Poděkování Středočeskému kraji za poskytnutí dotace pro SDH [33/2011]

Obec Křečovice získala v roce 2010 dotaci ve výši 80 000 Kč na obnovu a doplnění výstroje pro družstvo dobrovolných hasičů.

V rámci projektu bylo zakoupeno 10 ks pracovních stejnokrojů, 4 páry zásahové obuvi, 8 párů hasičských rukavic a doplnění zásahových obleků o 4 ks kalhot. Nákupem bylo obnoveno potřebné vybavení družstva JPO III v Křečovicích. Družstvo mělo z důvodu častého používání výstroj v značně desolátním stavu a za hranicí životnosti. V případě bot a kalhot (4 ks) se jednalo o doplnění chybějící výstroje. Nová a obnovená výstroj bude nyní splňovat ochrannou funkci členů JPO III v Křečovicích při zásazích. Věříme, že úspěšná realizace projektu se pozitivně projeví na aktivním zapojení dalších zájemců z řad obyvatel do dění JPO III v Křečovicích a na reprezentaci družstva na hasičských soutěžích.

Dotace byla poskytnuta ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, z programu Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů.

Obec Křečovice chce touto cestou vyjádřit poděkování Středočeskému kraji za poskytnutí dotace.

Sloupek z fary: Velikonoce – svátky zmrtvýchvstání Ježíše Krista [33/2011]

Budeme slavit největší svátky v roce, svátky velikonoční. Jsem rád, že aspoň někteří z nás tyto svátky budou nejen slavit, ale také se nad nimi zamyslí. Jednou mi byla položena otázka: „Velikonoce jsou svátky Kristova zmrtvýchvstání. Ale z Bible víme, že Velikonoce se slavili za života Ježíše Krista – tedy ještě před jeho smrtí a zmrtvýchvstání. Jak je to možné?“ Ano, je to tak. Velikonoce se slavili nejen za života Ježíše Krista, ale slavili se už dávno před tím v době starozákonní. Asi by bylo dobře, kdybychom této záležitosti porozuměli všichni: Jak to tedy je? Pro starozákonní lid, pro Židy, byla velikou nocí ta noc, kdy Bůh vyvedl vyvolený izraelský národ z egyptského otroctví. Ti lidé žili léta v Egyptě v krutém otroctví a tyranii. A když je Bůh v noci z tohoto otroctví vyvedl, bylo to pro ně něco úžasného. Byla to pro ně velká noc, když se jich Bůh ujal, zastal se jich, pomohl jim a zachránil je. To byla pro Izraelity jedna z největších událostí, kterou si každoročně připomínali. To byly židovské Velikonoce a přece Ježíš byl Žid, slavil tyto svátky za svého života také.

Pro nás křesťany ovšem není největší událostí vyvedení vyvoleného národa z egyptského otroctví. Od té doby se stalo ještě důležitější událost: Narození Ježíše Krista, který žil, zemřel a vstal z mrtvých, aby nás vysvobodil z toho nejhoršího otroctví, z otroctví zlého ducha, hříchu. Daroval nám možnost spásy, otevřel nebe – zavřené od hříchu prvních lidí, vstal z mrtvých, dal nám znovu šanci nového života, vykoupil nás. To je ta největší událost v dějinách spásy. To jsou křesťanské Velikonoce, oslava a zpřítomnění umučení k smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Tolik tedy poučení pro nás, ovšem z těchto oslav bychom si měli odnést něco víc. Povzbuzení. A to povzbuzení pro náš každodenní život. Když slavili Velikonoce první křesťané, začínali je slavit tak jako my – v předvečer svátku zmrtvýchvstání. Slavili tak jako my Vigilii – noční bdění. Nejenom tak jako my cca 2 hodiny, ale slavili tuto vigilii celou noc až do rána. Četli si nejdůležitější události z dějin spásy, modlili se a slavili eucharistii – mši svatou. My to děláme sice ve zkrácené verzi, ale děláme to podobně. Máme v tu noc nejen oslavit Kristovo zmrtvýchvstání, ale máme si uvědomit více. Máme si uvědomit obrovskou Boží lásku, která za dějinami lidstva stojí. Velikonoční poselství, při kterém oslavujeme Kristovo vzkříšení, nás učí, že Bůh nás nejen stvořil, ale také o nás pečuje, má o nás zájem, vede nás, chce nám být zde na zemi oporou a chce nás dovést až do šťastné věčnosti. Pod jednou podmínkou: Budeme-li chtít a budeme-li s ním spolupracovat. Protože „Bůh nás z lásky stvořil, z lásky nás vykoupil, ale za pačesy nikoho do nebe nepotáhne“. Dává nám šanci, ale my musíme chtít. Musíme něco proto udělat. To je velikonoční poselství. Velikonoční radost z Kristova a také našeho zmrtvýchvstání. Povstání ze zla k dobru.

