Starosta : Proslovy, slova, přání, zamyšlení a jiné z pera starosty obce.

Proslov starosty

Vážení spoluobčané,
v dnešní urychlené době a čase, kdy žijeme stále rychleji, je potřebné se i pozastavit. Takovým malým, ale krásným pozastavením, jsou pro nás Vánoce, čas, kdy jsme si bližší jako nikdy a snažíme se zapomenout na běžné problémy.

Vůně vánočního stolu a vánočního stromku jsou pro nás nezapomenutelné, asi i proto se na Vánoce tak hodně těšíme. Vánoce však nemohou být jen o dobrém jídle a krásných dárcích, ale i o setkání rodičů se svými dětmi, vnoučaty a blízkými, s kterými se během celého roku tak často nevidíme. Ta neopakovatelná atmosféra, která patří k Vánocům, se nedá zapomenout. Pozastavme se a v duchu poděkujme za lásku, porozumění, za pomoc a práci, která byla vykonána pro nás všechny. Těšme se z maličkostí a z každého upřímného úsměvu. Prožijme tuto vánoční atmosféru se štěstím, láskou a pokojem.

K příležitosti těchto překrásných svátků Vám jménem obecního úřadu a zastupitelstva obce chci popřát dobrou pohodu, blažené chvíle vzájemné úcty a krásné lidskosti. Zároveň Vám do nového roku přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních i pracovních úspěchů.

Robert Nečas, starosta obce Křečovice

Vážení spoluobčané, [32/2010]

Blíží se kouzelný čas Vánoc, čas kdy lidé usedají ke společnému stolu, aby si projevili vzájemnou úctu a lásku. Společně prožité chvíle pohody, radosti a odpuštění jsou tím nejkrásnějším dárkem, který si můžeme přát.

Vždyť o Vánocích se v nás probouzejí ty nejkrásnější pocity a snažíme se s nimi podělit se svými blízkými a drahými. Hledáme upřímné lidské porozumění a toužíme po laskavém lidském dotyku. Ano, v tom je to velké tajemství a bohatství života. Bylo by krásné, kdyby to tak mohlo být i v běžném a každodenním životě. Proto si važme jeden druhého a zachovejme si slavnostní chvíle z vánočních a novoročních svátků po celý rok. V tomto čase se lidé k sobě snaží být o něco laskavější, milejší a ohleduplnější. Vánoce v nás vyvolávají i vzpomínky na naše blízké, kteří jsou někde daleko, nebo si v tichosti připomínáme i ty, kteří již, bohužel, nejsou mezi námi.

Dovolte mi proto, vážení spoluobčané, abych Vám i já popřál za obecní úřad a zastupitelstvo obce krásné, veselé a požehnané svátky plné lásky, domácí pohody a společných přání. Zároveň vám do nového roku přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních i pracovních úspěchů.

Robert Nečas, starosta obce Křečovice

Vážení občané, [31/2010]

jsme těsně po volbách do obecního zastupitelstva.

Děkuji svým voličům, za důvěru, kterou jste mi prokazovali odevzdanými hlasy. Celá dlouhá léta, a bylo jich celkem 34, jsem se snažil pro všechny občany v obci Křečovice a pro obec udělat co nejvíce. Abych svůj funkční plat nebral nadarmo (a věřte, nebyl dříve k závidění), snažil jsem se dělat vždy něco navíc – takže obsluhu a údržbu vodovodu, jakož i další, v tu kterou dobu, potřebné práce v obci jsem většinou dělal bez nároku na další odměnu. Funkci starosty jsem bral jako poslání, které je zapotřebí plnit čestně a svědomitě. Snažil jsem se udělat práci především napřed pro obec, potom, zbyl-li čas také něco pro doma. Omlouvám se dnes, zato své rodině. Manželce Haničce děkuji za tu dlouholetou podporu, protože bez ní bych předsedu MNV a poté starostu nemohl tak dlouho dělat. Děkuji moc mým kolegyním z obecního úřadu, Marii Jindrákové a Blance Šobíškové za léta dobré práce a za to, že se nenechali odradit a dotáhli naši společnou práci se mnou až do konce, protože jsem měl v nich velkou důvěru a nikdy nezklamaly.

