10-2005

Berní rulle a obec Křečovice v roce 1654 [10/2005]

V roce 1310 byla poprvé jasně vyslovena zásada, že zdaněna je pouze půda držená poddanými nikoliv půda v bezprostředním vlastnictví feudála. V 15. století byla z iniciativy státního aparátu zahájeny pokusy o rozšíření berně (pozemková a spotřební daň). Předpokladem bylo ale jednotné vypracování katastru, což se stalo až v 17. století berní rullou. V 18. století vznikl tzv. tereziánský katastr, který poprvé porušil zásadu nezdanitelností vrchnostenské půdy i příjmu a platů vrchnosti. Berně jako přímá pozemková daň byla zpřesněna v r. 1849 a včleněna do soustavy dalších vybíraných poplatků jako jeden z druhů daně. Termín berní se zachoval v sousloví „berní úřad“ jako výběrčí daní.

Po třicetileté válce byla provedena evidence všech pozemků držených poddanými respektive všech poddanských usedlostí z nichž se platila berně. Z vrchnostenského majetku se berně neplatila. Tak vznikl první katastr, který se v Čechách nazývá berní rulla a byl pořízen na základě vrchnostenských přiznání z roku 1654. Berní rulla se vypracovávala v letech 1653 až 1656. Evidovala podle krajů, panství a lokalit všechny poddanské usedlosti a měšťanské domy v zemi, uváděla jejich vybavení polnostmi, dobytkem, zaměstnání držitelů atd.

Obec Křečovická potřila do berní rulle kraje vltavského a výpis je z roku 1654. Uvádím zde jméno rolníka, výměru pole osev a chov dobytka.

Křečovice

jméno rolníkavýměra pole osev a chov dobytka
Budák Matěj polí 24 strychů., osívá na podzim 8 str., na jaře 5 str., potah 2 voly
chová: 2 krávy, 3 jalového, 8 ovcí, svině 2
Carboch Jan polí 21 str., osívá na p. 7 str., na j. 6 str., potah 2 koně
chová: 3 krávy, 3 jalového, 6 ovcí, 1 svini
Carboch Jeronym polí 27 str., osívá na p. 6 str., na j. 4 str., potah 2 voly
chová: 1 krávu, 3 jalového, 1 svini
Dvořák Martin polí 60 str., osívá na p. 20 str., na j. 13 str., potah 4 koně
chová: 8 krav, 16 jalového, 19 ovcí, 6 sviní
Doležal Adam polí 21 str., osívá na p. 7 str., na j. 5 str., potah 2 koně
chová: 3 krávy, 4 jalového, 5 ovcí, 1 svini
Daněk Jan polí 30 str., osívá na p. 10 str., na j. 6 str., potah 2 koně a 2 voly
chová: 3 krávy, 6 jalového, 6 ovcí, 2 svině
Hruška Matěj
- tkadlec -
polí 6 str., osívá na p. 2 str., na j. 1 str., potah nemá
chová: 2 krávy, 2 jalového, 2 svině
Koudelka Jan
- švec -
polí 3 str., osívá na p. 1 str., na j. 1 str., potah nemá
chová: 2 krávy, 1 svini
Kranatka Dorota polí 6 str., osívá na p. 1-2 str., potah nemá
chová: 2 krávy, 1 jalového
Kopka Václav polí 36 str., osívá na p. 12 str., na j. 8 str., potah 4 voly
chová: 3 krávy, 2 jalového, 10 ovcí, 1 svini
Kopka Jan polí 24 str., osívá na p. 8 str., na j. 5 str., potah 2 koně, 2 voly
chová: 4 krávy, 5 jalového, 13 ovcí, 6 sviní
Moučka Jiřík polí 18 str., osívá na p. 6 str., na j. 4 str., potah 2 koně
chová: 2 krávy, 4 jalového, 6 ovcí, 1 svini
Novotný Václav polí 30 str., osívá na p. 10 str., na j. 6 str., potah 2 voly
chová: 3 krávy, 3 jalového, 8 ovcí, 3 svině
Spělák Jan polí 6 str., osívá na p. 3 str., na j. 2 str., potah nemá
chová: 2 krávy, 2 jalového, 4 ovce
Vitečka Václav polí 21 str., osívá na p. 7 str., na j. 5 str., potah 3 koně
chová: 4 krávy, 2 jalového, 10 ovcí, 1 svini
Zeman Václav polí 21 str., osívá na p. 5 str., na j. 4 str., potah 2 koně
chová: 2 krávy, 2 jalového, 9 ovcí, 1 svini
Zybřed Martin polí 18 str. - dvůr jest spálený, pole sousedi osívají

