20-2007

Zápis z jednání zastupitelstva [20/2007]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, konané dne 29. 11. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: Vondra Fr., Nečas R., Pechačová M., Balková V., Krymlák K., Jirásková J., Hulan Vl., Novotný J., Rosůlek P., Čermák Vl., Novotný P.,
Ověřovatelé zápisu: Novotný P., Rosůlek P.
Návrhová komise: Jirásková J., Balková V., Čermák V!

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování  11  0  0

 1. Zahájeni
 2. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva
  Panem starostou byla přednesena zpráva o plnění usnesení ze zasedání ze dne 25.10. 2007.
 3. Rozpočtové opatření č. 9/07 Viz. příloha
 4. Jmenováni inventarizačních komisí
  Hlavní inventarizační komise - bude plnit současně funkci likvidační komise a dílčí IK pro : Obec Křečovice
  Složení komise: Novotný P., Čermák Vl., Balková V.

  Dílčí inventarizační komise pro:
  SDH Křečovice; Rosůlek P., Vondra Fr. ml., Brejška R.
  SDH Nahoruby: Krymlák K., Šobíšek Zb., Zbíral J.
  SDH Krchleby: Hulan Vl., Marik J., Jirásek Vl.
  SDH Hořetice: Balek J., Šembera Vl., Nerad St.
  ZŠ Křečovice- majetek svěřený do péče příspěvkové organizaci mohou provést zaměstnanci ZŠ, kontrolu od obce provede Novotný J.

  Sestavení IK - schváleno zastupiteli
  Pracovník odpovědný za provedení inventarizace: místostarosta obce - Nečas Robert
 5. OZV č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tříděni, využívání a odstraňováni komunálních odpadu
  Místní poplatky za odvoz komunálních odpadů pro rok 2008 jsou stanoveny ve výši 500,-- Kč na osobu, rekr. objekt za rok. Viz. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 3. 2008.
 6. Různé
  • Smlouva na služby s Technickými službami Benešov - odloženo
  • Smlouva o dílo na dokumentaci pro výběr zhotovitele kanalizace a ČOV Křečovice I. etapa - zastupiteli schválena
  • Smlouva o dílo na projekty kanalizačních přípojek pro I. etapu - smlouva byla zastupiteli schválena. Cena je stanovena dohodou jako cena pevná, za jeden projekt kanalizační přípojky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním díla: Cena za jeden projekt bez DPH 2.800,-- Kč DPH ve výši 19% 532,-Kč Cena vč. DPH 3.332,--Kč
  • Připojení se k žádosti SON Neveklov na dotace na pořízení 2 autobusových čekáren - zastupiteli schváleno
  • Žádost o odkoupení pozemků st. 95 a 1180 zahrada, stodolu do pronájmu se zřízením předkupního práva - žadatelé Honzík Fr. a Honzíkova M. - odloženo, po místním šetření
  • Žádost Bártové K. a p. Mina říká, Strážovice - o odkoupení pozemku č. parc.777/2 - odloženo, po místním šetření
  • Žádost Humhala J, Strážovice o koupi pozemku č. 802/1 v k. ú. Hořetice - odloženo, po místním šetření
  • Vykoupení pozemků , v k.ú Nahoruby, Lesní cesta na Mlacině, pro obecní účelovou cestu od Ing. Šobra J. celkem 892 m2 za 17.840,- Kč a SvatoSové J. celkem 217 m2 za 4.340,-- Kč - zastupiteli schváleno
  • Záměr k zřízení ČOV Františka a Ludmily Hulanové, Křečovice 75 k novostavbě domu na p.č. 1700 k.ú. Křečovice - zastupiteli schváleno
  • Vyjádření se k žádosti ke stavbě elektrické přípojky - kNN N. Živohošť- parc.č. 1711/2, Cvancigerová M., Rejzek VL -odloženo
  • Žádost o finanční příspěvek na činnost klubu BENKON, Benešov - schválen příspěvek ve výši 1.000,-- Kč
  • Realizace propustku v Poličanech na obecní cestě a odvedení povrchových vod k stávajícímu žlabu - zastupiteli schváleno
 7. Usnesení ze zasedání
  - přednesla p. Jitka Jirásková
  Hlasování  11  0  0

Zapsala: Monika Pechačová

Zápis z jednání zastupitelstva [20/2007]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, konané dne 25. 10. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni:Vondra Fr., Nečas R., Pechačová M., Balková V. Hulan Vl., Novotný J., Rosůlek P., Čermák Vl., Novotný P.,
Omluveni: Krymlák K., Jirásková J.,
Ověřovatelé zápisu: Čermák Vl., Hulan Vl.
Návrhová komise: Nečas R., Rosůlek P., Novotný J.

