23-2008

Zápis z jednání tastupitelstva 30.září [23/2008]

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 30. 9. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin..

Přítomni: František Vondra, Petr Rosůlek, Pavel Novotný, Monika Pechačová, Vladimír Hulan, Vladimír Čermák, Karel Krymlák, Jaroslav Novotný, Jitka Jirásková
Omluveni: Věra Bálková, Robert Nečas
Ověřovatelé zápisu: Petr Rosůlek, Pavel Novotný
Návrhová komise: Jitka Jirásková, Vladimír Hulan, Karel Krymlák

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování 9 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání
 2. Rozpočtové opatření č. 8
  • Příjmy – navýšení:
   Dotace na volby i výdaje 20.000,-- Kč
   Poplatek za vodné 58.000,-- Kč
   Poplatek za třídění odpadů 13.500,-- Kč
   Finanční dar 34.000,-- Kč
  • Výdaje – navýšení:
   ZS – finanční příspěvek (lavičky) 24.700,-- Kč
   Zastupitelstvo – zdravotní pojištění 20.000,-- Kč
   Zastupitelstvo – sociální pojištění 20.000,-- Kč
  • Výdaje – přesun v kapitole:
   Místní hřbitovy – na opravu 20.000,-- Kč
 3. Žádost Obce Křečovice
  • Obec Křečovice žádá o bezúplatný převod části pozemku č. at. 638/1, k.ú. Křečovice k PF ČR - dle změny č. 4 ÚP.
  • A dále o pozemek č. kat. 393/2, v k.ú. Křečovice -zastavěných MK do Strážovic.
 4. Kupní smlouvu č. 1004680846 na pozemky
  Zastupitelstvo schvaluje vydražení pozemků Obcí Křečovice. Jedná se pozemky č. 636, 639, 641 k.ú. Křečovice - nad novými RD za cenu 32.000,-- Kč
 5. Stanovisko k projektové dokumentaci
  Zastupitelstvo schvaluje dokumentaci k projektu na provozní objekt na pozemcích 673/11, 673/12 a části cesty na 673/7.
 6. Návrh smlouvy
  Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy o dílo na výstavbu splaškové kanalizaci v ulici Na Jarošově vrchu mezi Obcí Křečovice – objednatelem a firmou Kosogass – inženýring, s. r. o., Říčany – zhotovitelem.
 7. Zhodnocení průběhu rekreační sezóny
  Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.
 8. Finanční dar
  Zastupitelstvo schvaluje finanční dar od Ing. Hradeckého, Vlkonice, na novou autobusovou čekárnu ve Vlkonicích 34.000,--Kč.
 9. Žádost ředitelství ZŠ Křečovice
  Zastupitelstvo schvaluje navýšení rozpočtu pro ZŠ v Křečovicích ve výši 24.700,-- Kč na vybavení MS v souvislosti s navýšením počtu dětí v MS.
 10. Dětské hřiště
  Zastupitelstvo neschválilo žádost na výstavbu dětského hřiště v Hořeticích z důvodu malého počtu dětí, které zde zůstanou bydlet.
 11. Oprava cestu
  Zastupitelstvo schvaluje žádost paní Janouškové na opravu cesty na Větrově.
Hlasování - schůze 30. 9. 2008: 9 0 0

Zapsala: Pechačová Monika

Zápis z jednání 4. září [23/2008]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 4. 9. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Petr Rosůlek, Pavel Novotný, Robert Nečas, Monika Pechačová,, Vladimír Hulan, Vladimír Čermák, Karel Krymlák, Jaroslav Novotný
Omluveni: Věra Bálková,, Jitka Jirásková
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Novotný, Vladimír Hulan
Návrhová komise: Robert Nečas, Pavel Novotný, Vladimír Čermák

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování 9 0 0

 1. Zpráva o plnění usneseni z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání
 2. Rozpočtové opatření č. 7

  Příjem i výdej:
  neinvestiční dotace pro SDH (vybavení a zabezpečení akceschopnosti) 1.360,-- Kč

  Výdaje - navýšení:
  Projekt. dokumentace místní komunikace Poličany (stavební povolení) 35.000,-- Kč
  ZŠ – příspěvek na obědy 12.000,-- Kč

