21-2008

Komunální odpady.... [21/2008]

Náklady na odvoz a ukládání odpadů se „vyšplhaly“ v r. 2007 v naší obci na 854.607,- Kč. Od vás, občanů a podnikatelů, kteří s obcí uzavřeli smlouvu bylo vybráno 632.668,- Kč. To znamená, že Obec Křečovice prodělala díky zákonu o odpadech , který prohlašuje obce za původce odpadu,které vznikají v domácnostech na území obce celkem 221.939,- Kč!!!

Z této bilance vyplývá, že musíme hledat všichni možnosti, jak tento, pro obecní rozpočet, nepříznivý vývoj zastavit- Rozhodli jsme se na jednání zastupitelstva obce, že uděláme zkoušku a využijeme tzv. kombinovaný svoz, který Technické služby Benešov nabízejí.

Co to je kombinovaný svoz? Je to dvojí způsob svozu ve smyslu četnosti svozů.

V měsících říjen - duben se bude provádět svoz týdenní. V květnu — září to však bude svoz 14-ti denní. Máme zato, že v letním období má téměř každý naplněnu popelnici do poloviny, nebo méně a je tedy neekonomické vyvážet poloprázdné popelnice a stále více prodělávat, neboť náklady budou stále vyšší a vyšší. Nebraňte se proto této změně a snažte se pomoci zhospodárnit likvidaci odpadů. Jsme si vědomi toho, že u domácností, kde jsou kojenci a batolata, bude větší množství odpadu, zejména plen - nemusí tento způsob vyhovovat. V takovém případě nám oznamte na OÚ, pokud nebude popsaný způsob odvážení postačovat, zařídíme doplňující způsob odvozu.

Pomozte snižovat náklady i v následujícím případě!

Nebezpečným odpadem se rozumí: oleje motorové, převodové a hydraulické,a zbytky barev, ředidel a rozpouštědel, nádoby a hadry od barev a olejů, akumulátory a monočlánky, pneumatiky, staré léky, rozbité zářivky a výbojky a NEKOMPLETNÍ: lednice, mraznice,domácí elektrospotřebiče, elektrické sporáky,pračky, vysavače, televizory, rádia a počítače.

Elektrozařízením se rozumí: KOMPLETNÍ: lednice, mraznice, elektrické sporáky, pračky, bojlery, sekačky, vysavače, žehličky, televizory, rádia, počítače, domácí eletrospotřebiče, elektrické zářivky a výbojky.

Z toho dále vyplývá, že za Nebezpečný odpad musí obec platit odvážející firmě, zatímco za elektrozařízení může dostat menší úhradu.

Jednoznačně se proto zakazuje odkládání nebezpečného odpadu, nebo elektrozařízení na skládky, nebo ke kontejnerům dopředu-před dnem svozu U kompletního elektrozařízení dochází zde k vykrádání prodejných materiálů (barevných kovů), \u lednic a mraznic a televizorů dochází přitom k vypouštění nebezpečných plynů, které zhoršují životní prostředí!!!

Výše uvedené zařízení a nebezpečné odpady odevzdávejte osobně vždy v den sběru.!!!

Nutno podotknout, že všechny nebezpečné odpady si podnikatelé likvidují na náklady své provozovny a neodkládají je v žádném případě na shromaždištích pro občany, nebo ještě hůře-odhazováním po příkopech, nebo jinde v přírodě.

Nejbližší svoz elektrozařízení a nebezpečného odpadu bude:v pátek, 18. 4. 2008.Přesnější informace a ceník, pro informaci co za vás - občany obec platí, bude vyvěšena na tabulích.

Děkujeme předem za pochopení a spolupráci.

František Vondra, starosta obce

Dětský karneval [21/2008]

V Křečovicích se 24. února letošního roku konal tradiční dětský karneval. Karnevalu se zúčastnilo přes 200 osob, z toho 80 dětí. K tanci a poslechu v sále pohostinství U Kohouta hrála diskohudba diskžokeje Ondřeje Kohouta. Každé dítě dostalo na posilnění balíček proviantu (pitíčko, sušenka, čokoláda) a limonádu.

Na parketu se promenádovalo nepřeberné množství bytostí z pohádek a večerníčků. Odpoledne bylo zpestřeno soutěží o nejlepších deset masek ve dvou kategorií (mladší a starší děti) a nejlepší tančící rodinný pár (maska s rodičem). Kdo měl mezi dětmi zájem mohl si za lízátko zazpívat na mikrofon u diskopultu.

Dětské maškarní odpoledne, které připravily Jitka Koblížková, Petra Kovárnová, Ivana Brejšková se členy hasičského sboru a dalšími pomocníky, skončilo spokojeností nejen všech dětí. Za rok se pořadatelé těší opět nashledání.

Pavel Novotný

Co přináší nový vzdělávací program? [21/2008]

Začalo 2. pololetí, v němž všechny základní školy zahájily výuku v prvních a šestých ročnících podle nových školních vzdělávacích programů.

Náš ŠVP má název „Škola hrou“. Pracovali jsme na něm s vědomím, že u nás chceme vytvořit prostor pro všechny děti. Chceme plně respektovat individualitu, rozvíjet osobnost, ale také nezapomínat na všestrannost. A co je tedy tím velkým přínosem?