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování  9  0  0

 1. Zahájení
 2. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva
  Panem starostou byla přednesena zpráva o plnění usnesení ze zasedání ze dne 30.8. 2007.
 3. Výroční zpráva o Činností ZŠ J. Suka a mateřské školy Křečovice - školní rok 2006/2007
  Přečteno a schváleno zastupiteli.
 4. Rozpočtové opatřeni č. 8/07 (Viz. Příloha)
 5. Nájemné v obecních bytech na období od 1. 2. 2008 do 31.12.2008
  Byt ve škole, Křečovice - zvýšení o 28 procent
  Byt č.p. 52, Nahoru by - zvýšení o 30,1 procent
  Byt nad hostincem, Hořetice - zvýšení o 16,5 procent
 6. Návrh na podání žádosti o dotace z programu obnovy vesnice.
  Zastupitelstvo souhlasí s níže uvedeným pořadí žádostí o dotace.
  • Na výstavbu komunikace č. 1297/8 a 1297/24 v Poličanech
  • Úprava domu čp. 59 v Křečovicích - víceúčelová místnost
  • Rekonstrukce střechy nad sálem v Hereticích
  • Oprava zvoničky ve Vlkonicích
 7. Žádost obce Křečovice k ÚZSVM o bezúplatný převod pozemků
  Bude podána žádost k ÚZSVM o bezúplatný převod pozemků stpč. 15 a 159 a Část póz. č. pare. 46 k.ú, Krečovice, případně převodu za úplatu za cenu v místě obvyklou - ve veřejném zájmu.
 8. Příprava soutěže na zhotovitele stavby ČOV a kanalizace Křečovice - I. etapa:
  1. Nabídka komplexního provedení výběrového řízení dle par.25 zákona č. 137/2006 Sb - vyhotoví firma VRV Praha, Nábřežní 4, Praha 5 za cenu 50.000,-- Kč.
  2. Poptání 5 firem na zhotovitele stavby:
   1. Trubmont s. r. o., úl. Generála Svobody 310, Pardubice
   2. J.L.T. spol. s r. o., Budějovická 701, Jesenice u Prahy
   3. Sdružení firem SRB ČR spol, s r. o., nám. Čsl. Armády 225/1 Říčany a KOSOGASS, Inženýring spol. s r. o., Říčanská 1754, Říčany
   4. REVIS Praha spol. s r. o., Výpadová 317/19, Praha 5 - Radotín
   5. GASCO spol. s r. o. Dělnická 384, 530 03 Pardubice Pardubice
  3. Komise pro otevírání obálek: 2 zástupci firmy VRV Praha + 3 zástupci Obce Křečovice - Novotný Jaroslav, Nečas Robert, Vondra František
  4. Komise pro vyhodnocení nabídek: 2 zástupci firmy VRV Praha + 3 zástupci Obce Křečovice - Novotný Jaroslav, Nečas Robert, Vondra František

  Hlasování  9  0  0
 9. Různé
  • Připojení se k žádosti o dotaci na pořízení autobusových čekáren v rámci SON Neveklov - pro Vlkonice, Strážovice - odloženo na příští zasedání
  • Nákup přenosných radiostanic s příslušenstvím pro zásahovou jednotku JPO III Křečovice (dotace 25.468,-- Kč) odsouhlaseno, dle odborného výběru
  • Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Obcí Křečovice a Asekol, s. r. o., U Pejřárny 97, Praha - Libuš - zastupiteli schváleno.
  • Posouzení možnosti úprav místní obslužné komunikace v Nahorubech č. 1998 a její zimní údržba- zastupiteli bylo projednáno a na základě domluvy se zainteresovanými bude sděleno možné řešení - pořízení radlice za traktor.
  • Zahájení vyhodnocení rekreační sezóny 2007 - dále projednáváno.
  • Příspěvek na knihu „Pověsti z našeho regionu“. autor B. Ježek - schválen 1.000,-- Kč
  • Žádost o příspěvek Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov na financování ztrátové činnosti - schváleno 5.000,-- Kč
  • Smlouva o provádění zimní údržby na místních komunikacích - Údržba silnic Osečany - schváleno.
 10. Závěr

Zapsala Pechačová Monika

Blahopřání [20/2007]

Vážení spoluobčané,

jménem Obecního úřadu Křečovice, jménem Zastupitelstva obce Křečovice a jménem svým přeji vám všem příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a spokojenost v novém roce 2008.

