Zastupitelstvo, OÚ : Články, výzvy, rady od Zastupitelstva obce Křečovice, Obecní úřad Křečovice.

Návrh rozpočtu na rok 2012 [36/2011]

Návrh rozpočtu – příjmy 2012

položkačástka
DZČ 1111 1 200 000,-- Kč
Daň z příjmu FO 1112 100 000,-- Kč
Daň z příjmu FO 1113 120 000,-- Kč
Daň z příjmu PO 1121 1 400 000,-- Kč
DPH 1211 2 850 000,-- Kč
Daň z nemovitostí 1511 1 200 000,-- Kč
Poplatek ze psů 1341 12 000,-- Kč
Správní poplatky 1361 20 000,-- Kč
Odpady 1337 650 000,-- Kč
Rekreační pobyt 1342 250 000,-- Kč
Popl. ze vstupného 1344 5 000,-- Kč
Užívání veř. prostranství 1343 60 000,-- Kč
Ubytovací kapacita 1345 90 000,-- Kč
VHP – místní poplatek 1347 10 000,-- Kč
VHP – výtěžek 1351 2 000,-- Kč
Lesy – prodej dřeva 1031/2111 150 000,-- Kč
Vodné 2310/2111 500 000,-- Kč
Nájem bytové prostory 3612/2132 85 000,-- Kč
Nájem nebytové prostory 3613/2132 65 000,-- Kč
Pohřebnictví 3632/2111 18 000,-- Kč
Pronájem pozemků 3639/2131 188 000,-- Kč
Poplatek za třídění odpadů 3725/2111 60 000,-- Kč
VTS – telef. poplatky 6171/2111 5 000,-- Kč
Úroky 6310/2141 100 000,-- Kč
Celkem: 9 140 000,-- Kč

Návrh rozpočtu – výdaje 2012

položkačástka
Lesy 1031 120 000,-- Kč
Místní komunikace 2212 1 000 000,-- Kč
Bene-bus 2221/5329 124 000,-- Kč
Vodní hospodářství 2310 1 400 000,-- Kč
Kanalizace 2321 9 000 000,-- Kč
ZŠ finanční příspěvek 3119/5331 420 000,-- Kč
příspěvky na obědy 3119/5331 15 000,-- Kč
dary žákům 3119/5492 30 000,-- Kč
elektrická energie 3119/5154 270 000,-- Kč
Knihovny 3314 12 000,-- Kč
Kultura 3319 20 000,-- Kč
Místní rozhlas 3341 10 000,-- Kč
Výdej časopisu 3349 6 000,-- Kč
SPOZ 3399 15 000,-- Kč
Rekreační a tělovýchovná činnosti 3419 90 000,-- Kč
Veřejné osvětlení 3631 300 000,-- Kč
Místní hřbitovy 3632 25 000,-- Kč
Inženýrské sítě 3633 20 000,-- Kč
Nebezpečné odpady 3721 30 000,-- Kč
Odpady 3722 1 000 000,-- Kč
Veřejné prostranství 3745 150 000,-- Kč
SDH 5512 113 000,-- Kč
Zastupitelstvo 6112 650 000,-- Kč
Vnitřní správa 6171 1 000 000,-- Kč
Místní hospodářství 3639 1 500 000,-- Kč
NN na žáky 3113 200 000,-- Kč
Bankovní poplatky 6310/5163 15 000,-- Kč
Daně a poplatky 6409 5 000,-- Kč
Celkem17 540 000,-- Kč
Schodek rozpočtu ve výši 8 400 000 Kč bude uhrazen z přebytků minulých let.

Rozpočtový výhled na rok 2012, 2013, 2014 [36/2011]

Rozpočtový výhled na rok 2012, 2013, 2014
Příjmy (v tísících Kč) 2012 2013 Výdaje (v tisících Kč) 2012 2013
Daň z příjmu FO ze závislé činn. 1 200 1 200 Vodní hospodářství 1 400 700
Daň z příjmu FO ze sam. činn. 220 220 Zemědělství, lesy 120 120
Daň z příjmu právnických osob 1 400 1 414 Doprava 1 000 1 000
DPH 2 850 2 900 Školství 935 950
Daň z nemovitostí 1 200 1 200 Odpady 1 030 1 050
Správní poplatky 32 32 Zdravotnictví  
Místní poplatky 1 085 1 200 Kultura 143 150
Neinvestiční dotace ze SR 200 200 Vnitřní správa 1 650 1 650
Ostatní rozpočtové příjmy 750 900 Místní hospodářství 1 660 1 500
Tržby z prodeje, nájmu 338 340 Ostatní 600 600
Investiční dotace celkem: 4 000 15 000 Neinvestiční výdaje celkem 8 538 7 720
z toho kanalizace a ČOV 4 000 15 000 Investiční výdaje celkem 9 000 20 000
Ostatní mimorozpočtové příjmy 65 65 z toho kanalizace a ČOV 9 000 20 000
Kapitálové výdaje  
Příjmy celkem 3 340 24 671 Výdaje celkem 17 538 27 720

