11-2005

Výzva k vyjádření: [11/2006]

Vážení rodiče dětí, navštěvující Základní školu J. Suka v Křečovicích,

Vyjádřete se prosím do 20.10.2005 písemně zda má Obec Křečovice zařídit zákaz vjezdu ke škole! Svůj názor vložte do schránky na dopisy na dveřích OÚ v Křečovicích, nebo v pracovní době přímo do kanceláře OÚ. Na dopravní značení v obce je zpracováván pasport, který bude doplněn dle většinového názoru v tomto neoficiálním referendu. V konečné fázi bude zmíněný projekt dopravního značení schvalovat dopravní inženýr - odborný pracovník dopravní policie. V každém případě vyzýváme všechny řidiče o opatrnost na této cestě ke škole, stejně tak i na všech komunikacích v naší obci i jinde!

František Vondra, starosta

Pod čarou

A ještě moji milí, mi dovolte otázku. Také je vám líto všech zmařených životů na našich silnicích? Mně velmi. Těch lidských samozřejmě nejvíc. V posledním čase však přibylo i přejeté lesní zvěře, zpěvných ptáčků i ostatních nebohých zvířátek, jejichž pozůstatky jsou velmi často vidět i u nás na venkově na silnicích III. Třídy i na obecních místních komunikacích jako doličné předměty lidské neohleduplnosti k oněm překrásným tvorům a k přírodě. Vy řidiči, kteří milujete tolik rychlost a snad nehledíte nalevo či napravo, nebo dopředu a zanecháváte za sebou takovou spoušť - není vám opravdu líto těch zabitých zvířátek? Opravdu není? Stojí to za to, že do cíle vaší cesty přijedete třeba o deset minut dříve? Určitě ne. A tak prosím. Než se sednete do svého rychlého vozu, uvědomte si, že na rozdíl od těch nemyslících bezbranných tvorů - vy jste lidi…, kteří mimo rychlých kol máte být vybaveni také r o z u m e m !!! Berte ho tedy na cesty s sebou.

František Vondra

Upozornění! [11/2006]

Obecní úřad v Křečovicích upozorňuje všechny občany, aby se ve svém zájmu seznámili znovu s Obecně závaznou vyhláškou obce Křečovice č. 2/2004 ze dne 25.5.2004 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistoty v obci. Vyhlášku znovu zveřejníme na vývěsní tabuli v obci.

Dnes dovolte dva výňatky k aktuálním otázkám:

Poranění způsobené psy

čl. 10

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

 1. Na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce je možno vodit psy pouze na vodítku
 2. V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zeleně v obci se stanovuje chovatelům a vlastníkům psů povinnost zajistit, aby se psi volně nepohybovali na veřejném prostranství v zastavěných částech obce.
 3. Zakazuje se vstupovat se psy na veřejná prostranství a veřejná zařízení, veřejné pohřebiště, dětská pískoviště a hřiště

Zima klepe na dveře…

čl. 9

 1. Vlastníci nebo uživatelé pozemků jsou povinni udržovat pozemky ve stavu nenarušujícím veřejný pořádek, zejména vzhled obce
 2. Vlastník nemovitosti, popř. správce či jiná osoba, je-li k tomu smlouvou s vlastníkem vázána, k níž v zastavěném území obce přiléhá chodník, je povinen zajišťovat čistotu a udržování schůdnosti na tomto chodníku. Chodníkem se rozumí místní komunikace (cesta) upravená pro pěší, cesta v podobě schodů, pruh veřejné komunikace v šíři 1,5 m přiléhající k nemovitosti potřebný k bezpečné chůzi v místech, kde chodník není zřízen. Chodníkem se rozumí rovněž veřejná cesta pro pěší, pokud byla schválena jako veřejná. Chodník hraničí s nemovitostí i tehdy, je-li mezi chodníkem a nemovitostí pruh pozemku sloužící k jiným účelům než komunikačním (např. veřejná zeleň). Nerozhoduje také, je-li takovým pruhem rozdělen i samotný chodník. Čištěním a udržováním schůdností chodníků se rozumí zametání s kropením a odstraňování sněhu a námrazy a posypávání chodníků hmotami, které zabraňují náledí /pískem, prosývkou, nikoliv jemným popelem/ a to v celé šíři.

Patron křečovické farnosti [11/2006]

Sv. Lukáš jako syn pohanských rodičů pocházel ze syrské Antiochie. Stal se ranhojičem a tomuto vlastně lékařskému povolání se věnoval.

