22-2008

Zápis z 26. června [22/2008]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 26. 6. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: Franti€šek Vondra, Petr Rosů1ek, Pavel Novotný, Robert Nečas, Vladimír Hulan, Věra Bálková, Karel Krymlák, Monika Pechačová, Vladimír Čermák, Jaroslav Novotný, Jitka Jirásková
Ověřovatelé zápisu: Pavel Novotný, Robert Nečas
Návrhová komise: Karel Krymlák, Jaros1. Novotný, Vladimír Hulan

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování  11  0  0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání
 2. Rozpočtové opatření č. 4
  položkačástka
  Příjmy i výdaje - nákup a prodej parcely o 170.000,-- Kč
  Příjmy - navýšení :
  vodné o40.000,-- Kč
  daň z FÚ o250.000,-- Kč
  prodej el. rozvaděče - RD o11.000,-- Kč
  Výdaje - navýšení
  převod z kap. VS na kap. MH (rozděleno na položky) 100.000,-- Kč
  SDH – nákup cen na soutěž3.700,-- Kč
  Finanční příspěvek p. Růžičkové1000,-- Kč
  Finanční správa600,-- Kč
  Mzdové prostředky na brigád. práce 20.000,-- Kč
 3. Zpráva o přípravě na rekreační sezonu 2008
  Úkol pro finanční a kontrolní výbory a komisi místního hospodářství – spolu s aparátem OÚ věnovat zvýšenou pozornost kontrole místních poplatků v provozech rekreačních zařízení.
  Další záležitosti budou řešeny během letní sezony.
 4. Předkupní právo Obce na parc. č. 638/11
  Nabízená parc. č. 638/11, majitelé Frant. a Ludmila Hulanovi, bude dle předkupního práva obce vykoupena.
 5. Žádost manž. Roubíkových o koupi parcely
  Manželé Roubíkovi podali žádost o parc. č. 638/11. Tato žádost bude projednána na základě odkupu uvedené parceli od manželů Hulanových.
 6. Žádost p. Jar. Hůlky o koupi stavební parcely
  Panu Hůlkovi bude nabídnuta parc. č. 638/17.
 7. Žádost Hany Novotné o odkoupení části obecní parcely
  Žádost H. Novotné o odkoupení části obecní parcely č. 1617/2 v k.ú. Křečovice - os. Skrýšov, schválena, za předpokladu, že bude zachován stávající nájezd na komunikaci.
 8. Žádost o směnu pozemků
  Žádost pana J. Svozila o směnu pozemků v k.ú. Živohošť zamítnuta. Pozemek 1696/2 nutno ponechat v majetku obce.
 9. Žádost o vyjádření ke stavbě chaty
  Žádost o vyjádření se ke stavbě rekreační chaty na pozenku 1289/3 v k.ú. Nahoruby - Na Kasárně. Schválena.
 10. Žádost o vyjádření se ke stavbě mola
  Žádost p. Stibůrka Pavla, Benešov o vyjádření se ke stavbě plovoucího mola na parc. č. 1587/25 na Mastníku - k.ú. Živohošť. Schválena
 11. Žádost o finanční příspěvek
  Žádost o finanční příspěvek na nohejbalový turnaj - Krchleby. Schválena částka 500,-- Kč.
 12. 0známení o pořádání ukázky středověké bitvy 12. července a 13. července 2008 v Brdečném - OS Mitgard Mnichovice.
  Zastupitelstvo bere na vědomí.
 13. Vyjádření k solární elektrárně
  Žádost p. Jaroslava Červenky na výstavbu solární elektrárny byla zamítnuta. Pozemky se nacházejí v rekreační oblasti, z čehož vyplývá ochrana dosavadního rázu krajiny.

Hlasování  11  0  0

Zapsala: Pechačová Monika

Zápis z 28. května [22/2008]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 28. 5. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomní: František Vondra, Petr Rosůlek, Pavel Novotný, Robert Nečas, Monika Pechačová, Vladimír Čermák, Věra Bálková, Jaroslav Novotný, Jitka Jirásková
Omluveni: Vladimír Hulan, Karel Krymlák
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Novotný, Věra Bálková
Návrhová komise: Jitka Jirásková, Vladimír Čermák, Pavel Novotný

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování  9  0  0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 3/08
  Příjmy
  • Navýšení - sponzorský dar na odpady 10.000,-- Kč od JUDr. Petra Zikmunda, Nová Živohošť
  Výdaje
  • Vodní hospodářství - přesun mezi položkami z údržby na služby 30.000,-- Kč
  • Rekonstrukce č.p. 59 - navýšení o 66.000,-- Kč
 3. Závěrečný účet obce Křečovice za rok 2007
  Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce Křečovice za rok 2007 bez výhrad.