 

Skrýšov

jméno rolníkavýměra pole osev a chov dobytka
Blažkův Jiřík polí 32 str., osívá na p. 10 str., na j. 8 str., potah 2 koně, 2 voly
chová: 3 krávy, 6 jalového, 18 ovcí, 6 svině
Moučka Jan polí 38 str., osívá na p. 13 str., na j. 9 str., potah 2 koně, 2 voly
chová: 4 krávy, 2 jalového, 1 svini
Ziak Václav polí 24 str., osívá na p. 8 str., na j. 6 str., potah 2 koně, 2 voly
chová: 6 kráv, 5 jalového, 34 ovcí, 19 sviní

 

Zhorný

jméno rolníkavýměra pole osev a chov dobytka
Dupal Adam polí 21 str., osívá na p. 7 str., na j. 4 str., potah 4 voly
chová: 1 krávu
Fiala Jan polí 18 str., osívá na p. 4 str., na j. 3 str., potah 1 kůň, 2 voly
chová: 3 krávy, 2 jalového, 4 svině
Kranátkovský polí 18 str. - pustý, pole leží ladem
Mrdal Matěj polí 37 str., osívá na p. 13 str., na j. 8 str., potah 2 koně, 2 voly
chová: 3 krávy, 4 jalového, 9 ovcí, 7 sviní

 

Toto je soupis usedlostí v roce 1645 a jejich hospodářů. Pro orientaci ještě výměru 1 strychu; 1 str. = 28,78 aru = 0,3 ha. Jak vysoká byla jednotlivá berně pro usedlosti není známo. Na základě berní rulle se odhaduje, že Čechy měly ve druhé polovině 17. století asi 930 000 tis. až 1 milion obyvatel.

Novotný Pavel

Loučení se školou [10/2005]

Škola
Vojta Babický - 5.třída

Školo, školo milená,
v Křečovicích stavěná,
co jsem se do tebe nachodil
ze Skrýšova se plahočil.

Já do té školy chodím rád,
Honzík je můj kamarád.
Spolužačky mě hlídají,
opsat mi nic nedají.

Jazyky ty nemám rád,
to není můj právní řád.
Paní učitelka se mnou zkusí,
a pak mi horší známku napsat musí.

Paní ředitelka Holá,
řídí celou školu - hurá.
Aby každý neposeda - pásek,
nepoškodil knihy a spousty hraček.

Nejlepší je to v družině,
tam to všechno ožije.
Naše Jitka, hodná paní,
nechá nás hrát, co nás baví.

Naše školní kuchyně
na tu se těším jedině.
Paní Součková nám dobře vaří,
pochutnáme si, a pak se daří.

Školo, školo, školičko,
opustím Tě zakratičko.
Nemůžu se dočkat,
ale musím ještě chvíli počkat.

Naše škola
Monika Kučerová - 5.třída

Naše škola školička,
to je prostě jednička.
Všichni ji rádi máme,
rádi do ní chodíváme.

Učí se v ní číst a psát,
na počítači si hrát,
také zpívat, malovat,
někdy také tancovat.

Naše paní učitelka,
musí toho hodně znát,
i když někdy zlobíváme,
přesto je náš kamarád.

Učení je těžká práce,
ale my se nechcem vzdát,
když se všechno naučíme
můžeme si zase hrát.

Jménem všech zaměstnanců Základní školy Josefa Suka Křečovice přeji všem dětem naší školy krásné a dlouhé prázdniny a rodičům příjemně strávenou dovolenou.

Dovolte mi při této příležitosti poděkovat Obecnímu úřadu Křečovice za vstřícný přístup k naší škole. Velice si této skutečnosti vážíme.

Zdeňka Holá, Mgr.
ředitelka školy

Z jednání zastupitelstva obce [10/2005]

Zastupitelstvo obce Křečovice jednalo pravidelně v měsíčních intervalech. Ve druhém čtvrtletí byla uskutečněna 3 zasedání.

