17-2007

Plán Společenských a Kulturních akcí na rok 2007 [17/2007]

DATUM AKCE MÍSTO KONÁNÍ POŘADATELÉ (hudba)
8.4.2007 Ples sportovců Hostinec U kohouta TJ Vltavan Křečovice (Kryšpín Band)
27.5.2007 Pietní vzpomínka na J. Suka Křečovice  
červen Dětský den Parket v přírodě, Křečovice  
30.6.2007 Pouťová zábava Hostinec Hořetice SDH Hořetice
červenec Pohádkový les Les - Košťálka  
6.7.2007 Zábava na parketu Parket v přírodě Obec
5.7.2007 Vzpomínka na výročí vystěhování Neveklovska Neveklov  
červenec/srpen Zábava na parketu Parket v přírodě SDH Křečovice
20.10.2007 Posvícenská zábava Hostinec Hořetice SDH Hořetice
1.12.2007 Mikulášská zábava Hostinec Hořetice SDH Hořetice
25.12.2007 Myslivecký ples Hostinec U kohouta

Monika Pechačová

KAM S VAŠÍM ODPADEM? [17/2007]

Zde uvádíme praktické rady, jak naložit s odpady, které ve vaší domácnosti, na zahrádce či chtě mohou vznikat:

Využitelné složky odpadu

Papír, plast, skol a nápojové kartony patří do kontejnerů na tříděný odpad. Další využitelný odpad jako je železo a barevné kovy, můžete po dohodě na OÚ Křečovice uložit dle dispozic na prozatímní skládky, papír či akumulátorové baterie odevzdávejte do sběren surovin.
Sběrna surovin: Sedlčany, Benešov

Nebezpečný odpad

Nebezpečným odpadem jsou zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (výbojky,rozbité teploměry atd.), upotřebené motorové a převodové oleje, tuky, zbytky barev, lepidel, léky, monočlánky, olověné akumulátory, spotřební použitý potravinářský olej (olej po smažení a fritování), apod.

Nebezpečné odpady neházejte do popelnic na komunální odpad, ale odevzdejte při mobilním svozu nebezpečného odpadu v osadě - třikrát ročně - dle vyvěšených plakátu. Nejbližší termín: 20.4.2007

Prošlé léky odebírají bezplatně všechny lékárny.

Autovrak a kam s ním?

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen předat pouze osobám, které jsou provozovateli schválených zařízení k využívání, odstraňovaní, sběru nebo výkupu autovraků.

Ke schváleným výkupnám autovraků patří:

například Kovošrot Sedlčany, Benešov

Objemný odpad a kam s ním?

Vyřazené kusy nábytku, matrace, umývadla, pneumatiky, obaly větších rozměrů, koberce, tabulové sklo, vany, apod. ukládejte do Vámi objednaného kontejneru a nechte odvézt na Vaše náklady na skládku do Přibyšic.

Stavební odpad a kam s ním?

Stavebním odpadem je např. beton, cihly, tašky a keramické výrobky, asfaltové směsi, zemina a kamení, izolační materiál vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb.

Možnosti likvidace: Skládka Přibyšice

Odpad ze zahrádek lze:

  • kompostovat na svém pozemku či zahrádce
  • odkládat je do přistavených kontejnerů
  • spalovat jen suchý rostlinný materiál s maximální ohleduplností a s přihlédnutím k povětrnostním podmínkám (kouř nesmí obtěžovat sousedy)

Spalování rostlinného materiálu, který není suchý, je zakázáno.

Použité výrobky podléhají tzv. zpětnému odběru

Použité výrobky jakou jsou domácí elektrospotřebiče (televize, pračky, ledničky, mixéry, rádia apod.), elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky nebo motorové oleje, lze bezplatně odevzdat u příslušného prodejce či ve sběrném dvoře. Elektrospotřebiče odevzdávejte vždy kompletní, nedemontované!

Praktické rady

Kde lze objednat kontejner pro objemný odpad, stavební suť, odpad ze zeleně apod.?

Technické služby Benešov, Na Spáčilově 1371, tel.: 317 723 311

Co dělat když?

Objevili jste někde černou skládku? Ohlaste ji na:

Obecní úřad, tel.: 317 741 191

Vidíte někoho ukládat odpad mimo řízenou skládku nebo nádobu na odpad?

