhlednu Drahoušek. Ten den nám všem počasí velice přálo. Třídní učitelé, společně s paní družinářkou Jitkou Machačovou, bez které si tento výlet neumíme představit. Nové prostředí, noví žáci, nové zvyklosti apod., prostě bez znalosti těchto věcí se nemůže žádná akce zdárně uskutečnit. Tato se ale povedla výborně. Poznávání krajiny, opékání buřtíků a podzimní malebná příroda, včasný návrat. To je to, co děti potřebovaly. Dětem se akce velice líbila, doufáme, že podobnou akci zopakujeme i na jaře.

V měsíci listopadu proběhly tři akce. První připadla na 10. 11., kdy v podvečerních hodinách pouze za svitu lampionků, jsme šli hledat sv. Martina. Zúčastnili se žáci, rodiče, známí a mnoho obyvatel obce Křečovice. Sraz byl na návsi a spolu s přibližující se tmou jsme se vydali k pomníku Josefa Suka, kde na nás čekal opravdu sv. Martin, který přijel na bílém koni. Jakoby nám zde zanechal poklad ve formě lineckého pečiva. Jezdce zajistila slečna Eva Růžičková, prostřednictvím své kamarádky. Dle odhadů, zde bylo asi 200 účastníků.

27. 11. také v podvečerních hodinách, jsme společně zahájili adventní čas, vánočními písněmi a koledami. Této akce se účastnili žáci školy i děti z mateřské školy. Jako doprovod na elektrické klávesy, hrála paní ředitelka Zdeňka Holá, violu rozezníval pan Ondřej Pecarík, a kytarové struny ovládal pan Josef Pecarík. Alena Novotná zajišťovala technické zázemí. Tato akce probíhala na návsi za účasti většiny obyvatel Křečovice a blízkého okolí, s laskavým přispěním obecního úřadu, formou občerstvení. Tímto obecnímu úřadu velice děkujeme, a doufáme, že naše spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.

30. listopadu se žáci školy vydali do Prahy na výlet. Dopoledne jsme navštívili dobře zvolené představení divadla Minor s názvem: „A cirkus bude“. V průběhu odpoledne jsme se prošli částí staré Prahy. Děti viděly Národní divadlo, Žofín, Čertovku, Kampu, Sovovy mlýny. Prošli jsme si Karlův most, Nerudovu ulici a vrcholem byla návštěva Staroměstského náměstí s orlojem a rozsvíceným vánočním stromem. Všechno již za pološera, tedy pro nás všechny nezapomenutelný zážitek. Domů se děti vracely sladce unavené, ale také šťastné a spokojené z povedené akce.

Oslava sv. Mikuláše proběhla 5. 12. v naší škole za všeobecného bujarého veselí. Menší děti se bály více, ale bály se i větší děti. Ale tato návštěva byla velice hodná a cestu do pekla si nikdo neochutnal. Jenom se rozdávaly dárečky ve formě sladkostí, které nám připravila paní Průšová v místním obchodu. I do těchto balíčků přibalila něco navíc, jako sponzorský dar.

V současné době nacvičujeme s dětmi program na Vánoční koncert v místním kostele. Vánoční atmosféru podtrhne hostování Prantlova kvarteta, které doprovodí zpívající sbor místní školy. I tato akce proběhne ve spolupráci s mateřskou školou a také ve spolupráci s farností v Křečovicích. Dne 21. 12. 2011 od 17,00 hodin v kostele v Křečovicích. Touto cestou bych Vás chtěla pozvat na tuto závěrečnou akci naší školy v tomto roce.

 

Vážení čtenáři, blíží se závěr roku 2011. Loučím se s Vámi s přáním nezlomného zdraví a srdcem otevřeným jen pro dobré činy.

 

Touto cestou děkujeme obecnímu úřadu za vstřícný přístup a podporu naší základní školy. Věříme v další spolupráci i v letech následujících. S přáním šťastného vykročení do roku 2012 !!

Alena Novotná a Josef Pecarík

Pozvánka do divadla [36/2012]

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
Nemáte ještě vhodný vánoční dárek?

Darujte vstupenku do divadla... Pojeďte s námi do Divadla Metro v Praze 1 na hudební komedii s detektivní zápletkou

„DRAHÉ TETY A JÁ“

Kdy: 11. 2. 2012 od 15,00 hodin
Odjezd: ve 13,00 od aut. zastávky v Křečovicích
Cena: 170,-- Kč za osobu

Vstupenka je s 50% slevou.
Dopravu hradí obec Křečovice.

Rezervace vstupenek a závazná přihláška se zaplacením plné ceny je možná na Obecním úřadě v Křečovicích u paní Bártůškové, a to nejpozději do 27. 1. 2012

Stručný popis děje: Roztomilé staré dámy, neteř na vdávání, pečlivě utajovaný ženich a přepadení spořitelny. Kdo by k tak zapeklitému souběhu okolností nevolal policii?

Hudební komedii s detektivní zápletkou mají diváci rádi už proto, že napětí je vyváženo patřičnou dávkou humoru a smíchu. A když se k tomu všemu připočte výborné herecké obsazení, určitě Vás můžeme pozvat do divadla na dvě hodiny příjemné zábavy.

Hrají:
rolepředstavitel
Fany Zdena Herfortová
Anděla Jaroslava Obermaierová
Hermína Kateřina Urbanová
Michal Matěj Merunka
Jedlička Ivan Vyskočil nebo Jiří Čapka
Drogista, Tomeček, strážmistr Vojtěch Efler
Zpěvačka, slečna v drogerii, slečna Svatoňová, klavíristka Milada Vaňkátová
Úvodní stránka Křečovických listů

Rozpočtový výhled na rok 2012, 2013, 2014 [36/2011]

Rozpočtový výhled na rok 2012, 2013, 2014
Příjmy (v tísících Kč) 2012 2013 Výdaje (v tisících Kč) 2012 2013
Daň z příjmu FO ze závislé činn. 1 200 1 200 Vodní hospodářství 1 400 700
Daň z příjmu FO ze sam. činn. 220 220 Zemědělství, lesy 120 120
Daň z příjmu právnických osob 1 400 1 414 Doprava 1 000 1 000
DPH 2 850 2 900 Školství 935 950
Daň z nemovitostí 1 200 1 200 Odpady 1 030 1 050
Správní poplatky 32 32 Zdravotnictví  
Místní poplatky 1 085 1 200 Kultura 143 150
Neinvestiční dotace ze SR 200 200 Vnitřní správa 1 650 1 650
Ostatní rozpočtové příjmy 750 900 Místní hospodářství 1 660 1 500
Tržby z prodeje, nájmu 338 340 Ostatní 600 600
Investiční dotace celkem: 4 000 15 000 Neinvestiční výdaje celkem 8 538 7 720
z toho kanalizace a ČOV 4 000 15 000 Investiční výdaje celkem 9 000 20 000
Ostatní mimorozpočtové příjmy 65 65 z toho kanalizace a ČOV 9 000 20 000
Kapitálové výdaje  
Příjmy celkem 3 340 24 671 Výdaje celkem 17 538 27 720

Válečné zápisky vojáka 1914-1918 (XIII. díl) [36/2011]

Vše se shrnulo kolem kapitána Šidlíka, ale ten si v tom zmatku také nevěděl rady, na žádný velký odpor jsme nemohli počítat, protože nás tam byla jen jedna rota a skoro většina byla již raněna nebo pobita, proto dal rozkaz ustoupit doprava k Francouzům. Nikomu se však od vesnice nechtělo, každý se jen krčil ke zdi nebo stromu a tím se všechno roztrhalo. Odpoledne se k nám stahovala 2. a 3. rota, která nás měla posílit, museli však jít asi 1 km po rovné louce, že nebyli ničím krytí a k tomu zas přiletěla něm. eskadra aeroplánů a my jsme měli hrozně ztrát. Pak nám udělala franc. artilerie 10 min baráž a my dělali nástup, který byl dost perný, ale pak se dali Němci na ústup a bylo již vidět, když stříleli rakety, jak se vzdalují. Nemohli jsme však za nimi postupovat, neb nás všech bylo 36 a důstojníka jsme žádného mezi sebou neměli. Pro nás nezbylo nic jiného než to, co jsme odpoledne perně a s velkými ztrátami dobyli, opustit dobrovolně a stáhnout se zpět.

Obsadili jsme návrší od vesnice u hřbitova, každý si obsadil jednu jámu od granátu, o které nyní nouze nebyla, tu si trochu ještě vyházel, zlepšil a tak jsme tam byli vždy přes noc a přede dnem jsme se museli stáhnout doprava k Francouzům. Jámy jsme si museli stále opevňovat, neb se čekal německý protiútok, prý jim přišly velké posily. V noci nám donesli vždy na 3-5 lidí jeden chleba, 1 l vína, porci masa na dvou a k pití nic. Přišel rozkaz, že musíme být stále na místě připraveni na něm. protiútok, ale jakmile jsme se tam začali stahovat, přiletěly zas aeroplány a nadělaly nám ztrát, když se pak vrátily zpět, střílela do nás artilerie a mezitím si Němci dopravili do linii minomety, ze kterých pak házeli miny přímo do nás, takže mnohý byl zasypán nebo vyletěl i s okopem do větru. Louka, která byla za námi, byla jako moře, neb Němci tam, kde se rozlívala Aisne na dva proudy, jeden zahradili a tím sehnali všechnu vodu za nás, kdež vystoupila ze břehu. Most, který byl přes řeku, německá artilerie rozbila a to místo i všechny cesty byly pod stálým obstřelem. My jsme byli hrozně vysílení neb nás bylo málo a museli jsme být ve dne na strážích a v noci stále všichni vzhůru a stále opevňovat. Tím, že jsme se nevyspali a byla nám dodávána jen suchá strava, byla žízeň a žádná pitná voda nikde nebyla, se pilo z jam od ekrasitových nebo plynových granátů, po níž jsme dostali bolesti a křeče v žaludku, i španělská chřipka začínala.

