Zápisy z jednání zastupitelstva : Zápisy z jednání Zastupitelstva obce Křečovice.

Zápis z 29. prosince [37/2011]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 29. 12. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 18,00 hodin.

Přítomni: Robert Nečas, Monika Pechačová, Pavel Novotný, Karel Krymlák, Martin Krampera, Petr Sochor, Jitka Jirásková, Vladimír Čermák, Aleš Bobál, Petr Rákosník, Zbyněk Šobíšek
Ověřovatelé zápisu: Martin Krampera, Jitka Jirásková
Návrhová komise: Petr Sochor, Aleš Bobál, Karel Krymlák

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování 11 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 7/2011
  Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 7/2011 dle přílohy.
  Hlasování 11 0 0
 3. Schválení rozpočtu obce Křečovice na rok 2012
  Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce Křečovice pro rok 2012 bez výhrad.
  Hlasování 11 0 0
 4. Rozpočtový výhled obce Křečovice
  Zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled obce Křečovice pro rok 2012, 2013.
  Hlasování 11 0 0
 5. Odpisy dlouhodobého majetku
  Zastupitelstvo schválilo odpisový plán pro odepisování dlouhodobého majetku.
  Hlasování 11 0 0
 6. ZŠ Křečovice – schválení dodatku
  Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ Josefa Suka a MŠ Křečovice. Zřizovatel svěřuje příspěvkové organizaci k hospodaření 3 ks nových akumulačních kamen (tělocvična).
  Hlasování 11 0 0
 7. Žádost o příspěvek – Svaz diabetiků ČR
  Zastupitelstvo schválilo žádost o finanční příspěvek na činnost základní organizace – Svaz diabetiků ČR v částce 1.000,-- Kč.
  Hlasování 11 0 0
 8. Žádost o dataci – pí Žikešová, Nahoruby
  Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek paní Danuši Žikešové, Nahoruby 3, na domovní čističku odpadních vod ve výši 10.000,-- Kč. Kolaudace byla provedena 9. 12. 2011.
  Hlasování 11 0 0
 9. Žádost o příspěvek – Ochrana fauny ČR
  Zastupitelstvo schválilo žádost Ochrany fauny ČR o finanční příspěvek na činnost v roce 2012. Příspěvek je schválen ve výši 1.000,-- Kč.
  Hlasování 11 0 0
 10. SON – příspěvek r. 2012
  Zastupitelstvo schválilo příspěvek pro Sdružení obcí Neveklovska na rok 2012 ve výši 47.255,--Kč.
  Hlasování 11 0 0
 11. Žádost o úpravu obecní komunikace – p. Lakatoš Strážovice
  Zastupitelstvo neschválilo žádost pana Zdeňka Lakatoše, Strážovice, č. p. 36 na úpravu povrchu obecní cesty živičnou směsí včetně provedení spodní konstrukce. Úprava povrchu byla provedena štěrkem.
  Hlasování 11 0 0
 12. Zpracování pasportu
  Zastupitelstvo schválilo zpracování pasportu obecních komunikací pro obec Křečovice.
  Hlasování 11 0 0
 13. Na vědomí:
  • Seznámení se zápisem z valné hromady DSO BENE–BUS
  • Informace o postupu prací na ČOV v Křečovicích

Zapsala: Monika Pechačová

Zápis z 23. února [37/2011]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 23. 2. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: Robert Nečas, Monika Pechačová, Pavel Novotný, Karel Krymlák, Martin Krampera, Petr Sochor, Jitka Jirásková, Vladimír Čermák, Aleš Bobál, Petr Rákosník
Omluveni: Zbyněk Šobíšek
Ověřovatelé zápisu: Petr Rákosník, Aleš Bobál
Návrhová komise: Jitka Jirásková, Pavel Novotný, Vladimír Čermák

