Zápisy z jednání zastupitelstva : Zápisy z jednání Zastupitelstva obce Křečovice.

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 9. prosince [32/2010]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 9. 12. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: Robert Nečas, Jitka Jirásková, Monika Pechačová, Pavel Novotný, Vladimír Čermák, Karel Krymlák, Petr Rákosník, Martin Krampera, Petr Sochor, Zbyněk Šobíšek, Aleš Bobál
Omluveni:
Hosté: Mgr. Holá Zdeňka, ředitelka ZŠ v Křečovicích
Ověřovatelé zápisu: Čermák Vladimír, Krymlák Karel
Návrhová komise: Novotný Pavel, Bobál Aleš, Jirásková Jitka

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování: 11 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 8
  Viz. příloha.
 3. Výroční zpráva 2009-2010 – ZŠ Josefa Suka a mateřská škola Křečovice
  • Rozpočet na rok 2011 zůstává stejný jako v roce 2010. Nedochází k žádné změně.
  • Prázdninový provoz mateřské školky nebo provoz ve dnech volna bude zajištěn při přihlášení 3 a více dětí. Méně jak 3 děti – bude mateřská školka uzavřena.
  • Zastupitelstvo odsouhlasilo navýšení částky 22.000,-- Kč na pořízení šaten do mateřské školky a školy.
  • Z Evropských fondů byla ZŠ v Křečovicích přidělena částka 432.176,-- Kč. Peníze budou přerozděleny dle norem fondů, zejména na dovybavení a inovaci elektrotechniky (PC, interaktivní tabule, kopírka apod.)
 4. Schválení vyhlášky č. 2/2010 o odpadech na r. 2011
  Zastupitelstvo schvaluje.
 5. Výše platby na ostatní dopravní obslužnost Bene-Bus na r. 2011
  Jízdné pro občany firma Bene-Bus na rok 2011 zvyšuje v průměru o 35 %. Roční příspěvek obce Křečovice zůstává beze změny.
 6. Inventarizační komise
  Inventarizační komise pro provedení inventur majetku obce Křečovice za rok 2010. Hlavní inventarizační komise bude plnit současně funkci likvidační komise a dílčí IK pro: Obec Křečovice.
  Složení komise: Jitka Jirásková, Vladimír Čermák, Aleš Bobál, František Vondra, Robert Nečas, Marie Jindráková, Blanka Šobíšková
  Dílčí inventarizační komise pro: SDH Křečovice: Petr Rosůlek, František Vondra ml., Rostislav Brejška
  SDH Nahoruby: Karel Krymlák, Zbyněk Šobíšek, Jaroslav Zbíral
  SDH Krchleby: Vladimír Hulan, Jiří Mařík, Vladimír Jirásek
  SDH Hořetice: Karel Škácha, Aleš Kruchňa, Martin Krampera
  TJ Sokol Křečovice: Luboš Hulan, Aleš Bobál, Jitka Jirásková
  ZŠ Křečovice
  inventuru majetku svěřeného do péče příspěvkové organizace provedou sami zaměstnanci ZŠ, kontrolu od obce provede Petr Sochor.

  Sestavení inventarizačních komisí schváleno zastupitelstvem obce dne 9. 12. 2010. Pracovník odpovědný za provedení inventarizace: místostarosta obce, Monika Pechačová.
 7. Zimní údržba
  Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o provádění zimní údržby firmou Údržba silnic Osečany.
 8. Finanční příspěvek
  Zastupitelstvo schvaluje:
  • Finanční příspěvek 1.000,-- Kč na fotografickou výstavu. Žadatelka paní Jitka Růžičková. Finanční příspěvek 1.000,-- Kč na dětské mikulášské odpoledne. Žadatelka paní Trnková, Hořetice.
 9. Prodej obecního pozemku
  Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem obecního pozemku č. 1/4 k.ú. Vlkonice. Žadatel Miroslav Seibrt, Vlkonice 28. Bude dále řešeno.
 10. Udržování cesty – Mladšina
  Zastupitelstvo neschvaluje žádost paní Pavly Vaněčkové o udržování cesty v zimním období, Mladšina (Neveklov). Žádost bude přeposlána na Městský úřad v Neveklově.
 11. Stavba el. rozvaděče, Živohošť
  Zastupitelstvo souhlasí se stavbou el. rozvaděče na pozemku č. 1411/2 v k. ú. Živohošť. Žadatel p. Vlastimil Rejzek. Bude ale umožněn obci vstup na pozemek.
 12. Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti na dotaci grantu
  Středočeského kraje na výstavbu ČOV v Křečovicích.
 13. Odměny členům zastupitelstva
  Zastupitelstvo schvaluje odměnu členům zastupitelstva obce Křečovice dle nařízení vlády č. 37/2003, sbírky č. 20/2009. S platností od 10. 12. 2010:
  členové 460,-- Kč
  předseda komise 1.340,-- Kč
  místostarosta 7.250,-- Kč
 14. Školská rada
  Zástupce z řad zastupitelstva byl schválen pan Novotný Pavel jako člen do školské rady.
 15. Oblastní charita
  Zastupitelstvo neschválilo žádost o finanční příspěvek Oblastní charitě Červený Kostelec.
 16. Na vědomí:
  • zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Křečovice za rok 2010
  • oznámení o projednání zadání Změny č. 3 ÚPN Neveklov
  • z důvodu opravy nemovitosti Nahoruby č. 26, kde je umístěno hasičské auto je nutné objekt zjara 2011 vyklidit. Bude dále řešeno, kde auto parkovat. V úvahu přichází obecní prostory.
  • informace o sněmu Sdružení obcí Neveklovska konaného dne 7. 12. 2010.

