Starosta : Proslovy, slova, přání, zamyšlení a jiné z pera starosty obce.

Blahopřání [8/2004]

Jménem Obecního úřadu Křečovice, jménem zastupitelstva obce a jménem svým přeji všem lidem dobré vůle, všem občanům obce Křečovice příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a spokojenost v novém roce 2005.

S úctou

František Vondra
starosta obce Křečovice


 

A jaké je novoroční přání starosty obce?

Přeji si, aby ve všech rodinách v naší obci byla po celý rok dobrá rodinná pohoda, protože jen za tohoto předpokladu můžeme očekávat dobrou pohodu v celé obci. Jako spoluobčané - nehledejme to co by nás rozdělovalo. Naopak hledejme každý to, co by nás s těmi ostatními spojovalo. Nepěstujme v sobě samých sobeckost, zášť a faleš. Buďme k sobě upřímní, ohleduplní a přejme nejen sobě, ale i druhým úspěch. Dejme šanci rozumnému počínání. Mládí nechť respektuje zkušené stáří, a starších si váží. Přeji si, aby každý občan obce Křečovice měl naší obec za svou a pomáhal jí vylepšovat a zkrášlovat. Jen potom se bude nám všem zde v obci křečovické líbit.

Za naplněné přání všem předem děkuji!

Starosta

Vážení občané! [2/2003]

Oznamuji Vám s radostí, že dne 6.června jsem převzal z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Lubomíra Zaorálka a místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové rozhodnutí o udělení obecního znaku a praporu. Slavnostního aktu se za obec Křečovice zúčastnil spolu se mnou též člen zastupitelstva obce a předseda kulturní a školské komise pan Pavel Novotný. Po vyhotovení obecních symbolů budou symboly slavnostně převzaty do obce.

František Vondra
starosta obce

Poděkování

Jménem zastupitelstva obce Křečovice děkuji upřímně Pateru Janu Dlouhému - faráři Křečovické farnosti - za jeho působení a práci v obci Křečovice a za péči o křečovický kostel, nejvýznamnější památku v obci.

František Vondra
starosta obce

„Nezapomeňte - štěstí přeje připraveným“

Tuto pravpou větu si každý občan naší obce může s mnoha dalšími potřebnými radami přečíst v Příručce pro obyvatele - pro případ ohrožení. Příručku zakoupil pro každou domácnost v naší obci obecní úřad. Po jejím prostudování doporučujeme jí založit do knihovny jako důležitý dokument. V této souvislosti připomínáme, že až do odvolání každou první středu v měsíci je ve 12,00 hod. prováděna zkouška sirén.

Obecní úřad Křečovice

„Každý nechť si zametá před svým prahem“

Pravpé přísloví, které bychom měli dodržovat všichni. Pro potřeby obce jej převeďme do praxe následovně: nejen před svým prahem, také před svými vraty a plotem zameťme i posekejme také na své návsi. Co myslíte, vážení občané, nešlo by vrátit se k péči o své okolí ve svém bydlišti? velice bychom přivítali vaši pomoc např. při sklizni trávy z obecních prostranstvích. Nemůžete pomoci? Zkuste to!!! Určitě by jste měli větší radost z upravené vesničky ….

Děkujeme předem

Starosta obce

Předvánoční a přednovoroční rozjímání starosty obce [8/2004]

Vážení spoluobčané,
nadešel čas předvánoční a přednovoroční. Čas, který je plný očekávání, jaké dárky dostaneme pod stromeček a co si přát do nového roku. My, dospělí si však často dárky darujeme dopředu s tím, že se z nich o Vánocích budeme těšit. Mohu snad v této myšlence pokračovat a předestřít otázku: „Jaké asi dárky pod stromeček Vám připravila Obec Křečovice v r. 2004.“