24. října v noci Němec začal střílet zápalnými granáty a zapálil barák ve vesnici, který dosud nezbořil a v němž bylo rotní velitelství, do toho pak teprve třískal ekrazitem i kolem vše silně obstřeloval. Měl jsem stále horečku i zimnici, a tak mě poslali k veliteli bojové skupiny, který mě poslal k lékaři na den si odpočinout. Sotva jsem však sešel na cestu, která byla zvlášť pod obstřelem, Němci vystřelili raketu a spustili silnou kanonádu, při čemž jsem byl raněn od střepiny granátu do levé ruky a levého boku i plášť jsem měl roztrhaný a zůstal jsem ležet ve strouze u cesty. Co jsem mohl, shodil jsem ze sebe a plazil jsem se dozadu, než jsem se ale dostal na obvaziště, opouštěly mě smysly a byl jsem vysílen. Tam mě ovázali, dali napít vody, která mě zas trochu občerstvila, dva mě vzali pod paže a šli jsme přes most vodou, který byl z dřeva, proutí, kamení a po kterém šla voda do vesnice Oryzi, kde nás dali na nosítka, šoupli do sanitních automobilů a jeli jsme. To však jsem již o sobě nevěděl, jen si pomatuji, jako ve snách, jak nás pak převazovali a uložili do postelí, zas nás vzali, naložili do vlaku a nežli jsem se nadál, již nás skládali ve 12 hod. v noci v Paříži, odkud nás odvezli v sanitních automobilech do nemocnice Pantheonu. Tam nás hned vykoupali, převlíkli a dali do postelí.

26. října jsem byl dán do jiné světnice, nedostal jsem jíst a večer jsem byl na operaci. Zanesli nás na nosítkách do operačního sálu a museli jsme čekat, a kde jsme přihlíželi, jak se prováděli operace na našich kamarádech. Kdo neprošel tou vřavou na frontě, musel by se hrůzou třást při spatření všech těch nástrojů a těch prací operačních. Uspali mě, a tak jsem bolest necítil, až když jsem procitl na posteli, svíjel jsem se v hrozných v bolestech, že jsem až blouznil. Nemohl jsem se z té narkózy dlouho vydýchat, a proto jsem třeštil a tlouk kolem sebe, neb se mě zdálo, že jsem na frontě a Němci že nás dusí plynem a zajímají, proto jak jsem poznal u sebe francouzské vojáky, kteří mě odnášeli z operačního sálu, stále jsem na ně křičel, kde jsou Němci, ale oni se mi jen smáli a to mě teprve mátlo. Druhý den nás též navštívili pařížští Češi od Národní rady, což nám bylo velice milé.

28. října jsem se po dlouhém čase zas oholil – ovšem jen jednou rukou a pak jsem si slabikoval francouzské noviny, které sem dodávali každý den, a tu jsem přišel též na zprávu o kapitulaci Rakouska, což jsem radostně sděloval svým dvěma kamarádům, kteří zde též leželi, a Francouzi se na nás udiveně dívali, proč máme najednou tak radost. To jsem jim objasňoval – pokud jsem francouzsky znal – že právě co Rakousko padlo, my jsme se stali samostatnými a to oni teprve mezi sebou začali rozumovat, že přeci asi nejsme Rakušani, když máme radost z jeho pádu. Psal jsem to hned kamarádům na frontu a do Itálie.

2. listopadu 1918 jsem byl u převazu, měl jsem nahoře ruku 1 a 1/2 dni sešitou a ze spodu 1 den v ráně jsem měl nacpané tylové knoty, po převaze mě očkovali. 4. listopadu 1918 noviny přinesly zprávu, že Rakousko ve 3 hodiny v noci složilo zbraně a že je s ním uzavřeno příměří. Naše pluky byly v bojích od 30. 10. 1918 a nyní prý se již připravují na odjezd do Čech, proto jsem psal kamarádům k rotě, by mně uchovali tyto dosavadní poznámky, které jsem měl v torně na trém.

11. listopadu 1918 jsem při přehlídce prosil doktora, aby mě sundali plech a desky z ruky, abych mohl pohybovat prsty, ale on řekl, že to ještě nemůže být, neb mám přeraženou kost a že bych si tím ublížil. Právě v 11 hodin, když jsme zasedali k obědu, rozlétla se zpráva po celém městě a všude každý to sděloval druhým, že je uzavřen mír a hned bylo slyšet kolem střílení z kanónů, zvonění, pískání píšťal, houkání, křiku, zpěvu, hudby, kdo mohl a směl ani neobědval a běžel do města. Kteří se vrátili, zvěstovali, jak procházejí velké oddíly vojska všech spojenců městem. Všude volání „Viva la Franci“ a jásotu nebylo konce.

12. listopadu 1918 po velkých prosbách mě při převazu zbavili štychů a plechu, takže jsem měl ruku volnou, a když jsem stále prosil doktora a madame, co nás ošetřovala na pokoji, se za mne přimluvila, dovolil mi odpoledne do 5 hodin vycházku. Šlo nás několik Čechoslováků prvně ven, ale když jsme přišli na hlavní ulici, nebylo možná projít, šel průvod za průvodem, každý ozdoben malými i velkými prapory za zpěvu a hudby, Němce měli na šibenici pověšeného mezi průvodem a všude bylo křiku, zpěvu a pak když přišla zpráva (ovšem falešná), že německý korunní princ je zavražděn, tak nevycházela Paříž z oslavy. Druhý den jsme byli zas venku, a když jsme tak chodili ulicemi, dala mi jedna francouzská paní kytici, říkala, že Prahu zná, že tam byla na Sokolském sletu a tu kytici jsem dal paní, která nás ošetřovala.

17. listopadu byla oslava pro Elsas-Lotrinsko, na níž byly takové masy lidu, že jsem to nikdy nikde neviděl, lidi lezli na zdi, stromy, domy a dole v ulicích a náměstích bylo k umačkání. Ve 2 hodiny odpoledne přejel kolem president Clémenceam s generálem Fochem v kočáře, za námi šly dítky Elsas-Lotrinska deputace každého města zvlášť se svým praporem a standartou přičemž se střílely hřmotné salvy z hmoždířů, byly to však nepřehledné zástupy, které se pak zastavily, neb k nim měl president uvítací řeč. A tak to stálo do 1 4 hodiny, nad tím létalo spousty aeroplánů a hydroplánu všech různých tvarů, a když se začalo stmívat, měl každý jiné světlo napřed i vzadu a dělaly všelijaké přemety a komedie ve vzduchu, což bylo krásné, jelikož byla moc zima a bolela mě moc ruka, musel jsem jít domů. Pak ještě defilovaly různé spolky, vojsko, ošetřovatelky červeného kříže všech národností, ale toho jsem se již nedočkal.

Od 25. až do 30. listopadu 1918 jsem měl španělskou chřipku a velkou horečku a mohu děkovat jen dobrému ošetření a všem možným prostředkům a injekcím, že jsem to nezaplatil životem, jako mnoho mých kamarádů v pluku, byl to ještě jako dodatek po bojích. Byl jsem u převazu, ale ránu jsem měl již zahojenou, jen mně vyrůstalo z ní maso, které připalovali kápisen. Chodili jsme do americké kantýny a tam nám prodali každý den za 80 centů kouření, víc však ne!, které jsme střádali již domů

Pavel Novotný (konec XIII. části)

Proslov starosty

Vážení spoluobčané,
v dnešní urychlené době a čase, kdy žijeme stále rychleji, je potřebné se i pozastavit. Takovým malým, ale krásným pozastavením, jsou pro nás Vánoce, čas, kdy jsme si bližší jako nikdy a snažíme se zapomenout na běžné problémy.

Vůně vánočního stolu a vánočního stromku jsou pro nás nezapomenutelné, asi i proto se na Vánoce tak hodně těšíme. Vánoce však nemohou být jen o dobrém jídle a krásných dárcích, ale i o setkání rodičů se svými dětmi, vnoučaty a blízkými, s kterými se během celého roku tak často nevidíme. Ta neopakovatelná atmosféra, která patří k Vánocům, se nedá zapomenout. Pozastavme se a v duchu poděkujme za lásku, porozumění, za pomoc a práci, která byla vykonána pro nás všechny. Těšme se z maličkostí a z každého upřímného úsměvu. Prožijme tuto vánoční atmosféru se štěstím, láskou a pokojem.

