Zápis z 5. května [34/2011]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 5. 5. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: Robert Nečas, Monika Pechačová, Pavel Novotný, Karel Krymlák, Petr Rákosník, Martin Krampera, Petr Sochor, Jitka Jirásková
Omluveni: Vladimír Čermák, Aleš Bobál, Zbyněk Šobíšek
Hosté: paní Jednorožcová
Ověřovatelé zápisu: p. Rákosník Petr, p. Sochor Petr
Návrhová komise: pí Jirásková Jitka, p. Novotný Pavel, p. Krampera Martin

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování 8 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
  Hlasování 8 0 0
 2. Rozpočtové opatření č. 3/2011
  Schváleno zastupitelstvem dle přílohy.
  Hlasování 8 0 0
 3. Schválení zvýšení vodného na rok 2011
  Zastupitelstvo schvaluje navržené navýšení vodného na rok 2011 a to na 20,-- Kč/m3.
  Hlasování 8 0 0
 4. SDH Hořetice
  SDH Hořetice žádá o nákup 2 ks hadic B, 3 ks pracovního stejnokroje, 4 ks opasků, 6 ks zásahové přilby, 4 ks pneumatik na hasičské auto. Zastupitelstvo schvaluje.
  Hlasování 8 0 0
 5. SDH Křečovice
  SDH Křečovice žádá o nákup 2 ks hadic C, 2 ks savic, 2 ks opasků. Zastupitelstvo schvaluje.
  Hlasování 8 0 0
 6. Nahoruby – nájemní smlouva, p. Mařík
  Zastupitelstvo schvaluje pronájem obecního pozemku na zemědělské využití. Číslo pozemku 984 o výměře 2.442 m2 v k. ú. Nahoruby. Nájemné bude symbolické ve výši 122,-- Kč ročně. Bude uzavřena nájemní smlouva mezi obcí Křečovice a panem Františkem Maříkem.
  Hlasování 8 0 0
 7. SDH Krchleby
  Zastupitelstvo schvaluje žádost SDH Krchleby o výrobu dřevěného poklopu do hasičské zbrojnice a skříňky pod dřez v ceně 12.460,-- Kč.
  Hlasování 8 0 0
 8. Vlkonice – odkup pozemku, p. Martínek
  Zastupitelstvo schvaluje prodej obecního pozemku č. 646/1 a 646/6, cca 40m2, v k. ú. Vlkonice. Žadatel pan Martínek, Podvlkonice 35. Cena za pozemek bude 40,-- Kč/m2 a veškeré zaměření pozemku si pan Martínek udělá na vlastní náklady.
  Hlasování 8 0 0
 9. Finanční dar – SDH Nahoruby
  Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na akci Sraz traktorů Zetor ve výši 1.000,-- Kč.
  Hlasování 8 0 0
 10. Výměna pozemku – Nová Živohošť
  Obec Křečovice nevymění pozemek č. 1696/2 paní Renátě Jednorožcové za pozemek č. 1688/6 (místní komunikace) Nová Živohošť, o výměře 276 m2 a nabízí koupi tohoto pozemku za částku 50,-- Kč/m2. Paní Jednorožcová tuto nabídka neakceptuje. Jiné řešení nebylo nabídnuto. Obec v žádném případě nebude prodávat ani směňovat pozemek ve svém vlastnictví s odvoláním na zásadu neprodávat pozemky, které jsou součástí veřejného prostranství, nebo komunikací. Tato zásada byla schválena na zasedání zastupitelstva obce dne 15. 04. 2010.
  Hlasování 8 0 0
 11. Darovací smlouva
  Zastupitelstvo schvaluje podpis darovací smlouvy s JUDr. Petrem Zikmundem, který daruje částku 10.000,-- Kč jako příspěvek na odvoz odpadů v Nové Živohošti.
  Hlasování 8 0 0
 12. Europoint
  Zastupitelstvo schvaluje podpis smlouvy o dílo s firmou Europoint, která provede zpracování paspartu objektu školy.
  Hlasování 8 0 0
 13. Na vědomí:
  • Příprava projektu – rekonstrukce ploch zeleně v obci Křečovice.
  • Dne 12. a 13. 5.2011 proběhne v budově Obecního úřadu v Křečovicích č. 9 výměna oken a vchodových dveří. Cena bude cca 150.000,-- Kč.

Zapsala: Monika Pechačová

Komentáře nejsou povoleny.