Velikonoční přání:
trpícím útěchu,
hříšným milost,
nemocným zdraví,
smutným radost,
úspěšným pokoru,
malomyslným naději,
všem vzkříšení
Zmrtvýchvstalého.

P. Kazimierz Duš

Noc kostelů

27. května proběhne po celé republice takzvaná Noc kostelů. Do této noci je v naší farnosti zapojen maršoviský kostel Zvěstování Panně Marii. Začíná se v 19.00. Krátce z programu: Prohlídka kostela a fary s výkladem, barokní poezie s místním Divadelním sdružením Zornice, Proč jsem dnes řádovou sestrou? (moderované povídání s mladší řeholnicí), listování ve farní kronice s promítáním na plátno, Cesta ke kněžství lidskou formou – malé svědectví P. J. Bohma. Více informací na www.nockostelu.cz

Bohoslužby o Velikonocích 2011

Datum Den Hodina Kostel
17. 4.
neděle
Květná Neděle
(s žehnáním ratolestí)
8,30
8,30
10,00
10,30
Křečovice
Bělice
Neveklov
Maršovice
21. 4.
čtvrtek
Zelený Čtvrtek 18,00
19,00
Neveklov
Křečovice
22. 4.
pátek
Velký Pátek 17,00
18,00
19,00
Maršovice
Neveklov
Křečovice
23. 4.
sobota
Bílá Sobota 9,00
20,00
20,00
Křečovice (adorace)
Křečovice
Neveklov
24. 4.
neděle
Zmrtvýchvstání Páně 8,30
8,30
10,00
10,30
Křečovice
Bělice
Neveklov
Maršovice
25. 4.
pondělí
Velikonoční Pondělí 8,30
10,00
10,30
14,30
Křečovice
Chvojínek (K. Herbst)
Maršovice
Hodětice

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 9. prosince [32/2010]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 9. 12. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: Robert Nečas, Jitka Jirásková, Monika Pechačová, Pavel Novotný, Vladimír Čermák, Karel Krymlák, Petr Rákosník, Martin Krampera, Petr Sochor, Zbyněk Šobíšek, Aleš Bobál
Omluveni:
Hosté: Mgr. Holá Zdeňka, ředitelka ZŠ v Křečovicích
Ověřovatelé zápisu: Čermák Vladimír, Krymlák Karel
Návrhová komise: Novotný Pavel, Bobál Aleš, Jirásková Jitka

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování: 11 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 8
  Viz. příloha.
 3. Výroční zpráva 2009-2010 – ZŠ Josefa Suka a mateřská škola Křečovice
  • Rozpočet na rok 2011 zůstává stejný jako v roce 2010. Nedochází k žádné změně.
  • Prázdninový provoz mateřské školky nebo provoz ve dnech volna bude zajištěn při přihlášení 3 a více dětí. Méně jak 3 děti – bude mateřská školka uzavřena.
  • Zastupitelstvo odsouhlasilo navýšení částky 22.000,-- Kč na pořízení šaten do mateřské školky a školy.
  • Z Evropských fondů byla ZŠ v Křečovicích přidělena částka 432.176,-- Kč. Peníze budou přerozděleny dle norem fondů, zejména na dovybavení a inovaci elektrotechniky (PC, interaktivní tabule, kopírka apod.)
 4. Schválení vyhlášky č. 2/2010 o odpadech na r. 2011
  Zastupitelstvo schvaluje.
 5. Výše platby na ostatní dopravní obslužnost Bene-Bus na r. 2011
  Jízdné pro občany firma Bene-Bus na rok 2011 zvyšuje v průměru o 35 %. Roční příspěvek obce Křečovice zůstává beze změny.
 6. Inventarizační komise
  Inventarizační komise pro provedení inventur majetku obce Křečovice za rok 2010. Hlavní inventarizační komise bude plnit současně funkci likvidační komise a dílčí IK pro: Obec Křečovice.
  Složení komise: Jitka Jirásková, Vladimír Čermák, Aleš Bobál, František Vondra, Robert Nečas, Marie Jindráková, Blanka Šobíšková
  Dílčí inventarizační komise pro: SDH Křečovice: Petr Rosůlek, František Vondra ml., Rostislav Brejška
  SDH Nahoruby: Karel Krymlák, Zbyněk Šobíšek, Jaroslav Zbíral
  SDH Krchleby: Vladimír Hulan, Jiří Mařík, Vladimír Jirásek
  SDH Hořetice: Karel Škácha, Aleš Kruchňa, Martin Krampera
  TJ Sokol Křečovice: Luboš Hulan, Aleš Bobál, Jitka Jirásková
  ZŠ Křečovice
  inventuru majetku svěřeného do péče příspěvkové organizace provedou sami zaměstnanci ZŠ, kontrolu od obce provede Petr Sochor.