Hlasování 11 0 0

Zapsala: Pechačová Monika

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 12. listopadu [32/2010]

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Křečovice.

Přítomni: Aleš Bobál, Vladimír Čermák, Jitka Jirásková, Martin Krampera, Karel Krymlák, Robert Nečas, Pavel Novotný, Monika Pechačová, Petr Rákosník, Petr Sochor, Zbyněk Šobíšek.
Zapisovatel: Monika Pechačová
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Čermák, Karel Krymlák
Volební a návrhová komise: Petr Sochor, Jitka Jirásková, Aleš Bobál

Zvoleni:

funkceosoba
Starosta: Nečas Robert
Místostarosta: Pechačová Monika
Finanční komise: Sochor Petr (předseda)
Šobíšek Zbyněk (člen komise)
Bobál Aleš (člen komise)
Kontrolní komise: Čermák Vladimír (předseda)
Krampera Martin (člen komise)
Novotný Pavel (člen komise)
Zástupci obce Křečovice do
Sdružení obcí Neveklovska
Robert Nečas
Monika Pechačová
Novotný Pavel

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 7. října [31/2010]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 7. 10. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Robert Nečas, Petr Rosůlek, Jitka Jirásková, Vladimír Hulan, Monika Pechačová, Pavel Novotný, Vladimír Čermák, Karel Krymlák
Omluveni: Věra Bálková, Jaroslav Novotný
Ověřovatelé zápisu: R. Nečas, P. Novotný
Návrhová komise: P. Rosůlek, K. Krymlák, Vl. Čermák

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování 9 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 7
  Příjmy i výdaje
  Dotace na LESY 16.800,-- Kč
  Dotace na VOLBY 64.000,-- Kč
  Výdaje rozpočtu
  Místní komunikace – z údržby na služby 40.000,--Kč
  údržby na dopr. Značení 1.000,-- Kč
  ZŠ – příspěvek na obědy (z kap. MH) 3.000,-- Kč
 3. Výběrové řízení pro zás. jednotku Křečovice
  Na základě přidělení dotace na ochranné prostředky pro zásahovou jednotku JPO III Křečovice byla vybrána firma Výzbrojna požární ochrany, a. s. Praha 4.
 4. Směna pozemků – p. Tikovský
  Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků mezi Obcí Křečovice a žadatelem panem Tikovským Jar. Dává souhlas k provedení zaměření. Náklady ponese žadatel.
 5. Směna pozemků – p. Krejčí
  Zastupitelstvo obce předběžně schvaluje směnu pozemků mezi Obcí Křečovice a žadatelem panem Krejčím Mil., Strážovice. Souhlasí s objednáním zaměření na náklady žadatele. Žádost je ze dne 6. 9. 2010.
 6. Rozdělení pozemků – p. Novotný Petr, Kamenný přívoz
  Zastupitelstvo souhlasí s rozdělením pozemků 1707/152, 1707/153 v k. ú. Živohošť, za předpokladu uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí k umožnění vjezdu na pláž – pozemek Povodí Vltavy, tak jako tomu bylo od r. 1960. Důvod – veřejný zájem – příjezd k vodní nádrži pro jednotky IZS, majitele pozemků, obsluze. Žadatel: Petr Novotný, Kamenný Přívoz.
 7. Prodloužení smlouvy – Farní charita
  Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o prodloužení smlouvy o poskytování sociálních služeb v obci mezi Obcí Křečovice a Farní charitou Starý Knín. Smlouvy se prodlužuje na rok 2011 a příspěvek zůstává 5.000,-- Kč.
 8. Zřízení přípojky – p. Letl, Říčany
  Zastupitelstvo schvaluje žádost o povolení přípojky obecního vodovodu na pozemek č. parc. 955/2 v k.ú. Nahoruby. Žadatel: p. Letl Václav, Říčany.
 9. Změna provozní doby – pošta Křečovice
  Zastupitelstvo obce schvaluje návrh změny provozní doby na poště Křečovice.
 10. Úhrady nákladů – Jarošův Vrch
  Zastupitelstvo obce schvaluje navrhovaný postup OÚ Křečovice ve věci úhrady nákladů na kiosek a rozvaděč a odklizení zeminy stavebníky mimo obecní pozemek – dle prokázaného odtěženého množství ze stavby. Jedná se o stavby na Jarošově Vrchu.
 11. Prodej pozemků – p. Růžička Fr.
  Zastupitelstvo obce znovu projednalo dříve podanou žádost p. Růžičky Fr., Křečovice o prodej pozemků, které užívá a jsou v okolí jeho nemovitosti – v zainvestované lokalitě. Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků: č. 638/20 o výměře 668 m2, č. 638/3 o výměře 195 m2 odsouhlasilo cenu 200,-- Kč/m2.
 12. Projekt: chodník - Živohošť
  Zastupitelstvo obce schvaluje provedení projektu na chodník a komunikaci pro stavební řízení na pozemku 1698/2 a 1694/4 v k.ú. Živohošť.
 13. Koupě pozemku, chodník – Křečovice
  Zastupitelstvo obce souhlasí s koupí nezbytné části st. parc. č. 12/1 v k. ú. Křečovice od Josefa a Jar. Plachých (zahrádka) a s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s Jos. Šachem, Benešov o směně potřebných částí pozemků – oboje k zajištění pozemků pro chodník v nebezpečném úseku silnice II/105 v Křečovicích
 14. Zastupitelstvo souhlasí s využíváním tělocvičny v ZŠ Křečovice mladšími žáky TJ Vltavan Křečovice. V zimním období budou žáci v tělocvičně trénovat pod vedením p. Vovsíka A. Dále je odsouhlaseno i navýšení rozpočtu na úklid.
 15. Na vědomí: Firmou Líšno, a. s. předložený plán lovení – podzim r. 2010

