Z jednání zastupitelstva obce [12/2006]

Zastupitelstvo obce jednalo ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku dvakrát. Dne 31. 10. 2005 po kontrole usnesení z minulého zasedání se zastupitelstvo obce seznámilo s výroční zprávou o činnosti Základní školy Josefa Suka Křečovice a vzalo ji na vědomí.

Předseda finančního výboru p. Jaroslav Novotný přečetl zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření provedenou pracovníky kontrolního oddělení Stč. kraje a zastupitelstvo ji vzalo bez připomínek na vědomí. Poté bylo schváleno rozpočtové opatření č. 7. Zastupitelstvo obce dále schválilo návrh starosty obce a schválilo příspěvek na činnost všem sborům dobrovolných hasičů v obce v celkové částce 60.000, - Kč. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o příslib poskytnutí finančních prostředků na dokončení fasády kostela v Křečovicích v částce 30.000,- Kč. Dále schválilo žádost o provozování parkoviště v Nové Živohošti v sezoně Michaele Bartůškové Křečovice. V další částí jednání vydalo zastupitelstvo souhlasné stanovisko k řízení pro vydání integrovaného povolení pro společnost Mydlářka a.s. na výkrm prasat v provozu Strážovice. Projednalo další různé žádosti. Po diskusi schválilo usnesení z jednání.

Dne 30. 11. 2005 po kontrole plnění usnesení z minulého zasedání předložil starosta obce návrh volebního programu na r. 2006 s tím, že vyzval všechny členy zastupitelstva k případnému doplnění na prosincovém jednání zastupitelstva obce. Dále byla přednesena a schválena obecně závazná vyhláška 1/2005 Obce Křečovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazby pro každou osobu přihlášenou k trvalému pobytu činí 430,- Kč. Jedná se o zvýšení poplatku o 30,- Kč na každého občana. Předpokládá se, že toto mírné navýšení poplatku nevyrovná zvýšení cen Technických služeb. Schodek bude dofinancování z obecního rozpočtu. Sazba poplatku na každý objekt sloužící k individuální rekreaci, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba, 500,- Kč - max. poplatek. Vyšší zpoplatnění zákon nepřipouští. Splatnost poplatku do 30. 3. 2006. V další části jednání byly jmenovány inventarizační komise pro provedení inventarizace obecního majetku. Otevřena byla otázka přehodnocení přístupu obce k řešení likvidace odpadních vod v ovci i v samotném sídle ovce v Křečovicích. K této zásadní otázce budou vedena další jednání.

Dále byl schválen příspěvek na základní dopravní obslužnost prostřednictví sdružení obcí BENE BUS v celkové částce 63.270,- Kč, což představuje 90,- Kč na každého našeho občana/rok. Po diskuzi bylo schváleno usnesení z jednání.

František Vondra, starosta

Komentáře nejsou povoleny.