Vnímáme velmi pozitivně propojenost učiva v jednotlivých ročnících a předmětech, využívání moderních pomůcek, techniky, disponibilitu hodin, apod. Vytváříme prostor jak pro děti, které se rychleji adaptují na nové prostředí, tak i pro děti, kterým nástup do školy činí větší zátěž. Od prvního ročníku je u nás zavedena výuka anglického jazyka, která navazuje na výuku angličtiny v naší mateřské škole. K hlavním zásadám při výuce jazyka mladšího školního věku patří především intuitivní učení, využívání prvků dramatické výchovy, nebát se komunikovat i s chybami, slovní zásoba, zafixování pravidel výslovnosti, pozitivní vztah k jazyku. Zajímavostí jsou demonstrační hodiny anglického jazyka pro rodiče a děti. V rámci běžné výuky mají děti v oblibě projekty, prolínající více předmětů. Výuka je doplňována mimoškolními aktivitami, které na ni bezprostředně navazují a obohacují ji. Děti se dále mohou realizovat podle svých zálib prostřednictvím zájmové činnosti (hra na zobcovou flétnu, pěvecký kr., dramatický kr., informatika, náboženství) a ve školní družině. Školní družina není pokračováním vyučování ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, pracuje v kontextu dalších subjektů nabízející aktivity mimo vyučování.

Toto je jen zlomek aktivit naší školy a nelze je v krátkosti všechny vyjmenovat. Náš školní vzdělávací program „Škola hrou“ najdete na webových stránkách školy: www.krecovice.cz

Zdeňka Holá, Mgr.
ředitelka školy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva 27. 3.2008 [21/2008]

Ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 27. 3. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Petr Rosůlek, Pavel Novotný, Robert Nečas, Jaroslav Novotný, Vladimír Hulán, Jitka Jirásková, Karel Krymlák, Vladimír Čermák
Omluveni: Monika Pechačová, Věra Bálková,
Ověřovatelé zápisu: R. Nečas, Jaroslav Novotný
Návrhová komise: Jitka Jirásková, Pavel Novotný, Vladimír Čermák

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování  9  0  0

 1. Zpráva o plněni usneseni z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání
 2. Změna č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Křečovice
  Změna územního plánu č. 4 byla schválena.
 3. Žádost ke krajskému úřadu o povoleni mimořádného navýšeni kapacity MŠ. Zastupitelstvo podáni žádosti schvaluje.
 4. Žádost Luďka Křižka o finanční příspěvek 10.000 Kč na zkolaudovanou COV. Zastupitelstvo vyhovění žádosti schvaluje.
 5. Žádost Jaroslava Zahradníka, Praha o souhlas se stavbou COV na pozemku č. parc. 1707/95 v k.ú. Živohošť. Zastupitelstvo konstatuje, že stavba není v souladu s Uzemním plánem sídelního celku.
 6. Žádost Jaroslava Zahradníka o souhlas k dělení pozemku dle přiloženého GP. Zastupitelstvo s dělením pozemku nesouhlasí.
 7. Zastupitelstvo schvaluje návrh na zvýšeni odměny dle přílohy č. 1 k nařízení č. 37/2008, sb. zákonů č. 79/2008
  členům zastupitelstva: 20,- + 10,- = 30,- Kč měsíčně
  předsedům komisi: 40,- + 10,- = 50,- Kč měsíčně
  místostarostovi: 130,- Kč měsíčně
  Splatností od 1.4.2008 předsedům osadních výborů: vyplácet odměnu ve výši odměny vyplácené předsedům komisí
 8. Vyjádření ke tvaru střechy na novostavbě Šimrových ve VIkonicích. Zastupitelstvo doporučuje v souladu s územním plánem v sedlovou střechu, protože se jedná o pohledově exponované místo.
 9. 9.Zastupitelstvo bere na vědomi žádost:
  • Jana Hladíka, Velké Popovice o změnu ÚP; parcela č. 730/1 v k.ú. Nahoruby o výměře 8.313m2, orná půda - změnit na výstavbu
  • JUDr. Daniely Jablonské, právní zástupkyně vlastníků nemovitostí pozemků PKč.“.arc. 869/1, 869/2, 949, 950, kú. Hořetice - změnit na zastavitelné
  Zastupitelstvo rozhodlo o zaevidováni žádostí o změnu ÚP č. 5

Hlasování  9  0  0

Zapsal: Petr Rosůlek

Válečné zápisky vojáka 1914-1918 (II.díl) [21/2008]

To však nešlo tak snadno, cesty byly úzké, některé povozy jely teprve kupředu, jiné se chtěli již vracet, začalo se to zvrhat, koně se zapletli, plašili, byl zmatek k nepopsání. Když jsme se dostali dál, tak tam nebyly obrázky veselejší. Všechno uhánělo v divém spěchu a zmatku, lehké vozy, artilerie, kavalerie, pěchota a aby to bylo dovršeno, srbská kavalerie nám nadjela. A s boku na nás začala střílet. Na trény pak které projížděly Prňavou začali střílet civili i ženy z domů ze střech (neb byli donuceni od srbské patroly). Tím se cesta ucpala i koně byli postříleni a zmatek byl dovršen. Já jsem se dostal ještě v noci přes Drinu do Janiny. Co jsme s námahou za tři dny postoupili, to jsme dříve jak za den uběhli zpět. Tam nás však čekali oficíři, maďarští četníci a chytali nás, pak s námi zacházeli jak s dezertérama, zbraně nám odebrali, tloukli nás karabáčem, místo jídla nás nechali v blátě na dvoře, který byl ohražen drátem a stáli na něm posti.

