Hasiči Krchleby - 100 let od založení sboru [5/2004]

V obci Krchleby ke které v té době patřila osada Bečvárna a Lhotka je 19.června 1904 na valné hromadě založen sbor dobrovolných hasičů. Prvními funkcionáři jsou zvoleni starosta sboru Jindřich Fischl, velitel Jan Doležal, náměstkem velitele František Mandovec, jednatelem Karel Čermák, dozorce náčiní Antonín Tošner a pokladním je zvolen Jindřich Fischl. Přísedícími výboru zvoleni Antonín Hrdinka, František Doležel, náhradníky Josef Jirásek, Josef Čermák a Josef Hodinka, který byl zapisovatelem. Přispívajícími členy byli Jan Suk ze Lhotky a Václav Mařík z Krchleb. Kdy byla zakoupena první stříkačka není přesně známo, ale v zápisech valných hromad se uvádí cvičení se strojem v roce 1917. První hasičské skladiště se zvoničkou je postaveno vedle zemědělské usedlosti pan Kovaříka.

V roce 1905 byl volen nový výbor a jednohlasně, to je jedenácti hlasy zvolen starostou a jednatelem Karel Čermák, pokladníkem Josef Havlík. Do sboru přibyli další členové Václav Medal, Jan Čermák, František Hřebíček a Karel Šobra. V roce 1906 se konal 25.června první sjezd.

První světová válka ochromila činnost sboru, jelikož většina členů byla ve válce. Členové, kteří zůstali doma provádějí cvičení se stříkačkou a pořadová cvičení, ale členské příspěvky se nevybírají.

Po válce je zásluhou hasičů postaven v roce 1920 pomník padlým vojínům obce Krchlebské. Slavnostní odhalení s kulturním programem bylo provedeno ještě téhož roku.

V roce 1928 jsou vybráni 3 členové hasičského sboru do samaritánského kurzu první pomoci. Náčelníkem družiny byl Josef Havlík a členy František Mařík a Antonín Novák.

Při slavnosti 20.let Československé republiky, která se konala 15.května 1938 byla zasazena lípa vedle zámku (v dnešní době již není). Na slavnosti přebírá dlouholetý a zakládající člen Jan Doležal diplom čestného členství ve sboru.

Po okupaci Československa není v roce 1940 povoleno konání valných hromad a přicházejí různá nařízení a příkazy, jako např.: z 8.června 1940 přepsat do němčiny název na hasičském skladišti. Při zřizování německého vojenského cvičiště zbraní „SS“ je vystěhována obec Krchleby a tím zaniká i hasičský sbor.

Po ukončení druhé světové války v revolučních dnech 12.května 1945 odpoledne vyhořel místní hostinec p.Jiráska s veškerými hospodářskými budovami, zároveň při tom vyhořela stodola p.Nouzeckého. Hašení se zúčastnili krchlebští a nahorubští hasiči a vojíni Rudé armády, kteří byli toho času ubytováni v Krchlebích.

První valná hromada po válce se koná 28.prosince 1945 a představuje fakticky znovuzřízení sboru, jsou provedeny volby a je rozhodnuto najít hasičské náčiní a jeho přivezení zpět do obce.

Začátkem roku 1947 je koupena přenosná motorová stříkačka od firmy Sigma pumpy Olomouc. Dále má sbor k dispozici auto. Jedná se o sanitní vůz německé armády, který i přes značnou poruchovost pomáhá obci i sboru. Aby bylo možné uskladnit stříkačku i nářadí stěhuje sbor materiál do obecního domku u zámku, kde je hasičské skladiště do dnešní doby.

V roce 1975 sbor přijímá do svých řad 9 žen, čímž měl sbor 28 členů a obec má na 80 obyvatel. V osmdesátých letech sbor přijímá stříkačku od Železničního stavitelství Čerčany a buduje ve spolupráci MNV víceúčelovou požární nádrž.

V roce 2004 má SDH Krchleby 44 členů z toho je 19 žen. V roce 1989 převzal sbor stříkačku PPS 12 od SDH Hořetice a v roce 1998 auto T-805 od SDH Křečovice.

Na okrskovém hasičském cvičení, které se bude konat 29.května 2004 na fotbalovém hřišti, SDH Krchleby oslaví 100 let od svého založení.

Novotný Pavel

Informace o Sboru dobrovolných hasičů v Křečovicích [5/2004]

Na výroční Valné hromadě, která proběhla 12/12/2003, došlo ke změně ve vedení sboru. Po téměř 30-ti letech se vzdali svých funkcí starosta sboru Karel Český a velitel sboru Vladimír Brejška. Do uvolněných funkcí byli zvoleni Petr Rosůlek (za starostu sboru) a Rostislav Brejška jako nový velitel. Složení výboru SDH se nezměnilo.

První akcí, kterou sbor v letošním roce pořádal, byl hasičský ples. Na ples přišlo 87 návštěvníků; v tombole bylo připraveno 238 cen. Právě prodej tomboly je jedinou možností, jak na plese neprodělat. Rádi bychom poděkovali všem našim sponzorům, občanům, kteří do tomboly přispěli třeba i drobností a všem, kteří si lístek na plese zakoupili.