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování 10 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 1/2012
  Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 1/2012 dle přílohy.
  Hlasování 10 0 0
 3. Zpráva o hospodaření obce za rok 2011
  Účetní obce, paní Krymlákovou, bylo předneseno a vysvětleno hospodaření obce za rok 2011 a schváleno zastupitelstvem dle přílohy.
  Hlasování 10 0 0
 4. Hospodářský výsledek ZŠ Josefa Suka a MŠ Křečovice
  Zastupitelstvo schválilo hospodářský výsledek za rok 2011. Úspora ve výši 2.728,85 Kč bude převedena do rezervního fondu.
  Hlasování 10 0 0
 5. Schválení výroby nových www stránek obce
  Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy se společností Galileo Corporation na zpracování nových webových stránek obce Křečovice, které budou odpovídat nové legislativě. Dále dle smlouvy budou webové stránky obce touto společností zpravovány.
  Hlasování 10 0 0
 6. Partnerská smlouva Posázaví o.p.s.
  Zastupitelstvo obce schválilo podepsání rámcové partnerské smlouvy s obecně prospěšnou společností Posázaví o.p.s. S touto společností bude obec spolupracovat při získávání dotací pro rozvoj obce.
  Hlasování 10 0 0
 7. Žádost o příspěvek – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
  Zastupitelstvo schválilo příspěvek na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okres Benešov ve výši 1.000,-- Kč.
  Hlasování 10 0 0
 8. Žádost na ČOV – pan Lomoz, Nahoruby
  Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek panu Václavu Lomozovi, Nahoruby 10, na domovní čističku odpadních vod ve výši 10.000,-- Kč. Kolaudace byla provedena 9. 12. 2011.
  Hlasování 10 0 0
 9. Žádost o odprodej pozemku – manželé Letlovy, Nahoruby
  Zastupitelstvo schválilo odprodej pozemku č. 958 o výměře 1.201 m2 v k. ú. Nahoruby, žadatelé manželé Letlovy, ve výši 25,-- Kč za 1 m2.
  Hlasování 10 0 0
 10. Žádost SDH Křečovice – příspěvek na dětské maškarní
  Zastupitelstvo schválilo žádost SDH Křečovice o finanční příspěvek na dětské maškarní odpoledne ve výši 1.000,-- Kč. Akce se bude konat 10. března 2012 v Hostinci u Kohouta v Křečovicích.
  Hlasování 10 0 0
 11. Finanční dar – sl. G. Novotná, Křečovice
  Zastupitelstvo schválilo finanční dar slečně Gabriele Novotné za práci na www stránkách obce Křečovice za rok 2011 ve výši 4.000,-- Kč.
  Hlasování 10 0 0
 12. Finančí dar – paní Čermáková, Vlkonice
  Zastupitelstvo schválilo finanční dar paní Miluši Čermákové za služby občanům – prodej pečiva ve Vlkonicích v roce 2011, ve výši 2.000,-- Kč.
  Hlasování 10 0 0 Finanční dar – pan Novotný Pavel, Křečovice
  Zastupitelstvo schválilo finanční dar panu Pavlovi Novotnému, Křečovice za práci redaktora Křečovických listů v roce 2011 ve výši 4.000,-- Kč.
  Hlasování 10 0 0
 13. Na vědomí:
  • Seznámení s kladným stanoviskem Krajského úřadu Středočeského kraje k projektu „Zateplení objektu ZŠ a MŠ Křečovice“. Žádost o dotaci bude podána 29. 2. 2012.
  • Dne 15. 2. 2012 bylo požádáno prostřednictvím „Posázaví“
   1. o dotace na opravu kapliček ve Strážovicích a v Hořeticích
   2. o dotaci na úpravu zeleně na návsi v Křečovicích u čekárny
  • Informace o postupu prací na ČOV v Křečovicích. Začátek provozních zkoušek – úterý 21. 2. 2012.
  • Seznámení s projektem opravy chodníku (položení zámkové dlažby) v Živohošti.
  • Seznámení s rozpočtem dobrovolného svazku obcí BENE-BUS na rok 2012

Zapsala: Monika Pechačová

Zápis z 24. listopadu [36/2011]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 24. 11. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: Robert Nečas, Monika Pechačová, Pavel Novotný, Karel Krymlák, Martin Krampera, Petr Sochor, Jitka Jirásková, Vladimír Čermák, Aleš Bobál, Petr Rákosník, Zbyněk Šobíšek
Ověřovatelé zápisu: Karel Krymlák, Zbyněk Šobíšek
Návrhová komise: Jitka Jirásková, Pavel Novotný, Petr Rákosník

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování: 11 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 6/2011
  Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 6/2011 dle přílohy.
  Hlasování 11 0 0
 3. Schválení výroční zprávy ZŠ Křečovice
  Zastupitelstvo schválilo výroční zprávu 2010/2011 Základní školy Josefa Suka a mateřské školy Křečovice.
  Hlasování 11 0 0
 4. Inventarizační komise
  Zastupitelstvo schválilo jmenování inventarizačních komisí pro provedení inventur majetku Obce Křečovice za rok 2011. Seznam členů hlavní a dílčí inventarizační komise viz příloha. Hlasování 11 0 0
 5. N. Živohošť, p. Bulíček – prodej pozemku
  Zastupitelstvo neschválilo návrh pana Bulíčka Marka, bytem Žitomírská 639/1, Praha 10 o snížení ceny za m2 části obecního pozemku p. č. 1582/1 v k. ú. Živohošť. Nadále platí navrhovaná cena 700,-- Kč/m2.
  Hlasování 11 0 0
 6. N. Živohošť, pí Bezděková – umístění mola
  Zastupitelstvo zamítlo žádost paní Bezděkové, bytem Jiřího Horáka 1557, Benešov o umístění obytné buňky na p. č. 1717 v k. ú. Živohošť.
  Hlasování 11 0 0
 7. ZŠ Křečovice – schválení dodatku
  Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 29. 9. 2009 se ZŠ Josefa Suka a MŠ Křečovice. Jedná se o kombinovaný sporák a myčku nádobí. Hlasování 11 0 0
 8. Farní charita, Nový Knín – prodloužení smlouvy
  Zastupitelstvo schválilo prodloužení smlouvy o poskytování sociálních služeb v obci Křečovice. Poskytovatel Farní charita Nový Knín.
  Hlasování 11 0 0
 9. Oblastní charita, Červený Kostelec
  Zastupitelstvo zamítlo žádost o finanční dar Oblastní charitě Červený Kostelec.
  Hlasování 11 0 0
 10. SON – příspěvek r. 2012
  Zastupitelstvo odkládá vyjádření se ke schválení příspěvku pro Sdružení obcí Neveklovska na rok 2012 ve výši 47.255,-- Kč.
  Hlasování 11 0 0
 11. Traktorová cisterna
  Zastupitelstvo schválilo nákup traktorové cisterny 4 m3 za cenu cca 200.000,-- Kč.
  Hlasování 11 0 0
 12. Linka bezpečí – žádost o příspěvek
  Zastupitelstvo zamítlo žádost o příspěvek Sdružení linky bezpečí
  Hlasování 11 0 0
 13. Peněžní dar – Honební společenstvo Křečovice
  Zastupitelstvo schválilo peněžní dar pro ZŠ Josefa Suka a MŠ Křečovice ve výši 6.126,-- Kč od Honebního společenstva Křečovice. Hlasování 11 0 0
 14. Protokol – ZŠ Křečovice
  Zastupitelstvo schválilo návrh protokolu a opatření, týkající se výsledku veřejnoprávní kontroly v ZŠ Josefa Suka a MŠ Křečovice.
  Hlasování 11 0 0
 15. Na vědomí:
  • Návrh rozpočtu na rok 2012
  • Zpráva o daňové kontrole podle par. 88 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád) – dotace od r. 2003
  • Informace o postupu prací na hasičárnách v Nahorubech a v Hořeticích
  • Informace o postupu prací na úpravně vody v Nahorubech – kolaudace dne 24. 11. 2011
  • Informace o postupu prací na ČOV v Křečovicích

Zapsala: Monika Pechačová

Zápis z 19. září [35/2011]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 19. 9. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 11,30 hodin.