  Příjmy ve výši' 8.891.647,66 Kč
  Výdaje čerpané 7.432.801,59 Kč

  Schválen závěrečný účet Sdružení obcí Neveklovska za rok 2007. Schválena zpráva o hospodaření DSO BENE-BUS za rok 2007. Schválen rozpočet DSO BENE-BUS na rok 2008 (provizorium).
 4. Žádosti ředitelky ZŠ J. Suka Křečovice
  • o opravu odpadního potrubí z WC
  • o odvoz vyřazeného kombinovaného sporáku ze školní jídelny
  • o výměnu prasklé bezdotykové baterie ve školní jídelně
  • o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ a to z 24 dětí ve třídě na 27 dětí ve třídě
  Žádost zastupitelstvo schválilo.
 5. Žádost OD KÚSK o vyjádření k udělení licence
  Zastupitelstvo schválilo udělení licence pro linku 300400 Sedlčany – Křečovice a pro linku 300380 Sedlčany – Prosenická Lhota – Hořetice
 6. Uzavírka mostu v Hoděticích
  Předběžný návrh dopravního opatření při úplné uzavírce mostu v Hoděticích bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva. Nejprve bude žádost prodiskutována s obyvateli Hodětic a Hořetic.
 7. Vyjádření k solární elektrárně
  Zastupitelstvo odložilo vyjádření k inv. záměru na výstavbu solární elektrárny na příští zasedání.
 8. Žádost o příspěvek
  • Žádost paní J. Růžičkové, Křečovice o fmanční příspěvek na výstavu fotografií – zastupite1stvo schválilo příspěvek ve výši 1.000,-- Kč.
  • Žádost o finanční příspěvek na požární soutěž – Okrsek SDH - schválen příspěvek 4.000,--Kč.

Hlasování  9  0  0

Zapsala: Pechačová Monika

Příběh fotografie [22/2008]

Když se Jitka Růžičková z Krchleb, tehdy ještě bydlela v Křečovicích, přihlásila do fotografické soutěže „Čím je pro mě kůň“, neměla tušení, jak její práce bude ohodnocena. Samozřejmě, že to nebyla její první fotoamatérská práce. Své zkušenosti sbírala při fotografování různých rodinných událostí i společenských akcí. Několik fotografií otiskly různé časopisy. Ze všeho nejvíce ji inspiruje fotografování přírody a koní.

Krůčkem dopředu pro Jitku Růžičkovou bylo třetí místo ve fotografické soutěže na výstavišti v Lysé nad Labem „Kůň 2006“. Právě v roce 2006, když finance dovolily, si pořídila digitální zrcadlovku Canon. V té době začala spolupracovat s výtvarnicí paní L. Pokornou z Příčov a fotografovat pro ni dekorativní plastiky ze slaného těsta. Právě při té příležitosti ji nabídla spoluúčast na výstavě v KDJS Sedlčany v únoru 2007. Fotografie měly úspěch a po skončení výstavy skončily v nově otevřeném Dětském domově se školou v Sedlci, aby zde zdobily interiéry.

Loňského roku se zúčastnila letního tábora pořádaného pro děti z dětských domovů. Jak sama říká: „Tam se mi podařilo zachytit chlapce ‚komunikujícího s koněm‘. Tato fotografie mě něčím zaujala, a tak jsem jí poslal do soutěže „Čím je pro mě kůň 2007“ na zpravodajském portále Equichannel (koňský web).

V polovině listopadu 2007 mě bylo oznámeno, že jsem se svojí fotografií obsadila 1. místo v 5. kole soutěže. Tuto zprávu jsem přijala s radostí a velkým překvapením.“ Zbývá dodat, že do soutěže bylo zasláno přes 2000 fotografií. Zkrácený výrok jednoho z porotců zněl – „Ukázkový příklad komunikace s koněm, soužití lidí s koňmi musí být o vnímání a o něm tento snímek rozhodně je.“

Jako celková výherkyně po deseti kolech této fotografické soutěže Jitka Růžičková obdržela venkovní dřevěný box s pultovou střechou pro koně – včetně dopravy a montáže. Vybavení boxu: napaječka, žlab, držák na sůl atd. Nové rajtky od společnosti Egustboy Brno.

