Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 30.října [24/2008]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 30.10. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Petr Rosůlek, Pavel Novotný, Robert Nečas, Karel Krymlák, Jitka Jirásková, Vladimír Hulan, Vladimír Čermák, Jaroslav Novotný
Omluveni: Věra Bálková, Monika Pechačová
Ověřovatelé zápisu: Jitka Jirásková, Karel Krymlák
Návrhová komise: Jaroslav Novotný, Vladimíř Čermák, Vladimír Hulan

 1. Projednání hlučnosti diskotéky a rušení nočního klidu a pořádku na návsi
  Zasedání se účastnil majitel p. Milan Kohoutek.
  • ohledně rušení klidu projíždějícími automobily – přislíbil zařídit nápravu
  • hluk z hudební produkce bude řešit dodatečným instalováním rámů oken; úprava proběhne během ledna 2009. Pokud bude někdo hlukem ručen, může přijít ihned přímo za majitelem
  • úklid návsi bude prováděn ihned po ukončení diskotéky tak, aby do 8 hod. ranní byla náves uklizena
 2. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 3. Schvaluje rozpočtové opatření č.9
  Navýšení přijímá Dotace na opravu cesty v Poličanech 134 000Kč
  Daň ze závislé činnosti 100 000Kč
  Daň z příjmu právnických osob 400 000Kč
  Navýšení výdajů převodem z kapitol VS služby
  Dotace na žáky ZŠ Sedlčany 13 404Kč
  Elektromateriál na osvětlení u ZŠ 35 000Kč
  Záloha na el energii VH 4 000Kč
  Záloha na el. Energii MH 22 000Kč
  Zálona el. Energii ZŠ 53 000Kč
  Přesun v kapitole mezi položkami
  Veřejné prostranství – dohoda o provedení práce 5 000Kč
 4. Schvaluje žádost o vyjádření k udělení licence na
  linku 200076 Benešov – Křečovice
  linku 200075 Týnec nad Sázavou E 75
  linku 200061 Křečovice – Týnec nad Sázavou E 61
 5. Schvaluje přijetí sponzorského daru 50 000Kč od Družstva pro Rekreační Byslení Praha na likvidaci černých skládek v osadě Nová Živohošť.
 6. Žádost o souhlas s dělením pozemku dle GP 2001-34/2003 Žádá DRB Praha – žádost neschválena.
 7. Návrh na realizaci Dohody o spolupráci Obec Křečovice a DRB Praha ze dne 25.9.2008 – návrh neschválen.
 8. Schvaluje žádost Jaroslava bechyně, Křečovice 52 o těžbu dřeva z polomů za cenu 100Kč/m3.
 9. Schvaluje žádost o souhlas ke stavbě kabelové přípojky přes obecní pozemek 1036 ve Vlkonicích – Šimrovi.
 10. Finanční dar hasičům – nositelům dýchací techniky 500 Kč za absolvovaný výcvik v říjnu 2008 (S. Koblížek, K. Krymlák, M. Volf).
 11. Schvaluje aktualizaci provozního řádu vodovodu Křečovice, Nahoruby zpracovanou F. Vondrou.
 12. Bere na vědomí Výroční zprávu ZŠ Josefa Suka a MŠ Křečovice
 13. Odkoupení části pozemků č.294, 298/1 v k.ú. Křečovice na II.ohranném pásmu vodních zdrojů pro vodovod Křečovice o velikosti do 1ha za cenu 15Kč/m2.
 14. Zastupitelstvo bere na vědomí
  • stížnost nájemce obecního bytu v Hořeticích č.p.14 na vypínání jističů el. Proudu k bytu
  • informaci o cenách za ukládání odpadu na skládky
  • bere na vědomí Sdělení Pozemkového fondu České republiky Anežce Blažejové o poskytnutí náhrady za majetek prodaný MNV Křečovice dne 12.5.1967
Hlasování o usnesení ze schůze 30.10.2008

Zapsal: Petr Rosolek

Komentáře nejsou povoleny.