Přítomni: Robert Nečas, Monika Pechačová, Pavel Novotný, Karel Krymlák, Martin Krampera, Petr Sochor, Jitka Jirásková, Vladimír Čermák, Aleš Bobál, Petr Rákosník, Zbyněk Šobíšek
Ověřovatelé zápisu: Zbyněk Šobíšek, Petr Rákosník
Návrhová komise: Vladimír Čermák, Aleš Bobál, Petr Sochor

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování 11 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření
  Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 5/2011 dle přílohy.
  Hlasování 11 0 0
 3. Převod pozemku PK 635
  Zastupitelstvo odsouhlasilo bezúplatný převod části pozemku PK 635 od Pozemkového fondu ČR z důvodu změny ÚP č. 5 s označením plochy Z5-6.
  Hlasování 11 0 0
 4. Odkoupení části pozemku - Živohošť
  Zastupitelstvo schvaluje žádost p. Marka Bulíčka, Žitomírská 639/1, 101 00 Praha 10 o odkoupení části obecního pozemku p. č. 1582/1 v k. ú. Živohošť dle předloženého plánku. Pozemek bude nabídnut za cenu 700,-- Kč za m2. Náklady na geometrický výměr bude hradit žadatel. U zaměření bude za Obecní úřad přítomen p. Nečas, starosta obce. Místní šetření proběhlo dne 31. 7. 2011.
  Hlasování 11 0 0
 5. Žádost na ČOV – p. Stuchlý, Křečovice
  Zastupitelstvo schvaluje žádost p. Václava Stuchlého o dotaci na ČOV k rodinnému domu č. p. 20, Křečovice ve výši 10.000,-- Kč.
  Hlasování 11 0 0
 6. Žádost o umístění plavidla – p. Moravec, Mastník
  Zastupitelstvo zamítlo žádost p. Jana Moravce, Macešková 15, 106 00 Praha 10 o umístění mola za účelem kotvení malého plavidla v zátoce Mastník, říční kilometr 104,5.
  Hlasování 11 0 0
 7. Žádost o prodej pozemku – p. Kulhánek, Nahoruby
  Zastupitelstvo zamítlo žádost p. Jiřího Kulhánka, Libeř 175 o prodej obecního pozemku č. 1278 v k. ú. Nahoruby – 48 m2 (Kasárna)
  Hlasování 11 0 0
 8. Žádost o prodej pozemku – p. Pavlas, Vlkonice
  Zastupitelstvo zamítlo žádost manželů Pavlasových, Olbramovice 149 o odkoupení obecního pozemku č. 1/4 v k. ú. Vlkonice – 61 m2.
  Hlasování 11 0 0
 9. Žádost o prodej pozemku – p. Kalaš
  Zastupitelstvo zamítlo žádost p. Kalaše Martina, Vlkonice 15 o odkoupení obecního pozemku č. 1/4 v k. ú. Vlkonice – 61 m2, nebo odprodej či pronájem části pozemku 1020 a 42 dle nájemní smlouvy z r. 2000. Žádost manželů Pavlasových a p. Kalaše bude řešena po místním šetření.
  Hlasování 11 0 0
 10. Na vědomí:
  • Informace o rekreační sezoně v Nové Živohošti
  • Oznámení – Veřejná vyhláška Městského úřadu Neveklov o zahájení řízení o Změně č. 3 ú. p. Neveklov od 20. 9.-20. 10. 2011. Veřejné projednání se bude konat v sále ZŠ 20. října 2011 ve 14,00 hod.
  • Seznámení s dopisem, který starosta zaslal na Úřad vlády s apelem na brzké prosazení změny zákona o rozpočtovém určení daní.
  • Seznámení ze zápisem závěrečného šetření schválení lesního hospodářského plánu pro LHC Obecní lesy Křečovice.
  • Informace o situaci v ZŠ Josefa Suka a MŠ v Křečovicích.
  • Informace o postupu prací na hasičárnách v Nahorubech a v Hořeticích.
  • Informace o postupu prací na úpravně vody v Nahorubech.
  Hlasování 11 0 0

Zapsala: Monika Pechačová

Zápis z 28. července [35/2011]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 28. 7. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice.

Přítomni: Robert Nečas, Monika Pechačová, Pavel Novotný, Karel Krymlák, Martin Krampera, Petr Sochor, Jitka Jirásková, Vladimír Čermák, Aleš Bobál
Omluveni: Petr Rákosník, Zbyněk Šobíšek
Ověřovatelé zápisu: p. Bobál A., p. Krymlák K.
Návrhová komise: pí Jirásková J., p. Novotný P., p. Krampera M.