  Hlasování 9 0 0

  Zapsala: Pechačová Monika

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 8. září [31/2010]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 8. 9. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Robert Nečas, Jaroslav Novotný, Petr Rosůlek, Jitka Jirásková,Vladimír Hulan, Monika Pechačová, Pavel Novotný
Omluveni: Věra Bálková, Vladimír Čermák, Karel Krymlák
Ověřovatelé zápisu: Jitka Jirásková, Jar. Novotný
Návrhová komise: P. Novotný, Vl. Hulan, R. Nečas

Schválení programu zasedání zastupitelstva: Hlasování 8 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání
 2. Rozpočtové opatření č.6
  Výdaje - přesun v kapitole mezi položkami Tělovýchovné služby: zhotovení fotbal. branek 16.000,--Kč
  Lesy: zpracování LHP 6.600,-- Kč
  Finanční výdaje – poplatky/z kap. HM 23.000,- Kč
  SDH – na obleky 50.000,--Kč

  Příjmy – navýšení
  Vodní hospodářství: vodné 80.000,-- Kč
  Pohřebnictví: nájem z hrobů 12.000,-- Kč
  Tělovýchovné služby: příspěvek na družstvo žáků Křečovice 10.000,-- Kč
 3. Zpráva o plnění volebního programu k 8. 9. 2010
  Pan starosta zrekapituloval, co se za uplynulý rok stihlo v jednotlivých osadách vybudovat, opravit, či zrenovovat. A jaký je další plán do konce letošního roku.
 4. Zhodnocení rekreační sezony 2010
  Rekreační sezona ve své druhé polovině byla ovlivněna deštivým počasím, což se projevilo menším počtem návštěvníků v rekreační oblasti. Velmi negativně ovlivnilo letošní rekreační sezonu Družstvo pro rekreační bydlení Praha nezodpovědnými opatřeními na parkovišti a veřejné účelové komunikaci. S výhledem na příští sezonu nutno řešit do konce roku!
 5. Mandátní smlouva
  Zastupitelstvo schvaluje uzavřít mandátní smlouvu ve věci metodické působnosti v oblasti veřejné správy s JUDr. Hirešem. Prozatím bude smlouva uzavřena do konce roku 2010.
 6. Smlouva o dílo
  Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo s Ing. Arch. M. Štádlerovou. Jedná se o zpracování návrhu změny č. 5 ÚP sídelního útvaru Křečovice.
 7. Fotbalový oddíl
  Zastupitelstvo schvaluje žádost o poskytnutí finančního příspěvku na provoz fotbalového oddílu Křečovice – žáci, ve výši 10.000,-- Kč
 8. Odkoupení pozemku, p. Helebrant
  Odsouhlasena žádost p. J. Helebranta o odkoupení části pozemku č. 1074/1, díl a, d, e, f, dle GP č. 81-75/2008. Cena 30,-- /m2.
 9. Výměna pozemku, p. Krejčí
  Žádost Mil. Krejčího, Stážovice, o výměnu nebo koupi části pozemku č. 866 v k.ú. Hořetice, je předběžně schváleno, ale bude upřesněno na základě místního šetření.
 10. Směna pozemků, p. Tikovský
  Žádost Jaromíra Tikovského o směnu pozemků a přeložení a opravu kanalizace zastupitelstvo odkládá. Rozhodnutí dle místního šetření.
 11. Žádost o rozdělení pozemků, p. Novotný
  Žádost p. Novotného Petra, Kamenný Přívoz, o rozhodnutí obce Křečovice o rozdělení pozemků 1707/152, 1707/153 v k.ú. Živohošť. Zastupitelstvo odkládá rozhodnutí až po místním šetření.
 12. Věcné břemeno
  Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku 673/4 a 1645/1 v k.ú. Křečovice – uložení distribuční soustavy ČEZ
 13. Na vědomí:
  • Stížnost p. Jana Suka na hluk při diskotékách a nepořádek u nemovitosti v Křečovicích.
  • Vyhlášení sbírky použitého ošacení 18. – 22. 10. 2010.

