1-2003

Křečovická pošta [1/2003]

Než byla zřízena pošta, využíval se pro doručování zásilek obecní posel. Jednou, později i dvakrát týdně chodil na poštovní úřad do Neveklova. Zásilky odebíral a zároveň po Křečovicích roznášel.

V Křečovicích byl otevřen státní poštovní úřad 15. května 1903 pro obce a osady Křečovice, Skrýšov, Břišejov, Suchdol, Zhorný, Lísek, Velběhy, Krchleby, Lhotka, Vlkonice a Stražovice. Pro poštovní zásilky si chodil listonoš pěšky do Neveklova. Jak přibývalo zásilek, byl použit i dopravní prostředek - trakař, později ruční kára. Od října 1913 začal projíždět Křečovicemi krytý poštovní vůz. Vyjížděl ze Sedlčan, zastavil se v Křečovicích. Potom dojel do Neveklova a zase zpět do Sedlčan.

Poštovní úřad byl otevřen 15. května 1903 v domě tehdejšího starosty pana A. Hrubanta č.p.50. Zde byl až do roku 1924, kdy přesídlil do domu pana Šťastného č.p.56. Po osmi letech se vrátil zpět do č.p.50 a po pěti letech opět do domu na návsi č.p.56, kde zůstal až do konce roku1992. Od ledna 1993 je pošta umístěna v obecním domě č.p.59.

V roce 1926 byl instalován na poště radiopřijímač. Telefon byl zaveden v r. 1940. V současné době je pošta vybavena počítačovou technikou. Uplynulo sto let od otevření poštovního úřadu. Provoz byl přerušen v období světové války při vystěhování obce. Po válce 21. srpna 1945 je pošta znovu otevřena. Značnou změnou prochází pošta v roce 1998, kdy přestává doručovat, ale zásilky jen přijímá. Zásilky doručují pracovnice autopošty z Neveklova. Provoz pošty zabírá širokou škálu služeb od klasických poštovních přes bankovnictví až služby pojišťoven. V dohledné době je i připojení internetové služby. Tolik stručně o stu letech poštovního úřadu v Křečovicích.

Na doplnění, jaké byly problémy v doručování zásilek. Článek byl otištěn v časopise Vltavské proudy r.XII. v roce 1933:

Ministerstvu pošt v Praze.
Střední Povltaví trpí nedostatkem poštovní dopravy. Ku příkladu obce přidělené poštovnímu úřadu v Netvořicích, zimní dobou dostávají poštu až druhý den po dojití na poštovní úřad a na Neveklovsku ještě hůře po celý rok, protože přespolní listonoši těchto poštovních úřadů pro rozlehlost obvodů vycházejí na obchůzku ráno před 8.hod., aby se navrátili za světla. Ale poštovní zásilky, hlavně pražské pošty, přijdou na tyto úřady až po 9.a 10. hodině dopoledne. A přece dalo by se této nevýhodě našeho kraje odpomoci zavedením poštovního kurzu z Prahy přes Libuš - Jílové - Netvořice - Neveklov - Křečovice do Sedlčan státním lehkým autobusem ráno před 6. hodinou z Prahy a ze Sedlčan do Prahy po 17. hodině. Tento autobus by vzal veškerou ranní poštu, hlavně noviny a předal by ji jmenovaným úřadům, nejposlednějšímu před 8. hod. ráno.

Tolik článek. Zdá se vám to starý problém?

Pavel Novotný

Obec Křečovice [1/2003]

Volební program - r. 2003

Křečovice:

P ř í p r a v a   p a r c e l   p r o   v ý s t a v b u   r o d.   d o m k ů
 1. Příprava pro územní a stavební řízení
 2. Investice: výstavba vodovodního a kanalizačního řadu,výstavba el. rozvodů NN
 3. Přidělování parcel žadatelům - dle pořadí podaných žádostí.
M í s t n í  h o s p o d á ř s t v í:
Údržba:
 1. vodovodu
 2. komunikací
 3. veřejného osvětlení
Š k o l s t v í
Investice: rekonstrukce školní kuchyně

Údržba: dle potřebyVykoupení pozemků zastavěných komunikacemi, hřištěm

Krchleby:


Údržba koryta vodoteče kolem Hulanů a Nováků

Záchyt povrchové vody na obecní cestě nad Smíškovy.

