13-2006

Oznámení [13/2006]

Zastupitelstvo obce Křečovice na svém zasedání dne 23. února 2006 schválilo zahájení přípravných prací na pořízení Změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Křečovice.

Všem občanům se tímto dává možnost podávat podněty na změnu územního plánu, tj. změny funkčního využití pozemků, nejpozději do 31. července 2006.

Po tomto termínu bude provedeno vyhodnocení obdržených podnětů a stanoven další postup podle §31 odst. (23) zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme, že v souladu s §19 stavebního zákona budeme požadovat úhradu nákladů na pořízení změny územně plánovací dokumentace od fyzických nebo právnických osob, jejichž výhradní potřebou byla změna vyvolána.

Obec Křečovice bude požadovat písemný souhlas, že náklady spojené s pořízením změny jsou předkladatelem akceptovány. Písemný souhlas, že se budete podílet na financování změny, je nutno doručit na Obec Křečovice, nejlépe současně se žádostí o změnu. Žádost musí být doplněna o grafické vyjádření (situace dle katastrální mapy nebo zákresem do kopie části dokumentace).

V Křečovicích, 23. 3. 2006

Obec Křečovice

Výzva

Vážení občané,

Zima, doufejme, již skončila, zatím prší. Jakmile se však počasí ustálí a bude se na nás usmívat sluníčko, bude se z komunikací prášit až do bytů. Nečekejme proto a zameťme posypový materiál z komunikací na hromádky - na vhodná místa tak, aby nebyl ohrožován provoz. Pokud nebude pršet v pátek odpoledne a v sobotu, smeťte drť ve svém okolí. Obec zajistí již v sobotu dopoledne a v příštím týdnu odvoz tohoto materiálu na skládku k použití v příští zimě. Zimní údržba byla i u nás drahá, a tak pomozte trochu ušetřit. Brzy zametená veřejná prostranství potěší nás všechny - domácí i návštěvníky naší obce.

Děkujeme za spolupráci. Na shledání na veřejných prostranstvích se v sobotu dopoledne těší

váš starosta obce

Najdi práci! [13/2006]

logo

Jste ze Středočeského kraje a hledáte zde práci?
Pak čtěte dál o novém projektu na podporu zaměstnanosti.

Kdo, Jak A Proč?

Úřad práce v Příbrami ve spolupráci s úřady práce ve Středočeském kraji připravil rozsáhlý projekt, jehož obsahem je vzdělávací program, při jehož absolvování nebo krátce po něm si mohou účastníci snáze najít pracovní místo.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Jeho realizátorem je Středočeský vzdělávací institut J. A. Komenského v Nymburce.

Komu Je Projekt Určen?

- uchazečům o zaměstnání s dobou evidence na úřadu práce do 9 měsíců
- zájemcům o zaměstnání
- zaměstnancům ohroženým ztrátou zaměstnání
- podmínkou je trvalý pobyt ve Středočeském kraji

Jaké Jsou Výhody Pro Účastníky?

- podobu účasti v projektu hrazení cestovného, stravného, příspěvků na hlídání dětí nebo osob vyžadujících péči druhé osob

Co Projekt Nabízí?

- doplnění kvalifikace - zvýšení atraktivity klienta pro zaměstnavatele
- výběr z 33 druhů rekvalifikačních kurzů
- komplexní individuální péči po celou dobu projektu

Kde Nás Najdete V Okrese Benešov?

Naše okresní středisko se nachází
v Benešově, ulice Vnoučkova 2008
(budova České pojišťovny - 4. patro)
telefon 317 729 200b

Individuální poradce - Sadílková Jana, mobil 731 503 094
Okresní koordinátor - Vilímková Dana, mobil 731 503 071

Další informace najdete na www.najdi-praci.cz

My se školy nebojíme [13/2006]