Pro okamžitý zásah volejte policii, tel.: 317 701 336 (337)

Jinak ohlaste na:

  • Obecní úřad nebo Městský úřad, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, tel.: 317 722 722
  • Česká inspekce životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství, tel.: 266 793 340

Zapište si SPZ, barvu a typ vozidla, čas, datum, případně druh odpadu, popřípadě pořiďte fotodokumentaci.

Velikonoční Symboly [17/2007]

Pro naše předky bylo jaro začátkem hospodářského roku. Opět se „rodí“ slunce a v křesťanské tradici vstává z mrtvých spasitel Ježíš. Jaro je prostě znovuzrození.

Velikonoční vajíčka, zajíček, beránek, kříž nebo svíce jsou symboly, které k velikonoční tradici nerozlučně patří. Jaký to vše má ale význam? Proč tyto symboly používáme, co pro nás znamenají nebo mohou znamenat? Jak blízko mají ke křesťanství?

Vajíčko

Je mnoho výkladů, proč je vajíčko spojováno s Velikonocemi, rozhodně to má svou dávnou tradici. Tvar vejce nemá nikde začátek ani konce, každé místo může být nahoře i dole. Vejce symbolizuje zárodečný chaos, ze kterého vzniká narození. Tento význam najdeme už v řecké mytologii. Vejce nacházíme už před křesťanstvím při pohanských oslavách jara. V předkřesťanských dobách bylo dokonce dáváno do hrobu k mrtvému, jako symbol života a vzkříšení. Vejce zřetelně symbolizuje se zmrtvýchvstáním Ježíše a s křesťanskými Velikonocemi.

Konzumovat vajíčko v době svátků souviselo pravděpodobně i s velkým postem, který Velikonocům předchází, ani vejce se jíst nesměla. Období půstu provázelo mnoho pověr. Například aby se člověk vyhnul neštěstí nesměl přinést vejce domů po západu slunce.

Pomlázka

K lidové tradici a k projevům proudícího života patří velikonoční koleda - pomlázka. Součástí koledy je obcházení domů, veršovaná přání, polívání vodou a hlavně šlehání zelenými pruty (pomlázkami), které údajně přináší „pomlazení“. Za blahodárný akt vyšlehání se přirozeně musí platit - dárky a vejci. Jako dárek má být vajíčko plné a omalované. Vejce malována buď jednobarevně nebo pomocí zdobných technik a vzorů, které se liší krajovými zvyky i dobou.

Malovaná vajíčka se postupně stávala okrasným předmětem a sběratelstvím. Pro účel sběratelství a prodeje se původně plná vajíčka z praktických důvodů začala vyfukovat a v této formě je většina lidí chápe jako tradiční - tedy jako kraslice.

Zajíček

Zajíček Jiným z rozšířených symbolů Velikonoc je zajíček. Zajíc má své místo v mnoha náboženstvích a mytologiích. V řecké, egyptské a čínské symbolizuje například štěstí, plynoucí čas, krátkost života a u Aztéků dokonce symbolizoval i stvořitele.

Obecně se k němu křesťanství staví s odstupem kvůli jeho užívání jako symbol smyslnosti. Zajíc proto býval občas znázorňován v bílé barvě u nohou Panny Marie, což mělo symbolizovat vítězství čistoty nad tělesným pokušením, které o sobě dává nejvíce vědět právě na jaře. V Bibli je zajíc označován jako „stvoření maličké na Zemi a moudřejší nad mudrce“ a symbolizuje zde chudé, skromné a pokorné.

Podobu zajíce na sebe prý kdysi braly čarodějnice, aby se ukryly. Lidé věřili, že jim čarodějnice v podobě zajíce přinášejí ochranu, a proto je uctívali. Zajímavé je, že v Irsku se zajíci nejedí vůbec, protože Irové říkají, že je to stejné, jako by jedli svou babičku. Proč? No přece proto, že naše babičky i prababičky „čarovaly“ všechny!

Příjemné prožití velikonočních svátků přeje

Pavel Novotný

Pojďte si pohrát do školky [17/2007]

Adaptační program MŠ

Vstupem do mateřské školy se rozšiřuje jejich okruh v navazování kontaktů s lidskou společností. Aby tento proces probíhal nenásilnou formou bez stresu, nabízí Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice pro rodiče s dětmi, kteří nenavštěvují mateřskou školu, adaptační program.

Hry na školní zahradě

V době provozu mateřské školy nabízíme rodičům s dětmi do 6-ti let možnost her na školní zahradě (zapojení do dětského kolektivu).

