18-2007

Oslavy 950 let Živohoště [18/2007]

Oslavy 95O. výročí první písemné zmínky o Živohošti se konají na levém Vltavském břehu dne 1. září 2007 ve „Staré“ Živohošti.

Program oslav

časakce
10,00 - 11,30 zahájení - mše svatá, slouží Miloslav kardinál Vlk, arcibiskup pražský, generál a velmistr řádu křížovníků s červenou hvězdou Jiří Kopejko 0.Cr. a kněží z okolí
11,30 a dálevýstava fotografií historie - současnost
autogramiáda p. ing. Krále, autora knihy o Živohošťské farnosti
11,30 - 16,30 soutěže - hry pro děti
Václav Vydra - ukázka jízdy na koních
13,00 - 14,00 koncert v kostele sv. Fabiána a Šebestiána - provede mistr Josef Suk
posvícenská zábava
16,30 - 19,30 diskotéka - moto show
21,30 - 22,00 ohňostroj - Fr. Snopek
20,00 - 22,00 country zábava - kapela Flok

U příležitosti oslav 950 let Živohošti byla vydána kniha s názvem Živohošťská farnost o rozsahu 300 stran pokrývající tyto témata:

Historie vsí a osad živohošťské farnosti
Vybrané zajímavosti ze živohošťské farnosti
Počet obyvatel a domů vsí a osad živohošťské farnosti
Válečná období na živohošťské farnosti
Školství živohošťské farnosti
Živohošťská farnost a její faráři
Historické památky na živohošťské farnosti
Významní rodáci a osobnosti

Kniha obsáhle seznamuje čtenáři s krajem spadající pod živohošťskou farnost. Tento kraj dnes zasahuje do obce Křečovické (pravý břeh řeky Vltavy - Políčany a zatopená „Stará“ Živohošť).

Kniha bude k zakoupení v průběhu oslav (možnost podpisu autorem - p. ing. Králem) nebo na OÚ Chotilsko a Křečovice.

vybral Pavel Novotný

Zápis z jednání zastupitelstva 8. 6. 2007 [18/2007]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, konané dne 8. 6. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice.
Zahájení v 19,30 hodin.
Přítomni: Vondra Fr., Nečas R.,Jirásková J., Novotný P., Pechačová M., Bálková V., Hulan Vl., Novotný J., Rosůlek P., Krymlák K.,
Omluveni: Čermák Vl.
Hosté: Mgr. Holá, ředitelka ZŠ J. Suka, Ondráková Marie
Ověřovatelé zápisu: Nečas R., Novotný P.
Návrhová komise: Rosůlek P., Jirásková J., Bálková V.