S blížícím se zápisem do školy stoupala nejistota našich předškoláčků. Ptali se: „Co nového mě ve škole čeká? Jaká bude paní učitelka? Budu mít ve škole nové kamarády? Umím všechno, co mám znát?“ Děti z MŠ Křečovice dostaly na všechny otázky odpověď 30. ledna, kdy přišli k zápisu do Základní školy Josefa Suka Křečovice. Jako každoročně je přivítaly postavy z pohádek. Děti základní školy si pro ně připravily pohádkový program. Děti se nenásilně seznámily s prostorami školy - školní družinou, knihovnou, třídami, výtvarnými pracemi dětí. Většina z nich zvládla zápis bez jakýchkoliv problémů. Ze školy odcházely děti klidnější. Už přece vědí, co je od září čeká. Velmi k tomu přispělo i to, že mateřská škola je umístěna v jedné budově se základní školou, obě školy pracují jako jeden právní subjekt, a tím je umožněna výborná spolupráce mezi MŠ a ZŠ, což v konečném důsledku vede k tomu, že děti z mateřské školy dokonale znají prostředí ZŠ - propojení se zájmovými kroužky, zkouší si práci na počítačích, mohou navštívit vyučovací hodiny ve škole, zacvičí si i v tělocvičně ZŠ, účastní se mimoškolních akcí školy, dobře znají učitelky ZŠ - a adaptace na nové prostředí jim nedělá problémy.

Letos se do prvních ročníků zapsalo 13 nových prvňáčků, což je za poslední roky rekordní počet. Jsme rádi, že i když na většině škol dětí ubývá, na naší škole je opačný trend.

V letošním roce škola zavedla výuku anglického jazyky v mateřské škole, formou zájmového útvaru v 1. ročníku ZŠ a nepovinného předmětu ve 3. ročníku ZŠ. Další novinkou bylo, že započala výuka na zobcovou flétnu v MŠ i v ZŠ. Škola zařadila od září roku 2005 do výuky projektové vyučování, které se mezi dětmi těší veliké oblibě (projekty - Haló, pojďte si hrát s večerníčkem, Podzimní překvapení, Den v čertovské škole, Masopust ve škole).

Od 1. 3. 2006 má škola nový název: Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice.

Příští rok čekají naše školáky další změny, a to hlavně ve výuce cizího jazyka. Od třetího ročníku ZŠ se zavádí povinná výuka anglického jazyka v týdenní dotaci 3 hodin a ve čtvrtém a pátém ročníku v týdenní dotaci 4 hodin. Ve třetím ročníku ubudou 2 hodiny českého jazyka týdně.

A co naše školáky ještě v tomto školním roce čeká? Projektové dny - Den Země, Den s českou pohádkou, Dopravní odpoledne, Plavecký výcvik (bazén Měřín), zotavovací akce na Nové Živohošti, školní výlet.

Základní škola ve spolupráci s mateřskou školou pro Vás připravuje veřejné vystoupení ke Dni matek, které se bude konat 4. 5. 2006 v 17:00 hod. v tělocvičně ZŠ: Všichni jste srdečně zváni.

Mgr. Zdeňka Holá, ředitelka školy ,

Krchleby - II. část [13/2006]

Vraťme se zpět na krchlebské panství, kdy se vaří u zámku pivo. Vaření piva v Krchlebích lze umístit do druhé poloviny 17. století, jako v Hoděticích. Sousední Osečany vařili při tvrzi pivo už roku 1543.

Začalo se rozšiřovat pěstování chmele a některé statky měly svoje sladovny (Osečany). Vařilo se pivo pšeničné, až mnohem později z ječmene.

Krchlebský statek vařil dva čtyřvědrové sudy na jednu várku. Pro představu je to 496 litrů piva (1 pivní vědro = 62 l). Výstav piva v jednotlivých letech kolísal (zřejmě měla vliv bohatost úrody obilí). V roce 1710 bylo uvařeno 5952 litrů piva ve dvanácti várkách. Roku 1711 bylo uvařeno 16 várek po dvou čtyřvědrových sudech - tj. 7936 litrů a roku 1712 várek 13 tj. 6448 litrů piva.

