Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 7. července [31/2010]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 7. 7. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomní: František Vondra, Pavel Novotný, Vladimír Čermák, Karel Krymlák, Robert Nečas, Jaroslav Novotný, Věra Bálková, Petr Rosůlek, Jitka Jirásková, Vladimír Hulan, Monika Pechačová
Omluveni: –
Ověřovatelé zápisu: Jitka Jirásková, Vladimír Hulan
Návrhová komise: Karel Krymlák, Robert Nečas

Schválení programu zasedání zastupitelstva:

Hlasováni: 11 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 4
  Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření dle přílohy.
 3. Finanční směrnice r. 2010
  Zastupitelstvo bylo seznámeno se zněním směrnice. Zastupitelstvo směrnici schvaluje.
 4. Zhodnocení slavnosti k 660. výročí první písemné zmínky o sídle Křečovice
  Slavnost se vydařila; po finanční stránce je rozpočet akce cca 60.000 Kč (vyúčtování zatím ještě není uzavřeno); sponzorské dary pokryjí 13 000,-- Kč.
  Výročí bude ještě připomínáno dalšími akcemi – na oslavě SDH Hořetice (14. 8. 2010) budou sborům dobrovolných hasičů předány slavnostní prapory; v září 2010 proběhne setkání zastupitelstva obce s Mistrem Josefem Sukem.
 5. Dosavadní průběh rekreační sezony
  Parkoviště na Nové Živohošti letos nikdo neobsluhuje – DRB si letos najalo vlastního provozovatele; ten se však provozu neujal.
  Letos opět proběhnou kontroly dodržování konce hudebních produkcí dle platné vyhlášky.
 6. Žádost Milady Jednorožcové o výměnu pozemku č. 1688/6 za obecní pozemek č. 1696/2 v k.ú. Živohošť. Zastupitelstvo výměnu zamítá.
 7. Dodatek k žádosti o změnu územního plánu: Milan a Jindřiška Vondrusovi. Zastupitelstvo dodatek schvaluje.
 8. Dodatek ke smlouvě infrastrukturního majetku – vodovod Nová Živohošť mezi obcí Křečovice a Vodohospodářskou společností. Zastupitelstvo smlouvu schvaluje.
 9. Sponzorská smlouva
  Údržba silnic Osečany poskytne Obci Křečovice 10.000 Kč na slavnost 660. výročí obce. Zastupitelstvo smlouvu schvaluje.
 10. Žádost České pošty o povolení dočasně uzavřít poštu
  v Nahorubech na období od 2.8. 2010 do 31.8.2010. Zastupitelstvo uzavření pošty zamítá.
 11. Žádost Milana Kubíčka, Praha 10 o pronájem pozemku podél nemovitosti č. p. 30 v Křečovicích Zastupitelstvo schvaluje.
 12. Údržba silnic Osečany 80 cenová nabídka na osazení dopravního značení dle zpracovaného pasportu. Cena 178.747 Kč bez DPH. Zastupitelstvo nabídku schvaluje.
 13. Karel Provazník, Skalice
  žádost o odkoupení pozemku č. par. 1281 o výměře 65m2 v k.ú. Nahoruby. Zastupitelstvo schvaluje.
 14. Operační program Životní prostředí – dotace na zlepšení stavu krajiny. Obecní úřad bude usilovat o získání dotace.
 15. Zastupitelstvo bere na vědomí:
  • Zápis z místního šetření – dopravní značení
  • Registrace akce Oprava místních komunikací – akce Strážovice, Vlkonice – podnět starosty stavebnímu úřadu k nařízení demolice části obvodové zdi domu čp. 27 (podáno 3.6.2010).
  • Občanské sdružení Midgard pořádá 4. ročník středověké bitvy v osadě Brdečný
  • ČSOP žádá, aby byl informován o případných zásazích, které mohou mít vliv na krajinu a ochranu přírody.

Hlasování 11 0 0

Zapsal: Petr Rosůlek

Komentáře nejsou povoleny.