Škola : Všechny články ze školy, o škole a jejích akcí.

Škola Křečovice – 230 let [37/2011]

Několik let po vydání školského zákona císařovnou Marií Terezií v roce 1774. Konkrétně po osmi letech, je možno počítat začátek školství v Křečovicích, které zůstalo nepřetržitě (mimo válečné události) do dnešních dnů tedy 230 let.

Povinná školní docházka se vztahovala na děti ve věku 6-12 let. Za nedodržování zákona nehrozila žádná sankce. Počítalo se s pozdějším vynucováním této docházky, nejprve však Marie Terezie potřebovala vybudovat síť škol a hlavně navyknout své poddané na přítomnost školství.

Na venkově nový školský předpis vyvolal nemalé vášně: Že děti mají chodit do školy namísto toho, aby vypomáhaly na poli. Ve své době to nebyl zase tak sobecký argument. Mládež školního věku se osvědčovala jako platná výpomoc při zemědělské práci. Nesmíme zapomenout ani na finanční (naturální) náklady, které rodičům s nástupem dětí do školy vznikaly: jenom chudé rodiny neplatily „školné“.

Školy nebyly zřizovány nahodile, ale podle pevného klíče, který se řídil církevní organizací. Při každém kostele, kde se mohlo sejít alespoň 80-100 žáků, musela být zřízena jedna škola. Vesnická škola byla většinou jednotřídní až dvoutřídní a zpravidla se o vše staral jediný učitel. Na školách se vyučovalo čtení, psaní, počty a samozřejmě náboženství. Obzvláště koncepce náboženské výuky prošla bouřlivým vývojem. Marie Terezie byla pro zachování tradiční náboženské výchovy, Josef II. se snažil náboženskou výuku přetransformovat ve výchovu k obecné mravnosti a loajalitě vůči panovníkovi a státu.

V Křečovicích podle ústního podání vyučovaly prý v nejstarší době (před r. 1780) v domku č. 5, kde se říkalo „U Chaloupků“, nějaké dvě starší ženy, jež učily podle staré modlitební knihy písmena znáti a skládati dohromady, ovšem s výsledkem nevalným. Proto využili občané křečovití té okolnosti, že se Jan Český (učiteloval od 29. ledna 1779 do 15. srpna 1779 v Živohošti) nepohodl s farářem v Živohošti o nějaké pole, a jak se samo sebou rozumí, tento spor prohrál a přešel do Křečovic. Podle záznamu samotného Jana Českého byl od 15. srpna 1779 do 23. ledna 1781 na zahálce. V lednu 1781 a to 29. zahájil Jan Český vyučování v Křečovicích v domku č. 27 „U Špatenků“.

Podle metodické knihy z r. 1777, složil Jan Český učitelskou zkoušku a byl v Křečovicích potvrzen dekretem z 3. května 1782. Vyučoval a bydlel v domě č. 29. Potom koupil domek č. 5 dřevěný (chatrný) za 30 zl. a učil v něm za pomoci svých synů Matěje a Jana. Poněvadž bylo žáků mnoho, učívalo se i ve vedlejší komůrce, přistavené do dvora, nebo i v sousedním statku č. 6. Do školy Křečovické chodily tehdy děti z dalekého okolí: Krchleby, Strážovice, Suchdol, Břišejov, Vlkonice, Velběhy, Osečany, Nahoruby, Lhotka a Prosenice. Jak se učilo, o tom nechme vyprávět školní kroniku:

Do školy se chodilo ovšem hlavně v zimě – proto také starší lidé říkávali: Já chodil do školy tři, čtyři zimy. Každý vzal s sebou knihu, již náhodou doma měl, kroniku, kancionál, nebeklíč, a z toho se učili slabikovati: ká…o, ko, bé…y, by, el…a, la, kobyla. Ku psaní každý nosil s sebou dřevenou černou tabulku, na kterou učitel předepsal jeden řádek – každému něco jiného – a žák to napodobil. Po čase odkoupil od učitele frakturu, t. j. předpis latinkou a německým písmem napsaný, a ten napodobil písmenu za písmenou třebas 1 roku, až si koupil jiný. Při této metodě je ovšem samozřejmo, že mnohý žák se naučil vůbec jen psáti svůj podpis a jinak nic psaného nepřečetl. Počítání bylo vůbec jen mechanické. Škola začínala modlitbou, po ní se sborově odříkávala násobilka. Bohatší žáky brával si učitel ke stolu a probírával s nimi lecos sám, při čemž ostatní chudší zaháleli. Oprava a hotovení brkových per zabralo každé odpoledne aspoň hodinu. Jako honorář přinášeli obyčejně před nedělí hoši chléb, trošku mouky, krupek, syrové nebo sušené ovoce, polénka nebo otýpky dříví, sobotáles platil málokdo. Peníze si musel kantor vydělávati šumařením u muzik a po veselostech. Ti žáci, kteří se učili hudbě, byli místo literního vyučování posíláni do dřevníku, kde jeden pištěl pro sebe na klarinet předepsaný valčík, druhý cvičil si menuet, třetí vedle něho nadýmá se a vřestí na trombu přiznávku k polce, čtvrtý skřípe na housle mši, pátý se nadýmá a cvičí se na bastrubu marš, šestý na flautu kalup. Jest to milé a líbezné poslechnutí. Když pak kluky omrzela hudba, věnovali se různým tělesným cvikům, zejména se proháněli navzájem koštětem, namočeným v hnojůvce. Když už to přesahovalo meze, vyšel pan učitel a srovnal kluky pořádným výpraskem.

Se zřízením lokalie nastala r. 1787 Janu Českému nová povinnost – převzal úkol organisty. S tím ovšem přišel i nový zdroj příjmů, neboť počal bráti posnopné, jež čítalo 399 snopů a dříve se odvádělo učiteli neveklovskému. Kromě toho bylo mu za varhanictví přiřčeno 30 zl. ze zádušní pokladny. O obě tyto položky povstal spor s učitelem neveklovským Ignácem Chlumským, jenž tvrdil, že se těchto příjmů nikdy nevzdal. Spor byl rozřešen až za nástupce Jana Českého, jeho syna Matěje, komisí, konanou 21. července 1801, v ten smysl, že posnopné patří učiteli křečovickému, kdežto oněch 30 zl. že bude bráti do své smrti učitel Chlumský, načež připadnou učiteli křečovickému. Dne 15. března 1800 zemřel Jan Český a byl slavně pochován., Pohřeb vedli dva kněží: P. Radnický z Křečovic a P. Kašpar Chalupa z Maršovic. Hudební stránka pohřbu připadla na starost kantoru z Bělice, Václavu Hlávkovi, jenž „ku pohřbu sloužil s valdhornami, s klarinety a fagotem“.

Po smrti Jana Českého pokračoval v Křečovicích vyučovat jeho syn Matěj, který byl potvrzen dekretem z 20. července 1801 jako učitel v Křečovicích. Brzy po jeho nastoupení byly škole vykázány místnosti v domku č. 12. V roce 1819 byla postavena školní budova č. 37 patronem Bedřichem hrabětem Pourtáles (koupil s bratrem Janem roku 1805 Tloskov) a byla vysvěcena roku 1821. Byla jednotřídní a chodilo do ní tenkrát 280-300 dětí. Není proto divu, že si Matěj Český musel brát na výpomoc školního pomocníka, kterého musel sám vydržovat. Byli to František Nový (1825-1835), Jan Zykán (1835-1840), Antonín Drchka (1840-1842) – znamenitý učitel, varhaník a hlavně houslista, Václav Fiala (1842-1846). Po něm přišel už otec skladatele Josef Suk od 1. září 1846.

Pavel Novotný

S dětmi do Betléma [36/2011]

Dne 29. listopadu 2011 uskutečnila mateřská škola výlet do karlštejnského muzea betlémů. Spolu s dětmi se zúčastnili i někteří rodiče.

K vidění zde bylo mnoho betlémů vyrobených z perníku, keramiky, slámy, papíru i dřeva. Zlatým hřebem expozice byl „živý betlém“, který děti uchvátil svou rozlohou a pestrostí pohybujících se postaviček.

Kromě toho jsme si prohlédli okolí hradu Karlštejn a nasáli vánoční atmosféru, která na nás dýchala z každého koutu.

