24-2008

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 18.listopadu [24/2008]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 18.11.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Petr Rosůlek, Pavel Novotný, Robert Nečas, Jitka Jirásková, Vladimír Hulan, Vladimír Čermák, Jaroslav Novotný, Monika Pechačová
Omluveni: Věra Bálková, Karel Krymlák
Ověřovatelé zápisu: Jitka Jirásková, Karel Krymlák
Návrhová komise: Jaroslav Novotný, Vladimíř Čermák, Vladimír Hulan

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Schvaluje rozpočtové opatření č.10
  navýšení příjmů
  DPH 300 000Kč
  navýšení výdajů
  pozemek – nákup (převedeno z nebezp. odpadů) 30 000,-
  NN na žáky Nalžovice (převedeno z kap. vek. Prostranství 5 650,-
  VS – Sbírky zákonů (převedeno z kap. věř. prostranství) 5 000,-
  SDH – finanční dar nositelům dých. Techniky 500,- (3x)
 3. Návrh akcí z Programu Obnovy vesnice
  Akce č.1 – Obnovení krytiny nad sálem v Hořeticích
  Akce č.2 – Části komunikací – Vlkonice v místě (3x), Nahoruby v místě (1x)
 4. Schválení víceprací na kanalizaci na Jarošově vrchu
  Schválení proběhlo dle předloženého výkazu výměr – dodatek č.1
 5. Žádost o změnu ÚP
  ÚP č.1671 k.ú. Živohošť. Žádost se týká změny z hromadné na individuální zónu. Žadatel: DRB Praha.
 6. Žádost o změnu ÚP ÚP na parcele 87/1 – záměr: výstavba RD. Žadatel Libor Krejčí, Hořetice 4.5.

  Žádosti bere zastupitelstvo na vědomí

 7. Žádost o úpravu hranic
  Žádost manželů Jírových o úpravu hranic mezi parcelou 638/10 a 638/11 v k.ú. Křečovice byla zamítnuta. Z důvodu prodeje parc.č.638/11 a budoucí výměry parc., která bude v sousedství téže parcely.
 8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – uložení podzemního kabelu NN za cenu 450,- Kč (10,-Kč/m2)
 9. Žádost o zřízení mola pro malé plavidlo na Mastnému ř. km 104,5. Žadatel Axman, Boskovice. Zastupiteli odloženo.
 10. Ochrana fauny ČR Žádost o finanční příspěvek na činnost. Byl odsouhlasen ve výši 500,- Kč.
 11. Byla schválena Inventarizační komise dle předloženého návrhu.
 12. Zastupitelstvo se usneslo účtovat obcím neinvestiční náklady na žáky jiných obcí, kteří dojíždějí do základní školy v Křečovicích.
Hlasování o usnesení ze schůze 18.11.2008
8 0 0

Zapsala: Plechačová Monika

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 30.října [24/2008]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 30.10. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Petr Rosůlek, Pavel Novotný, Robert Nečas, Karel Krymlák, Jitka Jirásková, Vladimír Hulan, Vladimír Čermák, Jaroslav Novotný
Omluveni: Věra Bálková, Monika Pechačová
Ověřovatelé zápisu: Jitka Jirásková, Karel Krymlák
Návrhová komise: Jaroslav Novotný, Vladimíř Čermák, Vladimír Hulan