V první polovině letošního roku má SDH v plánu práce provést tyto akce: sběr kovového odpadu (28. března 2004), výměnu motoru u hasičského vozu a STK na vozidle (duben 2004), čištění požární nádrže u školy v Křečovicích (8. května 2004) a okrskové cvičení (29. května 2004).

V závislosti na finančních možnostech uvažuje sbor také o dokoupení vycházkových uniforem pro členy. Bohužel nákup kompletního vycházkového obleku představuje dnes částku 7 - 8 tis. Kč. Prosíme proto rodiny bývalých členů: pokud objevíte doma třeba jen části hasičské výstroje, přineste nám je. Moc nám tím pomůžete.

Petr Rosůlek
starosta SDH

Sloupek z fary - Velikonoční zamyšlení [5/2004]

Masopustní průvod nám oznámil, že končí čas karnevalu a začíná něco nového - čas postní doby. Církev v liturgickým-církevním roce nám připomíná 2 důležité svátky - vánoce a velikonoce. Před každým z nich je čas přípravy: adventní doba nás připravuje na vánoce, kdy oslavujeme narození Pána Ježíše a postní doba na velikonoce, kdy prožíváme Jeho umučení a ukřižování a zmrtvýchvstání pro naši spásu.

Popeleční středa začala postní dobu - čas vnitřní duchovní proměny. K této proměně nám pomáhají modlitba - vztah s Bohem, půst - vztah k sobě (dieta?), almužna - vztah k druhým (dobré skutky). V naší době je bohužel rozšířen názor, že největší křesťanský svátek je pouze oslavou příchodu jara. Lidé dnes často netuší co v tyto dny skutečně oslavujeme. Pod záplavou zajíčků, kuřátek, vajíček a zelených ratolestí lze těžko vidět to podstatné -Kristovo zmrtvýchvstání. Velikonoční zvyky souvisejí s příchodem jara, jsou všem velmi stálé a po mnohá staletí žily s křesťanským slavením bezproblémovém souladu.

Důležitý je poslední týden v životě Ježíše Krista, tvz. Svatý týden (též Velký týden).

Květnou nedělí (pašijovou) začíná Svatý týden připomínkou Kristova slavného vjezdu do Jeruzaléma. V tuto neděli žehnáme ratolesti a čteme pašije = opis o Kristově umučení. Liturgie pondělí „modré“. úterý „šedivé“ a „škaredá“ středa je přípravou na blížící se události tridia.

Zelený čtvrtek - dopoledne se slaví v katedrále mše, kterou slouží biskup se svými kněžími, při které světí oleje používané ke svátostem. Ve farnostech je mše až večer - kdy si připomínáme ustanovení svátosti eucharistie a kněžství. Koná se také obřad mytí nohou 12 mužů podle příkladu Pána Ježíše. Po obřadech je přenesena Nejsvětější Svátost do Getsemanské zahrady.

Velký pátek - den hlubokého smutku - utrpení a ukřižování Ježíše Krista. V odpoledních hodinách se koná památka Jeho umučení s čtením pašijí a uctíváním kříže. Po obřadech je Ježíš symbolicky uložen do hrobu. Dnes není na celém světě sloužena mše svatá a je to zároveň den přísného postu.

Bílá sobota - vigilie vzkříšení je vyvrcholením velikonočního tridia. Liturgie Bílé soboty má několik částí: svěcení ohně a paškálu - velikonoční sice, více čtení z Písma Svatého o důležitých událostech z dějin vyvoleného národa (Izraele), posvěcení vody - obnova křestních slibů a pokropení věřících. Na závěr vigilie je mše s radostným „aleluja“.

Zmrtvýchvstání Páně - neděle - hod Boží velikonoční -oslava vzkříšení.
Pondělí velikonoční - druhý den oslav vzkříšení Páně

Liturgie velikonoc nám nejen připomíná, ale zpřítomňuje události naší spásy.

Přeji Vám hezké prožití svátků vzkříšení Páně ve zdraví a s Božím požehnáním

P. Kazimierz Duš

Sloupek z fary [1/2003]

Pán Bůh požehnej!
Tak snad by mohl začínat sloupek z fary v nových Křečovických listech, které berete do rukou. Pán Bůh požehnej Vám, milým čtenářům, i těmto listům.

Jistě si přitom vzpomenete na staré české přísloví: „Bez Božího požehnání, marné lidské namáhání“.
Začínáme rádi tímto zvoláním jako staří hospodáři, než vjeli do pole k práci.

Pán Bůh požehnej listům, které přicházejí na svět proto, aby nás vzájemně sblížily, povzbudily, potěšily, informovaly. Přicházejí jako host do domu, který si vedle nás sedne, aby nám vyprávěl.