Gratulujeme k úspěchu. Bohužel naše výroba Křečovických listů neumožňuje otisknout výherní fotografii.

V informačním centru v Sedlci-Prčici pořádá Jitka Růžičková výstavu fotografií s příhodným názvem „Přírodní krásy“. Výstava je od 9. června do 18. července 2008. Otvírací doba PO-PÁ 7:30-11:30, 12:30-16:00, SO-NE 10:00-15:00.

V současné době pracuje Jitka Růžičková u firmy Windoors s.r.o. Příbram (prodej plastových oken). Fotí pro firmu na nové internetové stránky reklamní letáky a reference.

Pavel Novotný

Zápis z 29. dubna [22/2008]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 29. 4. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Petr Rosůlek, Pavel Novotný, Robert Nečas, Vladimír Hulan, Karel Krymlák, Monika Pechačová, Vladimír Čermák
Omluveni: Věra Bálková, Jaroslav Novotný, Jitka Jirásková
Ověřovatelé zápisu: Pavel Novotný, Vladimír Čermák
Návrhová komise: Karel Krymlák, Robert Nečas, Petr Rosůlek

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování  8  0  0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 2/08
  položkačástka
  Příspěvek na DČOV (p. Křížek) 10.000,-- Kč
  ÚZP – přesun v kapitole
  ÚZP – navýšení - zpracování digit. map.
  80.000,-- Kč
  26.000,-- Kč
  MH - přesun v kapitole na výkup pozemků25.000,-- Kč
 3. Předběžné návrhy Obecně závazných vyhlášek
  Návrh Obecně závazných vyhlášek byl zastupiteli projednán. Dle návrhů bude schváleno na dalších zasedání.
 4. Darovací smlouvu vodovodního přivaděče z Nahorub do Políčan bezúplatně
  Dárce: Klášter Naší Paní nad Vltavou, Praha 1
  Obdarovaný: Obec Křečovice
  Zastupitelstvo bylo se zněním smlouvy seznámeno a souhlasí s bezúplatným převodem.
 5. Kupní smlouva
  Žádost manželů Roubíkových o odkoupení stavební parcely v katastr. území Křečovice – v této době je k dispozici parcela č. 638/17 o výměře 916 m2 v Křečovicích za cenu 183.000 Kč.
  V téže lokalitě jsou ještě 2 stavební parcely, které mají sice své vlastníky, kteří ale zatím nedodrželi podepsanou smlouvu a nezačali s výstavbou RD. Budou na tuto situaci upozorněni.
  Manželům Roubíkovým bude prozatím nabídnuta výše uvedená parcela.
 6. Souhlas ke stavbě 2 RD
  Zastupitelstvo schvaluje tvar střech dle předložených návrhů a velikost pozemků č. 297/1, ve vlastnictví bratří Šimrových, Vlkonice.
 7. Souhlas k rekonstrukci
  Schvaluje se žádost D. Kostíkové, Neveklov a Ing. M.Diblíka, Benešov o rekonstrukci tarasu vyvolané za účelem rozšíření cesty v Nahorubech
 8. Dělení pozemku
  Zastupitelstvo schvaluje žádost k dělení pozemku č. 170712, k.ú. Živohošť - žadatelé: p. P. Sorré, Praha, Ing. arch. I. Retera s manželkou S. Reterovou
 9. Žádost o stavební záměr
  Zastupitelstvo schvaluje žádost P. Novotného, Kamenný Přívoz o souhlas se stavebním záměrem – stavba chaty na pozemku č. 1707/152, k.ú. Živohošť.
 10. Kotvení hausbótu
  Zastupitelstvo zamítlo žádost p. J. Kadlece, Jílové u Prahy o vyjádření se ke kotvení hausbótu na Mastníku ř.km. 104,5 u poz.č. 512, který vlastní a má zde zázemí.
  Dále zamítlo žádost p. Kavky o stanovisko k žádosti na kotvení malé plachetnice v zátoce Mastník – bez vlastního pozemku a zázemí.
 11. Žádost o pronájem parkoviště v N. Živohošti
  Zastupitelstvo vyhovuje žádosti M. Bartůškové o provozování parkoviště v N. Živohošti. Dohodnutá cena bude ale zaplacena předem.
 12. Zastupitelstvo bere na vědomí:
  • rozbor pitné vody Zdravotním ústavem se sídlem v Kolíně vodovod Křečovice – vyhovující pro vodu pitnou.
  • uzavírka silnice 11 třídy č. 105 Spolí u Neveklova – oznámení SZIF Praha o zamítnutí žádosti o dotaci v rámci PRV
 13. Zastupitelstvo schvaluje:
  • tělocvična v Zákl. škole J. Suka v Křečovicích se bude využívat k organizovanému sportu
  • náklady na odměnu za úklid a za provoz tělocvičny půjdou z rozpočtu obce

