12-2005

Něco o odpadech [12/2006]

Nakládání s komunálním odpadem řeší v naší obci Obecně závazná vyhláška č.4/2001 o nakládání s komunálním odpadem. Výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (stanovuje již zmíněná vyhláška obce 2/2005.) Obě vyhlášky jsou k nahlédnutí na internetu (www.ikrecovice.cz) a jsou též uloženy na OÚ v Křečovicích.

Na začátku nového roku budou znovu vyvěšeny na vývěsních tabulích v osadách.

Je v zájmu každého občana se s nimi podrobně seznámit.

Je nezbytné třídit odpad tak, aby se druhotné suroviny ještě využili a nezabíraly místo na skládkách a nezvyšovaly nám poplatky za likvidaci odpadů. Tam, kde jsou kontejnery na sklo a PET lahve, je potřeba je maximálně využívat. Kovové obaly a ostatní železo ukládejte na skládky železa! Nebezpečné odpady odevzdávejte vždy v den svozu do svozového kontejneru. Šetřete životní prostředí! Třídění komunálního odpadu - úkol pro všechny občany!

Železný odpad na obecních skládkách je již majetkem obce ( viz čl. 2, odst. 9 OZV č. 4/2001). Obec Křečovice vydává zákaz odvážení železa na skládce již uloženého.

V případě, že svozový vůz z důvodu kluzké vozovky nevyprázdní popelnice, oznamte tuto skutečnost na Obecní úřad v Křečovicích. Nemusíte se rozčilovat a shromažďujte odpad v další nádobě, nebo igelitovém pytli. OÚ zařídí, aby Váš veškerý komunální odpad byl odvezen v příštím týdnu. Nic tím netratíte. V případě, že potrvá nesjízdnost obecní komunikace, dohodne s Vámi OÚ další postup.

Krchleby - I. část [12/2006]

O Krchlebské tvrzi je první zmínka v roce 1217, ale teprve roku 1318 se uvádí vladyka Soběhrd ze Skrchleb. Z dalších místních vladyků jsou uváděni roku 1352 Jindřich, r. 1385 Oldřich a roku 1389 Mikeš. Poté se uvádí rytíř Mikuláš Krchlebec z Krchleb, který jako purkrabí sloužil u pana Oldřicha z Rožmberka na hradě Zvíkově. Mikuláš byl udatným rytířem a to na straně císaře Zikmunda, který mu roku 1421 za odměnu v zástavu zapsal vesnice kláštera Ostrovského, Blažim, Nebřich, Dalešice, Měřín a část obce Mrvice u Vrcholových Janovic. Mikuláš Krchlebec z Krchleb sloužil ve vojsku krále Albrechta a zúčastnil se bitvy u Lipan 30. května 1434 velice aktivně. Uvádí se, že lstí vojenskou v přední linii přispěl k porážce husitského vojska. V roce 1441 obdržel Mikuláš Krchlebec od krále Friedricha (tento údaj - král Friedrich je uváděn zřejmě chybně v Kronice Krchlebské, kdy byla historie obce převzata od A. N. Vlasáka - okres Neveklovský. Friedrich III. Štýrský byl římským králem a byl strýcem Ladislava Pohrobka. Po smrti krále Albrechta od 1440 - 1453 nebylo českého krále. Až 28. 10. 1453 byl korunován za českého krále jeho syn Ladislav Pohrobek) 300 dukátů za věrné služby válečné jako předkovi Albrechtovi prokázané. (Král Albrecht zemřel v říjnu r. 1439 na výpravě proti Turkům.) O tyto peníze se musel u panstva přihlásit, neboť 300 zlatých měl dostat od krále Albrechta. Rod Krchlebců záhy vymřel a vytratil se tak z české šlechty.