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování 9 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Výměna pozemku
  Zastupitelstvo odsouhlasilo schválení záměru výměny pozemků mezi obcí Křečovice a p. Švábem Antonínem v k. ú. Hořetice dle geometrického plánu č. 162-10/2011 a odsouhlasení směnné smlouvy. Vyvěšení záměru na úřední desce dne 11. 7. 2011, sejmutí 27. 7. 2011.
  Hlasování 9 0 0
 3. Výměna pozemku
  Zastupitelstvo odsouhlasilo schválení záměru výměny pozemků mezi obcí Křečovice a Lesy ČR (silnice Křečovice – Strážovice) dle geometrického plánu č. 210 702-467-90 a odsouhlasení směnné smlouvy. Vyvěšení záměru na úřední desce dne 11. 7. 2011, sejmutí 27. 7. 2011.
  Hlasování 9 0 0
 4. Bezúplatný převod pozemku
  Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem pozemku č. 638/1 od Pozemkového fondu ČR z důvodu změny ÚP č. 5 s označením plochy Z5-6.
  Hlasování 9 0 0
 5. Zastupitelstvo souhlasí se zvolením starosty obce Křečovice, aby jednal ve věci převodu pozemku č. 638/1, v k. ú. Křečovice od Pozemkového fondu ČR a zastupoval obec.
  Hlasování 9 0 0
 6. Výběr firmy pro stavbu ČOV
  Zastupitelstvo bude jako celek, tzn. jedenáctičlenná hodnotící komise posuzovat výběr firmy pro stavbu čistírny odpadních vod v Křečovicích. Výběr proběhne přibližně v 1. pol. září 2011.
 7. Žádost o odkoupení pozemku N. Živohošt'
  Žádost pana Bulíčka Marka, Žitomírská 639/1, 101 00 Praha 10 o odkoupení části obecního pozemku p. č. 1582/1 v k. ú. Živohošť dle předloženého plánku. Zastupitelstvo žádost odkládá. Bude rozhodnuto až po místním šetření, které proběhne dne 31. 7. 2011.
  Hlasování 9 0 0
 8. Žádost o sponzorský dar
  Zastupitelstvo odsouhlasilo žádost p. Kovárny Michala jménem ZO ČSCH v Sedlčanech o příspěvek ve výši 1.500,-- Kč na Povltavskou výstavu v Sedlčanech, konanou 20.-21.8.2011. Na této akci se prezentuje sedm chovatelů z obce Křečovice.
  Hlasování 9 0 0
 9. Pořízení nových vrat
  Zastupitelstvo předběžně odsouhlasilo částku 75.000,-- Kč na výrobu 2 ks nových vrat do nové hasičárny v Nahorubech na pozemku č. 32/1 v k. ú. Nahoruby.
  Hlasování 9 0 0
 10. Žádost o příspěvek – rozloučení s prázdninami
  Zastupitelstvo schválilo žádost SDH Křečovice o sponzorský dar na pořádání akce Rozloučení s prázdninami ve výši 1.500,-- Kč. Akce se bude konat dne 27.8.2011 na sportovním hřišti u Základní školy v Křečovicích.
  Hlasování 9 0 0
 11. Přidělení dotace na ČOV
  Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace na ČOV od hejtmana Středočeského kraje. Předpokládaný začátek stavby září 2011.
  Hlasování 9 0 0
 12. Ostatní
  Zástupci z řad občanů Nové Živohoště přednesli stížnost na špatné parkování osobních automobilů na návsi. Z tohoto důvodu je špatná autobusová dostupnost. Řidič nemá možnost se vytočit na kruhovém objezdu. Bude se dále řešit.
 13. Na vědomí:
  • Informace o rekreační sezoně v Živohošti
  • Poděkování od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Benešov za finanční příspěvek.
  • Poděkování občanům od Diakonie Broumov (občanské sdružení) při sběru textilního materiálu pro lidi v krizových životních situacích.
  • Výpověď z pozemku č. 462 a 463 p. Josefem Šachem. Jedná se o odstranění dřevěných sloupů z jeho pozemků.
  • Informace o odstoupení Mgr. Zdeňky Holé z pozice ředitelky ZŠ Josefa Suka a MŠ v Křečovicích.
  • Ukončená oprava komunikace – Hořetice/Hodětice, Krchleby/Nahoruby
Hlasování 9 0 0

Zapsala: Monika Pechačová

Zápis z 30. června [34/2011]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 30. 6. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: Robert Nečas, Monika Pechačová, Pavel Novotný, Karel Krymlák, Petr Rákosník, Martin Krampera, Petr Sochor, Jitka Jirásková, Vladimír Čermák, Aleš Bobál, Zbyněk Šobíšek
Hosté: Mgr. Holá Zdeňka, ředitelka ZŠ J. Suka Křečovice
Ověřovatelé zápisu: pí. J. Jirásková, Vl. Čermák
Návrhová komise: p. Sochor, p. Zb. Šobíšek, p. K. Krymlák

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování 11 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 4/2011
  Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2011:
  Výdaje
  Stavba čističky Křečovice 6.000.000,-- Kč
  Úpravna vody Nahoruby 800.000,-- Kč
  Příspěvek na nohejbal, Krchleby 2.000,-- Kč

