Ohlédnutí za slavností k převzetí obecních symbolů uspořádanou v naší obci dne 4. 7. 2004 [7/2004]

Vážení občané, Vám, kteří jste k Vaší škodě nebyli na této slavnostní a v historii naší obce velice významné události chceme alespoň částečně přiblížit dostupnými možnostmi tyto neopakovatelné zážitky. Pan Pavel Novotný, bytem Křečovice zadokumentoval mnohé na svých překrásných fotografiích. Album bude k nahlédnutí na Obecním úřadě v Křečovicích. Fotografie si budete moci objednat. Pan Tomáš Klenovec, bytem Nahoruby se snažil o natočení události kamerou. I tento dokument necháváme dále zpracovat a bude možno si jej pořídit. Něco málo máme zadokumentováno v písemné formě, chcete-li přečtěte si následující řádky.

Pořadatelé

Slavnostní proslov starosty obce Křečovice - pana Františka Vondry

Vážení občané, milé děti, vážení hosté!

Srdečně a velmi rád vás všechny vítám na dnešní slavnosti. Velice rád mezi námi vítám: Mistra Josefa Suka s chotí a jejich přátele, mezi jinými Mistra Václava Hybše s chotí, pana Václava Hrubého s chotí - ředitele zámku Štiřín. Dále velmi rád vítám v naší obci starostu obce Neveklov pana Karla Šebka, starostu obce Maršovice pana Dobroslava Šandu s chotí. V neposlední řadě velmi rád mezi námi vítám i našeho obvodního lékaře pana MUDr. Františka Ticháčka s chotí.

Sliby se mají plnit a tak poté co jsme se v r. 2000 přihlásili uspořádáním slavnosti k 65O-ti letému výročí první písemné zmínky o sídle Křečovice, dali jsme si tehdy slib, že se při svém úsilí vytváření nových hodnot v obci pro časy budoucí, budeme více ohlížet i do minulosti vedeni snahou více poznávat historii naší obce.

Samotná slavnost byla prvním krokem v tomto snažení. Nacházíme se uprostřed okamžiku kroku druhého, jímž je převzetí obecních symbolů, znaku a praporu, které byly na návrh zastupitelstva obce zpracovány skupinou heraldiků, po předložení schváleny podvýborem pro heraldiku a vexilologii, výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Parlamentu České republiky. Rozhodnutí o udělení znaku a praporu bylo předáno předsedou poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Dr. Lubomírem Zaorálkem v budově sněmovny předáno do rukou mých, jako starosty za účasti dalšího člena zastupitelstva naší obce pana Pavla Novotného dne 6. června 2003.

K čemu nám znak a prapor, k čemu pomůže naší obci? Je to zavedení a v dnešních časech obnovení tradice, která, jak jí chápeme my, zastupitelé obce, by měla povýšit naše povědomí, nás všech občanů, že máme další důvod proč být na svoji obec hrdi. Proto, že máme svoje symboly pod kterými budeme stát v jednom celistvém šiku v dobách příznivých, ale zejména v dobách méně příznivých. Od loňského roku, zejména po dnešním posvěcení znaku a praporu je naše obec bohatší, nejen o umělecké díla, zhotovená firmou Velebný z Ústí nad Orlicí, je bohatší o skutečnost, že jsme společenství lidí, občanů, kteří si uvědomují stále zřetelněji historii své obce, ctí předky, kteří založili naše sídla zde v překrásné krajině středního Povltaví, jejíž nádhernou scenérii obdivují všichni návštěvníci naší obce a širokého okolí.

Přijetím symbolů jak jsou znázorněny ve znaku obce zdůrazňujeme již zmíněnou úctu ke svým předkům. Je naším velkým úkolem vést v tomto duchu naší mládež od samého zrození nového děťátka. Vyzývám k tomuto úkolu všechny rodiče, učitele i všechny mé spoluobčany. Při této výzvě nemohu však nezdůraznit, že prvořadá a nejvíce potřebná je úcta k rodičům a prarodičům současně žijícím. Ano mám na mysli pěstování hezkých, chce se mi říci normálních mezilidských vztahů v rodinách a naplňovat tak osvědčenou mnohaletou zkušenost, že rodina je základ státu. Jaké jsou vztahy v rodinách, takové jsou v obci i ve státu jako celku. Pokud můžeme sledovat mezilidské vztahy v naší obci i České republice, máme před sebou velký úkol.

