Zápis z 23. února [37/2011]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 23. 2. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: Robert Nečas, Monika Pechačová, Pavel Novotný, Karel Krymlák, Martin Krampera, Petr Sochor, Jitka Jirásková, Vladimír Čermák, Aleš Bobál, Petr Rákosník
Omluveni: Zbyněk Šobíšek
Ověřovatelé zápisu: Petr Rákosník, Aleš Bobál
Návrhová komise: Jitka Jirásková, Pavel Novotný, Vladimír Čermák

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování 10 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 1/2012
  Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 1/2012 dle přílohy.
  Hlasování 10 0 0
 3. Zpráva o hospodaření obce za rok 2011
  Účetní obce, paní Krymlákovou, bylo předneseno a vysvětleno hospodaření obce za rok 2011 a schváleno zastupitelstvem dle přílohy.
  Hlasování 10 0 0
 4. Hospodářský výsledek ZŠ Josefa Suka a MŠ Křečovice
  Zastupitelstvo schválilo hospodářský výsledek za rok 2011. Úspora ve výši 2.728,85 Kč bude převedena do rezervního fondu.
  Hlasování 10 0 0
 5. Schválení výroby nových www stránek obce
  Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy se společností Galileo Corporation na zpracování nových webových stránek obce Křečovice, které budou odpovídat nové legislativě. Dále dle smlouvy budou webové stránky obce touto společností zpravovány.
  Hlasování 10 0 0
 6. Partnerská smlouva Posázaví o.p.s.
  Zastupitelstvo obce schválilo podepsání rámcové partnerské smlouvy s obecně prospěšnou společností Posázaví o.p.s. S touto společností bude obec spolupracovat při získávání dotací pro rozvoj obce.
  Hlasování 10 0 0
 7. Žádost o příspěvek – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
  Zastupitelstvo schválilo příspěvek na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okres Benešov ve výši 1.000,-- Kč.
  Hlasování 10 0 0
 8. Žádost na ČOV – pan Lomoz, Nahoruby
  Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek panu Václavu Lomozovi, Nahoruby 10, na domovní čističku odpadních vod ve výši 10.000,-- Kč. Kolaudace byla provedena 9. 12. 2011.
  Hlasování 10 0 0
 9. Žádost o odprodej pozemku – manželé Letlovy, Nahoruby
  Zastupitelstvo schválilo odprodej pozemku č. 958 o výměře 1.201 m2 v k. ú. Nahoruby, žadatelé manželé Letlovy, ve výši 25,-- Kč za 1 m2.
  Hlasování 10 0 0
 10. Žádost SDH Křečovice – příspěvek na dětské maškarní
  Zastupitelstvo schválilo žádost SDH Křečovice o finanční příspěvek na dětské maškarní odpoledne ve výši 1.000,-- Kč. Akce se bude konat 10. března 2012 v Hostinci u Kohouta v Křečovicích.
  Hlasování 10 0 0
 11. Finanční dar – sl. G. Novotná, Křečovice
  Zastupitelstvo schválilo finanční dar slečně Gabriele Novotné za práci na www stránkách obce Křečovice za rok 2011 ve výši 4.000,-- Kč.
  Hlasování 10 0 0
 12. Finančí dar – paní Čermáková, Vlkonice
  Zastupitelstvo schválilo finanční dar paní Miluši Čermákové za služby občanům – prodej pečiva ve Vlkonicích v roce 2011, ve výši 2.000,-- Kč.
  Hlasování 10 0 0 Finanční dar – pan Novotný Pavel, Křečovice
  Zastupitelstvo schválilo finanční dar panu Pavlovi Novotnému, Křečovice za práci redaktora Křečovických listů v roce 2011 ve výši 4.000,-- Kč.
  Hlasování 10 0 0
 13. Na vědomí:
  • Seznámení s kladným stanoviskem Krajského úřadu Středočeského kraje k projektu „Zateplení objektu ZŠ a MŠ Křečovice“. Žádost o dotaci bude podána 29. 2. 2012.
  • Dne 15. 2. 2012 bylo požádáno prostřednictvím „Posázaví“
   1. o dotace na opravu kapliček ve Strážovicích a v Hořeticích
   2. o dotaci na úpravu zeleně na návsi v Křečovicích u čekárny
  • Informace o postupu prací na ČOV v Křečovicích. Začátek provozních zkoušek – úterý 21. 2. 2012.
  • Seznámení s projektem opravy chodníku (položení zámkové dlažby) v Živohošti.
  • Seznámení s rozpočtem dobrovolného svazku obcí BENE-BUS na rok 2012

Zapsala: Monika Pechačová

Komentáře nejsou povoleny.