Hry v mateřské školy

První a poslední čtvrtek v měsíci od 15,30 - 17,00 hod mohou rodiče docházet se svými dětmi do mateřské školy. Rodiče, kteří budou mít zájem, se nahlásí minimálně 1 den předem vedoucí učitelce mateřské školy.

Návštěva akcí

Rodiče s dětmi se mohou zúčastňovat akcí pořádaných Základní školou Josefa Suka a mateřskou školou Křečovice. O těchto akcích mohou rodiče získat informace u vedoucí učitelky MŠ a informačních letácích, které jsou vyvěšeny v informační vitríně na návsi.

UPOZORNĚNÍ: Děti mohou akce navštěvovat pouze v doprovodu zákonných zástupců.

Připravované akce:

9. 3. 2007 - Divadelní představení
15. 3. 2007 - Vynášení Moreny
20. 3. 2007 - Zápis do MŠ
27. 3. 2007 - Návštěva bazénu VZ Měřín
11. 4. 2007 - Zpívání s kytarou
19. 4. 2007 - Dopravní odpoledne
26. 4. 2007 - Návštěva bazénu VZ Měřín
3. 5. 2007 - Beseda s lékařem pro rodiče
15. 5. 2007 - Besídka ke Dni matek
18. 5. 2007 - Výlet do přírody
1. 6. 2007 - Cesta za pokladem
4. 6. 2007 - Fotografování
6. 6. 2007 - Divadelní představení

Mgr. Zdeňka Holá, ředitelka školy

Postup při vyřizování povolení k nakládání s vodami pro odběr vody ze studní nebo vypouštění odpadních vod ČOV do povrchových vod [17/2007

Postup
při vyřizování povolení k nakládání s vodami pro odběr vody ze studní nebo vypouštění odpadních vod ČOV do povrchových vod (tabulku čtěte po sloupcích)

Jste fyzická osoba a máte studnu na pitnou vodu pro individuální potřebu domácnosti Jste fyzická osoba, máte studnu na nepitnou vodu nebo čističku odpadních vod (vodní dílo) Jste fyzická osoba oprávněná k podnikání např. živnostenským listem, máte studnu nebo ČOV (vodní dílo) pro potřeby podnikání Jste právnická osoba máte studnu nebo ČOV (vodní dílo)
Máte kolaudační rozhodnutí na stavbu, projektovou dokumentaci a platné povolení k nakládání s vodami nebo máte prokazatelně (tj. prohlášení dvou pamětníků, že studna byla proveden před 1.1.1955) stavbu studny před rokem 1955 Potřebujete platné povolení k nakládání s vodami nejpozději k 1.1.2008, vydané na základě právního stavu stavby Potřebujete platné povolení k nakládání s vodami nejpozději k 1.1.2008, vydané na základě právního stavu stavby Potřebujete platné povolení k nakládání s vodami nejpozději k 1.1.2008, vydané na základě právního stavu stavby
MÁTE VŠE V POŘÁDKU

Postup při zajištění vydání povolení k nakládání s vodami

Zjistěte v jakém roce byla vaše stavba vodního díla postavena a je-li v právním stavu (tedy má-li kolaudační rozhodnutí či jiné povolení ke stavbě)
Postavena před rokem 1955 Postavena od 1.1.1955 do 31.12.2001 Postavena po roce 2002
1. Najděte jakýkoliv doklad o existenci stavby před rokem 1955 (kronika, dědické řízení, zápisy úřadů, svědecké výpovědi, archivy,..) - najdete-li, pak máte stavbu v právním stavu 1. Najděte jakýkoliv doklad o existenci stavby (stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, povolení národního výboru, stavební komise, archivy,…), může být součástí i jiného povolení užívání např. rodinného domu či provozovny - najdete-li, pak máte stavbu v právním stavu 1. Máte projektovou dokumentaci, 2. Máte stavební povolení, 3. Máte kolaudační rozhodnutí, 4. Máte povolení k nakládání s vodami (dosud platné!!!) - máte stavbu v právním stavu
2. Nechte si vyhotovit pasport stavby (zjednodušenou dokumentaci stavby dle přílohy č.3 vyhlášky č.499/2006 Sb.) projektantem autorizovaným na vodní díla 2. Najděte projektovou dokumentaci stavby vodního díla (PD) MÁTE VŠE V POŘÁDKU
3. Požádejte vodoprávní úřad o povolení nakládání s vodami - odběr podzemní vody, vypouštění odpadní vody, na příslušném tiskopise. 3. Nenajdete-li PD, nechte si vyhotovit pastor stavby (zjednodušenou dokumentaci stavby dle přílohy č.3 vyhlášky č.499/2006 Sb.) projektantem autorizovaným na vodní díla
4. Požádejte vodoprávní úřad o povolení nakládání s vodami - odběr podzemní vody, vypouštění odpadní vody, na příslušném tiskopise.