Výlet jsme zakončili šálkem teplého čaje, který v tento den přišel každému k chuti. Pro děti to bylo zajímavé zpestření v době, kdy čekají na Ježíška.

Jana Maříková

Co se děje v naší škole

Základní škola v Křečovicích je škola malá, ale pro žáky nabízí příjemné prostředí. Pro rodiče pak možnost jak zařadit děti do malého kolektivu, kde se děti mnohem častěji podílejí na průběhu vyučování. Od září tohoto roku zde učitelé aktivně připravují pro žáky a jejich rodiče aktivity, které oživují nejen život ve škole, ale i život v obci.

Nový školní rok začal tradičně prvního září v budově školy. Prvňáčky a jejich rodiče přivítala ředitelka školy. Začal pro ně tímto dnem veliký zlom v jejich životě, začaly školní povinnosti. Třídní učitelkou prvňáčků a žáků v druhém ročníku je od letošního roku paní Bc. Alena Novotná. Třídním učitelem třetího, čtvrtého a pátého ročníku pan Mgr. Josef Pecarík.

Z mnoha aktivit, které jsme pro žáky již zorganizovali, jmenujme alespoň říjnový výlet na rozhlednu Drahoušek. Ten den nám všem počasí velice přálo. Třídní učitelé, společně s paní družinářkou Jitkou Machačovou, bez které si tento výlet neumíme představit. Nové prostředí, noví žáci, nové zvyklosti apod., prostě bez znalosti těchto věcí se nemůže žádná akce zdárně uskutečnit. Tato se ale povedla výborně. Poznávání krajiny, opékání buřtíků a podzimní malebná příroda, včasný návrat. To je to, co děti potřebovaly. Dětem se akce velice líbila, doufáme, že podobnou akci zopakujeme i na jaře.

V měsíci listopadu proběhly tři akce. První připadla na 10. 11., kdy v podvečerních hodinách pouze za svitu lampionků, jsme šli hledat sv. Martina. Zúčastnili se žáci, rodiče, známí a mnoho obyvatel obce Křečovice. Sraz byl na návsi a spolu s přibližující se tmou jsme se vydali k pomníku Josefa Suka, kde na nás čekal opravdu sv. Martin, který přijel na bílém koni. Jakoby nám zde zanechal poklad ve formě lineckého pečiva. Jezdce zajistila slečna Eva Růžičková, prostřednictvím své kamarádky. Dle odhadů, zde bylo asi 200 účastníků.

27. 11. také v podvečerních hodinách, jsme společně zahájili adventní čas, vánočními písněmi a koledami. Této akce se účastnili žáci školy i děti z mateřské školy. Jako doprovod na elektrické klávesy, hrála paní ředitelka Zdeňka Holá, violu rozezníval pan Ondřej Pecarík, a kytarové struny ovládal pan Josef Pecarík. Alena Novotná zajišťovala technické zázemí. Tato akce probíhala na návsi za účasti většiny obyvatel Křečovice a blízkého okolí, s laskavým přispěním obecního úřadu, formou občerstvení. Tímto obecnímu úřadu velice děkujeme, a doufáme, že naše spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.

30. listopadu se žáci školy vydali do Prahy na výlet. Dopoledne jsme navštívili dobře zvolené představení divadla Minor s názvem: „A cirkus bude“. V průběhu odpoledne jsme se prošli částí staré Prahy. Děti viděly Národní divadlo, Žofín, Čertovku, Kampu, Sovovy mlýny. Prošli jsme si Karlův most, Nerudovu ulici a vrcholem byla návštěva Staroměstského náměstí s orlojem a rozsvíceným vánočním stromem. Všechno již za pološera, tedy pro nás všechny nezapomenutelný zážitek. Domů se děti vracely sladce unavené, ale také šťastné a spokojené z povedené akce.

Oslava sv. Mikuláše proběhla 5. 12. v naší škole za všeobecného bujarého veselí. Menší děti se bály více, ale bály se i větší děti. Ale tato návštěva byla velice hodná a cestu do pekla si nikdo neochutnal. Jenom se rozdávaly dárečky ve formě sladkostí, které nám připravila paní Průšová v místním obchodu. I do těchto balíčků přibalila něco navíc, jako sponzorský dar.