 1. Projednání hlučnosti diskotéky a rušení nočního klidu a pořádku na návsi
  Zasedání se účastnil majitel p. Milan Kohoutek.
  • ohledně rušení klidu projíždějícími automobily – přislíbil zařídit nápravu
  • hluk z hudební produkce bude řešit dodatečným instalováním rámů oken; úprava proběhne během ledna 2009. Pokud bude někdo hlukem ručen, může přijít ihned přímo za majitelem
  • úklid návsi bude prováděn ihned po ukončení diskotéky tak, aby do 8 hod. ranní byla náves uklizena
 2. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 3. Schvaluje rozpočtové opatření č.9
  Navýšení přijímá Dotace na opravu cesty v Poličanech 134 000Kč
  Daň ze závislé činnosti 100 000Kč
  Daň z příjmu právnických osob 400 000Kč
  Navýšení výdajů převodem z kapitol VS služby
  Dotace na žáky ZŠ Sedlčany 13 404Kč
  Elektromateriál na osvětlení u ZŠ 35 000Kč
  Záloha na el energii VH 4 000Kč
  Záloha na el. Energii MH 22 000Kč
  Zálona el. Energii ZŠ 53 000Kč
  Přesun v kapitole mezi položkami
  Veřejné prostranství – dohoda o provedení práce 5 000Kč
 4. Schvaluje žádost o vyjádření k udělení licence na
  linku 200076 Benešov – Křečovice
  linku 200075 Týnec nad Sázavou E 75
  linku 200061 Křečovice – Týnec nad Sázavou E 61
 5. Schvaluje přijetí sponzorského daru 50 000Kč od Družstva pro Rekreační Byslení Praha na likvidaci černých skládek v osadě Nová Živohošť.
 6. Žádost o souhlas s dělením pozemku dle GP 2001-34/2003 Žádá DRB Praha – žádost neschválena.
 7. Návrh na realizaci Dohody o spolupráci Obec Křečovice a DRB Praha ze dne 25.9.2008 – návrh neschválen.
 8. Schvaluje žádost Jaroslava bechyně, Křečovice 52 o těžbu dřeva z polomů za cenu 100Kč/m3.
 9. Schvaluje žádost o souhlas ke stavbě kabelové přípojky přes obecní pozemek 1036 ve Vlkonicích – Šimrovi.
 10. Finanční dar hasičům – nositelům dýchací techniky 500 Kč za absolvovaný výcvik v říjnu 2008 (S. Koblížek, K. Krymlák, M. Volf).
 11. Schvaluje aktualizaci provozního řádu vodovodu Křečovice, Nahoruby zpracovanou F. Vondrou.
 12. Bere na vědomí Výroční zprávu ZŠ Josefa Suka a MŠ Křečovice
 13. Odkoupení části pozemků č.294, 298/1 v k.ú. Křečovice na II.ohranném pásmu vodních zdrojů pro vodovod Křečovice o velikosti do 1ha za cenu 15Kč/m2.
 14. Zastupitelstvo bere na vědomí
  • stížnost nájemce obecního bytu v Hořeticích č.p.14 na vypínání jističů el. Proudu k bytu
  • informaci o cenách za ukládání odpadu na skládky
  • bere na vědomí Sdělení Pozemkového fondu České republiky Anežce Blažejové o poskytnutí náhrady za majetek prodaný MNV Křečovice dne 12.5.1967
Hlasování o usnesení ze schůze 30.10.2008

Zapsal: Petr Rosolek

Vánoční ples 25.prosince [24/2008]

Obecní úřad v Křečovicích si Vás dovoluje pozvat na tradiční Vánoční ples, 25.prosince, který pořádá v hostinci u Kohouta v Křečovicích. Ples začíná ve 20:00 hodin. K tanci a poslechu hraje skupina Krišpín Band.

Kdy: 25. prosince, od 20:00 hod
Kde: Hostinec U Kohouta
Hraje: Krišpín Band

Novoroční pochod

Milí spoluobčané!!!
Nelenošme po svátcích doma a pojďme na 5.ročník Novoročního pochodu když Novoroční, tak 1.ledna 2009 mezi 13. a 14. hodinou. Nezpomeňte na plánek trasy! Před cestou si jej vyzvedněte u obecního úřadu v Křečovicích. V cíli na Vás čeká malé překvapení!
Šťastnou cestu!
Vaše Obec Křečovice