Člověk má obrovský dar. Má schopnost vyjádřit své myšlenky a sdělit je druhým - ústně nebo písemně. Samozřejmě, že nejlepší je osobní setkání, kdy je možné si popovídat, ale ne vždy je to možné. Snad hlavně proto vzniklo písmo a zprávy se začaly předávat písemně.

Jedny z prvních zpráv v našich zemích byla evangelia, přeložená do srozumitelné řeči našim předkům byzantskými věrozvěsty Cyrilem a Metodějem. Nejcennější zprávy, které se brzy rozšířily po celé tehdejší Velkomoravské říši. Velmi si jich vážíme.

V současné době jsme sdělovacími prostředky bohatě zásobeni nejrůznějšími zprávami z celého světa. Snad se mezi nimi neztratí Křečovické listy se svým skromným příspěvkem z domácí kuchyně.

A tak několik informací z naší farnosti. Od loňských letních prázdnin bydlí se mnou na faře 3 mladí dobrovolníci, kteří už vydatně pomohli ve farnosti naší i v okolních. Zapojili se hned pomocí při úklidu kostela po malování. I na letošní rok plánujeme opravu kostela, a sice jižní a západní fasády, které mají omítku značně poškozenou.

Samozřejmě, že Vás zvu ke slavení Velikonoc v našem kostele. Pořad bohoslužeb najdete na nástěnce vedle sakristie. Velikonoce jsou vždy vrcholem církevního roku a tak jim věnujeme nejvyšší pozornost a účastníme se společného slavení v kostele.

Dále náš kostel bude hostit sbory, které obohatí bohoslužby koncertním zpěvem - bude to 27. 4., 10. 5. a vrcholem se jistě stane koncert Pražského jara se sólistou Josefem Sukem dne 25. května.

Milí přátelé, přeji Vám hodně radosti a úspěchů v této požehnané svatopostní době, kterou jsme zahájili Popeleční středou a předtím již v sobotu masopustním původem masek. Děkuji Vám, že nikdy nezapomenete navštívit faru a zahájit zde radostné odpoledne. Pán Bůh Vám stále a vždy žehnej!

P. Jan Dlouhý

Z jednání zastupitelstva obce Křečovice [5/2004]


Dne 22.1.2004

Starosta seznámil členy zastupitelstva s plněním usnesení z minulého jednání. Dále provedl zhodnocení plnění volebního programu v r. 2003. Většina úkolů byla splněna. Ty body volebního programu, které splněny nebyly, přecházejí do volebního programu r. 2004. Zastupitelstvu byl zadán úkol - do příštího zasedání přinést návrhy do volebního programu pro r. 2004 - dle potřeb v jednotlivých částech obce. Starosta seznámil zastupitelstvo s poklesem počtu obyvatel obce pod hranici 700. Pokles trvale přihlášených obyvatel v obci má negativní vliv na obecní rozpočet, protože podle počtu obyvatel jsou obci přidělovány daně. V další části jednání byla schválena kupní smlouva Obce Křečovice s Lesy ČR o prodeji pozemku č. parc. 1623/1 účelové komunikace o výměře 4850m2 v k.ú. Křečovice (lesní cesta ve Sviném), kterou LČR udržují. Dále bylo jednáno o jednotlivých žádostech občanů a zájmových spolků.

Dne 19.2.2004 bylo před určený program vloženo vystoupení ředitelky Základní školy Josefa Suka Křečovice Mgr. Holé, která seznámila zastupitelstvo s výsledkem hospodaření školy za r. 2003. V další části jednání bylo rozhodnuto o zahájení změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Křečovice ve věci Trapistického kláštera v Políčanech. Poté zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet obce na r. 2004. Příjmy byly schváleny v částce 7 448 590,- Kč výdaje v částce 8 083 590,-Kč. Schodek rozpočtu bude vyrovnán z výsledku hospodaření minulých let. V další části jednání byly projednány různé žádosti občanů a organizací.

Dne 18.3.2004 zastupitelstvo obce - po kontrole plnění usnesení provedlo konečné schválení změny č.2 Územního plánu sídelního útvaru Křečovice a schválilo vyhlášku k ÚP č.1/2004. V další části jednání zastupitelstvo schválilo podání objednávky firmě Velebný, s.r.o., Ústí nad Orlicí na zhotovení symbolů obce. Slavnostní převzetí symbolů do obce se uskuteční 4. 7. 2004 v Křečovicích. Schváleno bylo rovněž podání objednávky firmě 6 PLUS s.r.o. Benešov na program CIS (geografický Informační Systém pro všechna katastrální územní obce Křečovice. Starosta obce dále seznámil zastupitelstvo se záznamem z kontrolního dne stavby „Vodovodní a kanalizační řady včetně přípojek“ - stavba Křečovice ze dne 16.3.2004. Stavba bude dokončena v dubnu tohoto roku. Dále bude následovat výstavba kabelových rozvodů nízkého napětí. Dalším bodem jednání bylo zahájení příprav na rekreační sezonu 2004. Poté bylo projednány různé žádosti občanů a organizací a zájmových spolků.

Vondra František, starosta