  Hlasování 11 0 0
 3. Vydání změny č. 5 ÚP
  Zastupitelstvo schvaluje vydání změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru obce Křečovice dle přílohy.
  Hlasování 11 0 0
 4. Pronájem tělocvičny při ZŠ v Křečovicích
  Zastupitelstvo schvaluje žádost o pronájem tělocvičny při ZŠ J. Suka v Křečovicích. Žádost podala paní Mgr. Šimrová Petra. Jedná se o pronájem 2x týdně (úterý, čtvrtek – 19,00-20,00 hod.)
  Hlasování 11 0 0
 5. Kotvení lodě na N. Živohošti
  Zastupitelstvo neschválilo žádost s kotvením na boji pro loď EO 102949, laminátová s přívěsným motorem délka 4 m společnosti NAVIJAKY.CZ, s.r.o. Žadatel předal kompletní žádost, ale nelze povolit, protože záměr není v souladu s územním plánem obce.
  Hlasování 11 0 0
 6. Vlkonice – odkoupení části pozemku
  Zastupitelstvo neschvaluje žádost p. M. Kalaše, Vlkonice 15, o odkoupení části obecního pozemku ve Vlkonicích. Ze žádosti není zřejmé, o jakou část pozemku jde. S prodejem zastup. nesouhlasí.
  Hlasování 11 0 0
 7. Živohošť – odkoupení části pozemku
  Zastupitelstvo odkládá žádost p. M. Bulíčka, Žitomírská 639/1, Praha 10, o odkoupení části obecního pozemku 1582/1 v k. ú. Živohošť dle předloženého plánku. S předloženým plánkem zastup. nesouhlasí. Bude dále projednáváno.
  Hlasování 11 0 0
 8. Křečovice – odkoupení části pozemku
  Zastupitelstvo schvaluje žádost manželů Bartůškových, Křečovice 80, o odkoupení části obecního pozemku č. 638/4 v k. ú. Křečovice dle předloženého geometrického plánu č. 204-19/2011 (33 m2) v částce 200,-- Kč/m2. Hlasování 9 0 2
 9. Krchleby – nohejbalový turnaj
  Zastupitelstvo schvaluje žádost p. Vl. Jiráska o příspěvek ve výši 2.000,-- Kč na jubilejní 20. ročník nohejbalového turnaje v Krchlebích na ceny a nohejbalovou síť.
  Hlasování 11 0 0
 10. SDH Křečovice – sada pro 100 m překážek
  Zastupitelstvo schvaluje nákup sady pro 100 m překážek pro SDH Křečovice.
  Hlasování 11 0 0
 11. Historický kaleidoskop – udržení časopisu
  Zastupitelstvo zamítá žádost Asociace nositelů legionářských tradic o podporu a udržení časopisu Historický kaleidoskop ve výši příspěvku 2.000,-- Kč.
  Hlasování 11 0 0
 12. Nahoruby – úpravna vody
  Zastupitelstvo předběžně schvaluje výběr firmy pro stavbu úpravny vod v Nahorubech z důvodu odstranění dusičnanů. Je nutná výstavba do konce listopadu 2011. Výběr byl z firem:
  Fer a Man Technology 735.402,-- Kč
  Vodárenské technologie, s.r.o. 760.000,-- Kč
  Zbyněk Peša,Týnec nad Sáz,. 746.368,-- Kč
  Z hlediska ceny vybrána firma Fer a Man Technology.
  Hlasování 11 0 0
 13. Živohošť – stání plavidla
  Zastupitelstvo neschvaluje žádost o stanovisko k umístění plovoucího zařízení pro stání plavidla. Žadatel Karel Písecký, Doubravínova 300/18, Praha 6. Žadatel předal kompletní žádost, ale nelze povolit, protože záměr není v souladu s územním plánem obce.
  Hlasování 11 0 0
 14. Živohošť – kulturní akce
  Zastupitelstvo povoluje kulturní akci na Živohošti v období cca koncem srpna 2012, ale pouze za splnění slíbených podmínek uvedených v příloze žádosti, hlavně odsouhlasení akce místními chataři.
  Hlasování 11 0 0
 15. Křečovice – oznámení o pracovních podmínkách pracovního prostředí v Křečovicích
  1. oznámení o podmínkách pracovního prostředí v Křečovické škole podepsána většinou zaměstnanců školy nynějších i minulých
  2. petice rodičů za odvolání ředitelky ZŠ J. Suka a MŠ Křečovice.
  Mgr. Holou byla přednesena její verze proti stížnostem.
  Návrh – dne 1. 7. 2011 bude svolána schůzka personálu školy, včetně ředitelky a členů zastupitelstva. Zastupitelstvo schvaluje. Bude dále řešeno.
 16. Na vědomí:
  • Od SK obec dostala e-mail. zprávu o přidělení dotace na ČOV. Přepokládaný začátek stavby – srpen 2011.
  • Dopis od pí Kuntové, Juniorcamp Nová Živohošť, rekreační poplatky a poplatky ze vstupného na r. 2011
  • Oznámení o zahájení projednávání návrhu Změny č. 3 ÚP obce Neveklov
  • Nabídka odvozu odpadů od firmy Marius Pedersen
  • Nabídka projekčních prací Europoint dodávky staveb, s.r.o. na zateplení ZŠ J. Suka a MŠ v Křečovicích v celkové ceně 16.800,-- Kč.
  • Občanské sdružení Midgard pořádá 5. ročník raně středověké bitvy v obci Brdečný ve dnech 19.-21. srpna 2011
  • Zahájení stavby – přístřešek pro hasičské vozidlo Hořetice
  • Zahájení přestavby a úpravy hasičárny v Nahorubech
  • Provedena oprava okapů hasičárny v Krchlebích
  • Vyúčtování vodného za rok 2010 od VHS Benešov – Živohošť
  • Informace společnosti Eko-kom, a.s. o množství vytříděného odpadu za rok 2010
  • Informace o začátku rekreační sezony v Živohošti
  • Informace o schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SON Neveklov a volbu nového místopředsedy
Hlasování 11 0 0

Zapsala: Monika Pechačová

Zápis z 5. května [34/2011]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 5. 5. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: Robert Nečas, Monika Pechačová, Pavel Novotný, Karel Krymlák, Petr Rákosník, Martin Krampera, Petr Sochor, Jitka Jirásková
Omluveni: Vladimír Čermák, Aleš Bobál, Zbyněk Šobíšek
Hosté: paní Jednorožcová
Ověřovatelé zápisu: p. Rákosník Petr, p. Sochor Petr
Návrhová komise: pí Jirásková Jitka, p. Novotný Pavel, p. Krampera Martin