  Odměny na dohody o provedení práce:
  Nová Živohošť 5.000,-- Kč
  veřejné prostranství 5.000,-- Kč
  Sdružení obcí Neveklovska - navýšení na projekt - finanční podíl na investiční akci – cyklostezky 83.800,-- Kč

  Změna z neinvestiční.akce na investiční
  čekárny, lavičky 68.050,-- Kč

  Finanční příspěvek na výstavu drobného zvířectva 1.000,-Kč
 3. Postup dokončováni inženýrských.sítí
  Komise určená k otvírání obálek s nabídkami pro dokončení inženýrských sítí v Křečovicích vybrala takto. Byly vybrány nejlevnější nabídky:
  • kanalizace 280 m firma Kosogass Říčany, 1.189.843,-- Kč
  • komunikace 280 m firma BES, a.s., Benešov, 2.222.146,-- Kč, včetně obrub a chodníků
  Zastupiteli jednohlasně odsouhlaseno.
 4. Optimalizace pobočkové sítě České pošty
  Zástupci z České pošty navštívili starostu obce Křečovice a podali návrh na zrušení pobočky v Nahorubech. S tímto starosta ani zastupitelé výslovně nesouhlasí a tento závěr bude předán zpět.
 5. Žádost o výstavbu dětského hřiště
  Žadatelka paní Krejčová Libuše podala žádost na zřízení dětského hřiště v Hořeticích. Tato žádost byla odložena na příští zasedání.
 6. Cyklostezky Neveklovska
  Cena za projekt SON - ke zvýšení turistické atraktivity Neveklovska. Cena za projekt cyklostezky v obci Křečovice je 83.800,-- Kč. Zastupitelstvem schváleno.
 7. Vyjádření k pozemkům
  Dle geometrického plánu 176-59/2008:
  • Pozemek 1597/16 je ostatní plochou, statní komunikací, o výměře 159 m2. Má asfaltový povrch a jedná se o místní komunikaci, proto obec Křečovice žádá dle paragrafu 34 zákona o obcích o bezúplatný převod.
  • Pozemek 1597/14 o výměře 4 m2 a 1597/15 o výměře 152 m2 tvoří veřejné prostranství a obec Křečovice žádá o jejich úplatný převod.
 8. Diskotéka v Křečovicích.
  Na základě množení se stížností na provozování sobotních diskoték bude dopisem a následně osobní schůzkou informován pan Kohoutek Milan.
 9. Návrh na zvýšení nájmu od 1.1. 2009 - dle úpravy zákona
  p. Uzlík. Hořetice zvýšení o 18,1 % - tj. o 195,-- Kč
  p. Kulvejt, Nahoruby zvýšení o 31,9 % - tj. o 520,-- Kč
  pí. Kučerová, Křečovice zvýšení o 29,8 % - tj. o 495,-- Kč Hlasování: 8 0 1
 10. Nákup pozemků ve veřejné obchodní soutěži v Benešově – PF ČR
  Zastupitelstvo souhlasí s nákupem pozemků:
  • KN 641 OP o výměře 0,0248 ha max. za 30.000,- Kč (parcela)
  • PK 636 neurč. o výměře 0,0162 ha max. za 2.000,-Kč
  • PK 639 neurč. o výměře 0.0432 ha , max. za 5.000,- Kč.
Hlasování o usnesení z jednání 4. 9. 2008: 9 0 0

Zapsala: Pechačová Monika

Zápis z jednání zastupitelstva 31.července [23/2008]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 31.7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Petr Rosůlek, Pavel Novotný, Robert Nečas, Věra Bálková, Karel Krymlák, Monika Pechačová, Jitka Jirásková, Vladimír Hulan
Omluveni: Vladimír Čermák, Jaroslav Novotný
Ověřovatelé zápisu: Jitka Jirásková, Karel Krymlák
Návrhová komise: Petr Rosůlek, Robert Nečas, Věra Bálková