 1. Zahájení
  Schválení programu zasedání zastupitelstva
  Hlasování  10  0  0
 2. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva
  Panem starostou byla přednesena zpráva o plnění usnesení ze zasedání ze dne 14. 5. 2007.
 3. Zpráva o vzdělávacím programu
  Paní ředitelkou Holou byla předložena zpráva o Školním vzdělávacím programu, který bude platný od 1. 9. 2007 a dále o kontrole v ZŠ, která proběhla v květnu Krajskou školní inspekcí a Krajskou hygienickou stanicí. Zastupitelstvo bere na vědomí.
 4. Rozpočtové opatření č 4/07
  Výdaje
  • Zvýšení rozpočtu o 20.000,-- Kč - oprava kostela ve Staré Živohošti
  • Finanční dar na Dětské odpoledne 1.000,-- Kč
  • Finanční dar na Nohejbal Krchleby 500,-- Kč
  • Snížení rozpočtu o 27.100,-- Kč - náklady na žáky (ZŠ Neveklov)
 5. Závěrečný účet obce Křečovice za rok 2006 a zpráva o výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 2006
  Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce Křečovice za rok 2006 bez výhrad
         příjmy ve výši     8 434 525,21 Kč
         výdaje ve výši     7 102 113,-- Kč
  Schválený závěrečný účet SON ze rok 2006.
  Schválena zpráva o hospodaření BENE-BUS za rok 2006
  Hlasování  10  0  0
  Schváleno rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ v Křečovicích 2.290,-- Kč
        do fondu odměn   458,-- Kč
        do rezerv. Fondu   1.832,-- Kč
 6. Různé záležitosti
  • Smlouva o dílo s Ing. Arch. Miroslavem Tůmou, Praha 6 na Návrh změny 4.ÚPNSÚ Křečovice. Cena zakázky dohodou 85.000,-- Kč
  • Smlouva mandátní s mandatářem - Pavle Bechyňová, Benešov na zajištění pořizování stanovisek a dokumentací, potřebných ke změně ÚPNSÚ v ceně 70.000,-- Kč.
  Výše uvedené zastupitelstvo bere na vědomí a navrhuje jednání s uvedenými subjekty o možné snížené ceny.
  • Žádost paní Martiny Bolerové o provozování rychlého občerstvení v Nové Živohošti byla zastupiteli schválena.
  • Žádost o prodej pozemku parc. č. 24/2 v k.ú. Krchleby, žadatel Dagmar Opletalová, Praha 4. Žádost byla odložena na příští zasedání zastupitelstva - po provedení šetření na místě.
  • Žádost o odkoupení parcel č. 778/1 a 778/2 ve Strážovicích, žadatel Kateřina Bártová a Filip Minařík, oba bytem v Praze. Žádost byla odložena na příští zasedání zastupitelstva - šetření na místě.
  • Byl schválen pronájem hostince u Jirásků v Krchlebích za cenu 10.000,-- Kč ročně.
  • Zastupitelstvo přijalo úsporná opatření ve spotřebě vody z obecního vodovodu.
  • Dále byla schválena žádost o místo k prodeji rychlého občerstvení, žadatel Hrdinová Hana, Praha 9, ale s podmínkou platby nájmu předem.
  • Zastupiteli byla schválena smlouva o zrušení předkupního práva mezi obcí Křečovice a Jiřinou Krupičkovou, na pozemek 638/18, k.ú. Křečovice
  • Byl schválen finanční dar na Dětský den v Křečovicích, dne 17. 6. 2007 ve výši 1.000,-- Kč a na Turnaj v nohejbale ve výši 500,-- Kč.
  • Byla schválena SMLOUVA o vytvoření dobrovolného svazku obcí za účelem ochrany a prosazování společných zájmů v oblasti zajištění dopravní obslužnosti na území okresu Benešov za původní sdružení obcí BENE BUS, a schváleny stanovy Dobrovolného svazku obcí - BENE-BUS.
   Hlasování  10  0  0
  • Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o pořádání „Středověké bitvy“ v Brdečném ve dnech 3. - 5. srpna 2007. Pořadatel - Občanské sdružení Midgard, Mnichovice.
 7. Diskuse
 8. Usnesení
  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce bylo přečteno p. Nečasem R. a zastupiteli schváleno
  Hlasování  10  0  0
 9. Závěr

Zapsala Pechačová Monika

Cesta za pokladem [18/2007]

Den dětí oslavily v pátek 1.6.2007 děti a učitelky společně s maminkami a sourozenci z naší mateřské školy Křečovice Cestou za pokladem.

Celá výprava vyrazila v oranžových tričkách, aby byla dobře vidět a také se ihned všichni poznaly.

Cesta začínala odchodem z mateřské školy s pokřikem „hurá za pokladem“. Děti měly předem označenou cestu barevnými fáborky. Během trasy hledaly psaníčka s pečetí, která jim tam zanechal „Strážce pokladů“. V psaníčkách byly napsány vzkazy s úkoly a děti je s nadšením plnily (např. běh do kopce, natrhat kytičku pro kamarády, zazpívat písničku, přetahovat se s lanem, střílet šípem,..)

Děti byly plné elánu, jak v hledání psaníček, tak v plnění úkolů. Za splnění úkolu dostal každý odměnu. Posledním úkolem bylo hledání pokladu.

Děti dlouho neotálely a začaly prohlížet různé hromádky roští, hrabaly zem, přehazovaly mech a nakonec narazily na velikou hromadu pod skálou, kde byl ukrytý poklad. Najednou děti začaly volat: „Už ho máme“. Truhlu jsme všichni společně otevřely a v ní bylo překvapení i s dopisem od „Strážce pokladů“.

Při zpáteční cestě se děti o truhlu s pokladem střídaly a měli velikou radost z úspěšné cesty, která ji přinesla nejen krásné zážitky, ale také velkou odměnu sladkostí a obrázků, o které se spravedlivě rozdělily.