Nenašli jste žádné doklady, dokumentaci, žádné zápisy ani jiná sdělení

  1. Máte pravděpodobně nepovolenou stavbu tzv. „černou“ (při užívání nepovolené stavby porušujete ustanovení z. č. 254/2001 Sb., vodní zákon a z.č.183/2006 Sb., stavební zákon a hrozí vám pokuta z nepovolenou stavbu, nepovolený odběr vody nebo nepovolené vypouštění odpadních vod)
  2. Nechte si vyhotovit paspart stavby (zjednodušenou dokumentaci stavby dle přílohy č.3 vyhlášky č.499/2006 Sb.) projektantem autorizovaným na vodní díla
  3. Požádejte o dodatečné povolení stavby u vodoprávního úřadu na příslušném tiskopise
  4. Požádejte o povolení nakládání s vodami u vodoprávního úřadu na příslušném tiskopise
Kontakty:
Vodoprávní úřad BN - Odbor životního prostředí, Městský úřad Benešov, telefon 317 722 722

Mistr Suk mluví o svém mládí [17/2007]

Středa 28. listopadu 1934. V prostorném sále benešovského hotelu Na Poště je hlava na hlavě. Plná sedadla, plně obsazená všecka místa k stání. Zezadu špatně vidíš přes hlavy ztichlého houfu.

Pojednou ruch, vlnění na sedadlech, vzrušení v tvářích a v zápětí potlesk, který nemá konce. Mistr Suk stojí před svými ctiteli a spoluobčany, šťastnými, že mají slavného krajana po prvé mezi sebou a mluví o sobě, o svém mládí, o svých studiích a o svém díle. Hlavně o svém dětství.

Krásně mluví. Prostě, bez strojených příkras, samé krátké věty. Mluví, sedá ke stolu, vzlyká a tiší rozvzpomínané srdce humorným slovem, jímž strhuje k veselému smíchu celý sál. Slova doprovází na klavíru. Přehrává svou prvotinu, veselou polku. A vysvětluje: „To, co hraji pravou rukou, jsem složil já, to, co levou , je tatínkovo.“ A znovu u stolku mluví a vzpomíná. Znovu tiskne citlivé muzikantské srdce vlastními slovy…

Mistr Suk vzpomíná na své dětství v křečovické škole. Na otce, který měl jednu jedinou touhu: aby vložil dětem do duše to nejkrásnější, co nosil v svém srdci. Na maminku, která byla na nohou od časného rána pozdě do noci, aby její děti nepocítily nikdy nedostatku. Na vzájemnou úctu a lásku rodičů. I to připomíná mistr žertovně, jak chodíval otec za svou vyvolenou pěšky z Křečovic do Prahy: čtrnáct hodin tam, čtrnáct nazpátek. V sobotu po vyučování vyrazil a časně ráno byl v Praze; večer nazpět z Prahy, aby byl v pondělí ráno ve třídě.

Opět a opět se vrací mistr do křečovické školy. Vypravuje o svém místě mezi třemi sty dětmi v otcově třídě, o místě pod stolem u tatínkových nohou, o dobrodružné cestě za basou, o tom, jak písně „Skákal pes“ a „Na tý louce zelený“. které zahrál na housle v šesti letech tatínkovi k svátku, rozhodly, co bude z řídících Pepy.

Mistr suk mluví o svých studiích. Ale ne dlouho. Po několika větách už je zase doma, v křečovické škole, u tatínka a maminky, u bratra a sestry Emilky, jejíž jméno nedovede říci bez mocného pohnutí. „Když jsem jezdíval domů na prázdniny nebo na svátky, chodíval mi tatínek daleko naproti a první mě vítal domů. Maminka na nás čekávala až na dvorku. „Tady ho máš, kluka!“ tak mě odevzdával otec do matčina objetí. Když jsem se vracíval zpět do Prahy, loučila se se mnou poslední maminka. To jsme vždycky neviděl pro slzy na cestu z Křečovic až do Bystřice. Otec byl zlatý člověk, matka byla světice.“./em> A zase oživují v mistrových slovech zlé cesty z nádraží do Křečovic, zlé cesty v selských vozech za zimních nepohod, křečovické Vánoce, vánoční mše v křečovickém kostelíku, slavná půlnoční…

