Z jednání Zastupitelstva obce Křečovice [11/2006]

Zastupitelstvo obce jednalo ve třetím čtvrtletí tohoto roku dvakrát. Dne 12.8.2005 bylo po kontrole usnesení z minulého zasedání projednáno rozpočtové opatření č.4 :

 • Sdružení obcí Neveklovska - zvýšení rozpočtu o 11.840.-Kč
 • Základní škola - na opravu střechy 74.500,- Kč nutno převést z kapitoly místního hospodářství
 • Kapitola Místního hospodářství - převod mezi položkami - navýšení o 1.500,- Kč na ochranné prostředky
 • Přijetí daru od Mistra Josefa Suka,Praha 2 ve výši 50.000,- Kč na veřejné účely (dalších 50.000,- Kč obdržela Základní škola J. Suka Křečovice)

Projednání žádostí:

 • Jaroslav Bojar, Praha - žádost o změnu v Územním plánu ve smyslu přeložení turistické stezky č. parc. 1047/2 k.ú. Vlkonice. (pozn. OÚ: Jedná se o cestu kolem domu žadatele - čp. 21 v Podvlkonicích - dle údajů Katastru nemovitostí, které má OÚ v počítačovém programu se však jedná o ostatní komunikaci) Zastupitelstvo bere žádost na vědomí a zařazuje ji do evidence k ostatním žádostem o změnu ÚP.
 • Žádost Josefa Dudka, Benešov o prodej stavební parcely na stavbu RD č. 638/18 v Křečovicích. Zastupitelstvo bere žádost na vědomí a předběžně souhlasí.
 • Žádost Luďka Procházky, Neveklov o prodej stavebního pozemku č. 10/17 a stodoly včetně st. parc. 52 v k.ú. Krchleby. Zastupitelstvo obce se po předchozím souhlasu žádostí znovu zabývalo stanovením ceny a odprodej nemovitostí schválilo.

V další části jednání následovala diskuse. Po diskusi a přednesení návrhu usnesení návrhovou komisí bylo jednání ukončeno.

Po skončení jednání následoval výjezd do rekreační osady Nová Živohošť za účelem posouzení podmínek k rekreaci včetně dohlídky na dodržování obecně závazných nařízení obce.


Dne 29.9.2005 se uskutečnilo další jednání Zastupitelstva obce Křečovice. Po zahajovacích náležitostech předal starosta p. František Vondra slovo ředitelce Základní škola Mgr. Zdeňce Holé, která seznámila přítomné členy zastupitelstva obce s aktuálními záležitostmi v základní škole. Mimo jiné oznámila, že se v okolí školy často pohybuje bez dozoru černobíle zbarvený velký pes - doga, na což upozorňovalo již několik rodičů. Starosta seznámil přítomné s ústními žádostmi několika rodičů o osazení dopravní značky „Zákaz vjezdu všech vozidel“ (B1, B2) na místní komunikaci ke škole. Na komunikaci je již několik let osazena značka - „Pozor děti“ (A12). Po polemice k této záležitosti bylo dohodnuto, že se o další názory požádají ostatní rodiče. V další části jednání bylo projednáno rozpočtové opatření č.5. Následovala zpráva a plnění volebního programu ke dni jednání. Ve zprávě starosta obce uvedl akce, které se od začátku roku provedly. Dále seznámil zastupitelstvo obce se záměry do konce roku. V další části jednání byly projednány různé záležitosti.

Schválen prodej a ceny pozemků:

 • na výstavbu RD Jiřímu a Jaroslavě Čermochovým č.637/19 a již dříve požadovaný pozemek 637/2 v Křečovicích
 • prodej pozemku č. 637/3 v Křečovicích Josefu Plachému
 • prodej pozemku na výstavbu RD č. 638/15 v Křečovicích Radkovi Andrlemu, bytem Praha
 • projednáno vyjádření k projektové dokumentaci I. etapy Trapistického kláštera v Políčanech
 • a ostatní drobné záležitosti

Po diskusi a schválení návrhu na usnesení bylo jednání zastupitelstva obce ukončeno.

Starosta obce

Komentáře nejsou povoleny.