Obecní slavnosti : Články věnující se pořádaným obecním slavnostem.

Program slavnosti [30/2010]

Obec Křečovice Vás srdečně zve k účasti na
Slavnosti k 660. VÝROČÍ PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O KŘEČOVICÍCH pořádané 5. července 2010

časakce
8.30 hod. Mše svatá v kostele sv. Lukáše
10.00 hod. Položení kytice k památníku padlých, přivítání občanů, rodáků a přátel obce, proslov
10.30 hod. Koncert Mistra Josefa Suka v kostele sv. Lukáše. Doprovod na varhany – Aleš Bárta
11.30 hod. Prohlídka expozice Josefa Suka, výstavy fotografií a školní budovy
13.00 hod. Vystoupení žáků Základní školy a mateřské školy Josefa Suka Křečovice
14.00 hod. Loutkové divadlo
14.45 hod. Scénka historických šermířů
15.30 hod. Ukázka z činnosti Záchranného sboru Benešov a sborů dobrovolných hasičů obce
16.30 hod. Scénka historických šermířů
17.00 hod. Kankán – předvede taneční skupina z Taneční školy Jaroslavy Krejčové, Příbram
19.00 hod. Taneční zábava na přírodním parketu hudba: STATIK
19.30 hod. Druhé vystoupení taneční skupiny
22.00 hod. Jahodova ohnivá show
23.00 hod. Ohňostroj

Hudební doprovod odpoledním programem zajistí hudba za řízení Františka Pechače
Za případný sponzorský dar pořadatelé srdečně děkují.

Zdarma pohoštění – grilované prase

Obecní slavnost před námi [30/2010]

Slavnost, kterou 5. 7. 2010 Obec Křečovice pro vás, vážení občané, pořádá, je myšlena jako celoobecní. Připomeneme si v tento den historické kořeny sídla Křečovice, ale i ostatních sídel ve správním území současné obce Křečovice. Při Mši svaté bude posvěcen obecní prapor se stuhou připomínající letošní slavnost. Vzpomeneme a uctíme památku našich předchůdců. Vzpomeneme také místních hrdinů – občanů, kteří položili své životy ve válkách, v kterých bojovali za naši vlast.

Kulturní program bude zahájen tím, co je pro nás nejvzácnější – houslovým koncertem Mistra Josefa Suka, který opět velmi rád zahraje v křečovickém kostele. Tentokrát jen pro občany křečovické obce a její přátele. I další kulturní program bude zajisté pěkný. Zvlášť roztomilé a líbivé bude vystoupení dětí z naší mateřské školy a základní školy. Ale i další program je připravován s jediným cílem – příjemné prožití svátečního dne v Křečovicích.

Nepochybuji o tom, že členové spolků, kteří mají stejnokroje – hasiči a myslivci, se přijdou představit, jak jim sluší v útvaru, a kteří je nemají, tak přijdou také ve velkém počtu a představí se také ve velké formaci – mám na mysli naše sportovce – fotbalisty. Věřím, že svoji početnou účastí místní spolky podpoří význam pořádané slavnosti a i oni ve svých vzpomínkách tiše uctí při slavnostním nástupu zakladatelů svých spolků a předchozích členů, díky kterým mohou dále pokračovat a rozvíjet svoji zájmovou činnost.

Stejně tak, jako hezký program, připravujeme i chutné občerstvení. Tak neváhejte a přijměte toto srdečné pozvání vašeho starosty a zastupitelstva obce jako dar a o svátečním červencovém pondělí přijďte oslavovat.

Na slavnostní shledání s vámi se těší starosta obce František Vondra a zastupitelstvo obce Křečovice.

Každá pomocná ruka dobrá.

V zájmu co nejlepšího vzhledu v obci do slavnosti, ale i poté, obec Křečovice žádá o pomoc při vyžínání, sekání trávy na hřbitově v Křečovicích a Hoděticích, u památníků padlých, ale i na jiných potřebných místech. Možno i jiný potřebný úklid. Kdo pomůže?

