19-2007

Zápis z jednání zastupitelstva [19/2007]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, konané dne 30. 8. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,15 hodin.

Přítomni:Vondra F., Nečas R., Novotný P., Pechačová M., Balková V. Hulan Vl., Novotný J., Rosůlek P., Krymlák K., Jirásková J., Čermák Vl.
Hosté: Vilímek B., Novotná G.
Ověřovatelé zápisu: : Nečas R., Rosůlek P.
Návrhová komise:Čermák Vl., Balková V., Hulan Vl.

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování  11  0  0

 1. Zahájení
 2. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva
  Panem starostou byla přednesena zpráva o plnění usnesení ze zasedání ze dne 19. 2007.
 3. Rozpočtové opatření č. 7/07
  Příjmy - navýšeni
  - odvod od FÚ - odnětí půdy 17.000,- Kč
  - odvoz odpadu 12.000,- Kč
  - správní poplatky 11.000,-- Kč
  - elektr. energie-vrácená záloha z min.let 127.000,-- Kč
  Výdaje
  - Komunikace - přesun v kapitole mezi položkami -z údržby-chodníky 48.500,-Kč
  - zákl. škola - navýšení - fin. dar pro žáky l .třídy 5.000,-- Kč
  - Vodní hosp. - navýšení na nákup materiálu 40.000,-- Kč
  - na opravu 40.000,- Kč, - ostat. výdaje 10.000,-- Kč
  - ČOV, kanalizace - dokumentace pro st. povoleni 95.500,-Kč TJ Sokol - přesun v kapitole - snížení příspěvku od OÚ
  - na nákup vybavení (dotace z Fondu sportu) 3.000,-- Kč Vnitřní správa. - přesun v kapitole mezi položkami
  - program doplnění na pozemky 5.000,-- Kč
  - vrácená dotace Svaz dobrovolných hasičů 730,-- Kč
  - příspěvek na opravu zvoničky v Hoděticích 10.000,-- Kč
 4. Pořízeni údajů o území pro územně analytické podklady ÚP - nabídka firmy 6 Plus na provedení vektorizace všech KU obce Křecovice.
  Zastupitelstvo odsouhlasilo smlouvu s výše uvedenou firmou a částka za prvotní zpracování činí 105.000,-- Kč.
  Hlasování  9  2  0
 5. Různé
  • Žádost o umístění plastových kontejnerů, konkrétně žádost od občanů Strážovic - obec pořídí 6 ks kontejnerů na plasty, které budou následně rozmístěny v obcích.
  • Zrušení předběžného souhlasu p. B. Bednářovi, bytem Praha, na prodej stavební parcely č. 638/14, který písemně neodpovídá na podmínky prodeje - zastupitelstvem odsouhlaseno.
  • Žádost Jana Rosůlka, Křecovice o koupi stav. parcely č. 638/15 o rozm. 874 m2.
  • Žádost A. Nováčkové a D. Tináka o koupi stav. parc. č. 638/16 o rozm. 785 m2.
  • Žádost manželů Trnkových, Hořetice o koupi stav. parc. č. 638/14 o rozm. 1.045 m2.

   Všechny tři žádosti o koupi stav. parc. byly zastupitelstvem schváleny.

  • Smlouva na zpětný odběr elektrozařízení s firmou Asekol, Praha 4. Braník - bude projednáno na příštím zasedání zastupitelstva.
  • Obec Křecovice uzavře dohodu o spolupráci a rozvoji rekreační oblasti Nová Živohošť s Družstvem pro rekreační bydlení Praha.
  • Obec Křečovice poskytne částku 10.000,-- Kč na opravu zvonice v Hoděticích.
  Hlasování  11  0  0
 6. Usnesení
  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce bylo přečteno p. Hulanem Vl. a zastupiteli schváleno
  Hlasování  11  0  0
 7. Závěr

Zapsala Pechačová Monika
za správnost: Vondra F.

Zápis z jednání zastupitelstva [19/2007]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, konané dne 19. 7. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,20 hodin.

