Z jednání zastupitelstva obce Křečovice [2/2003]

Zastupitelstvo obce Křečovice jednalo dne 31.3. 2003 a ve druhém čtvrtletí 3x.

Dne 31.3.2003

Zastupitelstvo obce schválilo provedení rekonstrukce komunikace z lokality Bečvárna k lokalitě Percule rozcestí z programu SAPARD.

 • Odkoupení pozemků nezbytně nutných pro komunikaci k parcelám na rodinné domky v Křečovicích od St. Grünzweiga Praha a manž. D. a F. Růžičkových, Křečovice.
 • Bylo odsouhlaseno odkoupení pozemků od Pozemkového fondu v Nové Živohošti.
 • Projednány byly další návrhy do změny č. 2 územního plánu obce Křečovice.
 • Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí prodloužení lhůty ve věci předložení dokladů na úpravy místní komunikace na části pozemku st.306 v Nové Živohošti.
 • Dále vzalo na vědomí zápis z projednání návrhu na prohlášení lokality Vlkonice za vesnickou památkovou zónu s tím, že OÚ požádá občany z Vlkonic na jejich názor k tomuto návrhu. V poslední části jednání byla zahájena příprava na rekreační sezónu.

Dne 6.5.2003

 • Zastupitelstvo obce schválilo kriteria pro zařazení dítěte do mateřské školky při vyšším počtu přihlášek, než stačí kapacita školky.
 • Z třech zájemců pro pronajmutí parkoviště v Nové Živohošti byla vybrána firma D. I .Seven Benešov.
 • Schválena byla mandátní smlouva mezi obcí Křečovice a zpracovatelkou změny č. 2 územního plánu obce.
 • Schváleno bylo pronajmutí bývalého obchodu ve Strážovicích klubu důchodců tamtéž.
 • Schváleny byly různé žádosti občanů.
 • Zastupitelstvo vzalo dále na vědomí informaci o přípravě přistoupení ČR k EU. Vzata na vědomí byly též zpráva o pokračování příprav na letní rekreační sezónu.

Dne 26.5.2003

Projednána možná účast obce Křečovice v dražbě pozemku č.1580 v Živohošti. bylo rozhodnuto, že se obec dražby nezúčastní. V další části jednání byly potvrzena souhlasná stanoviska k prodeji části obecních pozemků občanům, kterým byly žádosti schváleny již minulým zastupitelstvem a kupní smlouvy nebyly dosud uzavřeny. V závěrečné části jednání byla schválena změna rozpočtu na kapitole školství.

Rozhodnuto bylo o provedení odbahnění požární nádrže na Hůrce Hořetické. Vzato na vědomí bylo výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce školní jídelny.

Dne 24.6.2003

Zastupitelstvo obce schválilo závěreční účet obce Křečovice za rok 2002 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2002 a to bez výhrad - na základě zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křečovice za účetní období 2002. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno pracovnicí kontrolního odboru Krajského úřadu v Praze.
Stav bankovních účtů k 31. 12. 2002

- základní běžný účet: 1 993 927, 46 Kč
- termínovaný vklad: 6 110 029, 35 Kč
C e l k e m : 8 103 956, 81 Kč

Zastupitelstvo obce posoudilo nabídku prodeje akcií Středoč. energetické akciové společnosti a schválilo prodej všech 575 ks akcií, které obec vlastní za celkovou cenu 1 168 975,- Kč, tj. 2033,- Kč za akcii.

V další části jednání se zastupitelstvo obce zabývalo závěrečnou fází příprav na rekreační sezónu, schválilo postup organizačních opatření pro zajištění veřejného pořádku v rekreační osadě Nová Živohošť. V závěru zasedání projednalo jednotlivé žádosti občanů .

František Vondra
starosta obce

Komentáře nejsou povoleny.