S úctou František Vondra
starosta obce Křečovice

Vyhlášení IV. ročníku Novoročního pochodu

Milí spoluobčané!!!

Nelenošme po svátcích doma a pojďme na 4. ročník Novoročního pochodu.
Když Novoroční, tak 1. ledna 2008 mezi 13. a 14. hodinou Nezapomeňte na plánek trasy! Před cestou si jej vyzvedněte u obecního úřadu v Křečovicích.
V cíli na Vás čeká malé překvapení!

Šťastnou cestu!
Vaše Obec Křečovice

Chovatelé na Křečovicku [20/2007]

Jak možná někdo víte, tak v Křečovicích nejsou jen fotbalisté nebo dobrovolní hasiči, ale jsou mezi námi i chovatelé králíků, kteří se tomuto koníčku pečlivě věnují a vystavují králíky i na celorepublikových výstavách, na kterých jsou jejich výsledky velmi dobré. Chovatelství není jenom o výstavách, nebo o zabití a snědení, ale je to také o tom udržet málo vyskytující se plemena u nás v republice. Je to velmi dobrý a zajímavý koníček, který určitě doporučuji. Udělat dobrého králíka na výstavu, to je docela umění, jelikož takový králík musí perfektně vypadat. Chovatelství je trošku náročnější v tom, že se o králíky, ale i o jiná zvířata musíte starat prakticky denně. Není to jen o tom nakrmit králíka, ale také musíte zkontrolovat, jestli je zdráv, jestli mu nechybí voda a jiné potřebné věci důležité pro jeho přežití. Králíci také potřebují různé vitaminy, které jim můžeme dávat v tekuté formě, které se dají koupit v každém obchodě se zvířaty.

Na Křečovicku máme 6 chovatelů, kteří jsou Členy ČSCH v Sedlčanech, kde je 41 dospělých členů a 9 mladých. Mezi naše členy patří Lukáš, Martin a Michal Kovárnovi, František Luxemburk, Josef Pinkas a Ladislav Vyskočil st. Z toho Lukáš a Martin Kovárnovi patří mezi mladé chovatele. Výstavy králíků v našem okolí můžete navštívit v Bystřici, Sedlčanech, Dobříši, Sedlci Prčici, Týnci nad Sázavou, Voticích...
 • Lukáš Kovárna chová Zakrslé světlé stříbřité a hermelíny červenooké.
 • Martin Kovárna chová králíky, kteří jsou zde jediní v republice, Zakrslé berany havanovité a Zakrslé berany strakáče havanovité.
 • Michal Kovárna chová Holandské havanovité, madagaskarové a divoce havanovité.
 • František Luxemburk chová Německé velké stříbřité černé a Zakrslé černopesíkaté a Zakrslé dailenáry.
 • Ladislav Vyskočil chová Kalifornské Černé králíky.

V srpnu letošního roku jsme se se svými králíky zúčastnili výstavy v Sedlčanech. Týden před touto výstavou se scházíme, abychom připravili výstaviště. Ve čtvrtek se naváží zvířata na výstavu a v pátek probíhá posuzování a vyhodnocení zvířat. Přes noc pracujeme na katalogu, který tiskneme a sešíváme. V sobotu se výstava otevře a při tom probíhá prodej zvířat, otvírá se i tombola, V neděli ráno výstava pokračuje a v odpoledních hodinách se zvířata odváží domů. Každý Člen má svou práci. Staráme se o občerstvení, prodej, krmení zvířat... Po skončení výstavy celý areál uklízíme. Bylo zde nahlášeno 755 králíků a 306 holubů.