Hasičská muzika

Sbor dobrovolných hasičů Hořetice si vás dovoluje pozvat dne 21.3.2009 od 20.00 hod. na HASIČSKOU MUZIKU k tanci, poslechu a zábavě bude hrát TRIO POHODA. BOHATÁ TOMBOLA

Maškarní bál

Sbor dobrovolných hasičů Hořetice si Vás dovoluje pozvat dne 21.2.2009 od 14.00 hod. na MAŠKARNÍ BÁL pro děti k tanci, poslechu a zábavě bude hrát p. Němeček z Kosovy Hory. Možno pokračování večerního posezení pro dospěláky. BOHATÁ TOMBOLA

Úspěch mladého chovatele [24/2008]

Je spoustu mladých chovatelů králíků, ale rád bych Vám představil jednoho, který bydlí v naší vesničce střediskové. Jmenuje se Lukáš Kovárna a je členem základní organizace ČSCH Sedlčany od roku 2006. Chová dvě plemena zakrslých králíků: Hermelíny červenooké a Zakrslé světlé stříbřité.

V letošním roce získal spousty kvalitních ocenění a chovatelských úspěchů, se kterými bych Vás rád seznámil. Účastnil se základního kola chovatelské dovednosti mládeže za okres Příbram. Ve své mladší kategorií králíků obsadil 6. místo z 8.

Se svými králíky se zúčastnil těchto akcí: V srpnu to byla Povltavská výstava v Sedlčanech, v září 18.celostátní výstava mladých králíků v Březové u Sokolova, v listopadu celostátní výstavy drobného zvířectva s mezinárodní účastí v Praze-Letňany. Poslední akcí byla speciální výstava mladých králíků v Kolíně v chovatelském areálu ve Štířatech. Na posledních dvou zmiňovaných akcích získal zatím své největší chovatelské ocenění, které Vám teď trochu přiblížím.

V Praze-Letňanech vystavil svojí 4-člennou kolekci Zakrslých stříbřitých světlých, na kterou získal třikrát 95 bodů a jednou 94 bodů, přičemž maximum je 100 bodů. Tato kolekce tedy obdržela celkem 379 bodů, za což Lukáš obdržel čestnou cenu v podobě poháru. Při osobní účasti byl focen do časopisu Chovatelský magazín. Článek z této výstavy by měl vyjít koncem letošního roku. Toto ocenění ho povzbudilo do další chovatelské akce konané již zmiňovaném Kolíně. Tuto akci obeslal pěti kusy Hermelínů červenookých a čtyřmi kusy Stříbřitých světlých. Kolekce Hermelínů získala celkem 378,5 bodů, tedy 95; 94; 94,5 a 95 bodů. Na tuto kolekci získal čestnou cenu. Jednotlivec získal 94 bodů. O tyto kvalitní zvířata byl mezi chovateli značný zájem.

Součtem bodů v kolekci (378,5) převršil oceněním všechny kolekce Hermelínů, ale pohár na nejlepší kolekci získala kolekce oceněna pouze 375,5 body, protože Lukáš není členem speciálního klubu zakrslých králíků. Na této akci bylo vystaveno celkem 11 kolekcí Hermelínů červenookých a modrookých, ale samozřejmě i další plemena.

Další Lukášova kolekce obsahovala Světlé stříbřité. Kolekce byla ohodnocena 376 body (92,5; 95; 95,5 a 93 bodů). Za samečka ohodnoceného 95,5 body získal pohár nejlepšího mladého chovatele této speciální výstavy.

Do dalších chovatelských let přejí Lukáši Kovárnovi všichni chovatelští kamarádi mnoho chovatelských úspěchů.

 

Se stejným přáním se připojují i Křečovické listy. Málem bych zapomněl vyřídit od Lukáše všem čtenářům Křečovických listů přání k Vánocům a hodně úspěchů do nového roku.

