Z jednání zastupitelstva obce [10/2005]

Zastupitelstvo obce Křečovice jednalo pravidelně v měsíčních intervalech. Ve druhém čtvrtletí byla uskutečněna 3 zasedání.

Dne 21.4.2005 starosta podal zprávu o plnění usnesení z posledního zasedání. Zastupitelstvo dále projednalo rozpočtové opatření č. 1 a bylo seznámeno s výsledkem kontroly hospodaření za r. 2004. Dále se zabývalo přípravou na letní rekreační sezonu 2005. Bylo rozhodnuto, že ze třech žádostí o pronájem zařízení parkoviště v Nové Živohošti bude provedeno výběrové řízení dne 3.5.2005. V další části jednání byla projednána příprava slavnosti k 655. výročí obce Křečovice. Poté následovalo projednání drobných žádostí. Po diskusi návrhová komise přednesla návrh na usnesení, které bylo schváleno.

Dne 19.5.2005 bylo po provedení kontroly plnění usnesení z posledního zasedání projednáno navržené rozpočtové opatření č.2. Následovalo kontrola dosavadního plnění volebního programu v r. 2005. Dále byly projednány došlé žádosti. Zastupitelstvo obce schválilo žádost Trapistického kláštera, spol. s r. o. o možnost připojení vodovodního řadu z vodovodu v Nahorubech do Políčan cca 0,8 lt./sec, v ceně dle skutečných nákladů. Na základě výběrového řízení byl schválen pronájem parkoviště v Nové Živohošti Michale Bartůškové. Následovala diskuse a schválení návrhu usnesení.

Dne 16.6.2005 se konalo další zasedání Zastupitelstva obce Křečovice. Jednání se zúčastnila ředitelka Základní školy Jos. Suka Mgr. Z. Holá. Přednesené požadavky k provozu školy zastupitelstvo akceptovalo. V další části jednání bylo projednáno organizační zabezpečení k rekreační sezoně r. 2005 ze strany obce. Hlavním bodem programu bylo projednání výsledky přezkoumání hospodaření a závěrečný účet obce za r. 2004. S výsledkem kontroly hospodaření zastupitelstvo souhlasilo bez výhrad.

Závěrečný účet obce:

položkačástka
Počáteční stav na ZBÚ k 1.1.2004 9.755.504,80 Kč
Příjmy v r. 2004 9.566.767,68 Kč
Výdaje v r. 2004 11.277.683,30 Kč
Zůstatek na ZBÚ k 31.12.2004 8.044.589,18 Kč

V další části jednání zastupitelstvo obce projednalo různé záležitosti a žádosti. Následovala diskuse k projednávaným záležitostem a jednání bylo zakončeno schválením předloženého návrhu na usnesení.

František Vondra
starosta

Komentáře nejsou povoleny.