Ve znaku máme i symbol - květinku, která zdůrazňuje, že na území naší obce rostou ještě rostliny, stavače, které jsou již považovány za vzácné rostliny. Máme tedy v obci zachovalou přírodu? Zčásti ano, ale musíme své chování k ní též velice zlepšit, abychom si ji udrželi a zasloužili. Péče o životní prostředí jak známo je věcí každého z nás a nás k tomu vyzývá i naše žlutá květinka v obecním znaku. Nezapomínejme na to, až kohokoliv z nás bude obtěžovat nápad, že odpad ze svého dvora, či zahrady musím vyvézt někam do přírody.

Ve znaku máme housličky, které připomínají místního rodáka, skladatele Josefa Suka a celý Sukův rod, který byl a stále je pro naši obec velmi významný, jeho zástupci pro obec mnoho dobrého udělali a stále dělají. Nutno připomenout, že muzicírování již za působení pana řídícího Suka mělo v obci řadu stoupenců, bylo zde po rodinách hodně muzikantů, kteří se nám z rodin v těchto letech vytratili. Příklady táhnou, jak víme. Zpěvnost obyvatelstvu i v tomto kraji, jak říkával Mistr Josef Suk, skladatel, nechyběla - byla zde velice příjemně znatelná. Je tomu tak i dnes? Přimlouvám se moc za to, aby se v naší škole věnovala hudební výchově větší pozornost než to ukládají školní osnovy. Nás zavazují ony housličky ve znaku obce. Zavazující velmi je v tomto smyslu i čestný název „Základní škola Josefa Suka Křečovice,“ který jsme před časem do názvu naší školy přijali. Ještě více se však přimlouvám u rodičů, zpívejte doma svým dětem odmalička a učte děti české písničky. V dnešní době je to opět velice potřebné.

Symbol chrta na obecním znaku a praporu chápejme vedle již zmíněné úcty k předkům a k historii naší obce také jako znak vytrvalosti v našem snažení vést pod praporem obec a spoluobčany správnými směry, odhodlanost rychle dosáhnout vytýčených správných cílů, a nebojácnost, bez níž se k vytýčeným cílům nemůže nikdo dopracovat. To vše při vzájemné pevné důvěře člověka k člověku, jako jí nacházíme mnohdy pevnou v živočišné říši. Mám na mysli ve vztahu - pes ke svému pánovi.

Závěrem si dovolím ocitovat s malým doplněním svoji výzvu uvedenou na závěrečné stránce knihy „Střípky z historie Křečovic“ vydanou k oslavovanému jubileu obce v roce 2000.

Při památce našich předků dokažme se pod praporem a znakem obce Křečovice ještě více semknout všichni od Hodětic přes Křečovice až po Živohošť v našem společném úsilí o svoji obec. Počínejme si tak, aby následující generace mohly s vděčností a úctou vzpomínat na nás, tak jako my při letošní slavnosti vzpomínáme na naše předky… Přátele naší obce prosíme, aby nám v našem snažení nadále pomáhali. Děkujeme.


Vážení občané!

Při dnešní slavnostní příležitosti předáme některým z Vás pamětní listy a poděkování za dosavadní činnost a pomoc obci. Ostatním budou pamětní listy předávány při dalších obecních slavnostech, které se stanou častou tradicí. Místostarosta pan Robert Nečas nás za chvíli seznámí, kdo pamětní list obdrží. Jmenovaní, kteří jsou zde přítomni předstoupí na stupínek, kde Pamětní listy budou postupně předávány.

Hlavním a neopakovatelným darem pro všechny občany naší obce jsou zde - obecní znak a prapor Obce Křečovice!!! Nechť přinesou naší obci a našim občanům do budoucnosti jen to dobré.

František Vondra

Komentáře nejsou povoleny.