Jana Maříková, vedoucí učitelka MŠ

Zápis z jednání zastupitelstva 14. 5. 2007 [18/2007]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, konané dne 14. 5. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice.
Zahájení v 19,30 hodin.

Přítomni: Vondra Fr., Nečas R.,Jirásková J., Novotný P., Pechačová M., Čermák Vl., Hulan Vl., Novotný J., Rosůlek P., Krymlák K.,
Omluveni: Balková V.
Hosté: Hrdinka V., Bobál A.
Ověřovatelé zápisu: Jirásková J., Hulan Vl.
Návrhová komise: Krymlák K. , Novotný P., Novotný J.

 1. Zahájení
  Schválení programu zasedání zastupitelstva
  Hlasování  10  0  0
 2. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva
  Panem starostou byla přednesena zpráva o plnění usnesení ze zasedání ze dne 5. 4. 2007.
 3. Rozpočtové opatření č 3/07
  Příjmy
  • Dotace na hospodaření v lesích od KÚ 15.560,-- Kč
  • Dar na odpady - JUDr. Zikmund 10.000,-- Kč
  Výdaje
  • Příspěvek na ochranu živočišstva 1.000,-- Kč
  • Příspěvek na onkolog. Klub 1.000,-- Kč
  • SDH - příspěvek na soutěž 4.000,-- Kč
  • zvýšení rozpočtu na materiál (autobaterie) 20.000,-- Kč
  • ČOV - omezení užívání silnic 35.000,-- Kč
 4. Příprava rekreační sezony 2007
  • Nájemní smlouva na obecní pozemky ve veřejném tábořišti v Nové Živohošti
   Zastupitelstvo schválilo nájemné na obecní pozemky ve veřejném tábořišti v Nové Živohošti, nájemce Město Benešov, na částku 8,-- Kč/m2 na rok.
   Hlasování  7  3  0
  • Nájemní smlouva mezi obcí Křečovice a MO ČRS Týnec nad Sázavou
   Zastupitelstvo schválilo nájemní smlouvu mezi obcí Křečovice a MO ČRS Týnec nad Sázavou na pozemek 1582/1 v Nové Živohošti na 7.000,-- Kč ročně po dobu 2 let. Hlasování  7  3  0
  • Žádost Martiny Bornerové
   Žádost paní Martiny Bornerové z Prahy o povolení provozování rychlého občerstvení v Nové Živohošti na obecním pozemku byla zastupiteli předběžně schválena.
 5. Různé záležitosti
  • Žádost okrsku SDH Křečovice o finanční příspěvek na zakoupení cen pro okrskovou soutěž - zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 4.000,-- Kč
  • Žádost o zakoupení 2ks hadic pro SDH Krchleby - schválena.
  • Žádost o schválení místnosti pro hasiče v Krchlebích - žádost odložena na další jednání.
  • Schválení nákupu pozemku zastavěného cestou v Nahorubech od majitele LV 289 - 312 m2 = 20,-- Kč za m2 (A. Vít).
  • Zastupitelé dále schválili žádost k zalesnění pozemku č.p. 243/2 ve Vlkonicích.
 6. Diskuse Usnesení
  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce bylo přečteno p. Nečasem R. a zastupiteli schváleno Hlasování 10 0 0
 7. Závěr

  Zapsala Pechačová Monika

Významná výročí Sedlčanských škol [18/2007]

SOU Sedlčany

Vážení absolventi SOU Sedlčany, bývalé zemědělské školy!

Oznamujeme vám, že v pátek 28. září 2007 od 9,00 hod se budou v areálu učiliště v ulici Petra Bezruče čp. 364 konat oslavy 120. výročí založení školy.

Dovolujeme si co nejsrdečněji pozvat absolventy všech učebních oborů na tuto slavnost. Pozvánka se týká také bývalých žáků SOU lesnické v Třebnicích a SPV Laktos v Sedlčanech.