Byl pokřtěn apoštolem Pavlem a stal se jeho důvěrným společníkem, asi proto že Pavel byl častěji nemocen a potřeboval lékařské ošetření.

Lukáš napsal v letech 67 - 70 n.l. dva velmi důležité spisy - Evangelium a Skutky apoštolů. V evangeliu podal obšírnou a věrnou zprávu o životě Ježíše. Co napsal v evangeliu, znal z vyprávění svědků. Zaznamenal mnohé věci, které v ostatních evangeliích nejsou. Ve Skutcích apoštolů vypisuje sv. Lukáš obšírně a barvitým slovem život apoštolů a prvních křesťanů a za to získal označení malíře.

Podle některých zpráv kázal v Itálii, Makedonii a Řecku. Zemřel v Řecku ve stáří 84 let jako mučedník (oběšen na olivovníku).

Tradice připisuje některé obrazy Madony sv. Lukáši, ale ve skutečnosti jsou pozdějšího data. Je uctíván jako patron lékařů a malířů. Atributem sv. Lukáše je volek. V Křečovicích je na zdi reliéf sv. Lukáše, který vytvořil sochař Otakar Španiel.

Lukáš je jméno latinského původu, zkrácenina jména Lucanus a znamená „Lukánec, pocházející z Lukánie“. Lucania byla krajina v jižní Itálii.

Novotný Pavel

Z archivu tloskovského panství [11/2006]

Postavení poddaných v době poběholorské doznalo podstatného zhoršení. Pravomocí vrchnosti byl výkon veřejné správy a soudnictví, ale i vrchního vlastnictví k poddanské půdě. Toto všechno vyvrcholilo vydáváním různých nařízení zasahující poddané ve všech složkách jejich života. Trestní sankce za přestoupení těchto nařízení se vyznačují nebývalou tvrdostí a neúměrnou výší peněžitých pokut.

Pro posouzení některých záznamů z knihy rukojemských závazků panství tloskovského.

Dne 22. Maij 1674 Martin Blecha kožešník a Matěj Kareš, oba dva sousedé z městys Maršovic, slíbili rukou dání panu Jiřímu Vilímovi Temlerovi hejtmanu panství tloskovského, za Annu Šimonovou, kterážto souc v podezření, že by panskému dobytku dvora maršovského nějakýma čarama uškoditi, aby krávy dojiti nemohly, jměla. Pročež na ten spůsob ji vyručují, dotud, dokud ona se z toho nevyvede, že ničímž vinna nejni, pokudž by pak ona se z toho vyměřiti nemohla a něco více na ni se proneslo, tehdy rukojmové ji zase v ta místa, kde nyní zůst. dostaviti, ale i mnohem větší trestání podniknouti musí.

Dne 4. Juni 1674 Václav Stara a Jiřík kolář, oba dva sousedé ze vsi Řehovic, slíbili rukou dáni panu Jiřímu Vilímovi Temlerovi, ten čas představenému hejtmanu téhož panství tloskovského, za Maťeje Witemberka, kterýžto majíce se dáti na grunt Kulhanovský ve vsi Stražovicích, všelijakých vejmluv a spečování předstírajíc, že by hospodařiti nemohl, do vězení šatlavního neveklovského, až by se k takovému statku ujímání uvolil, vsazen byl. I nemohouce on jináče z téhož vězení vyjíti, tehdy tyto svrchu psané rukojmí za sebe zavedl, že týž statek ujme, na něm dobrým hospodářem že chce býti, též na něm se živiti, věrnost, poslušnost a poddanost své nejmilostivější vrchnosti zachovati a z gruntův do své smrti nikam se hejbati a odcházeti nebude. Pokudž by toho tak nezdržel a pryč z gruntův odešel, tedy netoliko jeho rukojmové dostaviti, ani i pokutu a trestání, které by jim od milostivé vrchnosti vyměřena byla, podniknouti a mile snášeti musejí, Datum dne svrchu psaného.

(Pozdější zápis) Týž dotčený Matěj Witemberk na témž gruntu zustávající od zápisu tohoto až do roku pořád zběhlého od všelijakých robot panských lhůtu míti má.