V současné době nacvičujeme s dětmi program na Vánoční koncert v místním kostele. Vánoční atmosféru podtrhne hostování Prantlova kvarteta, které doprovodí zpívající sbor místní školy. I tato akce proběhne ve spolupráci s mateřskou školou a také ve spolupráci s farností v Křečovicích. Dne 21. 12. 2011 od 17,00 hodin v kostele v Křečovicích. Touto cestou bych Vás chtěla pozvat na tuto závěrečnou akci naší školy v tomto roce.

 

Vážení čtenáři, blíží se závěr roku 2011. Loučím se s Vámi s přáním nezlomného zdraví a srdcem otevřeným jen pro dobré činy.

 

Touto cestou děkujeme obecnímu úřadu za vstřícný přístup a podporu naší základní školy. Věříme v další spolupráci i v letech následujících. S přáním šťastného vykročení do roku 2012 !!

Alena Novotná a Josef Pecarík

Letní hudební škola na zámku Štiřín [31/2010]

V letních měsících, v době od 31.7. – 7.8. 2010, Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice pořádala letní hudební školu na zámku Štiřín. Do této školy se přihlásilo 18 dětí z Křečovic a pro některé z nich to by poslední rozloučení se školou.

Snahou bylo nenásilnou formou vytvořit u dětí kladný vztah k hudbě. Výuka probíhala v dopoledních hodinách na zámku ve Chválově sále. Děti pod vedením ředitelky školy Mgr. Zdeňky Holé a učitelek Mgr. Petry Šimrové a Jitky Žaloudkové nacvičovaly lidové písně, zvládaly základy hry na zobcovou flétnu, učily se poslouchat a rozebírat hudební díla Antonína Dvořáka, Josefa Suka a Bedřicha Smetany. Nechyběla ani taneční průprava – děti se naučily zvládat základy tanců, jako např. polonéza, valčík, mazurka, menuet, čardáš. Tyto dovednosti využily na zámeckém plese, který se konal v Sukově sále na zámku Štiřín. Pro děti byl připraven i bohatý odpolední program: prohlídka zámku s výkladem pana ředitele V. Hrubého, koncert v zámecké kapli, prohlídka zámeckého parku pod vedením Dr. Václava Větvičky, kouzelnické představení kouzelníka Marcolliho, základy puttování na golfovém hřišti, projížďka golfovými vozíky, táborák s opékáním vuřtů, bojová hra, zámecký ples a večer děti relaxovaly ve wellness centru ve vířivých vanách. Hudební škola vyvrcholila koncertem Mistra Josefa Suka, kterého se zúčastnil i starosta obce Křečovice Fr. Vondra s chotí. Ve večerních hodinách děti shlédly koncert jazzového zpěváka Ládi Kerndla, který také navštívil Mistr Josef Suk s chotí, Václav Fischer, Cyril Svoboda, Kamila Moučková a řada dalších významných osobností.

Děkujeme panu řediteli Václavu Hrubému, bez jehož pomoci, vstřícnosti a ochotě by nebylo možno tuto akci uskutečnit.

Pro většinu děti byla letní hudební škola na zámku neopakovatelným zážitkem, který si ponesou po celý život.

Ve škole je možno objednat a zakoupit DVD s 90 minutovým záznamem ze všech akcí letní hudební školy.

Mgr. Zděňka Holá

Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice [29/2010]

Závěr roku na naší škole je vždy spojen s několika tradičními akcemi, ke kterým se tentokrát přidaly i netradiční. 29. listopadu, první adventní neděli, proběhlo na návsi slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Naše škola přispěla svými písněmi a koledami k pohodové vánoční atmosféře, za což patří dík zejména našim dětem a učitelkám, které s dětmi tuto akci připravily.

Bohužel i nám se nevyhnula chřipková epidemie a škola musela být z tohoto důvodu uzavřena. Ale přesto naše děti o mikulášskou nadílku nepřišly. Sice se zpožděním, ale přesto děti ve škole navštívil Mikuláš s čerty a na škole proběhl čertovský den. Děkujeme všem rodičům, kteří nám tento den pomohli připravit.

16. prosince děti zhlédly vánoční výstavu v sedlčanském muzeu a při tom si odpočinuly v solné jeskyni v Sedlčanech.