Hlasování  8  0  0

Zapsala: Pechačová Monika

TJ Vltavan Křečovice [22/2008]

Fotbalové soutěže ročníku 2007/2008 skončily. Přinášíme vám závěrečné tabulky a různé statistické údaje. Naše mužstva hrála v okresním přeboru starších žáků A a ve IV. třídě odd. A.

IV. třída

Celkem v této soutěži padlo oproti loňské sezóně o 14 branek více - 710 branek (průměr na zápas 5,4), z toho domácí mužstva trefila branku 435x (3,3) a hosté 275x (2,1). Divácká účast byla naopak menší – 4893 diváků. Na druhou stranu si zápasy našeho mužstva nenechalo ujít 795 diváků, což je oproti loňsku o 169 diváků více. Nejvíce fanoušků měla družstva Drachkova a Postupic A – přes 970. Ostatní mužstva se pohybují od 710 do 908.

Nejvíce branek nastřílel Jiří Kunc hrající za Postupice A – 29 branek. Na druhém místě je jeho reprezentační kolega Radek Kocourek s 23 brankami. O třetí a čtvrté místo se dělí Pavel Tůma (Drachkov) a Aleš Vesecký (Postupice A) se 14 nastřílenými góly. Nejvýše náš postavený hráč se dělí o 18. – 24. místo s 8 brankami – Petr Mařík. Další hráči se vstřelenými brankami jsou Vítězslav Vitula (5 branek), Luboš Jiráček, Martin Píta, Zbyněk Souček (všichni 4 branky), Jaroslav Šembera (3 branky), David Hrdinka (2 branky), po jedné brance vstřelili Aleš Bobál, Jan Hulan, Jaroslav Hůlka, Jan Krejčí a Michal Senft.

Naše mužstvo získalo celkem 19 bodů. Z toho 13 jako domácí a 6 jako hostující mužstvo.

Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1. Postupice A 22 18 2 2 18:30 56
2. Pecerady 22 13 4 5 7:32 43
3. Jablonná n/Vlt. A 22 13 4 5 12:47 43
4. Čerčany B 22 12 3 7 13:52 39
5. Drachkov 22 12 2 8 17:44 38
6. Bukovany 22 9 5 8 56:62 32
7. Neveklov B 22 8 5 9 12:46 29
8. Zaječice 22 8 3 11 66:65 27
9. Úročnice B 22 7 3 12 49:74 24
10. Křečovice 22 5 4 13 35:62 19
11. Bystřice B 22 5 1 16 37:85 16
12. Václavice B 22 3 2 17 28:111 11

 

zápasdomavenku
Křečovice – Bukovany 2:3 0:2
Křečovice – Bystřice B 2:2 2:1
Křečovice – Čerčany B 1:2 0:4
Křečovice – Drachkov 0:1 0:5
Křečovice – Jablonná n/Vlt. A 2:2 2:4
Křečovice – Neveklov B 4:0 0:0
Křečovice – Pecerady 1:5 0:4
Křečovice – Postupice A 1:8 2:8
Křečovice – Úročnice B 1:2 2:2
Křečovice – Václavice B 6:0 0:2
Křečovice – Zaječice 3:2 1:1

 

OP starší žáci A

Celkem v této soutěži padlo 466 branek (6.5) tedy o 34 méně, než v loňské sezóně. Domácí vstřelili 250 (3.5) a hosté 216 (3.0) branek. Na rozdíl od branek, počet diváků vzrostl - téměř 3x. Na zápasech bylo 1415 diváků. Naše družstvo vidělo hrát 310 diváků (což je mezi ostatními družstvy 4. největší počet). Nejvíce diváků vidělo Úročnici a Lešany (420 resp. 405). Ostatní mužstva se pohybují od 220 do 360 diváků. V jednotlivých zápasech jsme získali celkem tři body a to v domácím zápase proti Jablonné nad Vltavou. Další statistické údaje nejsou k dispozici.

Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1. Benešov B 16 15 1 0 106:12 46
2. Teplýšovice 16 14 0 2 86:18 42
3. Lešany 16 11 1 4 55:26 34
4. Úročnice 16 9 0 7 51:39 27
5. Chocerady 16 6 4 6 58:45 22
6. Neveklov 16 5 2 9 32:60 17
7. Jablonná n/Vlt. 16 3 3 10 30:52 12
8. Bystřice 16 2 1 13 27:112 7
9. Křečovice 16 1 0 15 21:102 3

 

zápasdomavenku
Křečovice – Bystřice 2:3 0:12
Křečovice – Benešov B 1:5 0:10
Křečovice – Chocerady 2:5 3:8
Křečovice – Jablonná n/Vlt. A 3:2 1:5
Křečovice – Lešany 4:11 0:1
Křečovice – Neveklov 0:6 2:3
Křečovice – Lešany 1:8 2:8
Křečovice – Úročnice 0:6 0:8
Křečovice – Teplýšovice 0:13 3:4

Gabriela Novotná (www.fotbal.cz)

Válečné zápisky vojáka 1914-1918 (III.díl) [22/2008]

Zatím ráno, začalo se rozednívat, táhli nás dozadu k artilerii. Jen jsme tam všechno odnesli, přišlo jít dopředu, neb Srbi zas ustoupili, ale první den jsme je nedohonili, až druhý den k večeru se narazilo na patroly, ty však do rána zas ustoupily, a tak jsme pokračovali ve čtvrtek zas. Obyčejně kam se došlo tam se zůstalo spát. Tak se nám stalo, že jsme byli do rána odshora promoklí a dole jsme se ve vodě obraceli. To však nic nevadilo, ač byla druhý sen zima a přesto stále museli jsme honit Srby. Večer jsme se za tmy vydrápali na vysoký kopec a tam jsme museli ležet zas jen v blátě, ani oheň se nesměl udělat.

V sobotu 14. listopadu 1914 jsme odpoledne narazili na srbské patroly, zatlačovali jsme je až do doliny, kde jsme od nich dostali silný oheň z mašinkvérů a kanónů. Tentokrát měl však hejtman strachu taky dost, neb musel s námi, proto jsme se zavrtali do stohů dole u potoka. Do rána Srbi ustoupili a byl jsem poslán do města Úpu na patrolu, odkud jsem přinesl srbskou fotografii mládeže, jak se cvičí střílet s rakouskými kvéry, za to jsme dostal o hejtmana Laperta klackem přes nohy, že jsem se jen svíjel a hned jsem zas musel na patrolu, ale z té jsem si přinesl alespoň trochu srbského chleba, masa, sádla, cukru a všeho co Srbi zanechali v okopech. Za městem na kopci jsme se usadili v srbských dekunkách, kavalerie se rozjela dopředu a pochytala hodně vojáků a vystěhovalců, kteří jeli do Valjeva. Pak jsme šli zas dál docela bezpečně, jako by se nám nemohlo ani nic stát.

Ouzkou hlubokou cestou ke trati, když nás bylo asi polovic z úvozu venku, srbská artilerie přímo do nás dala několik ran a hned z toho byla hromada mrtvých a raněných. Neměli jsme žádný dekunk, každý sebou hodil do vody do bláta a škarpou jsme se plazili podle trati, aby nás artilerie všechny neutloukla. Pak jsme se stahovali zpět přes kopec jeden od druhého na 20 kroků. Dali nás k brigádnímu velitelství, zakopali jsme se, ale jelikož by tam byla artilerie střílela, když tam bylo moc lidu, tak jsme museli vždy, než se rozednilo, dolů k řece, tam být přes den a v noci jít hlídat brigádu, tak to bylo po tři dny.

20. listopadu 1914 nás převezli na druhou stranu, šli jsme doprava a u řeky blízko jsme se zakopali proti Lazareviči,byli by nás asi hnali hned dopředu, ale 7. a 8. regiment dělal útok, byl však s velkými ztrátami odražen, proto se stále vyčkávalo.