Ráno 17. srpna 1914 nám dali zbraně, všechny zapsali a hnali nás bez jídla, odpočinku, vody – až mnohý padl nemoha dále – tomu pak ulehčila kule od maďarských žandárů. Když se sehnaly všechny zbytky rozprášené, udělali jsme švarmlinie a táhlo se zpět na Prňavu a byl rozkaz vše schytat a přivést na velitelství. Artilerie, která začala bombardovat, město na několika místech zapálila a co nezapálila, to zapálili naši vojáci. Koho našli, svázali opratěmi, provazy do řad a hnali je rovnou do Rakouska. Běda tomu, u koho se našla zbraň, munice neb jen patrona vystřelená. Ten bez milosti ať byl vinen nebo ne postaven ke zdi a zastřelen. Tak se tam postřílelo mnoho žen, starců i nemluvňat, na ně se pak naházelo dříví a ještě se pálili – to měla být prý pomsta.

20. srpna 1914 jsme byli posláni s trénem ke hranicím a druhý den nás hnali zpět na ony velké vrchy, kamž jsme se dodrápali večer. Bylo tam mnoho mrtvých a raněných od 6 a 8 regimentu. Srbi tam byli po stromech i s mašinkvérama, bombami a nadělili jim hodně ztrát. Udělali jsme švarmlini proti tomu nejvyššímu kopci. Na němž byly hlášeny dvě baterie dělostřelectva a 1 batalion vojska srbského (byly tam však 2 divize a 6 baterií). S námahou se tam dopravily nejnutnější věci, natáhl telefon a každý čekal s úzkostí jak dostanem zas výprask. Asi v 10 hodin aniž by byl dán pořádný rozkaz (neb důstojníci byli dávno pryč) začalo se utíkat s vrchu dolů a každý na svou pěst. Nikdo však nevěděl, kde správná cesta je, bloudili jsme sem a tam až jsme usedli každý jinde a únavou usnuli. Ráno se to zas začalo shledávat a ustupovat každý jinudy ve velkém nepořádku do Bosny.

Byli jsme shromážděni u Běliny v Amálii a tam se děla zas velká „militérka“, cvičili se švarmlinie, klencáky, kvergrify, saluťáky, trestalo se španglemi, vázalo se ke stromům a hrozili stále zastřelením. Teď z nás udělali z celého batalionu jednu kompanii, takže měli oficírů dost a ten se na nás každý vytahoval, muselo se na něj pohlížet jako na velkého boha. Měl jsem trochu štěstí, že jsem se náhodou dostal do cuku, který byl dán jako trénbedenkunk a přidělen ke trému. U kompanie měli velkou vojnu na všechno visity, stále cvičení a oficíři (třeba Češi!) nadávali českých psů a zbabělců. Dostaly se znova reservní porce, patrony a byla na to každý den přehlídka. K regimentu přišel nový kněz, byla mše a balamutil vojáky, aby šli pomstít ty ubohé sirotky z Konopiště, že to je válka svatá a spravedlivá. Druhý den šel pluk ke Drině dělat dekunky a hned nato byl alarm a šli jsme přes Bělinu až do 12 hodin v noci. Spali jsme ve škarpách kolem silnice a ve 4 hodiny jsme šli dál až na břeh Sávy tam nás převezli na druhý břeh a šli jsme do Bosutu ve Slavonii. Bylo to na srbských hranicích, dělali se dekunky stavěly feldposty. Dlouho jsme se tam však nezdrželi a šli jsem pak Slavonii k Mitrovicum. Na cestě přišla zpráva, že Rusko je na celé čáře poraženo a každý si musel dát dubový list za čepici, dostali jsem dvojí menáž s masem a kafem. Moc se nám to stou oslavou nelíbilo, neb se začalo střílet z děl a obyvatelé Bosutu utíkali kolem, neb ho Srbi rozbili. Přišla druhá zpráva, že se nepříteli podařilo prorazit přes řeku Sávu, banditi i kavalerie, že se dostali na naši půdu. Muselo být vše celou noc v pohotovosti stát na stráži.

Přišel den 8. září 1914, na který zajisté každý kdo se ho zúčastnil s hrůzou vzpomíná. Již v noci, asi v 11 hodin, strhla se po celé frontě silná srážka, zvlášť na Sávě, kde byly mosty, byly boje nejprudší. Děla jen duněla, zem se chvěla pod nohama a mašinkvéry hrčely v jednom kuse. Srbi byli donuceni přece k ústupu, ale jakmile se dostalo naše vojsko za řeku, bylo špatně vedeno a střílel jeden pluk do druhého, do toho pak ještě Srbi, takže kdo se nedal na ústup dříve, tak potom bídně zahynul v prudké řece, neb srbská artilerie mosty rozbila. Navečer přišel rozkaz všechen trén zpět, naše vojsko ustupuje. Museli jsme jet proti vodě na most, nebylo se tam možno dostat pro vojsko, které v hrozném zmatku ustupovalo. Odjeli jsme daleko do Slavonie a pak zas byli povoláni za dva dny zpět ke Grku a odtud za řeku Bosut. Stále vozili kolem mnoho raněných a střelba byla také slyšet.