Lukáš Kovárna zde vystavil čtyřčlennou kolekcí Zakrslých světlých stříbřitých. Martin Kovárna vystavoval čtyřčlennou kolekci Zakrslých beranů havanovitých, tři jednotlivce tytéž barvy a Čtyřčlennou kolekci Zakrslých beranů strakáčů havanovitých a opět tři jednotlivce. Michal Kovárna vystavil Čtyřčlennou kolekci a dva jednotlivce Holandských divoce havanovitých, 4 Čtyřčlenné kolekce Holandských madagaskarových a dva jednotlivce a jako novošlechtění vystavil dva jednotlivce železitě havanovitých a dva jednotlivce havanovitě madagaskarových. František Luxemburk zde vystavoval 4 čtyřčlenné kolekce a 8 jednotlivců Německých velkých stříbřitých Černých a 6 jednotlivců Zakrslých černopesíkatých a dodal expozici nutrií. Čestné ceny zde dostali Martin Kovárna za kolekci Zakrslých beranů strakáčů havanovitých a František Luxemburk za kolekci Německých velkých stříbřitých černých. Další významná výstava se konala v září v Hustopečích u Brna a byla to celostátní výstava. Na této výstavě jsme byli osobně. Bylo zde vystaveno 4543 králíků. František Luxemburk zde vystavil 2 kolekce Německých velkých stříbřitých Černých. Michal Kovárna vystavil 2 kolekce holandských Madagaskarových a kolekci divoce zbarvených. Martin Kovárna vystavil kolekci Zakrslých beranů havanovitých, kolekci strakáčů havanovitých a 4 jednotlivce. Lukáš Kovárna na této výstavě vystavoval kolekci stříbřitých světlých. Dále jsme se zúčastnili celostátní výstavy drobného zvířectva v Lysé nad Labem. Bylo zde vystaveno 2596 králíků, 1096 drůbeže a 2216 holubů. Martin Kovárna zde předvedl kolekci Zakrslých beranů havanovitých a dva jednotlivce strakáčů havanovitých. Michal Kovárna zde předvedl kolekci Holandských madagaskarových. Bylo zde předvedeno 200 holandských králíků v 16 barvách. František Luxemburk vystavil 2 kolekce Německých velkých stříbřitých černých. Na začátku prosince se v Budišově u Třebíče konalo 3. setkání příznivců holandského králíka, které se zúčastnil se svými králíky Michal Kovárna, Vystavil zde 3 kolekce Holandských madagaskarů, tři jednotlivce naván, kolekci a dva jednotlivce divokých havan, dva havanovité madagaskary, jednu železitou navami. Vyhrál zde čestnou cenu za 3. nejlepšího barevného samce, čestnou cenu za kolekci madagaskarů a čestnou cenu za jednotlivce holandského divoce havanovitého. Poslední výstava v tomto roce, speciální výstava zakrslých králíků se konala v Kolíně v chovatelském areálu ve Štígrech. Bylo zde vystaveno 615 zakrslých králíků. Martin Kovárna předvedl kolekci Zakrslých beranů havanovitých, dva jednotlivce a kolekci strakáčů havanovitých. Lukáš Kovárna zde vystavil kolekci Zakrslých stříbřitých světlých. Lukáš vybojoval svou první čestnou cenu. Martin Kovárna byl o letošních prázdninách na Celostátní soutěži v dovednosti mládeže, kde skončil třetí, což je velmi dobré, na to, že tam byl poprvé. Tato soutěž byla rozdělena do dvou kategorií, do mladší a do starší, v několika odbornostech. Byli zde zastoupeny odbornosti jako jsou např. králíci, okrasné ptactvo, holuby, kočky, psy, ovce, akvarijní rybky, morčata, terarijní zvířata. Soutěž se skládá z několika částí: každý si doma musí napsat písemnou práci o svém chovu (podle odborností) a o svých poznatcích, zážitcích; další část je „poznávačka“ - to znamená, že každý ze své odbornosti musí poznat 25 daných plemen zvířat dle svých odborností. Další část tvoří písemný test. Ten se skládá z pětadvaceti otázek, na které máte odpovědi a), b), c), d). Poslední částí je pohovor (obhajoba). Ten je obzvlášť obtížný, zejména z psychické stránky, protože před vámi sedí tři zkoušející, kteří vás zkoušejí, ptají se na věci, které jste měli v písemné práci. Prostě obhajujete svou písemnou práci. Všem, kteří jste navštívili naší Sedlčanskou výstavu děkuji a doufám, že jste si odnesli pěkný zážitek. Přeji vám veselé Vánoce a šťastný nový rok
za chovatele Martin Kovárna

Adventní tradice ve škole [20/2007]

“.eské vánoce“ se staly v čase adventním v naší základní a mateřské Škole již tradicí. Klademe si za cíl pozastavit se v předvánocním shonu a prožít příjemnou vánoční atmosféru.