Dne 21.4.2005 starosta podal zprávu o plnění usnesení z posledního zasedání. Zastupitelstvo dále projednalo rozpočtové opatření č. 1 a bylo seznámeno s výsledkem kontroly hospodaření za r. 2004. Dále se zabývalo přípravou na letní rekreační sezonu 2005. Bylo rozhodnuto, že ze třech žádostí o pronájem zařízení parkoviště v Nové Živohošti bude provedeno výběrové řízení dne 3.5.2005. V další části jednání byla projednána příprava slavnosti k 655. výročí obce Křečovice. Poté následovalo projednání drobných žádostí. Po diskusi návrhová komise přednesla návrh na usnesení, které bylo schváleno.

Dne 19.5.2005 bylo po provedení kontroly plnění usnesení z posledního zasedání projednáno navržené rozpočtové opatření č.2. Následovalo kontrola dosavadního plnění volebního programu v r. 2005. Dále byly projednány došlé žádosti. Zastupitelstvo obce schválilo žádost Trapistického kláštera, spol. s r. o. o možnost připojení vodovodního řadu z vodovodu v Nahorubech do Políčan cca 0,8 lt./sec, v ceně dle skutečných nákladů. Na základě výběrového řízení byl schválen pronájem parkoviště v Nové Živohošti Michale Bartůškové. Následovala diskuse a schválení návrhu usnesení.

Dne 16.6.2005 se konalo další zasedání Zastupitelstva obce Křečovice. Jednání se zúčastnila ředitelka Základní školy Jos. Suka Mgr. Z. Holá. Přednesené požadavky k provozu školy zastupitelstvo akceptovalo. V další části jednání bylo projednáno organizační zabezpečení k rekreační sezoně r. 2005 ze strany obce. Hlavním bodem programu bylo projednání výsledky přezkoumání hospodaření a závěrečný účet obce za r. 2004. S výsledkem kontroly hospodaření zastupitelstvo souhlasilo bez výhrad.

Závěrečný účet obce:

položkačástka
Počáteční stav na ZBÚ k 1.1.2004 9.755.504,80 Kč
Příjmy v r. 2004 9.566.767,68 Kč
Výdaje v r. 2004 11.277.683,30 Kč
Zůstatek na ZBÚ k 31.12.2004 8.044.589,18 Kč

V další části jednání zastupitelstvo obce projednalo různé záležitosti a žádosti. Následovala diskuse k projednávaným záležitostem a jednání bylo zakončeno schválením předloženého návrhu na usnesení.

František Vondra
starosta

Okrsková soutěž v požárním sportu [10/2005]

V sobotu 28.května proběhla na fotbalovém hřišti v Křečovicích soutěž hasičských družstev.

Letošní ročník byl (kromě hezkého počasí) výjimečný počtem zúčastněných družstev. Kromě obvyklých čtyř družstev mužů nastoupily do soutěže také čtyři družstva žen: Krchleby, které si tradici ženského týmu udržovaly i v minulosti; nově byla sestavena družstva žen v Nahorubech a dvě družstva v Křečovicích.

Výsledné pořadí družstev:
pořadíMužiŽeny
1.KřečoviceKřečovice A
2.NahorubyNahoruby
3.KrchlebyKřečovice B
4.HořeticeKrchleby

 
Výsledné pořadí jednotlivců v běhu na 100 m s překážkami:
 
pořadíMužiŽeny
1.Luboš Hulan,
SDH Křečovice
Ivana Brejšková,
SDH Křečovice
2.Jan Rosůlek,
SHD Křečovice
Jana Čermochová,
SDH Křečovice
3.Zbyněk Šobíšek,
SDH Nahoruby
Renáta Růzhová,
SDH Nahoruby
4.Petr Rosůlek,
SDH Křečovice
Jitka Prošková,
SDH Krchleby
5.Libor Šůla,
SDH Křečovice
Kateřina Bezkočková,
SDH Krchleby