28. září 1914 se mi také stala ta čest, že jsem byl na dvě hodiny uvázán ke stromu – nejen špásem. Řekl jsem jen jak jsme si vyprávěli – jeden felák – místo pan fél – on mě však slyšel a dal mě uvázat. Byl to pan štábní šikovatel Kroužek z Příbrami, býval horníkem.

Přišlo zas nařízení, že se udeří na Srby z boku a my jsme se dva dny stěhovali. Jeli jsme přes Mitrovice, které byly hodně rozbité, pak jsme přijeli do polí, kde bylo znát čerstvé bojiště a pak do vesnice Jaraku, která byla úplně vypálená a ještě hořela. Tam jsme leželi do rána a v sobotu jsme jeli do Ševarice, kdež jsme byli již blízko linie a jelikož se fronta držela tak jsme tam zůstali déle.

29. září 1914 přišel maršbatalion, naděje, že budem na Václava doma se nám nevyplnila. Tam se stále vařilo, peklo neb bylo dost drůbeže i prasat a lidi odtud utekli. Měli jsme zde upoutaný balon, na něj Srbi stříleli takže nám mnohdy do vaření vlítnul granát.

3. října 1914 jsme dostali 20 športeh, vozili jsme deky k regimentu, pak jsme kopali jámu na koně a druhý den jsem zas jeli pro deky co se tam odvezly. Dalo se do deště a pršelo již několik dní, tak jsme museli dělat boudy na koně, zakopávaly se kůže z dobytka, koně, konzerv masových jsme též zakopali dva velké pytle.

12. října 1914, na svoje narozeniny, jsme si to nesli do švarmlinie jako reserva a museli jsme si dělat dekunky bajonetem a rukama neb z nás nikdo lopatku neměl, každý se však hrabal do země jako mohl, neb do nás Srbi stříleli. Když jsme si trochu vyhrabali díry, musela se dělat 2 m hluboká chodba do přední linie ve dne i v noci. Každý si musel udělat díru pro střílení by včas potřeby mohl hned střílet. O našem posvícení jsme museli stále kopat celou noc bez výměny – tak nařídil pan štábní šikovatel Kroužek nebo, že nás všechny postřílí. Jelikož jsme měli k večeři jen trochu plesnivých fazolí, tak nám přilepšovali na práci. Ve dne se to vždy naznačilo a v noci se muselo kopat, na mně přišla řada asi od 10 hod a jelikož nebylo vidět, překopl jsem některému kamarádu nohu, který zde byl jen mělce pohřben. Po tomto případu jsme se rozhodli, že kopat nebudem, ať nás třeba zastřelí. V noci byl též střelen do hlavy můj jediný kamarád z vesnice s kterým jsme rukovali a sloužili „aktivo“ Antonín Medal a byl okamžitě mrtev.

19. října 1914 muselo být vše vzhůru celou noc, naši po celé délce spustili silný oheň, kanonýři stříleli salvy na vesnici a šrapnely zas do linie, po celé frontě se křičelo „hurá“ troubil se šturm a na levém křídle měli postoupit kupředu. Srbi však utíkat sami nechtěli, neb byli jako my dobře zakopáni, proto se fronta držela stále na místě, jen se vše opevňovalo i kanóny již se zatáhly a zakopaly, takže jsme mysleli, že zde budem přes zimu.

30. října 1914 večer Srbi silně stříleli i v noci, ale k ránu již ani rána proto se hned vyslala patrola a každý uděšeně hleděl za nimi, co se s nimi stane, ale oni přešli docela klidně srbské dekunky dopředu, ale Srbů nebylo nikde. Celý den se postupovalo, večer jsme měli v Metkoviči večeři a druhý den jsme šli do Bojetice, kdež jsme čekali jako reserva proti Šabatici.

5. listopadu 1914 jsme se dostali do Slepčovie, které bylo blízko těch vrchů na kterých jsme dostali první výprask. Ten další jsme dostali hned druhý den, neb přišel rozkaz přes vesnici Dobrič postupovat a obsadit půlkruhovité návrší za vesnicí. To se snadno řeklo, ale těžko provádělo, neb v tom návrší byly dobře zakopané 4 linie Srbů, za nimi pak na vyšších vrchách byla umístěna jejich artilerie, která velice dobře viděla na rovinu od vesnice po které my jsme museli postupovat. Když jsme byli ve vesnici padla do nás málo která rána, proto jsme šli celou silou dopředu – tu však jsme se ocitli v křížovém ohni od vojska i od artilerie a byli jsme na holé planině, že jsme se schovat nemohli. Jaký to byl zmatek se vypsat nedá, jedině to, že ti kteří zůstali ještě trochu celí, teprve v noci shledávali jeden druhého a přišel rozkaz se stáhnout zpět, neb prý jsme tam vůbec nepatřili, nýbrž 28 regiment infanterie. Nic jsme tam nedokázali (neb vepředu byl 91. regiment) padlo tam mnoho životů, mnoho jich bylo raněno a ráno když hejtman uviděl, co mu zbylo z celé kumpanie dal se do pláče. Pak jsme byli dáni k artilerii do reservy, kde jsme byli několik dní.