Změna územního plánu č. 5 [34/2011]

Byla vydána změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Křečovice. Vzhledem k rozsahu změny č. 5 ÚPSÚ Křečovice vydaného formou opatření obecné povahy (OOP) je na úřední desce obecního úřadu zveřejněno pouze oznámení o vydání změny. Změnou č. 5 ÚPSÚ se vymezují nové zastavitelné plochy, dále se mění podmínky pro využití zastavitelných ploch. Do dokumentace OOP změny č. 5 ÚPSÚ Křečovice a jeho odůvodnění může každý, kdo o to projeví zájem, nahlédnout na Obecním úřadu Křečovice a na webových stránkách krecovice.obec.cz.

Obecní úřad Křečovice oznamuje zahájení řízení o změně č. 5 územního plánu sídelního útvaru Křečovice [33/2011]

Návrh změny ÚPSÚ Křečovice, zpracovaný projektantkou Ing. arch. Michaelou Štádlerovou, autorizovaným architektem, upravený podle výsledku společného jednání, je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 28. března 2011 do 11. května na Obecním úřadu Křečovice (doporučujeme využít úřední dny nebo dle tel. dohody – 317 741 191). O upraveném a posouzeném návrhu změny č. 5 ÚPSÚ Křečovice, s výkladem projektanta Ing. arch. Michaely Štádlerové, se koná veřejné projednání 11. května 2011 od 14.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice.

Poděkování Středočeskému kraji za poskytnutí dotace pro SDH [33/2011]

Obec Křečovice získala v roce 2010 dotaci ve výši 80 000 Kč na obnovu a doplnění výstroje pro družstvo dobrovolných hasičů.

V rámci projektu bylo zakoupeno 10 ks pracovních stejnokrojů, 4 páry zásahové obuvi, 8 párů hasičských rukavic a doplnění zásahových obleků o 4 ks kalhot. Nákupem bylo obnoveno potřebné vybavení družstva JPO III v Křečovicích. Družstvo mělo z důvodu častého používání výstroj v značně desolátním stavu a za hranicí životnosti. V případě bot a kalhot (4 ks) se jednalo o doplnění chybějící výstroje. Nová a obnovená výstroj bude nyní splňovat ochrannou funkci členů JPO III v Křečovicích při zásazích. Věříme, že úspěšná realizace projektu se pozitivně projeví na aktivním zapojení dalších zájemců z řad obyvatel do dění JPO III v Křečovicích a na reprezentaci družstva na hasičských soutěžích.

Dotace byla poskytnuta ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, z programu Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů.

Obec Křečovice chce touto cestou vyjádřit poděkování Středočeskému kraji za poskytnutí dotace.

Poplatek za odvoz komunálního odpadu [32/2010]

Poplatek se odvádí jednorázově a to nejpozději do 28. února 2011. Platbu lze uskutečnit bezhotovostní platbou na účet Obce Křečovice č. 3220-121/0100 variabilní symbol 1337, složenkou na výše uvedený účet Obce Křečovice, hotovostní platbou. Sazba poplatku za nádobu max. 110 l - 120 l činí 500,- Kč.

Volby do zastupitelstev obcí (15.10. - 16.10.2010) [31/2010]

Voleb do Zastupitelstva obce Křečovice se zúčastnilo 73,01 % voličů – odevzdáno bylo 422 obálek, ve kterých bylo odevzdáno celkem 4 053 platných hlasů.

Do Zastupitelstva obce Křečovice je voleno 11 členů. SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE KŘEČOVICE (1) získalo 1 720 hlasů (42,44 %) a v Zastupitelstvu obce Křečovice bude mít 5 mandátů. Sdružení nezávislých kandidátů II. (2) získalo 2 333 hlasů (57,56 %) a v Zastupitelstvu obce Křečovice bude mít 6 mandátů.

Průměrný věk nastupujícího zastupitelstva je 39,45 let.

Pro srovnání: Voleb do zastupitelstva v roce 2006 se zúčastnilo 67,42 % voličů – odevzdáno bylo 387 obálek a v nich 3 645 platných hlasů. Sdružení nezávislých kandidátů I. (A) Získalo 1 545 hlasů (42,39 %) a v zastupitelstvu získalo 5 mandátů, Sdružení nezávislých kandidátů II. (B) získalo 2 100 hlasů (57, 61 %) a v zastupitelstvu získalo 6 mandátů. Průměrný věk nastupujícího zastupitelstva byl 44,36 let.