Žádný statkový pivovar si nemohl dovolit produkovat piva víc. Vývoz piva mimo území statku ani odnášení nebylo dovoleno. Se skladováním piva na delší dobu se nedalo počítat. Vyrobené množství museli v nejkratší době zkonzumovat domácí poddaní.

Hrubý příjem statku byl za rok asi 200 zlatých za prodej piva - neznáme ovšem náklady. Vaření piva skončilo v roce 1815, kdy Krchleby patřily pod panství Tloskov. Tloskovský pivovar měl průměrnou roční výrobu v letech 1711-1712 - 248 250 litrů a již v roce 1885 - 619 200 litrů piva.

Častým doplňkem pivovarnictví byla výroba lihu (pálenky). Totéž se dělo na panství Krchlebském. Líh se pálil z vína, piva, ovoce, obilí, od konce 18. století z brambor. Výroba lihu nebyla nijak nákladná. Pro vinopalnu stačila většinou jedna místnost, v níž byly umístěny všechny potřebné nádoby i destilační přístroj. Odbyt pálenky byl zajištěn z panských vinopalen jako u piva, protože platil tzv. „přímus“ podle něhož mohla vrchnost nutit poddané k odběru. U výroby pálenky není údaj kolik se průměrně vyrobilo za rok.

Mlýn v Krchlebích je uváděn jako vodní jednokolový na spodní pohon.

Na začátku 20. století je v Krchlebích založen sbor dobrovolných hasičů. (Viz Křečovické listy č.5 rok 2004.) V roce 1914 vypukla velká válka, která je dnes uváděna jako první světová. Válečné útrapa poznamenala i obyvatele obce. Kromě toho, že převážná část mužů byla povolána na evropské bojiště, se osm mužů již nevrátilo ke svým rodinám.

Padlí ve válce 1914 - 1918
Medal František(franc. legionář, + Michelbach - Francie)
Mašek Josef
Medal Antonín
Mašek Antonín
Doležal Josef
Hrubant Antonín Hrdinka Josef
Graif František

Padlým vojínům postavili občané Krchleb pomník u silnice proti č.p. 4.

Jako legionáři se vrátili
Mařík Josef - francouzský legionář
Mrázek Jan - ruský legionář
Jirásek Jaroslav - francouzský legionář
Petrák Josef - italský legionář

Tito legionáři jsou uváděni v kronice obce Krchleby. Další, které uvádím, jsou v seznamu legionářů okresu Benešov.

Čermák Josef - italský legionář
Hodík Bohumil (Štěpán) - ruský legionář
Kovařík Josef - ruský legionář

Pokud si někdo vzpomene nebo má možnost upřesnit tento dodatečný seznam, budu rád.

V roce 1938 začíná stavět v Živohošti lehké opevnění firma Josefa Jíry z Podbořan. Kámen na stavbu se těží u Vlkonic. V lomu se pracuje ve dne i v noci, kámen je odvážen na stavbu opevnění (řopíků) třemi nákladními auty. Betonová směs se vozila z Benešova.

Mírové období v Evropě nemělo dlouhé období. Dne 15. března 1939 obsazuje německá armáda zbytek Československého území. Následuje vyhlášení protektorátu Böhmen und Mähren v rámci velkoněmecké říše.

Před zámkem stávala památná lípa. Při silné bouřlivé vichřici 16. července 1939 padla. Skoro týden trvalo, než byl provoz na silnici obnoven. Stáří lípy se odhadovalo na 800 let. V obvodu měřila 8 metrů a na výšku 30 metrů.

Na podnět starosty obce Antonína Doležala bylo založeno elektrárenské družstvo 7. 3. 1940. Instalace elektřiny byla zadána firmě Hora z Benešova a 20. 12. 1940 byl přivezen ještě měděný materiál. Koncem října 1941 bylo provedeno připojení a 23. 12. 1941 byly z Krhanic přivezeny elektroměry. Na Štědrý den roku 1941 se svítilo elektřinou.