Pavel Novotný

Blahopřání, poděkování [24/2008]

Vážení občané, přeji vám všem – jménem Obecního úřadu Křečovice, jménem Zastupitelstva obce Křečovice a jménem svým příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví, štěstí a spokojenost v novém roce 2009.

Děkuji všem z vás, kteří jste v r. 2008 pomohli při zvelebování obce. Děkuji vám, kteří jste přispěli finančním darem, děkuji všem z vás, kteří jste se snažili o hezké spolužití ve svých rodinách a se svými spoluobčany.

S úctou

František Vondra, starosta obce Křečovice

Poděkování

Ku příležitosti rozloučení s letními prázdninami, které všechny děti určitě krásně prožily, uspořádal SDH Křečovice akci „Rozloučení s prázdninami pro děti i dospělé“.

Tato akce se konala 30.8.2008 na hřišti u základní školy v Křečovicích. Na slunné sobotní odpoledně byly připraveny pro děti soutěže a úkoly všeho druhu. Po jejich splnění obdržely balíček s dárky.

Na dárky pro zúčastněné přispěli sponzoři, kterým tímto ještě jednou děkujeme. Jedná se o: Obec Křečovice, Řeznictví a uzenářství Dolejší, Údržba silnic Osečeny, paní Hulanová Ludmila, firma JOCS, pan Sedlák Miroslav, pan Sedlák Antonín, firma HK ENGINEERING, pan Horčička Pavel, pan Jindrák Frantiček, TJ Vltavan Křečovice, paní Kolumbusová Ilona, paní Průšová Renata, Simba Netvořice, pan Rosůlek Jan.

Ani rodiče se v soutěžení nenechali zahanbit a byli vzorem pro své ratolesti. Doufáme, že celé odpoledne přispělo k příjemnému zakončení prázdnin a všichni „malí účastníci“, kterých bylo přesně 40, vstoupili zdárně do nového školního roku. Avšak program tímto nekončil! Následovala taneční zábava pro dospělé. K poslechu a tanci hrála skupina Country mix a i přes chladnější počasí přišlo na 50 lidí.

Touto cestou bychom rády poděkovaly všem za účast a těšíme se na akce v létě roku 2009. Dále děkujeme i členům SDH Křečovice, zvláště členům družstva B, tzv. „mladíci“, kteří pomáhali s přípravou a organizací celého odpoledne a akcí pro děti.

Pechačová Monika, Jonášová Martina

Milí čtenáři Křečovických listů,

chtěla bych se s Vámi podělit o nevšední zážitky v Hořeticích. Musím říci, že ať jsme malá, zapadlá vesnička, tak to u nás díky zdejším hasičům skutečně velkolepě ožilo. Pořádají se tu veselá sousedská posezení, při kterých se ledacos probere, zatancujeme si a popijem. Již chápu, proč je za hospodou tak velký rybník. Protože tu život teče proudem. My hořeťáci, hoděťáci a hůrčané to opravdu umíme. Tak jak tu už dlouhou dobu bylo mrtvo a věděli jsme o sobě pouze z drbů, náhle vše ožilo. Konečně přátelsky i poklábosíme a dozvídáme se veselé i smutné novinky. A muzika: „no super, super, dechárny i diskárny“.

Také chci poděkovat Alence a Milušce Trnkovým, dále Marcelce Šobíškové, které tu pro naše nejmenší zorganizovaly Mikulášský dětský den. A vážení, opět ve velkém stylu! Plný her a zábavy, skotačení také! Děgem, sešlo se jich 36, se skutečně věnovali, všem se líbilo. Utahaly nám ty naše raubíře tak, že i naši dva nespavci usnuli v půl osmé.

Chválím! Chválím! Vám všem, kdo pro nás pořádají tyhle zábavy, moc děkuji

Vendula Trnková

…Mrtvo tedy u nás není a dětí no to byste koukali.