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování 8 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
  Hlasování 8 0 0
 2. Rozpočtové opatření č. 3/2011
  Schváleno zastupitelstvem dle přílohy.
  Hlasování 8 0 0
 3. Schválení zvýšení vodného na rok 2011
  Zastupitelstvo schvaluje navržené navýšení vodného na rok 2011 a to na 20,-- Kč/m3.
  Hlasování 8 0 0
 4. SDH Hořetice
  SDH Hořetice žádá o nákup 2 ks hadic B, 3 ks pracovního stejnokroje, 4 ks opasků, 6 ks zásahové přilby, 4 ks pneumatik na hasičské auto. Zastupitelstvo schvaluje.
  Hlasování 8 0 0
 5. SDH Křečovice
  SDH Křečovice žádá o nákup 2 ks hadic C, 2 ks savic, 2 ks opasků. Zastupitelstvo schvaluje.
  Hlasování 8 0 0
 6. Nahoruby – nájemní smlouva, p. Mařík
  Zastupitelstvo schvaluje pronájem obecního pozemku na zemědělské využití. Číslo pozemku 984 o výměře 2.442 m2 v k. ú. Nahoruby. Nájemné bude symbolické ve výši 122,-- Kč ročně. Bude uzavřena nájemní smlouva mezi obcí Křečovice a panem Františkem Maříkem.
  Hlasování 8 0 0
 7. SDH Krchleby
  Zastupitelstvo schvaluje žádost SDH Krchleby o výrobu dřevěného poklopu do hasičské zbrojnice a skříňky pod dřez v ceně 12.460,-- Kč.
  Hlasování 8 0 0
 8. Vlkonice – odkup pozemku, p. Martínek
  Zastupitelstvo schvaluje prodej obecního pozemku č. 646/1 a 646/6, cca 40m2, v k. ú. Vlkonice. Žadatel pan Martínek, Podvlkonice 35. Cena za pozemek bude 40,-- Kč/m2 a veškeré zaměření pozemku si pan Martínek udělá na vlastní náklady.
  Hlasování 8 0 0
 9. Finanční dar – SDH Nahoruby
  Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na akci Sraz traktorů Zetor ve výši 1.000,-- Kč.
  Hlasování 8 0 0
 10. Výměna pozemku – Nová Živohošť
  Obec Křečovice nevymění pozemek č. 1696/2 paní Renátě Jednorožcové za pozemek č. 1688/6 (místní komunikace) Nová Živohošť, o výměře 276 m2 a nabízí koupi tohoto pozemku za částku 50,-- Kč/m2. Paní Jednorožcová tuto nabídka neakceptuje. Jiné řešení nebylo nabídnuto. Obec v žádném případě nebude prodávat ani směňovat pozemek ve svém vlastnictví s odvoláním na zásadu neprodávat pozemky, které jsou součástí veřejného prostranství, nebo komunikací. Tato zásada byla schválena na zasedání zastupitelstva obce dne 15. 04. 2010.
  Hlasování 8 0 0
 11. Darovací smlouva
  Zastupitelstvo schvaluje podpis darovací smlouvy s JUDr. Petrem Zikmundem, který daruje částku 10.000,-- Kč jako příspěvek na odvoz odpadů v Nové Živohošti.
  Hlasování 8 0 0
 12. Europoint
  Zastupitelstvo schvaluje podpis smlouvy o dílo s firmou Europoint, která provede zpracování paspartu objektu školy.
  Hlasování 8 0 0
 13. Na vědomí:
  • Příprava projektu – rekonstrukce ploch zeleně v obci Křečovice.
  • Dne 12. a 13. 5.2011 proběhne v budově Obecního úřadu v Křečovicích č. 9 výměna oken a vchodových dveří. Cena bude cca 150.000,-- Kč.

Zapsala: Monika Pechačová

Zápis z 30. prosince [33/2011]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 30. 12. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 18,00 hodin.

Přítomni: Robert Nečas, Jitka Jirásková, Monika Pechačová, Pavel Novotný, Vladimír, Čermák, Karel Krymlák, Petr Rákosník, Martin Krampera, Petr Sochor, Zbyněk, Šobíšek, Aleš Bobál.
Omluveni: -
Ověřovatelé zápisu: p. Rákosník Petr, p. Krampera Martin
Návrhová komise: p. Sochor Petr, p. Vladimír Čermák, p. Zbyněk Šobíšek