Mistr Suk mluví o svém díle, o mistru Dvořákovi a jeho vlivu na sovu tvorbu. To už je velmi stručný. A i odtud se stále vrací domů. Nemůže jinak. Záhy končí. “.ic bych si nepřál, až se dostanu na onen svět, než abych tam našel v některé útulné hospůdce pohromadě Smetanu, Dvořáka, Janáčka. Třeba by si řekli: „A, hele, Suk je tady!“ Byl bych šťasten, kdyby si mne všimli. Snad by se na mne i usmáli. Možná, že by mě pozvali, abych přisedl k jejich stolu. A kdož ví: možná, že by si se mnou připili na zdraví.“

Tady už mluvil víc skromný člověk než velký umělec. Velký umělec a skromný člověk. Neboť skromnost je vlastní sestra každé opravdové velikosti.

Eduard Vaněček

 

Dovětek: Dočetli jste článek výše podepsaného autora, který byl otištěn v časopise Pod Blaníkem v č. 4 roku 1934-35. Po půl roce od konání besedy Josef Suk v Benešově umírá. Letos si připomeneme 72. výročí. Komorní sdružení v Benešově uděluje Josefu Sukovi v roce 1934 čestné členství. Při této příležitosti obdržel diplom zhotovený Ladislavem Šímou.

Pavel Novotný

Z jednání Zastupitelstva obce Křečovice [17/2007]

Zastupitelstvo obce jednalo v prvém čtvrtletí tohoto roku dvakrát. Dne 30.1.2007 bylo po zprávě o plnění usnesení z minulého zasedání jednáno o možnosti využívání dětského hřiště u mateřské školky i dětmi do šesti let věku, které ještě do školky nechodí. Debata byla vedena z účasti ředitelky místní základní a mateřské školy, která nevyloučila možnost návštěv matek s malými dětmi na dopoledních hodinách v rámci přípravy dětí k docházce do MŠ. Zastupitelstvo obce v další části jednání projednalo zrušení přestupkové komise OÚ Křečovice k 1.2.2007 s tím, že veškeré přestupky proti veřejnému pořádku budou projednávány na Městském úřadu v Benešově. V závěru jednání byly projednány různé záležitosti a schváleno usnesení.

Dne 12.3.2007 bylo projednáno rozpočtové opatření č.1. Dále starosta přednesl návrh směnné smlouvy mezi Obcí Křečovice a Trapistickým klášterem. Obec touto smlouvou sleduje záměr zajisti pozemky pro příjezdové cesty do osady Na Kasárnách a osady Psané skály, stejně tak i k nemovitosti po Zamrazilových - což předchozí MNV Nahoruby ve své době nezajistil. Zastupitelstvo obce návrh schválilo. V další části jednání po posouzení nákladů na provoz obecních vodovodů v roce 2006 a výhledů nákladů v roce 2007 schválilo výši vodného pro rok 2007 takto: vodovod Křečovice 14,- Kč/m3, vodovod Nahoruby 14,- Kč/m3. Dále byla posouzena nájemní smlouvy na pozemky ve veřejném tábořišti v Nové Živohošti navržená Radou Města Benešova - nebyla zastupitelstvem obce schválena z důvodu navržené nízké nájemní ceny. Zastupitelstvo obce vyjádřilo souhlas s přijetím peněžitého daru 50.000,- Kč pro obec a 20.000,- Kč pro Základní školu Josefa Suka Křečovice od Dr.h.c. Josefa Suka, houslového virtuosa a vyslovilo Mistrovi poděkování z poskytnutí darů. Zastupitelstvo dále schválilo objednání zpracování dokumentace pro stavební povolení na II. Etapu splaškové kanalizace v Křečovicích. Dále zastupitelstvo schválilo podání přihlášky do Svazu měst a obcí České republiky. Schváleno objednání kontejnerů na separovaný sběr surovin. Poté byly projednány různé drobné záležitosti. Následovala diskuse, schválení usnesení a závěr jednání.

Další jednání Zastupitelstva obce Křečovice se uskuteční dne 5. 4. 2007.

František Vondra, starosta

Tříkrálová Sbírka 2007 [17/2007]

Milí čtenáři Křečovických listů,

velká většina z vás přispěla letos do pokladniček při tradiční Tříkrálové sbírce. V tomto roce se přihlásilo hodně ochotných pomocníků - koledníků - a vy jste byli opět o něco štědřejší, takže výnos byl vyšší než v minulých letech.