 
Pořadí jednotlivců v rámci vlastních družstev:
 
pořadíMužičas [s]Ženyčas [s]
družstvo Křečovice Křečovice A
1. Luboš Hulan 23,02 Ivana Brejšková 25,91
2. Jan Rosůlek 23,37 Martina Jonášová 30,19
3. Petr Rosůlek 24,90 Jana Jírová 31,69
družstvo Nahoruby Nahoruby
1. Zbyněk Šobíšek 24,78 Renáta Růzhová 28,82
2. Martin Volf 26,13 Pavlína Katičová 32,06
3. Radek Žikeš 26,37 Eva Lhotáková 33,00
družstvo Krchleby Křečovice B
1. Václav Douša 28,92 Jana Čermochová 28,53
2. Ladislav Hrdinka 36,25 Veronika Čermáková 29,72
3. Jiří Mařík 38,02 Anna Dvořáková 31,62
družstvo Hořetice Krchleby
1. Radek Krejčí 25,68 Jitka Prošková 29,18
2. Pavel Rákosník 29,18 Kateřina Bezkočková 29,56
3. Martin Krampera 46,03 Iveta Jirásková 31,02

Sukovy Křečovice [10/2005]

Letošní ročník mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro byl jako šedesátý v pořadí. Konal se od 12. května do 4. června 2005. Kdo nahlédl do oficiálního programu pražského jara dozvěděl se mimo jiné, že v neděli 29. května v 10.30 je v Křečovicích koncert v kostele sv. Lukáše.

Letošního roku měl koncert dvě části. Před hlavním oltářem zahrál houslový virtuos J. Suk a varhaník Aleš Bárta, skladby z tvorby Josefa Suka:
          Melodie
          Večerní nálada
          Bagatela

Po té promluvil dirigent pan Libor Pešek, který se vyznal k Sukovy jako skladateli a jeho hudbě. Na kůru kostela zazněla skladba Josefa Suka Mše B dur. Tuto Mši B dur napsal Josef Suk jako konzervatorista čtvrtého ročníku ve věku 15 let. Později skladbu sám skladatel přepracoval v roce 1931 a nazval ji Křečovická mše.

Mši B dur „Křečovická“ (originální verze 1888) zahráli:
 
Stamicovo kvarteto:
          housle - Jindřich Pazdera, Josef Kekula
          viola - Jan Pěruška
          violoncello - Vladimír Leixner
          kontrabas - Rudolf Andrš
          varhany - Aleš Bárta
Kűhnův smíšený sbor:
          sbormistr a dirigent - Jan Rozehnal

Koncert měl velký úspěch, což dokazoval dlouhotrvající potlesk.
K závěru uveďme řeč ing. Otakara Šourka, kterou pronesl 4. června 1935 nad rakví a hrobem J. Suka právě před 70 lety:

Novotný Pavel


Předrahý veliký příteli!

V zem, která Tě zrodila, skláníš se zas. Ve smyslu těchto slov básníkových odcházíš nám do země Své rodné obce, jež Ti byla nejdražším koutkem na světě. Po triumfální cestě, kterou jako slavný vítěz projel jsi naposledy před tváří národa vzrušenou a bolestí dojatou Prahou, ukládáme Tvé tělo v zemi Tvých drahých Křečovic, v nichž jsi se cítil nejšťastnějším, do nichž jsi se stále utíkal jako dítě v náruč milované matky a jejichž kraj se svými tajemnými hlasy jihočešství byl nejštědřejším zdrojem inspirace pro Tvé hudební myšlenky, když jsi v životě nejvíce trpěl a když jsi hledal pro svou bolest útěchu.

Klademe Tvé tělo po bok Tvých starostlivých a Tebou zbožně milovaných rodičů, jako tělo Tvé věrné, zlaté ženy Otilky leží na památném Vyšehradě po boku rodičů jejích, především po boku slavného Antonína Dvořáka, Tvého velkého, zbožňovaného tchána. V tom není rozloučení, v tom naopak jest i po smrti spojení dvou typických českých rodů muzikantských a spolu i dvou tak titánských a pro věčné časy nesmrtelných duchů, jako jste byli v českým umění Antonín Dvořák a Ty, Josef Suk. Jako mohutný peň vedle mohutného pně, se vzájemně se splétajícími a jednou půdou živenými kořeny a s obrovitými korunami, láskyplně se dotýkajícími, budete Vy, dva velikáni, státi se svými díly v úrodném sadě české hudby, jsouce pro věčné časy z největších jejích ozdob a také z nejbezpečnějších opor celého jejího dalšího vzrůstu.

