Z Jednání Zastupitelstva Obce Křečovice [15/2006]

Ve třetím čtvrtletí jednalo zastupitelstvo třikrát. Dne 17. 7. 2006 se po zahájení zasedání zabývalo návrhem smlouvy o spolupráci obce při výstavbě vodovodu do Poličan s Trapistickým klášterem. Dle této smlouvy by vodovod provedl Trapistický klášter. Obec umožní uložení vodovodního potrubí do obecní komunikace - pokud možno v levé nezpevněné krajnici. Počítá se s možností připojení pro majitele domků v Poličanech. (Pozn.: Po kolaudaci díla by vodovod do správy převzala Obec Křečovice. Ta bude i na této části vodovodu účtovat vodné na základě vynaložených nákladů. Při větším odběru vody z veřejného vodovodu se provoz zefektivní. Dle nově provedeného čerpacího pokusu hrazeného Trap. Klášterem je vody ve vodních zdrojích dostatečné množství a zůstává zde dostatečná rezerva.) Zastupitelstvo návrh výše uvedené smlouvy schválilo.

V další části jednání se projednal postup při výstavbě komunikace k novostavbám rodinných domků v Křečovicích. Bylo schváleno, že na výstavbě komunikace se bude pokračovat na jaře příštího roku - po zabudování kanalizace na ČOV.

V průběhu dalšího jednání byly projednány organizační záležitosti, žádosti občanů a zpráva o probíhající rekreační sezoně. Závěrem bylo hlasováno o navrženém usnesení a to bylo schváleno.

Dne 31. 8. 2006 byla projednání zpráva ředitelky ZŠ Josefa Suka v Křečovicích o připravenosti školy před zahájením školního roku. Dále bylo projednáno rozpočtové opatření, zpráva starosty o plnění volebního programu v dosavadní části r. 2006, smlouvy o poskytnutí účelové dotace od krajského úřadu na rekonstrukci povrchu komunikace z Bečvárny a na křižovatku nad Perculí k Nahorubům. Zastupitelstvo souhlasí se zahájením prací v záři 2006. V další části jednání byly projednány žádosti občanů, informace o registraci dvou kandidátních listin pro volby do obecního zastupitelstva. Po diskusi byl přednesen návrh na usnesení - bylo schváleno.

Dne 26. 9. 2006 bylo projednáno a schváleno vyhodnocení obdržených podnětů a stanovení dalšího postupu ve věci pořízení změny územního plánu č. 4. Projednán a schválen byl návrh rozpočtového opatření č. 6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s prací školské rady předsedkyní pí Janou Maříkovou, se zápisem z dílčího hospodaření obce Křečovice k 19. 9 2006 - kontrolní skupina z krajského úřadu konstatovala, že nebylo shledáno nedostatků. V další části jednání byly projednány žádosti občanů a po diskusi schváleno usnesení.

František Vondra, starosta

Komentáře nejsou povoleny.