8. listopadu 1914 večer v 9 hodin nás vzali a šli zas do Dobriče, tam jsme si měli dělat dekunky, proto se každý činil za noci, aby se zahrabal hodně hluboko a si to upravil, ve dne pak že si teprve odpočine.

(konec II. části) Pavel Novotný

Zápis ze zasedání Zastupitelstva 13. 3.2008 [21/2008]

Ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, konané dne 13.3. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Robert Nečas, Jaroslav Novotný, Pavel Novotný, Petr Rosůlek, Karel Krymlák, Vladimír Hulan, Jitka Jirásková, Monika Pechačová, Věra Bálková, Vladimír Čermák
Ověřovatelé zápisu: Jitka Jirásková, Pavel Novotný
Návrhová komise: Robert Nečas, Karel Krymlák, Jaroslav Novotný

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování  8  0  3

 1. Zpráva o výsledcích Základní školy Josefa Suka a MS Křečovice
  Ředitelka školy Mgr. Holá informovala o vzdělávacím programu školy, zájmových kroužcích, provozování webových stránek, počtu žáků a jejich výsledcích.
  Po zápisu nových žáků je zapsáno 9 dělí, škola provozuje zájmové kroužky.
  Zápis do MŠ proběhne 9.3. 2008. V MŠ probíhá adaptační program, výuka Aj.
  Dále informovala o plánovaných investičních akcích.
  Projednání stížnosti rodičů:
  • Vystupování pí ředitelky směrem k žákům 5. třídy - křik na děti, nečekané výbuchy:
   Ředitelka stížnost odmítá, není si vědoma. Problém byl pouze první dva měsíce s jedním dítětem; toto bylo řešeno s rodiči.
  • Fluktuace pedagogů: postupně odešly 3 učitelky za ZS, které byly mezi dětmi oblíbené.
   Ředitelka vysvětluje: Učitel na ZŠ musí mít VŠ vzdělání; zaměstnanci bez VŠ mohou mít pouze smlouvu na dobu určitou; smlouva na dobu neurčitou může být uzavřena pouze pokud pedagog začne studovat. Většina vyučujících odešla kvůli nesplnění kvalifikačních předpokladů.
  • Ředitelské volno kvůli malování tělocvičny.
   Ředitelské volno bylo plánováno jako prodloužení prázdnin, ale firma na poslední chvíli předložila vysoký rozpočet. Náhradní firma měla volný termín až později.
  • Nepřítomnost na hodinách
   Jednalo se o nepřítomnost ze zdravotních důvodů. Hodiny odučila vychovatelka podle připravených podkladů. Ředitelka také musí zajišťovat i organizační práci, administraci.
 2. Zpráva o plnění usneseni zastupitelstva
  Starostou obce byla přednesena zpráva o plněni usnesení ze zasedání ze dne 31.1.2008.
 3. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/08
  • převod fin. prostředků z terminovaného vkladu na běžný účet: 6.485.962,33 Kč
  • daň za Obec Křečovice - proúčtování v části příjmů a výdajů: 20.720,-Kč
  • finanční dar G. Novotné za 1. místo ve zpracováni informací - Wordprocessing: 10.000,- Kč
  • finanční příspěvek na provoz Stanice handicapovaných živočichů: 1.000,-Kč
  • finanční příspěvek na Sdružení hasičů okresu Benešov: 1.000,-
  • finanční dar na dětský karneval v Křečovicích: 500,- Kč finanční příspěvek na ČOV, Lucie Matějková, Brdečný: 10.000,-Kč
 4. Zastupitelstvo schvaluje uzavřeni nájemní smlouvy na pozemky v k.ú. Zivohošť předložená Městu Benešov na r. 2008 za cenu 10Kč/m2.
 5. Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu - odkoupení stavební parcely č. 638/17 o výměře 916m2 zpět od Z. Šťastné a V. Šťastného za cenu 183.000,-Kč
 6. Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu - odkoupení pozemku zastavěného cestou od J. Červenky za cenu 28.640,- Kč Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej stavební parcely č. 638/16 o výměře 785m2 za cenu 157.000 Kč Davidu a Angelice Tinákovým
 7. Zastupitelstvo schvaluje žádost TJ Vltavan Křečovice o finanční dotaci na činnost 50.000Kč
 8. Zastupitelstvo schvaluje přijetí finančního daru 10,000,- Kč na zlepšení životního prostředí v k.ú. Zivohošť od JUDr. Zikmunda
 9. Zastupitelstvo schvaluje žádost o vyjádřeni ke stavbě -rekonstrukce sítě NN ve Zhorném souhlas se vstupem na pozemek a o vyjádření k IS Mašek el. s.r.o.
 10. Zastupitelstvo schvaluje žádost o vyjádření ke stavbě mostu v Hoděticích při plné uzavírce firma Pontex spol s.r.o., Praha 4
 11. Zastupitelstvo zamítá odvolání Josefa Bartůška, Benešov, proti nezařazení požadavku do změny Územního plánu č. 4-výstavba 2 zahradních domků na pozemku 1281/1 - zahrada v Poličanech - Na Kasárně.
 12. Zastupitelstvo odkládá žádost Michaely Bartůškové, Křečovice o uzavření nájemní smlouvy na provozování parkoviště v Nové Živohošti v r. 2008 (částka 55.000, - Kč)
 13. Zastupitelstvo schvaluje I. změnu v přípravě soutěže na zhotovitele stavby ČOV a kanalizace I. etapa.
  Místo firmy J.L.T. spol s.r.o., Budějovická 701, Jesenice oslovit firmu STREICHER Plzeň, K lomu 426, 332 09 Štěňovice.
  Nabídka komplexního provedení výběrového řízeni dle §25 zákona 137/2006 Sb: odstoupit od firmy VRV Praha, Nábřežní 4, Praha 5, oslovit firmu Veřejné zakázky s.r.o., Wuchterlovaul., Praha 6 -Dejvice. Nabídková cena: 30.000, Kč
 14. Zastupitelstvo bere na vědomí vypuštěni a výlov rybníku v Zádolí a Strážovicích