Zlatý mistře Suku, za několik okamžiků spočine Tvoje tělo v zemi křečovického hřbitova, jehož „zapomenutým rovům“ Tvé vznešené vděčné srdce věnovalo jednu ze Svých nejintimnějších a nejkrásnějších skladeb. S hořkou bolestí v duši dávám Ti jménem všech těch, kdož Tě měli rádi, poslední sbohem a ujišťuji Tě, že hrob, jenž bude chovati Tvé těl, nebude hrobem zapomenutým, ale naopak hrobem věčně vzpomínaným, věčně uctívaným a věčně slavným, tak jako to Tvoje geniální dílo.

Spi v něm v míru a pokoji!

Olédnutí za slavností k 655. výročí Křečovic [10/2005]

Vážení spoluobčané,
letošní slavností dne 5.7.2005 jsme oslavili 655. výročí obce Křečovice. První část programu - od 8,30 hod až do 14,00 hod proběhla za bohaté účasti hostů. Odpolední program v hezkém prostředí přírodního areálu u školy musel slavnostbýt z důvodů neustálého deště zrušen. Škoda, program i účast na této části slavnosti by byly zcela určitě dobré. I přesto, slavnost pokračovala druhý sváteční den, kdy byla zakončena velmi hezkou zábavou na přírodním parketu. A tak pochybili ti, kteří se nezúčastnili.

Pro ty z vás, kteří jste se nemohli zúčastnit zahájení slavnosti, otiskujeme zahajovací proslov starosty obce.

Vážení občané křečovičtí, rodáci, přátelé obce, vážení hosté, kolegové a kolegyně z obecního úřadů, dámy a pánové, milé děti,

Nacházíme se opět uprostřed krásného okamžiku, dnes všichni pospolu. Děkuji vám, že jste neodmítli pozvání zastupitelstva obce a starosty. Vážím si toho velice a mám vás všechny zde přítomné za to rád.

Letošní slavnost je pořádána po pěti letech a starosta a zastupitelstvo obce chceme zavést tradici v pořádání skromné slavnosti věnované historickému jubileu obce v tomto časovém intervalu. Zejména to má být důvod k setkávání rodáků a přátel obce Křečovice!

Mottem dopoledního programu má být vděčnost a vzpomínka všem předchozím generacím. Úvodní program je věnován historickému ohlédnutí, vzpomínce na předky ve všech osadách současné křečovické obce. Položení kytice v křečovickém kostele je symbolickou vzpomínkou na všechny dříve žijící občany v celé obci. Položení kytic ke všem památníkům padlých v obci, tedy v Křečovicích, Krchlebích, Nahorubech a v Hoděticích je projevem naší úcty k těm, kteří položili životy pro následující generace, tedy i pro nás. Jejich hroby v daleké cizině neznáme, chovejme se tedy s pietou a úctou k těmto památníkům v obci a nezapomínejme na naše hrdiny!

Mottem dalšího programu je nevšední současnost. Nejprve vyslechneme umění našeho rodáka Mistra Josefa Suka, hudebního virtuosa, známého v celém světě, který tak jako jeho dědeček, hudební skladatel Josef Suk a pradědeček též hudební skladatel Antonín Dvořák proslavil svým hudebním uměním naši vlast v celém světě. Z další části programu jistě vycítíte naši radost z dětí z naší školy a z toho, že tu základní školu nesoucí jméno Josefa Suka ještě máme v provozu. Mladé naděje naší obce i společnosti se závěrem rozpohybují optimistickým veselým tancem… Před pěti lety, v roce 2000 jsme prvně v současné době oslavovali první zmínku o sídle Křečovice, tedy i obce Křečovice. Byl to pro nás první pokus o bžunkané ohlédnutí do minulosti až jakoby na počátek křečovické historie. Avšak my víme dobře, že se jedná jen o první písemnou zmínku. Historie sídla Křečovice je zcela určitě starší.

Slavnostní řečník, přednosta okresního úřadu Miroslav Rohel, nám tehdy mimo jiné řekl. Cituji: „Minulá doby neuznávala staré pořádky, tradice, chtěla člověka změnit od základu a ukázalo se, že to nebyla správná cesta. Dnešní uspěchaná doba se sice k tradicím hlásí, ale na naplnění a z toho vzešlý morální dopad si musíme ještě nějakou chvíli počkat. Žádná pevná stavba se nepostaví bez základů, žádný strom nevyroste bez kořenů nelze smysluplně navázat na práci svých předků a pokračovat v jejich díle.“ Konec citátu. Co k tomu říci - pravdivá slova.