V neděli 20. prosince od 17:00 hod proběhl vánoční koncert v kostele sv. Lukáše v Křečovicích, který si připravily děti z mateřské a základní školy pod vedením svých učitelek. Přestože děti na nácvik koncertu vzhledem k chřipkové epidemii měly málo času, koncert se jim podařil a přispěl tak k pohodové vánoční atmosféře. Vstupné z koncertu bylo věnováno farnosti Křečovice.

Konec roku na škole jsme zakončili vánočními besídkami, kde si děti zazpívali, ochutnali vánoční cukroví a rozdali dárky, které si pro své kamarády připravily. Začátkem ledna čekalo ještě děti z mateřské školy vstoupení v rámci projektu „Lukášek“ pro seniory v Sedlčanech.

V roce 2009 se začalo s výstavbou dětského školního hřiště, které bude dobudováno v roce letošním. Děkujeme p. Aleši Bobálovi, který nám pomohl vybudovat a částečně zasponzorovat dopadové plochy u jednotlivých dřevěných prvků.

Děkujeme p. Josefu Sukovi – hudebnímu virtuózovi – za finanční sponzorský dar pro naši školu a doufáme, že nám svou přízeň zachová i v příštích letech. Děkujeme p. Klímové za dodání vánočních stromků, kterými jsme mohli vyzdobit naši školu a všem rodičům, kteří nám během roku vždy ochotně pomáhali.

V neposlední řadě patří naše poděkování obecnímu úřadu Křečovice za jeho vstřícný přístup ke škole.

Za všechny zaměstnance a děti naší školy Vám dodatečně přeji hodně štěstí, zdraví a pohody v novém roce.

Zdeňka Holá, Mgr. ředitelka školy

Příspěvek nemohl být otištěn v minulém vydání Křečovických listů 28/2009 a prošel drobnými úpravami.

Základní škola Josefa Suka a Mateřská škola Křečovice [23/2008]

Škola zahájila školní rok 1.9.2008.
Webové stránky školy: www.krecovice.cz
E-mail: zs@krecovice.cz
Ředitelka školy: Mgr. Zdeňka Holá

– celkem 26 dětí (po navýšení kapacity MŠ byly všechny žádosti o přijetí do MŠ kladně vyřízeny)
Vedoucí učitelka MŠ: Stanislava Jirsová
Učitelky: Lenka Krištofová, Marta Volfelová
Úplata v MŠ činí 120,00 Kč za měsíc. Děti umístěné napolodenní docházku platí 60,00 Kč.

- celkem 28 dětí (v 1. - 5. roč.)
Třídní učitelky: Mgr. Petra Haluzová, Jitka Žaloudková
Vychovatelka ŠD - Jitka Machačová

Školní družina – přihlášeno celkem 27 dětí. Úplata ve ŠD činí 30,00 Kč za měsíc.

Žáci 1. ročníku dostali příspěvek od OÚ Křečovice 1000,00 Kč. Po ukončení 5. ročníku dostane každý žák od OÚ Křečovice 4000,00 Kč.

OÚ Křečovice dotuje obědy dětí

 • MŠ – 1,00 Kč na každý oběd
 • ZŠ – 2,00 Kč na každý oběd
Ceny stravného:
 • MŠ 28,00 Kč po dotaci 27,00 Kč
 • ZŠ 19,00 Kč po dotaci 17,00 Kč (1. – 4. ročník) 20,00 Kč po dotaci 18,00 Kč (5.ročník)

Zájmové útvary při ZŠ

 • Kroužek informatiky pro 1. a 2. třídu
 • Kroužek informatiky pro 3. - 5. třídu
 • Anglický jazyk pro 1. a 2. třídu
 • Anglický jazyk pro 3. – 5. třídu
 • Hra na zobcovou flétnu
 • Sborový zpěv
 • Sportovní hry
 • Náboženství
Všechny zájmové útvary při škole jsou bezplatné.