Hořetice 12. prosince 2008

Rodný kraj v hudbě Josefa Suka [24/2008]

Už za života Mistrova otce Josefa Suka, který nastoupil místo učitele v Křečovicích r. 1846 a zastával je skoro padesát let, se staly Křečovice hudebním střediskem celého okolí. Na křečovické mše do kostela sv. Lukáše se scházeli zpěváci a hudebníci z širého okolí. Tohoto dění se účastnil Suk už od svých sedmi let a vzpomínky na něj uložil jako čtrnáctiletý skladatel do Agnus a Benedictus své křečovické mše, která měla po čtyřiačtyřiceti létech premiéru v Praze r. 1934 současně s jeho posledním dílem, „Epilogem“.

Po celý život zůstal Suk věrným synem svého kraje. Ohlasem tohoto láskyplného vztahu jsou klavírní skladby op. 10, ale zejména deníkem těchto dojmů je cyklus klavírních skladeb op. 12. Všech osm skladeb je naplněno kouzlem kraje, jeho klidnou pohodou, kterou kladl do mladého srdce skladatele, rozníceného první láskou k Otylce Dvořákové, (pozdější manželce), která mu splývala s Mahulenou a Danicou ze Zeyerových dramat. Autor v těchto skladbách vyřešil nové formy melodramatu a objevil nové bohatství hudby, hudby vlastní, sukovské.

Z ducha milé vesničky vyrostla i milá a přípustná klavírní „Vesnická serenáda“, složená na Vysoké u Příbramě, v níž skladatel zachytil ráz venkovské muziky. Ze štěstí rodinného života v Křečovicích vyrostla sbírka „Deset zpěvů pro ženské hlasy“. Těchto deset skladeb složil Suk během jedenácti dní v Křečovicích pro svou ženu a její sestru Magdu a vybral k nim slova různých slovanských písní. Opojení z krásy kraje a rodinného štěstí je uloženo také v klavírních skladbách „Jaro“ a „Letní dojmy“ v radostné hudbě, psané po návratu domů z ciziny.

V této době počal skladatel, jehož nejmilejším místem do té doby byly procházky od malého křečovického potůčku k čarovnému a divokému údolí Mastnému, plnému romantiky, docházet do Svatého Jana u Sedlčan. V tomto okolí a u Živohoště vyrojilo se v hlavě skladatele mnoho hudebních nápadů, jež nacházíme v symfonické básni „Asrael“ a „Zrání“ a zejména v klavírním cyklu „Životem a snem“, jenž má zvláštní postavení v celé hudební literatuře. Tento cyklus je skutečným deníkem skladatelovým a pomníkem, který postavil svému kraji.

Milovaná krajina byla Sukovi nejrázovitějším výsekem české vlasti. V pohledu na klidný tok Vltavy a vrch českých dějin „Blaník“ promítají se mu pohledy do české historie, které by rád zachytil obdobně jako Bedřich Smetana v cyklu „má vlast“. Řadou náčrtů se začal připravovat ke zpracování cyklu symfonických básní z českých dějin (v létech 1915-1917) o těchto částech: 1. Čechův příchod na Říp, 2. Česká žena a český muž (Libuše a Přemysl), 3. Jan Hus, 4. Jan Ámos Komenský, 5. Blaník. Skici o tomto záměru se však nezachovaly. Česká historie tanula mu na mysli i při procházkách podle potoka Mastníku, kolem zříceniny Hrádku a Psaných skal, památných útočištěm českých bratří. Přál si, aby Alois Jirásek uskutečnil slíbenou návštěvu těchto míst, seznámil se s jejich historií a románově ji ztvárnil. Jiráskovu návštěvu překazila světová válka a Suk se románu nedočkal.