Hlasování  10  0  0

Zapsal: Petr Rosůlek

Při promoci v Brně (děkovná řeč Josefa Suka dr. h. c. 9. 12. 1933) [21/2008]

Dostalo se mi nejvyššího vyznamenání a nejvyšší hodnosti jaké se může dostati umělci. Vděčně a s oddaností děkuji Vám, slovutní pánové, že jste uznali mé dílo za hodno takové pocty. Uctivě děkuji i ministerstvu školství, že potvrdilo laskavě tuto hodnost.

Udíleti vyznamenání a pocty, toť úloha odpovědná, ale právě tak odpovědno jest tyto pocty přijímati. Kdybych věděl, že jsem se někdy úmyslně prohřešil proti duchu hudby, kdybych věděl, že jsem si něco odpustil, chtěl-li jsem najít pravý výraz pro své touhy, aby to, co se zdálo subjektivní, stalo se všelidsky objektivním – nemohl bych se Vám v této krásné chvíli podívat tak radostně do očí.

Dovolte mi malou hrst vzpomínek. Dne 25. ledna 1925 byl jsem zde přítomen promoci mistra Janáčka, slavné paměti. Nezmizí mi nikdy z mysli ten krásný výraz v očích skladatele, který byl a zůstane největším naším modernistou, protože jeho hudba jest nová a hluboce jímající. Ve vyznamenání tohoto mistra viděl jsem vyznamenání celé české hudby. A dnes stojím zde v hlubokém dojetí já, vroucně děkuji a vzpomínám, co by tomu asi řekli tatínek a maminka.

Ve vzpomínkách je těžko nalézt moment, kdy to muzikantství u mne začalo. Od půlčtvrta roku seděl jsem ve škole pod stolkem pana řídícího – svého otce, jenž tehdy vyučoval v jedné třídě přes 200 dětí. Zpíval jsem s dětmi. Mé rodiště bylo dosti nezpěvné, ale děti přinášely domů ze školy písně a krásné půlnoční koledy, i orchestr křečovický slavně pomáhal. Orchestrální zkoušky byly mi velkým svátkem. Když mi bylo osm let, zařídila maminka tajně, abych se naučil otci k svátku zahrát na housle dvě písničky. Po přehrání otec řekl: „Tak ty chceš být muzikantem?“ Já poslušně přikývl a už to bylo. Dobrota a moudrost otcova a andělská laskavost matčina byly jistě hlubokým mravním základem mé umělecké dráhy. Vedle toho ovšem i můj rodný kraj na střední Vltavě – v místech, kde ji Mistr Smetana nechává téci do As-dur. Kraj tak tichý, střídmě romantický, ale tak pravdivý!

Nastaly povinnosti a hojnost učení, do něhož se otec dal s plným zápalem. Ve chvílích prázdna jsem však rád brával primitivní udičku a postupoval od našeho křečovického potůčku dále ke krásným břehům Mastníku a odtud až k Vltavě. Ale brzy jsem se přestával dívat, zda rybka bere. Zadíval jsem se na úzký pruh oblohy nad mastnickými stráněmi, na divné skupiny stromů, pozoroval krotkou lesní zvěř a sedával dlouho zamyšlen. Byl jsem už tehdy samotářem.

I v této chvíli zalétají mé vzpomínky k rodnému kraji s touhou pocelovat ruce drahých rodičů. Tento čistý kraj i postavy mých rodičů zrcadlí se v mém díle od „Křečovické mše“ až po „Epilog“. Obě tato díla – jedno z nejmladší doby, druhé z nejzralejšího věku – mají stejné vlastnosti: je v nich čistota mysli. Této čistotě mysli a práce učil mě i můj vznešený učitel Antonín Dvořák, před jehož světlou památkou se v této chvíli hluboce skláním jako člověk i hudebník.

Další život můj přinesl mi pak mnoho dobrého i smutného. Ve všech těchto dobách jsem mnoho a úsilovně přemýšlel o duši lidské. Snažil jsem se vyrovnávat se s těmito otázkami poctivě – a dnes tu stojím, dámy a pánové, před Vámi s pocitem pýchy a radosti.