Děkuji také svým všem spolupracovníkům – zastupitelům, dříve poslancům MNV za spolupráci, které jsem si vždy velmi vážil. Vzpomínám v tuto chvíli na vás všechny a vážím si vaší podpory!

Snažil jsem se, aby se vzhled obce zlepšoval v každé osadě. Snažil jsem se, abychom i v Křečovicích zaváděli některé nové záležitosti, ale abychom zachovávali i tradice. Kdo to chtěl vidět, viděl, kdo nechtěl, neviděl. Mohu však říci, že řada návštěvníků naší obce během let, s kterými jsem měl možnost hovořit, se vyjadřovala i pochvalně. A to vždy potěší toho, kdo se na nových věcech, či údržbě obecního majetku podílí. Je to hezký pocit a vyzývám proto vás občany: Pomozte novým zastupitelům a hlavně starostovi co nejvíce. Budete mít z toho nového v obci potom větší radost.

Není větší radosti, než když v započatém díle má člověk nástupce. Do letošních voleb se přihlásilo plno mladých lidí, někteří byli zvoleni za zastupitele nás občanů, takže se těšíme na jejich dobré snažení pro obec Křečovice a její občany.

Přeji jim a novému starostovi, kterého si zastupitelé zvolí – mnoho úspěchů v náročné práci a mnoho radosti z dobře vykonané práce.

S úctou k obci Křečovice a k dobrým lidem v ní žijících a ke všem přátelům obce se loučí starosta – odcházející z funkce
František Vondra
V Křečovicích, 17. 10. 2010

Informace starosty [24/2008]

Zastupitelstvo obce Křečovice na mimořádné poradě dne 17.12. 2008 řešilo otázku, jak zajistit, aby za likvidaci komunálního odpadu nedoplácela obce v r. 2009 příliš mnoho peněz z obecního rozpočtu.

Zastupitelstvo, jako celek, došlo k závěru, že bude objednán u Technických služeb Benešov i přes výtky některých občanů, stejně jako loni, kombinovaný svoz komunálního odpadu, tj. v letním období 14 denní vyprazdňování popelnic a odvoz komunálního odpadu na skládku.

Není to úplně ideální opatření, ale vede nás k tomu nutnost snížit náklady o předpokládaných 100.000,- Kč a snížit o tuto částku náklady obce na likvidaci odpadů. Ona totiž, ta suma, kterou na základě platné vyhlášky č.1/2007 o místním poplatku za likvidaci komunálního odpadu zaplatíme my, jednotliví občané, tj. 500,- Kč za osobu, přihlášenou k trvalému pobytu a nebo za objekt tam, kde není přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu – zdaleka nepostačí pokrýt faktury od Technických služeb Benešov. Poplatek tedy ponecháváme stejný jako v r. 2008. Náklady na likvidaci odpadu ale stoupají!

Takto ušetřené peníze vloží obec raději do nákladů na třídění odpadu a zakoupí pro tento účel kontejnery, čímž by mělo ubývat směsného komunálního odpadu. Celkově vzato – je to snaha o dosažení rozumného chování každého občana ve smyslu nakládání s odpady.

 

Zájemcům o změnu územního plánu obce sdělujeme: Zastupitelstvo obce dále posuzovalo, zda vyhlásit v tomto volebním období ještě jednou přípravu na změnu územního plánu – tentokrát již č.5. Evidujeme 6 žádostí. Zejména zájemce o výstavbu rodinných domků bychom nechtěli příliš zdržovat. A tak při vědomí toho, že pořízení zcela nového územního plánu bude zapotřebí až před r. 2015, dohodlo se Zastupitelstvo obce Křečovice, že OÚ provede průzkum, zda budou další zájemci o změnu ÚP. Tak tedy, slyšte všichni vy, kteří hodláte v dohledné době stavět a pozemek není v územním plánu zakreslen jako stavební. Máte poslední možnost v tomto volebním období podat žádost na OÚ Křečovice o zařazení do změny ÚP č.5. Můžete tak učinit nejdéle do 31.3.2009. Potom bude provedena uzávěrka tohoto průzkumu.