Olédnutí za slavností k 655. výročí Křečovic [10/2005]

Vážení spoluobčané,
letošní slavností dne 5.7.2005 jsme oslavili 655. výročí obce Křečovice. První část programu - od 8,30 hod až do 14,00 hod proběhla za bohaté účasti hostů. Odpolední program v hezkém prostředí přírodního areálu u školy musel slavnostbýt z důvodů neustálého deště zrušen. Škoda, program i účast na této části slavnosti by byly zcela určitě dobré. I přesto, slavnost pokračovala druhý sváteční den, kdy byla zakončena velmi hezkou zábavou na přírodním parketu. A tak pochybili ti, kteří se nezúčastnili.

Pro ty z vás, kteří jste se nemohli zúčastnit zahájení slavnosti, otiskujeme zahajovací proslov starosty obce.

Vážení občané křečovičtí, rodáci, přátelé obce, vážení hosté, kolegové a kolegyně z obecního úřadů, dámy a pánové, milé děti,

Nacházíme se opět uprostřed krásného okamžiku, dnes všichni pospolu. Děkuji vám, že jste neodmítli pozvání zastupitelstva obce a starosty. Vážím si toho velice a mám vás všechny zde přítomné za to rád.

Letošní slavnost je pořádána po pěti letech a starosta a zastupitelstvo obce chceme zavést tradici v pořádání skromné slavnosti věnované historickému jubileu obce v tomto časovém intervalu. Zejména to má být důvod k setkávání rodáků a přátel obce Křečovice!

Mottem dopoledního programu má být vděčnost a vzpomínka všem předchozím generacím. Úvodní program je věnován historickému ohlédnutí, vzpomínce na předky ve všech osadách současné křečovické obce. Položení kytice v křečovickém kostele je symbolickou vzpomínkou na všechny dříve žijící občany v celé obci. Položení kytic ke všem památníkům padlých v obci, tedy v Křečovicích, Krchlebích, Nahorubech a v Hoděticích je projevem naší úcty k těm, kteří položili životy pro následující generace, tedy i pro nás. Jejich hroby v daleké cizině neznáme, chovejme se tedy s pietou a úctou k těmto památníkům v obci a nezapomínejme na naše hrdiny!

Mottem dalšího programu je nevšední současnost. Nejprve vyslechneme umění našeho rodáka Mistra Josefa Suka, hudebního virtuosa, známého v celém světě, který tak jako jeho dědeček, hudební skladatel Josef Suk a pradědeček též hudební skladatel Antonín Dvořák proslavil svým hudebním uměním naši vlast v celém světě. Z další části programu jistě vycítíte naši radost z dětí z naší školy a z toho, že tu základní školu nesoucí jméno Josefa Suka ještě máme v provozu. Mladé naděje naší obce i společnosti se závěrem rozpohybují optimistickým veselým tancem… Před pěti lety, v roce 2000 jsme prvně v současné době oslavovali první zmínku o sídle Křečovice, tedy i obce Křečovice. Byl to pro nás první pokus o bžunkané ohlédnutí do minulosti až jakoby na počátek křečovické historie. Avšak my víme dobře, že se jedná jen o první písemnou zmínku. Historie sídla Křečovice je zcela určitě starší.

Slavnostní řečník, přednosta okresního úřadu Miroslav Rohel, nám tehdy mimo jiné řekl. Cituji: „Minulá doby neuznávala staré pořádky, tradice, chtěla člověka změnit od základu a ukázalo se, že to nebyla správná cesta. Dnešní uspěchaná doba se sice k tradicím hlásí, ale na naplnění a z toho vzešlý morální dopad si musíme ještě nějakou chvíli počkat. Žádná pevná stavba se nepostaví bez základů, žádný strom nevyroste bez kořenů nelze smysluplně navázat na práci svých předků a pokračovat v jejich díle.“ Konec citátu. Co k tomu říci - pravdivá slova.