Přítomni:Vondra Fr., Rosůlek P., Novotný P., Novotný J., Hulan Vl., Jirásková J., Krymlák K.
Omluveni: Pechačová M., Nečas R., Balková V., Čermák Vl.
Ověřovatelé zápisu: Novotný P., Hulan Vl.,
Návrhová komise:Novotný J., Jitka Jirásková, Vl. Hulan

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování  7  0  0

 1. Zahájení
 2. Zpráva o plnění usneseni z posledního zasedání zastupitelstva
  Starostou obce byla přednesena zpráva o plnění usnesení ze zasedání ze dne 3. 7. 2007.
 3. Rozpočtové opatření č. 6/07
  Příjmy
  - splátka MěÚ Benešov za pronájem pozemků Živohošť 76.000 Kč
  Výdaje
  - zvýšení platby o 7.440 Kč do sdružení BENEBUS (změna poplatku/obyvatel)
  - úhrada za vypracování změny územního plánu č.4: 70.000 Kč
 4. Projednání žádostí o dotaci na ČOV a kanalizaci
  Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství.
 5. Různé záležitosti
  • Schválena žádost firmy Krásnohorská elektro s.r.o. o schválení výstavby elektrického zařízení ve Strážovicích; smlouva o smlouvě budoucí.
  • Projednán dotazník o spokojenosti obce s prací Policie ČR
  • Projednán postup oprav komunikací v r. 2007; obecímu úřadu poskytnuta dotace 120.000 Kč; dotace musí být vyčerpána v r. 2007.
  • Informace o nabídce MěU Neveklov na účast v projektu výměny čekáren. V rámci mikroregionu Neveklovsko se nabízí možnost vybavit obce jednotnými čekárnami. Cena cca 40.000 Kč / ks.
  • Informace o situaci ohledně obecního vodovodu: o víkendu 14/7 - 15/7 docházela voda ve vodojemech napájejících vodovodní řad v Křečovicích. Byla připojena rezervní studna ve Svinném; situaci ale může zlepšit pouze vyhledání nového zdroje.
 6. Závěr

Zapsal: Petr Rosůlek
Za správnost: Vondra

Zápis z jednání zastupitelstva [19/2007]

Zápis zasedání zastupitelstva obce Křečovice, konané dne 3. 7. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,15 hodin.

Přítomni:Vondra Fr., Nečas R., Novotný P., Pechačová M., Hulan Vl., Novotný J., Rosůlek P., Krymlák K.,
Omluveni: Čermák Vl., Jirásková J., Balková V.,
Hosté: Bobál A.
Ověřovatelé zápisu: Hulan Vl., Novotný J.
Návrhová komise: Nečas R., Krymlák K., Novotný P.

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování  8  0  0

 1. Zahájení
 2. Zpráva o plněni usneseni z posledního zasedání zastupitelstva Panem starostou byla přednesena zpráva o plnění usnesení ze zasedání ze dne 8. 6. 2007.
 3. Rozpočtové opatření č. 5/07
  Příjmy
  Dotace z Fondu sportu a volného času - nákup sport, potřeb a vybavení pro fotbalový oddíl - 15.000,--Kč
  Prodej pozemků - zvýšení o 239.000,- Kč
  Výdaje
  Peněžní dary žákům vycházejícím 5. třídu - zvýšení o 9.000,-- Kč
  Přesun v kapitole - Odpady(svoz nebezpečného odpadu) - zvýšení o 25.500,--Kč
  Na nákup kontejnerů na sklo (21.300)
 4. Rekreační sezóna 2007
  Dle dohody a domluvy předsedů Finančního a Kontrolního výboru a komise Cestovního ruchu se bude dohlížet na výběr poplatků v jednotlivých rekreačních zařízení. Stavební komise a komise Cestovního ruchu bude nadále dohlížet na nedostatky v celkovém provozu v rekreační lokalitě s výhledem návrhu úprav pro další sezóny.
 5. Různé
  • Zastupitelé odsouhlasili smlouvu o dílo s Ing. arch. Mir. Tůmou, Praha 6 na návrh změny 4 ÚPNSÚ Křečovice. Cena zakázky po dohodě činí 70. 000,- Kč.
  • Dále byla odsouhlasena smlouva mandátní s mandatářem - P. Bechyňová, Benešov na zajištění pořizování stanovisek a dokumentací, potřebných ke změně ÚPNSÚ. Cena zakázky po dohodě činí 62.000,-Kč.
  • Žádost paní D. Opletalové, Praha 4 o prodeji pozemku parc. č. 24/2 v k.ú. Krchleby byla zamítnuta.
  • Žádost paní Bártové a p. Minaříka, bytem v Praze o odkoupení parcel č. 778/1 a 778/2 ve Strážovicích byla odložena.
  • Žádost p. Bobála Aleše o odprodeji části pozemku (cca 16 m2) za účelem odstranění byla předběžně odsouhlasena, ale musí být projednáno na příslušných úřadech v Benešově.
  • Žádost pana Ježka, Maršovice o finanční pomoc při vydání knihy pověstí z našeho regionu byla odložena na bližší přezkoumání.
  • Oslavy 950 let Živohoště, 1.9.2007- za spoluúčasti obce Křečovice. Po dohodě se zastupitelé, dle Času, zúčastní oslav a svěcení pamětní stuhy. Dále by se měli zúčastnit zástupci všech sborů z obce Křečovice.
  • Po odsouhlasení bude objednáno 100 ks knihy „Živohošťská farnost“./li>
 6. Usnesení
  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce bylo přečteno p. Krymlákem K. a zastupiteli schváleno
  Hlasování  8  0  0
 7. Závěr