K příležitosti těchto překrásných svátků Vám jménem obecního úřadu a zastupitelstva obce chci popřát dobrou pohodu, blažené chvíle vzájemné úcty a krásné lidskosti. Zároveň Vám do nového roku přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních i pracovních úspěchů.

Robert Nečas, starosta obce Křečovice

TJ vltavan Křečovice – fotbal (stav k 16. 12. 2011) [36/2011]

Doposud na zápasy přišlo 2350 diváků (průměr 36 na zápas), padlo 383 branek (průměr 5,8) z toho 229 (3,5) vstřelila domácí družstva a 154 (2,3) hosté. Nejvíce divák, 450, se přišlo podívat na tři týmy: Jablonnou n/Vlt., Lešany a Úročnici B. Na zápasy křečovického mužstva se zatím přišlo podívat 280 diváků (což je podle této statistiky nejméně), z toho 160 na domácí zápasy a 120 na zápasy, kde bylo vedeno jako hostující družstvo.

Nejvíce branek, 31, nastřílel Moulík Jiří za Lešany, s 12 nastřílenými brankami jsou druzí v pořadí Jelínek Jan (Poříčí n./S. B), Mlejnek Martin (Jablonná n/Vlt.) a Procházka Martin (Čerčany), dvouciferný počet branek nastříleli ještě Mrkvička Jan (Úročnice B; 11 branek) a Moysh Mykhaylo (Čerčany; 10 branek). Hned za nimi je s 9 brankami za křečovické mužstvo Senft Michal. Za křečovické mužstvo ještě skórovali: Kříž Jakub (7 branek), Kondáš Martin (4), Růžička Lukáš (3), Mařík Petr, Šembera Jaroslav a Vodenka Tomáš (2), Hulan Jan, Kolář Jaromír, Nakládal Jakub, Šach Patrik, Vokřál Tomáš (1).

Nejúspěšnější v domácích zápasech jsou družstva Václavice a Bukovany, která v nich získala 15 bodů (křečovické družstvo v domácích zápasech získalo 11 bodů). V zápasech, kdy družstvo bylo vedeno jako hostující, si nejlépe zatím vedou družstva Václavice a Křečovice, která v nich získala 12 bodů.

IV. třída odd. A

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Václavice 11 9 0 2 38:20 27
2. Křečovice 11 7 2 2 34:18 23
3. Lešany 11 7 1 3 55:19 22
4. Bukovany 11 6 1 4 38:24 19
5. Čerčany 11 5 2 4 43:45 17
6. Poříčí n/S. B 11 5 1 5 39:29 16
7. Pecerady 11 4 3 4 21:31 15
8. Neveklov B 11 4 2 5 23:27 14
9. Úročnice B 11 4 1 6 36:29 13
10. Jablonná n/Vlt. 11 3 3 5 28:45 12
11. Bystřice B 11 3 2 6 17:35 11
12. Heřmaničky A 11 0 0 11 11:61 0

Výsledky již odehraných kol

kolozápasvýsledek
6. Úročnice B – Křečovice 0:1 (0:1)
7. Křečovice – Neveklov B 2:2 (1:0)
8. Čerčany – Křečovice 2:3 (0:0)
9. Křečovice – Bystřice B 0:0 (0:0)
10. Křečovice – Bukovany 3:1 (2:0)
11. Pecerady – Křečovice 0:5 (0:3)

Gabriela Novotná (www.fotbal.cz)

Zápis z 19. září [35/2011]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 19. 9. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 11,30 hodin.

Přítomni: Robert Nečas, Monika Pechačová, Pavel Novotný, Karel Krymlák, Martin Krampera, Petr Sochor, Jitka Jirásková, Vladimír Čermák, Aleš Bobál, Petr Rákosník, Zbyněk Šobíšek
Ověřovatelé zápisu: Zbyněk Šobíšek, Petr Rákosník
Návrhová komise: Vladimír Čermák, Aleš Bobál, Petr Sochor

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování 11 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření
  Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 5/2011 dle přílohy.
  Hlasování 11 0 0
 3. Převod pozemku PK 635
  Zastupitelstvo odsouhlasilo bezúplatný převod části pozemku PK 635 od Pozemkového fondu ČR z důvodu změny ÚP č. 5 s označením plochy Z5-6.
  Hlasování 11 0 0
 4. Odkoupení části pozemku - Živohošť
  Zastupitelstvo schvaluje žádost p. Marka Bulíčka, Žitomírská 639/1, 101 00 Praha 10 o odkoupení části obecního pozemku p. č. 1582/1 v k. ú. Živohošť dle předloženého plánku. Pozemek bude nabídnut za cenu 700,-- Kč za m2. Náklady na geometrický výměr bude hradit žadatel. U zaměření bude za Obecní úřad přítomen p. Nečas, starosta obce. Místní šetření proběhlo dne 31. 7. 2011.
  Hlasování 11 0 0
 5. Žádost na ČOV – p. Stuchlý, Křečovice
  Zastupitelstvo schvaluje žádost p. Václava Stuchlého o dotaci na ČOV k rodinnému domu č. p. 20, Křečovice ve výši 10.000,-- Kč.
  Hlasování 11 0 0
 6. Žádost o umístění plavidla – p. Moravec, Mastník
  Zastupitelstvo zamítlo žádost p. Jana Moravce, Macešková 15, 106 00 Praha 10 o umístění mola za účelem kotvení malého plavidla v zátoce Mastník, říční kilometr 104,5.
  Hlasování 11 0 0
 7. Žádost o prodej pozemku – p. Kulhánek, Nahoruby
  Zastupitelstvo zamítlo žádost p. Jiřího Kulhánka, Libeř 175 o prodej obecního pozemku č. 1278 v k. ú. Nahoruby – 48 m2 (Kasárna)
  Hlasování 11 0 0
 8. Žádost o prodej pozemku – p. Pavlas, Vlkonice
  Zastupitelstvo zamítlo žádost manželů Pavlasových, Olbramovice 149 o odkoupení obecního pozemku č. 1/4 v k. ú. Vlkonice – 61 m2.
  Hlasování 11 0 0
 9. Žádost o prodej pozemku – p. Kalaš
  Zastupitelstvo zamítlo žádost p. Kalaše Martina, Vlkonice 15 o odkoupení obecního pozemku č. 1/4 v k. ú. Vlkonice – 61 m2, nebo odprodej či pronájem části pozemku 1020 a 42 dle nájemní smlouvy z r. 2000. Žádost manželů Pavlasových a p. Kalaše bude řešena po místním šetření.
  Hlasování 11 0 0
 10. Na vědomí:
  • Informace o rekreační sezoně v Nové Živohošti
  • Oznámení – Veřejná vyhláška Městského úřadu Neveklov o zahájení řízení o Změně č. 3 ú. p. Neveklov od 20. 9.-20. 10. 2011. Veřejné projednání se bude konat v sále ZŠ 20. října 2011 ve 14,00 hod.
  • Seznámení s dopisem, který starosta zaslal na Úřad vlády s apelem na brzké prosazení změny zákona o rozpočtovém určení daní.
  • Seznámení ze zápisem závěrečného šetření schválení lesního hospodářského plánu pro LHC Obecní lesy Křečovice.
  • Informace o situaci v ZŠ Josefa Suka a MŠ v Křečovicích.
  • Informace o postupu prací na hasičárnách v Nahorubech a v Hořeticích.
  • Informace o postupu prací na úpravně vody v Nahorubech.
  Hlasování 11 0 0

Zapsala: Monika Pechačová

Zápis z 28. července [35/2011]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 28. 7. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice.

Přítomni: Robert Nečas, Monika Pechačová, Pavel Novotný, Karel Krymlák, Martin Krampera, Petr Sochor, Jitka Jirásková, Vladimír Čermák, Aleš Bobál
Omluveni: Petr Rákosník, Zbyněk Šobíšek
Ověřovatelé zápisu: p. Bobál A., p. Krymlák K.
Návrhová komise: pí Jirásková J., p. Novotný P., p. Krampera M.