Poslední kalendářní Čtyři týdny jsou v naší škole prosyceny kouzlem nadcházejících svátečních chvil, nadílky Mikuláše či překvapení pod vánočním stromkem.Jsou to však i týdny pečlivých příprav celého kolektivu pedagogických pracovníků i ostatních zaměstnanců školy.

Jednou z tradičních akcí,která se nám osvědčila ,je projektový den, nazvaný „Den v čertovské škole“. na kterém se každoročně aktivně podílejí i rodiče žáků naší školy. K Vánocům v naší škole patří í seznámení dětí s vánočními tradicemi a zvyky.Jen zřídka se setkáváme S tím ,že by se doma u vánočního stromku zpívaly koledy či krájelo jablko. Máme vsak tu zkušenost,že děti velmi zajímá jak Vánoce probíhaly v dřívějších dobách. S napětím poslouchají vyprávění o tom, jak naše babičky rozsekávaly cukrové homole a balily kousky do pozlátka jako ozdoby na vánoční stromek a tím nejcennějším dárkem byly nové boty.

Tvořivé činnosti patří u dětí k těm neoblíbenějším. Zapojují se do veškerých předvánočních příprav -výroby vánočního svícnu,adventního věnce,vánočního přáníčka, lepí papírové řetězy, připravují se na vystoupení pro rodiče, zpívají koledy,vyzdobují si jednotlivé třídy, zdobí vánoční stromečky,pečou a zdobí perníčky a ještě si stihnou hrát, smát se a napsat dopis Ježíškovi. Je úžasné sledovat,co vše si děti vyberou a jak krásné výrobky vytvoří.

Vrcholem je pro všechny vánoční nadílka.Všechny děti se sejdou kolem rozsvíceného vánočního stromečku, zavoní purpura,zazní koledy a potom se všechny těší na rozbalování dárků pod stromečkem.

Adventní Čas ve Škole je příležitostí k prožití hezkých společných chvil žáků se svými učiteli.Nutno podotknout,že i ty nejmenší děti dokáží vycítit výjimečnost atmosféry a vychutnat si ji. Přestože Vánoce v kruhu rodiny děti teprve Čekají, těsí nás tento Čas,kdy jsme s dětmi pospolu a kdy můžeme tomuto radostnému očekávání přispět i naší prací,péčí a láskou,neboť v jakém jiném duchu by měly právě tyto svátky být.

Všechny Vás srdečně zveme na vánoční koncert dne 20.12. v 17:00 hod v kostele sv. Lukáše v Křečovicích. Přijďte shlédnout program,který si za pomoci svých učitelek děti pro Vás připravily.

Vzhledem k velké nemocnosti dětí se vánoční besídka překládá na 4.1.2008 v 17:00 hod. v budově školy. Den otevřených dveří - 4.1 2008 od 15:00 hod.

Základní Škola J.Suka a mateřská škola Křečovice děkuje p. J. Koblížkové, p. M. Jonášové, p. I .Brejškové, p. L. Ševčíkové, p. L.Plaché, p. A.Hamáčkové a p. P. Kovárnové za pomoc při realizaci projektového dne „Den v čertovské škole“. p. Maříkové za sponzorský dar - vánoční stromky na v výzdobu školy, p. Žákovi za výrobu nástěnky do SD, p. Šimečkové za keramické zvonečky a p. Kučerové za váno4ní svícny.

Jménem svým i všech pracovníků Základní školy Josefa Suka a mateřské Školy Křečovice přeji Vánoce plné radosti,pokoje a dobré pohody a v novém roce hodně zdraví ,Štěstí a spokojenosti.