V roce 1444 odkázal Petr z Losenice Krechleby synu Mikešovi a roku 1531 už je vlastní Alexandr z Petrovic. Později se statek dělí. Díl patří Bechyňům z Lažan a díl k Tloskovu. V roce 1661 koupil Krchleby Jan Bedřich Pachta z Rájova a od roku 1667 je vlastní Jiří Lev z Lukavic. V 18. století končí doba, kdy Krchleby jsou připojovány k okolním statkům a opět tvoří samostatný statek, který drželi rytíři Haugvicové z Biskupic. V roce 1766 má Krchleby hrabě František z Götzu, po něm Norbert hrabě Dohalský z Dohalic, který jako c. k. komoří roku 1785 zemřel, odkázal statek synovi Františkovi Adamovi hraběti Dohalskému z Dohalic. Roku 1815 byly Krchleby od paní Anny Batkové, rozené z Eisenšteina, koupeny k panství Tloskov. Zámek se stal obydlím správce dvora.

Ke Krchlebskému zámečku patřil poplužní dvůr, vinopalna, mlýn a tehdy ještě patřilo k zámku asi 130 ha půdy.

Ke konci 19. století měla obec Krchleby 31 domů, 244 katolíka a 17 židů. Kolem roku 1920 byla výměra polností u obce 323 ha a 202 obyvatel.

Roku 1923 na základě záborového zákona a přídělovým řízením Státního pozemkového úřadu byla rozdělena mezi drobné nabyvatele výměra 65 ha. Zbytek o výměře 64 ha byl přidělen t. č. nájemci Janu Kohoutovi do vlastnictví za cenu 200 000 Kč. Dne 31. ledna 1935 zemřel Jan Kohout a v roce 1938 prodal Alois Kohout zbytkový statek Václavu Hanzlíčkovi.

Pro zajímavost si můžeme připomenout rozvrstvení usedlostí podle výměry. Usedlostí bylo v Krchlebích 35 a polnosti v 585 parcelách.

Výměra v hektarech a počty usedlostí

výměrapočty usedlostí
0,5 - 1 ha 1
2 - 5 ha 20
5 - 10 ha 8
10 - 20 ha 4
nad 20 ha 1
nad 40 ha 1

(pokračování v jiném čísle)

Novotný Pavel

TJ Vltavan Křečovicezhodnocení podzimní činnosti. [12/2006]

Vážení čtenáři,
rádi bychom Vás po delší odmlce informovali o dění v TJ Vltavan Křečovice.

V letní fotbalové přestávce došlo ke změně ve výboru TJ o nového člena a ke změně na postu předsedy TJ. Místo odstoupivšího předsedy Jaroslava Hůlky st. byl zvolen do výboru Aleš Bobál a novým předsedou se stal Pavel Pechač (autor tohoto článku). Nový předseda měl nástup do funkce ztížený tím, že nastupoval po předsedovi, který byl jeden z nejlepších za poslední roky v tomto TJ. Rádi bychom mu za jeho práci ve funkci předsedy tímto poděkovali a jsme zároveň rádi, že zůstal činný v TJ jako trenér a vedoucí našich žáků, perfektní starostlivostí o fotbalové hřiště a praním dresů pro fotbalisty.

Nový výbor TJ Vltavan Křečovice má nyní toto složení: Pechač P. - předseda, Senft m. - místopředseda, Rosůlek J. - sportovní manager + finance, Jirásek J. - předseda revizní komise, Bobál A. - člen vedení „A“ mužstva dospělých, Hrbek M. - člen vedení „A“ mužstva dospělých, Hůlka V. - člen vedení mužstva fotbalu žáků.