Zapsala Pechačová Monika
Za správnost: Vondra

Vandalové škodí v naší obci! Pomozte je odhalit! [19/2007]

Poslední dobou, o sobotních nocích přišli se k nám do obce, -nejvíce do Křečovic, vyřádit vandalové. Nenechali bez povšimnutí téměř všechny značky od Drah do návse. Tady rozbili vývěsní skříňky včetně skel. To bylo 30. 9. 2007. Před tím byla poškozena také značka ve vsi, utržen štít u telefonního automatu, rozbita litinová lavička před kostelem! Možno uvažovat, že nejvíce škod provedli příchozí ze směru od Neveklova. Vyvráceny jsou však i značky u Krchleb i u Skrýšova. Takže vandalové chodí k nám z různých směrů. Předtím byla rozlámána železobetonová lavička u autobusové čekárny. Přestože vše bylo nahlášeno Polici ČR, je nezbytná součinnost Vás, občanů, kteří uslyšíte v noci jejich řádění. Není to žádná ostuda, když uvědomíte ihned Policii ČR, nebo starostu, věřte! Nebojte se, vaše jméno zůstane utajeno. Pokud je to obecní majetek, odstraňování následků se platí zobecní kasy. Proto vždy ihned oznamte, kde se poškozuje náš společný majetek. Obracím se také na mladé muže z naší, obce, kteří se zúčastňují diskoték, aby si všímali, kdo nám devastuje zařízení na návsi a způsobuje to, že si nemůžeme dovolit v obci hezké, nákladnější vybavení, které by se nám všem líbilo. Pokud budeme stále více vydávat peníze na zbytečné opravy, nedostane se na jiné záležitosti. Věřte, že bych stejně jako vy chtěl mít naši obec upravenou, musíme však společnými silami učinit řádění vandalů rychlý konec.

František Vondra,
starosta obce

Něco o odpadech

Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 o nakládání s komunálním odpadem je stále platná! Vychází ze zákona o odpadech, nic navíc jsme si nikdy nevymýšleli. Je zveřejněna na internetu, bude pro připomenutí vyvěšena ve skříňkách a tabulích. To proto, že někteří občané si počínají takovým způsobem, jako by chtěli říct: „Co již nepotřebuji, vyhodím kamkoliv, ať si s tím obec, potažmo tedy starosta poradí jak chce“. „Ten mi přeci vůbec nestojí zato abych se s ním došel třeba poradit“. Tak těm z Vás, občané, kteří děláte v obci nepořádek a vydáváte obec v šanc platit pokuty, nutno říci: Na komunální odpad si platíte, na ukládání stavební suti, zeminy atd. však NE, takže si to laskavě odvážejte na oficiální skládku do Příbyšic. Jinak si připlatíte ještě pokutu! A to je myšleno j iž zcela vážně!!!

Vyprázdněné PET- láhve sešlápněte a znovu zašroubujte uzávěr. Tak jste je právě připravili k odložení do kontejneru. Jen tak se do kontejnerů vejde větší množství a přispějete k snížení nákladů.

Hledáme občana, nebo firmu který (á) ve Vlkonicích nekontrolovaně odložil (a) 560 kg starých barev. Dostali jsme od Technických služeb pěknou úhradu. Rádi bychom ji občanovi, nebo firmě? - předali.