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování 9 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Výměna pozemku
  Zastupitelstvo odsouhlasilo schválení záměru výměny pozemků mezi obcí Křečovice a p. Švábem Antonínem v k. ú. Hořetice dle geometrického plánu č. 162-10/2011 a odsouhlasení směnné smlouvy. Vyvěšení záměru na úřední desce dne 11. 7. 2011, sejmutí 27. 7. 2011.
  Hlasování 9 0 0
 3. Výměna pozemku
  Zastupitelstvo odsouhlasilo schválení záměru výměny pozemků mezi obcí Křečovice a Lesy ČR (silnice Křečovice – Strážovice) dle geometrického plánu č. 210 702-467-90 a odsouhlasení směnné smlouvy. Vyvěšení záměru na úřední desce dne 11. 7. 2011, sejmutí 27. 7. 2011.
  Hlasování 9 0 0
 4. Bezúplatný převod pozemku
  Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem pozemku č. 638/1 od Pozemkového fondu ČR z důvodu změny ÚP č. 5 s označením plochy Z5-6.
  Hlasování 9 0 0
 5. Zastupitelstvo souhlasí se zvolením starosty obce Křečovice, aby jednal ve věci převodu pozemku č. 638/1, v k. ú. Křečovice od Pozemkového fondu ČR a zastupoval obec.
  Hlasování 9 0 0
 6. Výběr firmy pro stavbu ČOV
  Zastupitelstvo bude jako celek, tzn. jedenáctičlenná hodnotící komise posuzovat výběr firmy pro stavbu čistírny odpadních vod v Křečovicích. Výběr proběhne přibližně v 1. pol. září 2011.
 7. Žádost o odkoupení pozemku N. Živohošt'
  Žádost pana Bulíčka Marka, Žitomírská 639/1, 101 00 Praha 10 o odkoupení části obecního pozemku p. č. 1582/1 v k. ú. Živohošť dle předloženého plánku. Zastupitelstvo žádost odkládá. Bude rozhodnuto až po místním šetření, které proběhne dne 31. 7. 2011.
  Hlasování 9 0 0
 8. Žádost o sponzorský dar
  Zastupitelstvo odsouhlasilo žádost p. Kovárny Michala jménem ZO ČSCH v Sedlčanech o příspěvek ve výši 1.500,-- Kč na Povltavskou výstavu v Sedlčanech, konanou 20.-21.8.2011. Na této akci se prezentuje sedm chovatelů z obce Křečovice.
  Hlasování 9 0 0
 9. Pořízení nových vrat
  Zastupitelstvo předběžně odsouhlasilo částku 75.000,-- Kč na výrobu 2 ks nových vrat do nové hasičárny v Nahorubech na pozemku č. 32/1 v k. ú. Nahoruby.
  Hlasování 9 0 0
 10. Žádost o příspěvek – rozloučení s prázdninami
  Zastupitelstvo schválilo žádost SDH Křečovice o sponzorský dar na pořádání akce Rozloučení s prázdninami ve výši 1.500,-- Kč. Akce se bude konat dne 27.8.2011 na sportovním hřišti u Základní školy v Křečovicích.
  Hlasování 9 0 0
 11. Přidělení dotace na ČOV
  Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace na ČOV od hejtmana Středočeského kraje. Předpokládaný začátek stavby září 2011.
  Hlasování 9 0 0
 12. Ostatní
  Zástupci z řad občanů Nové Živohoště přednesli stížnost na špatné parkování osobních automobilů na návsi. Z tohoto důvodu je špatná autobusová dostupnost. Řidič nemá možnost se vytočit na kruhovém objezdu. Bude se dále řešit.
 13. Na vědomí:
  • Informace o rekreační sezoně v Živohošti
  • Poděkování od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Benešov za finanční příspěvek.
  • Poděkování občanům od Diakonie Broumov (občanské sdružení) při sběru textilního materiálu pro lidi v krizových životních situacích.
  • Výpověď z pozemku č. 462 a 463 p. Josefem Šachem. Jedná se o odstranění dřevěných sloupů z jeho pozemků.
  • Informace o odstoupení Mgr. Zdeňky Holé z pozice ředitelky ZŠ Josefa Suka a MŠ v Křečovicích.
  • Ukončená oprava komunikace – Hořetice/Hodětice, Krchleby/Nahoruby
Hlasování 9 0 0

Zapsala: Monika Pechačová

TJ Vltavan Křečovice – fotbal (stav k 1. 10. 2011) [35/2011]

Podzimní část fotbalové sezóny 2011/2012 začala. Doposud na zápasy přišlo více jak 985 diváků, padlo 186 branek. Na zápasy křečovického mužstva se zatím přišlo podívat 160 diváků, z toho 70 na domácí zápasy a 90 na zápasy, kde bylo vedeno jako hostující družstvo.

Nejvíce branek, 14, nastřílel Moulík Jiří za Lešany, na druhém místě s 6 brankami je Jelínek Jan z Poříčí nad Sázavou B. O třetí místo se s 5 brankami dělí hráči Úročnice B Mrkvička Jan a Žemlička Marek. Na dalších místech jsou hráči se 4 brankami, mezi nimi jsou tři hráči za Křečovice – Kondáš Martin, Kříž Jakub a Senft Michal. Mezi hráči s třemi brankami je z Křečovického mužstva Růžička Lukáš. Po jedné brance vstřelili Hulan Jan, Mařík Petr, Šach Patrik, Šembera Jaroslav a Vokál Tomáš.

IV. třída odd. A
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Lešany 5 3 1 1 24:08 10
2. Poříčí n/S. B 5 3 1 1 21:09 10
3. Úročnice B 5 3 1 1 21:14 10
4. Křečovice 5 3 0 2 20:13 9
5. Václavice 5 3 0 2 18:17 9
6. Čerčany 5 3 0 2 19:24 9
7. Pecerady 5 2 2 1 12:11 8
8. Bukovany 5 2 1 2 16:15 7
9. Jablonná n/Vlt. 5 1 2 2 12:18 5
10. Bystřice B 5 1 1 3 08:15 4
11. Neveklov B 5 1 1 3 06:17 4
12. Heřmaničky A 5 0 0 5 09:25 0

Výsledky již odehraných kol

kolozápasvýsledek
1. Křečovice – Jablonná n/Vlt. 7:0 (4:0)
2. Heřmaničky A – Křečovice 1:5 (1:1)
3. Křečovice – Lešany 1:7 (0:3)
4. Václavice – Křečovice 4:3 (1:1)
5. Křečovice – Poříčí n/S. B 4:1 (1:1)

kolodomácí – hostétermín den
6. Úročnice B – Křečovice 02. 10. 16:00 NE
7. Křečovice – Neveklov B 08. 10. 16:00 SO
8. Čerčany – Křečovice 15. 10. 15:30 SO
9. Křečovice – Bystřice B 22. 10. 15:30 SO
10. Křečovice – Bukovany 29. 10. 14:30 SO
11. Pecerady – Křečovice 05. 11. 14:00 SO

Gabriela Novotná (www.fotbal.cz)

Středověk u Brdečného [35/2011]

Občanské sdružení Midgard přichystalo na 21. a 22. srpna 2011 v Brdečném pátý ročník ukázky raně středověké bity pod názvem Rogar – Starý přítel. Oba dny proběhla bitva mezi Vikingy a Slovany s doprovodným programem.

V pátém ročníků se jednalo o rekonstrukci bitvy, která se mohla, ale také nemusela stát. Příběh navázal na minulé ročníky a líčil životní osudy Vikinga Rogara, podle kterého byla také celá bitva pojmenována.

Vlastní bitvy se zúčastnilo na stovku účinkujících. Nadšenci napodobující dobu Vikingů přijeli i ze Slovenska a Německa. Kromě na bitvu, která se odehrála v sobotu i v neděli a byla hlavním bodem celého programu, měli možnost se návštěvníci podívat do tábora válečníků a získat zajímavé informace o životě Vikingů.

Při pohledu na okolní krajinu vás napadne proč je místem konání právě tahle krajina v okolí osady Brdečný. Na tuto otázku odpověděl jeden z organizátorů pan Ondřej Doležal: „Prostě vyhovuje jak díky své odlehlosti od civilizace, tak i členitostí terénu. Diváci mají pocit, že se skutečně přenesli do doby raného středověku. Dalším důležitým důvodem je ochota místních obyvatel nám pomoci. Bez nich bychom bitvu v tomto rozsahu jen těžko uspořádali.“

Za víkend si cestu do Brdečného našlo téměř 700 diváků. Počasí vyšlo, pořadatelé svou práci zvládli a všichni bojovníci bitvu přežili.

Pavel Novotný

Josef Suk - housle utichly [35/2011]

Josef Suk se narodil 8. srpna 1929 v Praze. Po maturitě na reálném gymnáziu vstoupil na pražskou konzervatoř. Největší vliv na něho měly hodiny u houslového virtuosa, profesora Jaroslava Kociána. Znal se s ním už od svého dětství, neboť Kocián často navštěvoval jeho rodinu.

Už v roce 1949 reprezentoval mladou generaci českých houslistů na koncertech v Paříži a Bruselu.

rokudálost
1950-52 primáriem Pražského kvarteta
1952 zakládá Sukovo kvarteto
1952-53 zástupce koncertního mistra činoherního orchestru Národního divadla, sólový a komorní hráč
1954 po koncertě v pražském Rudolfinu začíná jako sólista
1959 umělecké turné s Českou filharmonií na třech kontinentech
1961-90 sólistou České filharmonie
1964 debutoval v Anglii a USA na pozvání dirigenta George Szella
1979-85 pedagog houslové hry na Vídeňské městské konzervatoři
1992-2000 uměleckým vedoucím a dirigentem Sukova komorního orchestru
2002 ukončil svoji veřejnou koncertní dráhu

Toto je stručný a dovoluji si napsat ne úplný výčet aktivit zemřelého Josefa Suka.

Sukův houslový projev byl podle odborníků vřelý, slovansky citlivý, později spíše akademicky uměřený. V českém hudebním životě se J. Suk po léta nesetkal s kritickou výtkou, zahraniční tisk měl někdy námitky proti jeho nestylové interpretaci barokních skladeb. Další zase někdy Sukovi vyčítali jeho spolupráci s Orchestrem Václava Hybše.