Zdeňka Holá, Mgr.
ředitelka Školy

Válečné zápisky vojáka 1914-1918 (I. díl) [20/2007]

Rukoval jsem 27. 7. 1914 do Benešova a tam již bylo rušno. Od rána do večera se nosil mundůr, obuv, zbraně, všude plno lidu, takže je nemohli stačit obléknout. Mnozí se zase nechali obléknout do nového mundůru a šli domů. Pak přišli v civilu - tak do dělali mnozí a nanosili si obleků domů dost. V neděli byl dán rozkaz k odjezdu. Kolem kasáren a všude ve městě bylo žen a přátel těch, kteří odjížděli do té nejistoty. Všude bylo pláče, nářku, ale těšil stále jeden druhého, že to nemůže dlouho trvat, za 14 dní, že budem zas zpět, to byl úsudek každého. Navečer po nezapomenutelných okamžicích jsme 2. 8. 1914 vyjeli z Benešova a ráno jsme byli v Gmündu. Tam byla delší zastávka a snídaně. Po poledni jsme přijížděli k Vídni a již v předměstích nám házeli do vagónů láhve s vínem, cukroví, cigarety, ovoce a všude bylo velké nadšení mezi Němcema pro válku. Pak jsme po dlouhém Šíbování a přejíždění jeli přes Uhry, Osjek a tu jakmile se zastavilo na některém nádraží, každý běžel sbírat novinky a toho hned využili ti dobráci oficíři a malovali nám všechno důkladně válečně a Srby zvlášť jako nějaké čerty. Tím byl každý poplašen, zvláště v noci, když jsme ujížděli lesem, mnohému se zdálo, že tam stojí vojáci, míří na nás a již do toho stříleli. Kdyby nás tak byla viděla a dobře seznala srbská armáda - ti by nám byli teprve důkladně zatopili.

5. 8. 1914 asi ve 12 hodin v noci jsme vykládali ve Vlkovci a do rána jsme leželi na louce v rose, což nám tenkrát připadalo dost divné, neb byla dost zima a my nebyli zvyklí spát venku. Druhý den jsme vyšlí s plnou výzbrojí k Sávě a jelikož bylo velice vedro, reservisti tomu zvlášť nebyli zvyklí, mnozí již padali vysílením. Prádlo, kartáče a různé věci z toren vyhazovali a ulehčovali si jak kdo mohl. Pak nás naložili do parníčků a jeli jsme až do Březová Polje, odtud pak pěšky skrz pustiny a křoviny do Rázová, též i třen tam přijel, postavily se celty, lágrovaly, cvičili švarmlinie každý den i v neděli. Každou noc stráže zastřelili buďto psa, tele ikoně, zkrátka na vše co se v noci pohnulo se střílelo, neb v tom posti viděli vždy Srba. V pondělí se vše hnulo k postupu na Srbsko. Šli jsme celý den o hladu ač v kuchyních bylo uvařeno a jeli s námi, lidi padali únavou a tu jim pomáhali „dobráci“ oficíři s koní levorvérem, stříleli po každém, kdo nemohl, nebo se mu nechtělo. Tak nás hnali celý den až do 11 hodin v noci. Nebylo možno jít neb cesta byla plná vozů, koní, vojska, automobilů, tak nás dali do oranice a přenocovali jsme do 4 hodin. Mezitím nám dali tu kyselou menáž a zas jsme šli až do Balatůn. Tam nás poslali hned na feldvachy na břeh řeky a již po nás Srbi stříleli, ač jsme je ani neviděli. Byl rozkaz večer, když se setmělo, každý vypálit 10 ran na protější břeh a to byly po celé frontě i kanóny.

12. 8. 1914 když se rozednívalo musel každý co nejrychleji vypálit 10 ran a tím byla naše linie osvětlena, takže Srbi měli dobrý cíl, byl přitom raněn laitnant Pechtl do nohy. V 9 hodin jsme byli odvoláni a šli jsme zpět přes Bělinu a tam jsme viděli naše první raněné a zakrvácené, takže se každý otřásal pomyšlením a nejistotou, co s ním bude dále. Za městem, velice znaveni, pozdě večer jsme měli odpočinek a tam jsme se sešli s píseckými bataliony, brzy nato byl alarm a Šlo se zas až do 12 hodin v noci, když jsme spali v poli bez jídla, ráno bez snídaně při hodném hladu jsme pokračovali a asi o 7 hodině jsme přišli přes Dřinu do Srbska (to bylo 13. 8. 1914) Jakmile se přešla řeka, což bylo jen při malém odporu Srbů, se pak postupovalo bez výstřelu aniž bysme vojsko Srbské viděli, stále ve čtyřstupech. Odpoledne jsme procházeli městem Prnavou a tam bylo všude plno bílých praporků, lidi spínali ruce a prosili nás, bysme jim nic nedělali, nosili nám ovoce a věci, ale nikdo nesměl od nich nic vzít ani se uhnout ze řady, nebo oficíři hned stříleli. Když se město přešlo, byly před námi veliké lesnaté vrchy na které se mělo útočit. Rozvinuli jsme se v řetěz a zůstali na místě, neb artilerie za námi se rozestavěla a začala střílet do těch vrchů granáty a šrapnely, což se mi velice líbilo, neb jsem to viděl prvně a neznal jsme -, dosud toho účinky.