To jsme se již tehdy také uvědomovali a proto jsme udělali ve smyslu zmíněné pravdy další kroky, které mohli naši občané i ostatní zaznamenat. Pracovali jsme na přípravě a zpracování obecních symbolů, loni jsme je přijali do obce. Při každé vhodné příležitosti je budeme používat, stejně tak jako dnes. Vydáváme Křečovické listy, v kterých zejména Pavel Novotný, člen zastupitelstva, knihovník, kronikář a fotograf, představuje historická fakta z pramenů, které s velkým nasazením velmi pilně objevuje v archivech, z knih i od pamětníků. Velmi užitečné snažení, kterého si velice vážím a děkuji za něj. Svou záslužnou pomoc poskytl tehdejší ředitel zdejší školy pan Pravoslav Kulvejt, také kronikář, kterému rovněž velmi děkuji. Nelze nezmínit ani patera Ing. Jana Dlouhého, který dal největší impuls k prvním výtiskům našeho obecního zpravodaje. Zastupitelstvo obce jako celek tuto snahu o společné setkávání a připomínání si navzájem svoji pospolitost velice podporuje a tak se již potřetí scházíme s vámi všemi, abychom si všech posílili povědomí o našich kořenech. Zejména také proto, abychom toto povědomí přenesli na naše mladší spoluobčany a mládež. Má to smysl? Rozhodně ano! Nezajímáme se jen o sídlo křečovické, záleží nám i na ostatních osadách. Chápeme všechny osady jako významné součásti obce. Velmi zajímavé je, že i tamní občané se snaží o totéž a zejména i o zlepšování sousedských vztahů. Velmi rád zde uvede přiklad u vlkonických, kteří právě minulou sobotu uspořádali nádhernou zábavu. Přizvali své rodáky žijící v jiných obcích a ti jim byli viditelně velmi vděční. Mimo MVDr. Františka Dolejšího a Vladimíra Čermáka a ostatních nadšenců po krásných tradicích snad trochou přispěla právě i obce, - myslím si… Je to pěkný příklad pro ostatní osady. Která bude následovat?

A z mého pohledu, kdo k navrácení krásných tradic, a uspořádání určitých částí obce přispívá významně obci? Je to pokračovatel pro obec i vlast významného sukovského rodu, houslový virtuos Mistr Josef Suk, doktor honoris causa AMU. Bez jeho nádherných koncertů pro nás všechny, pro obec Křečovice - bez nároku na sebemenší honorář, bychom nezmohli již potřetí během pěti let uspořádat tak hodnotnou obecní slavnost, bez jeho návrhů, zajištění odborných poradců a v konečné fázi i bez jeho finanční pomoci, bychom neměli tak překrásně vybavenou základní školu, nesoucí jméno význačných členů Sukovy rodiny, úpravu Sukovy rodné světničky a pamětní síně, kostela, hřbitova a jiných památek. Děkuji Vám velice Mistře Josef Suku a jménem obce Křečovice Vám vyjadřuji velké poděkování za vše, co jste pro obec doposud vykonal. Vážíme si toho! Vážíme se i dlouholeté pomoci MVDr. Františka Dolejšího a jejich firmy z Davle. Vážíme si několikaleté pomoci firmy Zahradnictví Václava Altmanna Sedlčany i firmy p. Milana Doležala - Údržba silnic Osečeny, Vodohospodářské společnosti Benešov - sponzorů dnešní slavnosti.

Děkuji i pateru Kazímíru Dušovi za možnost užití kostela pro dnešní koncert.

A nyní, i přes dnes pro nás nepříznivé počasí, přeji vám všem příjemné zážitky a hezký den v Křečovicích.

S úctou František Vondra

Ohlédnutí za slavností k převzetí obecních symbolů uspořádanou v naší obci dne 4. 7. 2004 [7/2004]

Vážení občané, Vám, kteří jste k Vaší škodě nebyli na této slavnostní a v historii naší obce velice významné události chceme alespoň částečně přiblížit dostupnými možnostmi tyto neopakovatelné zážitky. Pan Pavel Novotný, bytem Křečovice zadokumentoval mnohé na svých překrásných fotografiích. Album bude k nahlédnutí na Obecním úřadě v Křečovicích. Fotografie si budete moci objednat. Pan Tomáš Klenovec, bytem Nahoruby se snažil o natočení události kamerou. I tento dokument necháváme dále zpracovat a bude možno si jej pořídit. Něco málo máme zadokumentováno v písemné formě, chcete-li přečtěte si následující řádky.