Převážná většina dění našeho TJ je spjata s fotbalem. V podzimní části fotbalového dění bylo důležité se vypořádat se zapracováním mladých fotbalistů do mužstva dospělých. Do mužstva se během letní přestávky vrátilo nebo nově přišlo 8 fotbalistů: L. Jiráček, J. Mařík ml., J. Moulík, L. Hulan, M. Senft, M. Bobál, J. Krejčí, Rosůlek ml.. Proto jsme si na začátku této sezóny všichni řekli, že musíme udělat vše pro zapracování těchto fotbalistů do našeho mužstva a bereme tuto sezónu jako přechodovou a nestanovovali jsme si žádné nemožné cíle. Na tomto místě bych rád poděkoval starším zkušeným fotbalistům, jako je P. Šebánek, L. Bublík, J. Vanžura, J. Hřebík, J. Šembera, že jsou novým klukům rádci a oporami jak na hřišti tak v kabině. Novým kapitánem pro tuto sezónu byl zvolen hráči, nejlepší z nastupující generace mladých fotbalistů, H. Hulan ml. Musíme říci, že tato volba byla správná s ohledem na výkony a přístup tohoto fotbalisty během celého podzimu.

Na začátku této sezóny byly vážné obavy o dostatečný počet fotbalistů. Musíme říci, že zásluhou vedoucích mužstva M. Hrbka a A. Bobála se nestalo v celé podzimní části, že by byl před utkáním nedostatek hráčů s tím, že k závěru podzimní části bylo před zápasem k dispozici až 18 fotbalistů. Toto také považujeme za velký kus práce, který se celému mužstvu a výboru povedl.

Dospělí fotbalisté hrají OS IV. třídu odd. A. V podzimní části nastoupili k 12 utkáním, z toho jsme hráli 5x doma a 7x venku a získali 13 bodů, za 4 výhry, 1 remízu, 7 proher. v tabulce jsme skončily na 9. místě což vzhledem k uvedeným skutečnostem je výsledek velice dobrý.

Dalším naším mužstvem, na které nezapomínáme, jsou žáci. Vždyť také díky jejich výchově můžeme tyto hráče postupem času začleňovat do mužstva dospělých a to je hlavním důvod, proč toto všechno děláme. Zde bychom chtěli vyzdvihnout práci J. Hůlky st. a V. Hůlky, kteří se výchově a soutěžním utkáním našich budoucích fotbalistů věnují. Jenom díky těmto dvěma obětavým členům našeho TJ můžeme dnes a doufáme, že i v budoucnu budeme moci, z našich žáčků uvádět nová jména na soupisku našeho fotbalového klubu.

Naši žáci se účastní OP starších žáků odd. B. V podzimní části nastoupili k 9 utkáním z toho 4x doma, 5x venku a získali 3 body za 1 výhru a 8 proher. V tabulce po podzimní části jsou na 9. místě.

Dále bychom Vás rádi seznámili s našimi dalšími činnostmi z tohoto podzimu. Zorganizovali jsme na fotbalovém hřišti jednu brigádu, při které jsme ošetřili zasazené stromky proti okusu spárkatou zvěří, provedla se výměna vadných eternitových desek na střeše kabin, vyžínala se stará tráva mezi stromky, o kolo kabin a branek. Znovu nám udělali hráči i členi TJ radost tím, že se zúčastnily této brigády v hojném počtu.

Členi naší TJ také uspořádali velmi hezký závěrečný turnaj v nohejbale na hřišti u Základní školy Josefa Suka Křečovice. Tento turnaj byl turnajem dvojic a účastnilo se ho 8 družstev. Hlavní záštitu nad turnajem měl J. Peterka, za což mu také patří dík.

Základem, který jsme si ve výboru TJ dali a který již nastoupil předcházející předseda, je udělat kolem fotbalu a lidí pro fotbal zapálených správnou partu. Myslíme si, po zhodnocení podzimní sezóny, které se uskutečnilo v restauraci u Kohouta po posledním utkání dospělých, kde se sešli skutečně všichni fotbalisté a téměř všichni členi výboru TJ, že nastoupená cesta zvolená před sezónou je správná. Plány na jarní část budou řešeny na výroční členské schůzi, kterou plánujeme na leden příštího roku.