  Sestavení inventarizačních komisí schváleno zastupitelstvem obce dne 9. 12. 2010. Pracovník odpovědný za provedení inventarizace: místostarosta obce, Monika Pechačová.
 7. Zimní údržba
  Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o provádění zimní údržby firmou Údržba silnic Osečany.
 8. Finanční příspěvek
  Zastupitelstvo schvaluje:
  • Finanční příspěvek 1.000,-- Kč na fotografickou výstavu. Žadatelka paní Jitka Růžičková. Finanční příspěvek 1.000,-- Kč na dětské mikulášské odpoledne. Žadatelka paní Trnková, Hořetice.
 9. Prodej obecního pozemku
  Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem obecního pozemku č. 1/4 k.ú. Vlkonice. Žadatel Miroslav Seibrt, Vlkonice 28. Bude dále řešeno.
 10. Udržování cesty – Mladšina
  Zastupitelstvo neschvaluje žádost paní Pavly Vaněčkové o udržování cesty v zimním období, Mladšina (Neveklov). Žádost bude přeposlána na Městský úřad v Neveklově.
 11. Stavba el. rozvaděče, Živohošť
  Zastupitelstvo souhlasí se stavbou el. rozvaděče na pozemku č. 1411/2 v k. ú. Živohošť. Žadatel p. Vlastimil Rejzek. Bude ale umožněn obci vstup na pozemek.
 12. Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti na dotaci grantu
  Středočeského kraje na výstavbu ČOV v Křečovicích.
 13. Odměny členům zastupitelstva
  Zastupitelstvo schvaluje odměnu členům zastupitelstva obce Křečovice dle nařízení vlády č. 37/2003, sbírky č. 20/2009. S platností od 10. 12. 2010:
  členové 460,-- Kč
  předseda komise 1.340,-- Kč
  místostarosta 7.250,-- Kč
 14. Školská rada
  Zástupce z řad zastupitelstva byl schválen pan Novotný Pavel jako člen do školské rady.
 15. Oblastní charita
  Zastupitelstvo neschválilo žádost o finanční příspěvek Oblastní charitě Červený Kostelec.
 16. Na vědomí:
  • zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Křečovice za rok 2010
  • oznámení o projednání zadání Změny č. 3 ÚPN Neveklov
  • z důvodu opravy nemovitosti Nahoruby č. 26, kde je umístěno hasičské auto je nutné objekt zjara 2011 vyklidit. Bude dále řešeno, kde auto parkovat. V úvahu přichází obecní prostory.
  • informace o sněmu Sdružení obcí Neveklovska konaného dne 7. 12. 2010.

Hlasování 11 0 0

Zapsala: Pechačová Monika

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 12. listopadu [32/2010]

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Křečovice.

Přítomni: Aleš Bobál, Vladimír Čermák, Jitka Jirásková, Martin Krampera, Karel Krymlák, Robert Nečas, Pavel Novotný, Monika Pechačová, Petr Rákosník, Petr Sochor, Zbyněk Šobíšek.
Zapisovatel: Monika Pechačová
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Čermák, Karel Krymlák
Volební a návrhová komise: Petr Sochor, Jitka Jirásková, Aleš Bobál

Zvoleni:

funkceosoba
Starosta: Nečas Robert
Místostarosta: Pechačová Monika
Finanční komise: Sochor Petr (předseda)
Šobíšek Zbyněk (člen komise)
Bobál Aleš (člen komise)
Kontrolní komise: Čermák Vladimír (předseda)
Krampera Martin (člen komise)
Novotný Pavel (člen komise)
Zástupci obce Křečovice do
Sdružení obcí Neveklovska
Robert Nečas
Monika Pechačová
Novotný Pavel

Vánoční ples 25. prosince [32/2010]

Obecní úřad a zastupitelstvo obce Křečovice si Vás dovolují pozvat na tradiční vánoční ples, který pořádají v hostinci U Kohouta v Křečovicích 25. 12. 2010 od 20,00 hod. Děkujeme za všechny dary do tomboly a těšíme se na vaši návštěvu.

