Olédnutí za slavností k 655. výročí Křečovic [10/2005]

Vážení spoluobčané,
letošní slavností dne 5.7.2005 jsme oslavili 655. výročí obce Křečovice. První část programu - od 8,30 hod až do 14,00 hod proběhla za bohaté účasti hostů. Odpolední program v hezkém prostředí přírodního areálu u školy musel slavnostbýt z důvodů neustálého deště zrušen. Škoda, program i účast na této části slavnosti by byly zcela určitě dobré. I přesto, slavnost pokračovala druhý sváteční den, kdy byla zakončena velmi hezkou zábavou na přírodním parketu. A tak pochybili ti, kteří se nezúčastnili.

Pro ty z vás, kteří jste se nemohli zúčastnit zahájení slavnosti, otiskujeme zahajovací proslov starosty obce.

Vážení občané křečovičtí, rodáci, přátelé obce, vážení hosté, kolegové a kolegyně z obecního úřadů, dámy a pánové, milé děti,

Nacházíme se opět uprostřed krásného okamžiku, dnes všichni pospolu. Děkuji vám, že jste neodmítli pozvání zastupitelstva obce a starosty. Vážím si toho velice a mám vás všechny zde přítomné za to rád.

Letošní slavnost je pořádána po pěti letech a starosta a zastupitelstvo obce chceme zavést tradici v pořádání skromné slavnosti věnované historickému jubileu obce v tomto časovém intervalu. Zejména to má být důvod k setkávání rodáků a přátel obce Křečovice!

Mottem dopoledního programu má být vděčnost a vzpomínka všem předchozím generacím. Úvodní program je věnován historickému ohlédnutí, vzpomínce na předky ve všech osadách současné křečovické obce. Položení kytice v křečovickém kostele je symbolickou vzpomínkou na všechny dříve žijící občany v celé obci. Položení kytic ke všem památníkům padlých v obci, tedy v Křečovicích, Krchlebích, Nahorubech a v Hoděticích je projevem naší úcty k těm, kteří položili životy pro následující generace, tedy i pro nás. Jejich hroby v daleké cizině neznáme, chovejme se tedy s pietou a úctou k těmto památníkům v obci a nezapomínejme na naše hrdiny!

Mottem dalšího programu je nevšední současnost. Nejprve vyslechneme umění našeho rodáka Mistra Josefa Suka, hudebního virtuosa, známého v celém světě, který tak jako jeho dědeček, hudební skladatel Josef Suk a pradědeček též hudební skladatel Antonín Dvořák proslavil svým hudebním uměním naši vlast v celém světě. Z další části programu jistě vycítíte naši radost z dětí z naší školy a z toho, že tu základní školu nesoucí jméno Josefa Suka ještě máme v provozu. Mladé naděje naší obce i společnosti se závěrem rozpohybují optimistickým veselým tancem… Před pěti lety, v roce 2000 jsme prvně v současné době oslavovali první zmínku o sídle Křečovice, tedy i obce Křečovice. Byl to pro nás první pokus o bžunkané ohlédnutí do minulosti až jakoby na počátek křečovické historie. Avšak my víme dobře, že se jedná jen o první písemnou zmínku. Historie sídla Křečovice je zcela určitě starší.

Slavnostní řečník, přednosta okresního úřadu Miroslav Rohel, nám tehdy mimo jiné řekl. Cituji: „Minulá doby neuznávala staré pořádky, tradice, chtěla člověka změnit od základu a ukázalo se, že to nebyla správná cesta. Dnešní uspěchaná doba se sice k tradicím hlásí, ale na naplnění a z toho vzešlý morální dopad si musíme ještě nějakou chvíli počkat. Žádná pevná stavba se nepostaví bez základů, žádný strom nevyroste bez kořenů nelze smysluplně navázat na práci svých předků a pokračovat v jejich díle.“ Konec citátu. Co k tomu říci - pravdivá slova.

To jsme se již tehdy také uvědomovali a proto jsme udělali ve smyslu zmíněné pravdy další kroky, které mohli naši občané i ostatní zaznamenat. Pracovali jsme na přípravě a zpracování obecních symbolů, loni jsme je přijali do obce. Při každé vhodné příležitosti je budeme používat, stejně tak jako dnes. Vydáváme Křečovické listy, v kterých zejména Pavel Novotný, člen zastupitelstva, knihovník, kronikář a fotograf, představuje historická fakta z pramenů, které s velkým nasazením velmi pilně objevuje v archivech, z knih i od pamětníků. Velmi užitečné snažení, kterého si velice vážím a děkuji za něj. Svou záslužnou pomoc poskytl tehdejší ředitel zdejší školy pan Pravoslav Kulvejt, také kronikář, kterému rovněž velmi děkuji. Nelze nezmínit ani patera Ing. Jana Dlouhého, který dal největší impuls k prvním výtiskům našeho obecního zpravodaje. Zastupitelstvo obce jako celek tuto snahu o společné setkávání a připomínání si navzájem svoji pospolitost velice podporuje a tak se již potřetí scházíme s vámi všemi, abychom si všech posílili povědomí o našich kořenech. Zejména také proto, abychom toto povědomí přenesli na naše mladší spoluobčany a mládež. Má to smysl? Rozhodně ano! Nezajímáme se jen o sídlo křečovické, záleží nám i na ostatních osadách. Chápeme všechny osady jako významné součásti obce. Velmi zajímavé je, že i tamní občané se snaží o totéž a zejména i o zlepšování sousedských vztahů. Velmi rád zde uvede přiklad u vlkonických, kteří právě minulou sobotu uspořádali nádhernou zábavu. Přizvali své rodáky žijící v jiných obcích a ti jim byli viditelně velmi vděční. Mimo MVDr. Františka Dolejšího a Vladimíra Čermáka a ostatních nadšenců po krásných tradicích snad trochou přispěla právě i obce, - myslím si… Je to pěkný příklad pro ostatní osady. Která bude následovat?

A z mého pohledu, kdo k navrácení krásných tradic, a uspořádání určitých částí obce přispívá významně obci? Je to pokračovatel pro obec i vlast významného sukovského rodu, houslový virtuos Mistr Josef Suk, doktor honoris causa AMU. Bez jeho nádherných koncertů pro nás všechny, pro obec Křečovice - bez nároku na sebemenší honorář, bychom nezmohli již potřetí během pěti let uspořádat tak hodnotnou obecní slavnost, bez jeho návrhů, zajištění odborných poradců a v konečné fázi i bez jeho finanční pomoci, bychom neměli tak překrásně vybavenou základní školu, nesoucí jméno význačných členů Sukovy rodiny, úpravu Sukovy rodné světničky a pamětní síně, kostela, hřbitova a jiných památek. Děkuji Vám velice Mistře Josef Suku a jménem obce Křečovice Vám vyjadřuji velké poděkování za vše, co jste pro obec doposud vykonal. Vážíme si toho! Vážíme se i dlouholeté pomoci MVDr. Františka Dolejšího a jejich firmy z Davle. Vážíme si několikaleté pomoci firmy Zahradnictví Václava Altmanna Sedlčany i firmy p. Milana Doležala - Údržba silnic Osečeny, Vodohospodářské společnosti Benešov - sponzorů dnešní slavnosti.

Děkuji i pateru Kazímíru Dušovi za možnost užití kostela pro dnešní koncert.

A nyní, i přes dnes pro nás nepříznivé počasí, přeji vám všem příjemné zážitky a hezký den v Křečovicích.

S úctou František Vondra

Komentáře nejsou povoleny.