Ing. Jiří Janů, ředitel SOU Sedlčany
(uveřejněno na žádost ředitelství školy),
www.sou.sedlcany.cz

GSOŠE Sedlčany

Významné výročí oslaví i sedlčanské gymnázium. Letos tomu je již 60 let, co zasedli první žáci do jeho lavic. Oslavy proběhnou v sobotu 6. října 2007. Podrobnosti budou uváděny na internetových stránkách www.goasedlcany.cz

Zápis z jednání zastupitelstva 5. 4. 2007 [18/2007]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, konané dne 5. 4. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: Vondra Fr., Rosůlek P., Novotný P., Pechačová M., Čermák Vl., Krymlák K., Hulan Vl., Balková V.
Omluveni: Novotný J., Jirásková J.,
Hosté: Mgr. Holá, ředitelka ZŠ J. Suka
Ověřovatelé zápisu: Novotný P., Čermák Vl.,
Návrhová komise: Krymlák K., Rosůlek P., Nečas R.

 1. Zahájení
  Schválení programu zasedání zastupitelstva
  Hlasování  9  0  0
 2. Zpráva ze zápisů do mateřské školky
  Paní ředitelka Holá přednesla zastupitelům výsledky ze zápisu do MŠ v Křečovicích. Výsledek je takový, že dětí k zápisu přišlo více než je možná kapacita MŠ. Školka nemůže pro školní rok 2007/2008 přijmout 4 děti. Tento problém se bude řešit v rámci adaptačního programu ve školce po domluvě se zainteresovanými rodiči.
  Dále bylo zastupitelstvem odsouhlaseno zvýšení poplatku na rok 2007/2008 za návštěvu mateřské školky a to na 100,-- Kč/měsíc a poplatek za družinu při Základní škole J. Suka na rok 2007/2008 a to na 30,-- Kč/měsíc.
  Hlasování  9  0  0
 3. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva
  Panem starostou byla přednesena zpráva o plnění usnesení ze zasedání ze dne 12. 3. 2007.
 4. Nájemní smlouva na obecní pozemky ve veřejném tábořišti v Nové Živohošti
  Zastupitelstvo schválilo nájemné na obecní pozemky ve veřejném tábořišti v Nové Živohošti, nájemce Město Benešov, na částku 10,-- Kč/m2 na rok.
 5. Žádost o pronájem parkoviště v Nové Živohošti
  Slečnou Michalou Bartůškovou byla zaslána žádost o pronájem parkoviště v Nové Živohošti. Zastupitelstvo odsouhlasilo nájemné ve výši 55.000,-- Kč.
 6. Rozpočtové opatření č. 2/07
  Daň z příjmu na FÚ za obec - pouze proúčtovat, neplatí se
  MD 70.800,-- Kč  D 70.800,-- Kč
  Nákup nábytku do zasedací místnosti OÚ ve výši 30.000,--Kč
 7. Smlouva o dílo s firmou VRV Praha
  Smlouva o dílo s firmou VRV Praha na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na II. etapu kanalizace Křečovice. Cena celkem za vypracování dokumentace je 285.600,-- Kč. Zastupitelstvo smlouvu schválilo.
  Hlasování  9  0  0
 8. Různé
  • Sdružení obcí Neveklovska žádá o příspěvek na provoz Sdružení obcí Neveklovska a provozní náklady Informačního centra ve výši 46.940,-- Kč.
   Hlasování  7  2  0
  • Benešovský klub onkologicky nemocných žádá o příspěvek na činnost klubu ve výši 1.000,-- Kč
  • Žádost o finanční příspěvek SDH Krchleby ve výši 15.000,-- Kč byl zastupiteli odsouhlasen za podmínek, které budou dohodnuty s SDH Krchleby (natření místní čekárny, úprava obecního skladu, úprava cesty na Vlkonice)
  • Žádost o přispěvek na opravu střechy kostela v Živohošti. Zastupitelstvo schválilo částku ve výši 20.000,-- Kč.
   Hlasování  8  1  0
  • Zastupitelstvo bere na vědomí usnesení 28. valné hromady zájmového sdružení obcí Bene-Bus.
 9. Usnesení
  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce bylo přečteno p. Nečasem R. a zastupiteli schváleno
  Hlasování  9  0  0
 10. Závěr

Zapsala Pechačová Monika

Ozdravný pobyt na Nové Živohošti očima dětí [18/2007]

Diskotéka (slohová práce)

Jako každý rok, tak i letos se na Nové Živohošti ve čtvrtek večer konala diskotéka. Aby se místnost proměnila na diskosál, museli jsme ji náležitě vyzdobit. Po místnosti jsme rozvěsili fáborky z krepáku a barevného papíru. O občerstvení se postaraly naše paní učitelky.