Závěrem chceme poděkovat vstřícnému postoji obecního zastupitelstva včele se starostou F. Vondrou, že na fotbal v Křečovicích nezapomínají a velmi dobře ho podporují - děkujeme! A pokud bude obec potřebovat pomoc našich členů - jsme kdykoliv připraveni pomoci.

Za výbor TJ napsal Pavel Pechač (předseda TJ)

A jaké je novoroční přání starosty obce? [12/2006]

Přeji si, aby ve všech rodinách v naší obci byla po celý rok 2006 dobrá rodinná pohoda, protože jen za tohoto předpokladu můžeme očekávat dobrou pohodu v celé obci. Jako spoluobčané - nehledejme to, co by nás rozdělovalo. Naopak hledejme každý to, co by nás s těmi ostatními spojovalo. Nepěstujme v sobě samých sobeckost, zášť a faleš. Buďme k sobě upřímní, ohleduplní a přejme nejen sobě, ale i druhým úspěch. Dejme šanci rozumnému počínání. Mládí nechť respektuje zkušené stáří a starších si váží.

Přeji si, aby každý občan obce Křečovice měl naší obec za svou a pomáhal jí vylepšovat a zkrášlovat. Jen potom se bude nám všem zde v obci křečovické líbit.

Za naplnění přání všem předem děkuji! František Vondra

Blahopřání

Jménem Obecního úřadu Křečovice, jménem Zastupitelstva obce Křečovice a jménem svým přeji všem lidem dobré vůle, všem občanům obce Křečovice příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a spokojenost v novém roce 2006

S úctou
František Vondra
starosta obce Křečovice

Předvánoční a přednovoroční rozjímání starosty obce [12/2006]

Vážení spoluobčané,
nadešel opět čas předvánoční a přednovoroční. Čas, který přímo vybízí - pozastavit se, zvažovat a hodnotit právě končící rok a utvářet si plány na rok nadcházející. A tak, prosím, pojďte se mnou a připomeňme si, co jsme kde v obci letos udělali a radujte se z výsledků společně se mnou. Plány na příští rok již dávno připravujeme, ale s těmi vás rádi seznámíme po Novém roce. Připraveného díla je před námi pro r. 2006 dostatek.

Výstavba a údržba

Co jsme v letošním roce na tomto úseku v obci dělali? Jsou to třeba následující akce:

 • Výstavba komunikace u parcel na rodinné domy - odtěžení zeminy, navážení základní vrstvy kameniva, rozhrnutí a uválcování
 • Prodloužení vodovodu ve Skrýšově
 • Propustek na místní komunikaci u Březiny
 • Prodloužení kanalizace na povrchové vody ve Vlkonicích a v Nové Živohošti
 • Přeložení střešní krytiny na budově školy
 • Nová střešní krytina nad tělocvičnou
 • Nová střešní krytina na budově obce ve Strážovicích
 • Údržba stromů, zejména lip, na veřejných prostranství
 • Údržba komunikací - lokální výspravy v celé obci
 • Údržba komunikací - v zimním období prohrnování, pohoz drtí
 • Údržba vodovodů - vodovod Křečovice a Nahoruby
 • Hledání a oprava vzniklých poruch - křečovický vodovod 10x, vodovod Nahoruby 5x
 • Údržba veřejného osvětlení
 • Osvětlení vánočních stromů v 6 osadách
 • Údržba hřbitovů v Křečovicích a Hořeticích (sekání trávy, úklid listí, zacelení spár v tarasech)
 • Údržba veřejných prostranství
 • Pokračování v rekonstrukci kulturního zařízení v Hořeticích - SDH Hořetice
 • Odstraňování křovin podél obecních cest - zejm. cesta v Loužku v Křečovicích
 • Odtěžení náplavové zeminy z koryta potoka v Krchlebích - Vl. Hulan a poté pracovníci obce
 • Odbahnění a vyčištění vodní nádrže v Křečovicích a Krchlebích - SDH Křečovice a Krchleby
 • Údržba 2 velkých kontejnerů na odpad
 • Údržba prostranství v Nové Živohošti - po celou dobu sezony

poznámka:
Děkuji všem zúčastněným firmám a zejména těm ochotným občanům, kteří pomohli v obci při výstavbě a údržbě v r. 2005. Velice si této pomoci vážím.

