Z jednání Zastupitelstva obce Křečovice [16/2006]

Zastupitelstvo obce jednalo ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku zatím čtyřikrát. Dne 16. 10. 2006 bylo po zprávě o plnění usnesení z minulého zasedání jednáno o návrhu směnné smlouvy s Trapistickým klášterem ve věci směny pozemků a záležitost byla odložena k rozhodnutí novému zastupitelstvu.

V další části programu bylo zastupitelstvo seznámeno s předanou dokumentací od firmy VRV Praha pro územní řízení na čistírnu odpadních vod a kanalizaci. Zastupitelstvo schválilo, že této firmě bude svěřeno i zpracování dokumentace pro stavební povolení na I. etapu výstavby. (Viz níže – poznámka o I. etapě #.) V další části jednání bylo projednáno rozpočtové opatření č. 7 a různé drobné záležitosti.

Dne 3. 11. 2006 se uskutečnilo ustavující zasedání zastupitelstva obce. Program byl dodržen dle zákona o obcích. Po složení slibu členové zastupitelstva zvolily tajným hlasováním starostu – Františka Vondru a místostarostu – Roberta Nečase. Bylo rozhodnuto, že funkce starosty bude funkcí uvolněnou, v aparátu OÚ budou dále 2 osoby ve funkcích samostatná(ý) účetní, referent(ka). Byli zvoleni tři zástupci do Sdružení obcí Neveklovska – Vondra F., Nečas R., Novotný P..

Dne 14. 11.2006 byl po zahajovacích oficialitách předložen návrh jednacího řádu zastupitelstva obce a zřízeny výbory. Dále zastupitelstvo obce doporučilo zaslat žádost Městskému úřadu Benešov o uzavření veřejnoprávní smlouvy o projednávání přestupků a o pomoci městské policie při zabezpečování veřejného pořádku v rekreační oblasti v období letní rekreační sezony. V další části byly projednány různé záležitosti. Závěrem byl předložen návrh usnesení, které zastupitelstvo schválilo.

Dne 13. 12: 2006 se uskutečnilo další jednání Zastupitelstva obce Křečovice. Byl přijat návrh jednacího řádu zastupitelstva. Dále byl projednán návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování komunálních odpadů na rok 2007 (## stanovení výše poplatku a zdůvodnění uvedeno pod čarou). V další části jednání bylo provedeno jmenování inventarizačních komisí pro provedení inventarizace majetku obce a dále starosta předložil návrh akcí volebního programu v rámci celé obce na rok 2007 a vyzval ostatní zastupitele, aby na příští jednání přišli s případnými dalšími návrhy. Poté byly projednány různé záležitosti. Závěrem byl předložen návrh na usnesení, který byl schválen.

Poznámky

# I. etapa výstavby čistírny odpadních vod a kanalizace v Křečovicích představuje výstavbu čistírny a části kanalizace ve spodní části Křečovic, ke všem bytovkám a rodinným domků při trase. Kanalizace bude v této I. etapě vedena kolem hospody do nové zástavby. Kanalizace od spodní řady rodinných domků pod Jarošovým vrchem povede spolu s kanalizací na dešťovou vodu přes pozemek Jana Suka kolem jeho stodoly do uličky vedoucí od Sukovy studny. Nutno zdůraznit vstřícný postoj Jana Suka k potřebě obce a umožnění vyřešení problému. Odkanalizování ostatních částí vesnice bude řešeno v dalších etapách. Proč se výstavba bude provádět po etapách? Není zatím předpoklad, že obec získá najednou dotaci v maximální výši.

## Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt, byla v letošním roce Zastupitelstvem obce Křečovice zvýšena o 70,- Kč tj. na 500,- Kč. Je to hodně. Proč tedy?

Z prostého důvodu. Technické služby, které odpad svážejí a ukládají na skládku, zvýšili poplatek na každou popelnici o 170,- Kč a na každý kontejner o 580,- Kč. Při tomto navýšení nemůže obec tuto situaci ustát a zcela povýšení zadotovat, aniž by nevyužila zákonem danou maximální sazbu 500,- Kč. I tak je zřejmé, že na každého občana uhradí obec v r. 2007 o 100,- Kč více než od občana vybere a v každém dalším roce se bude tento propad nadále zvětšovat. Ani v sousedních obcích na benešovském okrese nepostupují jinak.

Děkujeme za pochopení.

František Vondra, starosta

Oznámení

Do konce roku bude zastupitelstvo obce zasedat ještě 28. 12. 2006 od 19,00 hod v jídelně Zem. AS v Křečovicích z toho důvodu, aby mohlo být projednáno a schváleno zadání změny č. 4 územního plánu ještě v tomto roce. Při té příležitosti bude projednáván též rozpočet obce Křečovice na r. 2007, doplněn a schválen volební program na příští rok. Každé zasedání zastupitelstva obce je veřejné. Kdo chce, může se zúčastnit.

Komentáře nejsou povoleny.