Hlasování 8 0 0

Zapsala: Pechačová Monika

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 5. srpna [31/2010]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 5. 8. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Karel Krymlák, Robert Nečas, Jaroslav Novotný, Petr Rosůlek, Jitka Jirásková, Vladimír Hulan, Monika Pechačová, Vladimír Čermák, Věra Bálková
Omluveni: Pavel Novotný
Ověřovatelé zápisu: Vl. Čermák, K. Krymlák
Návrhová komise: Jar. Novotný, J. Jirásková, P. Rosůlek

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování 10 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání
 2. Rozpočtové opatření č. 5
  Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření.
  Výdaje
  položkačástka
  Přesun mezi položkami v kapitole místní komunikace – na služby 15.000,-- Kč
  na dopr. Značení 215.000,-- Kč
  Veřejná správa – na materiál 10.000,-- Kč
  Vratka dotace na volby 9.374,-- Kč
  Tělových. služby – příspěvek na nohejbal 500,-- Kč
  SDH Křečovice – finanční dary – školení 4.500,--Kč
  Dětské odpoledne 2.000,-- Kč
  SDH Hořetice – finanční příspěvek na soutěž 3.000,-- Kč
  Svaz chovatelů – finanční příspěvek 1.000,-- Kč
  Diakonie – finanční příspěvek 1.000,- Kč

  Přesun mezi kapitolami (z MH)
  položkačástka
  údržba hřbitova25.000,- Kč
  ÚP-změna20.000,-Kč
 3. Územní plán č. 5
  Zastupitelstvo schvaluje zadání ÚP č. 5 sídelního útvaru Křečovice.
 4. Rekreační sezona 2010
  • Rekreační sezona v oblasti Nová Živohošť probíhá dle možnosti počasí.
  • Kulturní akce v areálu Junior Campu převážně končí po 2.00 hodině ranní, což neodpovídá místní vyhlášce.
  • Dále vznikají spory mezi firmou Benex a Družstvem pro rekreační bydlení ohledně výběru parkovného při průjezdu do areálu. Obec v zast. panem Vondrou bude nadále řešit.
 5. Souhlas s dotacemi – místní komunikace
  Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotací na opravu místních komunikací ve Vlkonicích č. parc. 85/3, 1032. Ve Strážovicích č. parc. 1305/1, 1306. Odsouhlasen dodavatel f. BES Benešov. Uzavřením smlouvy a jejím podepsáním se pověřuje starosta František Vondra.
 6. Souhlas s dotacemi – rozpočet Stř. kraje
  Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu Středočeského kraje na podporu dobrovolných hasičů a složek IZS. Uzavřením smlouvy a jejím podepsáním se pověřuje starosta František Vondra.
 7. 100 let založení SDH Hořetice
  Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek na oslavu 100 let založení SDH Hořetice, konané dne 14. 8. 2010 ve výši 3.000,-- Kč.
 8. Obecní byt v Hořeticích
  Zastupitelstvo schvaluje žádost o pronájem obecního bytu v Hořeticích, čp.14, žadatel p. Jaroslav Kučera, Skrýšov 4
 9. Snížení kupní ceny
  Žádost Marie Novákové, Praha 10 a PhDr. Jany Bartůňkové, Pardubice o snížení kupní ceny, neboť se jedná o vrácení 9 m2 zkonfiskovaného pozemku rodinnému příslušníku. Upravená odsouhlasená cena je 400 kč za m2.
 10. Zrušení koupi pozemku
  Odsouhlasena žádost o zrušení smlouvy na koupi parcely č. 638/22 v Křečovicích. Žadatelé Eva a Martin Bobálovi.
 11. Oprava hřbitovní zdi
  Odsouhlasen návrh na odložení opravy hřbitovní zdi v Hoděticích na rok 2011. Z důvodu nutnosti jednání s památkáři a žádosti na Krajský úřad o dotaci.
 12. Žádost o příspěvek
  • Schválena žádost M. Kovárny a spol. za ZO ČSCH Sedlčany o finanční příspěvek na chovatel. výstavu ve výši 1.000,-- Kč.
  • Schválen finanční příspěvek pro SDH Křečovice na pořádání dětského odpoledne dne 28.8.2010 ve výši 1.000,-- Kč
 13. Fotbalové branky
  Odsouhlasena cenová nabídka na zhotovení fotbalových branek pro družstvo žáků v ceně 16.000,-- Kč od firmy Sedlák
 14. Finanční dar členům zásahové jednotky obce Křečovice – za účast na školení, a odstraňování kalamitních stromů. (4.500,-Kč)
 15. Příspěvek pro SDH Křečovice na dětské odpoledne – 28. srpna 2010 (1.000,- Kč)

