Zápis z 19. září [35/2011]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 19. 9. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 11,30 hodin.

Přítomni: Robert Nečas, Monika Pechačová, Pavel Novotný, Karel Krymlák, Martin Krampera, Petr Sochor, Jitka Jirásková, Vladimír Čermák, Aleš Bobál, Petr Rákosník, Zbyněk Šobíšek
Ověřovatelé zápisu: Zbyněk Šobíšek, Petr Rákosník
Návrhová komise: Vladimír Čermák, Aleš Bobál, Petr Sochor

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování 11 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření
  Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 5/2011 dle přílohy.
  Hlasování 11 0 0
 3. Převod pozemku PK 635
  Zastupitelstvo odsouhlasilo bezúplatný převod části pozemku PK 635 od Pozemkového fondu ČR z důvodu změny ÚP č. 5 s označením plochy Z5-6.
  Hlasování 11 0 0
 4. Odkoupení části pozemku - Živohošť
  Zastupitelstvo schvaluje žádost p. Marka Bulíčka, Žitomírská 639/1, 101 00 Praha 10 o odkoupení části obecního pozemku p. č. 1582/1 v k. ú. Živohošť dle předloženého plánku. Pozemek bude nabídnut za cenu 700,-- Kč za m2. Náklady na geometrický výměr bude hradit žadatel. U zaměření bude za Obecní úřad přítomen p. Nečas, starosta obce. Místní šetření proběhlo dne 31. 7. 2011.
  Hlasování 11 0 0
 5. Žádost na ČOV – p. Stuchlý, Křečovice
  Zastupitelstvo schvaluje žádost p. Václava Stuchlého o dotaci na ČOV k rodinnému domu č. p. 20, Křečovice ve výši 10.000,-- Kč.
  Hlasování 11 0 0
 6. Žádost o umístění plavidla – p. Moravec, Mastník
  Zastupitelstvo zamítlo žádost p. Jana Moravce, Macešková 15, 106 00 Praha 10 o umístění mola za účelem kotvení malého plavidla v zátoce Mastník, říční kilometr 104,5.
  Hlasování 11 0 0
 7. Žádost o prodej pozemku – p. Kulhánek, Nahoruby
  Zastupitelstvo zamítlo žádost p. Jiřího Kulhánka, Libeř 175 o prodej obecního pozemku č. 1278 v k. ú. Nahoruby – 48 m2 (Kasárna)
  Hlasování 11 0 0
 8. Žádost o prodej pozemku – p. Pavlas, Vlkonice
  Zastupitelstvo zamítlo žádost manželů Pavlasových, Olbramovice 149 o odkoupení obecního pozemku č. 1/4 v k. ú. Vlkonice – 61 m2.
  Hlasování 11 0 0
 9. Žádost o prodej pozemku – p. Kalaš
  Zastupitelstvo zamítlo žádost p. Kalaše Martina, Vlkonice 15 o odkoupení obecního pozemku č. 1/4 v k. ú. Vlkonice – 61 m2, nebo odprodej či pronájem části pozemku 1020 a 42 dle nájemní smlouvy z r. 2000. Žádost manželů Pavlasových a p. Kalaše bude řešena po místním šetření.
  Hlasování 11 0 0
 10. Na vědomí:
  • Informace o rekreační sezoně v Nové Živohošti
  • Oznámení – Veřejná vyhláška Městského úřadu Neveklov o zahájení řízení o Změně č. 3 ú. p. Neveklov od 20. 9.-20. 10. 2011. Veřejné projednání se bude konat v sále ZŠ 20. října 2011 ve 14,00 hod.
  • Seznámení s dopisem, který starosta zaslal na Úřad vlády s apelem na brzké prosazení změny zákona o rozpočtovém určení daní.
  • Seznámení ze zápisem závěrečného šetření schválení lesního hospodářského plánu pro LHC Obecní lesy Křečovice.
  • Informace o situaci v ZŠ Josefa Suka a MŠ v Křečovicích.
  • Informace o postupu prací na hasičárnách v Nahorubech a v Hořeticích.
  • Informace o postupu prací na úpravně vody v Nahorubech.
  Hlasování 11 0 0

Zapsala: Monika Pechačová

Komentáře nejsou povoleny.