Léta Páně 1675 dne 19. Martin Jiřík Koudelka rodilý z Křečovice, vedle jeho poslušné žádosti jest přijat do krčmy vlkonské za šenkýře, kterémuž se z pivovaru tloskovkého pivo a pálený k šenku a dobrému vrchnosti vystavovati bude a to na ten způsob, aby se ke všem lidem, kteří se tak k němu na truňk zachodí, vlídně nacházel a jim obzvláštně těm, kteří by bez podvodu a zbytečných dluhův za panský statek jemu na ten čas svěřený platiti mohli, s pilností sloužil a tudy na se dobrý pozor dajíce vrchnosti žádných restův nečinil, nýbrž když se mu druhý sud piva vystaví, aby ihned jeden do důchodu zaplatil, druhý pak sud až do stržení peněz jemu čekati se bude. A že tomu všemu, co se tuto nadpisuje zadostiučiniti a žádných restův (mimo téhož jednoho sudu piva) činiti nechce pro lepší jistotu toho za sebe celou obec vlkonskou v rukojemství postavil. Pokudžby pak mimo tuto zápověď jako dluhy zdělal, tehdy ona obec takové za něj platiti povinna bude. Actum leta a dne svrchu psaného.

Leta 1683 dne 31.Augustij přijat jest Jakub syn po neb. Jiříkovi Vávrovi ze vsi Živohoště za mistra sládka do verkštatu J.V.H. Mti tloskovského, za něj slibují předně, že bude dobré a hodné slady dělati, z nich pivo dobré vařiti, při tom se pilně, poslušně a nade všechno věrně chovati, spolků žádných jak s officíry tak s jinšími lidmi, jak by se koliv jmenovati mohli, nemíti, piva nepřebírati, též ve spilce a lochu neutáčeti a nefalšovati, za ředinu a patoky do důchodu náležitě odváděti, Jiřík Tůma a Jakub Marků, šenkýř živohoštský, na tento způsob, pokudž by on sládek pivo pokazil anebo proti naddotčenému textu se dočinil, aby oni rukojmové platili. On sládek taky naproti tomu připovídá jako věrnej dědičný poddaný to všechno naplniti. Actum na kanceláři tloskovské dne a let aut supra.

Novotný Pavel

Sloupek z fary [11/2006]

Mimořádnou událostí pro papeže Benedikta XVI. bylo XX. setkání mládeže v Kolíně nad Rýnem v polovině srpna tohoto roku. Zároveň to byla jeho první zahraniční pastorační návštěva, dokonce první do jeho rodné země jako papež, i když tato cesta byla plánována Janem Pavlem II. právě u příležitosti setkání mládeže. Mottem světového setkání byl úryvek z Matoušova evangelia: „Přišli jsme se mu poklonit.“ Možná se ptáte proč právě německý Kolín. Je to proto, že jsou tam ostatky tří králů, kteří přišli složit poklonu právě narozenému Ježíši. Tohoto setkání se zúčastnilo téměř přes půl milionu mládeže z 197 států (např.: Itálie 101 tis., Německo 83 tis., Francie 38 tis., Španělsko 31 tis., USA 24 tis., Polsko 19 tis., ČR 1 tis.). Do Kolína přicestovalo také 54 kardinálů, 750 biskupů, 9 000 kněží. Při organizaci celého setkání pomáhalo 27 000 dobrovolníků, bezpečnost a zdravotní péči zajišťovalo 4 000 policistů a 2 000 zdravotníků. Jedna u účastnic řekla: „Bylo nádherné prožít církev tak mezinárodně. Znala jsem to z Medjugorje, ale při setkání mládeže je tento zážitek ještě působivější. Vidím, že místní církev je součástí společenství, které obepíná celý svět a je to ohromný zážitek. Množství setkání, adorace, katecheze, modlitba a ticho.“

O prázdninách se děti a mládež nejen z naší farnosti zúčastnili letního tábora ve Slivici u Příbrami. Hlavním tématem bylo deset egyptských ran. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu tábora.

Další událostí byla Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi. Poutníci přijeli uctít památku sv. Václava - „vévodu české země“. Této pouti se zúčastnili lidé nejen z Česka, ale i hosté ze zahraničí. Mezi poutníky nechyběli ani představitelé veřejného života. Lebku sv. Václava nesl v průvodu kardinál Miloslav Vlk. Promluvu měl plzeňský biskup František Radkovský, který připomněl slova T.G. Masaryka: „Život a smrt svatého Václava nás učí, že zdravý život národa spočívá na vzdělanosti a mravnosti, posvěcené pravou zbožností.“ Biskup pak všem křesťanům připomněl odpovědnost za společnost. Zaměřil se na její morální stav, krizi manželství a rodiny. „My křesťané, bychom měli být vždy hlasem slabých a bezbranných,“ zdůraznil biskup. Připomněl také nutnost náboženské výuky ve školách.