Slovutní pánové, ještě jednou dík nejvřelejší! Diplom, který dnes dostávám, čistý a bílý a s láskou podaný, odevzdám jednou právě tak čistý jako památku svým dětem a vnukům.

V poctě této vidím znovu zas poctu pro české hudební umění, které činilo náš národ známým v cizině i v době, kdy se velmi málo o nás vědělo. Smetana a Dvořák, spolu s umělci výkonnými, Ondříčkem a Českým kvartetem, položili tento krásný základ. Smetana a Dvořák, později Janáček, všichni již na pravdě Boží, jsou základními pilíři české hudby tvůrčí. Ctěme je a buďme šťastni, že jsou národem a celým světem plně uznáváni. Ale neříkejme jaksi pohodlně, že mety české skladby jest již definitivně dosaženo. Přejeme si hrdého a zdravého vývoje dalšího tak, jak si ho přáli Smetana, Dvořák a Janáček, ovšem vývoje takového, který by vedl kulturu české hudby k další výši.

„Starý pán“ Křečovický (II.díl) [21/2008]

Řídící učitel Josef Suk bydlel ve škole se svou ženou Emilkou a sestrou Matěje Českého Veronikou. Škola byla osamělá, vpředu i vzadu vysoká stráň, vlevo na kopečku hřbitov, vpravo louka s potokem. Nebylo ani velký div, že byla často navštěvována zloději. Pan učitel musel někdy v noci se starou pistolí při podezřelém šramotu obcházeti neohroženě školu.

Když paní učitelová čekala prvního potomka, jela do Prahy porodit syna Antonína (13. prosince 1856), dcera Emilie se narodila už v Křečovicích (1. ledna 1860).

Bytové poměry se zlepšily po zrušení školního patronátu. Nově zvolený školní výbor začal stavět byt pro učitele vedle staré školy na stráni vlevo.

Z bývalého jejich bytu byla zřízena druhá třída, v níž se začalo učit ve školním roce 1865/66. Byla to velká úleva, ale i potom mívaly třídy po 150 žácích. Ze začátku, kdy učíval Suk 300 i více dětí, učil i devět hodin denně, aby všechno procvičil. Třída měla dvě řady lavic a za kamny čtyři krátké obyčejné lavice. Nejmladší děti seděly na stupínku před tabulí. Poněvadž musel školní pomocník Suk konat také kostelní služby za Matěje Českého a s tím spojené pohřby, připravil si před odchodem na pohřeb na čtyři tabule úlohy a svěřil dozor nad učením starším žákům.

Kostelní kůr v Křečovickém kostele je malý a vlevo od varhan stávalo obecenstvo, hlavně váženější sedláci, vidíme, že při hlavních mší nemohlo zpívat mnoho zpěváků. Zbývalo místo nejvíce pro 6-8 lidí a museli to býti zdatní zpěváci. Před varhanami stávaly soprány a alty, vpravo za alty tenoři a basy – tenor většinou odzpívával Josef Suk sám. Vpravo od altů byly smyčce, za nimi dozadu se tísnily dechové nástroje a až docela vzadu u měchů byly tympány, jimž dlouho vévodil starý Šobra.

„Když se hlavně o svátcích a prázdninách sešla celá rodina večer u stolu, hovořilo se a četlo z otcovy knihovny, zatímco otec ještě psal a pracoval,“vzpomíná skladatel J. Suk.

Když pak ostatní ulehli, svítila ve vedlejším pokoji ještě dlouho do noci svíčka a později lampa. To pan řídíci opravoval úlohy, linkoval sešity a sešíval je pro chudé žáky. A hlavně opisoval noty. J. M. Květ uvádí, že existoval seznam kostelních skladeb na způsob tematického katalogu, který obsahoval: 196 mší, 287 offertorií a graduálií, 33 mší pastorálních, 73 offertorií pastorálních, 19 litanií, 4 nešpory, 15 TeDeum, 9 Regina Coeli, 10 písní a Božím Těle, 7 Veni Snacte, 7 Pange Lingea, 33 Reguií, 74 smutečních pochodů. A to není všechno, poněvadž mnoho starších not bylo spáleno pro nedostatek místa. Velikou většinu toho opsal a rozepsal řídící učitel Suk sám.

Pavel Novotný

Zápis ze zasedání Zastupitelstva 31. 1. 2008 [21/2008]

Ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, konané dne 31. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Robert Nečas, Jaroslav Novotný, Pavel Novotný, Jitka Jirásková, Petr Rosůlek, Karel Krymlák, Vladimír Hulán, Věra Bálkové, Vladimír Čermák
Omluveni: Monika Pechačová˙
Ověřovatelé zápisu: Karel Krymlák, Pavel Novotný
Návrhová komise: Věra Bálková, Jaroslav Novotný, Robert Nečas