Vyznamenání, která obdržel:

rokvyznamenání
1964 Státní cena Klementa Gottwalda
1977 titul Národní umělec
1999 medaile Za zásluhy
2002 francouzský Řád čestné legie v hodnosti rytíře
2003 čestný doktorát Akademie múzických umění v Praze

Natočil také skladby pro mnohé domácí i zahraniční gramofonové firmy a získal za ně řadu prestižních cen:

 • Šestkrát obdržel pařížskou Grand Prix du Disgue Académie Charles Cros
 • Edisonou cenu v Nizozemsku
 • Cenu Mozartovy společnosti ve Vídni
 • Zlatá deska Columbie (r. 1978)
 • Zlatá deska Supraphonu
 • Platinovou desku Supraphonu za 1.112.000 prodaných nosičů (r. 1999)
„Mé hudební začátky souvisí s jednou z posledních a také nejživějších vzpomínek na mého dědečka, skladatele Josefa Suka. Mohlo mě být kolem pěti let, když dědeček jednou přijel do svého rodiště do Křečovice a přivezl mi malé dětské housle takzvané půlové. Měl jsem z nich ohromnou radost a několik dní jsem je nedal z ruky. Spíše jsem si s nimi ale hrál, než že bych se pokusil něco zahrát. Soustavně jsem se pak začal učit až rok po dědečkově smrti.“
„Skladatel Josef Suk zemřel, když mi bylo necelých šest let. Nikdy jsem ho neslyšel hrát a on pochopitelně nemohl mít na vytvoření mých uměleckých zásad žádný přímý osobní vliv. Jeho současníci a přátelé znali jeho názory mnohem lépe a blíže než já. Svůj přístup k interpretaci Suka a Dvořáka jsem tedy nijak nezdědil. Musel jsem si ho vytvořit sám. Cítil jsem vždy odpovědnost o to větší, že šlo právě o mého děda a praděda. Suk a Dvořák jsou pro mě samozřejmě hudba nesmírně blízká, ale těžko by mohl kdo dávat mé interpretaci z příbuzenského titulu pečeť nějaké autentičnosti.“
„Dojímá mne, když hraji dědečka, ale i když hraji pradědečka. To je to samé. Úplně roním slzy tím dojetím. Snažím se sloužit i Beethovenovi, Mozartovi či Čajkovskému, ale rodinný vztah cítím jako určité pouto.“
„Málo lidí ví, že jako mladý konzervatorista jsem hrál i v rozšířeném orchestru Karla Vlacha v Karlíně při muzikálu Divotvorný hrnec, kde jsem zažil ještě Jiřího Voskovce. A nakonec Jaroslav Ježek byl žákem mého dědečka, Josefa Suka na konzervatoři, takže jsem vlastně i takto spojen s Werichovým divadlem.“
„AMU byla tenkrát spíše vojenská a politická škola. Protestoval jsem například proti tomu, aby studenti museli kopat v zákopech. Při tom trpěly naše prsty a já chtěl být přece hudebníkem. Byl jsem proto po čtyřech semestrech vyloučen a za trest jsem měl nastoupit do Košic k vojenskému útvaru. V poslední chvíli jsem byl zachráněn a dostal jsem se do AUS, kde jsem si dva roky odbýval vojenskou služby a mohl hrát na housle.“ „Z českých dirigentů jsem měl nejraději Karla Ančerla a samozřejmě i Václava Smetáčka nebo Václava Neumanna. Ze zahraničních byla krásná spolupráce s Wolfgangem Sawallischem, báječný byl také Georgie Szell nebo z mladších Seidži Ozawa.“
„Housle považuji za jeden z nejkrásnějších hudebních nástrojů. Dokážou radostně zpívat i plakat. Jejich konstrukce se po staletí nezměnila, je to přímo zázrak.“

Pavel Novotný

Válečné zápisky vojáka 1914-1918 (XII. díl) [35/2011]

Přece jsme se však dostali do našich okopů, kde již na nás čekal druhý oddíl, s kterým jsme se měli sejít – v tom již Němci po nás začali házet granáty i kulomet se ozval z jejich strany, ale byli odraženi, takže bylo slyšet křik a bědování.

3. srpna 1917 v noci přišla hrozná bouře, že to bylo jak v soudném dni, hrozný lijavec, kroupy, povětří, při tom se silně blýskalo a jak se rychle za sebou nerozblesklo, již se střílely rakety, neb byla hrozná tma a my jsme byli vyměňováni, šli jsme do Atamerštatu. Byli jsme zas několik dní v rezervě, abychom si mohli odpočinout a vyčistit.

Když jsme přišli na zdejší frontu, byla úplně tichá a málo kdy se vystřelilo, takže blízko za frontou se pole obdělávala a vše bylo obydlené, my ale jsme tomu nechtěli rozumět, neb jsme si říkali, že na to nás sem nedali. Proto jsme neustále patrolovali, vlezli jsme všude, až do jejich okopů a tím jsme je poplašili. K tomu nám přispěli sami tím, že 18. srpna 1917 k ránu strhli velkou kanonádu, z raket stříleli a udělali silný útok na naše pravé křídlo a na 319. pluk franc., zmocnili se jejich zákopů a naši pak seznali situaci, vyskočili z okopů a kulomety vzali Němci z boku tak, že byli donuceni k ústupu, vzali však 2 franc. vojáky do zajetí a těch se vyptávali, jaké tam síly mají. Oni nás ještě dobře neznali a těžko se s ním dorozumívali a tak jim řekli, že je tam 21 československých pluků (tak soudili podle našeho čísla 21). To ovšem Němce poplašilo ještě více a v krátkém čase nám bylo hlášeno, že proti nám Němci dovážejí vlak za vlakem vojska a kanónů, takže nás již sami francouzští důstojníci upozorňovali, abychom se měli na pozoru, neb Němci, že jsou proti nám ve velké přesile. To nás však neodstrašilo. Němci však byli na vše dobře připravení, a jakmile se něco pohnulo na naší straně, již nás kropili ekrasitem a gázem.

18. srpna 1917 jsme šli zas do první linie na jiné však místo. Bylo to v lese (ovšem kdysi tam býval les) Kraycvald. Do okopů jsme šli z večera s celou výzbrojí a cestou jsme se dost zpotili, takže když byl každý na svém místě a všude bylo ticho, začali jsme již podřimovat. Naši výměnu však Němci zpozorovali a již jsme viděli v dálce vyskakovat plamínky, ale než bylo možno na něco myslet, co to je, ozývaly se děsné ekrazitové rány a země se před námi a pod námi jen otvírala, takže bylo hned několik raněných, zabitých a zasypaných. Vše se jen třáslo, pařezy, které tam ještě byly v lese, lítaly i se zemí a my jsme se krčeli a čekali, kdy nás některý zasáhne, neb nebylo kam se schovat. Pak začali ještě mezitím střílet Němci otravné plyny a mnoho našich, kteří si včas nedali masky, omámeno a usmrceno.

Druhý den se již z naší strany vše připravovalo na uvítání Němců. Vozily a umísťovaly se minomety i kanóny v první linii. To však Němci pozorovali a odpoledne do naší linie zas spustili silnou „baráž“, přece se však dělaly přípravy večer i pozdě v noci na útok z naší strany. My jsme měli rozkaz, ráno, jak se spustí naše silná kanonáda, stáhnout se zpět do druhé linie a jakmile se začne prodlužovat, že se půjde dopředu. Němci nám to však chtěli za každou cenu přerušit a hned večer v půl desáté – jedenáct – jednu hodinu silnou kanonádu do nás, a protože jim naše artilerie ani neodpověděla, mysleli, že nás již utišili a utloukli. Ve 4 hodiny, když se již z naší strany prostříhaly dráty a bylo vše připraveno, začala naráz naše artilerie střílet, ale tak silně a hustě, že by ani myš v tom nebyla uchována. Začali před našimi zákopy a dalekonosná zase na německou artilerii, takže od Němců vyšlo jen několik ran. To trvalo přes půl hodiny zatím se již rozednilo, ale kolem nás a před námi bylo kouře z explosí, že byla tma a tím dýmem s puškou a bodákem v jedné a granátem v druhé ruce hnali jsme se dopředu pomstít právě padlé bratry až do Německých zákopů a dále přes ně – náhle však zazněl rozkaz zpět, a když jsme se vrátili do svých zákopů, měli jsme 2 zajaté Němce, jednoho šikovatele a jednoho střelce, kteří se chytili do drátů, jinak bysme byli nedostali ani ty, neb podle jejich udání, jakmile začala naše palba od artilerie, dalo se vše na zběsilý útěk neb z nás měli velký strach, stále jen prosili abychom je nezabíjeli. Dále nám totiž potvrdili zprávu, kterou nám též říkali franc. důstojníci, jaké tam mají velké síly proti nám, které prý byly vzaty z belgické fronty a tím ta zeslabena. My jsme tímto byli však moc zeslabeni, neb jsme měli mnoho mrtvých i raněných a ti kteří zůstali, byli omámeni plyny, proto nás vyměnila 3. rota. Na cestě okopem potkám svého kamaráda z mé vesnice Frant. Medala, pozdravíme se, já mu říkám – dej si pozor, je to moc nebezpečné – ale on – mě se nic nechytí – a šli jsme zas každý na své místo. Já jsem byl dán na stráž k rotnímu velitelství a v noci bylo z německé strany střelba od artilerie. Ráno, když stojím u cesty na stráži, vezli sanitáři na vozíku mého kamaráda již jako studenou mrtvolu.