Další dílo, spojené s Podblanickem, vzniklo pod radostným dojmem narození nejmladšího člena rodu, Antonína, nesoucího jméno velkého praděda, skladatele Antonína Dvořáka. Složil pochod, cestou autobusem z Neveklova do Křečovic, připsaný lidu rodného kraje (věnování datoval v Křečovicích 24.8.1932). To, že složil hudbu i slova, ukazuje, jak úzce byl spjat s tímto krajem a jeho lidem.

Druhou a poslední příležitostnou skladbou, v níž skladatel potvrdil, jak dovede být opravu lidovým, dvořákovsky prostým a srdečným, byla roztomilá „Sousedká“, složená pro křečovické muzikanty, mezi nimiž u houslí seděl Sukův syn ing. Josef Suk. Se sukovským humorem na titulním listě poznamenal: „Jako vzor skladby, kdy skladatel nemusí nic umět a hráči také ne“.

Svůj velký dar rodnému kraji doplnil skladatel v prosinci 1933 jiným krásným činem. Sepsal rozhlasovou hru: „Půlnočka v Křečovicích“, k níž vybral i vhodnou hudbu z materiálu křečovického kůru.

Kdo projde a pozná Sukův kraj, neubrání se pohnutí s myšlenkou na skladatelovo dílo, které se tu zrodilo. Zadíván do krajiny – se Sukovu hudbou v duši – musí si tento kraj každý zamilovat.

Marie Svobodová

 

Autorka článku „Rodný kraj v hudbě Josefa Suka“, Marie Svobodová (roz. Herrmanová) 1908-1995, hudební vědkyně. Studovala hudební vědu a estetiku u Z. Nejedlého a O. Zicha, PhDr. získala na základě disertace Klavírní tvorba Josefa Suka (1933). Vedoucí hudebního oddělní Národní knihovny v Praze. Sukova přítelkyně a propagátorka jeho díla. Autorka prvního Tématického katalogu děl Josefa Suka, Praha 1993. (Z knihy Josef Suk dopisy – Jana Vojtěšková 2005). Článek uveřejňujeme u příležitosti 135 let od narození hudebního skladatele a křečovického rodáka Josefa Suka.

Pavel Novotný

Internet - nové informace [24/2008]

Firma: WIFCOM
Kontaktní osoba: p. Bouše, mob.: 775569216
Rychlost měřená v obci: až 10 Mbit/s
Instalační poplatek: 4500,- Kč
(po předložení letáku 1000,- sleva). V ceně zahrnuto zařízení, materiál a instalace technikem. Cena instalace se může lišit dle požadovaných specifikací a technické náročnosti na montáž.
Měsíční poplatek: 290,- Kč

Informace starosty [24/2008]

Zastupitelstvo obce Křečovice na mimořádné poradě dne 17.12. 2008 řešilo otázku, jak zajistit, aby za likvidaci komunálního odpadu nedoplácela obce v r. 2009 příliš mnoho peněz z obecního rozpočtu.

Zastupitelstvo, jako celek, došlo k závěru, že bude objednán u Technických služeb Benešov i přes výtky některých občanů, stejně jako loni, kombinovaný svoz komunálního odpadu, tj. v letním období 14 denní vyprazdňování popelnic a odvoz komunálního odpadu na skládku.

Není to úplně ideální opatření, ale vede nás k tomu nutnost snížit náklady o předpokládaných 100.000,- Kč a snížit o tuto částku náklady obce na likvidaci odpadů. Ona totiž, ta suma, kterou na základě platné vyhlášky č.1/2007 o místním poplatku za likvidaci komunálního odpadu zaplatíme my, jednotliví občané, tj. 500,- Kč za osobu, přihlášenou k trvalému pobytu a nebo za objekt tam, kde není přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu – zdaleka nepostačí pokrýt faktury od Technických služeb Benešov. Poplatek tedy ponecháváme stejný jako v r. 2008. Náklady na likvidaci odpadu ale stoupají!