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování 9 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedáni
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání
 2. Rozpočtové opatření č. 5
  Výdaje ČOV a kanalizace(dokumentace pro stav. povolení) navýšení o 48.000,-- Kč Příspěvek na nohejbal 500,-- Kč SON Neveklov 68.050,-- Kč Přesun v kapitole mezi položkami: údržba kanalizace 18.000,-- Kč údržba rekreač. služby 15.000,-- Kč
 3. Výstavba a údržba obecních zařízení v II. pololetí roku 2008
  Na II. pololetí jsou naplánované akce:
  • kanalizace v nové zástavbě v Křečovicích
  • komunikace v nové zástavbě v Křečovicích
  • komunikace v Poličanech
  • úprava povrchu komunikace v Nahorubech
  • čekárny ve Vlkonicích a Strážovicích,
  • údržba střechy nad sálem v Hořeticích
  • oprava fasády na hasičské zbrojnici a skladu v Krchlebech
  • záchytný žlab na cestě nad Krchleby
  • víceúčelová místnost Křečovice – žádost o dotaci
  Na akce provést průzkum trhu.
 4. Finanční podíl na akci z POV- čekárny a lavičky v částce 68.050,-- Kč
  Čekárny do Vlkonic a Strážovic jsou již ve výrobě. Faktura bude zaplacena. Dokončení a předání čekáren a laviček bude upřesněn.
 5. Podíl na zpracování dokumentace
  Podíl na zpracování dokumentace na cyklostezky z programu SON Neveklovska a účast na této akci za předpokladu získání dotace a snížení požadovaného honoráře architektů. Dále bude snaha o upřesnění trasy .
 6. Žádost o finanční příspěvek
  Žádost o fin. příspěvek na konání výstavy králíků, holubů a drůbeže v Sedlčanech. Schválen ve výší 1.000,-- Kč
 7. Finanční dar hasičům Byl schválen finanční dar hasičům SDH Křečovice za účast na večerním nočním zásahu při požáru v N. Živohošti - 3.000,-- Kč.
 8. Finanční příspěvek Byl schválen fin. příspěvek ve výši 1.000,-- Kč na akci “.ozloučení s prázdninami“./li>
Hlasování: 9 0 0

Zapsala: Pechačová Monika

Základní škola Josefa Suka a Mateřská škola Křečovice [23/2008]

Škola zahájila školní rok 1.9.2008.
Webové stránky školy: www.krecovice.cz
E-mail: zs@krecovice.cz
Ředitelka školy: Mgr. Zdeňka Holá

– celkem 26 dětí (po navýšení kapacity MŠ byly všechny žádosti o přijetí do MŠ kladně vyřízeny)
Vedoucí učitelka MŠ: Stanislava Jirsová
Učitelky: Lenka Krištofová, Marta Volfelová
Úplata v MŠ činí 120,00 Kč za měsíc. Děti umístěné napolodenní docházku platí 60,00 Kč.

- celkem 28 dětí (v 1. - 5. roč.)
Třídní učitelky: Mgr. Petra Haluzová, Jitka Žaloudková
Vychovatelka ŠD - Jitka Machačová

Školní družina – přihlášeno celkem 27 dětí. Úplata ve ŠD činí 30,00 Kč za měsíc.

Žáci 1. ročníku dostali příspěvek od OÚ Křečovice 1000,00 Kč. Po ukončení 5. ročníku dostane každý žák od OÚ Křečovice 4000,00 Kč.

OÚ Křečovice dotuje obědy dětí

 • MŠ – 1,00 Kč na každý oběd
 • ZŠ – 2,00 Kč na každý oběd
Ceny stravného:
 • MŠ 28,00 Kč po dotaci 27,00 Kč
 • ZŠ 19,00 Kč po dotaci 17,00 Kč (1. – 4. ročník) 20,00 Kč po dotaci 18,00 Kč (5.ročník)

Zájmové útvary při ZŠ

 • Kroužek informatiky pro 1. a 2. třídu
 • Kroužek informatiky pro 3. - 5. třídu
 • Anglický jazyk pro 1. a 2. třídu
 • Anglický jazyk pro 3. – 5. třídu
 • Hra na zobcovou flétnu
 • Sborový zpěv
 • Sportovní hry
 • Náboženství
Všechny zájmové útvary při škole jsou bezplatné.

Organizace školního roku 2008/2009 Podzimní prázdniny: 27.10., 29.10. 2008
Vánoční prázdniny: 22.12 2008 - 2.1.2009
Pololetní prázdniny: 30.1.2009
Jarní prázdniny: 16. 2. - 22.2. 2009
Velikonoční prázdniny: 9.- 10.4.2009
Hlavní prázdniny: 1.7. - 31.8. 2009
Školní rok 2009/2010 začne v úterý 1.9.2009

Mgr. Zdeňka Holá, ředitelka školy

TJ Vltavan Křečovice [23/2008]

TJ VLTAVAN KREČOVICE

Podzimní část fotbalové sezóny 2007/2008 je již v plném proudu. Přinášíme vám rozpis zbylých zápasů a výsledkové tabulky. Naše mužstvo hraje ve IV. třídě odd. A.