Hlasování 10 0 0

Zapsala: Pechačová Monika

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 7. července [31/2010]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 7. 7. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomní: František Vondra, Pavel Novotný, Vladimír Čermák, Karel Krymlák, Robert Nečas, Jaroslav Novotný, Věra Bálková, Petr Rosůlek, Jitka Jirásková, Vladimír Hulan, Monika Pechačová
Omluveni: –
Ověřovatelé zápisu: Jitka Jirásková, Vladimír Hulan
Návrhová komise: Karel Krymlák, Robert Nečas

Schválení programu zasedání zastupitelstva:

Hlasováni: 11 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 4
  Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření dle přílohy.
 3. Finanční směrnice r. 2010
  Zastupitelstvo bylo seznámeno se zněním směrnice. Zastupitelstvo směrnici schvaluje.
 4. Zhodnocení slavnosti k 660. výročí první písemné zmínky o sídle Křečovice
  Slavnost se vydařila; po finanční stránce je rozpočet akce cca 60.000 Kč (vyúčtování zatím ještě není uzavřeno); sponzorské dary pokryjí 13 000,-- Kč.
  Výročí bude ještě připomínáno dalšími akcemi – na oslavě SDH Hořetice (14. 8. 2010) budou sborům dobrovolných hasičů předány slavnostní prapory; v září 2010 proběhne setkání zastupitelstva obce s Mistrem Josefem Sukem.
 5. Dosavadní průběh rekreační sezony
  Parkoviště na Nové Živohošti letos nikdo neobsluhuje – DRB si letos najalo vlastního provozovatele; ten se však provozu neujal.
  Letos opět proběhnou kontroly dodržování konce hudebních produkcí dle platné vyhlášky.
 6. Žádost Milady Jednorožcové o výměnu pozemku č. 1688/6 za obecní pozemek č. 1696/2 v k.ú. Živohošť. Zastupitelstvo výměnu zamítá.
 7. Dodatek k žádosti o změnu územního plánu: Milan a Jindřiška Vondrusovi. Zastupitelstvo dodatek schvaluje.
 8. Dodatek ke smlouvě infrastrukturního majetku – vodovod Nová Živohošť mezi obcí Křečovice a Vodohospodářskou společností. Zastupitelstvo smlouvu schvaluje.
 9. Sponzorská smlouva
  Údržba silnic Osečany poskytne Obci Křečovice 10.000 Kč na slavnost 660. výročí obce. Zastupitelstvo smlouvu schvaluje.
 10. Žádost České pošty o povolení dočasně uzavřít poštu
  v Nahorubech na období od 2.8. 2010 do 31.8.2010. Zastupitelstvo uzavření pošty zamítá.
 11. Žádost Milana Kubíčka, Praha 10 o pronájem pozemku podél nemovitosti č. p. 30 v Křečovicích Zastupitelstvo schvaluje.
 12. Údržba silnic Osečany 80 cenová nabídka na osazení dopravního značení dle zpracovaného pasportu. Cena 178.747 Kč bez DPH. Zastupitelstvo nabídku schvaluje.
 13. Karel Provazník, Skalice
  žádost o odkoupení pozemku č. par. 1281 o výměře 65m2 v k.ú. Nahoruby. Zastupitelstvo schvaluje.
 14. Operační program Životní prostředí – dotace na zlepšení stavu krajiny. Obecní úřad bude usilovat o získání dotace.
 15. Zastupitelstvo bere na vědomí:
  • Zápis z místního šetření – dopravní značení
  • Registrace akce Oprava místních komunikací – akce Strážovice, Vlkonice – podnět starosty stavebnímu úřadu k nařízení demolice části obvodové zdi domu čp. 27 (podáno 3.6.2010).
  • Občanské sdružení Midgard pořádá 4. ročník středověké bitvy v osadě Brdečný
  • ČSOP žádá, aby byl informován o případných zásazích, které mohou mít vliv na krajinu a ochranu přírody.

Hlasování 11 0 0

Zapsal: Petr Rosůlek

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 19. května [30/2010]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 19. 5. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Pavel Novotný, Monika Pechačová, Vladimír Čermák, Karel Krymlák, Vladimír Hulan, Robert Nečas, Jitka Jirásková, Jaroslav Novotný, Petr Rosůlek, V. Bálková
Ověřovatelé zápisu: V. Bálková, Vl. Hulan
Návrhová komise: J. Jirásková, K. Krymlák, P. Rosůlek