V pátek ráno 14. 8. 1914 beze vší posily o hladu táhli jsme na ony strmé vrchy,,každý si ulehčoval jak mohl, takže cestou bylo plno věcí, prádlo, boty, celty, deky, pláště i torny a ještě se těžko šlo, koně ti padli neb neměli vody ani potravy. Večer jsme obsadili vrch, jenž nám skýtal dobrý rozhled, vpředu byly pole a planina, za námi bukový les. Chytli jsme volka, zabili a každý dostal kousíček masa, jelikož tam nikde nebylo vody, udělaly se ohníčky dole v lese a trochu se to očoudilo a již to každý hryzal, až skoro syrové. V sobotu jsme pokračovali v putování po vrchách. Jenže jsme změnili směr k jihovýchodu, ale zas o hladu. Odpoledne asi ve 3 hodiny jsme dostoupili nejvyššího kopce posledního, na kterém byla srbská střelnice. Přihnala se velká bouře a mraky se valily po vrchách a mlha nás halila, takže se setmělo. Byla vyslána patrola dopředu a zajali srbskou jízdní patrolu. Nato se však nic nedalo a muselo se pochodovat cestami i struhami s vrchu dolů aniž by se poslaly předem patroly. Jelikož byla velká tma, nasvítili se lucerny a kolem každého světla se utvořil houf a křiku bylo, neb se všechny oddíly pomíchaly a roztrhaly. Dole pod vrcholem bylo vidět plno světel jako na přístavech a když jsme se důstojníků ptali co to je, řekli, že to jsou naše třeny, kuchyně tam že je, též voda, že se budeme moci koupat a dostaneme i jídlo od kuchyní. V 11 hodin jsme přišli na místo (jatky) a praporčík Stránský nám hlásil, bysme si sundali celty, pláště a lehli si, i kdyby se střílelo, ničeho abychom si nevšímali, neb to že je dovoleno od regiment-komandanta, mužstvo že je příliš vysílené. Většina důstojníků však scházela, nemohl se jich nikdo dovolat. Asi ve 12 hodin v noci, když všechno únavou spalo, padlo několik ran uprostřed našeho ležení a hned jako na povel střelba do nás. Hned byl z toho hrozný zmatek neb ti, kteří byli ranění volali o pomoc, pak začal volat kamarád kamaráda, někdo uchopil pušku a střílel ani nevěděl koho, jiný utíkal do křovin nevěda kam a stále silná střelba ze všech stran a všude tma. Začali troubit, aby se nestřílelo, nikdo však neuposlechl. Odjinud se volalo: Nestřílejte sem, je zde naše vojsko, oni to byli sami Srbi. A tak to byl zmatek, který se nedá nijak popsat a nebylo z něj pomoci, každý toužil, aby aspoň byl den, aby viděl co se děje. Tak to trvalo od 12 hodin dokud nezačalo svítat, že střílel jeden druhého i bratr bratra, důstojník tam však už nebyl ani jeden. Leželo tam mrtvol, raněných jako dříví v lese a když bylo trochu vidět, ti kdož byli ještě živi udělali jsme frontu zpět proti těm vrchům, z kterých jsme v noci přišli a odkud Srbi na nás nejvíce útočili. Ohlédnu se nalevo a vidím, jak se kácí můj věrný přítel, s kterým jsme si slíbili přátelství, Josef Fořt ze Zahrádky, plazím se k němu, abych mu prokázal poslední službu, ale již ji nepotřeboval neb již chladnul v mrtvolu. Vpravo reservista klečel u stromu a kulka mu projala po Čele, též jsem ho rychle obvázal a klekl si na jeho místo, neb jsem si myslel, že budu chráněn za stromem, ještě jsem ani nevystřelil a proběhla mi kulka štítkem u Čepice až mě čelo pálilo. Stále nás ubývalo a Srbi na nás více a více útočili i artilerie tam začala střílet, jak se rozednilo. Proto jsem se ohlížel, jak bych se dostal dozadu - ale hrůza - zezadu na nás táhly celé mraky Srbů. Myslel by si někdo - klidně bych počkal a dal se zajmout? - to byla však hrozné nejistá věc, neb jsme byli nováčci ve válce, stále nás jen strašili co s námi Srbi udělají, když nás dostanou a jak skutečně v zajetí je, nikdo nevěděl. Na útěk jsem se dát nemohl, neb to by byla moje jistá smrt. Nabral jsem patron do kapes, všechno odložil a jelikož to bylo ve vrchu, lehl jsem na břicho a valil se dolů, až jsem západ do strouhy zarostlé křovím a malovením. Jak se říká „Strach má velké oči“ - a za těchto okolností zvlášť proto mě pranic nevadilo, že se rozdrápu, hnal jsem se dozadu, ale to bylo v pravém dešti kulí. Utíkal jsem nevěda kam, až jsem uviděl mnoho vozů, které se právě sjížděli, a to byl ten divizní třen, kuchyně o kterých nám vykládali důstojníci. Když však viděli, že je vojsko na ústupu a rozprášeno, chtěli dát na ústup též.