Oprava povrchu cesty Krchleby - Percule - z programu SAPARD

Nahoruby:


Výkup pozemků (2 části) zabraného skládkou PDO

Dokončení rekultivace bývalé skládky

Údržba veřejného prostranství - odvodnění drenážemi

Výkup částí pozemků v prostoru obecní cesty v Políčanech

Živohošť:


Výkup pozemků zastavěných komunikacemi

- před hostincem

- před prodejnou

Údržba parkoviště a veřejných prostranství - příprava na rekr. sezonu

Rekonstrukce veřejného osvětlení - výměna rozbitých svítidel

Volební program na r. 2003

Ú s e k  k u l t u r y :
 1. Činnost obecní knihovny Křečovice + místních knihoven v Nahorubech, Krchlebích, Strážovicích
 2. Náležitá pozornost bude věnována kronikám
 3. Bude podporována tradiční lidová kultura ( zábavy a jiná kulturní vystoupení).
 4. Bude započato s vydávání periodického obecního tisku - čtvrtletně: “.řečovické listy“./li>
 5. Bude zadáno vyhotovení obecního znaku a praporu a převzetí do obce
 6. Spoluúčast na přípravě pietní vzpomínky na hudebního skladatele Josefa Suka 25. 5. 2003
 7. Kulturním památkám v obci bude věnována zvýšená pozornost

Ú s e k   s p o r t u :

 1. Bude podporována soutěž v požárním sportu ve všech SDH
 2. TJ Sokol Křečovice bude nadále chápána jako hlavní garant v zajišťování sportovního vyžití mládeže v obci a její činnost bude v rámci možností podporována
 3. Obec podpoří i menší sportovní akce - turnaj v nohejbalu, kulturistický oddíl a podobně.

Ú s e k   s o c i á l n í c h  v ě c í   a   z d r a v o t n i c t v í :

 1. Obec bude v rámci daných možností věnovat větší péči osamoceným starým občanům
 2. bude jednat o zlepšení podmínek ve zdravotnictví ve správním obvodu obce

Představujeme symboly obce Křečovice. [1/2003]

Zastupitelstvo obce v roce 2001 objednalo zpracování návrhu znaku a praporu obce a požádalo podvýbor pro heraldiku Parlamentu České republiky o jejich schválení.

Dne 26. 2. 2003 zaslal podvýbor Obecnímu úřadu v Křečovicích vyrozumění, že doporučil, aby symboly v navrhované podobě byly obci Křečovice uděleny.

Naše obec se tak zařadí k mnoha dalším obcím v ČR, které své symboly mají a mohou je užívat. Tomu však bude předcházet ještě doručení rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny.

O této významné skutečnosti budeme rádi informovat.

Vážení občané, [1/2003]

předkládáme vám první výtisk „Křečovických listů“ - místních novin Obce Křečovice. Prostřednictvím tohoto tisku, který budeme vydávat čtvrtletně, vás chceme informovat o dění v naší obci. Dočtete se o hospodaření obce, o činnosti na úseku školství, kultury, sportu, ochrany přírody, památek. Na stránkách Křečovických listů k nám bude promlouvat duchovní správce křečovické farnosti pan farář Ing. Jan Dlouhý a bude nám sdělovat i své záměry v péči o místní kostel a faru.

Dočteme se jistě i o činnosti zájmových spolků v naší obci. Kronikáři přispějí výpisky z kronik našich obcí.

Snahou redakce novin bude informovat vás všechny nejen o věcech minulých, ale zejména o tom, co se v obci bude připravovat a vy jste se mohli na společném díle též podílet.

František Vondra
starosta obce

Z jednání zastupitelstva obce Křečovice [1/2003]

Zastupitelstvo obce Křečovice jednalo v tomto roce zatím dvakrát.

Dne 6. 2. 2003 - starosta obce seznámil členy zastupitelstva s plněním usnesení z minulého jednání. V další části jednání se zastupitelstvo zabývalo návrhem volebního programu na r. 2003. Dále následovala informace o povinnosti obcí odvádět do státního rozpočtu 2,- Kč za každý odebraný m3 pitné vody z podzemních zdrojů. Zastupitelstvo obce rozhodlo o tuto částku zvýšit cenu vody. Od 1. 3. 2003 bude cena vody (vodné) z obecních vodovodů Křečovice a Nahoruby 10,- Kč za m3. Dále se zastupitelstvo zabývalo za přítomnosti ředitelky ZŠ Josefa Suka Křečovice některými otázkami na úseku školství v obci Křečovice.