Kdy: 25. prosince, od 20:00 hod
Kde: Hostinec U Kohouta
Hraje: Krišpín Band

Novoroční pochod

Milí spoluobčané!!!
Nelenošme po svátcích doma a pojďme na 7. ročník Novoročního pochodu když Novoroční, tak 1. ledna 2011 od 14.00 hodin. Nezapomeňte na plánek trasy! Před cestou si jej vyzvedněte u obecního úřadu v Křečovicích.

V cíli na Vás čeká malé překvapení!

Šťastnou cestu!
Vaše Obec Křečovice

Trasa:
Silnice směr Krchleby
dále po cestě přes Bečvárnu a sejdeme se v Nahorubech, Penzion u svaté Anny

Délka trasy cca 5 km
ŠŤASTNOU CESTU!!!

TJ vltavan Křečovice – fotbal (stav k 18. 12. 2010) [32/2010]

Doposud na zápasy přišlo 3045 diváků (průměr 36 na zápas), padlo 463 branek (průměr 5,5) z toho 262 (3,1) vstřelila domácí družstva a 200 (2,4) hosté. Na zápasy křečovického mužstva se zatím přišlo podívat 540 diváků, z toho 250 na domácí zápasy a 290 na zápasy, kde bylo vedeno jako hostující družstvo. Nejvíce diváku se přišlo podívat na SK Pyšely – celkem na jejich zápasy přišlo 590 diváků, druhé nejnavštěvovanější zápasy byly družstev Křečovice a Jablonná n/Vlt., třetí nejnavštěvovanější byly zápasy Pecerad (535).

Nejvíce branek, 28, nastřílel Hrachovský Jan za SK Pyšely, na druhém místě s 12 brankami je Páša Richard (SK Pyšely) a o třetí místo se dělí Konopiský Martin (SK Přestavlky) a Veselý Tomáš (Lešany) s 11 brankami. Z Křečovického mužstva jsou ještě v tabulce Křiž Jakub, Senft Michal (8 branek), Kondáš Martin a Mařík Petr (5), Škramlík Karel (3), po dvou brankách vstřelili Krejčí Vladimír, Mařík Jiří, Nečas Jakub a Souček Karel a po jedné brance Gazdík Jan, Hulan Jan, Hůlka Jaroslav, Kolář Jaromír, Nakládal Jakub a Pudil Zdeněk.

IV. třída odd. A

Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1. SK Pyšely 13 13 0 0 77:07 39
2. Miličín A 13 11 1 1 50:16 34
3. Budenín 13 8 0 5 35:33 24
4. Bukovany 13 7 2 4 28:24 23
5. Poříčí n/S. B 13 7 1 5 38:31 22
6. Jablonná n/Vlt. 13 6 3 4 38:45 21
7. SK Přestavlky (Sedlec-P.) 13 6 2 5 39:43 20
8. Křečovice 13 6 0 7 43:44 18
9. Lešany 13 5 2 6 31:26 17
10. Jankov B 13 3 2 8 32:40 11
11. Heřmaničky 12 2 0 10 17:52 6
12. Drachkov 13 2 0 11 18:54 6
13. Pecerady 13 1 1 11 16:47 4

Výsledky již odehraných kol
kolozápasvýsledek
9. Jankov B – Křečovice 0:3 (0:2)
10. Křečovice – Jablonná n/Vlt. 5:1 (4:0)
11. Poříčí n/S. B – Křečovice 3:5 (1:3)
12. Křečovice – Dachkov 5:1 (2:0)
13. Budenín – Křečovice 5:2 (1:2)
14. SK Pyšely – Křečovice 5:1 (1:1)

kolodomácí - hostétermínden
15. Křečovice – SK Přestavlky 02.04. 16:30 SO
16. Heřmaničky – Křečovice 09.04. 16:30 SO
17. Křečovice – Pecerady 16.04. 17:00 SO
18.
19. Miličín A – Křečovice 30.04. 17:00 SO
20. Křečovice – Lešany 07.05. 17:00 SO
21. Bukovany – Křečovice 14.05. 17:00 SO
22. Křečovice – Jankov B 21.05. 17:00 SO
23. Jablonná n/Vlt. – Křečovice 28.05. 17:00 SO
24. Křečovice – Poříčí n/S. B 04.06. 17:00 SO
25. Drachkov – Křečovice 11.06. 17:00 SO
26. Křečovice – Budenín 18.06. 17:00 SO

Gabriela Novotná (www.fotbal.cz)

Dvořák a Suk – „Škůdci české hudby!“ [32/2010]

O té stará křivácké, nesmyslné kampani se sice dávno mlčí, dávno utichla, na rozdíl od díla obou skladatelů propadla sítem času, leč pro neinformované tu na závěr povězme aspoň pár orientujících slov. Případ patří do panoptika české malosti, pro niž je typické plivat na vlastní velikány...