V době, kdy je hitlerovské vojsko vytlačováno ze Sovětského svazu Rudou armádou, musejí obyvatelé Neveklovska a tedy i Krchlebští obyvatelé v roce 1943 postupně opustit svoje domovy a předat živý i mrtvý inventář do „SS hofu“. Musejí uvolnit prostor pro výcvik vojáků (viz Křečovické listy č. 3 rok 2003).

Hořící letadlo, jenž se objevilo 19. 4. 1945 nad Krchleby, byla německá proudová stíhačka Me.-262. Letadlo se zřítilo do Hlubokého na Čermákovu louku, kde se zarylo několik metrů do země, roztříštilo se a shořelo. Pilota našel p. Mařík F. na poli mrtvého s neotevřeným padákem. Jméno pilota stíhačky podle zápisu v kronice: Franz Nenynk z Lingenau. Byla to jedna z německých stíhaček, která napadla svaz angloamerických letadel nad Sedlčanskem.

Do Nahorub přijela Rudá armáda 11. 5. 1945 a potom se utábořila od Krchleb k Bečvárně.

V polovině července 1945 se definitivně zrušil „SS hof“ v hostinci na Perculi.

Pavel Novotný

Tříkrálová Sbírka 2006 [13/2006]

Česká katolická charita zorganizovala i v tomto roce tradiční dobročinnou sbírku. Proběhla po celé republice ve dnech 2. - 7. ledna. Velký kus práce vykonali koledníci - většinou malé děti převlečené za tři krále. Každou skupinku doprovázel dospělý člověk zodpovědný za zapečetěnou pokladničku. Hlavními hrdiny akce jste však byli vy všichni, kdo jste koledníky vlídně přijali a do jejich pokladniček přispěli. S každým dalším úsměvem, kterým jste mnozí svůj dar doprovázeli, se malým i větším králům šlapalo veseleji.

Několik koledujících skupinek vyšlo na svou pouť také po vesničkách křečovické farnosti v sobotu 7. ledna. Bylo to příjemné putování, protože jste svými příspěvky dali najevo, že nedokážete odmítnout prosbu o pomoc. Obsah pokladniček byl bezprostředně po skončení sbírky odeslán na účet České katolické charity.

Přečte si, prosím, výsledky Tříkrálové sbírky 2006 v naší vesnici i v celé farnosti a mějte spolu s námi radost z toho, že jste pomohli těm, kdo to potřebují.

místočástka
Křečovice, Vlkonice, Krchleby, Košťálka7 821,-
Nahoruby1 155,-
Osečany, Velběhy6 292,-
Suchdol, Břišějov6 920,-
Celkem za farnost Křečovice22 188,-
Některé okolní farnosti
místočástka
Bystřice14 573,-
Týnec nad Sázavou54 449,-
Neveklov12 406,-
Votice14 423,-

V pražské arcidiecézi Tříkrálová sbírka v roce 2006 činí 2 909 963,- Kč.

“.y tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám…“ A děkujeme!

Koledníci křečovické farnosti

Památce Skladatele Mistra Josefa Suka [13/2006]

Koncem května si připomeneme 71. výročí úmrtí hudebního skladatele Josefa Suka. Letošní pietní vzpomínka se uskuteční v Křečovicích 28. května v 10.30 hod, promluví Dr. Zdeněk Mahler.

Následující stať napsal Jan Miroslav Květ, přítel Josefa Suka, pod názvem: Josef Suk zemřel

Byl člověk společenský, měl rád své okolí. Tak se zdá, že svými hovory v poslední době chtěl své přátele připraviti na to, že nastal mu čas loučení s tímto světem. Přípomínával v hovorech věk Smetanův a Dvořákův a svou šedesátku, která ho před rokem zahrnula poctami a slávou, vítal s rozpaky. Zdálo se mu pořád, že čas k odchodu nastal. Hlásily se bolesti srdce, bylo zapotřebí klidu. Také skladatelsky dával výraz této své předtuše: thema smrti, které vystupovalo v jeho díle počínaje Radúzem a Mahulenou, silně vystupňované v Asraelu, znějící v klavírních skladbách O matince a Životem a snem, později znovu silně rozeznělé v Legendě o mrtvých vítězích, rozrůstalo se v posledním desítiletí v mohutný a široce založený Epilog. Jím Suk řekl své poslední skladatelské slovo. Skutečně, po Epilogu, jehož premiéra byla jedním z největších českých skladatelských triumfů, jako by se vznesla clona nad Sukovým okolím. Zemřel Jiří Herold, zemřel Hugo Boettinger - oba důvěrní přátelé Sukovi, spjati přátelstvím po desetiletí. Suk cítil svůj konec, předpovídával jej, naznačoval, že má dní namále. Ale přece byl jeho náhlý skon překvapením.