Organizace školního roku 2008/2009 Podzimní prázdniny: 27.10., 29.10. 2008
Vánoční prázdniny: 22.12 2008 - 2.1.2009
Pololetní prázdniny: 30.1.2009
Jarní prázdniny: 16. 2. - 22.2. 2009
Velikonoční prázdniny: 9.- 10.4.2009
Hlavní prázdniny: 1.7. - 31.8. 2009
Školní rok 2009/2010 začne v úterý 1.9.2009

Mgr. Zdeňka Holá, ředitelka školy

Co přináší nový vzdělávací program? [21/2008]

Začalo 2. pololetí, v němž všechny základní školy zahájily výuku v prvních a šestých ročnících podle nových školních vzdělávacích programů.

Náš ŠVP má název „Škola hrou“. Pracovali jsme na něm s vědomím, že u nás chceme vytvořit prostor pro všechny děti. Chceme plně respektovat individualitu, rozvíjet osobnost, ale také nezapomínat na všestrannost. A co je tedy tím velkým přínosem?

Vnímáme velmi pozitivně propojenost učiva v jednotlivých ročnících a předmětech, využívání moderních pomůcek, techniky, disponibilitu hodin, apod. Vytváříme prostor jak pro děti, které se rychleji adaptují na nové prostředí, tak i pro děti, kterým nástup do školy činí větší zátěž. Od prvního ročníku je u nás zavedena výuka anglického jazyka, která navazuje na výuku angličtiny v naší mateřské škole. K hlavním zásadám při výuce jazyka mladšího školního věku patří především intuitivní učení, využívání prvků dramatické výchovy, nebát se komunikovat i s chybami, slovní zásoba, zafixování pravidel výslovnosti, pozitivní vztah k jazyku. Zajímavostí jsou demonstrační hodiny anglického jazyka pro rodiče a děti. V rámci běžné výuky mají děti v oblibě projekty, prolínající více předmětů. Výuka je doplňována mimoškolními aktivitami, které na ni bezprostředně navazují a obohacují ji. Děti se dále mohou realizovat podle svých zálib prostřednictvím zájmové činnosti (hra na zobcovou flétnu, pěvecký kr., dramatický kr., informatika, náboženství) a ve školní družině. Školní družina není pokračováním vyučování ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, pracuje v kontextu dalších subjektů nabízející aktivity mimo vyučování.

Toto je jen zlomek aktivit naší školy a nelze je v krátkosti všechny vyjmenovat. Náš školní vzdělávací program „Škola hrou“ najdete na webových stránkách školy: www.krecovice.cz

Zdeňka Holá, Mgr.
ředitelka školy

Adventní tradice ve škole [20/2007]

“.eské vánoce“ se staly v čase adventním v naší základní a mateřské Škole již tradicí. Klademe si za cíl pozastavit se v předvánocním shonu a prožít příjemnou vánoční atmosféru.

Poslední kalendářní Čtyři týdny jsou v naší škole prosyceny kouzlem nadcházejících svátečních chvil, nadílky Mikuláše či překvapení pod vánočním stromkem.Jsou to však i týdny pečlivých příprav celého kolektivu pedagogických pracovníků i ostatních zaměstnanců školy.

Jednou z tradičních akcí,která se nám osvědčila ,je projektový den, nazvaný „Den v čertovské škole“. na kterém se každoročně aktivně podílejí i rodiče žáků naší školy. K Vánocům v naší škole patří í seznámení dětí s vánočními tradicemi a zvyky.Jen zřídka se setkáváme S tím ,že by se doma u vánočního stromku zpívaly koledy či krájelo jablko. Máme vsak tu zkušenost,že děti velmi zajímá jak Vánoce probíhaly v dřívějších dobách. S napětím poslouchají vyprávění o tom, jak naše babičky rozsekávaly cukrové homole a balily kousky do pozlátka jako ozdoby na vánoční stromek a tím nejcennějším dárkem byly nové boty.

Tvořivé činnosti patří u dětí k těm neoblíbenějším. Zapojují se do veškerých předvánočních příprav -výroby vánočního svícnu,adventního věnce,vánočního přáníčka, lepí papírové řetězy, připravují se na vystoupení pro rodiče, zpívají koledy,vyzdobují si jednotlivé třídy, zdobí vánoční stromečky,pečou a zdobí perníčky a ještě si stihnou hrát, smát se a napsat dopis Ježíškovi. Je úžasné sledovat,co vše si děti vyberou a jak krásné výrobky vytvoří.