26. srpna 1918 noviny přinesly zprávu a mapku jak Němci ustupují. Podle našeho úsudku, dal Němec velké síly proti nám, neb se domníval, že se na tom místě bude dělat ofensiva, tím však seslabil horní front., generál Foche začal s průlomem frontu, čímž je přiměl k ústupu. Byli jsme dáni všichni do přední linie, neb to bylo stále nejisté. Němci však z nás měli přeci strach, neb nám stříleli v kovových pouzdrech letáky psané česky, abychom složili zbraně a slavně k nim přešli, že nikomu se nic nestane, abychom se zbytečně nebili za Francii a Anglii, že oni nám dají samostatnost sami, ale tím nám jen dodali chutě, neb jsme viděli, že se nás skutečně bojí. Měli jsme umístěny kanóny v dobrém místě pod strání, takže jim Němci granátem nemohli nic udělat, tak na ně střílely z baterky půl hodiny plyny a všechno mužstvo i s důstojníkama otrávili.

Dali nás zas na čas do druhé linie v Senhajmu, ale tam to nebylo lepší, nebo si Francouzi přitáhli 5 kanónů 30cm a těmi stříleli na Milhovaze, Němci pak zase zpět, přitom zapálili jeden dům v noci a my jsme to museli hasit, přičemž byli naši tři zabiti. První linie byla stále odstřelována plynem a vzadu zas velkými granáty. Lidé, co zde byli dříve usazeni po okolních vesnicích, se hromadně stahovali zpět, neb zde bylo hrozno nyní vydržet, jak zde fronta oživla, každý jen nadával na nás, že dokud my jsme nepřišli, byl zde pokoj. Nás se však zbavili, neb 16. září přišli sem Francouzi, celá divize, a nás všechny vyměnili.

Šli jsme pěšky do Růžemostu, tam jsme spali a pak jsme šli do Žiromaně, kde jsme tři dni odpočívali, pak dále do Žampaně a tam nás dali do hytláků a 21. září jsme vyjeli a druhý den odpoledne jsme na nádraží Avis vystoupili a šli jsme do vesnice Marne na noc a ráno 24. září jsme šli přes město Peiry a mezi městem Epernay jsme byli ubytováni. Bylo zde všechno velice rozbořené, zvláště od dalekonosných děl a aeroplánů. Všude bylo plno vína, které se právě sklízelo, neb zde byl šampaňský kraj. Tam jsme se den zdrželi a pak jsme již dále šli krajem zpustošeným a leželi jsme v nějakém lese, abysme byli chráněni a od něm. aeroplánů neviděni – neb není vždy dobré to, co shora přichází. Přes den jsme se skrývali po lesíkách a v noci se pochodovalo. 26. září ve 4 hod. ráno jsme zastavili zas po noční cestě v bahnitém lese, který se již ani nemohl nazývat lesem, neb to byla samá jáma od granátů a ze stromů jen pahýly. Též tam byly celé hromady něm. plynových nábojů pro artilerii, masky, pušky, vozy rozbité, hřbitovy – byla to nedávná fronta. Leželi jsme tam 3 dny a stále pršelo, jelikož tam byla hlína, byli jsme zválení od bláta, že by nás byl aeroplán nerozeznal, ani kdyby se nízko nesl. Na sv. Václava v 10 hod. dop. přišel rozkaz, nepotřebné věci odložit, nechat si jen nejnutnější a půjde se zas kupředu. Druhý den večer v 9 hod. jsme vyšli a než jsme došli na místo, již do nás Němci stříleli z kanónů. Zůstali jsme v půl jedné v noci v pobořené vesnici, která byla bombardována a v půl čtvrté ráno začala francouzská kanonáda, že se jen zem třásla a po ní postupovali černoši dopředu. Ve 12 hod. v poledne měli již 6000 zajatců a postoupili 7 km. My jsme dostali ještě oběd a hned jsme šli za nimi, neb jsme byli jako rezerva černochům. Stále vodili německé zajatce i s kulometama, zůstali jsme v lese nezakopáni a v noci do nás Němec pustil 5-6 granátů, tak jsme měli hned několik mrtvých. Druhý den jsme šli přes řeku Veslu a trať všude bylo plno munice německé, takže bylo vidět, jak Němci měli naspěch před černochy. Jelikož nás nebylo třeba, tak blízko nechali nás v jednom lese za kopcem odpočinout a artilerie táhla stále kupředu.

3. října jsme šli zas celou noc až k první linii, takže po nás Němci stříleli z pušek a kulometů. Ráno spustili zas Francouzi „baráž“ a když pěchota se dostala do německých okopů, byly již prázdné neb Němci ustoupili 5 km. Byli jsme ukryti ve starých francouzských „abrech“ z 15. roku, za nimiž bylo všude kolem plno hřbitovů, takže bylo vidět, co v 14-15. roce padlo Francouzů.

Noviny přinesly zprávu, jak se všude vítězí a ve Vídni v parlamentě, že se zastával český poslanec Staněk čsl. brigád ve Francii a prohlásil, že se brzy povede válka na německém území. Jiní čeští poslanci, že křičeli dolů s císařem, takže nastal boj mezi německými a českými poslanci. Tam jsme byli v „abrech“ několik dní i jsme si vařili, neb kuchyně a trény poslali k Remeši. Nás pak odvolali přes Hermonviller, v noci nás nakládali na silnici do nákladních automobilů po jednadvaceti a celou noc jsme jeli jako o závod, ráno přes Remeš, asi o 10. hod. jsme vystoupili v Mourmelon a šli jsme asi hodinu do prkenných baráků. Tam každý si připravoval místo, že tam budeme déle, ale v 7. hod. navečer jsme vyšli s plnou výzbrojí a šli jsme celou noc cestami hrozně rozbitýma, mnohde i přes strouhy, takže již mnozí zahazovali věci nebo zůstávali vzadu, klelo se, ale nic nepomáhalo, šli jsme až do 5. hod. ráno a zůstali jsme v křoví, v němž byli Američani. Tam jsme zůstali pod celtami několik dní, neb stále pršelo. Američané šli dopředu 15. 10., jsme ráno v 6 hodin vyšli a v 11 hod. jsme se museli ukrýt před německými aeroplány, kterých letěla celá eskadra. Důstojníci nám řekli, bysme na nic pěkného nečekali a kapitán Šidík (z Ruska) nám říkal, že nás čeká druhý Zborov. Nikoho to však nezarazilo, stále bylo veselo, každý vyházel z rance, co nepotřeboval, a když se šeřilo, šli jsme po večeři do přední linie, kdež jsme asi o půlnoci střídali. Když jsme se dostali na místo, začalo pršet, každý si udělal jamku, aby byl trochu schován, ale do rána to bylo plné vody. Teprve ráno jsme si dělali řádné díry do země a já měl plné ruce puchýřů, na to jsem však nedbal, neb jsme byli stále odstřelováni od něm. artilerie, takže střepiny z granátů stále pručely. Bylo však stále deštivé počasí, voda nás vytápěla jako myši, ale jinak jsme nemohli jen se zahrabat do země a ležet v blátě, čekat až nás nějaký granát zasype. Tak jsme čekali, že přijde rozkaz jít dopředu, což bysme byli nejraději viděli, ale ještě nebylo vše připraveno, a tak jsme pomalu ztráceli stále lidi, neb nás Němci neustále bombardovali granáty, šrapnely, plynem a každý den přilétala německá eskadra aeroplánů, které snesly se nízko nad okopy a střílely i do našich děr z kulometů. Stále však pršelo, kuchyně byla za frontou daleko, jen v noci přijížděly na 1-1 hod cesty k frontě a tam se chodilo pro jídlo jedním směrem na jedno místo, takže za nynějších dešťů se šlo po kolena blátem.

20. října jsem byl pro večeři, ale byla tma, takže jsme bloudili, a když jsme se dostali zpět byli jsme blátem zolepený, že jsme nemohli nohy utáhnout. Jen jsem si zalezl do díry, přišel rozkaz vše si připravit k odchodu. V půl osmé jsme po jednom přecházeli po pytlovém mostě přes kanál a řeku Aisnu. Naše četa šla jako patrola kolem řeky prohledat terén a vyčistit, museli jsme se plazit po břiše a to muselo být v největší tichosti, aby nás Němci nezpozorovali. Třetí rota, která zůstala ještě za řekou udržovat levé křídlo, byla seznámena umluveným znamením, slabým zapísknutím nápěvu „Nad Berounkou“, tím samým znamením nám odpověděli a my jsme se plazili s granátem v jedné a puškou v druhé ruce až před vesnici Teron. Tam jsme se měli zakopat na louce, ale udělal si každý důlek jen pro hlavu, neb se do práce mnoho nechtělo, protože jsme věděli, že zde nezůstaneme a pak to bylo v louce, která byla dost bahnitá, a my měli jen malé lopatky. Celou noc bylo ticho, až skorem podezřelé, jen naše fissilky rachotily občas na udržování ohně, proto jsme se domnívali, že Němci ustoupili. Než se rozednilo, byl dán rozkaz nepozorovaně se vloudit do vesnice a ukrýt se do sklepů, nic ze sebe však nesundávat, stále vše mít připraveno. Jen jsme si však zalezli do sklepů a děr, strhla se hrozná střelba od něm. artilerie a kulomety jen hrčeli, my jsme se honem hrnuli z děr ven, neb jsme nemohli nic jiného čekat než německý nástup. Kdo se však dostal ven, zůstal zaražen, neb německá artilerie byla velice dobře nastřelen do vesnice a barák za barákem se bořil jako když vletí koule do kuželek, ale s takovou prudkostí, že se zem třásla a sluch i zrak přecházel a do toho se mísil pískot kuliček z mašinkvérů, které byly umístěny na kopci před vesnicí, a jakmile viděli náš zmatek, pustili do všeho prudkou palbou. Rozkaz byl vše zas na své místo, čety, které byly před vesnicí, již se na místo dostat nemohly neb je zatlačovali Němci a někteří naši tam byli zajati, ostatní se stahovali ve zmatku do vesnice a německé mitrailleusy v tom dělaly hrozně ztrát.