Ve středu 29. května opouštěl o půl šesté odpoledne budovu konservatoře, postěžoval si, že už kolik nocí špatně spí. Odejel autobusem do Benešova, kam se před rokem odstěhoval z Prahy, jednak proto, aby měl klid, jednak proto, aby byl blíže rodině svého syna, žijící v Křečovicích. V Benešově byl zdraven svými sousedy, a o půl osmé, jda ke svému domovu byl pojednou na ulici zachvácen křečovitou bolestí. Sousedé jej dovedli do bytu, přivolali hned lékaře, poslali do Křečovic. A neuplynula ani hodina a v rozhlase zazněla smutná zvěst, hlásající celému světu, že Josef Suk není více mezi živými.

Suk byl člověk společenský, měl rád své okolí a žil jeho životem. Kromě toho měl své žití nejinternější. Byl meditativním typem uměleckým, člověkem hluboce přemýšlivým a citlivě reagujícím. Jeho projevy skladatelské i jeho několik poslání článkových ukázaly na šíři jeho ducha i na měkkost a srdečnost jeho povahy. Byl to muzikant tělem duší, odnášející si z života podněty k tvorbě. Jeho dílo nabylo širokého ohlasu, jeho premiéry byly velikými manifestacemi a každé provedení jeho děl bylo událostí. A Josef Suk měl rád své posluchače, jak oni měli rádi jej. Znal verše mrtvého básníka o srdcích, která se zachvějí v rose jak v ránu květiny. Ale snad ani netušil, že zpráva o jeho smrti těch srdcí rozechvěje tolik.

Pavel Novotný

Sloupek z Fary [13/2006]

velikonoční poselství o životě pro všechny

Téměř dva tisíce let v první neděli po jarním úplňku zní velikonoční poselství církve: „Kristus vstal z mrtvých! Aleluja!“ Slavení Velikonoc je výrazem radosti a lásky. Velikonoce slavíme proto, že jsme plní radosti z vítězství lásky a života. Vzkříšení se ukázalo silnější než smrt. Láska přemáhá nenávist a hřích.

Velikonoční zvěst je výpovědí opředenou o svědectví lidí, kterým Bůh otevřel oči pro tajemství života a smrti, tajemství Boží moci a lásky. Vidět vzkříšeného Ježíše není výsledkem našeho lidského snažení. Je to dar a milost. Jen ve víře je toto setkání možné a jen vírou skutečně vidíme vzkříšeného Ježíše. Poznání Ježíše je cesta lidského srdce, kterému začíná vycházet světlo víry a je to nejdelší a nejobtížnější a také nejradostnější putování člověka. Člověk začíná tušit, že je možné nalézt odpověď na otázky, které ho zužují. Že musí existovat řešení absurdity smrti, utrpení nespravedlnosti. A odpovědi na tyto skutečnosti budou Boží věcí. Sám Bůh ukazuje řešení. Bůh odpovídá skrze svého syna Ježíše Krista, který pro nás byl ukřižovaný a vzkříšený. Pro člověka je důležité, vydat se na cestu, hledat, ptát se. To je začátek cesty k setkání s Pánem.

