Opatření Obce Křečovice k zlepšování životního prostředí [14/2006]

Ochrana přírody a krajiny:

 • sledovat kácení dřevin mimo les - a to jak v povolovacím procesu, tak zejména postihovat nepovolené kácení
 • sledovat dodržování lesních hospodářských plánů, dbát a podporovat vysazování nových porostů v přírodě
k vydávání povolení určen starosta, spolupracuje kontrolní komise

Odpadové hospodářství

 • sledovat a zamezovat zakládání divokých skládek
 • kontrolovat nakládání s komunálním odpadem
kontroluje: kontrolní výbor ve spolupráci se všemi zastupiteli a občany

Vodní hospodářství

 • propracovávat protipovodňová opatření
 • propracovávat provoz vodovodů
 • zajistit do konce roku 2006 územní rozhodnutí na ČOV Křečovice
 • poskytovat finanční výpomoc na domovní ČOV - (mimo Křečovice
zodpovídá: starosta, místostarosta, finanční výbor, stavební komise

Ochrana ovzduší

 • stanovuje se příspěvek ve výši 10.000,- Kč na každé ekologické vytápění - po předložení dokladu o zakoupení a dokladu o shodě
 • vyzvat občany k údržbě a uzpůsobení komínů na topnou sezonu zajistí: starosta - zveřejněním tohoto dokumentu
 • sledovat stavební stav komínů; zajistí: stavební komise
 • v období topné sezony sledovat viditelné znečišťování ovzduší; zajistí kontrolní výbor
 • mimo topnou sezonu - dbát na dodržování nařízení OZV obce 2/2004
 • Zajistí: kontrolní výbor a spolupracují všichni zastupitelé
Schváleno Zastupitelstvem obce Křečovice
V Křečovicích, 27. 4. 2006

Komentáře nejsou povoleny.