Pavel Novotný (konec XII. části)

Sloupek z fary: Boží příkázání v životě [35/2011]

Velký úpadek víry a zbožnosti zaznamenávají křesťané ve vyspělých společnostech, ačkoli právě zde má církev nejlepší materiální vybavení pro své působení. Mohlo by se zdát, že hlavní překážkou pravé víry je moderní životní způsob, že prostředí relativního blahobytu není pro náboženství příznivé.

Katolíci se posledních 40 let místo cílevědomého úsilí o podstatnou změnu světa se mravně upadající společnosti sami přizpůsobují. Katolíci se často uspokojují s tvrzením, že počet katolických křesťanů celkově roste. Vzrůstá, protože přibývá obyvatel na zeměkouli. Ale vzrůstá jen počet katolíků v zemích třetího světa. A věřících ubývá právě v zemích, kde měli katolíci po dlouhá staletí rozhodující většinu a kde mohli vytvářet podmínky pro skutečný rozvoj Božího království. V těchto zemích katolíků ubývá, protože sami vymírají a přitom nejsou sto předávat svou víru svým potomkům.

Katolická církev je už několik desetiletí ze všech stran terčem soustředěných útoků. Nepřátelé Boha a církve nevynechají žádnou příležitost k pomluvám i oprávněním obviněním. Pro všechny sociální skupiny je příznačné, že v případě ohrožení jdou stranou vnitřní rozpory a dochází k jejím semknutí a stmelení. Pro církev jakoby to neplatilo. Jak přiznává svatý otec, nejvíce je církev ohrožována právě zevnitř. Není to sice žádná novinka, Skutky apoštolů a dějiny církve nám dosvědčují, že tomu tak bylo od samého začátku. Rozdíl je v tom, že církev se vždy dokázala proti svým vnitřním nepřátelům bránit rozhodnými kroky. Současný názor, že takových kroků není třeba a že pravda se uhájí sama svou vnitřní silou, znamená vážné podcenění nepřítele, který toho dokonce využívá. Spíše než pravda, se prosazuje lidská slabost a pohodlnost. Některá Boží přikázání nám při rostoucí pohodlnosti připadají těžká, a tak si namlouváme, že něco takového po nás Bůh nemůže žádat. A že nám rozhodně nemůže vyhrožovat peklem, pokud takovému požadavku nevyhovíme. Skutečnost je však taková, že žádný Boží požadavek není nad naše síly. Naopak představuje pro nás vždy tu nejschůdnější cestu k životu, opravdové radosti a pokoji. My nejsme znevýhodněni proti lidem tohoto světa, když máme dodržovat přikázání. Naopak, kde je tak šťastný národ, kterému Bůh zjevil svůj zákon? Vždyť všechna bída současného světa má svůj kořen v porušování Božích přikázání. S přikázáními nám Bůh dal také klíč, jak je zachovávat. To, co dává křesťanům sílu i největší obtíž, je láska. Kdo však nežije v lásce, je jako ryba, kterou vlny vyhodily na břeh daleko od vody.

Ďábel se snaží zničit rodinu, protože je to škola lásky. Má úspěchy i u křesťanů. Novodobí reformátoři by chtěli relatizovat nerozlučnost manželství, věrnost až do smrti jim připadá jako příliš velké břemeno. Udělali by lépe, kdyby věnovali náležitou pozornost přípravě mladých lidí na jejich celoživotní poslání. Jak žít s Boží pomocí a milosti svého vztahu v opravdové a věrné lásce. Protože manželství není jen soukromá záležitost, věrná láska přece není žádné břemeno, ale největší dar, jakým se lidé mohou obdarovat. Pramenem naší lásky je Ježíš Kristus, který nás miloval až do krajnosti. Není blaženějšího vědomí pro člověka nad jistotu, že se může na lásku svého blízkého spolehnout tak, jak na lásku Božího Syna. „Buď věrný až do smrti a dám ti za odměnu život,“ to je příklad, který máme dávat světu jako poselství, že nás Bůh miluje. A proto věnujte se s celou horlivostí tomu, abyste dospěli vírou k řádnému životu, řádným životem k poznání, poznáním k sebeovládání, sebeovládáním k trpělivosti, trpělivostí ke zbožnosti a zbožností k lásce. Jsou-li ve vás tyto ctnosti ať vám pomáhají k dobrému životu. A tak vám bude dopřán přístup do věčného království.

(Světlo, č. 38, Na Slovíčko)

 

Minul čas prázdnin a čas dovolených. Před námi čas sklizně a poděkování. V naší farnosti proběhne 16. října posvícení. A v úterý 18. října budeme prožívat svátek sv. Lukáše, patrona našeho kostela. Viz pozvánka níže.

P. Kazimierz Duš

Římskokatolická farnost Křečovice Vás srdečně zve na oslavu svátku sv. Lukáše evangelisty, patrona lékařů a zdravotníků, v úterý 18. října 2011.

Program:

16.30 h
adorace Nejsvětější svátosti s modlitbou růžence a možností svátosti smíření

18.00 h
slavná mše svatá s uctěním ostatků svatého Lukáše (předsedá P. Prokop Brož Th.D., děkan KTF UK a sídelní kanovník vyšehradský)

cca 19 h
pohoštění na faře

(V přestávce mezi adorací a mší svatou bude fara otevřena.)

Zápis z 30. června [34/2011]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 30. 6. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: Robert Nečas, Monika Pechačová, Pavel Novotný, Karel Krymlák, Petr Rákosník, Martin Krampera, Petr Sochor, Jitka Jirásková, Vladimír Čermák, Aleš Bobál, Zbyněk Šobíšek
Hosté: Mgr. Holá Zdeňka, ředitelka ZŠ J. Suka Křečovice
Ověřovatelé zápisu: pí. J. Jirásková, Vl. Čermák
Návrhová komise: p. Sochor, p. Zb. Šobíšek, p. K. Krymlák

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování 11 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 4/2011
  Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2011:
  Výdaje
  Stavba čističky Křečovice 6.000.000,-- Kč
  Úpravna vody Nahoruby 800.000,-- Kč
  Příspěvek na nohejbal, Krchleby 2.000,-- Kč