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 3
  Příjmy i výdaje
  Přijatá záloha – dotace na volby v částce 40.000,-- Kč
  Výdaje
  Přesun v kapitole Veřejné prostranství na Občerstvení (brigáda) 1.000,-- Kč
  Zvýšení
  Nákladů na žáky dojíždějící do ZŠ Neveklov (z kap. MH) o 52.000,-- Kč
 3. Závěrečný účet obce
  Závěrečný účet obce Křečovice za r. 2009 schvaluje zastupitelstvo obce bez výhrad.
 4. Přípravy na rekreační sezonu 2010
  • Zpráva starosty o průběhu příprav na rekreační sezonu 2010 v Nové Živohošti.
  • Zastupitelstvo bere na vědomí oznámení DRB Praha, že budou provozovat parkoviště.
 5. Žádost paní Milady Jednorožcové
  Zastupitelstvo odkládá žádost paní Jednorožcové o výměnu pozemku č. parc. č. 1688/6 za obecní pozemek č. 1696/2 v k. ú. Živohošť z důvodů místního šetření. Žadatelka předložila návrh na vybudování cukrárny s přilehlým dětským hřištěm.
 6. Počet členů zastupitelstva
  Do nového zastupitelstva obce Křečovice se bude volit 11 členů. Volby proběhnou v říjnu 2010.
 7. Mandátní smlouva s firmou (dříve) Gordion, nyní zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření mandátní smlouvy s firmou: STILT PROJECTS s.r.o., Železniční 469/4, 779 00 Olomouc na zpracování žádosti o dotaci na ČOV a kanalizaci.
 8. Ordinace MUDr. Ticháčka
  • Zastupitelstvo schválilo žádost MUDr. Františka Ticháčka, praktického lékaře, o pronájem ordinace na dalších 5 let za stejných podmínek jako v uplynulém období.
  • Dále bude řešeno přeložení pacientů z Hořetic do ordinace v Neveklově. Z důvodů dostupnosti.
 9. Umístění dětí v MŠ
  Zastupitelstvo bude řešit s pomocí vedení ZŠ v Křečovicích problematiku nepřijatých dětí do mateřské školy na školní rok 2010/2011.
 10. Úprava vody
  Odsouhlasena spolupráce s firmou FER a MAN Technology, s. r. o. na zpracování projektové dokumentace na úpravnu vody. Zařízení na snížení obsahu dusičnanů v pitné vodě v Nahorubech.
 11. Smlouva o nájmu
  Odsouhlasena smlouva o nájmu pozemků v zemědělském areálu v Křečovicích s firmou Neveklov, a. s. Podmínky budou upřesněny.
 12. Různé žádosti:
  • Josef Humhal – žádost o koupi pozemku č. 803 v k. ú. Hořetice o výměře 899 m2. Cena 10,-- Kč/m2 (močál). Odsouhlaseno
  • JUDr. T. Najman – žádost o souhlas s umístěním plovoucího mola za účelem ukotvení malého plavidla – při břehovém pozemku parc. č. 1339/2 v k. ú. Živohošť. Odsouhlaseno
  • Bl. Hrdličková, Praha – žádost o stanovisko ve věci ukotvení plavidla ev. č. 106903 parc. č. 1339/2, ř. km. 104,5 kotviště zátoka Mastník. Odsouhlaseno
  • T. Němcová – žádost o zařazení lokality do změny ÚP č. 5. Zamítnuto.
  • M. Vilímková – námitka proti změně ÚP č. 5. Zamítnuto.
  • J. Novák, Benešov – žádost o zařazení pozemku PK č. 460/7 v k. ú. Krchleby. Pozemek v zástavbě – schváleno.
  • Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko Vlašim, žádost o finanční pomoc na poskytování sociálních služeb ve výši 1.000,-- Kč. Odsouhlaseno
  • SDH Křečovice – žádost o příspěvek na hasičskou soutěž, konanou 5. června 2010 ve výši 3.000,-- Kč. Odsouhlaseno.

Hlasování 11 0 0

Zapsala: Pechačová Monika

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 15. dubna [30/2010]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 15. 4. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Pavel Novotný, Monika Pechačová, Vladimír Čermák, Karel Krymlák, Vladimír Hulan, Robert Nečas, Jitka Jirásková, Jaroslav Novotný
Omluveni: Petr Rosůlek, V. Bálková
Ověřovatelé zápisu: J. Jirásková, P. Novotný
Návrhová komise: J. Novotný, Vl. Čermák, R. Nečas