 • Pro zájemce o výstavbu bytů z naší obce i ostatní jsme letos pokročili znatelně, neboť jsme zařídili provedení vodovodních a kanalizačních řádů, přívod vysokého napětí a výstavbu trafostanice na místo výstavby a rozvody NN ke všem stavebním parcelám. Celkem bylo prodáno již 5 parcel, na další 4 byly již podány a schváleny žádosti. 6 parcel tedy zbývá ještě k nabídnutí. Cena 200,- Kč za m2 zainvestovaných parcel je na dnešní poměry výhodná. Zastupitelstvo obce volilo takto nízkou cenu záměrně, aby podpořilo zejména mladé manžele, kteří si zde postaví rodinné domky a zůstanou natrvalo v naší obci. Do vyčerpání zmíněného počtu parcel je stále možnost o prodej pozemku v Křečovicích požádat.
 • Dalšími stavebními úpravami v budově školy byly splněny požadavky na mírné zvýšení kapacity mateřské školy. Budova školy a její vybavení jsou již velmi pěkné.
 • Oprava interiéru hostince, sálu a bytu v Hořeticích je po letech užívání nesvědomitými nájemníky opět ve slušném stavu a objekt je možno využívat k pořádání kulturních akcí, ke spolkovým a rodinným oslavám. Jednorázový pronájem sálu nebude drahý.
 • V Hůrce Hořetické byla proveden oprava části dešťové kanalizace na návsi. K Hoděticům byla provedena výsprava místní komunikace.
 • Provedení nového povrchu (penetrace) na cestě z Nahorub směrem k osadám Na Bezoušku, Novou Živohošť i k Bakosovi a část cesty od Pitelků k vodojemu.
 • U Krchleb od Bečvárny k Perculi a k rozcestí na Nahoruby byly částečně vyřezány křoviny, cesta připravena k rekonstrukci na kterou již potřetí požádala obec o dotaci ze strukturálního fondu EU.
 • Místní komunikace od Skrýšova do Zhorného byla opatřena novým povrchem z obalované živice.
 • V Nové Živohošti byla prodloužena stávající kanalizace na dešťové vody. Částečná výsprava komunikace na Žlíbek.
 • Ve Vlkonicích na žádost místních občanů a za jejich pracovní aktivity byl zastupitelstvem obce vydán souhlas ke zřízení společenské místnosti z bývalého obchodu a v druhé části budovy bylo zřízeno ubytování pro pracovníka obce.
 • Tabule s turistickou mapou byly ve spolupráci se Sdružením obcí Neveklovska pořízeny v 7 osadách naší obce.
 • Vánoční stromky budou ozdobeny v 6 větších osadách obce Křečovice

Z výše uvedeného je možno vyčíst, že snahou starosty a zastupitelstva obce Křečovice je zajišťovat údržbu a obnovu obecních zařízení v celé obci.

František Vondra

VÝZVA [14/2006]

Vážení občané,

blíží se komunální volby. Vyzývám Vás, kteří jste ochotni věnovat svůj volný čas a úsilí ve prospěch ostatních - spoluobčanů a široké veřejnosti, ve prospěch obce! Vyzývám Vás, kteří nebudete sledovat jenom zájem svůj, ale budete směřovat Vaše snažení k dosažení dobrých výsledků v obci Křečovice - v jednotlivých vesnicích, budete nápomocni úspěšné činnosti v zájmových spolcích v obci - Vás, kteří budete ochotni naslouchat mladým, ale i starším občanům a chtít jim pomoci - pojďte všichni kandidovat do Zastupitelstva obce Křečovice. Právě vás obce a občané potřebují.

František Vondra, starosta

Vážení spoluobčané! [5/2004]

Prožíváme právě nejkrásnější období roku - jaro! Vše v přírodě se probouzí, raší, roste, rozkvétá. Řekněte - není to krásné? Ano jarní příroda je přímo nádherná, láká nás k procházkám, ale i k práci. I to je příjemné. Abychom přírodu zachovali krásnou i pro další generace, musíme se k ní chovat šetrně. Tak například stromy ve volné krajině, které vytvářejí krásnou dominantu, obohacují ovzduší kyslíkem - ty jsou chráněné. Nemůže si je porazit každý, kdo si zakoupil motorovou pilu a naučil se s ní pracovat. K tomu, aby takto mohl učinit musí v předstihu písemně požádat o povolení ke kácení dřevin rostoucí mimo les na obecní úřad. Kdo tak neučiní, vystavuje se nebezpečí sankce. Stejně tak i ten, kdo nebere v úvahu nařízení zákona o ukládání odpadů a co se mu doma nehodí - odveze do přírody. Zvažujme velice obezřetně, vážení občané, své chování k přírodě!!! Šetřeme přírodu i svoji vlastní peněženku. Zákony a navazující obecně závazné vyhlášky obce jsou dané. Děkujeme za pochopení.

Za Obecní úřad Křečovice:
František Vondra, starosta.

Výzva!

Vzhledem k trvalému úbytku občanů, přihlášených k trvalému pobytu v obci Křečovice, obrací se Obecní úřad v Křečovicích na ty občany, kteří v obci celoročně žijí a nejsou zde přihlášeni. Zvažte možnost - přihlásit se do naší obce. Pomůžete k posílení obecního rozpočtu a tím i sobě, neboť budeme mít větší možnost uspokojovat vaše požadavky.

František Vondra, starosta

Vážení občané, [1/2003]

předkládáme vám první výtisk „Křečovických listů“ - místních novin Obce Křečovice. Prostřednictvím tohoto tisku, který budeme vydávat čtvrtletně, vás chceme informovat o dění v naší obci. Dočtete se o hospodaření obce, o činnosti na úseku školství, kultury, sportu, ochrany přírody, památek. Na stránkách Křečovických listů k nám bude promlouvat duchovní správce křečovické farnosti pan farář Ing. Jan Dlouhý a bude nám sdělovat i své záměry v péči o místní kostel a faru.

Dočteme se jistě i o činnosti zájmových spolků v naší obci. Kronikáři přispějí výpisky z kronik našich obcí.

Snahou redakce novin bude informovat vás všechny nejen o věcech minulých, ale zejména o tom, co se v obci bude připravovat a vy jste se mohli na společném díle též podílet.

František Vondra
starosta obce