  Hlasování 11 0 0
 3. Vydání změny č. 5 ÚP
  Zastupitelstvo schvaluje vydání změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru obce Křečovice dle přílohy.
  Hlasování 11 0 0
 4. Pronájem tělocvičny při ZŠ v Křečovicích
  Zastupitelstvo schvaluje žádost o pronájem tělocvičny při ZŠ J. Suka v Křečovicích. Žádost podala paní Mgr. Šimrová Petra. Jedná se o pronájem 2x týdně (úterý, čtvrtek – 19,00-20,00 hod.)
  Hlasování 11 0 0
 5. Kotvení lodě na N. Živohošti
  Zastupitelstvo neschválilo žádost s kotvením na boji pro loď EO 102949, laminátová s přívěsným motorem délka 4 m společnosti NAVIJAKY.CZ, s.r.o. Žadatel předal kompletní žádost, ale nelze povolit, protože záměr není v souladu s územním plánem obce.
  Hlasování 11 0 0
 6. Vlkonice – odkoupení části pozemku
  Zastupitelstvo neschvaluje žádost p. M. Kalaše, Vlkonice 15, o odkoupení části obecního pozemku ve Vlkonicích. Ze žádosti není zřejmé, o jakou část pozemku jde. S prodejem zastup. nesouhlasí.
  Hlasování 11 0 0
 7. Živohošť – odkoupení části pozemku
  Zastupitelstvo odkládá žádost p. M. Bulíčka, Žitomírská 639/1, Praha 10, o odkoupení části obecního pozemku 1582/1 v k. ú. Živohošť dle předloženého plánku. S předloženým plánkem zastup. nesouhlasí. Bude dále projednáváno.
  Hlasování 11 0 0
 8. Křečovice – odkoupení části pozemku
  Zastupitelstvo schvaluje žádost manželů Bartůškových, Křečovice 80, o odkoupení části obecního pozemku č. 638/4 v k. ú. Křečovice dle předloženého geometrického plánu č. 204-19/2011 (33 m2) v částce 200,-- Kč/m2. Hlasování 9 0 2
 9. Krchleby – nohejbalový turnaj
  Zastupitelstvo schvaluje žádost p. Vl. Jiráska o příspěvek ve výši 2.000,-- Kč na jubilejní 20. ročník nohejbalového turnaje v Krchlebích na ceny a nohejbalovou síť.
  Hlasování 11 0 0
 10. SDH Křečovice – sada pro 100 m překážek
  Zastupitelstvo schvaluje nákup sady pro 100 m překážek pro SDH Křečovice.
  Hlasování 11 0 0
 11. Historický kaleidoskop – udržení časopisu
  Zastupitelstvo zamítá žádost Asociace nositelů legionářských tradic o podporu a udržení časopisu Historický kaleidoskop ve výši příspěvku 2.000,-- Kč.
  Hlasování 11 0 0
 12. Nahoruby – úpravna vody
  Zastupitelstvo předběžně schvaluje výběr firmy pro stavbu úpravny vod v Nahorubech z důvodu odstranění dusičnanů. Je nutná výstavba do konce listopadu 2011. Výběr byl z firem:
  Fer a Man Technology 735.402,-- Kč
  Vodárenské technologie, s.r.o. 760.000,-- Kč
  Zbyněk Peša,Týnec nad Sáz,. 746.368,-- Kč
  Z hlediska ceny vybrána firma Fer a Man Technology.
  Hlasování 11 0 0
 13. Živohošť – stání plavidla
  Zastupitelstvo neschvaluje žádost o stanovisko k umístění plovoucího zařízení pro stání plavidla. Žadatel Karel Písecký, Doubravínova 300/18, Praha 6. Žadatel předal kompletní žádost, ale nelze povolit, protože záměr není v souladu s územním plánem obce.
  Hlasování 11 0 0
 14. Živohošť – kulturní akce
  Zastupitelstvo povoluje kulturní akci na Živohošti v období cca koncem srpna 2012, ale pouze za splnění slíbených podmínek uvedených v příloze žádosti, hlavně odsouhlasení akce místními chataři.
  Hlasování 11 0 0
 15. Křečovice – oznámení o pracovních podmínkách pracovního prostředí v Křečovicích
  1. oznámení o podmínkách pracovního prostředí v Křečovické škole podepsána většinou zaměstnanců školy nynějších i minulých
  2. petice rodičů za odvolání ředitelky ZŠ J. Suka a MŠ Křečovice.
  Mgr. Holou byla přednesena její verze proti stížnostem.
  Návrh – dne 1. 7. 2011 bude svolána schůzka personálu školy, včetně ředitelky a členů zastupitelstva. Zastupitelstvo schvaluje. Bude dále řešeno.
 16. Na vědomí:
  • Od SK obec dostala e-mail. zprávu o přidělení dotace na ČOV. Přepokládaný začátek stavby – srpen 2011.
  • Dopis od pí Kuntové, Juniorcamp Nová Živohošť, rekreační poplatky a poplatky ze vstupného na r. 2011
  • Oznámení o zahájení projednávání návrhu Změny č. 3 ÚP obce Neveklov
  • Nabídka odvozu odpadů od firmy Marius Pedersen
  • Nabídka projekčních prací Europoint dodávky staveb, s.r.o. na zateplení ZŠ J. Suka a MŠ v Křečovicích v celkové ceně 16.800,-- Kč.
  • Občanské sdružení Midgard pořádá 5. ročník raně středověké bitvy v obci Brdečný ve dnech 19.-21. srpna 2011
  • Zahájení stavby – přístřešek pro hasičské vozidlo Hořetice
  • Zahájení přestavby a úpravy hasičárny v Nahorubech
  • Provedena oprava okapů hasičárny v Krchlebích
  • Vyúčtování vodného za rok 2010 od VHS Benešov – Živohošť
  • Informace společnosti Eko-kom, a.s. o množství vytříděného odpadu za rok 2010
  • Informace o začátku rekreační sezony v Živohošti
  • Informace o schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SON Neveklov a volbu nového místopředsedy
Hlasování 11 0 0

Zapsala: Monika Pechačová

Zápis z 5. května [34/2011]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 5. 5. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: Robert Nečas, Monika Pechačová, Pavel Novotný, Karel Krymlák, Petr Rákosník, Martin Krampera, Petr Sochor, Jitka Jirásková
Omluveni: Vladimír Čermák, Aleš Bobál, Zbyněk Šobíšek
Hosté: paní Jednorožcová
Ověřovatelé zápisu: p. Rákosník Petr, p. Sochor Petr
Návrhová komise: pí Jirásková Jitka, p. Novotný Pavel, p. Krampera Martin

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování 8 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
  Hlasování 8 0 0
 2. Rozpočtové opatření č. 3/2011
  Schváleno zastupitelstvem dle přílohy.
  Hlasování 8 0 0
 3. Schválení zvýšení vodného na rok 2011
  Zastupitelstvo schvaluje navržené navýšení vodného na rok 2011 a to na 20,-- Kč/m3.
  Hlasování 8 0 0
 4. SDH Hořetice
  SDH Hořetice žádá o nákup 2 ks hadic B, 3 ks pracovního stejnokroje, 4 ks opasků, 6 ks zásahové přilby, 4 ks pneumatik na hasičské auto. Zastupitelstvo schvaluje.
  Hlasování 8 0 0
 5. SDH Křečovice
  SDH Křečovice žádá o nákup 2 ks hadic C, 2 ks savic, 2 ks opasků. Zastupitelstvo schvaluje.
  Hlasování 8 0 0
 6. Nahoruby – nájemní smlouva, p. Mařík
  Zastupitelstvo schvaluje pronájem obecního pozemku na zemědělské využití. Číslo pozemku 984 o výměře 2.442 m2 v k. ú. Nahoruby. Nájemné bude symbolické ve výši 122,-- Kč ročně. Bude uzavřena nájemní smlouva mezi obcí Křečovice a panem Františkem Maříkem.
  Hlasování 8 0 0
 7. SDH Krchleby
  Zastupitelstvo schvaluje žádost SDH Krchleby o výrobu dřevěného poklopu do hasičské zbrojnice a skříňky pod dřez v ceně 12.460,-- Kč.
  Hlasování 8 0 0
 8. Vlkonice – odkup pozemku, p. Martínek
  Zastupitelstvo schvaluje prodej obecního pozemku č. 646/1 a 646/6, cca 40m2, v k. ú. Vlkonice. Žadatel pan Martínek, Podvlkonice 35. Cena za pozemek bude 40,-- Kč/m2 a veškeré zaměření pozemku si pan Martínek udělá na vlastní náklady.
  Hlasování 8 0 0
 9. Finanční dar – SDH Nahoruby
  Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na akci Sraz traktorů Zetor ve výši 1.000,-- Kč.
  Hlasování 8 0 0
 10. Výměna pozemku – Nová Živohošť
  Obec Křečovice nevymění pozemek č. 1696/2 paní Renátě Jednorožcové za pozemek č. 1688/6 (místní komunikace) Nová Živohošť, o výměře 276 m2 a nabízí koupi tohoto pozemku za částku 50,-- Kč/m2. Paní Jednorožcová tuto nabídka neakceptuje. Jiné řešení nebylo nabídnuto. Obec v žádném případě nebude prodávat ani směňovat pozemek ve svém vlastnictví s odvoláním na zásadu neprodávat pozemky, které jsou součástí veřejného prostranství, nebo komunikací. Tato zásada byla schválena na zasedání zastupitelstva obce dne 15. 04. 2010.
  Hlasování 8 0 0
 11. Darovací smlouva
  Zastupitelstvo schvaluje podpis darovací smlouvy s JUDr. Petrem Zikmundem, který daruje částku 10.000,-- Kč jako příspěvek na odvoz odpadů v Nové Živohošti.
  Hlasování 8 0 0
 12. Europoint
  Zastupitelstvo schvaluje podpis smlouvy o dílo s firmou Europoint, která provede zpracování paspartu objektu školy.
  Hlasování 8 0 0
 13. Na vědomí:
  • Příprava projektu – rekonstrukce ploch zeleně v obci Křečovice.
  • Dne 12. a 13. 5.2011 proběhne v budově Obecního úřadu v Křečovicích č. 9 výměna oken a vchodových dveří. Cena bude cca 150.000,-- Kč.

Zapsala: Monika Pechačová

Raně středověká bitva „Starý přítel“ [34/2011]

Sdružení Midgard provede ukázku raně středověké bitvy ve dnech 20.–21. srpna 2011 v osadě Brdečný.
20. 8. (SO) PROGRAM 21. 8. (NE)
12.00 Začátek programu, ukázky dobových řemesel 11.00
pouze v NE Soutěž v hodu kopím 11.30
13.00 Lučištnický turnaj pouze v SO
14.00 Soutěž v rozdělávání ohně pouze v SO
14.30 Rekonstrukce vikinského obřadu 12.15
15.30 Odevzdání soutěžních lístků.
Příprava bojovníků na bitvu
13.00
16.00 BITVA, kruhy zrady atd. 13.30
po bitvě Vyhlášení vítězů vědomostní soutěže po bitvě
18.00 Konec programu 16.00
12.00–15.30 Vědomostní soutěž (o zajímavé ceny). 11.00–13.00
celý den Kuchařská soutěž účinkujících pouze v SO
Akce se koná za každého počasí. Více informací na os-midgard.info