František Vondra

Komu čest, tomu čest! [23/2008]

Jsem rád, že se můžu s Vámi, vážení občané, podělit o radost. Z čeho? Z toho, že žijí mezi námi lidé, kteří se dokážou podělit o plody své práce také s námi občany obce Křečovice. V posledním týdnu to je Ing. Jiří Hradecký, který věnuje obci a tím zejména občanům vesničky Vlkonice finanční příspěvek v částce 34.000,-- na novou čekárnu ve Vlkonicích. Dlouhodobě je to MVDr. František Dolejší, který obstarává pro všeobecné veselí ve Vlkonicích kapelu, zpěváky a ostatní požitky – letos zakoupil do Vlkonic všechny lavičky a stůl na venkovní posezení na návsi. Nemají to tam vlkoničtí špatné, že? Přejeme jim to!

V Křečovicích Miroslav Jonáš již dvakrát bezplatně natřel autobusovou čekárnu a letos zatím také bezplatně opravil se svoji firmou 2/3 fasády na budově Obecního úřadu a provedl nový nátěr. Václav Altman, zahradník, věnoval již několikrát obci různé sazenice a květiny, před lety upravil památník padlých na návsi v Křečovicích.

V Nové Živohošti, ač obyvatel odjinud, JUDr. Petr Zikmund daruje obci Křečovice již řadu let po sobě finanční dar 8000 -10000,- Kč na likvidaci komunálního odpadu v Živohošti.

V neposlední řadě Mistr Josef Suk z Prahy věnoval několikrát po sobě dar naší škole na vybavení, faře na opravu kostela, jindy na opravu varhan. Taktéž několikrát přispěl obci a též i letos pomáhá dvacetitisíci korunami na údržbu památek v Křečovicích. Nechtěl bych nikoho opomenout, na obecní slavnost to bylo několik sponzorů, kteří přispěli, snad přispějí i příště a ještě ve větším počtu – uvidíme v roce 2010. Desítky sponzorů přispívá na kulturní akce každoročně pořádané místními spolky.

Takže závěrem všem Vám, vážení dárci, mnohokrát děkujeme za Vaši pozornost a štědrost k obci a vážíme si Vaší náklonnosti k obci a přátelství k našim občanům.

S úctou František Vondra, starosta obce Křečovice

Voda nad zlato! [18/2007]

Ano přátelé, když si člověk přestává něčeho - třeba vody a orné půdy, nebo někoho - třeba dobrého člověka vážit, musí ho život poučit. Potom, pokud je rozumný možná změní názor a chování… Díky za to.

V minulých týdnech jsme si mohli vzít ponaučení s vodou… Od podzimu nebyla téměř žádná vláha, zatímco teploty v posledních týnech téměř tropické. A jak to asi vypadá ve většině domácnostech, kde mají veřejný vodovod? Otočí se kohoutkem, nebo se zvedne „pákovka“ a voda teče… a teče. Možná že je leckteré hospodyňce, nebo leckterému jinému členovi rodiny jedno, jestli je to o minutu více nebo méně. “.roč taky, vždyť to není tak drahé a vody, ta musí téct vždycky - to přeci musejí zařídit“ A to si musím ještě dnes natočit bazén a zalít zeleninu, když jsou takové vedra…“./strong>

Proč ne, ale co s tím, když ve studnách voda vysychá? Věřte, vodní zdroje pro vodovod v Křečovicích již v minulém týdnu nestačily doplňovat vodojem na maximum! Vždyť také denní spotřeba o předminulém víkendu stoupla na 125 m3 namísto průměrných 70 m3! A tak nešlo jinak než využít souhlasu zastupitelstva obce učiněného na posledním zasedání 8. 6. 2007 a vyhlásit omezení spotřeby. Ostatně, většina okolních obcí to učinila již podstatně dříve. Nyní se po několika menších deštích a také díky vám, kteří jste pochopili vážnost situace, vodojemy postačují doplňovat, ale nemám vyhráno. Deficit vody v přírodě trvá již řadu let a stále se prohlubuje. To je velice dovře vidět, když máte možnost častěji nahlédnout do studní a vidíte, že hladina vody se stále více od vás vzdaluje. Deficit vláhy v našem rodném kraji trvá již řadu let a řekl bych, stále se zvětšuje.