IV. třída odd. A

Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1. Zaječice 6 6 0 0 36:12 18
2. Pecerady 6 5 1 0 23:12 16
3. Jankov A 6 5 0 1 26:09 15
4. Čerčany B 7 4 0 3 34:15 12
5. Poříčí n/S. B 7 3 2 2 15:16 11
6. Netvořice 7 3 1 3 21:15 10
7. Jablonná n/Vlt. A 6 3 0 3 21:14 09
8. Bukovany 6 2 2 2 19:15 08
9. FK Soběhrdy B 6 2 1 3 13:15 07
10. Úročnice B 7 1 3 3 14:21 06
11. Neveklov B 7 1 1 5 12:30 04
12. Václavice B 7 1 0 6 09:36 03
13. Křečovice 6 0 1 5 04:37 01

 

Výsledky již odehraných kol
kolozápasvýsledek
2. kolo Křečovice – Bukovany 1:7 (0:1)
3. kolo Jablonná n/Vlt. A – Křečovice 8:1 (2:1)
4. kolo Křečovice – Zaječice 2:10 (1:5)
5. kolo Netvořice – Křečovice 3:0 kontumace
6. kolo Křečovice – Úročnice 0:0 (0:0)
7. kolo Červany B – Křečovice 9:0 (5:0)

 

kolodomácí - hostétermínden
8. Křečovice – FK Soběhrdy B 11.10. 14:00 NE
9. Jankov A – Křečovice 18.10. 15:30 SO
10. Křečovice – Pecerady 25.10. 14:30 SO
11. Neveklov B – Křečovice 01.11. 14:00 SO
12. Křečovice – Václavice B 08.11. 14:00 SO
13. Poříčí n/S. B – Křečovice 15.11. 13:30 SO
14. volno
15. Bukovany – Křečovice 04.04. 16:30 SO
16. Křečovice – Jablonná n/Vlt. A 11.04. 16:30 SO
17. Zaječice – Křečovice 18.04. 17:00 SO
18. Křečovice – Netvořice 25.04. 17:00 SO
19. Úročnice B – Křečovice 03.05. 17:00 NE
20. Křečovice – Čerčany B 09.05. 17:00 SO
21. FK Soběhrdy B – Křečovice 17.05. 10:15 NE
22. Křečovice – Jankov A 23.05. 17:00 SO
23. Pecerady – Křečovice 30.05. 17:00 SO
24. Křečovice – Neveklov B 06.06. 17:00 SO
25. Václavice B – Křečovice 14.06. 14:00 NE
26. Křečovice – Poříčí n/S. B 20.06. 17:00 SO

Gabriela Novotná (zdroj: www.fotbal.cz)

Válečné zápisky vojáka 1914-1918 (IV. díl) [23/2008]

Byli však vyhladovělí, promočení a umrzlí, dal jsem jim ten zbytek, co jsem ještě nedojedl a kterého oni se chopili lepší jak já, ale mně nyní záleželo mít po ruce kvér. V tom však přišli tři a za chvíli dva, všichni také dobře ozbrojeni. Teď skutečně ve mně byla malá dušička, neb jsem neměl žádné jistoty, na čem se rozhodnou. Tolik jsem z jejich hovoru asi vyčetl, že jsou již 10 dní na patrolách uhonění, nevyspalí, hladoví a skoro napolo nazí. K tomu jeden je zvlášť přemlouval a já honem mu se svou troškou přispěl, aby zbraně zahodili a šli se mnou, že je dovedu na komando, tam že dostanou všeho dost. Ten, jak je přemlouval, flintu s patronama odhodil, bombu mi dal do ruky a druzí, když to viděli, pomalu odkládali též, jen měli strach, zdali je u nás nepostřílí, neb je jejich důstojníci taky tak strašili jako nás. Měli jsme však naspěch, neb se báli svého vojska a sami mi ukazovali cestu, abychom nepadli do rukou srbskému vojsku. Dovedl jsem je na regiment-komando a tam jsem dostal ještě huby od důstojníků, kteří byli dost napití, proč prý jim je vodím, tak jsem je zavedl na divizní velitelství a byl jsem tam do rána.