Zvolení zastupitelé obce Křečovice, dle abecedy
Kand. listina čísloKandidátHlasyPořadí zvolení
poř. číslo příjmení, jméno věk abs. v %
1 2 Bobál Aleš 29 114 6,62 5
1 5 Čermák Vladimír 51 220 12,79 1
2 6 Jirásková Jitka 45 261 11,18 2
2 4 Krampera Martin 28 148 6,34 6
2 3 Krymlák Karel 43 199 8,52 5
2 1 Nečas Robert 45 320 13,71 1
1 6 Novotný Pavel 62 201 11,68 2
1 1 Pechačová Monika 31186 10,81 3
1 11 Rákosník Petr 35 177 10,29 4
2 2 Sochor Petr 30 225 9,64 4
2 7 Šobíšek Zbyněk 35 240 10,28 3

Informace Obecního úřadu Křečovice [29/2010]

Svoz komunálního odpadu z popelnic: květen – září 2010

  • 6. května, 20. května
  • 3. června, 17. června
  • 1. července, 15. července, 29. července
  • 12. srpna, 26. srpna
  • 9. září, 23. září
  • 7. října, potom každý týden

Termíny svozu nebezpečného odpadu

12. dubna 2010, pondělí21. června 2010, pondělí
časmístočasmísto
09:00 – 09:20 Nahoruby (náves) 08:15 – 08:45 Nová Živohošť (parkoviště)
09:00 – 09:20 Nahoruby (náves)
09:30 – 09:40 Krchleby (u památníku) 09:30 – 09:40 Krchleby (u památníku)
12:00 – 12:30 Křečovice (náves) 12:00 – 12:30 Křečovice (náves)
12:40 – 12:50 Vlkonice (náves) 12:40 – 12:50 Vlkonice (náves)
13:00 – 13:10 Strážovice (náves u hospody) 13:00 – 13:10 Strážovice (náves u hospody)
13:20 – 13:30 Hořetice (před prodejnou) 13:20 – 13:30 Hořetice (před prodejnou)
PET lahve sešlapávejte, ať se jich do kontejneru více vtěsná!

 

Spotřebitelům vody z obecních vodovodů oznamujeme, že odečty vodoměrů a vybírání vodného se bude provádět v první polovině května 2010.

Děkuji srdečně občanům, kteří pomohli obci při odklízení sněhu. Děkuji dále těm občanům, kteří pečují před svým domem o květiny, nebo o veřejné prostranství. Zvláště před letošní obecní slavností (5. července 2010) to bude velmi potřebné

František Vondra,
starosta obce

Poděkování [28/2009]

Zastupitelstvo obce Křečovice děkuje Mistru Josefu Sukovi, Dr.h.c, Praha 2 za sponzorský dar ve výši 20.000,- Kč věnovaný Základní škole Josefa Suka a mateřské škole v Křečovicích. Darováno v listopadu 2009.

Dále zastupitelstvo obce děkuje JUDr. Petru Zikmundovi za sponzorský dar ve výši 10.000,- Kč na likvidaci komunálního odpadu v r. 2009 v chatové osadě v Nové Živnosti.

Blahopřání

Vážení spoluobčané,

jménem Obecního úřadu Křečovice, jménem Zastupitelstva obce Křečovice a jménem svým přeji vám všem příjemné prožití svátků vánočních, v novém roce 2010 pevné zdraví a mnoho štěstí, spokojenosti, lásky a vzájemného porozumění.

S úctou František Vondra, starosta

Žádosti starosty [28/2009]

Vážení občané, v zimním období je poměrně obtížné odvážení odpadu na výše položených, svažitých komunikacích. Velký svozový vůz je těžký, má vysoko těžiště, na kluzkém terénu velice těžce ovladatelný! Řidič KUKA vozu je zodpovědný za bezpečnost a proto nemůže v případě kluzkého terénu zajíždět na svažité komunikace, byť je tam i posypáno. Občané, víte již dobře, kde vznikají problémy a popelnice v těchto případech zůstávají nevysypány. Přibližte proto v případech, kdy jsou komunikace kluzké mimořádně svoje naplněné popelnice na lépe přístupné místo. Je to i ve vašem zájmu.

Velice se přimlouvám i za odklízení sněhu z chodníků a komunikací, jak je to uvedeno v zápise zastupitelstva.

Žijeme na vesnici a tak si s některými problémy musíme poradit sami a navzájem si vypomoci.

Děkuji za pochopení,
František Vondra