Abychom byly jaksepatří ustrojené a připravené, potřebovaly jsme Lucčinu žehličku na vlasy a malovánka. Namalovaly jsme se, nažehlily vlasy a oblékly diskotékové oblečení. O pravou diskotékovou hudbu a atmosféru se postaral náš bývalý spolužák Martin Staněk. Naši důvěru nezklamal, protože hudba se nám velice líbila.

K pořádné hudbě patří i pořádná tanec. Proto jsme to po první písničce rozjeli s plnou parádou. Paní učitelky pro nás připravily zajímavé soutěže, které jsme si opravdu užili.

Diskotéka se mi velmi líbila, jenom trnem v oku mi byli kluci postávající v rohu místnosti.

Blanka Sliacka, žákyně 5. třídy

Hasiči (slohová práce)

Tento rok jsme zhlédli ukázku hasičské techniky nahorubských a křečovických hasičů. Přijeli nám ukázat, jak a s čím pracují.

Ve středu 13. června v podvečer přijeli na louku k řece, aby vodu ke svým ukázkám měli co nejblíže.

Nejdříve nám chvíli vyprávěli o své práci. Pak nám ukázali hasičskou techniku, její používání při hašení požárů. Nejvíce se mi líbilo vodní dělo. Zajímavé byly i plynové masky a dýchací přístroje, používání proudnic a hadic, vodní čerpadlo Vydra. Bezvadné vylo, že jsme si mohli vše i vyzkoušet.

Nakonec nás všechny postříkali vodním dělem. Byli jsme zmoklí jako slepice. Sluníčko naštěstí svítilo, tak jsme brzy uschli.

Lucie Brejšková, žákyně 4. třídy

Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice děkuje dobrovolným hasičům - p. Z. Bobíškovi, p. J. Pitelkovi st., p. J. Pitelkovi ml., p. M. Volfovi, p. F. Vondrovi ml., p. Ladislavu Lhotákovi za jejich ochotu ukázat a přiblížit dětem práci hasičů.

Dále děkuje p. Staňkové, která každoročně vychází škole vstříc s přípravou a provozováním ozdravného pobytu na Nové Živohošti. Velice si této skutečnosti vážíme a doufáme, že tato spolupráce přetrvá i do budoucna.

Mgr. Zdeňka Holá, ředitelka školy

TJ Vltavan Křečovice [18/2007]

Fotbalové soutěže v ročníku 2006/2007 skončily. Přinášíme vám závěrečné tabulky a různé statistické údaje.

IV. třída

Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Maršovice B 22 20 0 2 97:22 60
2.Poříčí n/S. B 22 18 2 2 81:25 56
3.Bukovany 22 16 2 4 79:31 50
4. Pecerady 22 12 3 7 53:28 39
5. Neveklov B 22 12 2 8 55:44 38
6. Křečovice 22 9 4 9 56:62 31
7. Úročnice B 22 7 5 10 70:65 26
8. Drachkov B 22 7 1 14 51:105 22
9. Zaječice 22 6 2 14 49:63 20
10. Bystřice B 22 6 2 14 33:71 20
11. Čerčany B 22 5 3 14 50:69 18
12. Jablonná n/Vlt. A 22 1 0 21 22:111 3

Celkem v této soutěži padlo 696 branek (průměr na zápas 5.3) z toho domácí mužstva trefili branku 412x (3.1) a hosté 284x (2.2). Zápasy navštívilo 5016 diváků (38). Zápasy našeho mužstva navštívilo celkem 626 diváků, což je nejméně ze všech družstev. Nejvíce fanoušků měly družstva Pořící a Úročnice - přes 1000. Ostatní mužstva se pohybují od 720 do 945 diváků.

zápasdomavenku
Křečovice - Bukovany 3:8 0:8
Křečovice - Bystřice B 2:2 2:3
Křečovice - Čerčany B 3:1 1:1
Křečovice - Drachkov B 6:0 3:5
Křečovice - Jablonná n/Vlt. A 5:0 6:1
Křečovice - Maršovice B 3:0 0:9
Křečovice - Neveklov B 4:1 0:3
Křečovice - Pecerady 3:1 0:3 k
Křečovice - Poříčí n/S. B 1:1 0:3 k
Křečovice - Úročnice B 3:3 0:3
Křečovice - Zaječice 6:3 5:3

