Zápis z 24. listopadu [36/2011]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 24. 11. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: Robert Nečas, Monika Pechačová, Pavel Novotný, Karel Krymlák, Martin Krampera, Petr Sochor, Jitka Jirásková, Vladimír Čermák, Aleš Bobál, Petr Rákosník, Zbyněk Šobíšek
Ověřovatelé zápisu: Karel Krymlák, Zbyněk Šobíšek
Návrhová komise: Jitka Jirásková, Pavel Novotný, Petr Rákosník

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování: 11 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 6/2011
  Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 6/2011 dle přílohy.
  Hlasování 11 0 0
 3. Schválení výroční zprávy ZŠ Křečovice
  Zastupitelstvo schválilo výroční zprávu 2010/2011 Základní školy Josefa Suka a mateřské školy Křečovice.
  Hlasování 11 0 0
 4. Inventarizační komise
  Zastupitelstvo schválilo jmenování inventarizačních komisí pro provedení inventur majetku Obce Křečovice za rok 2011. Seznam členů hlavní a dílčí inventarizační komise viz příloha. Hlasování 11 0 0
 5. N. Živohošť, p. Bulíček – prodej pozemku
  Zastupitelstvo neschválilo návrh pana Bulíčka Marka, bytem Žitomírská 639/1, Praha 10 o snížení ceny za m2 části obecního pozemku p. č. 1582/1 v k. ú. Živohošť. Nadále platí navrhovaná cena 700,-- Kč/m2.
  Hlasování 11 0 0
 6. N. Živohošť, pí Bezděková – umístění mola
  Zastupitelstvo zamítlo žádost paní Bezděkové, bytem Jiřího Horáka 1557, Benešov o umístění obytné buňky na p. č. 1717 v k. ú. Živohošť.
  Hlasování 11 0 0
 7. ZŠ Křečovice – schválení dodatku
  Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 29. 9. 2009 se ZŠ Josefa Suka a MŠ Křečovice. Jedná se o kombinovaný sporák a myčku nádobí. Hlasování 11 0 0
 8. Farní charita, Nový Knín – prodloužení smlouvy
  Zastupitelstvo schválilo prodloužení smlouvy o poskytování sociálních služeb v obci Křečovice. Poskytovatel Farní charita Nový Knín.
  Hlasování 11 0 0
 9. Oblastní charita, Červený Kostelec
  Zastupitelstvo zamítlo žádost o finanční dar Oblastní charitě Červený Kostelec.
  Hlasování 11 0 0
 10. SON – příspěvek r. 2012
  Zastupitelstvo odkládá vyjádření se ke schválení příspěvku pro Sdružení obcí Neveklovska na rok 2012 ve výši 47.255,-- Kč.
  Hlasování 11 0 0
 11. Traktorová cisterna
  Zastupitelstvo schválilo nákup traktorové cisterny 4 m3 za cenu cca 200.000,-- Kč.
  Hlasování 11 0 0
 12. Linka bezpečí – žádost o příspěvek
  Zastupitelstvo zamítlo žádost o příspěvek Sdružení linky bezpečí
  Hlasování 11 0 0
 13. Peněžní dar – Honební společenstvo Křečovice
  Zastupitelstvo schválilo peněžní dar pro ZŠ Josefa Suka a MŠ Křečovice ve výši 6.126,-- Kč od Honebního společenstva Křečovice. Hlasování 11 0 0
 14. Protokol – ZŠ Křečovice
  Zastupitelstvo schválilo návrh protokolu a opatření, týkající se výsledku veřejnoprávní kontroly v ZŠ Josefa Suka a MŠ Křečovice.
  Hlasování 11 0 0
 15. Na vědomí:
  • Návrh rozpočtu na rok 2012
  • Zpráva o daňové kontrole podle par. 88 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád) – dotace od r. 2003
  • Informace o postupu prací na hasičárnách v Nahorubech a v Hořeticích
  • Informace o postupu prací na úpravně vody v Nahorubech – kolaudace dne 24. 11. 2011
  • Informace o postupu prací na ČOV v Křečovicích

Zapsala: Monika Pechačová

Komentáře nejsou povoleny.