Vrcholem je pro všechny vánoční nadílka.Všechny děti se sejdou kolem rozsvíceného vánočního stromečku, zavoní purpura,zazní koledy a potom se všechny těší na rozbalování dárků pod stromečkem.

Adventní Čas ve Škole je příležitostí k prožití hezkých společných chvil žáků se svými učiteli.Nutno podotknout,že i ty nejmenší děti dokáží vycítit výjimečnost atmosféry a vychutnat si ji. Přestože Vánoce v kruhu rodiny děti teprve Čekají, těsí nás tento Čas,kdy jsme s dětmi pospolu a kdy můžeme tomuto radostnému očekávání přispět i naší prací,péčí a láskou,neboť v jakém jiném duchu by měly právě tyto svátky být.

Všechny Vás srdečně zveme na vánoční koncert dne 20.12. v 17:00 hod v kostele sv. Lukáše v Křečovicích. Přijďte shlédnout program,který si za pomoci svých učitelek děti pro Vás připravily.

Vzhledem k velké nemocnosti dětí se vánoční besídka překládá na 4.1.2008 v 17:00 hod. v budově školy. Den otevřených dveří - 4.1 2008 od 15:00 hod.

Základní Škola J.Suka a mateřská škola Křečovice děkuje p. J. Koblížkové, p. M. Jonášové, p. I .Brejškové, p. L. Ševčíkové, p. L.Plaché, p. A.Hamáčkové a p. P. Kovárnové za pomoc při realizaci projektového dne „Den v čertovské škole“. p. Maříkové za sponzorský dar - vánoční stromky na v výzdobu školy, p. Žákovi za výrobu nástěnky do SD, p. Šimečkové za keramické zvonečky a p. Kučerové za váno4ní svícny.

Jménem svým i všech pracovníků Základní školy Josefa Suka a mateřské Školy Křečovice přeji Vánoce plné radosti,pokoje a dobré pohody a v novém roce hodně zdraví ,Štěstí a spokojenosti.

Zdeňka Holá, Mgr.
ředitelka Školy

Cesta za pokladem [18/2007]

Den dětí oslavily v pátek 1.6.2007 děti a učitelky společně s maminkami a sourozenci z naší mateřské školy Křečovice Cestou za pokladem.

Celá výprava vyrazila v oranžových tričkách, aby byla dobře vidět a také se ihned všichni poznaly.

Cesta začínala odchodem z mateřské školy s pokřikem „hurá za pokladem“. Děti měly předem označenou cestu barevnými fáborky. Během trasy hledaly psaníčka s pečetí, která jim tam zanechal „Strážce pokladů“. V psaníčkách byly napsány vzkazy s úkoly a děti je s nadšením plnily (např. běh do kopce, natrhat kytičku pro kamarády, zazpívat písničku, přetahovat se s lanem, střílet šípem,..)

Děti byly plné elánu, jak v hledání psaníček, tak v plnění úkolů. Za splnění úkolu dostal každý odměnu. Posledním úkolem bylo hledání pokladu.

Děti dlouho neotálely a začaly prohlížet různé hromádky roští, hrabaly zem, přehazovaly mech a nakonec narazily na velikou hromadu pod skálou, kde byl ukrytý poklad. Najednou děti začaly volat: „Už ho máme“. Truhlu jsme všichni společně otevřely a v ní bylo překvapení i s dopisem od „Strážce pokladů“.

Při zpáteční cestě se děti o truhlu s pokladem střídaly a měli velikou radost z úspěšné cesty, která ji přinesla nejen krásné zážitky, ale také velkou odměnu sladkostí a obrázků, o které se spravedlivě rozdělily.

Jana Maříková, vedoucí učitelka MŠ

Ozdravný pobyt na Nové Živohošti očima dětí [18/2007]

Diskotéka (slohová práce)

Jako každý rok, tak i letos se na Nové Živohošti ve čtvrtek večer konala diskotéka. Aby se místnost proměnila na diskosál, museli jsme ji náležitě vyzdobit. Po místnosti jsme rozvěsili fáborky z krepáku a barevného papíru. O občerstvení se postaraly naše paní učitelky.