Nejvíce branek vstřelil Jiří Bauer hrající za Bukovany - 30 branek. Na dalších medailových místech jsou hráči Maršovic - Petr Fišer (28 branek) a Zdeněk Šetina (19 branek). Na 6.-9. místě se umístili hráči s 11 brankami mezi nimiž se nachází dva naši hráči - Michal Senft a Jan Čejda. Další dva naši hráči se nachází na 34.-44. místě s 5 brankami - Miloslav Novák a Jaroslav Šembera. Další hráč nastřílel 4 branky a umístil se na 45.-60. - Petr Suchan. Následující hráči na 73.-109. místě nastříleli dvě branky - Jaroslav Hůlka, Martin Píta a Zbyněk Souček. Zbylí hráči na 110.-196. místě střelili jednu branku - Josef Brožek, Michal Hošek, Jan Hulan, Jan Krejčí, Jiří Mařík, Robert Nečas a Josef Vanžura.

V jednotlivých zápasech naše mužstvo získalo 31 bodů. Z toho 24 získalo v domácím prostředí (7 bodů venku).

Našem hráčům bylo uděleno 17 žlutých karet a tři červené.

OP starší žáci

Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1 Teplýšovice 16 13 3 0 93: 12 42
2. Struhařov 16 10 3 3 79: 23 33
3. Nespeky 16 9 3 4 63: 31 30
4. Pyšely 16 9 1 6 79: 37 28
5. Neveklov 16 7 4 5 58: 34 25
6. Jablonná n/Vlt. 16 6 1 9 42: 48 19
7. Bukovany 16 5 2 9 33: 62 17
8. Chocerady 16 3 1 12 27:139 10
9. Křečovice 16 1 0 15 16:104 3
zápasdomavenku
Křečovice - Bukovany 3:0 0:3
Křečovice - Chocerady 6:10 2:3
Křečovice - Jablonná n/Vlt. 1:2 1:9
Křečovice - Nespeky 0:9 1:4
Křečovice - Neveklov 0:17 1:6
Křečovice - Pyšely 0:11 0:3 k
Křečovice - Struhařov 0:5 0:12
Křečovice - Teplýšovice 1:7 0:3 k

Celkem v této soutěži padlo 490 branek (6.8). Domácí vstřelili 267 (3.7) a hosté 223 (3.1) branek. Na zápasech bylo 550 diváků (8). Naše družstvo vidělo hrát 90 diváků (spolu s Teplýšovicemi nejméně). Nejvíce diváků vidělo Bukovany a Pyšely (175 resp. 160). Ostatní mužstva se pohybují od 100 do 135 diváků. V jednotlivých zápasech jsme získali celkem tři body a to v domácím zápase. Další statistické údaje nejsou k dispozici.

Gabriela Novotná (www.fotbal.cz)

Voda nad zlato! [18/2007]

Ano přátelé, když si člověk přestává něčeho - třeba vody a orné půdy, nebo někoho - třeba dobrého člověka vážit, musí ho život poučit. Potom, pokud je rozumný možná změní názor a chování… Díky za to.

V minulých týdnech jsme si mohli vzít ponaučení s vodou… Od podzimu nebyla téměř žádná vláha, zatímco teploty v posledních týnech téměř tropické. A jak to asi vypadá ve většině domácnostech, kde mají veřejný vodovod? Otočí se kohoutkem, nebo se zvedne „pákovka“ a voda teče… a teče. Možná že je leckteré hospodyňce, nebo leckterému jinému členovi rodiny jedno, jestli je to o minutu více nebo méně. “.roč taky, vždyť to není tak drahé a vody, ta musí téct vždycky - to přeci musejí zařídit“ A to si musím ještě dnes natočit bazén a zalít zeleninu, když jsou takové vedra…“./strong>

Proč ne, ale co s tím, když ve studnách voda vysychá? Věřte, vodní zdroje pro vodovod v Křečovicích již v minulém týdnu nestačily doplňovat vodojem na maximum! Vždyť také denní spotřeba o předminulém víkendu stoupla na 125 m3 namísto průměrných 70 m3! A tak nešlo jinak než využít souhlasu zastupitelstva obce učiněného na posledním zasedání 8. 6. 2007 a vyhlásit omezení spotřeby. Ostatně, většina okolních obcí to učinila již podstatně dříve. Nyní se po několika menších deštích a také díky vám, kteří jste pochopili vážnost situace, vodojemy postačují doplňovat, ale nemám vyhráno. Deficit vody v přírodě trvá již řadu let a stále se prohlubuje. To je velice dovře vidět, když máte možnost častěji nahlédnout do studní a vidíte, že hladina vody se stále více od vás vzdaluje. Deficit vláhy v našem rodném kraji trvá již řadu let a řekl bych, stále se zvětšuje.

