Přehled Nejdůležitějších Akcí Volebního Programu Uskutečněných V Letech 2002 - 2006 A Činností V Tomto Období [15/2006]

Křečovice

 • Rekonstrukce školní kuchyně
 • Rekonstrukce WC pro základní a mateřskou školu
 • Oprava střech (na 1/3 nová krytina) na budovách školy
 • Převod a rozměření pozemků na výstavbu rodinných domů
 • Výstavba trafostanice a el. Rozvodů VN a NN pro rodinné domy
 • Výstavba vodovodu a kanalizace pro rodinné domy
 • Provozování vodovodu obcí za účelem udržení vodného v nižší ceně
 • Údržba hřbitova

Skrýšov, Zhorný

 • Prodloužení zásobovacího řadu ve Skrýšově
 • Rekonstrukce povrchu místní komunikace Skrýšov - Zhorný

Krchleby

 • Rekonstrukce koryta potoka
 • Rekonstrukce povrchu cesty Krchleby - Percule, křižovatka s MK
 • Provozování vodovodu obcí za účelem udržení vodného v nižší cenu

Nahoruby

 • Provozování vodovodu obcí za účelem udržení vodného za nižší cenu
 • Údržba komunikací, včetně veřejného prostranství
 • Výkup pozemků po bývalé skládce
 • Zaměření místní komunikace do Poličan - příprava smluv a směnné smlouvy
 • Zaměření komunikace v Poličanech - na Kasárnu a lokalitu Psané skály - zajištění směny t. č. v realizaci
 • Zaměření komunikace lesem k Hakošovi a na Mladšinu

Nová Živohošť

 • Prodloužení dešťové kanalizace pro odvodnění komunikace
 • Výměna poškozených svítidel veřejného osvětlení
 • Údržba obecních komunikací
 • Provedení povrchu na prostranství mezi objekty - t. č. v realizaci

Vlkonice

 • Výměna střešní krytiny na budově bývalé prodejny - propůjčené klubu důchodců a místním občanům
 • Údržba komunikací

Hořetice

 • Lokální opravy střechy nad sálem
 • Nová úprava interiéru lokálu a sálu - pronajmutí hasičskému klubu
 • Zakoupení nových židlí do celého objektu
 • Oprava staré hasičské zbrojnice
 • Oprava čekárny včetně nátěru

Hořetická Hůrka

 • Vyhloubení požární nádrže
 • Vykoupení části soukromých pozemků zastavěných cestou
 • Údržba komunikace

Hodětice

 • Údržba hřbitova
 • Údržba komunikace
 • Údržba památníku

Příprava a projednání Změny sídelního útvaru Křečovice č. 2,3

V rámci obce byla podporována činnost všech čtyř sborů dobrovolných hasičů nákupem potřebného materiálu, v r. 2005 příspěvek každému sboru na činnost 15 000,- za účelem napomoci k zakoupení vycházkových stejnokrojů mladým hasičům.

Pořádání kulturních akcí prostřednictvím obce:

 • V r. 2004 zastupitelstvo obce schválilo pořízení symbolů obce - znak a prapor - (do této doby symboly obce neměla), 4. července 2004 byla uspořádána obecní slavnost při příležitosti převzetí symbolů do obce
 • 5. července byla upořádána obecní slavnost k 655. výročí obce - v pořadí druhá po pětiletém intervalu, když první oslavu tohoto druhu obec uspořádala v r. 2000

Místní kultura i v ostatních částech obce
A kulturní činnost se začala v širším měřítku objevovat v jednotlivých vesnicích naší obce - nejprve Vlkonice - setkání rodáků 2. 7. 2004. V listopadu 2005 obnovení tanečních zábav v Hořeticích, když předtím ještě v červnu hasiči z Nahorub uspořádali Setkání traktorů Zetor. A podobné akce se ve zmíněných místech opakovaly i v letošním roce. Následují i pořady k oslavám dne dětí ze strany hasičů, myslivců nebo samotných maminek. Dostávali jsme zprávy i o pěkných akcí v Nové Živohošti. A to je dobře. Tím došlo k rozšíření kulturní nabídky - po dřívějších také kvalitních oslavách významných výročí jednotlivých sborů hasičů a ostatních spolků se vymýšlejí nové slavnosti a důvody k setkání, zábavě a uvědomování si sounáležitosti občanů v naší obci.

Z toho můžeme mít dobrý pocit, ale neusnout na vavřínech! Přehled akcí si neklade za cíl být vyčerpávající, jsou vybrány namátkou příklady!

František Vondra

Komentáře nejsou povoleny.