Zápis z 29. prosince [37/2011]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 29. 12. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 18,00 hodin.

Přítomni: Robert Nečas, Monika Pechačová, Pavel Novotný, Karel Krymlák, Martin Krampera, Petr Sochor, Jitka Jirásková, Vladimír Čermák, Aleš Bobál, Petr Rákosník, Zbyněk Šobíšek
Ověřovatelé zápisu: Martin Krampera, Jitka Jirásková
Návrhová komise: Petr Sochor, Aleš Bobál, Karel Krymlák

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování 11 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 7/2011
  Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 7/2011 dle přílohy.
  Hlasování 11 0 0
 3. Schválení rozpočtu obce Křečovice na rok 2012
  Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce Křečovice pro rok 2012 bez výhrad.
  Hlasování 11 0 0
 4. Rozpočtový výhled obce Křečovice
  Zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled obce Křečovice pro rok 2012, 2013.
  Hlasování 11 0 0
 5. Odpisy dlouhodobého majetku
  Zastupitelstvo schválilo odpisový plán pro odepisování dlouhodobého majetku.
  Hlasování 11 0 0
 6. ZŠ Křečovice – schválení dodatku
  Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ Josefa Suka a MŠ Křečovice. Zřizovatel svěřuje příspěvkové organizaci k hospodaření 3 ks nových akumulačních kamen (tělocvična).
  Hlasování 11 0 0
 7. Žádost o příspěvek – Svaz diabetiků ČR
  Zastupitelstvo schválilo žádost o finanční příspěvek na činnost základní organizace – Svaz diabetiků ČR v částce 1.000,-- Kč.
  Hlasování 11 0 0
 8. Žádost o dataci – pí Žikešová, Nahoruby
  Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek paní Danuši Žikešové, Nahoruby 3, na domovní čističku odpadních vod ve výši 10.000,-- Kč. Kolaudace byla provedena 9. 12. 2011.
  Hlasování 11 0 0
 9. Žádost o příspěvek – Ochrana fauny ČR
  Zastupitelstvo schválilo žádost Ochrany fauny ČR o finanční příspěvek na činnost v roce 2012. Příspěvek je schválen ve výši 1.000,-- Kč.
  Hlasování 11 0 0
 10. SON – příspěvek r. 2012
  Zastupitelstvo schválilo příspěvek pro Sdružení obcí Neveklovska na rok 2012 ve výši 47.255,--Kč.
  Hlasování 11 0 0
 11. Žádost o úpravu obecní komunikace – p. Lakatoš Strážovice
  Zastupitelstvo neschválilo žádost pana Zdeňka Lakatoše, Strážovice, č. p. 36 na úpravu povrchu obecní cesty živičnou směsí včetně provedení spodní konstrukce. Úprava povrchu byla provedena štěrkem.
  Hlasování 11 0 0
 12. Zpracování pasportu
  Zastupitelstvo schválilo zpracování pasportu obecních komunikací pro obec Křečovice.
  Hlasování 11 0 0
 13. Na vědomí:
  • Seznámení se zápisem z valné hromady DSO BENE–BUS
  • Informace o postupu prací na ČOV v Křečovicích

Zapsala: Monika Pechačová

Komentáře nejsou povoleny.