Dobročinnou akci, probíhající začátkem ledna, organizuje již několik let Charita České republiky. Její výnos je použit na pomoc potřebným nejen v naší zemi, ale zčásti i v zahraničí. Charita pomáhá v oblastech zasažených přírodními katastrofami, postižených válečnými konflikty nebo tam, kde žijí lidé hluboko pod hranicí chudoby. V České republice je z vybraných peněz financováno mnoho potřebných a užitečných projektů - výstavba hospiců, domovů pro matky s dětmi a dalších sociálních zařízení, jsou poskytovány dary nemocnicím, dětským domovům a domovům důchodců.

Děkujeme vám všem, kdo jste neodmítli prosbu o pomoc. Děkujeme, že jste přijali malé koledníčky a přispěli. Podívejte se na výsledky vaší a jejich společné „práce“ v minulých letech:

rokčástkarokčástka
200116 503,-Kč 200421 589,50 Kč
200221 062,70 Kč 200523 221,50 Kč
200320 451,80 Kč 200622 188,- Kč

A nyní si, prosím přečtěte, kolik bylo v naší farnosti vybráno a odesláno na účet Charity v tomto roce:

místočástka
Křečovice4 635,- Kč
Křečovice-draha, Košťálka, Vlkonice3 103,- Kč
Krchleby2 350,- Kč
Nahoruby2 025,- Kč
Osečany7 872,- Kč
Suchdol, Břišejova5 569,- Kč
Celkem25 554,- Kč

Přejeme vše dobré a děkujeme jménem těch, komu vaše dary pomohou.

Koledníci křečovické farnosti

Sloupek z fary - Tajemství Velikonoc [17/2007]

Bylo by zajímavé udělat anketu na téma: “.o se vám vybaví, když se řekne Velikonoce?“./em> Pokud se nebudeme stylizovat do nějaké náboženské fráze, tak v srdci člověka - křesťana - se možná objeví nejen radost z velikonočních svátku, ale i radost z toho, že letošní půst máme za sebou. Je přirozené, že člověk spontánně inklinuje spíše ke skutečnostem milým, veselým, povzbudivým, zatímco se vnitřně brání pokání, postu, utrpení, bolesti, strádání.

Pochopit hloubku Velikonoc, nelze bez pochopení Ježíšovy smrti, utrpení, ukřižování. Bez pochopení kříže. Sami víme, že jeho věta o kříži, který máme denně na sebe brát, stojí v centru evangelia a tvoří jádro jeho následování: “.do chce jít za mnou zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě.“ Dobře víme, jak je těžké to pochopit a přijmout do svého života. Svatý Pavel nám říká, že si přeje být ukřižován s Kristem a že to je důvod jeho vnitřní radosti. Stojíme před tajemstvím umučení, ukřižování. Nahlédnout do něho je milostí, přijmout ho je Boží mocí. Podíváme-li se na Ježíšův kříž z hlediska jeho pozemského života, mohli bychom říci, že je to prohra. Ale Kristus vzal kříž za naše hříchy. Protože to byla cesta našeho vykoupení určená Bohem. “.ak Bůh miloval svět, že dal svého Syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život.“./em> Ježíšův kříž je vyjádřením jeho lásky, který se zcela dává všem lidem. Ochotou dát vše i to poslední., Pán potvrdil to, co žil a co hlásal. V jeho utrpení se otvírá pravý smysl a hodnota lásky, která dává smysl i našemu životu. Kříž je také znamením veliké Ježíšovy lásky k otci - jeho věrnost až k smrti - a lásky k nám, která ho přivedla na kříž. Byla to cena našeho vykoupení. Ježíšův kříž, jeho smrt a utrpení nás uvádí do středu radostné zvěsti. Ukazuje jaký Bůh vlastně je: Soudí člověka tím, že ho zachraňuje, tím že za něj sám platí. Jde o lásku, která snese i utrpení, o lásku, která je silnější než smrt. A v tom je vítězství Kristovo i naše. Láska má cenu, láska smrtí nekončí, láska nás provází utrpením k novému životu. Dává smysl našim trápením i naší smrti. V tomto světě nelze žít bez utrpení a nelze se vyhnout smrti, ale je možné utrpení a smrt proměnit k vítězství. To je tajemství Velikonoc, tajemství lásky, která dává život: “.á jsem vzkříšení a život. Kdo ve mě věří bude žít na věky. Aleluja!“

P. Kazimierz Duš