Takto ušetřené peníze vloží obec raději do nákladů na třídění odpadu a zakoupí pro tento účel kontejnery, čímž by mělo ubývat směsného komunálního odpadu. Celkově vzato – je to snaha o dosažení rozumného chování každého občana ve smyslu nakládání s odpady.

 

Zájemcům o změnu územního plánu obce sdělujeme: Zastupitelstvo obce dále posuzovalo, zda vyhlásit v tomto volebním období ještě jednou přípravu na změnu územního plánu – tentokrát již č.5. Evidujeme 6 žádostí. Zejména zájemce o výstavbu rodinných domků bychom nechtěli příliš zdržovat. A tak při vědomí toho, že pořízení zcela nového územního plánu bude zapotřebí až před r. 2015, dohodlo se Zastupitelstvo obce Křečovice, že OÚ provede průzkum, zda budou další zájemci o změnu ÚP. Tak tedy, slyšte všichni vy, kteří hodláte v dohledné době stavět a pozemek není v územním plánu zakreslen jako stavební. Máte poslední možnost v tomto volebním období podat žádost na OÚ Křečovice o zařazení do změny ÚP č.5. Můžete tak učinit nejdéle do 31.3.2009. Potom bude provedena uzávěrka tohoto průzkumu.

František Vondra

Vánoce - Nejkrásnější svátky? (Sloupek z fary) [24/2008]

Téměř celý svět si na Vánoce připomíná narození Ježíše Krista. Téměř v každé rodině se bohatě hoduje a lidé se navzájem obdarovávají. Lidé jsou jako vyměnění, zapomínají na křivdy a hněv, jsou ochotni si i odpustit a prominout křivdy. Zvláštní pokoj se vznáší nad celým světem. I válečné konflikty na tento čas ustávají. Je to opravdu zvláštní roční období. Celá města a vesnice jsou vyzdobeny, v každé rodině se třpytí ozdobené a osvětlené stromky, pod nimi jsou dárky a kolem je slavnostní atmosféra. Vánoce se musí oslavit, vždyť symbolizují narození Ježíška. Jenže pro samou radost z jeho narození, lidé často zapomínají na samotného oslavence.

Vánoce jsou oslavou narození Ježíše Krista. Ukazují pravdu. Ukazují, že Bůh v Ježíši Kristu sestoupil na naši zem, aby se stal naším Spasitelem. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.

Ve většině lidských příbytcích leží zapomenutý Ježíš pod leskem dárků. Když pak skončí oslavy vánočních svátků, pomine i radost. Lidé opět upadají do stejných problémů. Postrádají nadšení, pochopení, odpuštění a lásku. Opět člověk zdvihne zbraň proti druhému, opět v něm vzplane nenávist a zloba. Kouzlo Vánoc se rychle rozplyne a život se bez Ježíše Krista vrátí do starých kolejí. Bývá to jen fata morgana, která se na chvíli ukázala a zase zmizela. Narozený Spasitel nebyl přijat, nebylo pro něho místo v lidských srdcích.

Pan Ježíš chce být v centru naší pozornosti nejen v tento vánoční čas, ale chce být stále v našich srdcích a provázet nás po celý náš život. Nabízí nám trvalou radost a pokoj. Vánoce jsou proto svátky pokoje a radosti. A především zjevením Boží lásky k lidem. Božské lásky, která se sklání k lidem a chce, abychom přijali Ježíše Krista a stali se Božími dětmi. Bůh se stal člověkem, abychom měli příležitost stát se Božími dětmi.

O Vánocích světlo Betlémské noci dosáhne do mnoha srdcí, ale přesto v lidstvu zůstává pořád tma. Protože člověk své srdce neotvírá a Ježíše Krista do sebe nepozve. Pan Ježíš právě o Vánocích klepe na dveře našich srdcí. Otevřeme mu a přijměme ho do svého života. Pak teprve prožijeme ty pravé Vánoce.

 

Přeji Vám radostné Vánoce a šťastný nový rok.

P. Kazimierz Duš