Zastupitelstvo schválilo návrh na odkoupení části pozemků v Hořetické Hůrce zastavěné cestou. Byla schválena předložená příkazní smlouva k hospodaření a správě obecních lesů a smlouva o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře.

Na jednání zastupitelstva obce Křečovice dne 4. 3. 2003 byl po počátečních procedurálních záležitostech schválen volební program na r. 2003. V další části jednání byly projednány návrhy na změnu územního plánu obce Křečovice č.2.

Následovalo projednání návrhu rozpočtu obce na r. 2003. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný - výše výdajů byla schválena v částce: 8,960.000,- Kč. příjmy budou v r. 2003 vybrány v částce 5,960.000,- Kč, k vyrovnanosti rozpočtu bude do příjmu použita částka 3,000.000,- Kč z výsledku hospodaření z minulých let. Toto navýšení rozpočtu je určeno na výstavbu infrastruktury k parcelám na rodinné domky v Křečovicích.

Dále byl schválen návrh ředitelství ZŠ JS Křečovice na otevření pátého postupného ročníku ve školním roce 2003/04.

Zastupitelstvo obce po několikeré rozpravě zrušilo svoje usnesení ze dne 19. 12. 2002 schvalující pravidla o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů pro případné zájemce z řad občanů - dle nařízení vlády č.396/2001. Sb. Důvod: snaha zastupitelstva o nezadlužování obce.

Zastupitelstvo schválilo odkoupení části pozemků od majitelů v Políčanech pro zajištění možnosti užívání cesty č. 2070/1 k.ú. Nahoruby.

Základní škola Josefa Suka [1/2003]

Základní škola Josefa Suka Křečovice působí od 1. 1. 2003 jako právní subjekt, jehož součástmi jsou: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna.
Základní školu navštěvuje 21 dětí, mateřskou školu 23 dětí.

Do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2003/2004 je zapsáno 5 dětí. Novinkou je, že od příštího školního roku ZŠ otevírá 5. třídu, kterou budou navštěvovat 4 děti. Příští rok by škola měla mít celkem 24 dětí.

Zápis do MŠ se uskuteční v měsíci dubnu. Termín bude upřesněn a vyvěšen na ZŠ Josefa Suka Křečovice, ve vývěsce ZŠ na návsi, na Obecním úřadě Křečovice a na Obecním úřadě v Osečanech.

V letošním roce škola nabízí mimoškolní činnost pro děti v těchto zájmových kroužcích:

 • Hudebně-pohybový - vede Hana Kretková (absolventka gymnázia)
 • Dramatický - vede p. učitelka J. Maňhalová
 • Informatiky - vede Jiří Barbořák (absolvent ekonomické akademie) a Martin Ryneš (student ČVUT)
 • Keramické odpoledne - vede p. Michalica Vlašim
 • Náboženství - vede P. Jan Dlouhý

Mateřská škola:

 • Hudební - vede Hana Kretková (předškolní děti jsou zapojeny také do kroužku ZŠ)
 • Výtvarný - vede Jana Maříková

Akce, kterých se žáci ZŠ a MŠ zúčastnili za 1. pololetí šk.r. 2002/3:
Září
 • Slavnostní zahájení šk. roku - změna názvu školy na ZŠ Josefa Suka Křečovice.
 • Děti z dramatického kroužku odehrály padelní představení pro veřejnost - „Sněhurka a sedm mužíčků“.
 • Děti shlédly divadelní představení v divadle Sedlčany.

Říjen
 • Soutěž ve sběru kaštanů.
 • Výtvarná soutěž Plamínek pro 1. - 4. ročník.
 • Děti navštívily výstavu fotografií v Benešově.
 • Děti se zúčastnily výukového programu v Podblanickém ekocentru ve Vlašimi.
 • Zhlédly padelní představení v padle Sedlčany.

Listopad
 • Na škole se uskutečnila prodejní výstava knih.
 • Děti zhlédly hudební pořad v podání umělců z Č. Budějovic.
 • Výlet na Karlštejn - vánoční výstava betlémů, muzeum figurin.
 • Keramické odpoledne pro děti.