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování: 9 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 2
  Výdaje rozpočtu
  Místní komunikace – přesun v kapitole z údržby na služby (zimní prohrnování) 45.000,-- Kč
 3. Zpráva o hospodaření s obecním majetkem
  • nabídka k pronájmu obecního bytu v Hořeticích č. p. 14 (nájemné činí 1.581,--/měsíc).
  • nabídka na rekreaci v zařízení obce ve VT Živohošť
  • prodloužit smlouvu o pronájmu pozemků obce ve VT MSZ Benešov
  • Dodržovat nadále zásadu: neprodávat pozemky, které jsou součástí veřejného prostranství nebo části komunikací, případné jejich pronajmutí zpoplatňovat dle platných finančních směrnic a vyhlášek obce.
 4. Bezpečnost v Obci
  • V obci je nutné udělat opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy v osadě Křečovice na průtahu silnice II/105 – osazení dopravního značení – dle zpracovaného pasportu na místních obecních komunikacích v Křečovicích a ostatních osadách v obci, kde je pasport dopravního značení zpracován, jednat o zajištění měření rychlosti – a přešetřit možnost získat na výše uvedené dotaci.
  • Dále bude zadán požadavek na zpracování dokumentace k vybudování chodníku u Šachů a přechodu pro chodce v Křečovicích.
 5. Projektová dokumentace
  Odsouhlaseno objednání zpracování dokumentace k územnímu řízení na příjezdovou komunikaci k třetí řadě RD na Jarošově vrchu. Nutné k prodeji stav. parc. č.638/22.
 6. Změna Územního plánu
  Návrh na zařazení 2 lokalit Skrýšov (parc.č. 287/2), Krchleby (PK 460/7) do Změny ÚP sídelního útvaru Křečovice. Zamítnuto. Posouzení zakreslení MK a Účel. K. v ÚP.
 7. Dotace na ČOV
  Zastupitelé odsouhlasili – nadále pokračovat v získávání dotací na ČOV a kanalizací a to ve spolupráci s firmou Gordion.
 8. Různé
  • Brdečný – smlouva o pronájmu části pozemku číslo parcely 1096 o výměře 0,1350 ha Lucii Matějkové, Brdečný. Odsouhlaseno
  • osada Na Kasárnách – oznámení uzavření nynější příjezdové cesty v osadě Na Kasárnách na pozemku 1289/22, k.ú Nahoruby, k 1. 7. 2010. Majitelé pozemku Petr a Iva Stibůrkovi, Benešov. Zastupitelstvem zamítnuto. Obec si nechá zpracovat odbornou firmou pasparty komunikací v rámci celého správního území obce.
  • k.ú. Živohošť, plouvoucí plavidlo – žádost o souhlas s umístěním plovoucího mola za účelem ukotvení malého plavidla. Při břehovém pozemku parc. č. 1339/2, v k. ú. Živohošť. Žádá JUDr. T. Najman. Odloženo pro upřesnění druhu plavidla.
  • Mastník, ukotvení plavidla – žádost o stanovisko ve věci ukotvení plavidla e. č. 106903, parc. č. 1339/2, ř. km 104,5, kotviště zátoka Mastník. Žádá Blanka Hrdličková, Praha. Odloženo pro upřesnění druhu plavidla.
  • Akce ODS – žádost o povolení akce ODS v rámci volební kampaně do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, dne 12. května 2010 v časovém rozmezí od 10.00 do 15.00 hod. Schváleno
  • Rally Příbram – žádost Rally Příbram Klub v AČR, Praha 4, o souhlas s konáním závodu v obci Křečovice, dne 24. září, 25. září 2010. V lokalitě: Skrýšov, Zhorný – Paseky. Odsouhlaseno

Hlasování 9 0 0

Zapsala: Pechačová Monika

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 4. března [29/2010]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 4. března 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Pavel Novotný, Monika Pechačová, Vladimír Čermák, Karel Krymlák, Petr Rosůlek, Vladimír Hulan, Robert Nečas, Jitka Jirásková, Věra Bálková
Omluveni: Jaroslav Novotný
Ověřovatelé zápisu: Vl. Hulan, K. Krymlák
Návrhová komise: P. Rosůlek, V. Bálková, P. Novotný