V pondělí 22. listopadu 1914 jsme byli dáni doprava proti vesnici Petce, neb tam nebyla fronta úplně od nás obsazena, jen se tam patrolovalo. Stále tam do nás střílel mašinkvér, že jsme si nemohli ani dekunky udělat, všudy plno vody, sněhu se již sypalo, šatstvo bylo již roztrhaný, promočený, boty skoro žádný. Ve čtvrtek byl forikunk přes město Lazarevec, kde jsme si hned začali dělat dekunky. Já jsem si zapomněl peníze v minulých zákopech. Dovolil jsem se a šel jsem si pro ně. Než jsem však přišel, můj batalion byl již pryč.

Tak jsem sebral tornu, flintu a jdu pomalu za nimi. Jelikož jsem věděl, že mám dopředu vždycky času dost a měl jsem hlad, zašel jsem do vesničky Stubice, která byla nedaleko, abych tam něco sehnal k jídlu. Dostal jsem chleba kukuřičný i maso. Nechal jsem tornu i s flintou v síni a šel jsem dovnitř. Za chvíli však slyším šramot, jdu ven a tu vidím dva srbské vojáky s nasazenými bajonety s bombou v ruce prohlíží si moji tornu s flintou. To mě částečně zarazilo, neb jsem na ně nebyl připraven. Uvítal jsem je, podal jim ruku, jako kdyby byli z naší patroly, ale tomu jednomu jsem se nechtěl líbit.

(konec III. části) Pavel Novotný

Pietní vzpomínka na Josefa Suka [22/2008]

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, Muzeum Antonína Dvořáka, Společnost Josefa Suka, Obecní zastupitelstvo Křečovice a Římskokatolický farní úřad v Křečovicích uspořádali 25. května 2008 v kostele sv. Lukáše pietní vzpomínku na hudebního skladatele Josefa Suka (1874-1935). Úvodní proslov se vzpomínkou na skladatele přednesla paní PhDr. Jana Vojtěšková. Po té následoval koncert, kde Josef Suk za doprovodu varhaníka Aleše Bárty uvedl sklady svého děda Josefa Suka a praděda Antonína Dvořáka. Zazněly skladby:

autorskladby
Antonín Dvořák Larghetto
ze Sonatiny pro housle a klavír G dur, op. 100
Josef Suk Večerní nálada
z Letních dojmů pro klavír, op. 22 b.
Nad spícími děcky
z klavírního cyklu Ukolébavky, op. 33
Bagatella pro klavír
Antonín Dvořák Klid lesa
ze čtyřručního klavírního cyklu ze Šumavy, op. 68

Úspěch byl jednoznačný – následovala série dokonalých přídavků. V samotném závěru přídavků melodie světoznámého Larga z Novosvětské symfonie. Při dlouhotrvajících ovacích byl devětasedmdesátiletý houslista Josef Suk dojat mimořádně spontánním potleskem.

Takto se houslový virtuos vyznal tisku:

Křečovice pro mě znamenají mnoho, protože jsem zde strávil dětství a narodil se tu i můj dědeček, takže mají pro mne obrovskou přitažlivost.

Pavel Novotný

Internet – Informace [22/2008]

Možnosti připojení na bezdrátový internet v oblasti Křečovice se zlepšují.

Wifcom (www.wifcom.cz), rychlost 1024-5120 kbit/s
Instalační poplatek 3000 Kč
Měsíční poplatek 350 Kč
(bližší informace Libor Ptáček)

Sedlčanský internet (internet.sedlcany.cz), rychl. 1024 kbit/s
Instalační poplatek 2000 Kč
Měsíční poplatek 595 Kč
(bližší informace paní Monika Pechačová)

Muzeum Josefa Suka v Křečovicích [22/2008]

Muzeum skladatele a pedagoga Josefa Suka zřídil v Křečovicích ing. Josefa Suk, syn skladatele. V roce 1951 jej před svou smrtí odkázal státu. V současnosti jej spravuje Muzeum hudby.

Před koncertem a pietní vzpomínkou na skladatele 25. května 2008 byla otevřena nová expozice v muzeu. Nahradila stávající expozici, která zde byla instalována v roce 1974 na sté výročí narození Josefa Suka.