František Vondra, starosta

A co kulturní dění v obci?

Vzpomeňme na jednotlivé kulturní akce lidové zábavy:

 • Tradiční průvod masek v Křečovicích
 • Rej dětských masek na odpolední diskotéce U Kohouta v Křečovicích
 • Stavění májí - Křečovice, Krchleby, Nahoruby, Vlkonice
 • Pálení ohňů - čarodějnice
 • Spoluúčast na přípravě pietní vzpomínky na hudebního skladatele Josefa Suka 29. 5. 2005
 • Kácení májí - Křečovice, Krchleby, Nahoruby, Vlkonice
 • Pouť v Křečovicích, Hořeticích
 • Oslava 655. výročí obce - uspořádaná 5. 7. 2005 spoluúčinkování základní školy, spolupráce SDH v obci
 • Setkání rodáků ve Vlkonicích - 2. července - pořadatelé z místa + další společenské akce ve Vlkonicích
 • Setkání rodáků a „vítání občánků“ ve Strážovicích 10. 9. 2005 - pořadatelé z místa
 • Sousedské posezení v Hořeticích - pořadatelé SDH Hořetice, 2x
 • Dětské odpoledne v Křečovicích - uspořádali některé maminky za pomoci SDH
 • Dětské odpoledne uspořádané MS Vltavana Křečovice v Krchlebích
 • Sjezd přátel traktorů „Zetor“ v Nahorubech - SDH Nahoruby
 • Taneční zábavy - obec a místní spolky v Křečovicích (6x)
 • Diskotéky U Kohouta v Křečovicích - každou sobotu - pořadatel: majitel
 • Návštěva starších občanů při životních jubileích - SPOZ
 • Vítání občánků v obřadní místnosti v Nahorubech (13 dětí) - SPOZ
 • Individuální zájezdy na divadelní představení do Sedlčan dle zveřejňovaného programu

Sportovní akce

 • Okresní soutěž v kopané - mužstvo žáků - okresní přebor - mužstvo dospělých - IV. třída sk. „.“
 • Okrsková soutěž v požárním sportu 28. 5. 2005
 • Turnaje v nohejbalu - pořadatelé v místě: Křečovice, Krchleby
 • Soutěž ve střelbě - pořadatel: Myslivecké sdružení Křečovice
 • Turistika - pochod za obecním praporem 2x (1. 1. 2005 účast 52 chodců, 1. 5. 2005 pochod na rozhlednu „Drahoušek“ účast 26 chodců)
 • Hubertova jízda - pořadatel: JK Neveklov, účast asi 50 koní

poznámka:
Výčet akcí nemusí být zcela úplný, pokud je některá událost opomenuta, připomeňte ji, pokud se zdá činností málo, pomozte i Vy a budeme se příště těšit ještě z bohatší nabídky.

Já osobně mám radost ze všech pořádaných akcí v naší obci, nejvíce však z těch nových, které ještě více obohatily kulturní a společenský život v obci.

Těším se na všechny akce v r. 2006. Věřím, že i vy všichni - vážení občané! Slibme si, že je všechny podpoříme svojí účastí - vždyť je pořadatelé připravují pro nás všechny!

Na shledanou s vámi se těší pořadatelé a František Vondra, starosta

Dárky přece naděluje… (vánoční rozjímání) [12/2006]

Mají děti u nás zmatek v tom, kdo jim naděluje pod stromeček dárky? Nebo mají jasno? Doba, když naděloval Děda Mráz je pryč.