(pokračování příště) Pavel Novotný

Sloupek z fary - setkání s láskou [20/2007]

Po celém křesťanském světě je o Vánocích hlásáno evangelium o narození Ježíše Krista. “.věstuji vám velikou radost, dnes se nám narodil Spasitel Kristus Pán.“./em>

Vánoce - svátá noc, noc slavná - to je pro nás viditelný počátek našeho vykoupení, noc kdy se naplnil čas a projevila se dobrota Boha, našeho Spasitele, a jeho láska klidem. Bůh dává svého Syna, aby žádný kdo v něho věří nezahynul, ale měl věčný život.

Bůh je láska, ta k nám sestoupila, aby nás naučila pravému významu tohoto slova. Pravá láska je vždy spojená s obětí. Kde jsou jen slova, kde láska nic nestojí, obyčejně za nic nestojí. Když chceme o Vánocích udělat někomu radost, co jiného to bude, než že jsme napodobovali Boha v jeho štědrosti. Neboť On sám se nám dává jako největší dar v dítěti Ježíši Kristu.

Vánoce nemají být jen citovým prožitkem a událostí jednoho dne či večera. Vždyť láska je proto tak velká, že nikdy nepřestává. Není ji možné uzavřít do jednoho dne. Není ji možné zabalit do sebevětšího dárku. Lásku je nutno prožívat, rozdávat. Přesvědčit lidi s nimiž žijeme, že je máme rádi i přes různost povah, přesvědčení, vyznání a společenského postavení. Podle míry, jak dovedeme pochopit druhého, můžeme mluvit o naši lásce k Pánu Bohu.

Vánoce nemohou být jen citovým prožitkem, který hned odezní. Vždyť je to setkání s Ježíšem - Láskou. A On je základní skutečností světa. Je nezbytný k tomu, aby náš život byl opravdu životem, než aby mohlo zůstat jen u tohoto svátečního setkání. Ježíš v našem životě je nejen o Vánocích, ale je v něm stále. S Ním je nutno žít každý den. Jinak budou Vánoce promarněnou příležitostí, kterou jsme nepochopili. Vánoční doba, jesličky a betlémy k nám promlouvají: “.řišlo dítě na svět chudé, aby náš život byl bohatý. Budeme-li chtít. Stal se lidským dítětem, aby jsme se stali Božími dětmi. Budeme-li chtít. „

Přeji vám, aby ten nejštědřejší Dárce dal vám a vašim blízkým prožít vánoční svátky v radosti, pokoji a opravdovém štěstí, A aby v našich rodinách, nejen v těchto dnech, ale v průběhu celého roku 2008 stále byly opravdová radost, pokoj a láska.

Přeje
P. Kazimierz Duš