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování  10  0  0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedáni zastupitelstva
  Starostou obce byla přednesena zpráva o plnění usnesení ze zasedání ze dne 27. 12. 2007.
 2. Zastupitelstvo projednalo zprávu o provozováni obecních vodovodů
  Odběr vody v obecních vodovodech byl cca 19.257 m3, což splňuje schválený limit pro čerpání. Poruchy v r. 2007 byly 2 v Nahorubech a 5 v Křečovicích. Opravy byly vypořádávány péčí obce - v zájmu zlevnění provozu.
  Provozní náklady vodovodu Křečovice a Nahoru by byly 443290,- Kč; rozpočteno do odběru 29.818 m3 dává průměrné náklady 14,87 Kč/m3.
 3. Stanovení ceny vodného
  Cena vodného byla pro období 2008/2009 stanovena pro oba obecní vodovody na 16 Kč/m3.
 4. Schvaluje uzavření smlouvy o dodávce vody z veřejného obecního vodovodu
  Obecní úřad jako provozovatel vodovodu má povinnost uzavřít s odběrateli smlouvy o dodávce.
 5. Schvaluje prodej pozemků č. parc. 778/1 a 778/2 ve Strážovicích o výměře 285m2 a 200m2 Kateřině Bártové, bytem Praha 9 a Filipu Minaříkovi, bytem Praha 1. Cena:20Kč/m2
 6. Schvaluje prodej pozemku č. pare. 802/1 Josefu Humhalovi, bytem Strážovice 30. Cena: 10 Kč/m2
 7. Schvaluje předběžný souhlas se směnou části pozemků č. 1020/1 a 1/2 mezi Obci Křečovice a Jiřím Seibertem, bytem Praha 4 o výměře 98m2 ve Vlkonicích.
 8. Schvaluje koupi pozemků pro Obec Křečovice od ÚPZSWM, Praha 2 č. kat. (PK) 46o výměře I78m2 - dle GP st. pare. č. 15 o výměře 173m2 st. pare. č. 159 o výměře 26m2 a zaplaceni nájmu za 2 roky.
 9. Schvaluje příspěvek na domovní ČOV Lucii Matějkové, bytem Brdečný 5 v částce 10.000 Kč.
 10. Schvaluje žádost o vstup na pozemek a o vyjádření k inženýrským sítím na parcele č. 1030/2 za účelem rekonstrukce vedení NN v Hořeticích. Žadatel: firma Mašek elektro s.r.o., Krusičany
 11. Schvaluje žádost o vyjádření ke stavbě kabelového vedení NN0,4kVpro čp. 9 Na Kasárně a o zřízeni věcného břemene na pare. č. 1289/23, 1289/24 k.ů. Nahoruby. Žadatel: Krásnohorská elektro s.r.o., Krásná Hora
 12. Schvaluje souhlas majitelům nemovistosti v Políčanech o uloženi Vodovodních pořipojek do obecní komunikace č. 1224/4 a 1212/3 k.ú. Nahoruby
 13. Schvaluje kladné vyjádřeni k výstavbě 2 rodinných domků, studny a jímky na pozemku 297/1 ve Vlkonicích. Žadatelé: Roman a Martin Simrovi, Vlkonice
 14. Schvaluje žádost o zařazení pozemku č. pare 155, 156/1, 156/2, 156/3, 156/4 k.ú. Vlkonice do změny UP. Žadatel: Jaroslav Rada, Tisem 48
 15. Schvaluje žádost o finanční podporu - Ochrana fauny CR Votice. Finanční příspěvek 1.000 Kč.
 16. Schvaluje finanční dar ve výši 8.000 Kč za zpracování webových stránek v r. 2007 a 10.000 Kč za prvenství v juniorské kategorii Word procesingu Gabriele Novotné, Křečovice č.p. 81
 17. Schvaluje finanční dar ve výši 2.000Kč Miluši Čermákové za prodej pečiva ve Vlkonicích v r. 2007.
 18. Schvaluje souhlas Obecnímu úřadu Křečovice k demolici dřevěné kůlny ve dvoře čp. 59 v Křečovicích a následné postaveni nové.
 19. Zastupitelstvo bere na vědomi projednání návrhu zadáni změny č. 2 ÚP Obce Radíč.
 20. Schvaluje převod fin. prostředků z termínovaného vkladu na běžný účet BII (6,485,962,33Kč).

Hlasování  10  0  0

Zapsal: Petr Rosůlek

Tříkrálová Sbírka 2008 [21/2008]

Letos byla již poosmé uspořádána celostátní dobročinná Tříkrálová sbírka. Jejím organizováním byla opět pověřena Charita České republiky. Velká většina z vás přispěla do pokladniček, které k vám zanesli ochotní koledníčci v předvečer svátku Tří králů – v sobotu 5. ledna.

Podívejte se na přehled dosavadních výnosů této sbírky v našem regionu:

rokčástkarokčástka
200116 503,00 2005 23 221,50
200221 062,70 200622 188,00
200320 451,80 200725 554,00
2004 21 589,50 

Výnos letošní sbírky byl rekordní: 26 579,- korun.

Zúčastněné obce se na této částce podílely takto:

místočástka
Křečovice, Nahoruby, Krchleby, Vlkonice 12 583,-
Osečany 7 730,-
Suchdol 5 996,-

Charita podpoří vybranými prostředky tyto projekty ve středních Čechách:

 • budování azylového domu pro matky s dětmi v Praze 5 Hlubočepích
 • budování týdenního stacionáře pro seniory v Praze 5 Hlubočepích
 • budování domu pro seniory v Praze – Třebotově
 • rozvoj projektu domácí péče v Příbrami

Vážení a milí dárci, jménem všech, pro které je vaše dobročinnost jedinou šancí, vám děkujeme a přejeme všechno dobré.