Pořadatelé

Slavnostní proslov starosty obce Křečovice - pana Františka Vondry

Vážení občané, milé děti, vážení hosté!

Srdečně a velmi rád vás všechny vítám na dnešní slavnosti. Velice rád mezi námi vítám: Mistra Josefa Suka s chotí a jejich přátele, mezi jinými Mistra Václava Hybše s chotí, pana Václava Hrubého s chotí - ředitele zámku Štiřín. Dále velmi rád vítám v naší obci starostu obce Neveklov pana Karla Šebka, starostu obce Maršovice pana Dobroslava Šandu s chotí. V neposlední řadě velmi rád mezi námi vítám i našeho obvodního lékaře pana MUDr. Františka Ticháčka s chotí.

Sliby se mají plnit a tak poté co jsme se v r. 2000 přihlásili uspořádáním slavnosti k 65O-ti letému výročí první písemné zmínky o sídle Křečovice, dali jsme si tehdy slib, že se při svém úsilí vytváření nových hodnot v obci pro časy budoucí, budeme více ohlížet i do minulosti vedeni snahou více poznávat historii naší obce.

Samotná slavnost byla prvním krokem v tomto snažení. Nacházíme se uprostřed okamžiku kroku druhého, jímž je převzetí obecních symbolů, znaku a praporu, které byly na návrh zastupitelstva obce zpracovány skupinou heraldiků, po předložení schváleny podvýborem pro heraldiku a vexilologii, výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Parlamentu České republiky. Rozhodnutí o udělení znaku a praporu bylo předáno předsedou poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Dr. Lubomírem Zaorálkem v budově sněmovny předáno do rukou mých, jako starosty za účasti dalšího člena zastupitelstva naší obce pana Pavla Novotného dne 6. června 2003.

K čemu nám znak a prapor, k čemu pomůže naší obci? Je to zavedení a v dnešních časech obnovení tradice, která, jak jí chápeme my, zastupitelé obce, by měla povýšit naše povědomí, nás všech občanů, že máme další důvod proč být na svoji obec hrdi. Proto, že máme svoje symboly pod kterými budeme stát v jednom celistvém šiku v dobách příznivých, ale zejména v dobách méně příznivých. Od loňského roku, zejména po dnešním posvěcení znaku a praporu je naše obec bohatší, nejen o umělecké díla, zhotovená firmou Velebný z Ústí nad Orlicí, je bohatší o skutečnost, že jsme společenství lidí, občanů, kteří si uvědomují stále zřetelněji historii své obce, ctí předky, kteří založili naše sídla zde v překrásné krajině středního Povltaví, jejíž nádhernou scenérii obdivují všichni návštěvníci naší obce a širokého okolí.

Přijetím symbolů jak jsou znázorněny ve znaku obce zdůrazňujeme již zmíněnou úctu ke svým předkům. Je naším velkým úkolem vést v tomto duchu naší mládež od samého zrození nového děťátka. Vyzývám k tomuto úkolu všechny rodiče, učitele i všechny mé spoluobčany. Při této výzvě nemohu však nezdůraznit, že prvořadá a nejvíce potřebná je úcta k rodičům a prarodičům současně žijícím. Ano mám na mysli pěstování hezkých, chce se mi říci normálních mezilidských vztahů v rodinách a naplňovat tak osvědčenou mnohaletou zkušenost, že rodina je základ státu. Jaké jsou vztahy v rodinách, takové jsou v obci i ve státu jako celku. Pokud můžeme sledovat mezilidské vztahy v naší obci i České republice, máme před sebou velký úkol.

Ve znaku máme i symbol - květinku, která zdůrazňuje, že na území naší obce rostou ještě rostliny, stavače, které jsou již považovány za vzácné rostliny. Máme tedy v obci zachovalou přírodu? Zčásti ano, ale musíme své chování k ní též velice zlepšit, abychom si ji udrželi a zasloužili. Péče o životní prostředí jak známo je věcí každého z nás a nás k tomu vyzývá i naše žlutá květinka v obecním znaku. Nezapomínejme na to, až kohokoliv z nás bude obtěžovat nápad, že odpad ze svého dvora, či zahrady musím vyvézt někam do přírody.