Církev dnešního dne nedokazuje Ježíšovo vzkříšení. Ona ho zvěstuje a prožívá v liturgii. Toto hlásání spočívá na svědectví těch, které si Bůh sám vyvolil, aby s ním po jeho zmrtvýchvstání mohli plnit jeho poslání. Dnes si Bůh volí také nás, abychom poselství, které jsme vírou přijali o zmrtvýchvstání, předali dále. Poselství o vzkříšení se může dotknout každého člověka, který si uchová a uchrání kousek prostoru, ve kterém by mohl rezonovat velký Boží plán lásky s člověkem. Tento plán Boží lásky, života, vzkříšení, dostal podobu ukřižovaného a vzkříšeného Krista. Církev chce svým velikonočním tajemstvím všechny lidi oslovit. Odpovídat tak na naše tušení, přání, problémy a otázky. Často anonymní a nevyslovené.

Pane díky za to, že tvá láska a moc jsou silnější než smrt a že toto vítězství má podobu tvého syna Ježíše Krista a zasahuje do života každého z nás.

P. Kazimierz Duš

Z Jednání Zastupitelstva Obce Křečovice [13/2006]

Zastupitelstvo obce jednalo v prvním čtvrtletí tohoto roku třikrát. Dne 31. 1. 2006 byl po zprávě o plnění usnesení z minulého zasedání projednán plán kulturních a společenských akcí v obci Křečovice v r. 2006 - akcí v tuto dobu známých.

V další části programu byla projednávána otázka likvidace odpadních vod v obci. Zastupitelstvo schválilo záměr v příštím volebním období realizovat výstavbu čistírny odpadních vod v Křečovicích, která umožní likvidaci odpadních vod nejen z nemovitostí v Křečovicích, ale i dovážení odpadních vod k likvidaci z nemovitostí z ostatních osad obce Křečovice.

Do programu jednání byly zařazeny žádosti směřované k zastupitelstvu obce. Z diskuse, které se účastnily i přítomné matky dětí navštěvující zdejší školu, které se dostavily k jednání, vzešlo rozhodnutí zastupitelstva, že v zájmu bezpečnosti dětí bude řešen zákaz vjezdu motorových vozidel v rámci zpracovávaného pasportu dopravního značení, který bude schvalovat dopravní orgán Policie ČR. Dále bylo občany připomenuto, že někteří majitelé psů nerespektují stále zákaz volně pobíhajících psů a ohrožují tím bezpečnost dětí a ostatních osob. Byly vyřčeny i náměty k uspořádaní dětského dne v obci a vybudování dětského hřiště. V závěru jednání bylo schváleno usnesení.

Dne 23. 2. 2006 projednalo zastupitelstvo obce další došlé žádosti o změnu územního plánu a zařadilo je do evidence. Zastupitelstvo posuzovalo návrh smlouvy o spolupráci na pořízení a provoz vodovodu do Políčan. S tímto návrhem Trapistického kláštera nesouhlasilo a navrhlo konzultaci s odborníky. Dále schválilo dodatek ke zřizovací listině Základní školy Josefa Suka ve věci úpravy názvu školy. Dle výroku ministerstva školství název školy zní: Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice. Byly projednány náměty a připomínky v diskusi a scháleno usnesení jednání.

Dne 23. 3. 2006 bylo po kontrole usnesení z minulého zasedání projednání rozpočtové opatření č. 1. V dalším bodu programu bylo doporučeno na návrh starosty nakoupit 4 ks bezpečnostních oděvů a prostředků pro hasiče - nositele dýchací techniky. V další části jednání bylo jednáno o přípravě zadání projektu na čistírnu odpadních vod v Křečovicích a doporučeno jednat s několika firmami o nabídkách. Byl schválen prodej stavebních pozemků v Křečovicích a to: parcelu Č. 638/18 Josefu Dudkovi, nyní bytem Benešov, a parcelu č. 638/8 Alešovi a Markétě Bobálovým, bytem Křečovice. Dále bylo navrženo nájemné za užívání obecního majetku a projednány různé drobné žádosti a náměty došlé k projednání zastupitelstvem. Bylo schváleno zveřejnění oznámení o zahájení přípravných prací na pořízení Změny č. 4 ÚP sídelního útvaru Křečovice.

František Vondra, starosta