V pátek ráno jsem si dal vyhotovit stvrzenku od hejtmanta (neb jsem věděl, jak mě má hejtman rád, by mě dal za to zastrčit, že se zdržuji vzadu) šel jsem s Valtou a Skrčeným, kteří tam též vodili zajatce od kompanie zpátky zas k batalionu. Nechvátali jsme zas, sebrali jsme tam trochu brambor, v tom baráku, co jsem včera byl, nám je uvařili, omastili a šli jsme až za vesnici, kdež jsme viděli ve vysokých kopcích před námi, kde byl náš batalion, jak Srbi volají ze všech stran útok a křiku tam bylo až běda, kdo však vyhrál jsme nevěděli, a též jsme se o to skoro ani nestarali. Bylo již odpoledne, tak jsem šli zpět do vesnice, tam jsem se sešli se saniťákama, koupili jsme si za 8K ovci, uvařili, upekli, najedli a klidně jsem si lehli.

V sobotu 28. listopadu 1914 jsme šli na vrch k batalionu, nikoho však nebylo slyšet ani vidět. Šli jsme dlouho do kopce, nikoho jsme neviděli jen bylo slyšet sekání a cinkání, jak se tam zakopávali. Byl to kopec porostlý doubím, a když jsme vlezli až do lesa, ještě jsme nevěděli, kdo tam je. Velta povídá: „Co když tam jsou Srbi?“ Já zas, že je mi to již jedno, než jsme si to rozmyslili, co bysme dělali, kmitla se proti nám namířená puška, predej se a znázorňuje co mám dělat. Já bez velkého rozmýšlení odhodím pušku a tu již mi několik Srbů svléklo tornu ze zad a každý si okukoval, co by se mu nejlépe hodilo. My tu stáli jako v zázraku a kdyby byl nepřišel důstojník, tak nás svlékli nadobro. Ten nás odvedl dozadu k rezervé a řekl, abychom počkali, že zajmou ještě 3. batalion, který je již na cestě. Nečekali jsme dlouho a šli jsme pak s 3. batalionem na divizní komando do Trebusnice, a pak nás dali s naším batalionem dohromady, ale ani jsem se hejtmanovi nešel hlásit se stvrzenkou, neb mně ani jemu to nemohlo situaci zlepšit. Čekala nás celá cesta křížová, neb jsme byli skoro všichni bosi, kdo měl trochu dobré boty, tak mu je Srbi vzali, šatstvo roztrhaný, deku měl málokdo a obyčejně jsme leželi venku na louce nebo v poli a mokru a šli jsme ode tmy do tmy pěšky v blátě i sněhu přes velké ledové vrchy i přes bahnité roviny až do 5. prosince 1914.