Ve znaku máme housličky, které připomínají místního rodáka, skladatele Josefa Suka a celý Sukův rod, který byl a stále je pro naši obec velmi významný, jeho zástupci pro obec mnoho dobrého udělali a stále dělají. Nutno připomenout, že muzicírování již za působení pana řídícího Suka mělo v obci řadu stoupenců, bylo zde po rodinách hodně muzikantů, kteří se nám z rodin v těchto letech vytratili. Příklady táhnou, jak víme. Zpěvnost obyvatelstvu i v tomto kraji, jak říkával Mistr Josef Suk, skladatel, nechyběla - byla zde velice příjemně znatelná. Je tomu tak i dnes? Přimlouvám se moc za to, aby se v naší škole věnovala hudební výchově větší pozornost než to ukládají školní osnovy. Nás zavazují ony housličky ve znaku obce. Zavazující velmi je v tomto smyslu i čestný název „Základní škola Josefa Suka Křečovice,“ který jsme před časem do názvu naší školy přijali. Ještě více se však přimlouvám u rodičů, zpívejte doma svým dětem odmalička a učte děti české písničky. V dnešní době je to opět velice potřebné.

Symbol chrta na obecním znaku a praporu chápejme vedle již zmíněné úcty k předkům a k historii naší obce také jako znak vytrvalosti v našem snažení vést pod praporem obec a spoluobčany správnými směry, odhodlanost rychle dosáhnout vytýčených správných cílů, a nebojácnost, bez níž se k vytýčeným cílům nemůže nikdo dopracovat. To vše při vzájemné pevné důvěře člověka k člověku, jako jí nacházíme mnohdy pevnou v živočišné říši. Mám na mysli ve vztahu - pes ke svému pánovi.

Závěrem si dovolím ocitovat s malým doplněním svoji výzvu uvedenou na závěrečné stránce knihy „Střípky z historie Křečovic“ vydanou k oslavovanému jubileu obce v roce 2000.

Při památce našich předků dokažme se pod praporem a znakem obce Křečovice ještě více semknout všichni od Hodětic přes Křečovice až po Živohošť v našem společném úsilí o svoji obec. Počínejme si tak, aby následující generace mohly s vděčností a úctou vzpomínat na nás, tak jako my při letošní slavnosti vzpomínáme na naše předky… Přátele naší obce prosíme, aby nám v našem snažení nadále pomáhali. Děkujeme.


Vážení občané!

Při dnešní slavnostní příležitosti předáme některým z Vás pamětní listy a poděkování za dosavadní činnost a pomoc obci. Ostatním budou pamětní listy předávány při dalších obecních slavnostech, které se stanou častou tradicí. Místostarosta pan Robert Nečas nás za chvíli seznámí, kdo pamětní list obdrží. Jmenovaní, kteří jsou zde přítomni předstoupí na stupínek, kde Pamětní listy budou postupně předávány.

Hlavním a neopakovatelným darem pro všechny občany naší obce jsou zde - obecní znak a prapor Obce Křečovice!!! Nechť přinesou naší obci a našim občanům do budoucnosti jen to dobré.

František Vondra

Obec Křečovice vás zve na slavnostní převzetí obecních symbolů do obce [6/2004]

pořádané dne 4.července 2004
v Křečovicích

K účasti se zvou též všichni rodáci a přátelé obce Křečovice, držitelé této pozvánky se žádají o jejich další pozvání

Program slavnosti

     8.30 hod. Mše svatá v kostel sv.Lukáše
     9.30 hod. Svěcení znaku a praporu v kostele sv.Lukáše
   10.30 hod. Koncert Mistra Josefa Suka v kostele sv.Lukáše
   13.00 hod. Slavnostní nástup
                     položení kytice k památníku padlých
                     průvod s praporem do areálu ke škole
                     slavnostní proslov
   13.30 hod. Vystoupení žáků Základní školy Josefa Suka Křečovice
   14.00 hod. Kulturní program, ukázky činností místních zájmových spolků
   18.00 hod. Taneční zábava na parketu
K tanci a poslechu hraje hudební skupiny AXIOM