V nedávné době jsem četl výsledky průzkumu mezi dětmi, jak si představují osobu, která jim přináší dárky. Výsledkem byl zvláštní hybrid, Ježíšek v červeném oblečení a s dlouhými vousy.

Velký vliv na dětském zmatku v podobě „nadělovatele“ vánočních dárků mají supermarkety, ve kterých se dětem do té doby neviditelný Ježíšek poněkud zhmotnil.

Když se mluví o malém batoleti v kolébce, je to zamlžená postavička. Nikdo si neumí technicky představit, jak takové miminko naděluje dárky. Pro děti je pak samozřejmě příjemnější sáhnout si na živého Santa Clause, který je dokonce v rámci reklamních kampaní obdarovává bonbóny, nebo malými reklamními dárečky.

Vánoce jsou skutečně čím dál více spojovány spíše s nadělováním dárků než s duchovní tématikou.

Asi před dvanácti lety vznikla tradice Ježíškovy pošty. Od pátého prosince až do samotných Vánoc máme možnost dostat pohled nebo dopis přímo od Ježíška. Rodiče v obálce, do níž jsou vložena přání jejich ratolestí, pošlou novou obálku nebo pohled s nalepenou známkou a s adresou svých dětí. Ježíšek to orazítkuje a pošle zásilku Ježíškovou poštou dětem domů. Adresa je jednoduchá - Ježíšek, 362 62 Boží Dar.

Tato nová „tradice“ je důkazem, že Ježíškovo nadělování není na ústupu a že americký Santa Claus - vousatý „komediant“ v barvách fotbalové Slávie má zdatného soupeře. A Ježíšek? Ten prostě k Čechům odjakživa patřil a žádná jiná postavička ho odtud nemůže vytěsnit. Neberme dětem pocit tajemna a radost z překvapení. Je pravda, že česká rodina se snaží být pohromadě alespoň o Vánocích. Na rozdíl od jiných zemí jsou u nás Vánoce stále rodinnými svátky. Hodně dárků od Ježíška.

Novotný Pavel

Sloupek z fary - vánoční zamyšlení [12/2006]

Kdybychom dnes udělali anketu v ulicích našich obcí a ptali se, jak prožívají Vánoce, snad by většina odpověděla: „Na Štědrý večer jsme měli dobrou večeři, rozsvítili jsme dětem stromeček, a pak se dávali dárky. Samozřejmě jsme se dívali na televizi, a pak šli spát s vědomím, že jsou dva dny volna. Můžeme spát, nemusíme vstávat do práce či školy.“ Budeme se ptát dále: Proč jsou Vánoce? Jsou to nějaké svátky a nevíme, co se oslavuje. Pro mnohé jsi, Kriste, bytostí neznámou, ačkoli díla dokazují, že ty jsi skutečně žil. Že jsi byl nejen známým myslitelem, filozofem, učitelem, hájícím divnou morálku o lásce vůči druhým, dokonce i k nepřátelům. Lidé Krista neznají a přece jeho narozením začíná nový letopočet. Začíná nová éra. Mnozí prožívají Vánoce, ale neuvědomují si, že oslavujeme narození Spasitele, Syna Božího. A ty jsi dokázal, že jsi Syn Boží, který se stal člověkem, abychom my, lidé, se mohli stát Božími dětmi.

Stojíme u jesliček a rozjímáme o Boží lásce k nám. „Tak Bůh miloval svět, že dal svého Syna, aby každý, kdo v něho věří, měl věčný život.“ V dnešní době se vytrácí láska ze světa, a proto je tolik týraných dětí, rozbitých manželství, opuštěných a osamělých lidí. A přeci Ty - Boží Syn - učíš nás opravdové lásce k Bohu a k druhému člověku.

Rozjímáme o pokoře Syna Božího, který se stal člověkem - jedním z nás. A uvědomujeme si, že všechno zlo, spory, násilí, války mají společný základ - pýchu. Poznali jsme to v minulém století - dvě světové války, revoluce, koncentrační tábory - a nynější století - šířící se terorismus.