Dostali jsme se večer do Niše, tam nás hned sepisovali, rozdělovali do čet, a pak nás dali do plechových magacínů, kde byla snad kdysi nastlaná sláma, ale nyní to byla řezanka, kterou blechy a vši pohybovaly. My jsme tam přišli v noci, tak jsem na to aspoň neviděli, ale zarazil nás kouř, který se valil ze vnitř, posti nás měli hlídat, pálili si uvnitř ohně a tak nás tam dusili. O místo jsme se hádat nemohli ani si vybírat, natloukli nás tam 2 tisíce, takže musel každý jen sedět druhému mezi kolenama a byli jsme složeni jako cihly ve zdi. Běda tomu, kdo musel jít v noci ven přes těla druhých, ten dostal ran a těžko se zpět dostal. Druhý den se již každý otřepával, neb byl plný mladých na které jsme až dosud nebyli zvyklí. Hned, aby se nám nezkrátili žíly, chodili jsme na nádraží skládat bedny a nakládali jsme zas jiné a různé věci. 13. prosince 1914 jsem do práce nešel, neb jsem byl úplně bos sedl jsem si na slunce a chytal vši, pak jsem psal o peníze, neb jsem neměl ani haléře, zato hladu a vší dost. Byly velice smutné časy, když nás vojáci zajali, co jen mělo cenu nám vzali, do zajetí nás pak přišlo velké tisíce na které oni nebyli připraveni, takže pro nás nebylo ani chleba, jinak koupit se mohlo, neb nám sem donášeli chleba, buchty, ořechy, slivovici, cukroví, tabák a všechny možné věci, ale to bylo spíše jako výsměch, neb my jsme neměli žádný ani haléře, neb nám to hned vojáci sebrali a tu kdo si chtěl něco koupit, musel dát buďto kus oděva, boty nebo prádlo a jak jsme za takových poměrů asi vypadali si každý domyslí. Pakt to nám stěžovalo naše postavení, že nás zde byly tisíce, proto jsme se těšili, že se to zlepší, když nám dali na cestu chleba a že půjdem na jednotlivá komanda. Většina z nás byla bosých, takže jsme se neměli na co těšit než na sníh a zimu, ale přec to každého hnalo odtud, neb to bylo pařeniště zkázy, byl zde hrozný nepořádek, nakažlivých nemocí a ty vši je hlavně množily. Když s námi vše sepsali a dali nám chleba, šli jsem do města Terven, tam jsme přespali a druhý den jsme došli do Knaževace. Tam nás dali do starých kasáren, které byly ještě od Bulharů pobořeny a spali jsme na parketách. Pak nám dali trochu slámy a předčítali nás ven a počítali. Já jsem neměl žádné boty, cestou i nyní jsem hodně nastyd a byl jsem nemocen, rýma, kašel, žaludek mě bolel, ale k prohlídce jsem se bál jít, neb zde a vůbec všude byly nakažlivé nemoci a z toho jsem měl strach. Jinak jsme zde byli zase opuštěni, jen nám přinesli denně chleba, někdy sem přišel inž. Stehlík a jinak jsme museli být stále uvnitř, kde se vše jen pařilo, neb nás zde bylo mnoho.

16. prosince 1914 jsme dostali v zajetí první menáž. Půl lžíce polívkové nemastných fazolí, dále jsme pak měli každý den vařenou menáž a někdy i kousíček masa, když jsme dostali 4 ovce na četu 250 lidí. Dostali jsme též 2 lampy, džbány na vodu, ale těch prokletých vší stále přibývalo. Byli jsme zas více střežení, neb několik jich uteklo. Na Štědrý den bylo smutné deštivé počasí, tak asi jak v našich srdcích plno slz a smutných vzpomínek. Jídlo bylo opravdu postní a půst byl stále, jen tu chvíli, kdy se dostal chleba, ne. A to dlouho netrvalo. Venku bylo bláta k utopení a já, že jsem neměl boty, nemohl jsem ani na záchod se dostat, prosil jsem stražára, aby mne dal kus bukového dřeva, z něhož jsem dělal nožem spodky pod boty. Koncem starého roku 1914 jsem byl zas nemocen a což ty vzpomínky na minulost, neveselou přítomnost a nejistou budoucnost. Mnohý z nás zakončil ten starý rok strádání a nepokoje v slzách.

Ráno byla ještě tma a ti, kteří již nespali, nebo ještě neusnuli, přál jeden druhému „nového roku“, ale byli jsme takoví bezmocní ubožáci, že jsme začínali ten nový rok tak jak jsme ukončili starý. . Jelikož každý stále jen myslel na svoje milé i v noci se o nich zdálo mnohdy pěkný sen, ale ráno byl člověk, když procitnul, do duše zklamán, zrovna jako nás klamaly noviny, stále těšily novými zprávami, ale bylo trapnější, než ve švarmlinii. Pošta sem nešla žádná a tu co jsem dostal dříve do linie jsem již uměl skoro nazpaměť. V linii bylo nebezpečí, že může být člověk zabit nebo raněn, z čehož se může ještě vyléčit, zde to bylo mnohem více nejisté, neb bylo nakažlivých nemocí a čistotu nebo pořádek nikdo neuviděl. Kdo se dostal jednou do nemocnice ten se velice zřídka vrátil. Za ten krátký čas, co jsme zde, zemřelo jich 23 a nemocnice stále plná. Jelikož si Srbové potrpí na půst před „Božíčema“, tak jsme měli stravu opravdu postní, že by ji ani pes nežral, k tomu jsem byl ještě stále nemocen a počasí bylo deštivé a mlhavé. 6. ledna 1915 jsme měli úplný půst, neb Srbi měli Štědrý den, šli jsme kopat hroby pro naše nešťastníky, kteří nás předešli z této radosti a my jsme to čekali každý den. Na Srbský Boží hod 7. ledna 1915 jsme měli zelnou polívku, kousek masa, 1/3l vína červeného a k večeři kousek vepřové pečeně. Srbi celý den střílejí po městě na znamení radosti. Pak byl dále zas ten srbský jídelní lístek, den ode dne fazolová polívka obyčejně čistá a po ní chytání vší. Ve městě se scházelo z celého okolí rekrutů od 16, 17 roků.