A tak nám nezbývá, než si tento fakt uvědomit a šetřit s vodou všeobecně a s tou z veřejných vodovodů především. Není od věci, pokud někde není využívána voda z domácí studny - využívat i tuto vodu. Avšak pozor! Vodovody musí být odděleny.

Nahorubští občané, vy nemusíte mít až takovou obavu, zdá se že u vás je vodnatím dost, ale jak se říká: „Čeho je hodně s tím se musí nejvíc šetřit“. A tak toto omezení bylo vyhlášeno i pro vás.

V Křečovicích, 30. 6. 2007

František Vondra, starosta

Poděkování voličům [16/2006]

Vážení spoluobčané, využívám této příležitosti, kdy mám prostřednictvím Křečovických listů první příležitost po komunálních volbách 2006 vyjádřit písemně poděkování vám všem, kteří jste přišli k volbám a vyjádřili tak, že vám obec Křečovice není lhostejná. Dali jste tak podporu svým kandidátům. Věřte však, že tuto podporu budou potřebovat ti, kteří byli zvoleni do zastupitelstva po celé volební období. Vaše názory, náměty, ale i konkrétní pomoc při jejich realizaci a plnění ostatních akcí volebního programu budeme všichni jen vítat.

František Vondra, starosta

Blahopřání

Jménem Obecního úřadu Křečovice, jménem Zastupitelstva obce Křečovice a jménem svým přeji všem lidem dobré vůle, všem občanům obce Křečovice příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a spokojenost v novém roce 2007

S úctou František Vondra, starosta obce Křečovice

A jaké je novoroční přání starosty obce?

S malým doplněním to co minulý rok, mám pocit, že je to i v naší obci stále potřebné.

Přeji si, aby ve všech rodinách v naší obci byla po celý rok 2007 dobrá rodinná pohoda, protože jen za tohoto předpokladu můžeme očekávat dobrou pohodu v celé obci. Jako spoluobčané – nehledejme to, co by nás rozdělovalo. Naopak hledejme každý to, co by nás s těmi ostatními spojovalo. Nepěstujme v sobě samých sobeckost, zášť a faleš. Buďme k sobě upřímní, ohleduplní a přejme nejen sobě, ale i druhým úspěch. Ti kteří úspěch mají, nechť příliš nezpychnou, protože platí i to, že pýcha předchází pádu. Dejme šanci rozumnému počínání. Mládí nechť respektuje zkušené stáří a starších si váží.

Přeji si, aby každý občan obce Křečovice měl naší obec za svou a pomáhal jí vylepšovat a zkrášlovat i na veřejných prostranstvích. Jen potom se bude nám všem zde – v obci Křečovice líbit.

Za naplňování mého přání předem děkuji!
František Vondra

Vyhlášení III. Ročníku Novoročního orientačního pochodu za obecním praporem

Odchod od 14,00 do 15,00 hod individuelně od Obecního úřadu Křečovice, kde ve schránce na dveřích najdete orientační plánek s náčrtem trasy. Na konci trasy, který bude v místě, kde bude vlát obecní prapor obdržíte malou pozornost. Trasa bude měřit maximálně 5 km. Na shledání se těší 1. 1. 2007

Pořadatelé

A jaké je novoroční přání starosty obce? [12/2006]

Přeji si, aby ve všech rodinách v naší obci byla po celý rok 2006 dobrá rodinná pohoda, protože jen za tohoto předpokladu můžeme očekávat dobrou pohodu v celé obci. Jako spoluobčané - nehledejme to, co by nás rozdělovalo. Naopak hledejme každý to, co by nás s těmi ostatními spojovalo. Nepěstujme v sobě samých sobeckost, zášť a faleš. Buďme k sobě upřímní, ohleduplní a přejme nejen sobě, ale i druhým úspěch. Dejme šanci rozumnému počínání. Mládí nechť respektuje zkušené stáří a starších si váží.