František Vondra, starosta obce

Nová kniha o našem kraji [19/2007]

K významnému 950. výročí první písemné zmínky o Živohošti byla v srpnu letošního roku vydána kniha “.ivohošťská farnost - její historie a současnost“./strong>.

Obsahem knihy je podrobná historie vsí a osad živohošťské farnosti - Čími (celé Čími, i když jen její polovina přísluší k živohošťské farnosti), Hněvšína, Chotilska, Kobylník, Křeničné, Lipí, Malčan, Moráně, Poličan, Sejcké Lhoty, Ústí a Živohoště.

Zajímavá je i další Část knihy popisující např.: mlýny na Meredském potoce a Mastníku, pivovary v Čími a Moráni, počátky hasičstva, válečné události na území farnosti počínaje husitstvím a konče tragickými událostmi v posledních dnech 2. světové války, historii křížovnické živohošťské farnosti, školství atd.

Velká část knihy je věnována i historickým památkám -kostelu sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti, živohošťskému misálu, kapličkám, památným křížům, sochám a pomníkům, Drtinově rozhledně, hradu Ostromeč, Psaným skalám u Poličan atd. Kniha pojednává i o významných rodácích a osobnostech -PhDr. Frant, Drtinoví, P. Frant. Rákosníkovi, Stanislavu Šťástkovi, JUDr. Prokopu Drtinoví, Jiřím Sedmíkovi a dalších.

Vázáná kniha v tvrdých deskách o 300 stránkách obsahuje cca 170 fotografií a'obrázků, z toho třetinu barevných. Její cena je 290,-Kč.

Autorem knihy je Ing. Miroslav Král z Hubenova, který k jubileu Borotic v roce 2003 napsat kniha „Borotická farnost“. jejíž vydání bylo v krátké době rozebráno.

Knihu “.ivohošťská farnost - její historie a současnost“./strong> si lze koupit na obecních úřadech v Čimi, Chotilsku a Křečovicích, Městském úřadě v Novém Kníně a též na faře ve Starém Kníně.

Jiří Šťástka, starosta Chotilska
František Vondra, starosta Křečovic

„Letem křecovickým světem“... [19/2007]

Jak je to s vodou v obecních vodovodech?
Množství vody v současné době dostatečné. Vodojemy se doplňují. Vyhlášená úsporná opatření proto možno odvolat. Nicméně, hospodařte s vodou nadále úsporně. Pramenitá voda, jak možno sledovat, se stává vzácným artiklem.

A jak je to s kvalitou?
Dle posledních rozborů z 19. 9. 2007 - vzorek č. 01678/07 - z vodovodu Křečovice voda vyhovující požadavkům vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., z vodovodu Nahoruby - vzorek č. 01679/07 - vody nevyhovuje požadavkům vyhl. MZ č. 252/2004 Sv. v ukazateli: množství dusičnanů, t.č. 62 mg./l. Platí však dále výjimka Zdravotního ústavu Praha.

Kopie protokolů o zkoušce jsou vyvěšeny v Křečovicích, Krchlebích, Vlkonicích a Nahorubech.

František Vondra, starosta obce

Blahopřání naší mistryni světa

V úvodu zasedání Zastupitelstva obce Křečovice dne 30. 8.2007 jsme měli možnost pohovořit o zážitcích ze soutěže s novopečenou mistryní světa, Gabrielou Novotnou, která po vídeňské stříbrné medaili v předloňském roce, dosáhla v Praze letos na zlatý pohár v juniorské kategorii Word processing, což je profesionální zpracování textu na PC. Starosta Gábině poblahopřál a vyjádřil radost z toho, že v obci Křečovice máme úspěšné, cílevědomé mladé spoluobčany.

František Vondra, starosta obce

TJ Vltavan Krečovice [19/2007]

Podzimní část fotbalové sezóny 2007/2008 je již v plném proudu. Přinášíme vám rozpis zbylých zápasů a výsledkové tabulky.

Naše mužstva hrají v okresní přeboru starších žáků A a ve IV. třídě odd. A.