Prosinec
 • Ve spolupráci s rodiči ZŠ uspořádala Mikulášskou diskotéku
 • Soutěž v pečení a zdobení perníčků.
 • Děti navštívily vánoční výstavu v Sedlčanech. V rámci okresu získaly cenu:
  1. třída - Václav Lomoz
  2. třída - Kristýna Křížková

Leden
 • Děti navštívily Podblanické ekocentrum ve Vlašimi.
 • Zhlédly výstavu v DDM v Benešově.
 • Zúčastnily se přírodovědecké soutěže.

Únor
 • Zhlédly hudební pořad v Benešově.
 • Uskutečnila se prodejní výstava knih.

Od loňského roku prošla škola řadou změn. Byla zrenovována a nově vybavena školní knihovna, kterou žáci využívají jak ve volném čase, tak ve výuce. Učebny byly vybaveny 14 počítači, které jsou připojeny na internet. Žáci využívají počítačové programy přímo ve výuce - matematiky, českého jazyka, anglického jazyka, vlastivědy, přírodovědy, prvouky, výtvarné výchovy a v kroužku informatiky. Škola též zakoupila výukové programy pro děti se specifickými poruchami učení.

V červnu, jak je tradicí, škola připravuje zotavovací akci na Nové Živohošti.

Dovolte mi, abych Vás pozvala na školní besídku, kterou žáci připravují ke Dni matek. Termín bude upřesněn a včas oznámen formou pozvánek. Všichni jste srdečně zváni.

Závěrem mi dovolte, abych touto cestou poděkovala Obecnímu úřadu Křečovice za velmi vstřícný přístup ke škole. Chtěla bych též popřát všem pracovnicím ZŠ Josefa Suka Křečovice hodně sil do jejich nelehké práce a zároveň jim poděkovat za jejich práci.

Zdeňka Holá, ředitelka

Sloupek z fary [1/2003]

Pán Bůh požehnej!
Tak snad by mohl začínat sloupek z fary v nových Křečovických listech, které berete do rukou. Pán Bůh požehnej Vám, milým čtenářům, i těmto listům.

Jistě si přitom vzpomenete na staré české přísloví: „Bez Božího požehnání, marné lidské namáhání“.
Začínáme rádi tímto zvoláním jako staří hospodáři, než vjeli do pole k práci.

Pán Bůh požehnej listům, které přicházejí na svět proto, aby nás vzájemně sblížily, povzbudily, potěšily, informovaly. Přicházejí jako host do domu, který si vedle nás sedne, aby nám vyprávěl.

Člověk má obrovský dar. Má schopnost vyjádřit své myšlenky a sdělit je druhým - ústně nebo písemně. Samozřejmě, že nejlepší je osobní setkání, kdy je možné si popovídat, ale ne vždy je to možné. Snad hlavně proto vzniklo písmo a zprávy se začaly předávat písemně.

Jedny z prvních zpráv v našich zemích byla evangelia, přeložená do srozumitelné řeči našim předkům byzantskými věrozvěsty Cyrilem a Metodějem. Nejcennější zprávy, které se brzy rozšířily po celé tehdejší Velkomoravské říši. Velmi si jich vážíme.

V současné době jsme sdělovacími prostředky bohatě zásobeni nejrůznějšími zprávami z celého světa. Snad se mezi nimi neztratí Křečovické listy se svým skromným příspěvkem z domácí kuchyně.

A tak několik informací z naší farnosti. Od loňských letních prázdnin bydlí se mnou na faře 3 mladí dobrovolníci, kteří už vydatně pomohli ve farnosti naší i v okolních. Zapojili se hned pomocí při úklidu kostela po malování. I na letošní rok plánujeme opravu kostela, a sice jižní a západní fasády, které mají omítku značně poškozenou.

Samozřejmě, že Vás zvu ke slavení Velikonoc v našem kostele. Pořad bohoslužeb najdete na nástěnce vedle sakristie. Velikonoce jsou vždy vrcholem církevního roku a tak jim věnujeme nejvyšší pozornost a účastníme se společného slavení v kostele.

Dále náš kostel bude hostit sbory, které obohatí bohoslužby koncertním zpěvem - bude to 27. 4., 10. 5. a vrcholem se jistě stane koncert Pražského jara se sólistou Josefem Sukem dne 25. května.

Milí přátelé, přeji Vám hodně radosti a úspěchů v této požehnané svatopostní době, kterou jsme zahájili Popeleční středou a předtím již v sobotu masopustním původem masek. Děkuji Vám, že nikdy nezapomenete navštívit faru a zahájit zde radostné odpoledne. Pán Bůh Vám stále a vždy žehnej!

P. Jan Dlouhý