Zápis z jednání zastupitelstva 5. 4. 2007 [18/2007]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, konané dne 5. 4. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: Vondra Fr., Rosůlek P., Novotný P., Pechačová M., Čermák Vl., Krymlák K., Hulan Vl., Balková V.
Omluveni: Novotný J., Jirásková J.,
Hosté: Mgr. Holá, ředitelka ZŠ J. Suka
Ověřovatelé zápisu: Novotný P., Čermák Vl.,
Návrhová komise: Krymlák K., Rosůlek P., Nečas R.

 1. Zahájení
  Schválení programu zasedání zastupitelstva
  Hlasování  9  0  0
 2. Zpráva ze zápisů do mateřské školky
  Paní ředitelka Holá přednesla zastupitelům výsledky ze zápisu do MŠ v Křečovicích. Výsledek je takový, že dětí k zápisu přišlo více než je možná kapacita MŠ. Školka nemůže pro školní rok 2007/2008 přijmout 4 děti. Tento problém se bude řešit v rámci adaptačního programu ve školce po domluvě se zainteresovanými rodiči.
  Dále bylo zastupitelstvem odsouhlaseno zvýšení poplatku na rok 2007/2008 za návštěvu mateřské školky a to na 100,-- Kč/měsíc a poplatek za družinu při Základní škole J. Suka na rok 2007/2008 a to na 30,-- Kč/měsíc.
  Hlasování  9  0  0
 3. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva
  Panem starostou byla přednesena zpráva o plnění usnesení ze zasedání ze dne 12. 3. 2007.
 4. Nájemní smlouva na obecní pozemky ve veřejném tábořišti v Nové Živohošti
  Zastupitelstvo schválilo nájemné na obecní pozemky ve veřejném tábořišti v Nové Živohošti, nájemce Město Benešov, na částku 10,-- Kč/m2 na rok.
 5. Žádost o pronájem parkoviště v Nové Živohošti
  Slečnou Michalou Bartůškovou byla zaslána žádost o pronájem parkoviště v Nové Živohošti. Zastupitelstvo odsouhlasilo nájemné ve výši 55.000,-- Kč.
 6. Rozpočtové opatření č. 2/07
  Daň z příjmu na FÚ za obec - pouze proúčtovat, neplatí se
  MD 70.800,-- Kč  D 70.800,-- Kč
  Nákup nábytku do zasedací místnosti OÚ ve výši 30.000,--Kč
 7. Smlouva o dílo s firmou VRV Praha
  Smlouva o dílo s firmou VRV Praha na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na II. etapu kanalizace Křečovice. Cena celkem za vypracování dokumentace je 285.600,-- Kč. Zastupitelstvo smlouvu schválilo.
  Hlasování  9  0  0
 8. Různé
  • Sdružení obcí Neveklovska žádá o příspěvek na provoz Sdružení obcí Neveklovska a provozní náklady Informačního centra ve výši 46.940,-- Kč.
   Hlasování  7  2  0
  • Benešovský klub onkologicky nemocných žádá o příspěvek na činnost klubu ve výši 1.000,-- Kč
  • Žádost o finanční příspěvek SDH Krchleby ve výši 15.000,-- Kč byl zastupiteli odsouhlasen za podmínek, které budou dohodnuty s SDH Krchleby (natření místní čekárny, úprava obecního skladu, úprava cesty na Vlkonice)
  • Žádost o přispěvek na opravu střechy kostela v Živohošti. Zastupitelstvo schválilo částku ve výši 20.000,-- Kč.
   Hlasování  8  1  0
  • Zastupitelstvo bere na vědomí usnesení 28. valné hromady zájmového sdružení obcí Bene-Bus.
 9. Usnesení
  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce bylo přečteno p. Nečasem R. a zastupiteli schváleno
  Hlasování  9  0  0
 10. Závěr

Zapsala Pechačová Monika

Komentáře nejsou povoleny.