Uspořádání nové expozice vedla PhDr. Jana Vojtěšková. Stávající, více než třicet let stará expozice, již nevyhovovala potřebám současného návštěvníka – sdělila tisku autorka scénáře výstavy.

Pavel Novotný

Sloupek z fary – Plnit apoštolské poslání [22/2008]

Ježíš se díval na zástupy a bylo mu jich líto, protože „byli jako ovce bez pastýře“ . Lidé kolem nás přestali věřit v Boha, ztratili kulturu života, ztrácejí svoji lidskou důstojnost. Nastoupila kultura smrti, jak ji nazval papež Jan Pavel II. ve svých dokumentech.

A tak jako kdysi přišel Ježíš pomoci nemocné společnosti, tak přichází i dnes. I dnes posílá své apoštoly, lidi, do světa, aby léčili lidská srdce. Aby uzdravovali každou nemoc, aby léčili slovem Božím a uzdravovali mocí Kristovou. Kdyby nás poslouchal nevěřící člověk, tak by se asi podivil a namítl by: „Nemocné snad léčí lékaři a ne faráři či církev.“ Do jisté míry bychom s tím mohli souhlasit. Lékaři mohou vyléčit tělesné nemoci, psychiatři duševní, ale žádný psychiatr nemůžu vyléčit kořeny zla – lidský hřích. Moderní doba, psychologové, psychiatři se o to pokouší, ale musejí kapitulovat. Pokud někdo trpí morální nemocí, a tou je hřích, pak může dosáhnout uzdravení jen prostředky, které Bůh ustanovil k obnově duševních omylů. Tolik říkají odborníci, kteří poznali, že není v lidských schopnostech uzdravit člověka morálně nemocného. I když víme, že právě morální onemocnění je zdrojem pozdějších fyzických nemocí. A tu jsme u kořene celého problému. Člověk potřebuje vykoupení, člověk potřebuje uzdravení mocí Boží. Právě proto se Kristus stal člověkem, právě proto vyučil své učedníky a dodnes je posílá do světa, aby hlásali Boží království, aby lidem nabízeli spásu, aby uzdravovali kořeny všech nemocí.

Všimněme si dobře, jak to dělal Pán Ježíš. Pozorně sledujme, jak posílá své učedníky nejen hlásat, ale i uzdravovat. To znamená, že slovo o spáse musí jít současně s láskyplnou starostí o potřeby člověka. Nejen pro ty uzdravené, ale i pro ty, kteří na uzdravení s úžasem hledí. Také těm to otvírá cestu k víře. Musíme si uvědomit, že jen Boží moc muže uzdravit celého člověka. Víme, že mocí a silou Ducha Svatého jsou mnozí zbaveni a vyléčeni z různých závislostí a neřestí.

Dnešní svět je nemocný a my křesťané máme v rukou lék na uzdravení. Nabízejme ho světu, neokázale, ale všude tam, kde můžeme pomoci v obyčejném všedním životě. To je vlastně naše poslání a základ našeho apoštolátu. Do této služby je povolán každý pokřtěný. Přemýšlejme, jak toto poslání vyplnit v našem životě.

Tak ať svítí Vaše světlo před lidmi, aby viděli Vaše dobré skutky, i velebili Boha, který je v nebesích.

S účinností od 1. června 2008 se změnila hranice mezi Římskokatolickou farností Křečovice a Římskokatolickou farností Živohošť tak, že území obce Křečovice, místních částí Poličany a Živohošť, včetně klášterní kaple Naší Paní nad Vltavou v Poličanech, přestává být součástí Živohošťské farnosti a stává se územím farnosti Křečovické. Tím se naše farnost stala územně bohatší o místo modlitby a klidu - Trapistický klášter (přebývá zde 17 sester) - sestry se modlí za nás a my bychom měli na ně myslet v našich modlitbách.

18. června byla kononická vizitace našich farností – Křečovice, Maršovice, Vojkov. Vizitaci provedl biskup Václav Malý, jenž navštívil farnost Křečovice. Setkal se s farní radou, nahlédl do knih pokřtěných, oddaných a pohřbených a celkově zkontroloval administrativní činnost farnosti. Vizitaci zakončila mše svatá, jež se zúčastnili věřící ze všech třech farností.

Přeji hezké prázdniny.

P. Kazimierz Duš