Přeji si, aby každý občan obce Křečovice měl naší obec za svou a pomáhal jí vylepšovat a zkrášlovat. Jen potom se bude nám všem zde v obci křečovické líbit.

Za naplnění přání všem předem děkuji! František Vondra

Blahopřání

Jménem Obecního úřadu Křečovice, jménem Zastupitelstva obce Křečovice a jménem svým přeji všem lidem dobré vůle, všem občanům obce Křečovice příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a spokojenost v novém roce 2006

S úctou
František Vondra
starosta obce Křečovice

Předvánoční a přednovoroční rozjímání starosty obce [12/2006]

Vážení spoluobčané,
nadešel opět čas předvánoční a přednovoroční. Čas, který přímo vybízí - pozastavit se, zvažovat a hodnotit právě končící rok a utvářet si plány na rok nadcházející. A tak, prosím, pojďte se mnou a připomeňme si, co jsme kde v obci letos udělali a radujte se z výsledků společně se mnou. Plány na příští rok již dávno připravujeme, ale s těmi vás rádi seznámíme po Novém roce. Připraveného díla je před námi pro r. 2006 dostatek.

Výstavba a údržba

Co jsme v letošním roce na tomto úseku v obci dělali? Jsou to třeba následující akce:

 • Výstavba komunikace u parcel na rodinné domy - odtěžení zeminy, navážení základní vrstvy kameniva, rozhrnutí a uválcování
 • Prodloužení vodovodu ve Skrýšově
 • Propustek na místní komunikaci u Březiny
 • Prodloužení kanalizace na povrchové vody ve Vlkonicích a v Nové Živohošti
 • Přeložení střešní krytiny na budově školy
 • Nová střešní krytina nad tělocvičnou
 • Nová střešní krytina na budově obce ve Strážovicích
 • Údržba stromů, zejména lip, na veřejných prostranství
 • Údržba komunikací - lokální výspravy v celé obci
 • Údržba komunikací - v zimním období prohrnování, pohoz drtí
 • Údržba vodovodů - vodovod Křečovice a Nahoruby
 • Hledání a oprava vzniklých poruch - křečovický vodovod 10x, vodovod Nahoruby 5x
 • Údržba veřejného osvětlení
 • Osvětlení vánočních stromů v 6 osadách
 • Údržba hřbitovů v Křečovicích a Hořeticích (sekání trávy, úklid listí, zacelení spár v tarasech)
 • Údržba veřejných prostranství
 • Pokračování v rekonstrukci kulturního zařízení v Hořeticích - SDH Hořetice
 • Odstraňování křovin podél obecních cest - zejm. cesta v Loužku v Křečovicích
 • Odtěžení náplavové zeminy z koryta potoka v Krchlebích - Vl. Hulan a poté pracovníci obce
 • Odbahnění a vyčištění vodní nádrže v Křečovicích a Krchlebích - SDH Křečovice a Krchleby
 • Údržba 2 velkých kontejnerů na odpad
 • Údržba prostranství v Nové Živohošti - po celou dobu sezony

poznámka:
Děkuji všem zúčastněným firmám a zejména těm ochotným občanům, kteří pomohli v obci při výstavbě a údržbě v r. 2005. Velice si této pomoci vážím.

František Vondra, starosta

A co kulturní dění v obci?