IV. třída odd. A

Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Postupice A 5 5 0 0 32:08 15
2. Bukovany 5 3 2 0 15:08 11
3. Jablonná n/Vlt. A 5 3 1 1 19:09 10
4. Pecerady 5 2 3 0 12:04 9
5. Bystřice B 5 3 0 2 13:12 9
6. Neveklov B 5 1 3 1 06:06 6
7. Zaječice 5 2 0 3 15:17 6
8. Drachkov 5 2 0 3 05:13 6
9. Čerčany B 5 1 2 2 04:09 5
10. Krečovice 5 1 2 2 09:15 5
11. Václavice B 5 0 1 4 08:21 1
12. Úročnlce B 5 0 0 5 12:28 0

 

Výsledky již odehraných kol
kolozápasvýsledek
1. kolo Krečovice - Zaječice 3:2(1:1)
2. kolo Postupice A - Krečovice 8:2(4:1)
3. kolo Krečovice - Jablonná n/Vlt. A 2:2(1:0)
4. kolo Neveklov B - Krečovice 0:0 (0:0)
5. kolo Krečovice - Bukovaný 2:3(2:1)

 

kolodomácí - hostétermínden
6. Pecerady - Krečovice 06.10. 16:00 SO
7. Krečovice - Václavice B 13.10. 16:00 SO
8. Čerčany B - Krečovice 21.10. 14:00 NE
9. Krečovice - Bystřice B 27.10. 14:30 SO
10. Krečovice - Drachkov 03.11. 14:00 SO
11. Úročnlce B - Krečovice 11.11. 14:00 NE

 

OP starší žáci A

Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1. Teplýšovice 5 4 0 1 31:07 12
2. Benešov B 4 4 0 0 22:00 12
3. Lešany 5 3 1 1 11:07 10
4. Úročnice 5 3 0 2 13:13 9
5. Chocerady 4 1 2 1 13:14 5
6. Bystřice 4 1 1 2 10:15 4
7. Jablonná n/Vlt. 5 1 1 3 7:12 4
8. Neveklov 4 0 1 3 2:15 1
9. Křečovice 4 0 0 4 5:31 0

 

Výsledky již odehraných kol
kolozápasvýsledek
1. kolo Křečovice - Teplýšovice l:13 (0:6)
2. kolo ----
3. kolo Křečovice - Bystřice 2:3 (2:2)
4. kolo Křečovice - Chocerady 2:5 (2:3)
5. kolo Benešov B - Křečovice 10:0 (3:0)

 

kolodomácí - hostétermínden
6. Křečovice - Neveklov 06.10. 10:15 SO
7. Úročnice - Křečovice 14.10. 11:00 NE
8. Křečovice - Jablonná n/Vlt. 20.10. 10:15 SO
9. Lešany - Křečovice 28.10. 11:00 NE

Gabriela Novotná (zdroj: www.fotbal.cz)

„Starý pán“ křečovický [19/2007]

Tak povětšinou říkávali lidé váženému řídícímu učiteli křečovické školy.

Rodištěm Josefa Suka je Neustupov u Votic, kde se Františku a Marii Sukovým narodilo jedenáct dětí (což na tehdejší dobu nic neobvyklého). Nejstarší syn Josef s datem narození 29. září 1827 projevil zájem v mládí o studium a vykonal jednoroční kurz při hlavní farní Škole u sv. Jindřicha v Praze. Složil zkoušku a dekretem vikariátního úřadu ze den 1. září 1846 byl ustanoven do Křečovic. Z Neustupovské školy si přinesl základy hudebního vzdělání a za svého studia v Praze složil zkoušky z varhanní hry.

Poměry, do nichž v Křečovicích přišel, nebyly utěšené. Škola byla chatrná, místo stropu v jediné třídě přibila začouzená a od páry nahnila prkna (budova postavena r. 1819).

Jak své začátky prožíval Školní pomocník Josef Suk vylíčil sám při svěceni nové školy v Křečovicích.