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování 11 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 9
  Příjmy a výdaje v r. 2010 budou upraveny dle skutečného čerpání. Mzdy za prosinec 2010 jsou převedeny na depozitní účet – budou vyplaceny z rozpočtu 2010.
 3. Schválení rozpočtu na rok 2011 Obce Křečovice
  Rozpočet na rok 2011 je schválen jako vyrovnaný.
  Příjmy 9.000.000,-- Kč
  Výdaje 9.000.000,-- Kč
  Rozpočet na rok 2011 Sdružení obcí Neveklovska
  Příjmy 375.000,-- Kč
  Výdaje 375.000,-- Kč
  Příspěvek Obce Křečovice na provoz 47.255,-- Kč
  Hlasování 11 0 0
 4. Dotace na úpravnu vody – Nahoruby
  Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na dotaci grantu z Ministerstva zemědělství na úpravnu vody v Nahorubech.
  Hlasování 11 0 0
 5. Vypovězení nájemní smlouvy – Nahoruby
  Zastupitelstvo schvaluje vypovězení nájemní smlouvy s Petrem Krymlákem a Luďkem Kulvejtem – kolna na stavební parcele 32/1, k datu 31.3.2011. Kolna bude použita na zřízení zázemí pro SDH Nahoruby.
  Hlasování 11 0 0
 6. Změna ÚP
  Zastupitelstvo obce určilo starostu obce Roberta Nečase, který bude spolupracovat s pořizovatelem (par. 6 odst. 5 písm. f stavebního zákona) při pořizování změny územního plánu.
  Hlasování 11 0 0
 7. Podvlkonice – u Chytrého rybníka
  Změna ÚP č. 5, změna Z-5-13 – jedná se o lokalitu u Chytrého rybníka, bude vyvoláno jednání na MěÚ Benešov OŽP, kde se určený zastupitel a pořizovatel pokusí dohodnout další podmínky pro novou zástavbu.
  Hlasování 11 0 0
 8. Živohošť
  Zastupitelstvo schvaluje znění dopisu, který zpracoval JUDr. Ladislav Hireš adresovaný Družstvu pro rekreační bydlení – Živohošť (komunikace, parkoviště...).
  Hlasování 11 0 0
 9. Dotace na ČOV
  • Zastupitelstvo obce Křečovice souhlasí s podáním žádosti na dotaci grantu Středočeského kraje na výstavbu ČOV v Křečovicích. V případě obdržení dotace obec počítá se spoluúčastí finančních prostředků.
  • Dále schvaluje investiční náklad na ČOV v maximální výši 9.000.000,-- Kč. tj. Požadovaná dotace činí 3.945.000,-- Kč a podíl obce by činil 5.055.000,--Kč. K případnému navýšení konečné částky by mohlo dojít z důvodu úpravy výchozího rozpočtu, ale navýšení nesmí být více jak 500.000,-- Kč.
  Hlasování 11 0 0
 10. Mandátní smlouva – ČOV
  Zastupitelstvo neschvaluje podepsání Mandátní smlouvy s Ing. Danielem Plosem – předmět ČOV Křečovice. Bude dále projednáváno až po předložení nového rozpočtu.
  Hlasování 11 0 0
 11. p. Bobál – žádost
  Zastupitelstvo schvaluje žádost pana Aleše Bobála o vyjádření se ke stavbě garáže a skladu s venkovním posezením na jeho parcele č. 638/8 u č. p. 98.
  Hlasování 11 0 0
 12. Schválení odměn členům zastupitelstva
  Zastupitelstvo schvaluje odměny členům zastupitelstva obce Křečovice dle Nařízení vlády č. 375, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
  zastupitelé 437,-- Kč
  předsedové komisí 1.273,-- Kč
  místostarosta 6.000,-- Kč
  Hlasování 11 0 0
 13. Vlkonice – el. kabel
  Zastupitelstvo schvaluje žádost firmy Elmoz Czech, s. r. o. ke stavbě – natažení nového kabelu a překopu komunikace k parcele č. 297/3 Vlkonice.
  Hlasování 11 0 0
 14. Na vědomí:
  • dopis od Krajského úřadu Středočeského kraje – Odbor dopravy – snížení rozpočtu na dopravu, zvýšení cen jízdného.
  • správce vodovodů obce Křečovice na rok 2011 – schválen pan František Vondra.
Hlasování 11 0 0

Zapsala: Monika Pechačová

Zápis z 10. března [33/2011]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 10. 3. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: Robert Nečas, Jitka Jirásková, Monika Pechačová, Pavel Novotný, Vladimír Čermák, Karel Krymlák, Petr Rákosník, Martin Krampera, Petr Sochor, Zbyněk Šobíšek, Aleš Bobál. Hosté: paní Jednorožcová
Ověřovatelé zápisu: p. Čermák Vl., p. Novotný P.
Návrhová komise: p. Sochor P., p. Krymlák, p. Rákosník P.

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování 11 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Žádost o směnu pozemků – Živohošť
  Paní Jednorožcová žádá o směnu pozemků na Nové Živohošti (náves) za účelem vystavení cukrárny s dětským koutkem. Byla jí osobně přednesena prezentace záměru. Závěr z jednání se odkládá. Důvod: zjištění vedení inženýrských sítí. Budeme zpětně kontaktovat s výsledkem.
 3. Schválení hospodářského výsledku za rok 2010 – ZŠ Josefa Suka a MŠ Křečovice
  Zastupitelstvo schvaluje návrh hospodářského výsledku za rok 2010. Zlepšený hospodářský výsledek je ve výši 25.640,59 Kč. Tato částka bude přerozdělena následovně: 5.128,-- Kč – fond odměn, 20.512,59 Kč – rezervní fond.
  Hlasování 11 0 0
 4. Dopravní obslužnost
  Zastupitelstvo schvaluje zvýšení příspěvku na dopravní obslužnost o 55,-- Kč na občana.
  Hlasování 11 0 0
 5. Rozpočtové opatření č. 2/2011
  Schváleno dle přílohy.
  Hlasování 11 0 0
 6. Závěrečný účet Obce za rok 2010
  Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet Obce Křečovice za rok 2010 s výhradou.
  Hlasování 11 0 0
 7. Vyhláška č. 1/2011
  Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č. 1/2011 O ochraně nočního klidu.
 8. Vyhláška č. 2/2011
  Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č. 2/2011 – Stanovení podmínek pro pořádání sportovních a kulturních podniků.
  Hlasování 11 0 0
 9. Finanční dar – SDH Křečovice
  Zastupitelstvo schvaluje dar dobrovolným hasičům nositelům dýchací techniky za účast na odborné přípravě (2 dny) ve výši 3 x 500,-- Kč.
  Hlasování 11 0 0
 10. TJ Vltavan Křečovice
  Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost TJ Vltavan Křečovice ve výši 50.000,-- Kč na rok 2011. Tato částka bude vyplacena ve dvou splátkách.
 11. Žádost o příspěvek – žáci TJ Vltavan Křečovice
  Zastupitelstvo schvaluje mimořádný příspěvek na zimní soustředění žáků fotbalového oddílu TJ Vltavan Křečovice ve výši 5.000,-- Kč.
  Hlasování 11 0 0
 12. Hořetice – Dětské maškarní
  Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek na Dětské maškarní odpoledne, pořadatel SDH Hořetice, konané 12. března 2011. Příspěvek ve výši 1.000,--Kč.
  Hlasování 11 0 0
 13. Autobusové linky – Sedlčany
  Obec Křečovice se bude podílet 1/3 na ztrátovosti poledního autobusového spoje č. 8 linky 300079 (3x týdně) Sedlčany – Křečovice (cca 10.000,-- Kč, ročně).
 14. Na vědomí:
  Sbírka použitého ošacení od 26. do 29. 4. 2011 od 13,00 do 16,00 hod. Místo OÚ Křečovice.