I člověk tak nekonfliktní, jakým byl Suk, měl zavilého soka. Byl jím mefistofeles tehdejší hudební vědy, Sukův o čtyři roky mladší vrstevník, „muzikolog“ (na toho se pasoval sám) zlopověstný muž, jenž po roce 1945, „v počátcích budování socialismu“. napáchal jako ministr školství, prezident ČSAV a vůdčí kultuträger tolik zla v naší vědě, kultuře i školství.

Nejedlý, vnášející do hudební kritiky tvrdě ideologická hlediska, byl fanatickým zastáncem Smetany coby zakladatele národní a vlastenecké hudby. Současně horoval pro tzv. hudbu programní, vyjadřující konkrétně definované obsahy (Má vlast) a opírající se o mimohudební, např. literární předlohy. Takovým tvůrcem Smetana nesporně byl. Oč víc ho Nejedlý za to velebil, o to přísněji odsuzoval tzv. „absolutní hudbu“. za jejíhož vůdčího představitele označil Dvořáka. Ten dle nesmyslných Nejedlého kritérií tvořil hudbu bezideovou, scestnou, nečeskou, nevlasteneckoku, kosmopolitní, dekadentní. Ve své zavilosti vztáhl kritik tyto paranoidní odsudky i na pokračovatele a žáky Dvořákovy. Suk byl přitom odpadlík nejhorší, snad že se stal i Dvořákovým zetěm.

Urputné boje o Dvoráka a Suka trvala léta. Baštou nepřátel (Z. Nejedlý, V. Helfert, J. Bartoš) obou skladatelů byl hudební časopis Smetana (vycházel v letech 1910 – 1927). Špinavé útoky vyvrcholily kolem roku 1912. A když už Nejedlý nevěděl kudy kam, otiskl po premiéře Sukova Zrání několik denunciací – bylo to o to hnusnější, že se uvedení symfonické básně konalo s ohromným úspěchem ve vzrušených dnech oslav vzniku Československé republiky jako vůbec první slavnostní koncert (30. října 1918!), v nichž obvinil Suka a České kvarteto z kolaborace s Rakousko-Uherskem. Soubor totiž za války pořádal dobročinné koncerty např. pro válečné invalidy, Červený kříž apod. Nejedlý v rozporu s pravdou mj. zveřejnil, že umělci za to servilně převzali rakouská vyznamenání. Čestný soud je pak sice všech obvinění zprostil (řády nepřevzali!), ale jedovatá slina už ulpěla. A citlivý Suk, donekonečna vláčený tiskem, aniž se provinil, se tehdy nervově zhroutil... Farizejská intelektuální Praha, moc lidí se ho totiž nezastalo, se mu nadobro zprotivila. Když do ní musel, svíral se mu žaludek...

O pravé motivaci útoků Nejedlého na oba tvůrce se můžeme leda dohadovat. Podle prastarého obecného mínění Sukova „vina“ tkvěla v tom, že získal srdce Otilky na vrub „citových“ zájmů pana profesora. Ale toť pozdní vysvětlení. Nikdo neví, zda se Otilka a „roztomilý Zdeněček“ mohli vůbec kdy poznat.

„Přemýšlel jsem mnoho o životě a smrti a jistě dal jsem tomu výraz ve svých skladbách – ovšem pokud mé schopnosti stačily. Byl jsem příliš citlivý snad a závislý od vlastních zážitků. Ale vše bylo u mne poctivé.“./em>

Josef Suk

Tato stať o Josefovi Sukovi a Zdeňku Nejedlém byla otištěna v knížce Toulky českou minulostí, svazek 12.

Pavel Novotný

Fotografická výstava [32/2010]

Všichni jste srdečně zváni na výstavu fotografií Jitky Růžičkové v Týnci nad Sázavou od 15. ledna 2011 do 28. února 2011.

Vernisáž proběhne v sobotu 15. ledna 2011 od 16.00 hodin. Úvodní proslov bude mít starosta Týnce nad Sázavou Mgr. Martin Kadrnožka.

Poplatek za odvoz komunálního odpadu [32/2010]

Poplatek se odvádí jednorázově a to nejpozději do 28. února 2011. Platbu lze uskutečnit bezhotovostní platbou na účet Obce Křečovice č. 3220-121/0100 variabilní symbol 1337, složenkou na výše uvedený účet Obce Křečovice, hotovostní platbou. Sazba poplatku za nádobu max. 110 l - 120 l činí 500,- Kč.