Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 7. října [31/2010]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 7. 10. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Robert Nečas, Petr Rosůlek, Jitka Jirásková, Vladimír Hulan, Monika Pechačová, Pavel Novotný, Vladimír Čermák, Karel Krymlák
Omluveni: Věra Bálková, Jaroslav Novotný
Ověřovatelé zápisu: R. Nečas, P. Novotný
Návrhová komise: P. Rosůlek, K. Krymlák, Vl. Čermák

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování 9 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 7
  Příjmy i výdaje
  Dotace na LESY 16.800,-- Kč
  Dotace na VOLBY 64.000,-- Kč
  Výdaje rozpočtu
  Místní komunikace – z údržby na služby 40.000,--Kč
  údržby na dopr. Značení 1.000,-- Kč
  ZŠ – příspěvek na obědy (z kap. MH) 3.000,-- Kč
 3. Výběrové řízení pro zás. jednotku Křečovice
  Na základě přidělení dotace na ochranné prostředky pro zásahovou jednotku JPO III Křečovice byla vybrána firma Výzbrojna požární ochrany, a. s. Praha 4.
 4. Směna pozemků – p. Tikovský
  Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků mezi Obcí Křečovice a žadatelem panem Tikovským Jar. Dává souhlas k provedení zaměření. Náklady ponese žadatel.
 5. Směna pozemků – p. Krejčí
  Zastupitelstvo obce předběžně schvaluje směnu pozemků mezi Obcí Křečovice a žadatelem panem Krejčím Mil., Strážovice. Souhlasí s objednáním zaměření na náklady žadatele. Žádost je ze dne 6. 9. 2010.
 6. Rozdělení pozemků – p. Novotný Petr, Kamenný přívoz
  Zastupitelstvo souhlasí s rozdělením pozemků 1707/152, 1707/153 v k. ú. Živohošť, za předpokladu uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí k umožnění vjezdu na pláž – pozemek Povodí Vltavy, tak jako tomu bylo od r. 1960. Důvod – veřejný zájem – příjezd k vodní nádrži pro jednotky IZS, majitele pozemků, obsluze. Žadatel: Petr Novotný, Kamenný Přívoz.
 7. Prodloužení smlouvy – Farní charita
  Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o prodloužení smlouvy o poskytování sociálních služeb v obci mezi Obcí Křečovice a Farní charitou Starý Knín. Smlouvy se prodlužuje na rok 2011 a příspěvek zůstává 5.000,-- Kč.
 8. Zřízení přípojky – p. Letl, Říčany
  Zastupitelstvo schvaluje žádost o povolení přípojky obecního vodovodu na pozemek č. parc. 955/2 v k.ú. Nahoruby. Žadatel: p. Letl Václav, Říčany.
 9. Změna provozní doby – pošta Křečovice
  Zastupitelstvo obce schvaluje návrh změny provozní doby na poště Křečovice.
 10. Úhrady nákladů – Jarošův Vrch
  Zastupitelstvo obce schvaluje navrhovaný postup OÚ Křečovice ve věci úhrady nákladů na kiosek a rozvaděč a odklizení zeminy stavebníky mimo obecní pozemek – dle prokázaného odtěženého množství ze stavby. Jedná se o stavby na Jarošově Vrchu.
 11. Prodej pozemků – p. Růžička Fr.
  Zastupitelstvo obce znovu projednalo dříve podanou žádost p. Růžičky Fr., Křečovice o prodej pozemků, které užívá a jsou v okolí jeho nemovitosti – v zainvestované lokalitě. Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků: č. 638/20 o výměře 668 m2, č. 638/3 o výměře 195 m2 odsouhlasilo cenu 200,-- Kč/m2.
 12. Projekt: chodník - Živohošť
  Zastupitelstvo obce schvaluje provedení projektu na chodník a komunikaci pro stavební řízení na pozemku 1698/2 a 1694/4 v k.ú. Živohošť.
 13. Koupě pozemku, chodník – Křečovice
  Zastupitelstvo obce souhlasí s koupí nezbytné části st. parc. č. 12/1 v k. ú. Křečovice od Josefa a Jar. Plachých (zahrádka) a s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s Jos. Šachem, Benešov o směně potřebných částí pozemků – oboje k zajištění pozemků pro chodník v nebezpečném úseku silnice II/105 v Křečovicích
 14. Zastupitelstvo souhlasí s využíváním tělocvičny v ZŠ Křečovice mladšími žáky TJ Vltavan Křečovice. V zimním období budou žáci v tělocvičně trénovat pod vedením p. Vovsíka A. Dále je odsouhlaseno i navýšení rozpočtu na úklid.
 15. Na vědomí: Firmou Líšno, a. s. předložený plán lovení – podzim r. 2010

  Hlasování 9 0 0

  Zapsala: Pechačová Monika

Komentáře nejsou povoleny.