Zápis ze zasedání Zastupitelstva 31. 1. 2008 [21/2008]

Ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, konané dne 31. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Robert Nečas, Jaroslav Novotný, Pavel Novotný, Jitka Jirásková, Petr Rosůlek, Karel Krymlák, Vladimír Hulán, Věra Bálkové, Vladimír Čermák
Omluveni: Monika Pechačová˙
Ověřovatelé zápisu: Karel Krymlák, Pavel Novotný
Návrhová komise: Věra Bálková, Jaroslav Novotný, Robert Nečas

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování  10  0  0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedáni zastupitelstva
  Starostou obce byla přednesena zpráva o plnění usnesení ze zasedání ze dne 27. 12. 2007.
 2. Zastupitelstvo projednalo zprávu o provozováni obecních vodovodů
  Odběr vody v obecních vodovodech byl cca 19.257 m3, což splňuje schválený limit pro čerpání. Poruchy v r. 2007 byly 2 v Nahorubech a 5 v Křečovicích. Opravy byly vypořádávány péčí obce - v zájmu zlevnění provozu.
  Provozní náklady vodovodu Křečovice a Nahoru by byly 443290,- Kč; rozpočteno do odběru 29.818 m3 dává průměrné náklady 14,87 Kč/m3.
 3. Stanovení ceny vodného
  Cena vodného byla pro období 2008/2009 stanovena pro oba obecní vodovody na 16 Kč/m3.
 4. Schvaluje uzavření smlouvy o dodávce vody z veřejného obecního vodovodu
  Obecní úřad jako provozovatel vodovodu má povinnost uzavřít s odběrateli smlouvy o dodávce.
 5. Schvaluje prodej pozemků č. parc. 778/1 a 778/2 ve Strážovicích o výměře 285m2 a 200m2 Kateřině Bártové, bytem Praha 9 a Filipu Minaříkovi, bytem Praha 1. Cena:20Kč/m2
 6. Schvaluje prodej pozemku č. pare. 802/1 Josefu Humhalovi, bytem Strážovice 30. Cena: 10 Kč/m2
 7. Schvaluje předběžný souhlas se směnou části pozemků č. 1020/1 a 1/2 mezi Obci Křečovice a Jiřím Seibertem, bytem Praha 4 o výměře 98m2 ve Vlkonicích.
 8. Schvaluje koupi pozemků pro Obec Křečovice od ÚPZSWM, Praha 2 č. kat. (PK) 46o výměře I78m2 - dle GP st. pare. č. 15 o výměře 173m2 st. pare. č. 159 o výměře 26m2 a zaplaceni nájmu za 2 roky.
 9. Schvaluje příspěvek na domovní ČOV Lucii Matějkové, bytem Brdečný 5 v částce 10.000 Kč.
 10. Schvaluje žádost o vstup na pozemek a o vyjádření k inženýrským sítím na parcele č. 1030/2 za účelem rekonstrukce vedení NN v Hořeticích. Žadatel: firma Mašek elektro s.r.o., Krusičany
 11. Schvaluje žádost o vyjádření ke stavbě kabelového vedení NN0,4kVpro čp. 9 Na Kasárně a o zřízeni věcného břemene na pare. č. 1289/23, 1289/24 k.ů. Nahoruby. Žadatel: Krásnohorská elektro s.r.o., Krásná Hora
 12. Schvaluje souhlas majitelům nemovistosti v Políčanech o uloženi Vodovodních pořipojek do obecní komunikace č. 1224/4 a 1212/3 k.ú. Nahoruby
 13. Schvaluje kladné vyjádřeni k výstavbě 2 rodinných domků, studny a jímky na pozemku 297/1 ve Vlkonicích. Žadatelé: Roman a Martin Simrovi, Vlkonice
 14. Schvaluje žádost o zařazení pozemku č. pare 155, 156/1, 156/2, 156/3, 156/4 k.ú. Vlkonice do změny UP. Žadatel: Jaroslav Rada, Tisem 48
 15. Schvaluje žádost o finanční podporu - Ochrana fauny CR Votice. Finanční příspěvek 1.000 Kč.
 16. Schvaluje finanční dar ve výši 8.000 Kč za zpracování webových stránek v r. 2007 a 10.000 Kč za prvenství v juniorské kategorii Word procesingu Gabriele Novotné, Křečovice č.p. 81
 17. Schvaluje finanční dar ve výši 2.000Kč Miluši Čermákové za prodej pečiva ve Vlkonicích v r. 2007.
 18. Schvaluje souhlas Obecnímu úřadu Křečovice k demolici dřevěné kůlny ve dvoře čp. 59 v Křečovicích a následné postaveni nové.
 19. Zastupitelstvo bere na vědomi projednání návrhu zadáni změny č. 2 ÚP Obce Radíč.
 20. Schvaluje převod fin. prostředků z termínovaného vkladu na běžný účet BII (6,485,962,33Kč).

Hlasování  10  0  0

Zapsal: Petr Rosůlek

Komentáře nejsou povoleny.