Na srbský Nový rok jsem dostal první dopis z Čech, ale to bylo haló, všechno se seběhlo kolem mě, každý chtěl vidět, zdali se tam ještě tak píše, co je tam nového a ptali se na věci, které nikdo nemohl zodpovědět. Též zde bylo mnoho badšturmáků, kteří přímo zmírali strachy o rodiny a usuzovali, jak to může dlouho trvat, že již musí být mír, kudy pojedou, jak je bližší cesta a mnohdy celé noci nespali a usuzovali, takže to z nich přemnohý zaplatil rozumem i životem. K tomu jako na zavolanou přišla zpráva, že se v pátek ráno pojede do Zaječaru, hned se usuzovalo jednohlasně, že je mír a že nám to však nechtěli přímo říct, bysme nedělali rámus a většina se již nemohla dočkat rána, avšak pryč se nejelo až za dva dny. Naložili nás do otevřených vagonů, ač byla zima velká, a jeli s námi přes Zaječar do Negotina. Přijeli jsme tam v noci a hned nás zavedli do vystavené zařízené školy po 40 do cimry, hned jsme dostali slámu. Tam to bylo pěkné, udělal se pořádek na chodbách, záchodech i ve světnicích a bylo by to bývalo pěkné, ovšem že na to si nás nedovezli, o tom jsme se co nejdříve přesvědčili.

V pátek 22. ledna 1915 šlo 50 lidí, kteří měli jen trochu dobré boty na dráhu a jeli na Dunaj nosit mouku z lodí do vagonů. Brzy se dostalo na všechny, aby se otahali, nosily se pytle po 75 – 100kg, k jídlu byl kukuřičný chléb a bití, takže večer si každý směl a rád sedl na vagony naložené moukou, které jely před Negotin. Ti, co byli jeden den na práci, druhý den byli nemocni, protože na tu práci těžkou ta strava neodpovídala, a pak v práci to muselo jít jak hodinový stroj bez milosti na to nikdo nehleděl, že jsme slabí. Každý den nás dřeli bez oddechu v dešti a sněhu, skoro bez vařené stravy jen o kukuřičném chlebě. Já jsem byl celý rozlámaný, hlava mě bolela horečku jsem měl, ale nikde nebylo odvolání. Když jsem se hlásil komisaři, tak mě hnal s druhýma na práci zas docela bosého, když jsme však viděli, že za námi nikdo nejde, šli jsme zpátky a já jsem se hlásil doktorce (Ruska) k prohlídce. Ta uznala, že mám tyfus, jako již mnoho jiných, proto mne odvezli s několika do nemocnice. Tam nás dali do cimry, která měla okno vytlučený, dveře bez zámku, my bez pokrývek, bez slámy leželi na holé podlaze v prudkém mrazivém větru. Druhý den nás prohlíželi i měřili a měli jsme jít znova na práci. Mě tam však přece nechali, dostal jsem asi tři lžičky mléka, kousíček chleba a večer mne dali dolů do cimry, kde bylo teplo, ale leželo se tam v řezance a vších. Byli tam těžší marodi, tam se každý pařil a do rána jsem skoro již nevěděl, co se se mnou dělo, jen vím, že mě prohlíželi, po sobě jsem měl modrých skvrn, pak mě přenesli do cimry, kde již umírali.

(konec IV. části) Pavel Novotný

Komu čest, tomu čest! [23/2008]

Jsem rád, že se můžu s Vámi, vážení občané, podělit o radost. Z čeho? Z toho, že žijí mezi námi lidé, kteří se dokážou podělit o plody své práce také s námi občany obce Křečovice. V posledním týdnu to je Ing. Jiří Hradecký, který věnuje obci a tím zejména občanům vesničky Vlkonice finanční příspěvek v částce 34.000,-- na novou čekárnu ve Vlkonicích. Dlouhodobě je to MVDr. František Dolejší, který obstarává pro všeobecné veselí ve Vlkonicích kapelu, zpěváky a ostatní požitky – letos zakoupil do Vlkonic všechny lavičky a stůl na venkovní posezení na návsi. Nemají to tam vlkoničtí špatné, že? Přejeme jim to!