Zapsala: Monika Pechačová

Zápis z 27. ledna [33/2011]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 27. 1. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: Robert Nečas, Jitka Jirásková, Monika Pechačová, Pavel Novotný, Vladimír Čermák, Karel Krymlák, Petr Rákosník, Martin Krampera, Petr Sochor, Zbyněk Šobíšek, Aleš Bobál.
Omluveni: -
Ověřovatelé zápisu: p. Sochor Petr, p. Krymlák Karel
Návrhová komise: pí Jirásková Jitka, p. Bobál Aleš, p. Novotný Pavel

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování 11 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Změna směrnice majetku obce
  Vzhledem k reformě účetnictví územně samosprávních celků, se od roku 2011 odepisuje i dlouhodobý drobný hmotný a nehmotný majetek vedený na rozvahových účtech.
  Doposud je ve směrnici zadáno, že tento majetek se vede v pořizovací ceně od 500,-- Kč. Zastupitelstvo odsouhlasilo zvýšení pořizovací částky na 3.000,-- Kč (v souladu s vyhláškou č.410/2009Sb).
  Majetek s nižší pořizovací cenou se povede v operativní evidenci, kde se odpisy nedělají.
  Hlasování 11 0 0
 3. Rozpočtové opatření č. 1/2011
  Příjmy i výdaje
  Daň za obec 47.120,-- Kč
 4. Územní plán
  Zastupitelstvo obce Křečovice nenechá zpracovat do roku 2015, kdy má být hotov nový Územní plán obce, již žádnou změnu stávajícího územního plánu.
  Hlasování 11 0 0
 5. Žádost – paní Vilímková
  Zastupitelstvo zamítlo prodej pozemků žadatelce paní Vilímkové Marii, Chářovice 5. Jedná se o pozemky č. 1213/2, 1213/1, 1305/1, 1305/2 Strážovice, k. ú. Hořetice.
  Hlasování 11 0 0
 6. Ochrana fauny ČR
  Žádost o finanční příspěvek stanici pro zraněné živočichy Ochrana fauny ČR. Schválen příspěvek ve výši 1.000,-- Kč.
  Hlasování 11 0 0
 7. Sdružení hasičů
  Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Benešov o finanční příspěvek na činnost. Schválen ve výši 1.000,-- Kč
  Hlasování 11 0 0
 8. Dětské maškarní, Křečovice
  Žádost SDH Křečovice o finanční příspěvek na Dětský maškarní karneval, který se bude konat 12. února 2011 v pohostinství U Kohouta, Křečovice. Schválen příspěvek ve výši 1.000,-- Kč.
  Hlasování 11 0 0
 9. Úprava cesty – Políčany
  Žádost p. M. Krásného a pí A. Millerové o úpravu přístupové komunikace k nemovitosti Políčany 5. Žádost bude dále projednávána. Je zpracován projekt, který bude předložen k ocenění a následnému jednání.
 10. Finační dar
  Zastupitelstvo schvaluje finanční dar ve výši 8.000,-- Kč za správu www stránek obce Křečovice za rok 2010 sl. G. Novotné, Křečovice 81. Zastupitelstvo schvaluje finanční dar ve výši 2.000,-- Kč za prodej pečiva občanům ve Vlkonicích pí M. Čermákové. Hlasování 11 0 0
 11. Výměna pozemků, pí Jednorožcová
  Žádost pí R. Jednorožcové o výměnu pozemku č. 1688/6 – 276 m2 za parcelu č. 1696/2 – 702 m2 v majetku obce Křečovice, v k. ú Živohošť. Žádost se odkládá. Bude projednáváno s právníkem, JUDr. Hirešem.
  Hlasování 11 0 0
 12. Zachování či rušení spojů Sedlčany
  Zastupitelstvo schválilo postup pro zachování či rušení spojů autobusů spol. Veolia Transport Praha, s. r. o. trasa Křečovice – Sedlčany. Spol. Veolia požaduje od obce Křečovice částku 126.000,- Kč/rok, jako příspěvek na provoz výše uvedeného spoje. Po dohodě bude tento spoj ještě v únoru r. 2011 zachován. Obec zaplatí poměrnou část z výše uvedené částky. Během února bude rozhodnuto, jak dále bude či nebude tento spoj zachován. Jedná se o spoj v čase 5,40 hod, 18,10 hod – denně, dále po, st, pá – 12,30 hod.
  Hlasování 11 0 0
 13. Na vědomí:
  • dopis od Družstva pro rekreační bydlení. Věc: převod stavby veřejného parkoviště Nová Živohošť
  • informace starosty o jednání sdružení BENE-BUS (dopravní obslužnost)
  • informace starosty o možnosti čerpání dotací na komunální techniku a rekonstrukce sochy Sv. Jana Nepomuckého, Krchleby výroční zpráva o stavu bezpečnosti – Policie ČR
Hlasování 11 0 0

Zapsala: Monika Pechačová