Zápis z 28. května [22/2008]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 28. 5. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomní: František Vondra, Petr Rosůlek, Pavel Novotný, Robert Nečas, Monika Pechačová, Vladimír Čermák, Věra Bálková, Jaroslav Novotný, Jitka Jirásková
Omluveni: Vladimír Hulan, Karel Krymlák
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Novotný, Věra Bálková
Návrhová komise: Jitka Jirásková, Vladimír Čermák, Pavel Novotný

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování  9  0  0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 3/08
  Příjmy
  • Navýšení - sponzorský dar na odpady 10.000,-- Kč od JUDr. Petra Zikmunda, Nová Živohošť
  Výdaje
  • Vodní hospodářství - přesun mezi položkami z údržby na služby 30.000,-- Kč
  • Rekonstrukce č.p. 59 - navýšení o 66.000,-- Kč
 3. Závěrečný účet obce Křečovice za rok 2007
  Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce Křečovice za rok 2007 bez výhrad.

  Příjmy ve výši' 8.891.647,66 Kč
  Výdaje čerpané 7.432.801,59 Kč

  Schválen závěrečný účet Sdružení obcí Neveklovska za rok 2007. Schválena zpráva o hospodaření DSO BENE-BUS za rok 2007. Schválen rozpočet DSO BENE-BUS na rok 2008 (provizorium).
 4. Žádosti ředitelky ZŠ J. Suka Křečovice
  • o opravu odpadního potrubí z WC
  • o odvoz vyřazeného kombinovaného sporáku ze školní jídelny
  • o výměnu prasklé bezdotykové baterie ve školní jídelně
  • o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ a to z 24 dětí ve třídě na 27 dětí ve třídě
  Žádost zastupitelstvo schválilo.
 5. Žádost OD KÚSK o vyjádření k udělení licence
  Zastupitelstvo schválilo udělení licence pro linku 300400 Sedlčany – Křečovice a pro linku 300380 Sedlčany – Prosenická Lhota – Hořetice
 6. Uzavírka mostu v Hoděticích
  Předběžný návrh dopravního opatření při úplné uzavírce mostu v Hoděticích bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva. Nejprve bude žádost prodiskutována s obyvateli Hodětic a Hořetic.
 7. Vyjádření k solární elektrárně
  Zastupitelstvo odložilo vyjádření k inv. záměru na výstavbu solární elektrárny na příští zasedání.
 8. Žádost o příspěvek
  • Žádost paní J. Růžičkové, Křečovice o fmanční příspěvek na výstavu fotografií – zastupite1stvo schválilo příspěvek ve výši 1.000,-- Kč.
  • Žádost o finanční příspěvek na požární soutěž – Okrsek SDH - schválen příspěvek 4.000,--Kč.

Hlasování  9  0  0

Zapsala: Pechačová Monika

Komentáře nejsou povoleny.