Abychom byly jaksepatří ustrojené a připravené, potřebovaly jsme Lucčinu žehličku na vlasy a malovánka. Namalovaly jsme se, nažehlily vlasy a oblékly diskotékové oblečení. O pravou diskotékovou hudbu a atmosféru se postaral náš bývalý spolužák Martin Staněk. Naši důvěru nezklamal, protože hudba se nám velice líbila.

K pořádné hudbě patří i pořádná tanec. Proto jsme to po první písničce rozjeli s plnou parádou. Paní učitelky pro nás připravily zajímavé soutěže, které jsme si opravdu užili.

Diskotéka se mi velmi líbila, jenom trnem v oku mi byli kluci postávající v rohu místnosti.

Blanka Sliacka, žákyně 5. třídy

Hasiči (slohová práce)

Tento rok jsme zhlédli ukázku hasičské techniky nahorubských a křečovických hasičů. Přijeli nám ukázat, jak a s čím pracují.

Ve středu 13. června v podvečer přijeli na louku k řece, aby vodu ke svým ukázkám měli co nejblíže.

Nejdříve nám chvíli vyprávěli o své práci. Pak nám ukázali hasičskou techniku, její používání při hašení požárů. Nejvíce se mi líbilo vodní dělo. Zajímavé byly i plynové masky a dýchací přístroje, používání proudnic a hadic, vodní čerpadlo Vydra. Bezvadné vylo, že jsme si mohli vše i vyzkoušet.

Nakonec nás všechny postříkali vodním dělem. Byli jsme zmoklí jako slepice. Sluníčko naštěstí svítilo, tak jsme brzy uschli.

Lucie Brejšková, žákyně 4. třídy

Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice děkuje dobrovolným hasičům - p. Z. Bobíškovi, p. J. Pitelkovi st., p. J. Pitelkovi ml., p. M. Volfovi, p. F. Vondrovi ml., p. Ladislavu Lhotákovi za jejich ochotu ukázat a přiblížit dětem práci hasičů.

Dále děkuje p. Staňkové, která každoročně vychází škole vstříc s přípravou a provozováním ozdravného pobytu na Nové Živohošti. Velice si této skutečnosti vážíme a doufáme, že tato spolupráce přetrvá i do budoucna.

Mgr. Zdeňka Holá, ředitelka školy

Pojďte si pohrát do školky [17/2007]

Adaptační program MŠ

Vstupem do mateřské školy se rozšiřuje jejich okruh v navazování kontaktů s lidskou společností. Aby tento proces probíhal nenásilnou formou bez stresu, nabízí Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice pro rodiče s dětmi, kteří nenavštěvují mateřskou školu, adaptační program.

Hry na školní zahradě

V době provozu mateřské školy nabízíme rodičům s dětmi do 6-ti let možnost her na školní zahradě (zapojení do dětského kolektivu).

Hry v mateřské školy

První a poslední čtvrtek v měsíci od 15,30 - 17,00 hod mohou rodiče docházet se svými dětmi do mateřské školy. Rodiče, kteří budou mít zájem, se nahlásí minimálně 1 den předem vedoucí učitelce mateřské školy.

Návštěva akcí

Rodiče s dětmi se mohou zúčastňovat akcí pořádaných Základní školou Josefa Suka a mateřskou školou Křečovice. O těchto akcích mohou rodiče získat informace u vedoucí učitelky MŠ a informačních letácích, které jsou vyvěšeny v informační vitríně na návsi.

UPOZORNĚNÍ: Děti mohou akce navštěvovat pouze v doprovodu zákonných zástupců.

Připravované akce:

9. 3. 2007 - Divadelní představení
15. 3. 2007 - Vynášení Moreny
20. 3. 2007 - Zápis do MŠ
27. 3. 2007 - Návštěva bazénu VZ Měřín
11. 4. 2007 - Zpívání s kytarou
19. 4. 2007 - Dopravní odpoledne
26. 4. 2007 - Návštěva bazénu VZ Měřín
3. 5. 2007 - Beseda s lékařem pro rodiče
15. 5. 2007 - Besídka ke Dni matek
18. 5. 2007 - Výlet do přírody
1. 6. 2007 - Cesta za pokladem
4. 6. 2007 - Fotografování
6. 6. 2007 - Divadelní představení

Mgr. Zdeňka Holá, ředitelka školy