To jsme se již tehdy také uvědomovali a proto jsme udělali ve smyslu zmíněné pravdy další kroky, které mohli naši občané i ostatní zaznamenat. Pracovali jsme na přípravě a zpracování obecních symbolů, loni jsme je přijali do obce. Při každé vhodné příležitosti je budeme používat, stejně tak jako dnes. Vydáváme Křečovické listy, v kterých zejména Pavel Novotný, člen zastupitelstva, knihovník, kronikář a fotograf, představuje historická fakta z pramenů, které s velkým nasazením velmi pilně objevuje v archivech, z knih i od pamětníků. Velmi užitečné snažení, kterého si velice vážím a děkuji za něj. Svou záslužnou pomoc poskytl tehdejší ředitel zdejší školy pan Pravoslav Kulvejt, také kronikář, kterému rovněž velmi děkuji. Nelze nezmínit ani patera Ing. Jana Dlouhého, který dal největší impuls k prvním výtiskům našeho obecního zpravodaje. Zastupitelstvo obce jako celek tuto snahu o společné setkávání a připomínání si navzájem svoji pospolitost velice podporuje a tak se již potřetí scházíme s vámi všemi, abychom si všech posílili povědomí o našich kořenech. Zejména také proto, abychom toto povědomí přenesli na naše mladší spoluobčany a mládež. Má to smysl? Rozhodně ano! Nezajímáme se jen o sídlo křečovické, záleží nám i na ostatních osadách. Chápeme všechny osady jako významné součásti obce. Velmi zajímavé je, že i tamní občané se snaží o totéž a zejména i o zlepšování sousedských vztahů. Velmi rád zde uvede přiklad u vlkonických, kteří právě minulou sobotu uspořádali nádhernou zábavu. Přizvali své rodáky žijící v jiných obcích a ti jim byli viditelně velmi vděční. Mimo MVDr. Františka Dolejšího a Vladimíra Čermáka a ostatních nadšenců po krásných tradicích snad trochou přispěla právě i obce, - myslím si… Je to pěkný příklad pro ostatní osady. Která bude následovat?

A z mého pohledu, kdo k navrácení krásných tradic, a uspořádání určitých částí obce přispívá významně obci? Je to pokračovatel pro obec i vlast významného sukovského rodu, houslový virtuos Mistr Josef Suk, doktor honoris causa AMU. Bez jeho nádherných koncertů pro nás všechny, pro obec Křečovice - bez nároku na sebemenší honorář, bychom nezmohli již potřetí během pěti let uspořádat tak hodnotnou obecní slavnost, bez jeho návrhů, zajištění odborných poradců a v konečné fázi i bez jeho finanční pomoci, bychom neměli tak překrásně vybavenou základní školu, nesoucí jméno význačných členů Sukovy rodiny, úpravu Sukovy rodné světničky a pamětní síně, kostela, hřbitova a jiných památek. Děkuji Vám velice Mistře Josef Suku a jménem obce Křečovice Vám vyjadřuji velké poděkování za vše, co jste pro obec doposud vykonal. Vážíme si toho! Vážíme se i dlouholeté pomoci MVDr. Františka Dolejšího a jejich firmy z Davle. Vážíme si několikaleté pomoci firmy Zahradnictví Václava Altmanna Sedlčany i firmy p. Milana Doležala - Údržba silnic Osečeny, Vodohospodářské společnosti Benešov - sponzorů dnešní slavnosti.

Děkuji i pateru Kazímíru Dušovi za možnost užití kostela pro dnešní koncert.

A nyní, i přes dnes pro nás nepříznivé počasí, přeji vám všem příjemné zážitky a hezký den v Křečovicích.