“.lužné nebylo žádné! Po perné, namáhavé práci ve škole musel si tenkrát Školní mládenec mizerný groš - by se mohl ošatiti - vydělávati hraním po hospodách. A co na mne čekalo o koledě? V lednu musel jsem každého dne po přetěžké práci ve škole, při největším mrazu a sněhu po vesnicích tři krále na dveřích psáti, při tom zpívati a lidem v staveních nového roku vinšovati. Hospodyně mívaly už připravený lavičník, a sotva jsem ze stavení paty vytáhl a dvéře za sebou zavřel, utřely honem jistou část napsanou, aby prý slepičky brzy nesly a krávy hodně dojili, když se ten lavičník vyždímá. Za to dával chalupnik groš a sedlák dvougroš. (Někde také houbovou polévku.) Než jsem celou rozsáhlou osadu takto sešel, trvalo přes měsíc. Ale mně to vynášelo! Poslyšte, mnoho-li? Když jsem každého dne zlou cestou unaven z daleké vesnice již v noci domů se vrátil a vysázel po celém stole svému starému principálu vydělané groše a dvougroše a tento velikomyslně sáhl a podal mi za odměnu i dvougroš, tuť zavýskal jsem radostí a poděkovav se zdvořile za velikou odměnu tuto, honem zouval jsem boty po zlých cestách promočené a roztrhané, nesl je k obuvníku a tomuto 2 i 3 zl. Z vydělaného dvougroše zaplatil.

A což, jaká na mne čekala skvělá večeře? Přišla hospodyně Veronika a vyndala pečené koroptve - ale bohužel - na loupačku! Po odbytých tři králích čekalo na mne chozeni po zápisu po všech vesnicích a sbíráni vajíček pro starého učitele (a věřte, byl jsem tak spravedliv, že když mne někdy hokynář potkal a přemlouval mne, bych mu vejce prodal, že druzí mládenci to také dělávali -nikdy jsem toho neučinil!). Když jsem byl po vesnicích se zápisem hotov, čekalo na mne opět sepisováni obyvatelstva celé osady na čisto. Jakých svízelů a starostí bylo mi tenkráte zakusiti a přestáti, není možno slovy vypověděti, a přec, zabývaje se neustále prací, byl jsem se svým osudem ve zdejší vesničce spokojen. Vzpomínka na blahé dny ty zatřese útrobami toho, komu udělilo nebe trpělivosti a síly všechny svízele ty přestáti Tenkráte byla na místě průpověď: „Koho bohové nenáviděli, toho učitelem udělali!“

Dokud byl Josef Suk školním pomocníkem a učil za byt a stravu musel si přivydělávat na ostatní výdaje hudbou. Vyučoval hudbě a stal se vedoucím kapely, která se zprvu jmenovala Krchlebská a potom Křečovická. Když se Josef Suk stal nástupcem učitele Matěje Českého přestal chodit s kapelou, ale jejím Šéfem zůstal Chodil hrát jen na zvláštní pozvání na okolní zámky a dvory Tloskov, Líšno, Vojkov, Kosova Hora a Osečany.

Za učitelem Matějem Českým do Křečovic dojížděla z Prahy vnučka Emilie Boumanová, ve které se vzhlédl učitelský pomocník Josef. Emilce tehdy bylo 16 let. Stalo se a za svou Emilkou chodíval do Prahy.

Do Prahy to bylo pěšky 14 hodin, jediné zkrácení cesty bylo „šífem“ ze Štěchovic. Jinak cesta vedla hlubokými, opuštěnými lesy. Ve středu nebo v sobotu odpoledne odešel mladý učitel do Prahy, a šel pěšky, dostal se ráno před uzavřenou Pražskou bránu a Čekal na otevření. Pak následovalo setkání s nevěstou v přítomnosti rodičů. Později už ho chodívala Emilkou se sestrou Márinkou doprovodit kousek cesty. Jak taková cesta z Prahy do Křečovic vypadala, popisuje Josef Suk sám:

Nemohu vysloviti, jak dlouhá tato plavba byla pro mě - neb, ačkoliv sme v 8 hodin do Štěchovic připluli, myslel Jsem v mém pohřížení, Že již asi týden plujem. Když jsme se šífu sestoupili, vybídli mé dva plavci, kteří k Sedlčanům jíti chtěli, bych s nimi též ještě ten den šel. Nedal jsem se nutiti neb hodní lidi se mně zdáli a já též velice toužil, bych druhého dne na mši svatou domy býti mohl pročež nemeškajíce vydali jsme se na cestu. Do Slap přišli jsme již do devíti hodin šťastně, odtud pustivše se dále k Moráni velikých nesnází a těžkostí jsme pocítili a velmi špatné se nám dařilo, neb: sotva smě kus cesty od Slap byli, nesmírná tma na nás přišla a my přede dále jdouce cestu smě ztratili a žádné již nikde najiti nemohl Tu příjdouc do nějakých nesmírných struh z nichž vyváznouti nám nemožné bylo a když sem po čtyřech ven se dostali opět před námi nesmírný les stál Umluvili smě sobě tam přenocovati a tmavou noc tráviti. Sotva stoje tak as půl hodiny, zaslechl jsem někoho jiti an sobě něco zpívá. Tu hned vzbudiv plavce, táži se, kdo jest a kam jde. Když odpověděl že na Moráň tu hned jsme k němu na cestu ku které smě as 16 kroků měli šli lesy až na Moráň v 11 hodin v noci, za čež Bohu velké diky vzdávaje. Ač celý stonavý od té zlé nebezpečné cesty a strachu (poseděv v hospodě na Moráni do 3 hodin) dostal jsem se přede v neděli v 6 hodin ráno s pomoci Boží domu - celý den jsem v posteli odpočinutí hledal.

Po všech takovýchto a podobných útrapách konečně nadešel okamžik, kdy vroucí tužby mohly být splněny. Ještě za života Matěje Českého byl Josef Suk jmenován dekretem arcibiskupské konsistoře 28. listopadu 1855 definitivním učitelem v Křečovicích. Za dva měsíce potom 22. ledna 1856 u sv. Štěpána v Praze si odvedl Josef svou Emilku od oltáře a tehdy jí bylo 19 let.

Od počátku svého pobytu v Křečovicích věnoval Josef Suk stejnou péči jako škole také kostelní hudbě. Řídící učitel Josef Suk upravoval pro Křečovícký kostel a jeho možnosti kůru na 200 orchestrálních mší které v Křečovicích provedl. Upravoval několik desítek skladeb pro svoji kapelu. Slavnostní mše v křečovickém kostele byly vyhlášené bohoslužbné koncerty navštěvovány z dalekého okolí nejen z křečovické farnosti. Když 25. dubna 1866 provedl arcibiskup Bedřich Schwarzenberg visitaci. Byl vysokou úrovní zpěvu jak Školního, tak i chrámového velmi překvapen (obdržel J. Suk pochvalný list). V roce 1870 se Školní dozor z vikariátních úřadů převádí na zemské Školní inspektory; mění se platové podmínky učitelů k lepšímu. První inspekci nového Školního inspektora obdržel Josef Suk pochvalný dekret zemské Školní rady. Takových podobných uznání bylo na dvě desítky. Když řídící učitel podal žádost o odchodu na odpočinek zaslal mu c. k. okr. Školní rada následující dopis:

Jeho Blahorodí

Panu Josefu Sukovi
řídicímu učiteli na odpočinku v Křečovicích.

Jeho císařské a Královské Apoštolské Veličenství ráčil Nejvyšším rozhodnutím ze dne 10. července 1895 Vašemu Blahorodí nejmilostivěji uděliti stříbrný záslužný křiž s korunou. Dávaje o tom dle vynesení vysokého c. k. ministerstva kultu a vyučování ze dne 20. Července 1895 Čís. 16714 pokud se týče Veleslavné c. k zemské Školní rady z dne 31. Července 1895 č. 27574 věděti, zasílám Vašemu Blahorodí současně příslušné statuty a revers co nejdříve sem opět zaslal.

Ponechávám sobě Vašemu Blahorodí odevzdati dekoraci způsobem slavnostním i bude den, kdy se toto stane, Vašemu Blahorodí dodatečně oznámen.

C k. okresní školní rada v Benešově dne 8. srpna 1895

Předseda Heinz m.p.

Po odchodu na odpočinek J. Suk hrál a zpíval na kůru v křečovickém kostele sv. Lukáše dál. Pomáhal svému synovi skladateli Jos. Sukoví přepisovat noty a spolu s manželkou Emilii vychovávali vnuka, též Josefa Suka.

Řídící učitel Josef Suk umírá 17. května 1913 a 14. srpna 1913 jeho Žena Emilie.

V tomto Článku jsem stručně vylíčil některé statě ze života řídícího učitele Josefa Suka. Celý životopis by byl velice obsáhlý. Někdy se k tomuto v pokračování vrátíme.