Stojím u jesliček a napadá mě myšlenka sv. Augustina: „Neklidné je srdce naše, dokud nespočine v Tobě Pane.“

Vánoce jsou časem radosti a rodiny. Chceme, aby Kristus byl nejen známý, ale v nás.

Přeji vám, aby Bůh o letošních vánočních svátcích prozářil světlem Pána Ježíše celý váš život a naplnil vaše srdce trvalou radostí a pokojem pro všechny dny roku 2006.

P. Kazimierz Duš

Z jednání zastupitelstva obce [12/2006]

Zastupitelstvo obce jednalo ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku dvakrát. Dne 31. 10. 2005 po kontrole usnesení z minulého zasedání se zastupitelstvo obce seznámilo s výroční zprávou o činnosti Základní školy Josefa Suka Křečovice a vzalo ji na vědomí.

Předseda finančního výboru p. Jaroslav Novotný přečetl zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření provedenou pracovníky kontrolního oddělení Stč. kraje a zastupitelstvo ji vzalo bez připomínek na vědomí. Poté bylo schváleno rozpočtové opatření č. 7. Zastupitelstvo obce dále schválilo návrh starosty obce a schválilo příspěvek na činnost všem sborům dobrovolných hasičů v obce v celkové částce 60.000, - Kč. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o příslib poskytnutí finančních prostředků na dokončení fasády kostela v Křečovicích v částce 30.000,- Kč. Dále schválilo žádost o provozování parkoviště v Nové Živohošti v sezoně Michaele Bartůškové Křečovice. V další částí jednání vydalo zastupitelstvo souhlasné stanovisko k řízení pro vydání integrovaného povolení pro společnost Mydlářka a.s. na výkrm prasat v provozu Strážovice. Projednalo další různé žádosti. Po diskusi schválilo usnesení z jednání.

Dne 30. 11. 2005 po kontrole plnění usnesení z minulého zasedání předložil starosta obce návrh volebního programu na r. 2006 s tím, že vyzval všechny členy zastupitelstva k případnému doplnění na prosincovém jednání zastupitelstva obce. Dále byla přednesena a schválena obecně závazná vyhláška 1/2005 Obce Křečovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazby pro každou osobu přihlášenou k trvalému pobytu činí 430,- Kč. Jedná se o zvýšení poplatku o 30,- Kč na každého občana. Předpokládá se, že toto mírné navýšení poplatku nevyrovná zvýšení cen Technických služeb. Schodek bude dofinancování z obecního rozpočtu. Sazba poplatku na každý objekt sloužící k individuální rekreaci, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba, 500,- Kč - max. poplatek. Vyšší zpoplatnění zákon nepřipouští. Splatnost poplatku do 30. 3. 2006. V další části jednání byly jmenovány inventarizační komise pro provedení inventarizace obecního majetku. Otevřena byla otázka přehodnocení přístupu obce k řešení likvidace odpadních vod v ovci i v samotném sídle ovce v Křečovicích. K této zásadní otázce budou vedena další jednání.

Dále byl schválen příspěvek na základní dopravní obslužnost prostřednictví sdružení obcí BENE BUS v celkové částce 63.270,- Kč, což představuje 90,- Kč na každého našeho občana/rok. Po diskuzi bylo schváleno usnesení z jednání.

František Vondra, starosta

Vyhlášení II. ročníku Novoročního orientačního pochodu - za obecním praporem [12/2006]

Odchod od 14,00 do 15,00 hod individuelně od Obecního úřadu, kde ve schránce na dveřích najdete orientační plánek s náčrtem trasy. Na konci trasy, který bude v místě, kde bude vlát obecní prapor, obdržíte malou pozornost. Trasa bude měřit maximálně 3 km. Na shledání se těší 1. 1. 2006

Pořadatelé