Vzpomeňme na jednotlivé kulturní akce lidové zábavy:

 • Tradiční průvod masek v Křečovicích
 • Rej dětských masek na odpolední diskotéce U Kohouta v Křečovicích
 • Stavění májí - Křečovice, Krchleby, Nahoruby, Vlkonice
 • Pálení ohňů - čarodějnice
 • Spoluúčast na přípravě pietní vzpomínky na hudebního skladatele Josefa Suka 29. 5. 2005
 • Kácení májí - Křečovice, Krchleby, Nahoruby, Vlkonice
 • Pouť v Křečovicích, Hořeticích
 • Oslava 655. výročí obce - uspořádaná 5. 7. 2005 spoluúčinkování základní školy, spolupráce SDH v obci
 • Setkání rodáků ve Vlkonicích - 2. července - pořadatelé z místa + další společenské akce ve Vlkonicích
 • Setkání rodáků a „vítání občánků“ ve Strážovicích 10. 9. 2005 - pořadatelé z místa
 • Sousedské posezení v Hořeticích - pořadatelé SDH Hořetice, 2x
 • Dětské odpoledne v Křečovicích - uspořádali některé maminky za pomoci SDH
 • Dětské odpoledne uspořádané MS Vltavana Křečovice v Krchlebích
 • Sjezd přátel traktorů „Zetor“ v Nahorubech - SDH Nahoruby
 • Taneční zábavy - obec a místní spolky v Křečovicích (6x)
 • Diskotéky U Kohouta v Křečovicích - každou sobotu - pořadatel: majitel
 • Návštěva starších občanů při životních jubileích - SPOZ
 • Vítání občánků v obřadní místnosti v Nahorubech (13 dětí) - SPOZ
 • Individuální zájezdy na divadelní představení do Sedlčan dle zveřejňovaného programu

Sportovní akce

 • Okresní soutěž v kopané - mužstvo žáků - okresní přebor - mužstvo dospělých - IV. třída sk. „.“
 • Okrsková soutěž v požárním sportu 28. 5. 2005
 • Turnaje v nohejbalu - pořadatelé v místě: Křečovice, Krchleby
 • Soutěž ve střelbě - pořadatel: Myslivecké sdružení Křečovice
 • Turistika - pochod za obecním praporem 2x (1. 1. 2005 účast 52 chodců, 1. 5. 2005 pochod na rozhlednu „Drahoušek“ účast 26 chodců)
 • Hubertova jízda - pořadatel: JK Neveklov, účast asi 50 koní

poznámka:
Výčet akcí nemusí být zcela úplný, pokud je některá událost opomenuta, připomeňte ji, pokud se zdá činností málo, pomozte i Vy a budeme se příště těšit ještě z bohatší nabídky.

Já osobně mám radost ze všech pořádaných akcí v naší obci, nejvíce však z těch nových, které ještě více obohatily kulturní a společenský život v obci.

Těším se na všechny akce v r. 2006. Věřím, že i vy všichni - vážení občané! Slibme si, že je všechny podpoříme svojí účastí - vždyť je pořadatelé připravují pro nás všechny!

Na shledanou s vámi se těší pořadatelé a František Vondra, starosta

Blahopřání [4/2003]

Jménem Obecního úřadu Křečovice i jménem svým přeji všem lidem dobré vůle, všem občanům obce Křečovice příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví, štěstí a spokojenost v novém roce 2004

S úctou

František Vondra
starosta

Oznámení Obecního úřadu Křečovice

Vyhlášky č.1/2003 a 2/2003 jsou vyvěšeny na úřední desce OÚ v Křečovicích i na vývěsních tabulích v osadách. Všichni občané se s obsahem vyhlášek ve svém zájmu mohou seznámit. Po nabytí účinnosti budou zveřejněny na internetu.

Obec Křečovice oznamuje záměr pronajmout k trvalému bydlení obecní byt (2 místnosti, koupelna. WC) + provozovnu hostince (bez sálu). Zájemci mohou podat písemnou žádost do 30.1.2004 na OÚ v Křečovicích.

Obec Křečovice nabízí k prodeji ještě 5 zbývajících parcel na výstavbu rodinných domků v Křečovicích. Cena: 200,-Kč/m2. Obec provede výstavbu infrastruktury. Zájemci mohou zaslat písemnou žádost na OÚ v Křečovicích.