Pavel Novotný

Sloupek z fary [19/2007]

Slavnost posvěcení chrámu - posvícení - to patřilo k největším svátkům našich předku. Máme i dnes důvody, proč slavit památku posvěcení chrámu? Jsme- zvyklí na to, že kostel ve vesnici stojí, že ho už ani nevnímáme, i když okolo něj chodíme. Proto se sluší jednou za rok na něj blíže podívat a vděčně vzpomenout na naše předky, kteří v tomto kraji vlastníma rukama měli odvahu postavit tak velikou stavbu.

Sluší se také jednou za rok vděčně vzpomenout těch, kteří jej po několik generacích udržovali. Sluší se vděčně vzpomenout těch, kteří jej i dnes, v naší současnosti, opravují, uklízí, zdobí a v něm působí. Jsme zvyklí nazývat chrám podle Písma svatého Domem Božím. Ale je třeba si připomenout, že je to příbytek pro nás. Je to místo, kde je Bůh zvláštním způsobem přítomen. Tento příbytek .potřebujeme my, lidé, je to tedy příbytek pro Boží lid, pro rodiny a pro shromáždění Božího Údu. Potřebujeme jej opravdu? Potřebujeme jej více než stavby továren? Jeden farář říkal: “.de lidé přestanou stavět kostely, tam musí stavět věznice a polepšovny. Kostely jsou téměř prázdné a věznice a polepšovny jsou plné.“./em>

Naší předkové dobře věděli, že chrámy mají především význam výchovný; že jsou to školy lidskosti, mravnosti a zbožnosti. Lidé,(kteří říkají, že je užitečnější postavit továrnu než kostel, zapomínají, že rozvoj státu nezáleží jen na počtu továren, ale i na pracovní morálce národa. Bez poctivých a pracovitých lidí nemohou továrny prosperovat. Školou svědomí a charakteru Člověka je chrám - kostel.

A jak je kostel užitečný pro jednotlivce? Pro tebe, či pro mně? Osamělý člověk zde nalézá společenství lidí stejně věřící. Člověk unavený lidmi a shonem zde nalézá trochu klidu a pokoje. Zde máme místo duchovní obnovy a duševní rekreace. Také bychom mohli mluvit o „muzejním“ a kulturním funkci kostela. Co by ukazovali průvodci turistům, kdyby nebylo kostelů a uměleckých památkách v nich zachovaných (bohužel dnes tak hojně kradených)? V chrámech se uchovávalo co nejlepšího vytvořili umělci své doby. Ale to je pouze vedlejší funkce chrámu. Neboť tou hlavní funkcí chrámu nám vyjadřuje modlitba. Kostel je viditelný obraz duchovního chrámu Božího - církve Kristovy. A jako budova chrámu je sestavena z kvádrů a cihel, tak jsme i my, každý z nás, stavebním kamenem církve tohoto duchovního chrámu. Po celý Život mám za úkol zušlechťovat svůj charakter, své osobní hodnoty, abychom se mohli navěky skrýt v chrámu Boží slávy.

Co je kostel?
Pro milovníky architektury je úžasnou stavbou.
Pro historiky svědectvím minulosti.
Pro ty, které nezajímá, snad zbytečnost.
Pro vás i pro mne, míli křesťané - přátelé - je
    DOMOVEM, CHRÁMEM, HRADEM.

Je nám v něm dobře,
vnímáme Boží blízkost
a zakoušíme bezpečí.
Každý je v něm vítán.
Je pro blízké i vzdálené, nikdo v něm není cizí.

V neděli 30. září 2007 biskup Karel Herbst navštívil naší farnost, aby udělil svátost biřmování devíti věřícím.

Ve čtvrtek 18. října 2007 budeme prožívat slavnost svatého Lukáše, patrona naší farnosti. Je to také den modliteb za lékaře a zdravotníky.

V neděli 21. října 2007 budeme slavit posvícení. Poděkování za stavbu, za lidi, kteří v něm působí a za úrodu letošního roku.

P. Kazimierz Dus

Římskokatolická farnost Krečovice

Vás srdečně zve na oslavu svátku sv. Lukáše
evangelisty, patrona lékařů a zdravotníků,
18. října 2007

Program (v kostele):
16,00    adorace s růžencem a možností svátosti smíření
17,00    přednáška P. MUDr. Vojtěcha Nováka
18,00    koncelebrovaná mše svatá s uctěním ostatků svatého Lukáše
19,00    agape na faře, diskuse