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování: 10 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 1
  Příjmy – navýšení
  • Dotace na výkon státní správy a školství 233.400,-- Kč
  Výdaje
  • Přesun mezi kapitolami RD – inženýr. sítě (přesun z kap. MH) 15.000,-
 3. Hospodaření v obecních lesích
  Schváleno – smlouva o dílo na zpracování nového lesního hospodářského plánu.
  Objednatel – Obec Křečovice, technicky oprávněn jednat – Ing. Arpa
  Zpracovatel – Ekoles-projekt, s. r. o.
 4. Rekreační sezona v roce 2010
  • Zajistit postup k dodržování vyhlášek obce (poplatky, apod.) a zajištění bezproblémového průběhu rekreační sezony.
  • Konzultace a pomoc o spolupráci s Policí ČR při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.
 5. Mandátní smlouva
  Mandátní smlouva mezi Obcí Křečovice a Pavlou Bechyňovou, bytem Benešov, ve věci veškeré činnosti spojené s pořizováním změny č. 5 ÚP sídelního útvaru za cenu 70.000,-- Kč. Schváleno.
 6. Zlepšený hospodářský výsledek
  Bylo schváleno přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2009 Základní školy Josefa Suka a mateřské školy Křečovice, který byl předložen paní Mgr. Holou, ředitelkou školy. Jedná se o částku 28.006,09,-- Kč. 22.405,09,-- Kč – převod do rezervního fondu 5.601,-- Kč – převod do fondu odměn
 7. Žádost o odkoupení pozemku
  Žádost o odkoupení pozemku a ke změně zápisu v katastru nemovitostí – žádá Jindřich Helebrant, Vlkonice. Jedná se o část poz. č. 1074/1, k.ú. Vlkonice. Bude řešeno až po místním šetření.
 8. Zřízení věcného břemene
  Schválena smlouva o smlouvě budoucí, o zřízení věcného břemene - uložení potrubí na odpadní vody z ČOV, přes cestu č. parc. 2070/3, v k.ú. Nahoruby - osada Políčany. Žadatel: Trapistický klášter.
 9. Pronájem pozemků
  Žádost o pronájem pozemků ve vlastnictví Obce Křečovice č. 978, 979 KN a pozemek ve zjednodušené evidenci č. 1096, v k.ú. Hořetice. Žadatel: Matějková Lucie, Brdečný. Bude řešeno až po místním šetření.
 10. Fauna Votice
  Schválen finanční příspěvek na Podporu fauny ČR, Votice ve výši 1.000,-- Kč.
 11. SHD Hořetice
  Žádost SDH Hořetice o souhlas na opravu stříkačky, v předpokládané ceně 35.000,-- Kč, je schválena. Musí být ale splněno, že oprava stříkačky bude pro zlepšení její funkce k hašení ohňů.
 12. VHS Benešov
  VHS Benešov, s. r. o. žádá o prodloužení Smlouvy na provozování infrastrukturálního majetku obce Křečovice – vodovod Živohošť. Tato žádost je prozatím zamítnuta, společnosti bude nabídnuto odkoupení vodovodu.
 13. Postup proti dlužníkům
  Byl schválen návrh postupu Obce Křečovice proti dlužníkům – nevyplácet nenárokové příspěvky, neprodávat a nepronajímat obecní majetek. Využít všechny zákonné prostředky k vymáhání dluhů.

Hlasování 10 0 0

Zapsala: Pechačová Monika

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 28. ledna [29/2010]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 28. ledna 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Pavel Novotný, Monika Pechačová, Vladimír Čermák, Jaroslav Novotný, Karel Krymlák, Petr Rosůlek, Vladimír Hulan, Robert Nečas, Jitka Jirásková
Omluveni: V. Bálková
Ověřovatelé zápisu: P. Rosůlek, P. Novotný
Návrhová komise:R. Nečas., J. Jirásková, Vl. Čermák

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování 10 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Návrh akcí volebního programu v r. 2010
  Panem starostou a zastupiteli byly doplněny návrhy na akce, které by se měly uskutečnit v roce 2010 ve všech osadách Obce Křečovice.
 3. Obecní vodovody
  Náklady na provoz vodovodů – Křečovice, Nahoruby, za rok 2009 činí 528.490,-- Kč. Spotřeba vody byla 30.306 m3. Cena za 1 m3 vody pro rok 2010 zůstává 18,-- Kč.
 4. Územní plán č. 5
  Mandátní smlouva mezi Obcí Křečovice a Pavlou Bechyňovou, bytem Benešov, ve věci veškeré činnosti spojené s pořizováním změny č. 5 ÚP sídelního útvaru. Cena za tuto službu bude ještě po dohodě upřesněna.
 5. Návrh na zřízení průmyslové zóny
  Návrh na pořízení změny ÚP Obce Křečovice – průmyslová zóna na pozemku č. parc. 721 o výměře 15.724 m2 v k.ú. Nahoruby za účelem výstavby solární elektrárny – zastupiteli zamítnuto.
 6. Zrušení knihovny – Krchleby
  Knihovna v Krchlebích bude z důvodu zániku vhodné místnosti zrušena. Pro občany ale dále platí možnost výpůjčky knih v Křečovicích nebo Nahorubech.
 7. Žádost o finanční příspěvek
  • TJ Vltavan Křečovice, příspěvek na činnost - 40.000,-- Kč. SDH ČMS, okres Benešov, příspěvek na činnost – 1.000,--Kč.
  • sl. Gabriela Novotná, zpracovávání webových stránek za rok 2009 – 8.000,-- Kč
  • paní Miluše Čermáková, služby občanům Vlkonic, prodej pečiva - 2.000,-- Kč
  • maškarní dětské odpoledne v Křečovicích, - 1.000,- Kč maškarní dětské odpoledne v Hořeticích 1000,- Kč
  • paní Jitka Růžičková, výstava fotografií v Sedlčanech - 1.000,-- Kč.
 8. Žádost SDH Hořetice o zakoupení ochranných přileb. Předběžně schválena. Ještě bude upřesněn počet a typ přileb.
 9. Cyklistická stezka
  Schválena smlouva o nájmu pozemků za účelem zřízení a provozování cyklistické stezky. Žadatel: Sdružení obcí Neveklovska.
 10. Návrh programu Obecní slavnosti k 660letému výročí první písemné zmínky o založení sídla Křečovice.
  Akce se uskuteční 5. 7. 2010.

  Na vědomí: Oznámení hudební produkce v r. 2010, Milan Kohoutek, Olbramovice.

Hlasování 10 0 0

Zapsala: Pechačová Monika