V Křečovicích Miroslav Jonáš již dvakrát bezplatně natřel autobusovou čekárnu a letos zatím také bezplatně opravil se svoji firmou 2/3 fasády na budově Obecního úřadu a provedl nový nátěr. Václav Altman, zahradník, věnoval již několikrát obci různé sazenice a květiny, před lety upravil památník padlých na návsi v Křečovicích.

V Nové Živohošti, ač obyvatel odjinud, JUDr. Petr Zikmund daruje obci Křečovice již řadu let po sobě finanční dar 8000 -10000,- Kč na likvidaci komunálního odpadu v Živohošti.

V neposlední řadě Mistr Josef Suk z Prahy věnoval několikrát po sobě dar naší škole na vybavení, faře na opravu kostela, jindy na opravu varhan. Taktéž několikrát přispěl obci a též i letos pomáhá dvacetitisíci korunami na údržbu památek v Křečovicích. Nechtěl bych nikoho opomenout, na obecní slavnost to bylo několik sponzorů, kteří přispěli, snad přispějí i příště a ještě ve větším počtu – uvidíme v roce 2010. Desítky sponzorů přispívá na kulturní akce každoročně pořádané místními spolky.

Takže závěrem všem Vám, vážení dárci, mnohokrát děkujeme za Vaši pozornost a štědrost k obci a vážíme si Vaší náklonnosti k obci a přátelství k našim občanům.

S úctou František Vondra, starosta obce Křečovice

Sloupek z fary - O vděčnosti [23/2008]

Podzim, čas sklizně – poděkování Bohu za úrodu. A proto v našich kostelech prožíváme posvícení, poděkování. Vděčnost je jedna z lidských ctností. V těžkých chvílích lidé volají o pomoc k Bohu. Slibují mu všechno možné i nemožné, jen když vyslyší a pomůže. A někteří, když dostanou dar, od který prosili, potom na Boha zapomínají, odcházejí od něj. Brát dary a přitom si nevšímat dárce, je velice zvláštní a podivné, ale stává se to, protože člověk je nevděčný vůči Stvořiteli. Psychologové říkají, že vděčnost prospívá i duševnímu zdraví. Totiž lidé, kteří v životě vnímají milost, bývají vděčnější než ti, kteří ji nevnímají vůbec. Vděční lidé také mnohem více přispívají ke štěstí druhých. A je velikou pravdou, že ti vděční bývají mnohem šťastnější. Oni totiž cítí, že je jim dáváno, a tak mají také chuť dávat druhým. Dokonce i nepříznivé okolnosti života mohou napomáhat vděčnosti. Vše je totiž dar. Ve světle víry je darem nejen zdraví, ale i jeho nedostatek. Záleží, co s ním člověk udělá. Promarnit se dá obojí. Zdraví i nemoc. Darem je i to, že se člověk dokáže modlit. Ze všeho, co člověk prožívá, se dá něco vytěžit. Vše je dar a je také šance, příležitost k dobru nebo zlu. Pouze člověk, který věří dokáže být vděčný za vše.

Člověk by nejen měl umět děkovat, ale také přijímat díky. Je v nás snaha vždy se s každým vyrovnat, nebýt dlužen, ale vždy to nejde. A vzhledem k Bohu to nejde nikdy. S ním nemůžeme být nikdy vyrovnaní. A tak se snažíme dobrými skutky splácet dluh vděčnosti Bohu a našim blízkým – prarodičům, rodičům a známým.

Před námi jsou dušičkové dny. V našich vzpomínkách – modlitbách – pamatujme na naše drahé zemřelé. Nejen úpravou hrobu, ale také účastí na bohoslužbách za zemřelé.

P. Kazimierz Duš

Program oslav svátku sv. Lukáše

Římskokatolická farnost Křečovice Vás srdečně zve na oslavu svátku sv. Lukáše 18. října 2008 za účasti světícího biskupu pražského Mons. Karla Herbsta

Program:
16:00 adorace s růžencem a možností sv. zpovědi
17:10 přednáška
18:00 koncelebrovaná mše svatá s uctěním ostatků svatého Lukáše
19:00 agape na faře, diskuse