S úctou František Vondra

Upomínkové předměty obce Křečovice [10/2005]

Při příležitosti slavnosti jsme nechali vyhotovit upomínkové předměty obce Křečovice. Jsou to pohledy téměř všech osad naší obce, odznaky, samolepky, pamětní razítko, které je možno otisknout na pohledy. Všechny výše zmíněné předměty, stejně tak i publikaci „Střípky z historie Křečovic“. vydanou při příležitosti první slavnosti k výročí obce v r. 2000 si můžete zakoupit na Obecním úřadě v Křečovicích.

předmětcena za kus
pohled4,- Kč
odznak25,- Kč
samolepka3,- Kč
brožura50,- Kč

 

A oslavy stále pokračují...

655. výročí obce Křečovice končí až za rok!
Další zábava na parketu v přírodním areálu u školy v Křečovicích 29.7.2005!

Hudební skupina K-Band Milana Kryštofa se velice líbila a proto jsem ji objednali ještě jednou i pro Vás! Tak se přijďte všichni pobavit ještě tentokrát! Když přijdete, čeká vás v pátek 29.7.2005 od 20,00 hod nezapomenutelný zážitek - pěkné písničky nádherně zahrané, báječná nálada. Tak neváhejte! Zábavu pořádáme právě pro vás - pro mladé a stále mladé!!!
Všichni si v programu jistě najdete vaše oblíbené skladby!!!

Pořadatelé

Sloupek z fary [10/2005]

Velikonoční požehnání Městu a světu bylo výjimečné tím, že Svatý otec Jan Pavel II. pro svou nemoc jej nemohl sám pronést, a tak na závěr jen požehnal všem znamením kříže. Zprávy o jeho zdravotním stavu - nemoci, byly na očích celého světa, který se spojil v modlitbě za pastýře církve. Pán povolal svého služebníka v předvečer svátku Božího Milosrdenství - večer 2.dubna 2005.

Pozemské rozloučení se Svatým otcem se konalo 8.dubna za účasti milionů lidí a přes 200 hlav států, nejen z křesťanských zemí. Není divu, že tohoto papeže už při pohřbu nazýváme Jan Pavel Veliký a přejeme si jeho rychlou kanonizaci. O jeho velikosti svědčí jeho osobní lékař Renato Buzzonetti, jenž byl osobním lékařem Svatého otce 26 let, a také byl při posledních hodinách jeho života: “.apež prožíval skutečnost umírání s důstojností, odevzdaností a v mlčení, aniž by něco skrýval. Papež umíral pozvolna v hrozných mukách, která snášel s velikou trpělivosti a lidskou důstojností. V některých okamžicích se mi jeli jako Kristus na kříži. Byl vděčný všem, které viděl kolem svého lůžka. Dal mi nádherný příklad, jak se Karol Wojtyla, člověk a papež, svěřil do Boží náruče v okamžiku umírání.“./em>

19.dubna 2005 sbor kardinálů - konkláve, při čtvrté volbě zvolili nového papeže - kardinála Josefa Ratzingera, který přijal jméno Benedikt XVI. Je to v dějinách církve již 265. nástupce svatého Petra, který je pastýřem církve. Byl blízký spolupracovník Jana Pavla II. a přes dvacet let byl prefektem kongregace víry. Benedikt XVI. se narodil v Bavorsku u Passau v roce 1927. Inaugurace nového papeže proběhla 24. dubna 2005. Pamatujme v našich modlitbách také na nového pastýře církve.

Na slavnost našich věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července naše obec prožívala 655. výročí od její první písemné zmínky, při kterém jsme si mimo jiné zavzpomínali na naše předky. Oslava byla také zpestřena koncertem virtuosa Josefa Suka s hudebním doprovodem naší varhanice Marie Neradové.

Dominanta naší vesnice - kostel sv. Lukáše - má novou omítku. Dokončilo se omítnutí věže a lešení se přesídlilo k faře, která čeká také na nové omítnutí.

Začalo léto, čas prázdnin a dovolených. Přeji vám hezké prožití tohoto času. Ať je tento čas příležitostí nejen k obnovení těla, ale i duše.

P. Kazimierz Duš

Žádost [10/2005]

Obracím se na Vás - naše čtenáře - s prosbou o záchranu dokumentů a zajímavostí o vesnicích naší obce a jejich obyvatel. Jedná se hlavně o fotografie (usedlostí, pohlednice), písemné dokumenty, které se vztahují k usedlostem i obci. Materiál, který jste ochotni zapůjčit pro udělání kopií, vrátíme zpět. Pomozte tak rozšířit obrazovou kroniku obce!

Novotný Pavel