V úterý 18. října budeme prožívat slavnost sv. Lukáše, patrona naší farnosti. Na tento den byl připraven program, na který zvu všechny. Nejen ty kteří se chtějí zúčastnit duchovního programu. Zároveň budeme následující neděli 23. října prožívat posvícení - poděkování Pánu Bohu za všechnu úrodu letošního roku.

V minulém čísle jsme se zmínili o záměru opravy fary a hospodářských budov. Oprava byla úspěšně vykonána. Chtěl bych poděkovat za finanční příspěvky na tento účel.

P. Kazimierz Duš

Z jednání Zastupitelstva obce Křečovice [11/2006]

Zastupitelstvo obce jednalo ve třetím čtvrtletí tohoto roku dvakrát. Dne 12.8.2005 bylo po kontrole usnesení z minulého zasedání projednáno rozpočtové opatření č.4 :

 • Sdružení obcí Neveklovska - zvýšení rozpočtu o 11.840.-Kč
 • Základní škola - na opravu střechy 74.500,- Kč nutno převést z kapitoly místního hospodářství
 • Kapitola Místního hospodářství - převod mezi položkami - navýšení o 1.500,- Kč na ochranné prostředky
 • Přijetí daru od Mistra Josefa Suka,Praha 2 ve výši 50.000,- Kč na veřejné účely (dalších 50.000,- Kč obdržela Základní škola J. Suka Křečovice)

Projednání žádostí:

 • Jaroslav Bojar, Praha - žádost o změnu v Územním plánu ve smyslu přeložení turistické stezky č. parc. 1047/2 k.ú. Vlkonice. (pozn. OÚ: Jedná se o cestu kolem domu žadatele - čp. 21 v Podvlkonicích - dle údajů Katastru nemovitostí, které má OÚ v počítačovém programu se však jedná o ostatní komunikaci) Zastupitelstvo bere žádost na vědomí a zařazuje ji do evidence k ostatním žádostem o změnu ÚP.
 • Žádost Josefa Dudka, Benešov o prodej stavební parcely na stavbu RD č. 638/18 v Křečovicích. Zastupitelstvo bere žádost na vědomí a předběžně souhlasí.
 • Žádost Luďka Procházky, Neveklov o prodej stavebního pozemku č. 10/17 a stodoly včetně st. parc. 52 v k.ú. Krchleby. Zastupitelstvo obce se po předchozím souhlasu žádostí znovu zabývalo stanovením ceny a odprodej nemovitostí schválilo.

V další části jednání následovala diskuse. Po diskusi a přednesení návrhu usnesení návrhovou komisí bylo jednání ukončeno.

Po skončení jednání následoval výjezd do rekreační osady Nová Živohošť za účelem posouzení podmínek k rekreaci včetně dohlídky na dodržování obecně závazných nařízení obce.


Dne 29.9.2005 se uskutečnilo další jednání Zastupitelstva obce Křečovice. Po zahajovacích náležitostech předal starosta p. František Vondra slovo ředitelce Základní škola Mgr. Zdeňce Holé, která seznámila přítomné členy zastupitelstva obce s aktuálními záležitostmi v základní škole. Mimo jiné oznámila, že se v okolí školy často pohybuje bez dozoru černobíle zbarvený velký pes - doga, na což upozorňovalo již několik rodičů. Starosta seznámil přítomné s ústními žádostmi několika rodičů o osazení dopravní značky „Zákaz vjezdu všech vozidel“ (B1, B2) na místní komunikaci ke škole. Na komunikaci je již několik let osazena značka - „Pozor děti“ (A12). Po polemice k této záležitosti bylo dohodnuto, že se o další názory požádají ostatní rodiče. V další části jednání bylo projednáno rozpočtové opatření č.5. Následovala zpráva a plnění volebního programu ke dni jednání. Ve zprávě starosta obce uvedl akce, které se od začátku roku provedly. Dále seznámil zastupitelstvo obce se záměry do konce roku. V další části jednání byly projednány různé záležitosti.

Schválen prodej a ceny pozemků:

 • na výstavbu RD Jiřímu a Jaroslavě Čermochovým č.637/19 a již dříve požadovaný pozemek 637/2 v Křečovicích
 • prodej pozemku č. 637/3 v Křečovicích Josefu Plachému
 • prodej pozemku na výstavbu RD č. 638/15 v Křečovicích Radkovi Andrlemu, bytem Praha
 • projednáno vyjádření k projektové dokumentaci I. etapy Trapistického kláštera v Políčanech
 • a ostatní drobné záležitosti

Po diskusi a schválení návrhu na usnesení bylo jednání zastupitelstva obce ukončeno.

Starosta obce