A tak nám nezbývá, než si tento fakt uvědomit a šetřit s vodou všeobecně a s tou z veřejných vodovodů především. Není od věci, pokud někde není využívána voda z domácí studny - využívat i tuto vodu. Avšak pozor! Vodovody musí být odděleny.

Nahorubští občané, vy nemusíte mít až takovou obavu, zdá se že u vás je vodnatím dost, ale jak se říká: „Čeho je hodně s tím se musí nejvíc šetřit“. A tak toto omezení bylo vyhlášeno i pro vás.

V Křečovicích, 30. 6. 2007

František Vondra, starosta

Hledači historie [18/2007]

Takzvaný štěchovický poklad je asi nejznámější dosud nevypátraným souborem historických předmětů na území České republiky. Je ovšem známá věc, že v roce 1946 Američané vykopali bedny s archivními materiály, ale na žádosti ministerstva vnitra je vrátili zpět do Československa. Někdy se říká, že ne všechny bedny s obsahem dokumentů byly vráceny. V devadesátých letech dvacátého století ministerstvo vnitra vydalo prohlášení, že o přítomnosti nacistického „pokladu“ na našem území neexistují věrohodné důkazy.

Ke konci druhé světové války 21. dubna 1945 K. H. Frank dostává rozkaz ukrýt „poklad“. který měl být původně převezen do Argentiny, pod zem a zajistit, aby se k němu nikdo nedostal.

Jaké tajemství bedny, které před koncem druhé světové války doopravdy ukrývají? Údajně v nich je zlato ukradené Židům, nebo obrazy z evropských galerií. Dokumenty tajného nacistického archivu zabývající se vývojem atomového výzkume a vývojem dalších vojenských technologií (raket, létajících talířů). Podle některých spekulací by mohly být ukryty v podzemí i zbytky Jantarové komnaty. Někde v podzemí se mohou ukrývat zmizelé insigma pražské Karlovy univerzity nebo lebky parašutistů Josefa Gabčíka a Jana Kubiše. Dokonce se uvádí, že na území České republiky může být uloženo pět set až tisíc beden s různými archiváliemi včetně rozebraných prototypů zbraní.

Možná někoho napadne proč o tom zrovna píši. Tak tedy oblast Neveklova byla vystěhována za druhé světové války a bylo zde zřízeno vojenské cvičiště zbraní SS. Podle údajů se na území mezi Vltavou a Sázavou cvičilo několik desítek tisíc vojáků SS elitního vojska Německé branné moci. Dále zde bylo několik koncentračních a pracovních táborů. Vstupní cesty na území byly střeženy polním četnictvem. A hledání uložených archiválií a různých jiných dokumentů se od Štěchovic přeneslo i na Neveklovsko.

V říjnu 2006 oznámil vedoucí Občanského sdružení Blaničtí rytíři, že hodlají u osady Skrýšov hledat uložené bedny po nacistech. K tomuto ohlášení je dovedlo studium některých starých záznamů a z těch vytipovali toto místo. Podle vedoucího sdružení se nejedná o žádné zlatokopecké práce, ale o odkrytí neblahého dědictví druhé světové války.

Při odkrývání a uvolňování kamenů je různé indicie utvrdili, že toto místo by mohlo být to pravé. Práce pokračovali až do prvního měsíce tohoto roku. Nicméně v únoru úřady pozastavili veškeré práce.

Nikdo nemůže s určitostí říci, co se v podzemí ukrývá. Můžou tam být ukryty materiály, jenž můžou ohrozit životy osob žijících v okolí nebo životní prostředí - únik nebezpečných látek do spodních vod. Může zde být uložená munice z muničních skladů. Vše jsou jen možnosti. Mezi nimi se skrývá i možnost, že zde nic není.

Pavel Novotný